دانلود کامل پایان نامه رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پایان نامه رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 34
فرمت فایل doc
حجم فایل 500 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104

پایان نامه رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

فروشنده فایل

کد کاربری 25341

کاربر

پایان نامه رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده

یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند، فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می‌نمایند؛ یعنی آنها کارکنانی دارندکه رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می‌دهند. پژوهش حاضر توصیفی و با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت صورت گرفته است. این پژوهش بر اساس دو فرضیه تنظیم گردید که عبارتند از : 1- بین رهبری تحولی ( با ابعاد ملاحظه فردی ، نفوذ آرمانی ، انگیزه الهام بخش و ترغیب ذهنی ) و رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار رابطه وجود دارد . 2- ادراک عدالت بین فردی ، واسطه رابطه بین رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار می باشد. در این راستا از پرسشنامه های استاندارد رهبری تحول آفرین بس و اولیو (2004) ، رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و آندرسون ، عدالت بین فردی ماگز بیز (1986) استفاده شده است . حجم نمونه 234 نفر و روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس است . روش تحقیق مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده و برای سنجش فرضیه ها از نرم افزار spss و Lisrel استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت معنادار است. بعلاوه فرضیه اول با مؤلفه های ملاحظه فردی ، نفوذ آرمانی و ترغیب ذهنی تأیید شدند و مؤلفه انگیزش الهام بخش رد شده است . و فرضیه دوم ، درک عدالت بین فردی واسطه رابطه بین ملاحظات فردی رهبر تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار می باشد نیز تأیید شده است. و از میان مؤلفه های رهبری تحول آفرین ترغیب ذهنی بیشترین تأثیر را بررفتار شهروندی سازمانی داشته است .

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی[1] ، رهبری تحول آفرین[2]، عدالت بین فردی[3] ملاحظات فردی[4]


1 Organizational Citizenship Bihavior2 Transformational leadership3 Interpersonal Justice[4] – Individual consideration

مقدمه

در دنیای کنونی اکثر مدیران خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می کنند . آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست . به طور کلی ، آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارد ، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است . در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتارهای شغلی و اثربخشی سازمانی ، اکثراً به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه می کردند . ولی رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنان نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش در نظر گرفته نمی شود و میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش می دهد . (طبرسا و همکاران ؛ 1389 ، ص104)

قسمتی از متن

از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظارات خاصی وجود دارد. این توقع وجود دارد كه رفتار كارمند طوری باشد كه بیش از الزامات نقش و فراتر از وظایف رسمی در خدمت اهداف سازمان فعالیت كند. بر مبنای بررسی­های محققان از رفتار شهروندی از جهت عملی و تئوریك، نتیجه گرفته اند، رفتارهای شهروندی نوعاً از نگرش مثبت شغلی، ویژگی‌های وظیفه ای و رفتارهای رهبری ناشی می­شوند. بنابراین، تحقیقات نشان می‌دهند افراد احتمالاً وقتی از شغل خود راضی باشند، و وقتی كه به آنها وظایفی واگذار گردد كه به خودی خود رضایت بخش هستند، یا وقتی كه آنها رهبرانی حمایت كننده و الهام بخش دارند، خیلی بیش از الزامات رسمی شغلی شان كار می‌كنند. (Bolino et al, 2003, p: 61-62).

با توجه به این مطالب می توان برخی از زمینه هایی را که رفتار شهروندی سازمانی به مؤفقیت سازمانی کمک می کند ، در قالب موارد زیر خلاصه نمود:

1- افزایش بهره وری مدیریت و کارکنان ؛

2- آزاد کردن منابع سازکانی برای استفاده مقاطد مولدتر ؛

3- کاهش نیاز به اختطاط منابع کمیاب به وظایفی که جنبه نگهدارندگی دارد ؛

4- تقویت توانایی سازمانها برای جذب و نگهداری کارکنان کارآمد ؛

5- افزایش ثبات عملکرد سازمانها ؛

سبک رهبری تحول آفرین

سبک رهبری تحو ل گرا در نظریات جدید به عنوان یکی از سبک های رهبری اثربخش شناخته شده است. (نورشاهی ؛388 ، ص 164 ) برنز رهبری تحول آفرین را به عنوان فرایندی كه در آن رهبران و پیروان یكدیگر را به سطوح بالاتری از اخلاق و انگیزش سوق می دهند، تعریف می نماید ( حسینی و همکاران ؛ 1389 ، ص 58 ) سبك رهبری تحول آفرین برنز توسط بسیاری از محققان و تحت عناوین مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است به طور كلی این تحقیقات، رفتارها و ویژگی های رهبران تحول آفرین را بدین صورت بیان كرده اند: خونگرمی و همدلی، نیاز به قدرت، بلاغت و مهارت بیان خوب، هوش و توجه به دیگران. این رهبران قادرند پیروان را برانگیزانند، توانایی الهام بخشی دارند، تعهد پیروان را كسب می‌كنند، و می‌توانند باورها، نگرش­ها و اهداف افراد و هنجارهای سازمان را تغییر دهند. رهبران تحول آفرین این احساس را در زیردستان ایجاد می‌كنند كه به آنان به عنوان انسان نگریسته می‌شود و به افراد كمك می‌كنند كه مسایل را به روشی جدید ببینند. (Landrum et al, 2000, p: 152)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

چکیده

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 1

1-2 بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………… 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………… 4

1-4 هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 5

1-5 چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………… 5

1-6 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 6

1-7 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………… 7

1-8 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

2-1 بخش اول : رهبری

2-1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-3 سبك رهبری …………………………………………………………………………………………. 12

2-1-4 تعریف رهبری تحول آفرین………………………………………………………………………… 14

2-1-5 مدیر در نقش رهبر تحول گرا………………………………………………………………………. 15

2-1-6 رهبری مبادله ای……………………………………………………………………………………… 16

2-1-7 رهبری تحول آفرین و اثربخشی رهبر / تیم ……………………………………………………… 17

2-1-8 ابعاد رهبری تحول گرا………………………………………………………………………………. 18

2-1-9 رهبری تحول آفرین و اعتماد رهبر ……………………………………………………………….. 19

2-1-10 رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی…………………………………… 20

2-2 بخش دوم : رفتار شهروندی سازمانی

2-2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 22

2-2-2- رفتار شهروندی سازمانی چیست………………………………………………………………….. 23

2-2-3- تعریف رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………. 23

2-2-4 ابعاد رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………. 24

2-2-5 كاركردهای رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………….. 26

2-2-6 انواع رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………………………… 27

2-2-7 رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار…………………………………………………………………. 28

2-2-8 تئوری مبادله اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………. 28

2-2-9 رابطه متقابل رهبر-عضو رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………….. 30

2-2-10 عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………… 30

2-2-11 پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………………….. 31

2-3 بخش سوم : عدالت سازمانی

2-3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 32

2-3-2 عدالت ، تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………. 32

2-3-3 عدالت سازمانی………………………………………………………………………………………. 33

2-3-4 تعریف عدالت سازمانی…………………………………………………………………………….. 33

2-3-5 الماس عدالت ( ابعاد چهار بعدی) ………………………………………………………………… 33

2-3-6 عدالت و اثرات آن در سازمان …………………………………………………………………….. 38

2-4 بخش چهارم : پیشینه تحقیق

2-4-1 پیشینه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………. 39

2-4-2 پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………….. 41

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 44

3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………. 44

3-3 جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه ……………………………………………………. 44

3-5 روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………….. 45

3-6 ابزار جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………….. 45

3-7 روایی ابزار سنجش ……………………………………………………………………………………… 46

3-8 پایایی ابزار سنجش ……………………………………………………………………………………… 46

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………….. 47

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 49

4-2 توصیف پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………. 49

4-3 توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………….. 52

4-3-1 رفتار شهروندی سازمانی رهبرمدار ………………………………………………………………… 53

4-3-2 درك عدالت بین فردی……………………………………………………………………………… 53

4-3-3 رهبری تحولی کل……………………………………………………………………………………. 54

4-3-4 ملاحظات فردی………………………………………………………………………………………. 55

4-3-5 نفوذ آرمانی…………………………………………………………………………………………… 56

4-3-6 انگیزه الهام بخش…………………………………………………………………………………….. 57

4-3-7 ترغیب ذهنی………………………………………………………………………………………….. 58

4-8 بررسی وضعیت متغیرهای اصلی تحقیق ………………………………………………………………. 60

4-8-1 بررسی مدل تحقیق…………………………………………………………………………………… 61

4-8-2 بررسی شاخص های معنی داری برازش مدل كلی تحقیق …………………………………….. 62

4-8-3 بررسی مدل تحقیق در حالت تفکیک متغیر رهبری تحولی……………………………………. 63

4-9 بررسی فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………. 65

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………… 68

5-2 نتایج آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………. 68

5-2-1 نتایج توصیف پاسخ دهندگان……………………………………………………………………… 68

5-2-2 نتایج توصیف متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………… 68

5-3 نتایج آزمون های فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………. 69

5-4 پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 71

5-5 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….. 72

5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آینده ………………………………………………………………………. 73

منابع………………………………………………………………………………………………………………. 74

[XLS] ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
50, 50, بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و رضایتمندی کارکنان در مجتمع
صنعتی احیاء فولاد سپاهان و شرکتهای وابسته, صفر علی براتی, دکتر مهدی ابرزی,
1379. 51, 51, بررسی روشهای ….. 167, 167, بررسی ارتباط رفتار شهروندی سازمانی
با عوامل شغلی در دانشگاه اصفهان, محمد رضا مالکی, دکتر علی شائمی, 1387. 168, 168,
رابطه …
بایگانی‌های مدیریت – سیستم بازاریابی حرفه ای نگین بازار
– ذخیره شده
بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت
در دانشگاه علوم پزشکی · بررسی-رابطه-بین-رهبری-تحول-آفرین-بر-رفتار-. دانلود
پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی
سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکی، در قالب Word و 130 صفحه و
قابل …
دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – عصر جدید » پایان نامه های دانلودی رشته …
– ذخیره شده
دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد رشته مدیریت: بررسی ارتباط بین شیوه های
مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس · پایان نامه …..
پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارتباط بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی
سازمانی · پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری
بر …
بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی …
– ذخیره شده – مشابه
دانشگاه شیراز دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی پایان نامه کارشناسی ارشد در
رشته‌ی مدیریت صنعتی- تولید بررسی تأثیر فرسودگی شغلی و عدالت سازمانی بر
رفتار.
[DOC] download-thesis.com
– ذخیره شده
دانشگاه مازندران. دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي. پايان نامه دوره كارشناسي ارشد
در رشته مديريت ورزشي. موضوع: بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با
رفتار شهروندی سازمانی … نتایج تحقیق نشان میدهد که بین مشارکت در ورزش و رفتار
شهروندی سازمانی بانوان شاغل ادارات کل استان خراسان شمالی ارتباط معنی داری وجود
ندارد .
مدیریت بازرگانی -تحول – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجاندانشگاه آزاد …
– ذخیره شده
4 فوریه 2014 … پایان نامه دفاع شده رشته مدیریت بازرگانی -تحول. ردیف, عنوان پایان نامه, شماره
دانشجویی, نویسنده, استاد راهنما, استاد مشاور, تاریخ دفاع. 1, بررسی رابطه بین
رفتار شهروند سازمانی با عملکرد کارکنان در اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان,
900726032, مریم باقری, هما درودی, علی منصوری, 1392/06/13. 2, بررسی …
پایان نامه های آماده مدیریت – سامانه نوین مسداک
– ذخیره شده
پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی
کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی; پایان نامه : عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری
….. مدیریت : رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی; پایان نامه
کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر
عملکرد …
پایان نامه های رشته مدیریت دولتی – جدیدترین پایان نامه های دفاع شده
– ذخیره شده – مشابه
23 دسامبر 2016 … 51199 رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت
در دانشگاه علوم پزشکی گیلان 51200 رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی
روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های فنی و حرفه ای استان گیلان
51201 رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق …
[DOC] ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
– ذخیره شده – مشابه
رابطه بین هوش سازمانی و رفتار شهروندی … ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با مفهوم
هوش سازمانی یکی از دغدغه های متفکران مدیریت بشمار می رود. ﻫﻮش ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺟﺪﻳﺪ در
…. نسبی، نرجس السادات، (1387)، بررسي رابطه بين هوش سازماني و خلاقيت كاركنان در
دانشگاه علوم پزشكي شيراز، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه پيام نور واحد شيراز.
[PDF] پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 – پژوهشگاه مطالعات آموزش و …
– مشابه
آنچه در اين ويژه نامه مي خوانيد : سخن سردبير. 2. بخشي از ديدگاه دكترحاجي بابايي
وزير آموزش و پرورش درباره پژوهش. 3. گزارش برگزاری هفته پژوهش – دكتر مجيد قدمي،
رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. 4. مقاالت و گزارش های پژوهشی. اقدام پژوهي
معلمان : برخي ويژگي هاي برگزيدگان استاني- دكتر عبدالحميد رضوي. 10. فرصت هاي

[PDF] ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻨﻮا – پایگاه اطلاع رسانی …
– ذخیره شده – مشابه
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس. 1393. 9. داود رﺣﯿﻤﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﺑﻌﺎد
رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷﺎﻏﻞ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﺠﻒ آﺑﺎد (س) ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ
اﻟﺰﻫﺮا ….. ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن.
ﮔﯿﻼن ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دوﻟﺘﯽ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ
اﻧﺰﻟﯽ.
zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub
– مشابه
آثار 47936. نامه 47915. معاون 47740. همان 47622. شدند 47565. صنعت 47555. زنان
47525. سر 47476. مراسم 47422. ايجاد 47354. يكي 47282. پایان 47264. پنج
46984 …. آزادی 25503. مقامات 25477. شماره 25450. هند 25386. دکتر 25370.
پاكستان 25271. دفتر 25185. نرخ 25143. شمار 25113. تصمیم 25067. نخواهد
25058. رهبر 25017.
langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · GitHub
– مشابه
24 ژوئن 2015 … دانشگاه. بعد. سیارک. میشود. اثر. تو. کرد. کرده. سه. کتاب. ماه. پیوند. بیرون. اگر.
بوده. نفر. گروه. دوره. مربوط. چند. فروش. انجام. جدید. کشف. پیش. جهان. پست. اول. بار
…. طریق. بحث. دل. زمانی. بررسی. داشت. صنعت. فهرست. کاهش. معروف. ازدواج. تازه.
دانش. پی. –. آرشيو. آنان. پزشکی. خوب. چرا. قدرت. آذر. توان. اصفهان. درصد.
۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید – میدان

27 آوريل 2015 … درود، همین حرفت که گفتی تمدن بین النهرین مال اعراب نیست و از اعراب به دور است
خودش بزرگترین نژادپرستیه. تمدن بین النهرین از نظر علمی رو کسایی بوجود آوردن
که اجداد اعراب امروزی بودن، شاید تنها اعراب خالصی که وجود داشتند همان مردمان بین
النهرین بوده اند. در رابطه با مصر هم صحیح گفتی و انها از نظر ژنتیکی با …
بانك اقتصاد نوين – اخبار
– مشابه
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين، تعداد کاربران خدمت موبايلبانک
اقتصادنوين در پايان شهريور ماه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 23 درصد
رشد نشان مي‌دهد. کاربران اين خدمت بانک اقتصادنوين مي‌توانند در تمام ساعات شبانه
روز بدون مراجعه به شعب از خدمات متنوعي در قالب خدمات مبتني بر کارت و مبتني بر
سپرده بهره …
مشاهده
– ذخیره شده
بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت
در دانشگاه علوم پزشکی. قسمتی از چکیده: یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ این
است که آنها کارکنانی دارند، فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می‌نمایند؛ یعنی آنها
کارکنانی دارندکه رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می‌دهند. پژوهش حاضر
توصیفی …
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت – دانشکده مدیریت و حسابداری
– مشابه
4, تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با توجه به سبک رهبری در بانک‌های استان
گیلان, عباس صابری بوساری, دانشکده مدیریت و حسابداری, مدیریت, 1396-6-28 ……
247, رابطه بين رهبری خدمت گذار با تسهيم دانش با توجه به نقش ميانجی عدالت
سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دادگستری های استان گيلان, سيده صديقه
رشيدي …
کاملترین فایل پایان نامه رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار …
– ذخیره شده
29 نوامبر 2016 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیماینک شما با جستجوی ((پایان نامه رابطه
بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه
علوم پزشکی گیلان)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه رابطه بین رهبری
تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت…,کاملترین …
پایان نامه و مقالات دانشجویی – مطالب ارسال شده توسط thesisfile

14 فوریه 2017 … SA134- پایان نامه مدیریت بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بهره وری کارکنان. …
بررسی رابطه مهارت سیاسی مدیران با رفتار شهروندی بین فردی و بین سازمانی [XLS]
ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/
Azadegan/arshademodiryat.xls ذخیره شده مشابه 4, 4, بررسی روابط جو …
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه …
– مشابه
2 ژانويه 2011 … 50 – بررسی تجربی و تئوری افت فشار در در مبادله کن لوله گرمایی و ارائه رابطه ای
جدید برای تخمین مقدار آن (چکیده) … 91 – ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف
عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان (On-farm) (چکیده) …… 497 –
راهبردهايي در ارتباط با تحقق عدالت اجتماعي و توسعه پايدار (چکیده)
« رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق …
– ذخیره شده
شرح مختصر: یکیاز دلایلموفقیتسازمانهایبزرگ این است که آنها کارکنانی دارند،
فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می‌نمایند؛ یعنی آنها کارکنانیدارندکه رفتارهای
شهروندی سازمانی را از خود بروز می‌دهند. پژوهش حاضر.
دانلود رایگان مقاله در مورد بررسی عوامل موثر در مدیریت تحول و تاثیر آن …
– ذخیره شده
13 ا کتبر 2017 … دانلود رایگان پایان نامه در مورد بررسی عوامل موثر در مدیریت تحول و تاثیر آن بر روی
اثربخشی کارکنان بانک سپه … هدف کلی مقاله بررسی تاثیر رهبری تحول . … ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
و … ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ اﺛﺮ آن را ﺑﺮ روی رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ … ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ داﺧﻠﯽ ،ﺗﻌﻬـﺪ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ، رﻓﺘـﺎر ﺷـﻬﺮوﻧﺪی … اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات …
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 – Symposia.ir
– ذخیره شده
فراخوان ارسال مقاله اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 موسسه مدیران ایده
پرداز پایتخت ویرا.
[XLS] ذخيره کتابخانه
– مشابه
9, بررسي رابطه باور و نگرش نسبت به تبليغات شرکت هاي بيمه خصوصي بر
رفتار بيمه گذاران در زنجان, 100010135. 10, بررسي … 21, راهنماي ريدينگ انگليش
براي دانشجويان دانشگاه, 327. 22, سي دي ….. 245, اسدي، منوچهر, پروژه رابطه بين
ادراک کارکنان عدالت سازماني با سرمايه اجتماعي در شعب بيمه ايران استان گيلان,
1000573.
پیشنهاد موضوع – موسسه پژوهشی ماد دانش پژوهان

با توجه به اهمیت جدید و خلاقانه بودن موضوع پایان نامه ولزوم جلوگیری از انجام کار
تکراری و اتلاف وقت و انرژی، لازم است که تمامی دانشجویان قبل از انتخاب قطعی
موضوع و تدوین پروپوزال از تازه …… -تاثیر رهبری تحول آفرین و ساختار سازمان; –
تاثیر رهبری تحول آفرین و خلاقیت سازمانی; -رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری
سازمان …
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – محمد دوستار
– ذخیره شده – مشابه
نماینده وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهها و
موسسات غیر انتفاعی استان گیلان 1392-1390 • عضو کار گروه بررسی ….. زینب حق
پوی قاضیانی؛ عنوان پایان نامه: بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و دانش
ارتباط با مشتری با توجه به ویژگیهای جمعیت شناختی ؛ سال 1393. دانشکده ادبیات و

بررسی رابطه‌ رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات در …
– ذخیره شده – مشابه
Journal of Guilan University of Medical Sciences مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان.
مدل یابی تأثیر رهبری تحول گرا و عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی …
– ذخیره شده – مشابه
این پژوهش به منظور تحلیل رابطة رهبری تحولگرا و عدالت سازمانی با رفتارهای
شهروندی سازمانی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. به منظور جمع آوری داده ها
از پرسشنامة چندعاملی رهبری، پرسشنامة عدالت سازمانی و پرسشنامة رفتار شهروندی
سازمانی استفاده شد. از مجموع 280 پرسشنامة توزیع شده بین کارشناسان وزارت ورزش و
جوانان، …
پایان نامه بررسی رابطه اخلاق کار و هوش سازمانی؛ با در نظر گرفتن …
– ذخیره شده
23 ا کتبر 2017 … شما به صفحه اختصاصی پایان نامه تحلیل رابطه جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی
در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات… کاملترین فایل
پایان نامه رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک
عدالت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی …
– ذخیره شده
پایان نامه بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی پایان
نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی-تحول چکیده
تغییرات گسترده و جهانی … یافته های تحقیق نشان می دهد که: همبستگی معنی داری
بین رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری منطقه 8 تهران
وجود دارد.
جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد حقوق شهروندی
– ذخیره شده
برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد حقوق شهروندی و گزارش سمینار و پروژه
دانشجویی و تز در مورد حقوق شهروندی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی
موارد زیر درسایت یافت شد.
پایان نامه بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار …
– ذخیره شده
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: علوم تربیتی(M.A). گرایش: مدیریت آموزشی. چکیده
. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تسهیم دانش و خلاقیت سازمانی با رفتار شهروندی
در کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف
، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق …
جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد رفتار شهروندی …
– ذخیره شده
پایان نامه تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به
نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد مطالعه شعب بانک ملت استان ایلام) …. و سازمانی
رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی
دانشگاه علوم پزشکی فارس چکیده در این تحقیق به بررسی تاثیر رفتار شهروندی
سازمانی، …
پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و …
– ذخیره شده
پایان نامه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی و خلاقیت
سازمانی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 93-1392 پایان نامه برای
دریافت درجه کارشناسی ارشد در … ثرندایک[2] از پیشگامان نظریه هوش اجتماعی است
که آن را به عنوان توانایی درک دیگران و رفتار عاقلانه در ارتباطات انسانی تعریف
کرده است.
جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد جغرافیای پزشکی
– ذخیره شده
پایان نامه رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک
عدالت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان · مدیریت; ۱۰۲. پایان نامه برای دریافت درجه
کارشناسی ارشد (M.A.) رشته مدیریت دولتی با گرایش منابع انسانی چکیده یکی از
دلایل موفقیت سازمان های بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند، فراتر از وظایف رسمی
خود تلاش …
پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی …
– ذخیره شده
پایان نامه بررسی رابطه بین اخلاق کاری و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارات
ورزش و جوانان استان مازندران پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی
وعلوم ورزشی … با این وجود رفتار های غیر وظیفه ای یعنی هم رفتار انحرافی منفی در
محیط کار و هم رفتار انحرافی مثبت در محیط کار بر سازمان اثر می گذارد (نادی،قهرمانی،
1392).
پایان نامه تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی …
– ذخیره شده
پایان نامه تبیین ارتباط رهبری تحول آفرین با توانمند سازی روانشناختی کارکنان(
مورد مطالعه: بانک مرکزی) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت
دولتی گرایش تحول سازمانی زمستان1391 چکیده تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط
رهبری تحول آفرین و تو.
دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد سبک رهبری
– ذخیره شده
برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد سبک رهبری و پروژه دانشجویی و گزارش
سمینار و تز در مورد سبک رهبری در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی از این
… پایان نامه مدلسازی رابطه سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با میانجی
عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه محقق
اردبیلی.
مرجع دانلود متن کامل پایان نامه | پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت
– ذخیره شده
8 نوامبر 2015 … تحقیق:بررسی رابطه ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین
در بیمارستانها · تحقیق:بررسی رابطه بین اخلاق کار با …. پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت : بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در شعب
سازمان تأمین اجتماعی · پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *