دانلود کامل پایان نامه رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی

پایان نامه رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 8
فرمت فایل docx
حجم فایل 539 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 107

پایان نامه رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی

فروشنده فایل

کد کاربری 25170

کاربر

پایان نامه رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی در دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه بود. این پژوهش از نظر موضوع در حوزه تحقیقات آموزش و پرورش قرارمی گیرد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی -پیمایشی است.جامعه آماری پژوهش حاضر شامل كلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان دخترانه است.

برای بدست آوردن حجم نمونه در این تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است ، و حجم نمونه 160 نفر تعیین شد. در این تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است: پرسشنامه پیوند با مدرسه و پرسشنامه حمایت تحصیلی. اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استاد راهنما و تعدادی از مدیران مدارس شهر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می باشد. دراین پژوهش جهت بررسی داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون ها نشان می‌دهد حمایت تحصیلی دانش آموزان توانایی پیش بینی متغیر پیوند با مدرسه و همه مؤلفه های آن را دارا می باشد. در نتیجه فرضیه اصلی تحقیق عبارتست از: بین پیوند با مدرسه و حمایت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی دار وجود دارد ، كه مورد تایید قرار می گیرد.

فهرست مطالب

فصل اول كلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 4

1-4- اهداف پژوهش…. 5

1-4-1- هدف اصلی.. 5

1-4-2- اهداف فرعی.. 5

1-5- سوالات پژوهش…. 5

1-5-1- سوال اصلی.. 5

1-5-2- سوالات فرعی.. 6

1-6- فرضیات پژوهش…. 6

1-7- قلمرو پژوهش…. 6

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6

1-7-2- قلمرو زمانی.. 6

1-7-3- قلمرو مكانی.. 6

1-8- تعریف اصطلاحات پژوهش…. 6

فصل دوم ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه. 11

2-2- پیوند با مدرسه. 11

2-2-1- تعریف مدرسه. 11

2-2-2- اهمیت بررسی پیوند با مدرسه. 11

2-2-3- تعاریف پیوند با مدرسه. 13

2-2-4- تئوری های پیوند با مدرسه. 13

2-2-4-1- تئوری كنترل اجتماعی.. 13

2-2-4-2- تئوری خود کنترلی.. 32

2-2-4-3- مدل رشد اجتماعی.. 39

2-2-5- سبک های پیوند با مدرسه. 41

2-2-6- نقش خانواده در پیوند با مدرسه. 43

2-3- حمایت تحصیلی.. 46

2-3-1- تعاریف… 46

2-3-2- نظریات حمایت تحصیلی.. 46

2-3-3- شخصیت معلم وی‍ژگی های معلم و فشارهای روانی معلم.. 47

2-3-4- امنیت عاطفی معلم.. 48

2-3-5- نگرش های معلم.. 49

2-3-6- سبك های معلم.. 50

2-3-7- ارزش صحبت كردن معلم.. 51

2-3-8- فشارهای روانی معلم.. 52

2-3-9- نفش خانواده در حمایت تحصیلی فرزندان.. 53

2-4- پیشینه تحقیق.. 58

2-4-1- پژوهش های خارجی.. 58

2-4-2- پژوهش های داخلی.. 58

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 65

3-2- روش پژوهش…. 65

3-3 جامعه آماری.. 66

3-4- نمونه آماری.. 66

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات… 67

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه. 68

3-6-1- تعیین اعتبار( روایی)پرسشنامه. 68

3-6-2- تعیین پایایی( قابلیت اعتماد)پرسشنامه. 68

3-7- تجزیه و تحلیل آماری.. 70

فصل چهارم‌تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

4-1- یافته‌های توصیفی پیرامون نمونه تحقیق.. 72

4-2- تحلیل توصیفی و استنباطی فرضیه های تحقیق.. 74

فصل پنجم ارائه نتایج و پیشنهادات تحقیق

5-1- مقدمه. 86

5-2- نتایج توصیفی.. 86

5-3- نتایج استنباطی ( نقد و بررسی فرضیات)86

5-3-1- فرضیه های فرعی.. 87

5-4- پیشنهادات… 88

5-4-1- پیشنهادات برای سازمان :88

5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 90

5-5- محدودیت های پژوهش…. 90

منابع.. 91

منابع فارسی.. 91

منابع لاتین.. 91

فهرست اشكال

شکل 4-1: نمونه تحقیق براساس مقطع تحصیلی.. 72

شکل 4-2: نمونه تحقیق براساس شغل پدر73

شکل4-3: بررسی نمونه به تفکیک شغل مادر74

فهرست جداول

جدول 4-1: نمونه تحقیق به تفکیک مقطع تحصیلی.. 72

جدول 4-2: نمونه تحقیق به تفکیک شغل پدر73

جدول 4-3: نمونه تحقیق به تفکیک شغل مادر73

جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار متغیر‌های پژوهش…. 74

جدول 4-5ماتریس‌های همبستگی متغیرهای پژوهش…. 75

جدول 4-6 خلاصه رگرسیون پیش‌بینی پیوند با مدرسه و مؤلفه های آن براساس متغیر حمایت تحصیلی.. 76

جدول 4-7 میانگین و انحراف معیار متغیر‌های پژوهش…. 76

جدول 4-8ماتریس‌های همبستگی متغیرهای پژوهش…. 77

جدول 4-9خلاصه رگرسیون پیش‌بینی پیوند با مدرسه و مؤلفه های آن براساس متغیر حمایت تحصیلی معلم.. 78

جدول 4-10 میانگین و انحراف معیار متغیر‌های پژوهش…. 78

جدول 4-11ماتریس‌های همبستگی متغیرهای پژوهش…. 79

جدول 4-12خلاصه رگرسیون پیش‌بینی پیوند با مدرسه و مؤلفه های آن براساس متغیر حمایت تحصیلی پدر80

جدول 4-13 میانگین و انحراف معیار متغیر‌های پژوهش…. 80

جدول 4-14ماتریس‌های همبستگی متغیرهای پژوهش…. 81

جدول 4-15خلاصه رگرسیون پیش‌بینی پیوند با مدرسه و مؤلفه های آن براساس متغیر حمایت تحصیلی مادر82

جدول 4-17ماتریس‌های همبستگی متغیرهای پژوهش…. 83

جدول 4-18خلاصه رگرسیون پیش‌بینی پیوند با مدرسه و مؤلفه های آن براساس متغیر حمایت تحصیلی همسالان.. 84

[PDF]در رابطه بین پیوند با مدرسه و بودن بررسی نقش میانجی …

nea.ui.ac.ir/article_20906_b62100beabba09b0b76eefee55d9c519.pdf

ذخیره شده

بررسی نقش ميانجی زورگویی و قربانی بودن در رابطه. بين … /. 19. دیگران. قرار. می. گيرد …. با. مدرسه. داشته،. خود. را. متعلق. به. مدرسه. می. دانند. و. معتقدند. که. معلمانشان. از. آنها. حمایت. می …. علّی بين پيوند با مدرسه و عملکرد تحصيلی با ميانجيگری زورگویی …… ریاضی در دانش. آموزان پسر سال سوم دبيرستانی شهر اهواز. پایان. نامه دکتر.

[DOC]مقایسه احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی

hamayesh.irantvto.ir/my_files/article_files/85_article.docx

ذخیره شده

مشابه

نتایج تحقیق بیان کننده این است که بین دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی شهر اصفهان … (احساس تعلق به مدرسه) به عنوان دیدگاه افراد که باعث افزایش پیوند آنها با محیط مدرسه … تعلق به مدرسه را شامل سه عامل میدانند 1- پذیرش به وسیله دیگران 2- حمایت بین ….. راهنمایی شهر کرد،پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران.

مقاله مقایسه پیوند با مدرسه دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی مقطع …

https://www.civilica.com/Paper-EMASS01-EMASS01_181=مقایسه-پیوند-با-مدرسه-دا…

ذخیره شده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه پیوند با مدرسه دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی شهر اردبیل … محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی … دانش آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه شهر اردبیل در سال تحصیلی 49-2941 می باشد. …. رابطه بین ادراک حمایت از سوی خانواده، معلمان و دوستان و باورهای خودکارآمدی با …

رابطه ساختاری پیوند با مدرسه و والدین با رضایت تحصیلی و …

https://asj.basu.ac.ir/article_1357_205.html

ذخیره شده

توسط هاشمی – ‏2016
ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل پرسشنامه پیوند با مدرسه، ابزار پیوند والدینی، مقیاس خودکارآمدی … نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش از نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی در رابطه ساختاری بین پیوندهای والدینی و مدرسه باکیفیت رضایت و کنترل تحصیلی دانش‌آموزان حمایت می‌کند. … پایان‌نامه دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران.

رزومه – الهه حجازی موغاری

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ehejazi/?lang=fa-ir

ذخیره شده

راهنمایی پایان نامه … رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و درگیری تحصیلی با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان دبیرستانی، اسماعیل نظری تلخابی، کاربردی، دانشکده …

چاپ – دانشگاه تهران

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/javadejei/print/

ذخیره شده

مشابه

مشاوره پایان نامه … بررسی رابطه تاب آوری و حمایت اجتماعی با بهزیستی روان شناختی در مادران با دانش …. “رابطه بین کمال گرایی و خودکارآمدی تحصیلی با اهداف پیشرفت دانش آموزان. … “ساخت و آماده سازی پرسش نامه ی پیوند با مدرسه(SBQ) در دانش آموزان.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در داﻧ 13 – فصلنامه …

journal-counselling.iiau.ac.ir/article_523952_eba50898f44645f511ebe4cd41d6985f….

ذخیره شده

ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﺪﮔﺎه اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﻮﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد. (ﻟﯿﺒﯽ، … آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻃﺮف ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ … ي راﺑﻄﻪ. ي ﻗﻮي ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ. ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ….. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ (ﭼﺎپ ﻧﺸﺪه .).

سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز

rms.scu.ac.ir/Public/Teacher/Thesis.aspx?ID=3-1357250&Culture=1

ذخیره شده

مشابه

پایان نامه های غلامحسین مكتبی … 1, رابطه سبک‌های اسنادی با افسردگی و علمکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی … 5, روابط علی بین جهت گیری آینده، باورهای خودکارآمدی تحصیلی، پیوند با مدرسه و عملکرد تحصیلی با …. 26, رابطۀ انسجام خانواده، حمایت تحصیلی و تاب‌آوری تحصیلی با پیوند با مدرسه و مؤلفه‌های آن در …

[PDF]Student achievement through educational quality, …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/66313945505.pdf

ذخیره شده

مشابه

داده ها از طریق. پرسش نامه های استاندارد انگیزش تحصیلی AMS و درگیری تحصیلی MSLQ؛ و پرسش نامه های پژوهشگر … اینک یافته ها نشان می دهد که در سطح مدرسه؛ متوسط دستاورد تحصیلی هنرجویان هنرستان های. مختلف به طور …. کیفیت آموزشی هستند با دستاورد تحصیلی رابطه دارند. در اين میان … در پايان از بین دانش آموزان پايه سوم هر.

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با سلامت …

download-thesis.com/product/بررسی-رابطه-سبک-های-دلبستگی-و-سبک-های-هو/

ذخیره شده

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : [embeddoc … رابطه بین سبک های دلبستگی و پیشرفت تحصیلی معنادارنبود. … رابطه بین سبک دلبستگی ایمن با سبک هویت اطلاعاتی و سبک هویت هنجاری و تعهد هویت مثبت …. مدرسه و سلامت روانی … …. دلبستگی عبارتست از پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود برقرار می …

همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …

thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis

مشابه

3, مطالعه ارتباط بین هوش فرهنگی با رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران, عباس نيك بخت, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, مدیریت رسانه و …

[PDF]راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده و ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن

journal.abhariau.ac.ir/sbq/usersFiles/articleOriginal/r_52_140614023112.pdf

ذخیره شده

ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺳـﻠﻤﺎس و ﻛﻔﺎﻳـﺖ … ﻣﺪرﺳﻪ) ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان. ﻋﻮاﻣﻞ. ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﺔ. اﺻﻠﻲ. ﺗﻌﻴـﻴﻦ. ﻛﻨﻨـﺪة. رﻓﺘﺎر. ﻣﺸﻜﻞ. دار. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. و. ﺟﻮاﻧـﺎن. ﻧـﺎم. ﻣـﻲ. ﺑﺮﻧـﺪ. …. ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ زﻧـﺪﮔﻲ در داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن و ﺳـﻄﺢ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮي از … ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ….. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸ. ﺘﻲ.

فراتحلیل متغیرهای همبسته با خلاقیت – ابتکار و خلاقیت در …

journal.bpj.ir/article_516612.html

ذخیره شده

توسط گنجی – ‏2015
رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهر زنجان. فصلنامه … پایان‌نامه کارشناسی ارشد. … بررسی رابطه بین جو سازمانی و خلاقیت در معلمان مدارس ابتدایی شهر سمنان. …. روان شناسی و علوم تربیتی، پیوند. ….. رابطه بین حمایت سرپرست و خلاقیت با توجه به نقش واسطه‌ای انگیزش درونی و احساس انرژی.

ارنست پرون – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/ارنست_پرون

ذخیره شده

مشابه

او در سوئیس با محمدرضا آشنا شد و در دوران ولیعهدی با وی به ایران آمد و تا پایان عمر (۲۵ … قدرمسلم اینکه با رضاشاه رابطه خوبی نداشت و ملکه ثریا اسفندیاری نیز او را دشمن … یا سرایدار دبیرستان روزه سوئیس در دوران تحصیل شاه در این مدرسه بوده‌است. … دوستی شاه با پرون از حمایت شاه از او در برابر یکی از همین آزار رسانی‌ها شروع شد و تا …

رابطه بین جوّ سازمانی با عملکرد مدیران مدارس ابتدائی …

jinev.iaut.ac.ir/article_521752_112294.html

ذخیره شده

بین جوّ سازمانی و عملکرد مدیران مدارس ابتدائی شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد. … بین جوّ سازمانی مدارس با مدرک تحصیلی معلمان تفاوت معنی داری وجود ندارد. … حمایت سازمانی، کیفیت اعضای سازمان، باز بودن، سلب نظارت، تضاد اعضای سازمانی ….. رابطه بین جوّسازمانی وعملکردمدیران مدارس راهنمایی شهرستان سلماس«، پایان نامه کارشناسی …

[PDF]اﺧﻼق ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑ

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/513139

ذخیره شده

واز اﺳﺘﺎد ﻣﮑﺮم و داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ ﻧﯿﮏ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل داوري اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮا … ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻼك در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ …… آﻣﺎر ﺗﺮك ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺪرﺳﻪ زﯾﺎد اﺳﺖ … ﻣﺪﯾﺮ ، ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧ …. ﭘﯿﻮﻧﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ.

پروفایل شخصی – محمد مهدی مظفری – دانشگاه بین المللی امام …

ikiu.ac.ir/members/?id=104&lang=0

ذخیره شده

مشابه

رج, عنوان دوره تدریس شده, از تاریخ, تا تاریخ, محل تدریس, فایل مرتبط, پیوند مرتبط … ٥, بررسی رابطه بین هوش رقابتی و اثربخشی استراتژی های بازاریابی در صنایع … ١٣, بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان با تحصیلات مختلف (مطالعه موردی: …. رج, عنوان پایان نامه, نام دانشگاه, تاریخ دفاع, نام دانشجو / مقطع, فایل چکیده و …

دانشگاه تبریز

www.tabrizu.ac.ir/

ذخیره شده

مشابه

دومین هم اندیشی سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی(تالار وحدت دانشگاه تبریز-۲۰مهرماه۱۳۹۶) · با همکاری دانشگاه سازمان ملل؛ همایش مدیریت پیوند آب – انرژی – و غذا در …

همه همسران رؤسای جمهور ایران + تصاویر – ایسنا

www.isna.ir/news/93072714902/

ذخیره شده

۲۷ مهر ۱۳۹۳ – با این حال ، همسران روسای جمهور ایران اگرچه از الگوی کشورهای غربی در … عربی راننده‌ مینی‌بوس بوده که بین سرخه و سمنان تردد می‌کرده است». … حاصل ازدواج صاحبه و حسن که به پیشنهاد پدر روحانی و با وساطت زن‌دایی زوجین (روشن پیوندی) انجام شد‌ …. نامه‌ همسر امیر وقت قطر خواستار فراخوان دولت‌ها و ملت‌ها برای حمایت از مردم …

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت بهداشت، درمان و …

www.behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=3127

ذخیره شده

مشابه

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت با بیان اینکه نظارت بر عطاری های قانونی و پروانه دار، … آب های معدنی زیرذره بین وزارت بهداشت –مردم نیوز — 33 دقیقه پیش … خاص از فهرست کالاهای یارانه ای”اظهار داشت: حمایت ها از بیماران از جمله بیماری های خاص، مزمن ….. اخراج و ابطال پایان نامه در انتظار متخلفان تقلب علمی –ایسکانیوز — 22 ساعت پیش …

دانشکده روابط بین الملل – دکتر بهادر امنینیان جزی

sir.ac.ir/index.aspx?siteid=3&pageid=552

ذخیره شده

مشابه

استاد راهنما و مشاور دهها پایان نامه تحصیلات تکمیلی … بهادر امينيان،تاثير هويت ملي در پيوند نسلي”، فصلنامه جوانان و مناسبات نسلي، بهار و تابستان 1386 …

[XLS]لیست پایان نامه های علوم تربیتی – دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir/cols/fep/documents/اطلاعیه%20ها/پایان%20نامه%20ها.xlsx

مشابه

2, 1, بررسی رابطه برخی عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان بورسیه اعزامی به …. 39, 38, بررسی رابطه بین موضع کنترل و عزت نفس مدیران با رضایت شغلی معلمان در ….. دکتر محمد علی مظاهری, علی صاحبی، سپیده پیوندی, 1382, روانشناسی عمومی, ارشد … 179, 213, رابطه بین سلامت سازمانی و مدرسه و الگوهای رفتار سازمانی ّ171 …

پرسشنامه رایگان –

questionnaire1.com/

مشابه

پرسشنامه رایگان عملکرد تحصیلی دانش آموزان … پرسشنامه رایگان مقیاس سنجش حمایت خانواده(PSS-FA) … پرسشنامه رایگان رابطه بین شخصیت و گرایش به دین ….. پرسشنامه رایگان پیوند با مدرسه ….. پرسشنامه رایگان بررسی موانع کاربست نتایج پایان نامه ها از دیدگاه صاحب نظران مدیریت آموزش …

[PDF]مصرآبادی جواد PhD. 5931 تابستان – دانشگاه شهید مدنی …

ipsh.azaruniv.ac.ir/Uploads/26/cms/user/File/73/دکتر%20مصرآبادی.pdf

ذخیره شده

ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی با استفاده از. تحلیل عاملی …. 5935. (. رابطه بین هوش های چندگانه و ویژگی های شخصیتی با رویکردهای یادگیری ….. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان. .1 …. بررسی ارتباط بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، پیوند با مدرسه و رفتارهای قلدری در بین دان. ش. آموزان.

پایان نامه بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی ، انگیزه پیشرفت و …

www.arasfile.com › تمامی فایل ها

ذخیره شده

۱ آذر ۱۳۹۵ – پایان نامه بررسی رابطه ی بین خودکارآمدی ، انگیزه پیشرفت و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در بین دانش … شناسایی متغیرهای پیش بین کارکرد تحصیلی، از یک سو پیش گیری از پیامدهای شکست در مدرسه و … ۱۹۹۷، بندورا ۲۰۰۱)، خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی پیوندی دوسویه و تعاملی دارند.

چاپ – دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693137/print/

ذخیره شده

رای تحصیلات تکمیلی; عضو کمیته گروه ترجمه تخصصی کتاب، 1386/01/01; عضو کمیته …. ابراهیمی قوام صغرا، بررسی رابطه بین خودکارآمدی و حمایت اجتماعی، روانشناسی و علوم تربیتی، 1، 7، …. زورگویی و قربانی بودن در رابطه بین پیوند با مدرسه و عملکرد تحصیلی، رویکردهای نوین آموزشی، …. پایان نامه/رساله (کارشناسی ارشد).

[PDF]عنوان پایان نامه: 02 تا 02 مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با …

health.abzums.ac.ir/portal/file/?224009/مطالعه-رابطه-اعتیاد-با-زندگی-نامه.pdf

ذخیره شده

مطالعه رابطه گرایش به اعتیاد با زندگی نامه و نوع ارتباط با والدین در چرخه رشد … در درون خانواده پی ریزی می شود این بین عوامل تاثیر گذار خانواده، شیوه ….. مانند،عملکرد تحصیلی،پیشرفت تحصیلی و رفتارهای فرد در مدرسه با مصرف …. مصرف مواد حمایت می ….. دسترس بودن مواد، هنجارهای فرهنگی، فقر ومحرومیت اقتصادی، تعارض و پیوند …

خانواده و مدرسه(1)

www.hawzah.net/fa/Article/View/88711/خانواده-و-مدرسه(1)

ذخیره شده

مشابه

پایان نامه … با توجه به اولویت خانواده در زندگی اغلب کودکان، و اهمیّت عملکرد مدرسه برای … به دلیل اختلاف محیط خانه و مدرسه، تمامی کودکان نوعی انقطاع و بریدگی بین این دو … با عوامل دیگری پیوند می خورد که آموزش و پرورش رسمی کودکان را حمایت نمی کند. … هرچند پژوهش هایی در زمینه کشف رابطه میان رشدشناختی، عملکرد تحصیلی و …

سید احمد هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

www.iaulamerd.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=460

ذخیره شده

تحصیلات: دکترای تخصصی (Ph.D): برنامه ریزی درسی، دانشگاه علوم و …. نگارش پايان نامه،رساله ومقاله) ،انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد ،چاپ دوم. … بررسي رابطه بين جو سازماني با تعهد سازماني و روحيه معلمان در مدارس راهنمايي دخترانه شهر مرودشت …… همایش ملی نقش آموزش سازمانی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ۱۳۹۱.

[DOC]منابع و ماخذ منابع داخلی آقازاده، محرم(1384)، راهنمای روشهای نوین …

libepl.um.ac.ir/parameters/libepl/filemanager/66.doc

ذخیره شده

مشابه

ذوالقدرنسب، محسن (1384)، بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی معلمان … کانون کنترل مدیران با سلامت سازمانی مدارس شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 85-84، پایان نامه ….. A Metacognitive Support During The Process Of Problem Solving In A … The relationship between junior high school teachers perceptions of healthy …

[PDF]فولادچنگcv خرداد 92 – پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و …

ihssd.shirazu.ac.ir/MyFiles/Files/1442.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺑﺎ ار. اﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ. « ﺑﺮرﺳﯽ ﺗـﺎﺛﯿﺮ. اﻧﮕﯿﺰه. ﻫــﺎى اﻋﻤــﺎل ﻋﺒــﺎدى و ﻋﺒــﺎدت ﺑــﺮ روﺣﯿــﻪ. اﯾﺜﺎرﮔﺮى ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﺎﻫﺪ و … ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. : -. ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازش ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ،. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ …. ﻓﻮﻻدﭼﻨــــﮓ، ﻣﺤﺒﻮﺑــــﻪ. (. ١٣٨٢. ). ﺧــــﺎﻧﻮاده و ﭘــــﺮورش. ﺌﻣﺴ. ﻮﻟﯿﺖ. ﭘﺬﯾﺮى در ﮐﻮدﮐﺎن،. ﻣﺠﻠﻪ ﭘﯿﻮﻧـﺪ. ، آﺑـﺎن ….. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ اوﻟﯿـﻪ … در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري و اﻫﻤﺎل ﮐﺎري ﺗﺤﺼﯿﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه.

علی رضایی شریف – دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=616&mod=scv&slc_lang=fa&print=1

ذخیره شده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره تحصیلی; خانم حمیرا احمدی، بررسی رابطه بین …. رابطه بین هوش هیجانی و خود کارآمدی با پیوند با مدرسه در دانش آموزان مقطع متوسطه. پایان …. بررسی نقش درگیری، گرمی و حمایت والدین از خود مختاری در پیش بینی …

ستاد مبارزه با مواد مخدر – صفحه اصلی

www.dchq.ir/

ذخیره شده

مشابه

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در رابطه با بحث اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر گفت: نهادینه‌شدن فرهنگ … نهادينه‌سازي فرهنگ پيشگيري از اعتياد در مدرسه و جامعه.

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین میزان …

www.top-thesis.ir/…/download-the-end-of-a-psychology-study-of-anxiety-and-thrill-s…

ذخیره شده

چكيده : هدف از پایان نامه حاضر بررسی رابطه اضطراب و هیجان خواهی در دانش آموزان مقطع راهنمایی … نوجوان از يك سو كمي كودكانه رفتار مي كند و در حال گسستن پيوند هاي خود با كودكي … ميتوان اضطراباجتماعی، ترس از مدرسه، اضطراب امتحان و اضطراب جدایی را نام برد. … بين میزان هیجان خواهی واضطراب با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دوم …

بررسی مشارکت اولیا در امور پرورشی ، ارتباط با مدرسه و جامعه …

www.academia.edu/…/بررسی_مشارکت_اولیا_در_امور_پرورشی_ارتباط_با_مدرسه_و…

ذخیره شده

واژه هاي کلیدي : مشارکت اولیا ، ارتباط خانه با مدرسه ، ارتباط مدرسه با جامعه ، امور … عهده دار آموزش خانواده و ایجاد پیوند میان خانه و مدرسه است و حلقه اتصال بین آموزش و …. مدرک تحصیلی 22 نفر از اولیا ابتدایی ، 199 نفر راهنمایی و دبیرستان 55 …. های تربیتی مدرسه» پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری .

میگنا – بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی بر …

www.migna.ir/vdcgqy9x.ak9u74prra.html

ذخیره شده

مشابه

۹ آذر ۱۳۹۳ – تحقیقات نشان مي‌دهد كه استفاده زياد از اينترنت با پيوند ضعيف اجتماعی مرتبط است. … در بين مسائل و مشكلات رواني اجتماعي جوانان استفاده‌ی بیش از حد از … ولی در این رابطه آسیب های جدی وجود دارد که ضروری به ریشه یابی آن پرداخت. ….. مدرسه و دانشگاه از آغاز تا پايان محدوديت زماني دارند؛يعني فقط سال هايي چند از …

بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت عمومی سالمندان

jsi-isa.ir/article_21885.html

ذخیره شده

نتایج رابطه مستقیم و مثبت بین حمایت اجتماعی و سلامت عمومی را نشان داد. … بنا بر نظریه دورکهایم، هرچه احساس نزدیکی و پیوند فرد با گروهش ( برای مثال خانواده ) قویترباشد، ….. گروه هم سابقه مثل افراد هم مدرسه ای، هم دانشگاهی یا هم سربازی. ….. با عملکرد تحصیلی، اضطراب و افسردگی در دانشجویان پسر چمران اهواز”، پایان نامه کارشناسی …

[PDF]سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

www.nlai.ir/Portals/0/…/سند%20تحول%20بنیادین%20آموزش%20و%20پرورش.pdf

ذخیره شده

مشابه

با تأييد سند فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسالمي ايران،. كه »سند … مؤثر در عرصه روابط بين المللي است. اگرچه در سه …. بنا برنظام نامة تدوين سند جامع تحول … عالقه و پيوند با انقالب اسالمي، قانون اساسي و واليت فقيه. …. بر پاية اين چشم انداز، مدرسه جلوه اي است از تحقق مراتب ….. توانمندسازي و مهارت آموزي، ادامه تحصيل و حمايت مادي و.

بررسي رابطه بين ميزان دين‌داري والدين با خشونت ميان فردي …

ravanshenasi.nashriyat.ir › 13 روان شناسي و دين – بهار 1390

ذخیره شده

مشابه

۱۶ مرداد ۱۳۹۰ – پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين دين‌داري والدين با خشونت فرزندان … از مدرسه ميشود، و اين امرخود را به تدريج به صورت افت تحصيلي يا ترك تحصيل … شكل ميگيرد و اين نهادها در ايجاد پيوند با جامعه و دروني كردن ارزش‌هاي آن در افراد، ….. دختر و پسر دوره راهنمايي شهر يزد ناحيه 2»، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، ص 34-35.

[PDF]English-Farsi Glossary — انگليسي فارسي فهرست معاني – …

https://www.ssa.gov/multilanguage/Farsi/EN-FA-GL.pdf

ذخیره شده

مشابه

مجری پايان. English-Farsi … ا- اف- دی- سی )کمک به خانواده های با فرزند( )این سازمان … American Council Savings Education … تامین اجتماعی )SSI( تصمیمی میگیرد، ما برای شما نامه … آموزشگاه فرهنگی که میروید )مدرسه، دبیرستان( …. حمایت مالی به فرزند )این کمک مادی است که یک والد …… اشخاص متولد بین این سالها اشتیاه محاسبه شده(.

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران ] -پایان …

fnm.tums.ac.ir/library/page46/lang/Fa

ذخیره شده

مشابه

تحصیلات تکمیلی … لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی … از سوء رفتار جنسی بر آگاهی، نگرش و عملکرد والدین کودکان سنين مدرسه …. تأثیر آن بر پيامد هاي باليني در بيماران ديابتي نوع 2 تحت جراحی پیوند عروق کرونري … استاد مشاور آمار: عباس مهران, بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سبک های مقابله با …

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – کارشناسی ارشد

uswr.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=2620

ذخیره شده

مشابه

برای دانلود چکیده پایان نامه روی عنوان کلیک کنید. …. بررسی رابطه فرسودگی شغلی با وضعیت حمایت های اجتماعی دریافتی در مددکاران اجتماعی شاغل در سازمان …

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها

thesis.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis
12, مقایسه حمایت خانواده، مهارت مقابله¬ای و مهارت حل¬مسئله در افراد معتاد و غیرمعتاد … 18, رابطه بین نوآوری سازمانی و عملکرد صادراتی با توجه به نقش نوآوری … 27, شبیه سازی کامپیوتری جریان خاموشی ترانزیستور اثر میدانی غیر پیوندی با سه فلز گیت … شهر رشت با رویکرد روان شناسی محیط, سحر حسینی مرخالی, دانشکده تحصیلات …

پژوهش اجتماعي – هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان

research2.blogfa.com/post-17.aspx

ذخیره شده

مشابه

بسیاری از پژوهشگران بر این فرض‌اند که بین هوش هیجانی و عملکرد موثر در تطابق با اقتضائات روزمره زندگی پیوند وجود دارد(دهشيري، 1383: 47). هوش هیجانی عامل موثر …

علل گرایش به مواد مخدر در بین نوجوانان وجوانان وراههای پیشگیری

https://pjorm.mashhad.ir/…/1196592-علل-گرایش-مواد-مخدر-بین-نوجوانان-وجوانان-وراهه…

ذخیره شده

مشابه

در بعضی پژوهش‌ها ارتباط قوی بین سن نوجوانان و سوءمصرف مواد وجود دارد. … براساس یافته‌های پژوهش محمدخانی (1385) عامل پیوند با مدرسه قوی‌ترین عامل اجتماعی است که به … سابقه مصرف مواد یکی از عوامل خطر مهم است، در رابطه با مصرف مواد توسط اعضای خانواده، وست و پرینز (1987، …. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

تأثیر سبک‌های دلبستگی، انطباق‌پذیری و پیوستگی در …

jwsps.alzahra.ac.ir/article_1499.html

ذخیره شده

توسط مهمان نوازان – ‏2015
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سبک‌های دلبستگی ‌و انطباق‌پذیری و پیوستگی … در میان دانشجویان سال اول مقیم خوابگاه دانشگاه الزهرا(س) در سال تحصیلی 1392- 93 انجام شد. … و پیوستگی در خانواده بر میزان تاب‌آوری و رابطه آن با احساس غم غربت در میان …. باهم بودن یک پیوند عاطفی و ارتباط بین اعضای خانواده با یکدیگر است، این …

[PDF]كار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد – OHCHR

www.ohchr.org/Documents/AboutUs/…/Handbookfor_Civil_Society_Persian.pdf

مشابه

ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ …. ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﻪ ﺳﺘﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪ، ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ … ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﻭ ﺗﻼﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﻋﺘﻼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ …… ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ (ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ، ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩ …

[DOC]عملكرد تحصيلي – پروژه بیست – پروژه ، مقاله ، پایان نامه ، …

www.prozhebist.ir/…/بررسي-رابطه-ي-بين-ميزان-استفاده-از-فناوري-اطلاعات-و-ارتبا…

ذخیره شده

رشته علوم تربيتي با عنوان « بررسي رابطه ي بين ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و …. آيا فناوري اطلاعات و ارتباطات بر عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشکده بهداشت …. با ورود این دستگاه، نخستین ارتباط تلگرافی در همین سال بین مدرسه دارالفنون و کاخ …. حمايت از تحقيق و توسعه براي استفاده وسيع تر فناوري جديد در زمينه فناوري …

[PDF]آیین نامه بنیاد ملی نخبگان – دفتر استعدادهای درخشان

gto.iust.ac.ir/files/to/1392/aeen2.pdf

ذخیره شده

آیین نامه اعطاي جوایز تحصیلي بنیاد ملي نخبگان به دانشجویان نخبه و … آیین نامه پشتیباني از برگزیدگان مسابقات ملي و بین المللي مهارت. آیین نامه حمایت از پایان نامه هاي كارشناسي ارشدورساله هاي دكتري. در زمینه …. اجرايي كه در رابطه با امور نخبگان فعاليت مي نمايند به ….. 5-ايجاد پيوند عميق ميان نخبگان، بويژه نخبگان جوان و ساير.

حقوق تجارت بین الملل سه ساله PhD دکتری مدیریت

www.dbaportal.ir/index.php/k2-listing/item/294-phd-in-law

ذخیره شده

در لینک وب سایت دانشگاه London Business & engineering School … در آخرین سال تحصیلی دانشجویان ملزم به ارائه پایان نامه ( 25000 تا 20000 کلمه ) می باشند . … دوره کارشناسی ارشد را با روشهای جدید تحقیقی پیوند زده و آنها را آشنا با روشهای تجزیه … به سازمان جهانی تجارت ( WTO ) پذيرش توافق‌نامه‌اي بين‌المللي در رابطه با حمايت از …

[PDF]89 ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم/ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم/زﻣﺴ J

journals.iau-garmsar.ac.ir/soc/library/upload/article/af_733443616-4.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم/ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرم/زﻣﺴﺘﺎن. 89 … ﺮاﻣﻮن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﻧﻮاده و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎي رﻓﺘﺎري … ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. 89 -88 … ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺑﻴﺮون از ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و رﻋﺎﻳﺖ …. ﻛﻨﺘﺮل از ﺳﻮي واﻟﺪﻳﻦ ،ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻠﻲ ﺑﺎ ﺑﺰﻫﻜﺎري ،ﺗﻨﻬﺎ در ….. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻈﻢ(ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺣﻔﻆ آن).

وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – عباسعلی حسین …

staff.guilan.ac.ir/ahossein/?lg=0

ذخیره شده

مشابه

رابطه بين سبكهاي هويت و ادراك لياقت شناختي با راهبردهاي مقابله با تنيدگی در … اثربخشی آموزش مهارت های خودنظم بخشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان نابینا، مجله … شناسایی مهارت های اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان آهسته گام در مدرسه از دیدگاه اولیا، … در سلامت روانشناختی، ویژه نامه اولین کنگره سراسری اعتیاد و رفتارهای پرخطر.

[DOC]بهره وری نیروی انسانی – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

tosea.mui.ac.ir/sites/tosea.mui.ac.ir/files/bahrevari.docx

ذخیره شده

مشابه

حمایت سازمانی:منظور حمایت یا کمکی است که کارکنان برای انجام موفقیت آمیز کار به آن نیاز دارند. … عوامل محیطی عبارت اند از:رقابت، آیین نامه های دولتی، تدارکات و. … در زمینه رابطه بین عوامل مرتبط با عملکرد و رضایت ارباب رجوع تحقیقات زیادی انجام … قبول شده در يك سال تحصيلي ، تعداد گواهينامه صادر شده در يك محدوده زماني مشخص و.

[PDF]رابطه خوش‌بینی تحصیلی و جهت‌گیری هدف شغلی با رضایت …

www.ensani.ir/storage/Files/20170305060939-9412-54.pdf

ذخیره شده

۱۵ اسفند ۱۳۹۵ – رابطه. خوش. بینی تحصیلی و. جهت. گیری. هدف شغلی با. رضایت شغلی …. مدرسه( و. فردي. )معلم( ت. أ. ييد شده است. أت. كيد تحصيلي بدين معناست … بين. باشند، به تواناييهاي خود در. ياددهي و. به والدين براي. حمايت از …. درباره پيوند …… بررسي ارتباط رضامندي شغلي با عزت نفس در معلمان مرد مدارس تهران . پايان. نامه.

دانشگـاه آزاد اسلامـي قـزويـن / صفـحه اصلی

https://www.qiau.ac.ir/

ذخیره شده

مشابه

اخبار اطلاعيه ها اطلاع رسانی تحصيلی آموزشی – دانشجویی پژوهشی سايت های مرتبط … به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند، در صورت عدم ارتباط با سامانه دانشکده مربوطه، …

اخبار – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

https://www.aut.ac.ir/aut/fa/News.aspx

ذخیره شده

آئین افتتاح دانشگاه در سال تحصیلی 97-96 با مراسم استقبال از دانشجویان ورودی جدید … با پایان ترم تابستان مدرسه رباتیک امیرکبیر، این واحد به استقبال ترم جدید در … رییس واحد صنعتی امیرکبیر از امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با گروه آموزشی …. دانشگاه صنعتی امیرکبیر رویداد بین المللی ایده پردازی را که هرساله در کشور …

ارزشیابی تحصیلی، نظام نوین آموزش ابتدایی در ایران و …

lis.aqr-libjournal.ir/article_43678.html

ذخیره شده

نظام ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی در ایران، از سال تحصیلی 83 1382 با هدف … اهمیت پیوند برنامه‌های کتابخانة مدرسه را با برنامه آموزشی مدرسه مشخص می‌کند. … در پژوهشی مروری ((Haycock, 1995 به بررسی بیش از 90 پژوهش، پایان نامه دکتری و … نبود حمایت لازم مدیران از کتابخانه‌های مدارس، به دلیل کمبود دانش آنان دربارة اهمیت …

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان خوراسگان Islamic Azad …

www.khuisf.ac.ir/

ذخیره شده

مشابه

امضای تفاهم‌نامه دانشگاه آزاد اسلامی با اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان … بهينه از ظرفيت‌هاي آموزشي و پژوهشي در حمايت از پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي در انجام پژوهش‌هاي اولويت‌دار، دانشگاه آزاد …. زمان بندی دفاعیه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی … چکیده پایان نامه های ارشد و دکتری … جشنواره بین المللی فارابی.

[PDF]استقالل عاطفی و سازگاری با خودناتوان سازی تحصیلی ، …

edu.bojnourdiau.ac.ir/article_518099_ae465f1cbcbe0adf7f53509365dd0f72.pdf

ذخیره شده

تحصیلی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد بین سازگاری. )و مولفه. های … خود ناتوان سازی راهبردی است که هدف اصلی آن حمایت از عزت نفس فرد. در هنگام وقوع شكست …. دو مدرسه پسرانه و سه مدرسه دخترانه انتخاب شد و. 1 – Silverman & ….. بوده آسیب دیده است و با هیچ کسی از اعضای خانواده احساس پیوند و …. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آز. اد.

[PDF]ﻣﺪرﺳــﻪ و « ﻣﺤــﻮر ﻳــﺎدﮔﻴﺮي » ﺑﺮرﺳــﻲ ﺟــﻮ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ا – دانشگاه شاهد

tlr.shahed.ac.ir/article-1-92-fa.pdf

ذخیره شده

ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮ. ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ. )94/0 (. و ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ. )95/0 (. ﺑﺮاي … ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن. دادﻧﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺟﻮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي. ﻣﺤﻮر و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ. ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻌﻨﻲ. دار اﺳﺖ و درﻧﻬﺎﻳﺖ، ﻣﺪﻟﻲ … ﻓﺮاواﻧﻲ دارﻧﺪ، اﻣﺎ درزﻣﻴﻨﺔ ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ … اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻛﻨﺶ و واﻛـﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﻛـﻪ از ﻃﺮﻳـﻖ. رواﺑﻂ ارﮔﺎﻧﻴﻚ و ﭘﻴﭽﻴـﺪه، ﺑـﺎ ﻳﻜـﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪﻳ. ﺎﻓﺘـﻪ. اﻧـﺪ . ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ….. ﻣﺪارس اﺛﺮﺑﺨﺶ، ﻧﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣﻌﻠﻤـﺎن،.

[PDF]رابطه بین عملکرد پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی و …

itvhe.areo.ir/article_101377_103e20ef264410debbbf2f6f2a0e6ae9.pdf

ذخیره شده

بـا هم دیگـر و بـا پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان مـورد توجـه محققـان حـوزه آمـوزش عالـی می باشـد. … داد کـه بیـن سـه متغیـر عملکـرد پژوهشـی و کیفیـت تدریـس اعضـای هیـات علمـی و پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان ارتبـاط …. باید پیوند ایجاد کنند که شکافی در آن راه نیابد. …. شـاخص ترکیبی مشـتمل بـر: راهنمایی و مشـاوره پایان نامه،.

[PDF]ﺑﺎز ﻓﻀﺎي ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺎ آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻃﺮاﺣﯽ – سازمان نوسازی مدارس

www.dres.ir/…/طراحي%20فضاهاي%20آموزشي%20با%20تاكيد%20بر%20مطلوبيت%…

مشابه

ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ﺻﺎدر. ﺷﺪه. ﺗﻮﺳﻂ. داﻧﺸﮕﺎه. از. اﻋﺘﺒﺎر. ﺳﺎﻗﻂ. ﺧﻮاﻫﺪ. ﺷﺪ . ﮐﻠﯿﻪ. ﺣﻘﻮق. ﻣﺎدي. و. ﻣﻌﻨﻮي. اﯾﻦ. اﺛﺮ. ﻣﺘﻌﻠﻖ. ﺑﻪ. داﻧﺸﮕﺎه … اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ … ﻫﺪف. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻣﺮور. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎ. و. روﯾﮑﺮدﻫﺎي. ﻣﻌﻤﺎري. ﻣﻨﻈﺮ. در. راﺑﻄﻪ. ﺑﺎ. ﻓﻀﺎﻫﺎي. ﺑﺎز. آﻣﻮزﺷﯽ. در … و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت … در ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ از. 200. ﻧﻔﺮ …… ﺑﺮﺧﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﻬﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ زد، در ﺣﺎ.

تحقیق احساس تعلق به مدرسه ، روابط با دیگران و روان‌شناسی …

payandaneshjo.ir/تحقیق-احساس-تعلق-به-مدرسه-،-روابط-با-دیگ/

ذخیره شده

نیاز به احساس تعلق داشتن، نشریه پیوند، شماره ۲۷۸٫ ص ۳-۱٫ … بررسی رابطه‌ی احساس تعلق به مدرسه با انگیزه‌ی پیشرفت و عملکرد تحصیلی … همکلاسی ها مورد پذیرش و حمایت واقع می شوند و در نتیجه رضایت و تعلق به مدرسه … تمامی این گروه ها می بایست با یکدیگر دارای تعامل باشند که ویژگی مهم آنها ارتباطات اجتماعی فردی و بین …

نرگس رازقي

iautb.ac.ir/Default.aspx?PageName=ContentsDetails&CatId=26&ListId=64…

ذخیره شده

v مقايسه الگوهاي دلبستگي كودكان تحت حمايت مراكز شبانه روزي با كودكان تحت حمايت خانواده در … v بررسي رابطه بين پنج صفت اصلي شخصيت و رضامندي زناشويي، 90، فصلنامه علمي- … v آسمانی‌ترین پیوند/ بخش ازدواج مدرن و سنتی/ جام جم … *عناوین پایان نامه هایی که استاد راهنما بوده ام: v رابطه … v رابطه بین تحصیلات و خودشکوفایی

دانشجویان کارشناسی ارشد – کورش فتحی واجارگاه

www.kouroshfathi.com/Professor/PartList.aspx?GrpiD=163

ذخیره شده

زهره عظیمی با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی عوامل موثر در برابری فرصت ها در انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های دولتی شهر تهران. …. مهدیه السادات صادقی با پایان نامه ای تحت عنوان بررسی وضعیت حمایت مدیران از آموزش وب … میزان انطباق بین سبک های تدریس مدرسین و سبک های یادگیری کارکنان و رابطه آن با …

پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری ،سبکهای دلبستگی و …

bankmaghaleh.ir/پایان-نامه-مقايسه-اختلالات-رفتاري-،سب/

ذخیره شده

مشابه

در واقع دلبستگی بین مادر و کودک شالوده ی اجتماعی شدن کودک را در سالهای بعدی پی ریزی می کند . این پیوند در رشد کودک امری جدی ، گسترده و فوق العاده است . … ۳ -۲ ‹‹ پاره ای از مشکلات رفتاری و رابطه آنها با کندی پیشرفت تحصیلی ›› ۲۷ …. با دانش آموزان تحت حمایت خانواده ، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه علوم پزشکی …

دکتر الهه حجازی | روان پدیا – مشاوره ازدواج و روانشناسی

ravanpedia.com › … › اساتید دانشگاه تهران

ذخیره شده

مشابه

۱ مرداد ۱۳۹۴ – راهنمایی پایان نامه … رابطه متغیرهای بافتی(ادراک از روابط والدینی، حمایت معلم و همسالان) با منزلت های هویت تحصیلی: نقش واسطه ای نیازهای اساسی روانشناختی، مینا …. “آزمون تئوری های مساله اجتماعی پیوند با مدرسه در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی. … “جهت گیری اینده تحصیلی دانشجویان و رابطه ان با حرمت خود و جنسیت.

Fars News Agency : بررسی رابطه توکل بر خدا، عزت نفس و …

www.farsnews.com/printable.php?nn=13910323000680

ذخیره شده

مشابه

۲۷ خرداد ۱۳۹۱ – پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین توکل بر خدا، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی انجام شده است. … همچنین رابطه مثبت معناداری بین پیشرفت تحصیلی و عزت نفس به … عتقادات مذهبی با سرنوشت انسان پیوند خورده و جوشش‌های این عقاید در … ممکن است با روابط گرم و افزایش حمایت اجتماعی رابطه داشته باشد که هر دو …

پایان نوجوانی! دیگر دوره ای با نام نوجوانی وجود ندارد – سایک نیوز

psychnews.ir/6536/6536.html

ذخیره شده

رتبه: ۳٫۵ – ‏۲ رأی۲۳ دی ۱۳۹۵ – نوجوانی، در نگاه نظریه‌پردازان همچون دوره‌ای بین کودکی و بزرگ‌سالی بود که، طی آن، … ویژگی پل‌‌مانند این مفهوم (پیوند میان کودکی و بزرگ‌سالی)، برای جوانان آمریکایی، …. دموکراسیِ مدرسه باید با روحیۀ همکاری، یعنی روحیۀ کارکردن با یکدیگر جهت … مدارس، با حمایت از مجالس رقص در پایان سال تحصیلی و دیگر رویدادهای …

[PDF]1361 1/ 1/ متولد 1395 2/ 18/ تا 1391 استادیار … – دانشگاه …

modares.ac.ir/uploads/FaResume.a.sharif.pdf

ذخیره شده

عنوان پایان نامه کارشناسي ارشد … تحصیل. معدل. وضعیت. کارشناسي. کتابداری و اطالع رسانی. فردوسی مشهد … بازنمایی دانش سازمانی پژوهشگاه اطالعات و مدارک علمی ایران با استفاده از … Investigating the relationship between … پیوند با سیبرنتیك …. نوسوادان بزرگسال / دومین دوره ملی آموزش های تخصصی ترویج خواندن در قالط مدرسه …

[PDF]مدل سازی معادلات ساختاری در بررسی ارتباط بین اثربخشی با …

ntsmj.issma.ir/article-1-67-fa.pdf

ذخیره شده

سازی معادالت ساختاری در بررسی ارتباط بین اثربخشی با خالقیت مدیران …. گیری نامتمرکز و حمایت سازمان از عوامل موثر بر ….. بدنی به تحصیل پرداخته. اند. ….. نشده است، پارامترهای مدل باید از طریق پیوند بین ….. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگ.

بررسی وضعیت سازمان یادگیرنده در سازمان فنی و حرفه ای …

www.iaujournals.ir/article_519534_0.html

ذخیره شده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مولفههای سازمان یادگیرنده و تطابق آن با … رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و ویژگی های کارآفرینی با تاکتیک های سیاسی … محمدی الیاسی، قنبر(1384)، تاملی بر پیوند نظری نظریه های بنگاه کار آفرین و … در سال تحصیلی 86-85، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

پورتال-دانشگاه علوم اسلامی رضوی-اعضای هیئت علمی حقوق …

www.aqr.ir/portal/home/?news/487354/487363/487393/حجت-الاسلام-دکتر-رضا…

ذخیره شده

پایان نامه ارشد . جرایم اقتصادی با گرایش جرایم در صلاحیت تعزیرات حکومتی … دانشگاه پیام نور; دفتر تبلیغات اسلامی; متب نرجس تحصیلات تکمیلی; دانشگاه … بررسی اجرای احکام اعدام، قصاص نفس و اطراف در اتاق عمل با توجه به قانون پیوند, کارشناسی ارشد … حمایت کیفری از داده های رایانه ای در نظام حقوقی ایران, کارشناسی ارشد.

[PDF]برساخت تفسیری تجربه زیسته خیّران مدرسه ساز

www.sccr.ir/UserFiles/Rahbord/10/2.pdf

ذخیره شده

مشابه

با نیکوکاران و افرادی اس ت که بالقوه قادر به حمایت از پروژه های مدرسه … عل ی زاده )1378( در پایان نامه خود، انگیزه های مش ارکت و س رمایه گذاری در …. فراینده ای اجتماعی و ماهیت ذهنی و بین ذهنی زندگی انس انی، دریافتن …. »انگیزه مهم من این بود که خودم که نتوانسته بودم ادامه تحصیل بدهم به امر توسعه علم …. همچنین پیوند.

مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت | دانشگاه کردستان

www.uok.ac.ir/fa/vice-chancelleries/research/entrepreneurship-center.aspx

ذخیره شده

مرکز کارآفرینی دانشگاه کردستان در سال ۱۳۸۲ در جهت اجرای آیین‌ نامه کاراد (طرح … دعوت از کارشناسان مربوطه جهت برگزاری سمینارهای تخصصی آموزشی و ترویجی نیز به همراه ایجاد ارتباط بین افراد کارآفرین و سازمان‌های حامی نیز از جمله … ۳ واحدی کارآفرینی و همچنین حمایت از پایان ‌نامه‌ های کارآفرین دانشجویان تحصیلات … پیوند به بیرون.

[PDF]Statistical Application in Power Industry – آمار صنعت برق

amar.tavanir.org.ir/pages/…/Statistical%20Application%20in%20Power%20Industry.p…

مشابه

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق. (. ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﭙﻮر. ) ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. : ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘﯽ. ﻣﻮﺿﻮع …. ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﻮﺯﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﺎﺭﻭﻣﺪﺭﻙ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ۲۸۰ ….. ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﯼ ﻳﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺁﻣﺎﺭ ﻭﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ …. ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ، ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﮐﻞ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﻃﻼﻉ ….. ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺩﺍﺭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

رابطه بین هوش اجتماعی مدیران با رضایت شغلی معلمان مدارس

journals.iau.ir/article_521965_0.html

ذخیره شده

نتایج نشان داد که: (1) بین هوش اجتماعی مدیران و رضایت شغلی معلمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. … شمال استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی 89-88 تشکیل می دادند که با استفاده از نمونه …. پردازش اطلاعات راهی برای پیوند منفعلانه با ارتباط است. ….. رفسنجان در سال تحصیلی 83- پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت آموزشی،

دانشجویان ارشد و دکترا بخوانند/حمایت اتاق تهران ازپایان نامه …

managementut.com › sam_ut#

ذخیره شده

۸ دی ۱۳۹۵ – دانشجویان ارشد و دکترا بخوانند/حمایت اتاق تهران ازپایان نامه های مرتبط با حوزه … مستعد و علاقه مند، هدایت و بهره برداری از نتایج پایان نامه های تحصیلات تکمیلی … نهایی پایان نامه حتما باید عبارت “این پایان نامه با حمایت مالی اتاق بازرگانی، … مدارک مورد نیاز برای حمایت از پایان نامه به شرح زیر است: …. پیوند های مفید.

[PDF]کتاب همایش ملی همدان – دانشگاه پیام نور

www.pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=6aa77636-ac8f-419a-90fc…
علمی و فرهنگی تأکید داشته و حمایت خود را از مشتاقان و توانمندان ا ….. رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با مدیریت دانش معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدائی …. درون مدرسه ای با دست …. بررسی ارتباط بین انتظارات شغلی با میزان انگیزه به تحصیل در بین ….. ش ها ، پایان نامه ها و رساله های دکترای رشته تربیت بودنی نتوانسوته انود.

[PDF]بررسي مقايسه اي مشكلات ارتباطي نوجوانان با والدين از ديدگاه …

journal.skums.ac.ir/article-1-682-fa.pdf

ذخیره شده

توسط نصیری – ‏2001
ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ ﺑﺮاي ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻮﺟﻮان ﭘﻴﺶ ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎز ﺑﻴﻦ واﻟﺪﻳﻦ و ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺖ … ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ارﺗﺒﺎﻃﻲ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و واﻟﺪﻳﻦ در … آﻧﻜﻪ آﻣﺎدﮔﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺧﺎﻧﻪ. را ﺗﺮك. ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ، از ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺮار ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در … ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ، ﻛﺴﺐ ﺷﺨﺼﻴﺖ، و ﻣﻮرد ….. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري رواﻧﭙﺮﺳﺘﺎري.

سفارت جمهوری اسلامی ایران – لاهه

www.iranianembassy.nl/

ذخیره شده

مشابه

… کارتهای معافیت و پایان خدمتخرید خدمت سربازیامور اجتماعیامور زندانیان ایرانی در … پيوند هاي مهم … معرفی فرهنگ و هنر ایران به همسران سفرا و شخصیتهای بین المللی مقیم هلند … تشکر نمایندگان مسلمانان میانمار از حمایت مردم و مقامات ایران از مردم این منطقه. رئیس و … بازتاب مطبوعاتی نشست سفیر جمهوری اسلامی ایران با رسانه های هلندی.

[DOC]اولویت های پژوهشی در پرستاری – دانشکده پرستاری و مامایی …

fnursing.ajums.ac.ir/_…/Nursing%20research%20priorities_20161205_123824.docx

ذخیره شده

۱۵ آذر ۱۳۹۵ – بررسی پایان نامه های ارائه شده در زمینه پرستاری و تاثیر آن در حرفه پرستاری …. لزوم حمایت از حقوق کودک(سالم/ بیمار( … کودکان کاندید پیوند مغز استخوان در راستای تعامل با کودک بیمار … رابطه وضعیت سلامت روان با پیشرفت تحصیلی نوجوانان … بررسي ارتباط پرخاشگري فيزيكي با مشكلات سلامتي در سن مدرسه.

[PDF]راﻫﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﭼﮑ

lot.jrl.police.ir/backend/uploads/577da1e212ae5d0fc070cf941b95c3aba940f3ce.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان راﻫﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻌﺪاد …. و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ (ﻗﻠﯽ ﭘﻮر. ،. 1386 .) …. ﻫﻮش ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮔﺎردﻧﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ….. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ آن. ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ….. ﺧﺎﮐﺴﺎر ﻓﺨﺮي.(. 1384. ). راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﻐﻠﯽ . ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ.

ایرنا – چهارمحال و بختیاری

www.irna.ir/chb

ذخیره شده

مشابه

بهره مندی 460 هزار نفر از جمعیت چهارمحال و بختیاری با اجرای طرح انتقال بن – بروجن. شهرکرد- … معاون استاندار چهارمحال و بختیاری حمایت مسئولان از صنایع دستی را خواستار شد …. مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر کشور با معرفی نفرات برتر پایان یافت … هفته نامه زردکوه: شهرکرد، شهر سرعت گیرهای دهشتناک …. آغاز سال تحصیلی.

final page-2.indd – مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

sspp.iranjournals.ir/article_23299_07add1eba7636e812142ebc237d282dc.pdf

توسط درودی – ‏2016
زنده نگه داشتن فرهنگ عمومي به گونه ای که قابلیت رقابت در عرصه هاي بین … دانشگاهي کشور ما به خدمت گرفته شود مقاله حاضر با هدف پاسخگویي به این سؤال انجام شده است …. دستاورد مدرسه و آموزش براي فرد، دانش ژرف و دقیق که فرد حاصل مي کند نیست. ….. از پایان نامه هاي مرتبط با سازمان های اجتماعي و مدني، بورس تحصیلي براي حمایت.

[DOC]نام خانوادگي و نام دانشجو استاد راهنما گروه تاريخ تصويب …

psyes.azad.ac.ir/uploads/payannamehaye_taeed_shodeh_dovome94_.doc

ذخیره شده

رحيمي معصومه, گل بابايي مريم, تکنولوژي آموزشي, 16/08/94, رابطه بين سواد رسانه اي و …. رابطه سبک هاي يادگيري با انگيزش تحصيلي دانش آموزان مدارس عالي و هوشمند …. روش تدريس مشارکتي جيگ ساو بر روابط با همسالان، پيوند با مدرسه و اضطراب آزمون … ارزيابي کيفيت آزمون هاي پايان نيمسال رشته علوم تربيت دانشگاه فرهنگيان.

بنیاد ملی نخبگان

https://www.bmn.ir/

ذخیره شده

دانشگاه نقطه پیوند جامعه با فرهنگ متعالی بشریت است … 1396/07/15; رییس جمهور در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور: …

[PDF]gt& ﻧﻌﯿﻤﻪ ﺳﯿﺪﻓﺎطﻤﻲ – دانشکده پرستاری و مامایی – دانشگاه علوم …

fnm.iums.ac.ir/uploads/dr-seyedfatemi-95-07.pdf

ذخیره شده

عضو هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی به مدت. /5. 2. سال … jاھﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوjه ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ھﺎي داﻧﺸﺠوﺋﻲ … بررسی خودپنداره در بیماران همودیالیز و بیماران پیوند کلیه در بیمارستانهای. منتخب. 12 … بررسي رابطه تصوير ذهني از جسم خويش با روابط خانوادگي و اجتماعي زنان … ارتباط بین مشکالت روانی اجتماعی با درک از حمایت اجتماعی در خانواده های.

Deutschland – شرایط جدید پذیرش ایرانیان برای تحصیل در …

deutschlandfaraji.blogfa.com/cat-79.aspx

ذخیره شده

مشابه

رشته هاي بين المللي كه به زبان انگليسي مي باشند, اثبات معلومات زبان آلماني معمولاً …. مدرك پايان تحصيلات مدرسه (همراه با ترجمة تأييد شده) و پذيرش دانشگاه, صادر شده از …. قانون كشوري پشتيباني از آموزش عالي, با علامت اختصاري BAföG از دانشجويان حمايت مالي ميكند. … شما با امضاء اجاره نامه سرنوشت شرايط مسكن خود را رقم مي زنيد.

فرصت‌های آموزشی | توانا

https://tavaana.org/fa/content/فرصت‌های-آموزشی

ذخیره شده

مشابه

فرصتها و بورسهای تحصیلی در دانشگاههای امریکا. … سیاسی، مطالعات صلح، روابط بین الملل، سیاست عمومی، اداره عمومی، مطالعات زنان، روزنامه نگاری و. … حمایت و کمک‌های مالی‌ …. این کار از طریق وام ها، توافق های همکاری با بیش از ۲۰۰۰ کالج، دانشگاه، مدرسه، حرفه ها، سازمان ….. پس از گذراندن دوره‌های آموزشی‌ به شما گواهینامه پایان دوره اعطا می‌‌شود.

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مساجد و مدارس تهران/ مسجد ظرفیتی …

www.masjed.ir/…/انعقاد-تفاهم-نامه-همکاری-مساجد-و-مدارس-تهران-مسجد-ظرفیتی-ملکو…

ذخیره شده

۲۳ مهر ۱۳۹۴ – حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری با اشاره به مسجد به عنوان ظرفیتی … عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد، مراسم امضای تفاهم نامه همکاری امور مساجد و اداره کل … مسجد و مدرسه نیاز به الگو داریم، افزود: پیوند بین مدرسه و مسجد ضروری است. … در پایان این مراسم که با حضور جمعی از معاونین و مدیران مرکز رسیدگی به امور …

دهخدا | پارسی ویکی

https://www.parsi.wiki/fa/wiki/topicdetail/d1aed2bac41d45b895dfaec13c13c40f

ذخیره شده

بعدها که مدرسه سیاسی در تهران افتتاح شد، دهخدا در آن مدرسه مشغول تحصیل گردید و با مبانی علوم جدید … رفتی بر یار خویش و پیوند آزاد تر از نسیم و مهتاب …. استعمال ، طرز تلفظ صحیح ، اشعاری در رابطه با آن و بسیاری اطلاعات دیگر درباره لغت قرار دارد. ….. ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ دﻫﺨﺪا ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ و ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎر ﻋﻤﻠﻲ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ در اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن رﺳﻴﺪه و ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ

اخبار پژوهشی – موسسه آموزش عالی تابران

www.tabaran.ac.ir/page.php?subject=اخبار%20پژوهشی

ذخیره شده

تابلو اعلانات تحصیلات تکمیلی … همکاری دوجانبه جهت معرفی ظرفیت های موجود در طرفین به مخاطب; حمایت و همکاری در … ليست پايان نامه هاي دفاع شده … رابطه بین تمایل فراگیران زبان انگلیسی به کارهای گروهی در ایران با موقعیت اجتماعی و اقتصادی ان ها … High School EFL Learners’ Reading Comprehension Ability and Motivation.

قوانین مهاجرت و پناهندگی کشور فرانسه | پايگاه اینترنتي …

www.worldhazaracouncil.org/قوانین-مهاجرت-و-پناهندگی-کشور-فرانسه/

ذخیره شده

مشابه

متقاضیان تحصیل در فرانسه باید به زبان فرانسوی مسلط باشند و امتحان TCF و یا DELF را گذرانده باشند. … شما قصد درخواست پناهندگی و حمایت از دولت فرانسه را دارید. حقوق پناهندگان بر اساس دو پیمان نامه بین المللی تعیین و تعریف شده است: … یک) قانون پناهندگی: کارت اقامت ده ساله با اجازه کار که پس از پایان تاریخ انقضاء خود به …

شرح وظايف معاونت آموزشي – دانشگاه عدالت

www.edalat.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=1&sub=0…Main…

ذخیره شده

تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظايف اداره کل جهت … برنامه ریزی و ايجاد تمهيدات لازم جهت حمايت از ادامه تحصيل برگزيدگان علمي بدون … بررسي و تصويب پيشنهادات گروه هاي علمي در رابطه با تاسيس رشته هاي جديد در مراجع ذيربط … برگزاری و نظارت بر حسن اجرای جلسات دفاع پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و …

دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون (استاندارد و …

edu-admin.ir/دانلود-رایگان-پرسشنامه-یا-دانلود-پرسش/

ذخیره شده

دانلود پرسشنامه پیوند با مدرسه-دانش آموزان ابتدائی … دانلود پرسشنامه رضایت دانشجویان از دانشگاه دانشکده و پایان نامه … دانلود پرسشنامه رغبت سنج تحصیلی و شغلی هالند- تفسیر و نمره گذاری و پایایی …. دانلود پرسشنامه ارتباط بین فردی در کلاس- نمره گذاری- ۲۷ گویه ….. دانلود پرسشنامه حمایت مدیریت از آموزش – تفسیر و نمره گذاری

عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان – بانک مقاله و …

www.iran-doc.com/مقاله-های…/89-عوامل-مؤثر-بر-پيشرفت-تحصيلي-دانش-آموزان

ذخیره شده

مشابه

شواهد زيادي وجود دارد مبني بر اينكه تقاضاي برنامه درسي در پيشرفت تحصيلي مؤثر است. … بوده و آموزش موضوعات علمي را با آموزش مطالب نظري براي درك بهتر آن مطالب پيوند … تأمين يك كتاب به ازاي هر دانش آموز (و تضمين اينكه كتاب ها به مدرسه برسند و مورد …. بين ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مدارس كوچك و بزرگ با تعداد دانش …

دومین مدرسه تابستانی سلول های بنیادی و طب بازساختی …

www.sbmu.ac.ir/?siteid=518&fkeyid=&siteid=518&pageid=42632…

ذخیره شده

دومین مدرسه تابستانی سلول های بنیادی و طب بازساختی با حضور دکتر پیوندی … با اهداف شبکه باشد از پایان نامه هایی دانست که شامل حمایت ویژه معاونت تحقیقات و …

لیست انتخاب موضوع پایان نامه مهندسی معماری – مادسیج

madsg.com/لیست-انتخاب-موضوع-پایان-نامه-مهندسی-مع/

ذخیره شده

۲۷ آبان ۱۳۹۴ – فرودگاه پیام که با حمایت و پیگیری مستقیم وزارت پست و تلگراف و تلفن … در قدم پایانی دوره تحصیلی مهندسی معماری؛ در درجه اول به عنوان فردی کوچک … موضوع پایان نامه: همگام با جاده ابریشم (طراحی غربی‌ترین مرکز بین المللی تجاری در ایران) … جاده باستانی ابریشم که مدیترانه را از طریق ایران به چین پیوند می داد, …

[DOC]به نام خداوند بخشاینده مهربان – دانشگاه علوم پزشکی ارتش

eprints.ajaums.ac.ir/2016/1/thesis%20dr%20yazdani%20edited.doc

ذخیره شده

مشابه

توسط یزدانی – ‏2013 – ‏مقالات مرتبط
پايان نامه: جهت دریافت دکترای پزشکی عمومی. موضوع: بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان …. در بين دانشجویان موفق، سرسختی مي تواند به صورت مثبت و معناداري تاب آوري آنان را …… اين دسته از پژوهش ها بعد ها عوامل حفاظتي بيروني مثل محيط آرام خانه و مدرسه، خانواده حمايت گر و.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *