دانلود کامل پایان نامه رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

پایان نامه رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 70
فرمت فایل doc
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 105

پایان نامه رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

فروشنده فایل

کد کاربری 25341

کاربر

پایان نامه رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان

چكیده

به منظور بررسی سبك اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و بعد كلیت (كلی در مقابل جزئی) در دو موقعیت شكست و موفقیت در 120 نفر دانش آموز از طریق پرسشنامه سبك اسنادی (ASQ) مورد بررسی قرار گرفتند. نمرات بدست آمده از طریق این پرسشنامه با روش تحلیل واریانس تك متغیره و چند متغیره و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد كه ابعاد سه گانه اسناد بین دختران و پسران در موقعیت شكست و موفقیت تفاوت معنی داری ندارند. رابطه بین ابعاد سه گانه اسناد و پیشرفت تحصیلی نشان داد كه بجز بعد درونی – بیرونی در موقعیت شكست، بقیه ابعاد با پیشرفت تحصیلی رابطه معنا داری ندارند. همچنین تنها متغیری كه تا حدی می توانستیم از طریق آن تا حدی به پیش بینی تحصیلی دانش آموزان بپردازیم همان بعد درونی –بیرونی در موقعیت شكست بود.

مقدمه

واكنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای كلاسی متفاوت است. این واكنش در برخی با اشتیاق ، در برخی با اكراه و در برخی با امتناع همراه است. از لحاظ مقدار انرژی كه دانش آموزان بكار می‌گیرند، زمینه ای كه می‌خواهند كار كنند ویاتداوم در زمینه یا كار مورد نظر بین آنها تفاوت وجود دارد.این تفاوتها به مفهوم انگیزش ارتباط دارد. بنابراین در نظر گرفتن انگیزش در برانگیختن، جهت دادن وتداوم بخشیدن رفتار دانش آموز در فرآیند آموزش و پرورش از اهمیت خاص برخوردار است.اما چه سازه‌هایی در این فرآیند موثرند؟

تعاریف مفهومی

اسنادهای علی : عللی كه افراد در برابر رفتار خود یا دیگری استفاده می كنند ، اسنادهای علی نامیده می شود.

ابعاد اسناد:

– بعد درونی –بیرونی : افراد ممكن است علت رفتار خود و دیگری را به عوامل درونی و بیرونی نسبت بدهند.

– بعد پایدار-ناپایدار: افراد ممكن است علت رفتار خود ودیگری را به عوامل پایدار یا ناپایدار نسبت بدهند.

– بعد كلی – اختصاصی : آنچه موجب شكست یا موفقیت شخص شده است تنها در موقعیت خاصی اتفاق افتاده است یا گستره كلی دارد (یعنی در تمام موقعیتهای زندگی اتفاق می افتد).

تعاریف علمیاتی

اسنادهای علی: با توجه به پرسشنامه سبك اسنادی ASQ (پترسون ، سلیگمن[1]،بایر[2]،آبرامسون[3]،متالسكی[4]،1982) در هر موقعیت اولین سوال ، اسنادهای علی را معین می كند . فرد ممكن است علت رویداد را به عوامل مختلفی اسناد دهد .ولی عمده ترین و مهمترین علت مدنظر می باشد .

ابعاد اسناد: با توجه به پرسشنامه سبك اسنادی نمره فرد در سوال دوم هر موقعیت بعد درونی، بیرونی ، نمره فرد در سوال سوم هر موقعیت بعد پایدار-ناپایدار ونمره فرد در سوال چهارم هر موقعیت بعد كلی-اختصاصی را می سنجند.

پیشرفت تحصیلی: معدل كلی دانش آموزان در ترم گذشته در كل دروس در دو معدل چهارده و بالاتر (برای دانش آموزان با پیشرفت بالا)و پایین تر از چهارده (برای دانش آموزان با پیشرفت پایین)در نظر گرفته می شود.

در فصل بعد ما به بررسی نظریه های مختلف اسناد كه در دو بعد اساسی علتها وابعاد اسناد متمركز می شوند، می پردازیم. همچنین سه بعد مورد نظر در این تحقیق یعنی بعد درونی-بیرونی ، بعد پایدار-ناپایدار وبعد كلی و اختصاصی مورد بحث قرار خواهد گرفت. رابطه اسناد با پیشرفت تحصیلی و جنسیت در تحقیقات زیادی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیقات نیز در فصل بعدی مورد مقایسه و بررسی قرار خواهد گرفت.


1-Seligman2-Baeyer3-abramson4-Metalsky

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول

مقدمه

زمینه و بیان مسئله

1

اهمیت و ضرئرت پژوهش

4

سئولات پژوهش

5

متغیرهای پژوهش

5

تعاریف مفهومی

6

تعاریف عملیاتی

6

فصل دوم:پیشینةنظری وپژوهشی

خلاصه فصل

8

اسناد

9

نظریه های اسناد

10

سو گیری های اسناد

23

اسنادهای اصلی

26

ابعاد اسناد

27

اسنادها؛موفقیت وشكست

32

اسناد وجنسیت

35

اسناد وپیشرفت تحصیلی

41

فصل سوم:روش پژوهش

خلاصه فصل

45

روش تحقیق

46

جامعه اماری وروش نمونه گیری

46

ابزار تحقیق

46

روش نمره گذاری پرسشنامه

50

روش اجرا

51

اعتبار وپایایی پرسشنامه

52

روش آماری

54

فصل چهارم:یافته های پژوهش

خلاصه فصل

56

یافته های توصیفی

57

یافته های تحلیلی

60

بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسنادپس از شكست در دختران وپسران

60

بررسی رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقیت در دختران وپسران

62

بررسی رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی

64

بررسی پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان در دوجنس دختر وپسربا ابعاد سه گانه اسناد در موفقیت وشكست

68

یافته های دیگر

71

فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری

بحث ونتیجه گیری

75

محدودیت های تحقیق

77

پیشنهادات

77

منابع فارسی

79

منابع انگلیسی

81

پیوست ها

پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران …

پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم
دبيرستان. چكيده. به منظور بررسي سبك اسناد و پيشرفت تحصيلي در دختران و
پسران سال سوم دبيرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (دروني در مقابل
بيروني)، بعد ثبات (پايدار در مقابل ناپايدار) و بعد كليت (كلي در مقابل جزئي) در دو
موقعيت …
[DOC] عنوان پایان نامه: رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و …
– ذخیره شده – مشابه
عنوان پایان نامه: رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم
دبيرستان. چكيده. به منظور بررسي سبك اسناد و پيشرفت تحصيلي در دختران و
پسران سال سوم دبيرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (دروني در مقابل
بيروني)، بعد ثبات (پايدار در مقابل ناپايدار) و بعد كليت (كلي در مقابل جزئي) در دو

مقاله رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال …
– ذخیره شده
عنوان : مقاله رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال. سوم
دبیرستان. تعداد صفحات : ۸۷. نوع فایل : ورد و قابل ویرایش. چکیده. اسناد عبارتست
از فرآیندی که افراد بکار می برند تا رویدادها(رفتارها) را به عوامل زیر بنایی آنها
پیوند دهند و نظریات اسنادی بر شناخت و ادراک فرد از رویدادها مبتنی بوده و بر این
باورند که …
رساله رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال …
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه رساله رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران
سال سوم دبیرستان 96 صفحه با فرمت WORD. چکیده. به منظور بررسی سبک اسناد و
پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل
بعد مکان کنترل (درونی در مقابل بیرونی)، بعد ثبات (پایدار در مقابل ناپایدار) و
بعد …
رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی …
– ذخیره شده
26 آوريل 2014 … رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی – دانلود مقاله، پروژه،
پایان نامه علوم تربیتی (ترجمه مقاله انگلیسی، لاتین) رایگان؟—هوش هیجانی، دانش
آموز، عملکرد پیشرفت … عنوان کامل پایان نامه: رابطه سبک اسناد با پیشرفت
تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان. فرمت فایل: WORD قابل …
دانلود پایان نامه با موضوع رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در …
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه با موضوع رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و
پسران سال سوم دبیرستان. مقدمه : واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای
کلاسی متفاوت است. این واکنش در برخی با اشتیاق ، در برخی با اکراه و در برخی با
امتناع همراه است. از لحاظ مقدار انرژی که دانش آموزان بکار می‌گیرند، زمینه ای که می‌خواهند
کار کنند …
[DOC] روش تحقيق
– ذخیره شده
هدف اين پژوهش اين است که رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
شهرستان سراوان را بسنجیم و اینکه آیا رابطه ای بین سبک اسنادی و پیشرفت
تحصیلی … بررسي رابطه بين مفاهيم كنترل و عزت نفس و پيشرفت تحصيلي
پسران سال سوم دبيرستان هاي شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علامه
طباطبايي ، دانشكده …
دانلود مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی کتاب های الکترونیک …
– ذخیره شده – مشابه
OL134-رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم
دبیرستان · OL135-رابطه سبک زندگی با خلاقیت،شخصیت و ارزش های شخصی و
مقایسه آن در خانم ها و آقایان · OL136-بررسی و مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و
خودپنداره در افراد مبتلا به اختلال بدریختی و عادی · OL137-رابطه عزت نفس
وپیشرفت تحصیلی دانش …
[PDF] بررسی رابطه سبک‌های اسنادی و سلامت روان در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی
– ذخیره شده
دﯾﺪه. ﺷـﺪ. و در داﻧـﺶ. آﻣـﻮزان ﺗﯿﺰﻫـﻮش و ﻋـﺎدی راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـ. ﯽ. داری ﺑـﯿﻦ. ﺷﯿﻮه. ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ و ﺳﺒﮏ. ﻫﺎی
اﺳﻨﺎدی. وﺟﻮد داﺷﺖ . ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ. ﻧﮋاد. ) 1381(. ﻧﯿﺰ در ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄـﻪ ﺳـﺒﮏ اﺳـﻨﺎد ﺑـﺎ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در
دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻧﺸﺎن. داد ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﻪ. ﮔﺎﻧﻪ. اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ. ﻫﺎی.
ﺷﮑﺴﺖ و ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ. داری ﻧﺪارﻧـﺪ . ﻫـﻢ. ﭼﻨـﯿﻦ در. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺳﻪ. ﮔﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻧﺸـﺎن داد.
[PDF] پیش بینی موفقیت تحصیلی براساس سبک های هویت و … – آموزش پژوهی
– ذخیره شده – مشابه
پیش بیني موفقیت تحصیلي دانش آموزان پسر دبیرستاني شهر اصفهان در سال
تحصیلي. 39 … دروني اسناد داده مي شود در شخص احساس غرور و اعتماد به خود مي كند، در
حالیکه …… 2996. (. بررسي رابطه باورهای جنسیتي و سبک های هويت با پیشرفت.
تحصیلي در دانش آموزان دختر و پسر پايه دوم دبیرستانهای. دولتي جنوب تهران. ، پايان
نامه.
لیست پایان نامه ها – مرکز خدمات روانشناسی سینا
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان
شهرستان ابهر … پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری
با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال ۱۳۹۱ … پایان
نامه رابطه بین میزان شادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی
دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های روانشناسی و علوم …
– ذخیره شده – مشابه
11 نوامبر 2013 … دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,پورپوزال,پروژه,پایاننامه,
دانلود رایگان تحقیق,تحقیق,مقاله,مقالات,تحقیق آماده,دانلود رایگان پاورپوینت …
آموزش مفاهیم دینی به کودکان (13-6) سال با تاکید بر نماز ، دعا و قرآن …. بررسی
رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران دبیرستانی.
بایگانی‌ها بررسي رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي – بانک علوم
– ذخیره شده
عنوان : رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی قالب بندی : DOC فهرست مطالب :
فصل اول مقدمه زمينه و بيان مسئله اهميت و ضرئرت پژوهش سئولات پژوهش متغيرهاي
پژوهش تعاريف مفهومي تعاريف عملياتي فصل دوم خلاصه… بیشتر بخوانید » · رابطه
سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان · رابطه
سبك …
بایگانی‌ها بررسي رابطه ابعاد سه گانه اسناد پس از موفقيت در دختران و …
– ذخیره شده
عنوان : رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی قالب بندی : DOC فهرست مطالب :
فصل اول مقدمه زمينه و بيان مسئله اهميت و ضرئرت پژوهش سئولات پژوهش متغيرهاي
پژوهش تعاريف مفهومي تعاريف عملياتي فصل دوم خلاصه… بیشتر بخوانید » · رابطه
سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان · رابطه
سبك …
آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق
– ذخیره شده – مشابه
لیست پایان نامه ها. بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز
قبل از امتحانات و در ایام امتحانات در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ ۱; بررسی رابطه منبع
کنترل …… ۱۲۷ پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و
پسران سال سوم دبیرستان ۱۰۲ ص; ۱۲۸ پایان نامه رجیستری; ۱۲۹ پایان نامه رفتار
سنگ (مکانیک …
دانش آموز تیزهوش
– ذخیره شده – مشابه
در این مطالعه، میزان ادراک لیاقت دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس تیزهوش و عادی در پایه
سوم راهنمایی شهر اردبیل، مطابق با مقیاس ادراک لیاقت هارتر (1982) در چهار حوزه
متفاوت ادراک … هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه ای سبک های اسناد و مهارت ابراز
وجود بین دانش آموزان تیزهوش و عادی سال اول مقطع متوسطه در شهرستان شهرکرد بود.
نمونه تحقیق …
بررسی عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصيلي دانشجویان » وب …
– ذخیره شده – مشابه
4 ژانويه 2011 … رشته و آخرین مدرک تحصیلی( مرتبط با موضوع طرح): دکترای برنامه ریزی درسی سال
و محل اخذ مدرک:1388 – واحد علوم و تحقیقات تهران عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
بررسی اثر بخشی کلاسهای جبرانی مدارس راهنمائی از دیدگاه مدیران ، دبیران و دانش
اموزان شهرستان لامرد. عنوان رساله دکتری: بررسی میزان استفاده تفکر …
ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه (بخش سوم)
– ذخیره شده
بررسي رابطه ميان سبك هاي هويت و سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي و خود كار
آمدي تحصيلي دانش آموزان دوره ي ابتدايي ناحيه يك شهراصفهان سال تحصيلي ۹۴-۹۵ ·
تأثير برداشت كاربران از آگاهي نسبت به امنيت اطلاعات ،سياست هاي سازماني و
هنجارهاي ذهني بر رعايت اصول امنيت اطلاعات توسط آنها با نقش تعديل گري كنجكاوي
روانشناسی | فروش پایان نامه , دانلود پایان نامه
– ذخیره شده
رابطه خودکنترلی و سبک های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی … رابطه سبک
اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان. ۱۲۵۰۰ تومان.
توضیحات. خرید پرداخت مورد به سبد خرید اضافه شد. دانلود پایان نامه. ویژگی های
روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل.
[PDF] ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و – مجله اصول بهداشت روانی
– ذخیره شده – مشابه
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ. ،. ﺳﺎل. ﻧﻬﻢ. ،. ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن. 1386. ،. ﺷﻤﺎره ﺳﯽ. و. ﭘﻨﺠﻢ و ﺳﯽ و ﺷﺸﻢ. ،
ﺻﻔﺤﻪ. 128-121. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. *. ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺛﻤﺮی. 1. ،
ﻓﻬﯿﻤﻪ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ. 2 … و ﺑﺎ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی آن در ﺳﻄﺢ. )05/0. P<. ) راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد . در. ﻣﻮ. رد راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺖ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ، در ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ دار ی وﺟﻮد. [PDF] بررسی رابطه کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با فرسودگی ... - ذخیره شده سوم. ،. دی ماه. 1931. ، صفحات. 21. -1. چکيده. در اين پژوهش رابطه كمال گرايي و. خودكارآمدی تحصيلي با فرسودگي تحصيلي در ميان دانش آموزان دبيرستاني دختر و پسر ..... اين پرسش نامه توسط. مورگان و جينگز در سال ). 1331. (. طراحي شد كه هدف آن ارزيابي باورهای خود كارآمدی تصوری دانش آموزان در ارتباط با پيشرفت های آموزشگاهي است. فرم. مقالات تحقیقی - عزت نفس و پيشرفت تحصيلي: - ذخیره شده - مشابه 5ـ بيابانگرد(1370) در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان «بررسي رابطه بين مفاهيم منبع كنترل، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي پسران سال سوم دبيرستان هاي تهران ... 16ـ مديری (1373)، در پايان نامه خود تحت عنوان «بررسي ارتباط بين سبك اسناد، عزت نفس و وضعيت اجتماعي اقتصادي با عملكرد تحصيلي دانش آموزان پسر سال سوم ... [PDF] متن کامل (PDF) - ذخیره شده 22 فوریه 2010 ... ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺳﺎل ﺳﻮم. /. ﺷﻤﺎره. دوم. /. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 88. Journal of social sciences, 2009 (Summer), Vol.3, No.2. ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﺎ ﻣﻮﻓﻖ داﻧﺸﮕﺎه. آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺳﻨﻨﺪج ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. 88. -. 1387. ﻋﻄﺎ ﺷﺎﻛﺮﻳﺎن. 1. ، . ﻃﻬﻤﻮرث آﻗﺎﺟﺎﻧﻲ. ﻫﺸﺠﻴﻦ. 2. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮاده در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ... [XLS] لیست پایان نامه های علوم تربیتی - دانشگاه شهید بهشتی - مشابه 42, 41, بررسی رابطه بین برخی از ویژگیهای اجتماعی ، اقتصادی خانواده با موفقیت و افت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان میانه در سال تحصیلی 75 – 74 ... 64, 63, بررسی علایق ، انتخاب و میزان رضایت دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های دولتی بزرگ سالان نواحی 6 گانه شهرستان مشهد در زمینه اوقات فراعت, سید مجتی ... رزومه - مسعود غلامعلی لواسانی - ذخیره شده - مشابه راهنمایی پایان نامه. تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر در گیری تحصیلی و ارزش تکلیف، وحید منتظری، کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، 1391/11/24 ... چندگانه گاردنر با سبک های تفکر استرنبرگ و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، سیما اسکندری، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1392/08/20; رابطه هوش معنوی و ... دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – عصر جدید » لیست پایان نامه های دانلودی ... - ذخیره شده دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسي عوامل مختلف در ارتباط با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي · پایان نامه ارشد : مقایسه میزان ... دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم · دانلود پایان نامه روانشناسی:بررسي ارتباط پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي ... دکتر حسین فکوری حاجی یار - پایان نامه های ... - مرکز مشاوره دکتر فکوری - ذخیره شده 41 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد خانم حسینی تحت عنوان : بررسی تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر عزت نفس و خودکارآمدی دختران پایه سوم متوسطه دوم .... 76 - استاد راهنما پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی خانم مایلی تحت عنوان: بررسی رابطه سبک اسناد و سبک یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مقطع ... فروش پایان نامه های ارشد - ذخیره شده ... درمان كودكان پيش فعال سنين 5 تا 7 سال استان تهران; دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان; دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی در بهبود عملکرد خواندن کودکان نارساخوان; پایان نامه ارشد : ارتباط هوش هیجانی و استرس شغلی با ... نشریه روانشناسی و دین - موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره ... - ذخیره شده - مشابه سليماني نژاد، ناصر، 1381، رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان، پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه تهران. سهرابي، فرامرز، 1387، مباني هوش معنوي، سلامت روان، ش 1، ص14-18. صابري، هايده و همكاران، 1390، مقايسة سبك هاي اسنادي و ويژگي هاي شخصيتي در مردان معتاد و غير معتاد، پژوهش ... آموزش در هزاره سوم - موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی - ذخیره شده - مشابه 44) پایان نامه بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان. 45) پایان نامه ... 72) پایان نامه بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد. 73) پایان نامه ..... 282) بررسی رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران دبیرستانی. بررسی رابطه حافظه کاری و بهره هوشی با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ... - ذخیره شده - مشابه پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه و تفاوت حافظه کاری و هوش و سهم آنها در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دختریک‌زبانه و دو زبانه انجام شد. نمونه‌ای متشکل از ... جامعه و نمونه آماری. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزدختر رشته علوم انسانی سال سوم سه منطقه 16،17 و 18 آموزش پرورش شهر تهران که مجموعاً [34]2800 می باشند. [PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ - زن و مطالعات خانواده - ذخیره شده - مشابه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﺳﺎل اول. ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ. (. ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘﻢ. ) ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . ازآﻧﺠﺎﯾﯽ ﭘﺪاﮔﻮژي ﻫﺰاره ﺳﻮم در. ﻋﺼﺮ داﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﭘﺬﯾﺮي و ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺎر و ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺎدام اﻟﻌﻤﺮ و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي. اﺳﺖ ﻟﺬا. ﺑﺎ. اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪن راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي وﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﺑﺎزﻧﮕﺮي در ﺗﻤ. ﺎﻣﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ آﻣﻮزش وﭘﺮورش ﺿﺮوري ﻣﯽ ﮔﺮدد. آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی - ذخیره شده - مشابه لیست پایان نامه ها. بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام امتحانات در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ ۱; بررسی رابطه منبع کنترل ...... ۱۲۷ پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ۱۰۲ ص; ۱۲۸ پایان نامه رجیستری; ۱۲۹ پایان نامه رفتار سنگ (مکانیک ... ميهن پروژه،فروش آنلاین مقالات، تحقیقات و پروژه های دانشجویی تحقیق ... - ذخیره شده پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي مي پردازد . ... دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان قطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر. چكيده: .... دانلود پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان. دانلود رایگان پايان نامه و روش تحقیق رشته ي مديريت علوم تربيتي با ... - ذخیره شده - مشابه دراین پژوهش هدف تحقیق این است که به (نماز و دعا) باورهای مذهبی نوجوانان توجه شود ومورد بررسی قرار گیرد که باورهای مذهبی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر است یا نه؟ ... بررسي نقش باورهاي ديني- مذهبي(نماز و ادعيه) در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ... رابطه سبک اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم- پايان نامه ... پایان نامه های دانشکده روانشناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - ذخیره شده - مشابه بررسي رابطه منبع كنترل، عزت نفس و خودپنداره در بين دانش آموزان پسر دبيرستانهاي تهران، سال سوم, سعيد بهرام بيك, فرهاد ماهر, فرهاد جمهري. بررسي مقايسه اي آراء مولانا و کارل راجرز در باره انگيزه خود شکوفائي انسان شدن, سعيد عبدالملکي, حسن احدي, فرهاد ماهر. بررسي رابطه خودپنداره و سبکهاي اسناد با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان ... [PDF] ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎز آﻣﻮزي اﺳﻨﺎدي، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧ - نشریه تعلیم و تربیت ... - ذخیره شده ﻣﺸﻬﺪ: اﻧﺘﺸﺎرات آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮي. رﻣﻀﺎﻧﯽ، م. (. 1379. ). ﺗﺄﺛﯿﺮ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻓﺮا ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﻔﺮﯾﻖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم . ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ. ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﮋاد، ن. (. 1381. ). راﺑﻄﻪ ﺳ. ﺒﮏ اﺳﻨﺎد ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در دﺧﺘﺮان و ﭘﺴﺮان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ روان. -. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ. داﻧﺸﮑﺪه روان. ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. 17 . 41 . 1392 5 1 1 124 بررسی تأثیر الگوی حل مساله بر خلاقیت و - ذخیره شده - مشابه بررسی تحلیل محتوای کتب درسی علوم دوره ابتدایی در رابطه با اعمال ذهنی و شاخصهای خلاقیت از نظر گیلفورد (پایاننامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران. ##شعبانی، حسن(1387). ...... بررسی رابطه مفهوم خود و سبک‌های اسناد با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر سال سوم علوم تجربی شهر تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد ... [PDF] مديريت آموزشي - معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز - ذخیره شده - مشابه عنوان پایان نامه. استاد راهنما. تاریخ دفاع. نمره. 1. ابوالقاسم. بصيري. بررسي كيفيت عملكرد مدیران هنرستانهاي فني. و حرفه اي استان یزد در رابطه با وظایف. مدیریت در سال ..... ي. مهدي آبادي. بررسي ميزان مطالعات غيردرسي دانش آموزان. دختر وپسر دبيرستاني ورابطه آن با پيشرفت. تحصيلي. د. سيد علي اكبر. حسيني. 15. محمد. صالح مقدسي. سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز - ذخیره شده - مشابه 55, بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و انگیزه پیشرفت با سبک‌های یادگیری و ارتباط متغیر اخیر با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز ..... 122, بررسی ارتباط سبک اسناد، عزت نفس و وضعیت اجتماعی - اقتصادی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم تجربی دبیرستانهای اهواز, علوم تربیتی, مشاور ... [DOC] بسمه تعالي » 1- مشخصات فردي: نام: محمدحسين نام خانوادگي: عبداللهي ... - ذخیره شده 4- عنوان پايان نامه ها: - دكتري: فارسي: بررسي « تأثير شيوه هاي انتقال اطلاعات دربهبود عملكرد بازيابي اطلاعات درحافظه». لاتين: "Effet du mode l'apprentissage sur la performance du rappel des ... "بررسي رابطة بين سبك‌هاي شناختي (وابسته به زمينه، مستقل از زمينه) و راهبردهاي شناختي و فراشناختي با پيشرفت تحصيلي. رزومه - پرویز شریفی درآمدی - ذخیره شده ترجمه، آوای نور، 1393/01/01; شریفی درآمدی پرویز، مشکلات ادراک بینایی در کودکان با اختلال بیش فعالی نارسایی توجه در خود ماندگی و دیگر ناتوانی های یادگیری، ..... بر تغییر سبک اسناد دانش آموزان حساب نارسای دختر پایه سوم وچهارم دبستان شهر تهران در سال تحصیلی 86-85، کاربردی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، 1387/01/01 ... سایت پایان نامه ها | دانلود پایان نامه رشته مدیریت - شهر دیتا - ذخیره شده دانلود پایان نامه با موضوع رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال. دانلود پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان از سایت خرید پایان نامه به منظور بررسي سبك اسناد و پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل ... دانلود فایل ( پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین ... - ذخیره شده 18 ژانويه 2017 ... امیدوارم بهره کافی را از پایان نامه رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان ببرید پایان نامه […]... فایل پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با رضایت از زندگی زناشویی در شهرستان ابهر هموطنان گرامی سلام.وقت بخیربه صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی رابطه نگرش مذهبی با ... نمایش مقالات اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ... - دیده‌بان علم ایران - ذخیره شده - مشابه 23 ژوئن 2016 ... مباني آموزشي پايان نامه در كارشناسي موسيقي بررسي اثر بخشي هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه شهر دهلران در سال تحصيلي ۹۳-۹۲ بررسي مكان كنترل در دانش آموزان پسر ... رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم تأثير شغل والدين بر پيشرفت ... در برخي با اكراه و در برخي با امتناع همراه است. از ... - کافی نت دانشجویان - ذخیره شده کافی نت دانشجویان - پایان نامه های آماده - - کافی نت دانشجویان. ... جرأت‌ورزي. ويژگي‌هاي شخصيتي جرأت ورزانه. خودكارآمدي. مؤلفه‌هاي خودكارآمدي. منابع خودكارآمدي. مروري بر پژوهش‌هاي انجام شده. فصل سوم روش پژوهش. طرح پژوهش. جامعه آماري. نمونه آماري ..... پایان نامه: رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان ... پایان نامه علوم تربیتی- 1 - دانلود مقاله، دانلود تحقیق، دانلود پروژه ... - ذخیره شده پرداخت آنلاین زرین پال. --------------------------------- عنوان پروژه: رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان رشته: علوم تربیتی تعداد صفحات: 104 نوع فایل: وورد گرداورنده: ادریس حسنجانی قیمت: 15000 تومان دانلود کامل پروژه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، بر روی گزینه دریافت محصول کلیک کنید پایان نامه مدیریت آموزشی - دانلود مقاله، دانلود تحقیق، دانلود پروژه نهایی ... - ذخیره شده پرداخت آنلاین زرین پال. --------------------------------- عنوان پروژه: رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان رشته: مدیریت آموزشی تعداد صفحات: 104 نوع فایل: وورد گرداورنده: ادریس حسنجانی قیمت: 15000 تومان دانلود کامل پروژه: بعد از پرداخت آنلاین زرین پال، بر روی گزینه دریافت محصول کلیک کنید Fars News Agency : بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت ... - ذخیره شده - مشابه 16 ژوئن 2012 ... بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان خبرگزاری فارس: توکل بر خدا، بر آن منبع فنا ناپذیر قدرت و توانایی، سبب .... تحقیقات انجام شده بر روی 360 دانشجو در انگلستان نشان داده است که نشانه‌های افسردگی به طور معناداری با جهت‌گیری مذهبی بیرونی و سبک اسناد ارتباط دارد، اما با ... موضوع های متنوع در مورد پایان نامه های ارشد - psychologist man - ذخیره شده 4 مه 2013 ... موضوع های متنوع در مورد پایان نامه های ارشد - کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی - psychologist man. ... نقش میانجی تنظیم هیجان شناختی در رابطه ادراک نوجوانان از ابعاد شیوه های تربیتی و عملکرد تحصیلی آنها ... رابطه بین ادراک از شیوه های فرزندپروری والدین با سبک های اسنادی در دانش آموزان سوم متوسطه. رابطه بین ... تفکر و سبک زندگی ویژه پسران پایه هشتم | لئودانلود - ذخیره شده 5 آگوست 2017 ... دسته: روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل: pdf حجم فایل: 125 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 87 پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان در 87 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc چکیده به منظور بررسی سبک اسناد و پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران ... اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان و خود کارآمدی دانش‌آموزان - ذخیره شده - مشابه جامعة آماری کلیة دانش‌آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان هیر مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 91-90 بودند. از این جامعه آماری دو کلاس 20 نفری جمعاً 40 دانش‌آموز دختر به‌صورت تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل مطالعه شدند . روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه‌های ناهمسان بود. [DOC] بررسي تأثير جهت گيري فراشناختي محیط هاي یادگیری بر راهبردهاي ... - ذخیره شده - مشابه بدين منظور تعداد 398 نفر (205پسر و 193دختر) از دانش آموزان اول دبيرستاني شهر شيراز با ميانگين سني 3/15 به روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شدند. این آزمودني ها به مقياس هاي ... نتايج نشان داد كه بين ویژگی های فراشناختی محیط یادگیری و راهبردهاي مديريت منابع رابطه مثبت و معني داري وجود دارد (01/0p<). نتايج تحليل ... محمدرضا پهلوی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد - ذخیره شده - مشابه در جنگ جهانی دوم و هم‌زمان با اشغال ایران در ۲۲ سالگی به پادشاهی رسید و از ۲۵ شهریور ۱۳۲۰ تا انقلاب ایران در سال ۵۷ بر ایران پادشاهی کرد. در آغاز قدرت کمی داشت، ولی با پایان اشغال ایران و خروج نیروهای خارجی از کشور، با پشتیبانی امریکا و با سیاست نخست وزیر وقت، قوام السلطنه به حکومت خودمختار در آذربایجان و کردستان خاتمه داد. [XLS] کودکان استثنایی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان - مشابه 3, 2, رضا اسکندری اصل, بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی جرات آموزی (ابراز وجود) به شیوه شناختی - رفتاری در بهبود افسردگی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان پسر شاغل .... بررسی اثر بخشی آموزش گروهی با رویکرد ارتباط محاوره ای برن Taبر عملکرد خانواده و سبکهای مقابله ای مادران و دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان غیر دولتی یاس ... دانشکده علوم ارتباطات - سامانه بانک اطلاعات پایان نامه - دانشگاه آزاد ... - مشابه 86, تحلیل مقایسه ای گفتارهای "محمود احمدی نژاد" و "حسن روحانی" در رابطه با پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران, رضا هاشمی, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, علوم ..... 170, مقایسه بازتاب سبک زندگی ایرانی – اسلامی با سبک زندگی غربی در مجلات ایران مطالعه موردی : مجلات زندگی ایده آل و موفقیت آبان سال 94 تا آبان سال 95, افسانه ... یک فایل،فروش آنلاین مقالات، تحقیقات و پروژه های دانشجویی تحقیق ... - ذخیره شده پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي مي پردازد . ... دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان قطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر. چكيده: .... دانلود پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان. لیست انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی - مادسیج - ذخیره شده - مشابه 14 نوامبر 2015 ... تیم تخصصی مادسیج با بهره گیری از تجربه ی محققین و اساتید ، به آماده سازی موضوعات پایان نامه در رشته روانشناسی به صورت حرفه ای همراه با مقالات پژوهشی ...... موضوع پایان نامه: رابطه سبک های هویت و تعهد هویت با کیفیت دوستی با توجه به نقش جنس و پایگاه اجتماعی اقتصادی در دانش آموزان سال سوم دبیرستان. [PDF] ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ آﻣﻮزان داﻧﺶ در ﺳﺎزﮔﺎري و اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺎ - ذخیره شده ﭘﺴﺮ. رﻋﻨﺎ ﺷﻴﺪاﻳﻲ. 1. ، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﭘﻴﺮﺧﺎﺋﻔﻲ. 2. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ. :12/05/1388. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. :01/12/1388. ﭼﻜﻴﺪه. ﻫﺪف. : ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﺎ ﺳـﺎزﮔﺎري داﻧـﺶ. آﻣـﻮزان دﺧﺘـﺮ ..... آوري و ﺳـﺎزﮔﺎري دﺧﺘـﺮان ﻣﻘﻄـﻊ اول. دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. 90-89. داﻧﺸﻜﺪه روان ﺷﻨﺎﺳـﻲ و ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ، داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣـﻪ. ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ. ﻋﻈﻴﻤﻲ، ﻣﺮﺗﻀﻲ .(. 1389. ). راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻴﺠﺎن ﺧﻮاﻫﻲ،. ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ و ... مقاله بررسی رابطه ی خلاقیت و شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانش ... - ذخیره شده بررسی رابطه ی خلاقیت و شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه های سوم راهنمایی شهرستان آبادان در سال تحصیلی 81_82 ... زبان انگلیسی و ریاضی در پسران معنی دار بود، همچنین رابطهی خلاقیت با پیشرفت تحصیلی فقط در گروه دختران معنی دار بود، و خلاقیت با پیشرفت در درس ریاضی برای هر دو گروه دختران و پسران رابطهی ... [PDF] سند تحول بنیادین آموزش و پرورش - ذخیره شده - مشابه شده باشد.. در تهيه سند ملي تحول بنيادين آموزش و پرورش. كوشش شده است تا با الهام گيري از اسناد باالدستي و. بهره گيري از ارزش هاي بنيادين آنها و توجه به اهداف. راهبردي نظام جمهوري اسالمي ايران، چشم انداز و اهداف. تعليم و تربيت در افق 1404 هجري شمسي تبيين شود. تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش مبتني بر آرمان هاي. بلند نظام اسالمي ... بررسي رابطه توكل بر خدا، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در دانش‌آموزان - ذخیره شده - مشابه 3 نوامبر 2011 ... سال چهارم، شماره دوم، تابستان 1390، ص 79 98. Ravanshenasi-va- Din, Vol.4. No.2 , Summer 2011. عليرضا بخشايش*. چكيده. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين توكل بر خدا، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي انجام شده است. بدين منظور از ميان دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان يزد در سال تحصيل 1389ـ1390، ... صفحه خانگی - دانشگاه لرستان - صفحه خانگی عضو هیأت علمی - ذخیره شده بررسی رابطه بین سبک های تفکر و خلاقیت مدیران مدارس متوسطه. فصلنامه علمی – پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 4(3)، 157-141. قدم پور، عزت اله؛ گراوند، هوشنگ؛ سبزیان، سعیده. (1393). رابطه بین ادراک از محیط آموزشی- پژوهشی و خودکارآمدی پژوهشی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ... تهران کارآفرین ، تی کی وب tkweb.ir - مطالب ابر گروه ریاضی هومت - ذخیره شده ... مقاله با ترجمه ، طرح توجیهی ، کارآفرینی ، تهران کارآفرین ، طرح خوداشتغالی ، طرح کارآفرینی، پایان نامه روانشناسی ، پایان نامه علوم تربیتی ، پایان نامه روانشناسی تربیتی ، رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ... پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت در بین دختران و پسران و ... - ذخیره شده 18 مه 2017 ... دانلود پایان نامه رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان -کامل و جامع سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. با سلام حضور مشتریان گرامی. شما به صفحه اختصاصی پایان نامه رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران ... برترین فایل پایان نامه رابطه بین خلاقیت با جنسیت در دانشگاه ... [PDF] ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و ﺳﺒﮏ ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ... - ذخیره شده - مشابه ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ي ﺑﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ و ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ. ﺧﺮم. آﺑﺎد ﺑﻮد . روش. : روش ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري را ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. دﺧﺘﺮ. ﺳﺎل ﺳﻮم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ رﺷﺘﻪ. ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ. ،. رﯾﺎﺿﯽ. -. ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻤﺴﺎل. اول. ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. 90. -. 89. ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻮدﻧﺪ. ،. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ .داد. 350. [PDF] عناوین پیشنهادی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان - ذخیره شده - مشابه بررسی ارتباط سبک اسناد،عزت نفس و وضعیت اجتماعی،اقتصادی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم تجربی. 18. بررسی پ ... بررسی تاثیر ادراک کنترل و ادراک شایستگی بر انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی دانش اموزان سال سوم متوسطه. 28 .... بررسی عوامل مؤثر بر میزان تعارض نسلی دختران نوجوانان دبیرستانی. 71. پایان نامه بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب در بين دانش ... - ذخیره شده عنوان : بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم دبیرستان قالب بندی : DOC فهرست مطالب : فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه بیان مسأله ... نگرش های مضطربانه دلبستگی توأم با اضطراب کردار شناختی دلبستگی نظریات فروید در مورد دلبستگی مراحل دلبستگی مراحب دلبستگی آشنایی با اضطراب فهرست طرح ها و پايان نامه هاي موجود در مركز(3) - چکیده پایان نامه های مرکز ... - ذخیره شده - مشابه بررسي شاخص هاي تن سنجي دختران سال دوم دبيرستان شهر قم و عوامل موثر بر آن در سال تحصيلي 80-79 و مقايسه آن با منحني هاي NCHS. تربيت بدني. دكتر حسين خنيفر. محمد اسمعلو. بررسي تاثير ورزش بر روي افسردگي دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه ناحيه 2 شهر قم. تربيت بدني. دكتر رضا قراخانلو. امير حسين سلماني دلشاد. روانشناسي - معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان - مشابه ب‍ررس‍ي‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ي‌ س‍ب‍ک‌ ت‍ب‍ي‍ي‍ن‌ خ‍وش‍ن‍ي‍ن‍ان‍ه‌ ب‍ر ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ زن‍دگ‍ي‌ م‍درس‍ه‌ ي‌ دخ‍ت‍ران‌ پ‍اي‍ه‌ اول‌ دب‍ي‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍لاي‍ر. رض‍اي‍ي‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌. طاه‍ره‌ ح‍ق‌ طل‍ي‌. ۱۳۹۲. BF 184 .... روانش‍ن‍اس‍ي‌. ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍رس‍خ‍ت‍ي‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ي‌ و خ‍ود ت‍ن‍ظي‍م‍ي‌ ب‍ا پ‍ي‍ش‍رف‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ي‍ل‍ي‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ س‍ال‌ اول‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ت‍ي‍زه‍وش‌ و ع‍ادي‌ در ش‍ه‍ر ه‍م‍دان‌. ه‍اش‍م‍ي‌ رض‍ا. اي‍رج‌ ص‍ف‍اي‍ي‌ راد. [PDF] پايان نامه ي مريم صادقي.PDF - ذخیره شده پیشرفت و خود ناتوان سازی تحصیلی دختران عادی و بی سرپرست مقطع دبیرستان شهر مشهد پرداخت. به این منظور ... پرسشنامههای مقیاسی خود ناتوان سازی تحصیلی میدگلی (۲۰۰۰)، پرسش نامه انگیزه پیشرفت هرمنسی و مقیاسی. انگیزش ... همچنین، پژوهشی توسط قربانی، برهمند و بشرپور (۱۳۹۳) با هدف رابطه انگیزش تحصیلی، خود پنداره. ارشد روانشناسی - آگهی های طبقه بندی شده - موسسه علمی پژوهشی آریانا - ذخیره شده ليست آگهي ها در این شاخه - پایان نامه علوم انسانی: زیر شاخه - ارشد روانشناسی. برگشت به ... هدف پژوهش حاضر، مقايسه بهره هوشي، اختلالات رفتاري و رشد عاطفي دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمايي تغذيه شده با شير مادر و شير خشك در شهرستان دهلران بود ... رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان. [PDF] یرونی( مدیرا ن مدارس ب - بررسی رابطه بین منبع کنترل )درونی ان ... - ذخیره شده - مشابه بررسی رابطه بین منبع کنترل )درونی. -. ب. یرونی( مدیرا ن مدارس. با سبک. های تصمیم گیری )آمرانه. -. مشارکتی( آن. ان. علیرضا مشتاق. 1. حسینعلی بهرامزاده. 2. چکیده : ...... بررسی ارتباط پیشرفت تحصیلی با م. رکز کنترل. و عزت نفس در بین دانش آموزان سا. ل سوم دبیرستان های مشهد . پایان. نامه کارشناسی ارشد. ،. دانشگاه تهران . -. هوی. پایان نامه بررسی عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی - ویکی پروژه - ذخیره شده - مشابه دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی. ... رابطه سبک های دلبستگی، سبک مقابله ای و هيجانی خواهی با نگرش به خيانت زناشویی در دانشجويان متاهل ... به منظور بررسي سبك اسناد و پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (دروني در مقابل بيروني)، بعد ثبات ... دانلود مقاله بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی در پیشرفت تحصیلی ... - ذخیره شده - مشابه ۵ـ بیابانگرد(۱۳۷۰) در پایان نامه كارشناسی ارشد خود با عنوان «بررسی رابطه بین مفاهیم منبع كنترل، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی پسران سال سوم دبیرستان های تهران در سال ۷۰-۶۹» از بین دانش آموزان پسر كلاس سوم دبیرستان در سه منطقه ۴،۱۱و۱۷ آموزش و پرورش تهران و در هر منطقه نیز از هر سه رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی و ... روانشناسی - موضوع پایان نامه - ذخیره شده - مشابه موضوع پایان نامه. 601 : بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان 602 : بررسي رابطه هوش هيجاني و رضايت زناشويي. 603 : بررسي رابطه هويت يابي ... دوم و سوم توسعه كشور 635 : بررسي زمينه هاي پيش اعتيادي معتادان و مقايسه آن با افراد سالم غيرمعتاد 636 : بررسي ساخت خانواده دختران فراري و اثربخشي خانواده درماني و ... بررسی رابطه سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت¬های ... - ذخیره شده - مشابه دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : [embeddoc url="http://download-thesis. com/wp-content/uploads/2016/05/download-thesis.com-d2019-Copy.doc" down. ... هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های ابراز هیجان و سبک اسناد کنترل در خشونت های خانگی علیه زنان با نقش کلیشه های جنسیتی بود. جامعه آماری شامل کلیه ... بررسی رابطه بين سبک های اسنادی و خود پنداره با پيشرفت تحصيلی ... - ذخیره شده 4 نوامبر 2015 ... بررسی رابطه بين سبک های اسنادی و خود پنداره با پيشرفت تحصيلی دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی موضوع جدید مقاله پروپوزال روش تحقیق. ... جامعه پژوهشی عبارت بود از تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان های شهرستان پارس آباد در سال تحصیلی 89-88 . از جامعه فوق تعداد300 نفر ( 180 نفر ... [PDF] بررسي رابطه هيجان خواهي با نگرش به مصرف مواد مخدر در دانش آ - ذخیره شده - مشابه رضا گلي اسكاردي16/ اثرات حجم درسي و استرس امتحان بر دانش آموزان دبيرستان تيزهوشان شهر ساري/. منيره كردلو 20/ ... سيدهطاهره سيدي58/ چكيده ي پايان نامه ها/ ..... همبستگي معناداري وجود ندارد. آيا بين سؤال سوم و چهارم تحقيق: نمرات مقياس هيجان خواهي پسران و دختران. عادي با نمرات آن ها در آزمون نگرش به مصرف. مواد رابطه وجود دارد؟ با توجه به ... [PDF] ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﺍﺭﺷﺪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ - دانشگاه اصفهان - ذخیره شده - مشابه ﯿﺰان و ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﯾﺶ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮدوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﻪ ورزش دراوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ در. ﺷﻬﺮ ﮐﺎﺷﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. 75 - 74. دﮐﺘﺮ ﺧﺎﻟﺪان. آﻗﺎي ﺷﺮﯾﻔﯽ. ﻧﺟﻮاد. ﻌﻤﺘﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ. 2. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﺎﺗﺎ در ورزش ﮐﺎراﺗﻪ .... ﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎ درﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ. داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺎ. دﮐﺘﺮ ﺧﯿﺎم ﺑﺎﺷﯽ. دﮐﺘﺮ ذواﻻﮐﺘﺎف. ﻣﺪﯾﻨﻪ زرﯾﻨﯽ. 60. ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي. –. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ. پایان نامه پیشرفت تحصیلی | آربیتا فایل - ذخیره شده 27 فوریه 2017 ... دانلود رایگان پایان نامه ارتباط پرخاشگری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بانک دانلود پایان نامه دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی. فهرست: چكيده ... چكيده به منظور بررسي سبك اسناد و پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان ابعاد سه گانه اسناد شامل بعد مكان كنترل (دروني در مقابل بيروني)، بعد … [PDF] ن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﯾﯽ و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﻫﻤﺎل ﮐﺎر - ذخیره شده - مشابه ﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻤﺎل. -. ﮔﺮاﯾﯽ و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري اﻫﻤﺎل. ﮐﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ و اﺿﻄﺮاب ...... 1389. ). ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ااﻫﻤﺎل. ﮐﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮد ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ و. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم رﯾﺎﺿﯽ. دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﯿﺮاز. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز. [PDF] راﺑﻄﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﮕﯿﺰش The Relation between Self- - ذخیره شده 6 مارس 2012 ... ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎي ﺗﺎزه در ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ. /. ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ، ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم. (. ﻣﺴﻠﺴﻞ. )28. ،ﭘﺎﯾﯿﺰ. 1391. 78. راﺑﻄﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﮕﯿﺰش. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ... ﭘﺴـﺮ و. 173. دﺧﺘـﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ . اﺑـﺰار. ﻣﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ﺧـﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ داﻧـﺶ. آﻣـﻮزان، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ. (. MSLQ. ) زﯾﻤﺮﻣﻦ و ﻣﺎرﺗﯿﻨﺰ ﭘﻮﻧﺰ، ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ اﻧﮕﯿﺰش. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ... جهانگير كرمي - پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه - ذخیره شده مجله علوم تربيتي و روانشناسي (ويژه نامه روانشناسي. ISC. 1386. 3 ... نقش باورهاي فراشناخت و خودكارآمدي در پيش بيني هراس اجتماعي دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر كرمانشاه. فصلنامه علمي-پژوهشي روان ... رابطه معنويت، تاب آوري وراهبرد مقابله اي با بهزيستي روان شناختي در دانشجويان دانشگاه رازي كرمانشاه. مجله دانشگاه علوم ... مرکز مشاور رهنما - ذخیره شده 2- حسن شمس اسفند آباد، سوزان امامی پور، مطالعه تاثیر اضطراب زبان خارجی بر یادگیری زبان خارجی در دانش آموزان دختر و پسر سال دوم دبیرستان شهر تهران. فصلنامه پژوهشکده ... 4- سوزان امامی پور، علی اکبر سیف، بررسی تحولی سبک های تفکر در دانش آموزان و دانشجویان و رابطه آنها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی. فصلنامه نو آوریهای ... فصلنامه روان شناسي مدرسه، - Magiran - ذخیره شده - مشابه 25 جولای 2012 ... بررسي ارتباط دست برتري با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي احمد علي پور ، شهلا كلانتريان ص 7 چکيده مشاهده متن [PDF 305KB]. هدف پژوهش حاضربررسي ارتباط دست برتري با پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان راهنمايي بوده است. بدين منظور 901 دانش آموز (441 پسر و460 دختر) كلاس اول تا سوم راهنمايي با ... اصفهان خرید | رشته علوم تربیتی(پایان نامه) Archives - اصفهان خرید - ذخیره شده پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی به مانند افسردگی– اضطراب و کمرویی و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر · ادامه / دانلود ... پایان نامه « بررسی رابطه بین سبک اسناد و سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشکده های هنر،‌علوم انسانی،‌فنی و مهندسی دانشگاه علم و فرهنگ» · ادامه / دانلود ... روانشناسی بایگانی - بوشهرگل - ذخیره شده 26 جولای 2016 ... عنوان :رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان تعداد صفحات :۹۸ سایت ارائه دهنده: بوشهر گل فرمت:Word قیمت :۸۰۰۰تومان آدرس پست الکترونیک engineer.alimallah@yahoo.com شرح مختصری از پایان نامه : واکنش دانش آموزان در برابر مدرسه و فعالیتهای کلاسی متفاوت است. [PDF] رابطۀ راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و خودپنداشت ریاضی با انگیزۀ ... - ذخیره شده - مشابه سوم دبیرستان های تهران در سال 1391-1392 بودند. نمونه مورد ... مجله روانشناسی 76 / رابطۀ راهبردهای یادگیری خود تنظیمی و خودپنداشت ریاضی با... / 411. 411 / .... تحقیقات. )2001؛ به نقل از لورا 2004( نشان مي دهد که یادگیري خود تنظیمي با پیشرفت تحصیلي. رابطه دارد. عالوه بر این تعداد قابل مالحظه اي از پ ژوهش ها نشان داده اند که آموزش یا. علمی - پژوهشی - عناوین پایان نامه های پایان یافته - ذخیره شده - مشابه 6 ژانويه 2012 ... بررسی ارتبط بین خودگوئی های درونی و سازگاری اجتماعی عاطفی و آموزشی در دختران مراکز پیش دانشگاهی منطقه 2 و سنجش تاثیر آموزش خودگوئی های تسهیل کننده ... بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی و راهبردهای یادگیری خود نظم بخش با کار آمدی شخصی تصوری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان ... لیست فایلهای علوم انسانی :: پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه ... - مشابه 21 دسامبر 2015 ... 6703, دانلود پایان نامه رشته روانشناسی - مقایسه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل - WORD .... 6809, پایان نامه بررسی رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی ..... 6611, پایان نامه رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان. SALAM AC | دکتر رزیتا ذبیحی - ذخیره شده سال سوم،4 (12)،25-15. .... رابطه شيوه¬هاي يادگيري و راهبردهاي يادگيري خود نظم داده شده با اضطراب امتحان دانش آموزان پايه سوم دبيرستان دخترانه شهر تهران. ... تأثیرآموزش¬های مدیریت زمان بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان دختر با نیازهای ویژه (کم¬توان ذهنی) در مقطع راهنمایی آموزش و پرورش بهارستان، پایان نامه کارشناسی ارشد، ... پایان نامه - آموزش و درمان - محمدرضا مهدوی (حامی) - پرشین بلاگ - ذخیره شده - مشابه 9 مارس 2014 ... 14- بررسی میزان آشنایی دانش آموزان پایه سوم دوره راهنمایی با روش های صحیح مطالعه و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی .... 1۰۲- بررسی رابطه بین هوش و عزت نفس در دختران سال سوم ..... بررسی رابطه سبک شناختی استقلال – وابستگی میدانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهرستان ارسنجان. خرید فایل( پایان نامه بررسی خود کارآمدی و اعتماد به نفس با پیشرفت ... - ذخیره شده 24 مه 2017 ... مقالات مرتبط دیگر در این زمینه. دریافت فایل پایان نامه رابطه سبك اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان – پرداخت و دانلود آنی سخن روز: هیچ دشواری را نمی‌توان در همان سطحی که به وجود آمده از بین برد؛ باید یاد بگیریم که نگاهمان... فایل بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و ... تاثیر مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان » دانلود تحقیق ... - ذخیره شده - مشابه 2 سپتامبر 2015 ... عوامل افت تحصیلی. عوامل موفقیت تحصیلی. یافته های پژوهشی و تحقیق. آزمودنی ها. طرح تحقیق. ابزار اندازه گیری. روش جمع آوری تحقیق. آمار توصیفی ... پایان نامه رابطه سبك اسناد با پيشرفت تحصيلي در دختران و پسران سال سوم دبيرستان ... پایان نامه : بررسی عوامل مرتبط با کم توجهی به نماز در دانش آموزان مدارس ... [PDF] موضوعات پایان نامه برای رشته روانشناسی در کلیه گرایشها - خبرنامه ... - مشابه 31 ژانويه 2016 ... رابطه سبک اسناد با پیشرفت تحصیلی در دختران و پسران سال سوم دبیرستان · OL · 135 · - · رابطه سبک زندگی با خالقیت،شخصیت و ارزش های شخصی و مقایسه آن در خانم ها و آقایان · OL · 136 · - · بررسی و مقایسه · ی ویژگی · های شخصیتی و خودپنداره در افراد مبتال به اختالل بدریختی و عادی · OL · 137 · - · رابطه عزت ... دانشکده علوم انسانی - واحد رشت - ذخیره شده - مشابه 29, بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس و خوشبینی فرزندان آنها در بين دانش‌آموزان دختردبیرستانهای رشت در سال 95-96, سيده صغري مظلوم همداني, دانشکده علوم انسانی, روانشناسی .... 60, رابطه بین چشم انداز زمانی و تاب آوری تحصیلی با اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان, زهرا روشنی, دانشکده علوم انسانی, روانشناسی, 1395- 11-27. [PDF] تاثیر آموزش مقابله با استرس براسترس ادراک شده و سبک مقابله با - ذخیره شده ﻧﻮع رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ زا در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﺳﻮرﻫﺎ ارﺗﻘﺎءﯾﺎﺑﺪ . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﻼش ﺷﺪه ﮐﻪ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس. (. ﺑﻌﻨﻮان. ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻮرﯾﮑﻮﻟﻮم آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮدﺳﺘﺎ. )ن. ﺑﺮ. ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس. ادراك ﺷﺪه. و ﺳﺒﮏ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ. اﺳﺘﺮس در. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد. درگاه: اسناد - سامانه سبک زندگی - ذخیره شده تا کنون حدود 1200 کتاب، مقاله و پایان نامه در این سامانه ثبت شده‌اند که فهرست آن‌ها به شرح زیر است. برای جستجوی اسناد از ستون ناوبری استفاده نمایید؛ بر روی آیکن کلیدواژه‌ها در نوار بالای صفحه کلیک کنید تا زبانه کلیدواژه‌های ستون ناوبری باز شود، سپس کلید واژه‌های مورد نظر خود را انتخاب کنید. انجمن راسخون - عزت نفس - ذخیره شده ۳) مدیری : در پایان نامه ی خود تحت عنوان « بررسی ارتباط بین استاد ، عزت نفس و وضعیت اجتماعی – اقتصادی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم تجربی دبیرستان های اهواز به صورت جداگانه و ترکیبی دریافت که بین عزت نفس و انگیزه ی پیشرفت یک رابطه ی معناداری وجود دارد ، در حالی که بین عزت نفس و جنسیت دانش آموزان ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *