دانلود کامل پایان نامه دیوان عدالت اداری

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه دیوان عدالت اداری

پایان نامه دیوان عدالت اداری
دسته بندی حقوق
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

پایان نامه دیوان عدالت اداری

فروشنده فایل

کد کاربری 25341

کاربر

پایان نامه دیوان عدالت اداری

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشكیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از كشورهای جهان كه تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور كشور جایگزین فرامین خودكامان تاریخ شد .

در قوانین اساسی كه حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم كه حكومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد كه عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاكمیت مردم ، دوم اصل تفكیك و انفصال قوای حاكم از یكدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم كار از یك سو و جلوگیری از عدم تمركز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین كه نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاكم بر كشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاكم است كه بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است كه قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و كنترل بر كیفیت اجرای قوانین در محاكم حقوقی توسط دیوان عالی كشور كنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه كه مركب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امكان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به كیفیتی كنترل شود و در قوة مجریه هم كه وظایف بیشماری را عهده دارد ، این كنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد كه نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب كبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به كار كرد و اكنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای كشور فرانسه گذشت و كنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر كشورها بویژه در اروپای غربی كه با تقلیدی از كنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . كارنامه درخشان شورای دولتی در كشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشكدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود .

قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به كار كرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد كه به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یك هیات عمومی كه هر كدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .

حدود صلاحیت شعب دیوان :

حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :

قاعده اول : قاعده اختصاص جایگاه شاكی به مردم . همانطور كه عرض كردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است كه به منظور رسیدگی به شكایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاكی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .

هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

جایگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگاه رفیع و بسیار حایز اهمیتی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری از روسای شعب بدوی ، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشكیل میشود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول رسمیت مییابد . رای اكثریت دارای اعتبار است .

حدود صلاحیت هیات عمومی :

اول : تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی دیوان عدالت اداری و پیشنهاد ان به ریاست قوة قضائیه برای تصویب ثانیا رسیدگی ، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی كه مبتنی بر مقررات ۲۶/۲/۷۲ یعنی تبصرههای الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری در این تبصره ها پیش بینی شده است . در تبصره یك پیش بینی شده بود كه هر گاه قاضی پی به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی ) مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد . در صورتی كه اكثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی را محرز بدانند رای نقض میشود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض احاله میگردد و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نخواهد بود و باب دادرسی برای همیشه نسبت به ان مسدود خواهد شد .

اجرای حكم :

ارای دیوان در صورتی كه متضمن ورود شكایت و ادعا باشد قاعدتا باید توسط محكوم علیه یعنی واحد دولتی مربوط به موقع اجرا گذاشته شود . بر خلاف كیفیت اجرای احكام محاكم دادگستری كه در صورت عدم اجرای انها به میل و رضا با قهر توسط مامورین اجرا چه در امور كیفری و چه در امور مدنی به موقع اجرا گذاشته میشود ، اعمال تصمیمات قهرامیز علیه یك واحد دولتی منطقی و معقول نیست و درست نیست كه با قهر و غلبه احكام دیوان عدالت اداری را در یك واحد دولتی به موقع اجرا بگذاریم ، مضافا اینكه اساسا اجرای برخی از احكام دیوان و شاید بیشتر انها جز توسط محكوم علیه ممكن نیست . یعنی وقتی دیوان حكم صادر میكند كه یك پایه ترفیع به فلان كارمند داده شود یا پروانه ساختمان برای كسی صادر گردد یا گواهی پایان كار داه شود یا پاسپورت كسی مسترد گردد و امثال اینها اجرای هیچ یك از این احكام جز به وسیلة محكوم علیه امكان پذیر نیست . بنابراین ما مقررات اجرایی ویژه ای نداریم جز انكه در ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری تصریح شده است كه واحدهای اداری مكلفند احكام قطعی دیوان را در ان قسمت كه مربوط به انهاست به موقع اجرا بگذارند . مستنكف یعنی مامور دولت از اجرای رای قطعی دیوان به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال محكوم خواهد شد . از این حربه كمتر استفاده شده است چرا كه جز در بعضی از موارد ، مقاومت چندانی مقابل ارای دیوان عدالت اداری به عمل نمیاید و امیدواریم كه قوة مجریه و همة كسانی كه با نظام قضائی كشور سر و كار دارند این باور را داشته باشند كه احكام قطعی مراجع قضائی به فرض عدم انطباق با قوانین و مقررات مادام كه به اعتبار خود باقی است مقدس است و مبتنی بر قانون است و باید به موقع اجرا گذاشته شود .

قطعی یا قابل تجدید نظر بودن رأی دیوان عدالت اداری :

آرای شعب بدوی دیوان در حال حاضر با توجه به اصلاحیه مورخ ۱/۲/۱۳۷۸ علیالاطلا غیرقطعی است . قبلا اینطور نبوده است و با اصلاح ماده ۱۸ قانون در این تاریخ مقرر شد كه هر یك از طرفین شكایت میتوانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی به شعب تجدیدنظر دیوان شكایت كنند . پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم شعبه تجدیدنظر عندالزوم رای مورد اعتراض را تایید یا ان را فسخ و مبادرت به صدور رای میكند ، كه این رای قطعی است .

فهرست

عـنـوان هـــا شماره صفـحه

سخنی با خواننده محترم ………………………………………………………………………………………………………………. 2

پیشگفتار …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل اول :

تشكیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان …………………………………………………………………………………. 5

بخش دوم : هیات عمومی دیوان ………………………………………………………………………………………………… 7

بخش سوم : اركان دیوان ………………………………………………………………………………………………………….. 9

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان …………………………………………………………………………………………. 10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

وكالت ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

رسیدگی به دادخواست و انشای رای ………………………………………………………………………………………………. 14

موارد امتناع ……………………………………………………………………………………………………………………………… 16

اجرای حكم …………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

تجدید نظر ………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

اجرای حكم تجدید نظر ……………………………………………………………………………………………………………… 18

فصل دوم :

قانون دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………………………………… 20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ……………………………………………………………………………………………………… 28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال84 …………………………………………………………………………………….. .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری ……………………………………………………………………………………………………… 40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری …………………………………………………………………………. .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر …………………………………………………………… 50

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان ……………………………………………………………………………. . 53

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان …………………………………………………………………………… 55

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر ) …………………………………………… 57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش) ………………………………………………………………………………………………. 65

نظر دفتر حقوقی مركز پژوهش های مجلس درباره لایحه …………………………………………………………………….. 67

فصل چهارم :

نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………… 71

دیوان عدالت اداری :: موضوعات پیشنهادی پایان نامه

https://divan-edalat.ir/show.php?page=thesis

ذخیره شده

نظر به اینكه دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد و دكترای حقوق عمومی كه به مرحله پایان نامه میرسند معمولاً درجستجوی موضوعاتی هستند كه علاوه بر جنبه نظری، در جریان عمل …

[PDF]ﺻﻼﺣﯿﺖ وﮐﺎرﮐﺮد دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري در ﭘﺮﺗﻮ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎ

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/510078

ذخیره شده

1. داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ. ﺣﻘﻮق. -. ﻋﻤﻮﻣﯽ. ﺻﻼﺣﯿﺖ وﮐﺎرﮐﺮد دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري. در ﭘﺮﺗﻮ اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ. ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ. ي. ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻫﺎﺷﻤﯽ. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ. دﮐﺘﺮ. ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ.

بررسی تطبیقی اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی وقانون …

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/876838

ذخیره شده

پایان‌نامه . دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه تبریز – دانشکده حقوق و … مدنی و هم در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است.

پایان نامه دیوان عدالت اداری

bankmaghale.ir/پایان-نامه-ديوان-عدالت-اداري/

ذخیره شده

پایان نامه دیوان عدالت اداری مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۶ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه دیوان …

نقش ديوان اداري در مبارزه با فساد اداري | کتابیار پند دانشگاه …

library.sbu.ac.ir/islandora/object/thesis%3A32777

ذخیره شده

ديوان عدالت اداري · رويه قضايي ديوان · نهاد ها و سازمان هاي اداري. گروه. حقوق عمومي. مقطع تحصیلی. فوق ليسانس. سال دفاع. ۱۳۹۲. یادداشت. شماره پایان نامه در پایگاه قدیم: …

پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق | …

www.jahandoc.com/پایان-نامه-درباره-دیوان-عدالت-اداری-پ/

ذخیره شده

۱۱ اسفند ۱۳۹۳ – مطالب این پست : پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق. با فرمت ورد word ( دانلود متن کامل پایان نامه ). پیشگفتار : فلسفه وجودی …

خبر خوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد – خبرگزاری تسنیم …

https://www.tasnimnews.com › اجتماعی › قضایی

ذخیره شده

۶ شهریور ۱۳۹۶ – … تأخیر در دفاع از پایان‌نامه‌‌هایشان نباشند چون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کسر نمره به‌خاطر تأخیر در دفاع از پایان‌نامه را غیرقانونی اعلام کرده است.

پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری برآراء کمیسیون ماده 100 …

پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری برآراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

ذخیره شده

پایان نامه نظارت دیوان عدالت اداری برآراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری … دیوان عدالت اداری به آزادی عمل مطلق کمیسیونهای ماده۱۰۰ لگام میزندو دراجرای اقتدارات خودوالبته …

موضوعات پیشنهادی پایان نامه های حقوقی (دیوان عدالت اداری )

nashreedalat.ir/payanname/mozoat-payaname/973–.html

ذخیره شده

مشابه

۲۲ آبان ۱۳۹۳ – ((پایان نامه هایی که در قالب این موضوعات به تایید دیوان برسد منتشر و مورد حمایت مالی قرار خواهد گرفت )). ۱) بررسی حدود و صلاحیتهای دیوان عدالت …

دادرسی منصفانه در آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2795656

ذخیره شده

عنوان و نام پديدآور, : دادرسی منصفانه در آیین دادرسی دیوان عدالت اداری [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ نگارش سیدعلی موسوی؛ استاد راهنما مهدی هداوند؛ استاد مشاور اسدالله یاوری. مشخصات نشر …

جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه …

www.hawzah.net/…/جایگاه-دیوان-عدالت-اداری-در-رسیدگی-به-شکایات-مردم-از-دستگاه-…

ذخیره شده

دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی … یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر …. نظر بودن رای دیوان و مهلت و مرجع تجدید نظر باید در پایان رای دیوان قید گردد .

پایان نامه ارشد رشته حقوق: علل بروز فساد اداری و بررسی …

elmyar.net/پایان-نامه-ارشد-رشته-حقوق-علل-بروز-فساد/

ذخیره شده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد. گرایش: حقوق عمومی. عنوان پژوهش: علل بروز فساد اداری و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن.

آپارات – پایان نامه بررسی در مورد قانون دیوان عدالت اداری

www.aparat.com/result/پایان_نامه_بررسی_در_مورد_قانون_دیوان_عدالت_اداری

ذخیره شده

آپارات – پایان نامه بررسی در مورد قانون دیوان عدالت اداری.

چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری-پايان نامه ارشد | دانلود …

lawfile.ir/چالشهای-اجرای-آراء-دیوان-عدالت-اداری-پ/

ذخیره شده

۷ آبان ۱۳۹۵ – عنوان کامل پایان نامه : بررسی چالشهای اجرای آراء دیوان عدالت اداری قسمتی از متن پایان نامه : چکیده : کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن، در نظام.

رای دیوان عدالت اداری کسر نمره به علت تاخیر در دفاع از پایان‌ …

kunkori.ir/26392/رای-دیوان-عدالت-اداری-در-پی-شکایت-یک-دان/

ذخیره شده

۷ شهریور ۱۳۹۶ – به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کسر نمره به خاطر تأخیر در دفاع از پایان‌ نامه را غیرقانونی اعلام کرد.

مرز صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی | نشریه …

esteshar.com/مرز-صلاحیت-دیوان-عدالت-اداری-و-سایر-مرا/

ذخیره شده

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ – دیوان عدالت اداری مطابق با قانون اساسی و قانون تشکیلات و دادرسی دیوان، … شکایت خود را الغای اثر از دستور کارفرمای دولتی در ضبط ضمانت نامه و …

خبر خوش برای دانشجویان کارشناسی ارشد – مشرق نیوز

https://www.mashreghnews.ir/news/…/خبر-خوش-برای-دانشجویان-کارشناسی-ارشد

ذخیره شده

۶ شهریور ۱۳۹۶ – پایان نامه. دانشجویان کارشناسی ارشد دیگر نگران کسر نمره به خاطر تأخیر در دفاع از پایان‌نامه‌هایشان نباشند چون هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، کسر …

برگزاری همایش ملی «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان …

ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.867.fa

ذخیره شده

… برجسته حقوق و قضات دیوان عدالت اداری و دانشجویان و علاقه مندان برگزار شد. … ایراد سخن و تبادل نظر در خصوص نواقص و کاستی های قانون دیوان پرداختند و در پایان …

رأی شماره ۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال … – …

www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=13264

ذخیره شده

۱۱ خرداد ۱۳۹۶ – یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۹ … ماده۴۰: موضوع پایان‌نامه و زمینه تحقیقاتی باید در مدت زمانی محدود به آغاز …

[PDF]اداري ﮐﺎوﺷﯽ اﻧﺘﻘﺎدي در ﻻﯾﺤﮥ ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋ – پژوهش حقوق …

qjpl.atu.ac.ir/article_2340_08877b07ae10ed75ab011d265ca9a383.pdf

ذخیره شده

توسط ویژه – ‏2012
ﺷﻤﺎره. 38. ،. ﭘﺎﯾﯿﺰ. و زﻣﺴﺘﺎن. 1391. ﮐﺎوﺷﯽ اﻧﺘﻘﺎدي در ﻻﯾﺤﮥ ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دادرﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ. اداري. ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ وﯾﮋه. (. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. ) … ﺷﯿﻮه ﭘﺎﯾﺎن آن را ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. «: ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻇﺮف …

رأی شماره‌های ۱۰۳۴ الی ۱۰۳۹ هیأت عمومی دیوان

rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2223

ذخیره شده

۲۶ مهر ۱۳۹۳ – رأی شماره‌های ۱۰۳۴ الی ۱۰۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال … شاهد، مبنی بر تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تأخیر در دفاع از پایان‌نامه.

سرانجام شکایت یک داوطلب دکتری به دیوان عدالت اداری – مرجع …

azmoonphd.com/سرانجام-شکایت-یک-داوطلب-دکتری-به-دیوان/

ذخیره شده

مشابه

۳۱ شهریور ۱۳۹۲ – وی به خبرنگار مهر اعلام کرد: برهمین اساس به دیوان عدالت اداری شکایت … من بتوانم از پایان نامه خود دفاع کنم که دکتر رهایی تمکین نکرد برای همین 20 …

مقاله نقش نظارتی دیوان عدالت اداری بر شوراهای اسلامی – …

https://www.civilica.com/Paper-LAWSDEP01-LAWSDEP01_072=نقش-نظارتی-دیوا…

ذخیره شده

دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی … مغایرت آیین نامه ها با احکام شرعی در صلاحیت شورای نگهبان است و دیوان در این …

رأي شماره 476 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال …

www.hvm.ir/lawdetailnews.aspx?id=52693

ذخیره شده

۳ مهر ۱۳۹۶ – رأی شماره ۴۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱۱ مصوبه … نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان نامه …

احکام دعوی جلب ثالث در دیوان عدالت اداری محمد جعفری مجد

journals.pnu.ac.ir/article_285_50.html

ذخیره شده

مشابه

کلید واژه‌ها: آیین دادرسی، دعوی جلب ثالث، دیوان عدالت اداری، دعوای طاری. ….. آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ایران و شورای دولتی فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق …

رأی شماره ۹۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صدور پایان …

rc.majlis.ir › سـامانه قوانین › قوانین و مقررات

ذخیره شده

رأی شماره ۹۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع صدور پایان کار اداری با احراز کاربری … ثالثاً: در نامه شماره ۱۶۰۰۸ـ ۲۶/۳/۱۳۸۷ دارایی سوابق ملک اداری اعلام شده است.

دانشکده حقوق/پايان نامه هاي مصوب دومين جلسه شوراي گروه حقوق …

qom.ac.ir/portal/home/?news/6466/3639/60048/پایان-نامه-های-مصوب-دومین…

ذخیره شده

۳ شهریور ۱۳۹۶ – 2- طرح پيشنهادي پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق عمومي آقاي قدرت الله احمدي … قضايي ديوان عدالت اداري » با راهنمايي دکتر مشهدي به تصويب رسيد.

رأی وحدت رویه شماره 177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص …

www.ghazavatonline.com › آراء › آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ذخیره شده

۲۱ خرداد ۱۳۹۶ – رأی شماره ۱۷۷ مورح ۱۳۸۰/۵/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال … قوه قضائیه می‌باشد که به تأیید ریاست‌ قوه رسیده و طی نامه شماره ۱.۷۹.۲۷۱۷ …

ماجرای اجبار دانشجوی دکتری گروه دامپزشکی دانشگاه رازی …

https://www.linkedin.com/…/ماجرای-اجبار-دانشجوی-دکتری-گروه-دامپزشکی-دانشگاه-ر…

ذخیره شده

۲۴ آذر ۱۳۹۴ – مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری … سبب پایمال شدن حقوق و اتلاف وقت دانشجویان در انتخاب استاد راهنما و امور مربوط به انجام پایان نامه شود.

پورتال حقوقی محمدرضا متین فر – دیوان عدالت اداری

matinfar.blogfa.com/category/56

ذخیره شده

اعمال مادۀ ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۱۳۵ هیأت …. بعد از صدور رای، مرحله بدوی پایان می‌یابد و نوبت به رسیدگی تجدیدنظر می‌رسد.

توسکا – رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – وکیل یار

www.vakilyar.com/software/1707-news1268.html

ذخیره شده

۳ مهر ۱۳۹۶ – رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۴۷۶ با موضوع: … در خصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ. تأخیر در دفاع …

پایان نامه ارشد حقوق : جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان …

hoghogh4.payannamedl.ir/پایان-نامه-ارشد-حقوق-جایگاه-دستور-موقت/

ذخیره شده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A). عنوان : جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری ایران. استاد راهنما : دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی.

سؤالات متداول – دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات …

takhalofat.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=2608

ذخیره شده

مشابه

آیا آراء صادره توسط هیأتها در پاداش پایان خدمت تأثیری دارد؟ … مسئولیت ابلاغ مکاتبات هیأت (ابلاغ اتهام /دعوت نامه یا رأی صادره وحکم اجرائی) در اداره ها برعهده کیست؟ …. رای 195 -20/6/79 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : به موجب ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه …

ضوابط تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری – مجله …

www.jlj.ir/article_10826_1796.html

ذخیره شده

مشابه

قوانین، نظریه‌های حقوق‌دانان و آرای دیوان عدالت اداری، از جمله منابعی هستند که در این جهت … پایان نامه: استوار سنگری، کوروش، مفهوم دولت (بررسی نهارهای رسمی جمهوری …

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد کارکنان امور اداری

www.aranthesis.ir/پایان-نامه/q/کارکنان-امور-اداری

ذخیره شده

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد کارکنان امور اداری و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و تز در مورد کارکنان امور اداری در مقطع … پایان نامه دیوان عدالت اداری.

رأی شماره ۴۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – پایگاه خبری اختبار

www.ekhtebar.com › قوانین و مصوبات › رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ذخیره شده

۴ مهر ۱۳۹۶ – رأی شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری … ایران در خصوص ارزشیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تأخیر در …

گروه آموزشی حسن زاده-رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

www.vakilrahnama.com/Pages/Users/ContentShow.aspx?p=1&cid=9688

ذخیره شده

۱۵ شهریور ۱۳۹۶ – چكيده: ✅هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه کسر نمره به‌خاطر تأخیر در دفاع از پایان‌نامه دانشجويان كارشناسى ارشد را ابطال كرد. شماره دادنامه: 476

نحوه شکایت کارمندان و کارکنان دولت به دیوان عدالت اداری – پاراف

https://paraf.ir › اداری و شغلی › اداری و استخدامی

ذخیره شده

۲۷ اسفند ۱۳۹۵ – شكايت كارمندان و كاركنان دولت به ديوان عدالت اداری ….. ۳۱- اعتراض به آراء کمیته فنی موضوع «آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی و …. حراج ویژه پایان فصل مد و پوشاک بامیلو با تخفیف های باورنکردنی.

اطلاعات تخصصی ذیحسابان – آرا, دیوان عدالت اداری

takhassosi.blogfa.com/cat-7.aspx

ذخیره شده

مشابه

رای شماره 1128 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، موضوع نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت … رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۸۹۶۱۳/۱۰/۲۰۰.

رأی شماره ۴۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – پایگاه خبری …

https://tnews.ir › قوانین و مصوبات › رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ذخیره شده

۴ مهر ۱۳۹۶ – رأی شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان نامه مغایر با قانون است تاریخ دادنامه: …

سامانه رهگیری مرسولات سازمانی | صفحه جستجو

najatracking.post.ir/

ذخیره شده

مشابه

.جهت رهگیری مرسولات سازمانی (شناسنامه،کارت خودرو،گواهینامه ،مرسولات نظام وظیفه و ابلاغیه دیوان عدالت اداری) ،ابتدا نوع سند را انتخاب نموده و پس از ورود اطلاعات مورد …

پایان نامه های حقوق عمومی – آموزه های حقوق عمومی

www.manzirebaran.blogfa.com/post/52/پایان-نامه-های-حقوق-عمومی

ذخیره شده

آموزه های حقوق عمومی – پایان نامه های حقوق عمومی – همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس * که دراز است ره مقصد و من نو سفرم … پایان نامه های پیشنهادی دیوان عدالت اداری عبارتند از:.

جايگاه اصل قانوني بودن مالياتها در رويه قضايي ديوان عدالت …

www.donya-e-hoghough.com/جايگاه-اصل-قانوني-بودن-مالياتها-در-روي/

ذخیره شده

جایگاه اصل قانونی بودن مالیاتها در رویه قضایی دیوان عدالت اداری. دسته: معرفی پایان نامه. چهارشنبه – 19 آبان 1395 …

آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري – ایسنا

www.isna.ir/tag/آراي%20هيات%20عمومي%20ديوان%20عدالت%20اداري

ذخیره شده

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی ماده 6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 92 کل کشور مصوب هیات وزیران را با تایید نظر هیات تخصصی ابطال کرد.

کفه ترازوی عدالت به نفع دانشجویان سنگین شد – دانشگاه آزاد …

iausr.ac.ir/fa/news/3775/کفه-ترازوی-عدالت-به-نفع-دانشجویان-سنگین-شد

ذخیره شده

۷ شهریور ۱۳۹۶ – دانشجویان با ارائه این شکایت به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه یاد شده و استرداد و احتساب نمره واقعی پایان‌نامه خود شدند. اما سال 1393یعنی …

صیانت از قانون اساسی توسط قضات محاکم با تأکید بر اصل …

jls.shirazu.ac.ir/article_3748.html

ذخیره شده

تیلا، پروانه (1383)، «تفسیر قضایی قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری»، مجله … مفهوم قوانین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق …

اخبار دیوان عدالت اداری – قطره

www.ghatreh.com/news/tag/21184-دیوان%20عدالت%20اداری/0/20

ذخیره شده

مشابه

آن جایی هم که دولت حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری ندارد، دو رأی وحدت رویه از هیئت … 3 -. کسر نمره به خاطر تاخیر در دفاع از پایان نامه ممنوع شد | تصویر بخشنامه وزارت علوم

تجدید رسیدگی در بالاترین محکمه اداری – سپهر عدالت

www.sepehredalat.ir/NewsDetais.aspx?id=1141

ذخیره شده

مشابه

دیوان عدالت اداری بر اساس قانون جدید در دو مرحله به شکایت‌ها رسیدگی می‌کند؛ بعد از صدور رای، مرحله بدوی پایان می‌یابد و نوبت به رسیدگی تجدیدنظر می‌رسد. در ادامه به …

بخش هفدهم | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

https://www.mcls.gov.ir/fa/kar/rahnamayemorajein/karegaran/…/bakhsh17-بخش-هفدهم

ذخیره شده

یکی از طرقی که به دعوی پایان می دهد و بعضی آنرا بهترین طریق پایان دعوی می دانند …. ماده 7 آیین نامه- ابلاغ دعوتنامه ها و پیوست های آنها توسط واحد کار و اموراجتماعی محل و ….. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 27 قانون کار …

روزنامه اعتماد91/5/10: دكتر علي نجي توانا: عدم اجراي احكام ديوان …

www.magiran.com/npview.asp?ID=2552782

مشابه

۱۰ مرداد ۱۳۹۱ – آيا احكام صادره از ديوان عدالت اداري تجديدنظرپذير است يا به عنوان احكام … در راستاي چنين تدبيري آيين نامه آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال …

رأی شماره ۴۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – وبسایت حقوقی …

omidsoltani.ir/44797/رأی-شماره-۴۷۶-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اد.html

ذخیره شده

۴ مهر ۱۳۹۶ – رأی شماره ۴۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. با موضوع: کسر نمره به لحاظ تأخیر در دفاع پایان‌نامه مغایر با قانون است. تاریخ دادنامه: …

رای شماره 476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند …

www.vakilbarzegar.ir/…/رای-شماره-476-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع:ابطال-…

ذخیره شده

۴ مهر ۱۳۹۶ – یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴٧۶ مورخ … ایران در خصوص ارزشیابی پایاننامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ …

وکیل دیوان عدالت اداری،شهرداری و ملکی – ديوان عدالت اداري(هیأت …

masoodferidani.blogfa.com/category/2

ذخیره شده

مشابه

رای دیوان عدالت اداری درباره شرایط ارزشیابی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد. رأی هيأت عمومي دیوان عدالت اداری به شماره476مورخ1396/5/17 نظر به اینکه مطابق ماده 22 …

دانشکده حقوق | اخبار دفاع پایان‌نامه/رساله

www.modares.ac.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=58&pageid=13019

ذخیره شده

جلسه دفاع از پایان نامه: آقای یوسف محمدیان پهنوار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی …. عنوان: اصول حقوقی ناظر بر تعيين عوارض محلی در رويه قضايی هيات ديوان عدالت اداری.

«دستور موقت» در آیینه قانون تشکیلات و آیین دادرسی ديوان …

www.websitevakil.ir › موضوعات حقوقی

ذخیره شده

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیچ ماده ای را به تعریف دستور …. در مواردی، موجبات درخواست صدور دستور موقت تا پایان مرحله دادرسی بدوی منتهی به …

نامه ۳وزیر به رئیس قوه قضائیه درباره رای کنکوری دیوان …

www.mehrnews.com/…/نامه-۳وزیر-به-رئیس-قوه-قضائیه-درباره-رای-کنکوری-دیوان…

ذخیره شده

۲۹ فروردین ۱۳۹۵ – رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: نامه ای به امضای سه وزیر برای موضوع رای کنکوری دیوان عدالت اداری به رئیس قوه قضاییه ارائه شده است.

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری – سامانه هوشمند قوانین

datta.ir/آرای-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری?start=5980

ذخیره شده

چون نامه مورد اعتراض متضمن وضع قاعده عام و کلی نیست و از مصادیق مقررات و نظامات … 79/145, 1379/04/12, اعلام تعارض آراء صادره از شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری.

مفهوم صلاحیت گزینشی درآرای دیوان عدالت اداری – تحقیقات …

alr.iauctb.ac.ir/article_524764.html

ذخیره شده

صلاحیت گزینشی مقامات اداری اختیارات گزینشی نظارت دیوان عدالت اداری …… اداری»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکدهی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران …

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه قانون خدمات کشوری

www.lssi.ir/DesktopModules/Articles/ArticlesView.aspx?TabID=0&Site…

ذخیره شده

عنوان : آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمینه قانون خدمات کشوری … تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل هایی پیش بینی گردیده که باید به ترتیب مقرر در پایان هر …

استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری انفصال مسئول را در …

www.ilna.ir/…/177653-استنکاف-از-اجرای-احکام-دیوان-عدالت-اداری-انفصال-مسئول-را-د…

ذخیره شده

۲۷ خرداد ۱۳۹۳ – رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اگر مسئولی بخواهد از اجرای احکام دیوان عدالت …. وی افزود: با این حال به دنبال نامه نگاری که پس از انتشار خبر صدور رای هیات … به ختم پرونده سرای دلگشا تاکید کرد رسیدگی به این پرونده پایان یافته و …

[DOC]قضازدایی در دیوان عدالت اداری

www.mofidu.ac.ir/_…/فايل%20مصوبات%20حقوق%20عمومي_20170102_092214.doc…

ذخیره شده

۱۳ دی ۱۳۹۵ – طرح پيشنهادي پايان نامه آقاي عليرضا صادقزادهكفاش با عنوان: « تعارض و تداخل صلاحيت مقامات اداري با تاكيد بر آراء ديوان عدالت اداري » به راهنمايي …

ایرنا – حداکثر زمان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری …

www.irna.ir/fa/News/81439970/

ذخیره شده

مشابه

۶ دی ۱۳۹۳ – مشهد – ایرنا – معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری گفت : حداکثر زمان … 1393 تمامی پرونده های ورودی تا پایان سال 91، رسیدگی و مختومه شوند.

رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری … – …

drsoheiltaheri.com/…/210-رای-شماره-های-244-243-242-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با…

ذخیره شده

۱۲ مرداد ۱۳۹۶ – رأی شمارهھای ٢۴۴ـ ٢۴٣ـ ٢۴٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۶ و ٧ آئیننامه انتخاب اعضای … کار بوده که میتواند اختیار صدور اعتبار نامه ھا را به ھر یک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید. … ۴ـ پایان دوره نمایندگی.

آخرین آرای وحدت رویه – شهر دانش

sdil.ac.ir/index.aspx?pid=99&articleid=212157
۳۰ خرداد ۱۳۹۶ – رأی شماره های ۳۸ـ۳۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره …… ماده ۴۰: موضوع پایان نامه و زمینه تحقیقاتی باید در مدت زمانی محدود به …

آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري – وزارت راه و شهرسازی

www.mrud.ir/شهر-سازی/قوانين-و-مقررات…و…/آراي-وحدت-رويه-ديوان-عدالت-اداري

ذخیره شده

در تاريخ 31 خرداد 1390وزارت راه وشهرسازي با راي مجلس شوراي اسلامي وسپس تاييد شوراي نگهبان از ادغام دو وزارتخانه راه وترابري و مسكن وشهرسازي تشكيل ومقرر گرديد …

اشارات و تنبیهات – دلایل ابطال مصوبات دولتی در آراء دیوان …

shariatbagheri.blogfa.com/post-110.aspx

ذخیره شده

مشابه

اشارات و تنبیهات – دلایل ابطال مصوبات دولتی در آراء دیوان عدالت اداری – یادداشت … تغییر یافته پایان نامه ایشان است، تلاش نموده تا مسأله ابطال مصوبات دولتی را با …

تعدادي از آراء هيئت عمومی ديوان عدالت اداری مرتبط باشهرداری – …

hedayatmobin.com/تعدادي-از-آراء-هيئت-عمومی-ديوان-عدالت-ا/

ذخیره شده

مشابه

۲۲ تیر ۱۳۹۳ – اين راي به استناد ماده 20قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي كليه شعب … 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پايان يافته است، اساساً با …. موضوع شكايت و خواسته: ابطال موادي از آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام …

موضوع پایان نامه حقوق عمومی | ترجمه مقالات ISI – پارس تز …

parsthesis.com/موضوعات-پایان-نامه-رشته-حقوق-عمومی/

ذخیره شده

مشابه

انجام پایان نامه اجرای احکام مدنی و اداری علیه اشخاص حقوق عمومی انجام پایان نامه دگردیسی …. انجام پایان نامه چالشهای اجرای احکام در دیوان عدالت اداری انجام پایان نامه نقش …

پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته حقوق-گرایش حقوق عمومی

pajooheh.ir/208-2/

ذخیره شده

تفویض اختیار در نظام حقوقی ایران دادگاه اروپایی حقوق بشر سلب ماکیت خصوصی در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدیریت استخدام اقدامات سازمانهای بین المللی در …

مجموعه آرای قضایی ، شعب دیوان عدالت اداری اسفند 1391

jpri.ir.sitebike.ir/the-court-branch-esfand91.html

ذخیره شده

مجموعه آرای قضایی ، شعب دیوان عدالت اداری اسفند 1391 … استرداد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری. 2ـ اعاده دادرسی … 3ـ4ـ کسر غیر قانونی نمره پایان نامه.

اطـلاعيــه 3) ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری … – …

www.tccim.ir/annboard.aspx?id=1890

ذخیره شده

۱۰ اسفند ۱۳۹۴ – مطابق با رأی ذکر شده و ابطال بند 3 نامه اداره کل درآمد حق بیمه کلیه … رأی هیأت عمومی دیوان که با امضای رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ گردیده …

رأی شماره‌های 657، 658 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص …

www.vekalatonline.ir/…/رأی-شماره‌های-657،-658-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصو…

ذخیره شده

مشابه

رأی شماره‌های 657، 658 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب اضافه‌کار در تعیین … اضافه کاری در تعیین پاداش پایان خدمت به شرح دادنامه شماره 962 مورخ 25/10/1386 چنین … ضمن اینکه فوق العاده های مورد اشاره در بند 3 آیین نامه اجرائی قانون بودجه …

[PDF]بسمه تعالی – دانشگاه بوعلی سینا

https://profs.basu.ac.ir/moradkhani/upload_file/resume.pdf

ذخیره شده

8: تاملی در ناکارآمدی دیوان عدالت اداری ، نشریه حقوق اساسی، شماره 15. 9 : آشنایی … 13: نقد رای (ابطال حکم نحوه احتساب پاداش پایان خدمت) دوفصلنامه رویه قضایی شعب. دیوان عدالت … 3:سوگند نامه های پزشکی در آیینه قوانین و مقررات کشور. اولین همایش …

در خصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت مطابق قانون پرداخت …

shenasname.ir › موضوعات › بازنشستگی و بازخریدی

ذخیره شده

۵ خرداد ۱۳۹۳ – مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: اداره کل امور اداری و استخدامی کارکنان قوه قضائیه. موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره …

پورتال-سايت اطلاع رساني شوراي نگهبان-صفحه اصلي/آشنايي …

www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID…

ذخیره شده

مشابه

نخست، اين سه وظيفه مهم شوراي نگهبان را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم و در پايان، …. دايمي، مصوبات آزمايشي، مصوبات مربوط به بودجه، عهدنامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي و. …. به همين دليل، ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، مقرر داشته است كه ديوان در …

رأی شماره۱۹۰۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با موضوع ” نحوه …

https://moghararat.msrt.ir/…/رأی-شماره۱۹۰۷-ھیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ن…

ذخیره شده

شعب متعدد دیوان عدالت اداری، ضمن اعلام لازم الاجرا بودن آیین نامه استخدامی اعضای غیر … در دو سال پایان خدمت با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی مقرر داشته است.

رأي شماره۹۴۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع صدور پايان …

https://khouzestanbar.ir/sama-portal/index.php?Quotes/ViewQuote/id/481

ذخیره شده

شعب ديوان عدالت اداري در خصوص الزام شهرداري به صدور پايان کار اداري، تجاري آراء متناقض … ثالثاً: در نامه شماره ۱۶۰۰۸ـ ۲۶/۳/۱۳۸۷ دارايي سوابق ملک اداري اعلام شده است.

ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از حیث مغایرت …

divanisfahan.ir/ابطال-مصوبات-در-هیات-عمومی-دیوان-عدالت/

ذخیره شده

لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از دو سه بار رفت و برگشت به شورای نگهبان، نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید و در پایان، مواد ۱۰، …

چاپ – دانشگاه تهران

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/vrostami/print/

ذخیره شده

راهنمایی پایان نامه … بر ایقاعات اداری درنظام جمهوری اسلامی ایران با تاکیدبررویه قضایی دیوان عدالت اداری، فاطمه شیرعلی … “امکان سنجی تدوین قانون آیین دادرسی اداری.

شکایت از 960 آیین نامه به دیوان عدالت اداری در 8ماه گذشته/14 …

www.yjc.ir › اجتماعی › حقوقی قضایی

ذخیره شده

۱۵ آذر ۱۳۹۵ – وی افزود: وظیفه دیگر دیوان عدالت اداری رسیدگی به آیین نامه ها است یعنی اگر شکایتی شود که آیین نامه ای که از سوی دولت و وزرا به شهرداری ها صادر شد …

[PDF]نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر انتصاب‌های اداری – فصلنامه …

jlviews.ir/article-1-526-fa.pdf

ذخیره شده

ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اداري، اﻧﺘﺼﺎب اداري، دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري، ذﯾﻨﻔﻊ. 1 . ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه. ي. ﻣﺴﺌﻮل … 12(. ﻗﺎﻧﻮن. ﺗﺸﮑﯿﻼت و آﯾﯿﻦ دارﺳﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداري. از. آن. ﻫﺎ. ﺗﺤﺖ. ﻋﻨﻮان. آﺋﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ، ﻧﻈﺎم. ﻧﺎﻣﻪ … و در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو. ﻣﺴﺄﻟﻪ.

بررسي تطبيقي آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ايران و شوراي …

www.junglepub.org/law/book.aspx?i=335&c=49

ذخیره شده

مشابه

سازمان دهي تدوين آئين دادرسي عادلانه در اختلاف اداري، ميان اشخاص و دولت از ظرافتويژه هاي برخوددار است؛ زيرا حقوق اداري شامليک رشته قواعد ترجيحي، حمايتي و اقتداري …

بررسی نامه‌های دیوان عدالت اداری در‌ شورای نگهبان – اقتصاد آنلاین

www.eghtesadonline.com/…/138329-بررسی-نامه-های-دیوان-عدالت-اداری-در-شورای-نگه…

ذخیره شده

۱۲ مرداد ۱۳۹۵ – به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود عناوین نامه های ارسالی ازسوی دیوان‌عدالت اداری را به عبارتند از:.

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 19/2/1379 رئیس قوّه …

adalat.ir/?page=read&key=194

ذخیره شده

ماده 1ـ رسیدگی در دیوان عدالت اداری محتاج به تقدیم دادخواست است كه باید به زبان …. ماده 31ـ شاكی می تواند قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان در مرحله بدوی و تجدیدنظر از …

امضای تفاهم نامه همکاری میان دیوان عدالت اداری و دانشگاه علامه …

www.iscanews.ir › دانشگاه › دانش و آموزش

ذخیره شده

۲۶ تیر ۱۳۹۶ – تفاهم نامه دیوان عدالت اداری با دانشگاه علامه طباطبایی … آن‌چه در غالب پایان‌نامه، کارگاه‌های علمی و هسته‌های پژوهشی می‌تواند موارد همکاری باشد به حل مساله …

رای شماره های 657، 658 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص …

nezaratemali88.blogfa.com/post-569.aspx

ذخیره شده

مشابه

… 657، 658 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص احتساب اضافه‌کار در تعيين پاداش پايان خدم … موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 12 ديوان عدالت اداري. … ضمن اينکه فوق العاده هاي مورد اشاره در بند 3 آيين نامه اجرائي قانون بودجه …

نمونه برگ دادخواست استخدامي (ديوان عدالت اداري) | مرکز امور …

gilanattorneys.ir/نمونه-برگ-دادخواست-استخدامي-ديوان-عدا/

ذخیره شده

لینک دریافت فایل. نمونه برگ دادخواست استخدامی (دیوان عدالت اداری). DOC. PrintFriendly and PDF چاپ مطلب. خدمات الکترونیکی. راهنمای خدمات الکترونیک قضایی …

لغو رأی دیوان عدالت اداری در خصوص برگزاری مستقل آزمون …

phdtest.ir/1395/09/اخرین-وضعیت-برگزاری-دکتری-96-97-ازاد/

ذخیره شده

۲۶ آذر ۱۳۹۵ – دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر برگزاری مستقل و انتشار دفترچه آزمون ….. منم تسویه کردم پایان نامه را هم صحافی کردم ولی وقتی بعد از شش ماه …

رأی وحدت رویه شماره 64 دیوان عدالت اداری درباره مدت مرخصی …

ashrafilaw.blog.ir/post/137

ذخیره شده

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ – دفاع پایان نامه: خانم فاطمه السادات موسوی … رأی وحدت رویه شماره 64 دیوان عدالت اداری درباره مدت مرخصی زایمان … وزیران نیز در راستای این اختیار به موجب بند یک تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷-۱۹/۴/۱۳۹۲، مدت مرخصی زایمان (یک و ۲ قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی … ماده۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :.

حق توست که بدانی ! مشاور حقوقی – آرای ديوان عدالت اداری

vakilyar.blogfa.com/cat-33.aspx

ذخیره شده

مشابه

۲۷ آبان ۱۳۹۱ – رأي شماره1336 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري وراث …

سوابق پژوهشی – دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

teacher.iaushiraz.ac.ir/fa/shojaeyan.kh/Research/

ذخیره شده

«اصل غیرعقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری»،(به صورت مشترک با دکتر محمد حسین زارعی)، … عنوان راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد.

مالی آنلاین – آرا دیوان عدالت

malionline.ir/divan

ذخیره شده

“حرکت با دنده یک ” پیش‌بینی روند بازارهای مالی تا پایان عمر دولت یازدهم … آخرین آرا دیوان عدالت اداری … رد درخواست ابطال بند سه بخشنامه 29/93/200 مورخ 5/3/93 در دیوان عدالت راجع به عدم تعلق ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه … ابطال ماده 14 آیین نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول موسسات اعتباری (ریالی و ارزی).

دردسری کبیر برای رئیس دانشگاه امیرکبیر! – تبیان

https://article.tebyan.net/258562/دردسری-کبیر-برای-رئیس-دانشگاه-امیرکبیر-

ذخیره شده

۴ مهر ۱۳۹۲ – مطابق حکمی که دیوان عدالت اداری داده، رییس دانشگاه امیرکبیر مجوز ثبت نام …. به دیوان عدالت اداری و اخذ رای دیوان، دانشگاه را وادار به اخذ پایان نامه نمود.

پژواک آوای حقیقت – آراي وحدت رويه ديوان عدالت اداري

pejvaklaw.com/fa/قوانین-و-مقررات/آرای-وحدت…/آراي-وحدت-رويه-ديوان-عدالت-اداري

ذخیره شده

مشابه

رأي شماره 462 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/5/1378 … عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت عيدي و پاداش پايان سال به مشمولان قانون كار … رأي شماره 347 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 3891ـ …

بخش اول / صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری – …

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910328000071

ذخیره شده

مشابه

۳۱ خرداد ۱۳۹۱ – در پایان مقاله به چگونگی تقسیم این صلاحیت‌ها و اختیارات بین بخش‌ها و ارکان … طبق مادة 13 صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: ….. یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر …

آئين دادرسي ديوان عدالت اداري – پايگاه قوانین و مقررات كشور

www.dastour.ir/brows/?lid=187202

ذخیره شده

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1379 > آئين دادرسي ديوان عدالت اداري( داراي الحاقيه, …. ماده 31 شاكي مي‌‌تواند قبل از اعلام پايان رسيدگي ديوان در مرحله بدوي و تجديد نظر از …

[PDF]ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺰﯾﺪه آراء ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری – فصلنامه رأی ( مطالعات آرای …

www.raayjournal.ir/article_21516_5e40a004b269445c6cf05ea280424f78.pdf

ذخیره شده

ﺷﻌﺐ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ. اداری. دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻼﻟﯽ. وﺣﯿﺪ آﮔﺎه. DOI: http://dx.doi.org/10.22106/jcr. … ﻗـﺎﻧﻮن دﯾـﻮان ﻋـﺪاﻟﺖ اداري در ﻧﺎﻣـﻪ ﺷـﻤﺎره ….. اﻟﺬﮐﺮ ﭼﻨﺪان ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ دﯾﻮان ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭘﺎﯾﺎن.

رأي شماره 119 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص پرداخت …

lawyernews.ir/?p=805

ذخیره شده

مشابه

رأی شماره ۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان … آیین نامه استخدامی سازمان و آرای وحدت رویه صادره از دیوان عدالت اداری می باشد.

دیوان عدالت اداری – سایت حقوقی محمد حسنی

https://mohammadhassani.ir/component/tags/tag/دیوان-عدالت-اداری

ذخیره شده

نظارت قضايي بر آيين نامه هاي دولتي به وسيله قضات ( اصل 170 ق. ا.) … در این مجال می خواهیم صلاحیت دیوان عدالت اداری را به عنوان یکی از مکانیسم های صیانت …. می‌کند؛ بعد از صدور رای، مرحله بدوی پایان می‌یابد و نوبت به رسیدگی تجدیدنظر می‌رسد.

طرح جديد مجلس براي افزايش جمعيت – دادخواست های دیوان عدالت …

edalatkade.ir/طرح-جديد-مجلس-براي-افزايش-جمعيت/

ذخیره شده

سميه: سلام من دادخواست خودم رو به ديوان عدالت اداري دادم و دو تا نامه دريافت كردم از ديوان. …. تبصره ۲- مادران پس از شروع به کار مجدد می توانند تا پایان دوازده ماهگی کودک به …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *