دانلود کامل پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر در 53 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 22
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر

فروشنده فایل

کد کاربری 25235

کاربر

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر در 53 صفحه ورد قابل ویرایش

چكیده:

موضوع پژوهش حاضر،و بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهایی كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نكرده اند وهمچنین دانش آموزان دخترو پسر دارای هر دو والد اصلی، می باشد كه این افراد در پایه سوم راهنماییو در محدوده سن16-14سال قرار گرفته اند و نمونه گیری بصورت تصادفی از كلیه مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی84-83 انجام گرفته است 0

بررسی و مقایسه به وسیله اجرای آزمون اضطراب آر0بی0كتل صورت گر فته است وهمچنین پرسشنامه ای به منظورتفكیك دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اندودانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند همچنین بررسی نظارت آنها دراین امر تهی هشده واز دانش آموزان خواسته شد كه پس از اتمام پاسخگویی به آزمون به سوالات این پرسشنامه جواب دهند.

سرانجام اینكه فرض كلی پژوهش مبنی بر معناداربودن تفاوت میزان اضطراب دانش آموزان محروم از پدركه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند وآنهایی كه مادرشان ازدواج مجدد نكرده اند تایید نشد0 البته بین میانگین این دو گروه تفاوت وجودداشت بطوریكه میانگین اضطراب گروه اول كمتر ازمیانگین اضطراب گروه دوم بود0 ولی دوفرض دیگر پژوهش مبنی برتفاوت میزان اضطراب دوگروه ذكرشده دربالا بادانش آموزان دارای هردو والدتایید شد0 همچنین مطابق بانتایج پاسخهای دانش آموزان به پرسشنامه دوم اینطور گزارش می شودكهاكثرا” باامرازدواج مجدد مادرمخالف بوده وآنهایی كه مادرانشان ازدواج مجدد كرده اند دلیل این امررابیشتراصرار اطرافیان می دانند.

تقدیم به : پدرومادرم، عزیزانی كه وجودشان برایم همه مهرووجودم برایشان همه رنج ، آنان كه فروغ نگاهشان، گرمی وروشنی رویشان سرمایه های زندگی ام بوده وخواهد بود.

خواهرانم، كه محبت هایش را هرگز فراموش نخواهم كرد

تقدیر:

اینك كه به لطف ایزدمنان موفق شدم دوره به یادماندنی دانشگاه راپشت سربگذارم برخودلازم می دانم كه به رسم ادب

وسنت نیكوی سپاس ازتمام اساتید بزرگواری كه توفیق شاگردی درمحضرشان راداشته ام سپاسگزاری نمایم بویژه ازاستاد محترم وعزیزم جناب آقای سعید بهشتی كه درانجام این

پژوهش مراازراهنماییهاوحمایتهای بی دریغ خویش بهره مند ساخته اند كمال تشكر و قدردانی رادارم.

فصل اول

بیان مسئله

مقدمه

ازدواج مسئله مهمی است كه بسیار سفارش شده است زن ومرد افریده شده اند تا دركنار یكدیگر قرار گرفته وآرامش یابند . زن ومردی كه هر كدام تنها زندگی می كنند می توانند باازدواج به افق تازه ای از زندگی دست یافته و بامشاركت یكدیگر بسیاری از مشكلاتشان را كه شاید به تنهایی از عهده حل انها بر نمی امد ند را حل كنند وهمچنین از نظر سلامت روانی نیز تامین می شوند.هر چند ممكن است بعضی از ازدواج ها سرانجام خوشایندی نداشته باشد.

و كانون به علت های مختلف از هم بهپاشد ولی در مجموع می توان گفت كه در روزگار پر كشمكش امروز ، شاید تنها جای امنی كه می توان یافت محیط خانه و زندگی در كنار افراد خانواده است .

در خانواده علاوه بر حضور زن ومرد كه بعد ها نقش مادر وپدر را بر عهده می گیرند ، فرزندانی نیز وجود دارند

كه تر بیت وپرورش آنها بسیار حائز توجه واهمیت است وپدر ومادردر قبال این امر نقش اساسی برعهده دارند كه باید بامشاركت یكدیگر این نقش راایفا كنند . حال اگر هر یك از آنها در انجام وظیفه خود كوتاهی كنند یا اینكه در محیط خانواده حضورنداشته باشد عوارض ناگواری در پی خواهد داشت كه دامنگیر همه اعضای خانواده مخصوصاً فرزندان خواهد شد، چرا كه فرزنان والدین خود را تنها تكیه گاه خویش دانسته ودرغیاب آنها ممكن است دچارآسیب های جبران ناپذیری شوند.

عدم حضور والدین می تواند علل های مختلفی همچون طلاق مرگ آنها سفرهایطولانی و… داشته باشد كه واكنش فرزندان در قبال هر كدام متفاوت است . آنها ممكن است از والد تنها انتظار زیادی داشته ودائم نگران باشند كه آینده آنها چه خواهدشد . وظیفه والد تنها نیز بسیارمشكل می شود چرا كه باید در یك لحظه هم نقش پدر را بازی كندوهم مادرراوتمام مسئلولیت های زندگی را به تنهایی به دوش بكشد.ااو باید تصمیم بگیرد كه چگونه ازعهده وظایف خود برآید وكوچكترین تصمیم او در مورد اداره ی زندگی می تواند تاثیرات عمیقی بركل ساختار خانواده مخصوصافرزندا وسلامت روانی آنها داشته باشد. والدتنها ممكن است تصمیم به ازدواج مجدد بگیردتابتواند بامشاركت همسر جدید خود مشكلات رابهتر حل كند . فرزندان در قبال این امر واكنش های متفاوتی خواهند داشت كه البته بر اساس سن وجنس آنها متفاوت می باشد .

البته كیفیت تاثیر ازدواج مجدد هنوز بطور مطلق بیان نشده واحتیاج به بررسی وتحقیقات گسترده ای دارد .

باتوجه به میزان وتعداد زیاد خانواده های تك سرپرست و واكنش های اطرافیان و جامعه در قبال این مسئله به نظر می رسد بایستی ابعاد مختلف آن مور د بررسی قرار گیرد تا شاید نتایج این پژوهشها بتواند پشتوانه تصمیم زنان ومردان همسر از دست داده جهت اخذ مناسب ترین تصمیم ها و تامین بهترین شرایط برای خود و فرزندانشان وهمچنین روشن شدن وظا یف ناپدری ونامادری در برابر فرزندان باشد .

درتعاریف جامعه شناسی زنان سرپرست خانوار، زنانی هستندكه بدون حضوریا حمایت یك مرد بزرگسال سرپرستی خانواده رابرعهده دارندومسئولیت اداره اقتصادی خانواده، تربیت فرزندان وتصمیم گیریهای عمده وحیاتی درمورد خانواده رابرعهده دارند(غفاری،1381).

طبق آماررسمی دركشورایران حدودیك میلیون و37هزارایرانی، معادل8% كل كشورتوسط زنان سرپرستی می شوند،این در حالی است كه آمارهای غیررسمی اعلام می كنندكه این جمعیت خیلی بیشتربوده وسه میلیون را رقم می زنند. با استفاده ازهمین آمارمی توان نتیجه گرفت كه حدود3/4میلیون كودك در كشورتحت سرپرستی زنان هستند؛

اگرباورداشته باشیم كه زنان درسطح جامعه با مشكلات ویژه خوددست وپنجه نرم می كنند می توانیم به جرأت بگوییم كه مشكلات در خصوص زنان سرپرست خانوار نمود بیشتری دارد. زیرا شواهد نشان می دهدكه آنان علاوه براینكه به تنهایی وظیفه سنگین پرورش فرزندان رابرعهده دارند، قربانی یكسری آسیب های اجتماعی ازجمله فقرمالی ،خلاءعاطفی، عدم جایگاه فرهنگی، بی سوادی و… هستند كه كارآنها را سخت تركرده است(همشهری،1381).

البته ارقام وآمار ذكرشده دربالا شامل تعداد زنانی است كه به علل مختلف ازجمله فوت همسر، ازكار افتادگی همسر، طلاق، مفتودالاثر بودن، زندانی، نكاح منقطع ، اعتیادوسرباربودن شوهر سرپرست خانوارهستندومجبوربه اداره زندگی خود وفرزندانشان می باشند ولی دراین تحقیق منظور اززنان سرپرست خانوار، زنانی هستند كه همسر خودرا به علت خود فوت ازدست داده اند وبیوه می باشند؛ فقر، كم سوادی ویابی سوادی از جمله مسائلی است كه این زنان با آن دست به گریبان هستند و برای همین نمی توانندشغل مناسب وپردرآمدی را ازآن خودكنند، روآوردن به مشاغل خدماتی سطح پایین ویا بیكاری دركنار اجبار برای تامین هزینه های زندگی همگی مدخلی می شود برای ورود زنان به سوی آسیبهای اجتماعی؛ اما به عقیده كارشناسان مشكل اصلی زنان سرپرست خانواده غیر از بعد اقتصادی و اشتغال عدم حمایتهای اجتماعی است0

منظوراین نیست كه حمایتهای اجتماعی وجود ندارد، بلكه این گونه حمایتهاازقدرت پایینی برخورداراست، به گونه ای كه نمی توان نسبت به حل مشكلات امیدواربود، در اینجاست كه حمایتهای دولتی مفهوم پیدا می كند، این گونه حمایتها كه می تواند از سوی ارگانهای خاصی ارائه شود راهكارخوبی برای كمك رسانی به زنان سرپرست خانواده است. درایران زنان بی سرپرست ومجردتحت پوشش كمیته امدادومؤسسه های خیریه و بهزیستی هستند ومستمری دریافت می كنند؛ برخی ازخانواده ها نیزغیرازدریافت مستمری برای اعضای خود امكاناتی همچون جهیزیه، امكانات تحصیلی، تعمیرات وساخت مسكن، بیمه خدمات درمانی و…دریافت می كنند(همشهری،1381).

حال باید پرسیدكه آیا تمامی تلاش ارگانهای دولتی و حمایتی باید معطوف به بعد اقتصادی ومادی زنان سرپرست خانواده باشد یااگر چنین است پس بعد عاطفی وروحی آنها چه خواهد شد؟ چرا كه بسیاری از این زنان ازنظر اقتصادی وجایگاه اجتماعی واقعا مشكلی ندارند ولی مشكلات عاطفی وروانی آنها راهرگز نمی توان نادیده گرفت.

شاید به غیرازمقوله اقتصاد، مهم ترین مشكل زنان سرپرست خانوادهخلاء عاطفی آنها باشد.

زنان سرپرست خانواده بدلیل افزایش نقشها در معرض فشاروبیماریهای روان تنی واختلالات عاطفی بسیار قراردارند(بی نام، ایسنا،1381). حدود10تا20درصد زنانی كه شوهرانشان در گذشته اند دچار افسردگی هستند واحیانا ازداروهای خواب آوروآرامبخش استفاده می كنند(همشهری،1381).

طرح پژوهش

روش پژوهش

پژوهش حاضرازنوع پژوهش حاضرازنوع مطالعات علی __ مقایسه ای است ازآن جهت كه اثرات متغیر پیش بینی( ازدواج مجدد ویا عدم آن بعداز مرگ پدر) رابر روی متغیر ملاك ( میزان اضطراب فرزندان) بررسی می كند وبه

مقایسه نتایج آن با یكدیگر وبا فرزندان دارای هردو والد می پردازد.

میزان اضطراب افراد مورد نظر پژوهش به روش آزمایشی وبا اجرای آزمون اضطراب كتل محاسبه گردیده است.

جامعه آ ماری

جامعه شامل گروهی ازافراد است كه یك یا چند صفت مشترك دارند واین صفات مورد توجه پژوهشگر است (مصاحبی، 1381):

جامعه آماری این پژوهش را كلیه دانش آموزان دختروپسرپایه سوم راهنمایی شهر تهران تشكیل می دهند كه شامل سه گروه می با شند:

1) جامعه دانش آموزان دختر وپسر سوم راهنمایی كه دارای هردو والد اصلی هستند(گروه كنترل)

2) جامعه دانش آموزان دختر وپسر پایه سوم راهنمایی كه محروم از پدربوده ومادرانشان ازدواج مجدد كرده اند.

3) جامعه دانش آموزان دختر وپسر پایه سوم راهنمایی كه ازمحروم از پدربوده ومادرانشان ازدواج مجدد نكرده اند.

نمونه و روش نمونه گیری

نمونه گروه كو چكتری از جامعه است كه برای مشاهده وتجزیه و تحلیل انتخاب شده است .

پژوهشگربر اساس اطلاعا تی كه از گروه نمونه جمع آوری می كند، اقدام به نتیجه گیری برای كل جامعه می نماید( مصاحبی،1381).

شیوه نمونه گیری در این پژوهش ، بصورت نمونه گیری تصادفی می باشد كه از سه جا معه مشخص شده 30نفر بصورت تصادفی ( 15 نفر دخترو15نفرپسر) انتخاب شده است.

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر در …
– ذخیره شده
11 نوامبر 2017 … پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد
پدر و مادر. امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید هموطن
گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش
آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را …
دانلود مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی کتاب های الکترونیک …
– ذخیره شده – مشابه
OL10-دانلود مقاله روانشناسی بالینی: بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل
رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر … OL43-دانلود نمونه مقاله رواشناسی
بررسی رابطه بهداشت روان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان
بهشهر ….. OL328 -مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر.
,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,
– ذخیره شده – مشابه
مطالعات تطبیقی سازمان ها و آژانس های توریستی ایران و ترکیه در یک دهه اخیر
310برگ. 90. مقایسه خودپنداره دختران و پسران نوجوان 115برگ. 91. مقایسه شیوع
OCD در دو گروه دانش آموزان دختر ممتاز و ضعیف 63برگ. 92. مقایسه مشکلات
روانشناختی والدین کودکان ناتوان هوشی و والدین کودکان عادی 145برگ. 93. مقایسه
میزان استرس و شیوه …
[PDF] اصل مقاله (3934 K) – نشریات دانشگاه علامه
– ذخیره شده
سه سال گذشته، چند بررسی با حدود ۸۰۰۰ دانش آموز دبیرستانهای تهران، قم و گچساران. و
۱۳۰۰ نفر دختر ساکن در … در این مقاله پس از بررسی روند رابطه دختر و پسر در غرب و
نیز فواید و پیامدهای منفی. قرار عاشقانه، و ضمن اشاره به … حتی پیش از آن دختران. بی
آنکه اجازه داشته باشند، از طرف پدر و مادر و خویشاوندان خود، برای پسرانی که مناسب.
[PDF] اضطراب و انگیزش پیشرفت
– ذخیره شده
5 مارس 2017 … میزان اثر بخشی. آموزش. روشهای حل مسئله در. بهبود استرس، اضطراب و. انگیزش
پیشرفت تحصیلی. دانشجوی. ان. دختر و پسر. دوره کاردانی. تربیت معلم …… تأثیر
ازدواج مجدد مادر پس از فوت پدر بر اضطراب پرخاشگری دختران دبیرس. تانی شهر تهران
. پایان نامه. کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد تهران مرکز.
[PDF] بررسی رابطه اختالالت رفتاری کودکان با سبک های فرزندپروری و …
– ذخیره شده
12 مارس 2017 … هــدف مطالعــه حاضــر، تعییــن رابطــه اختــالالت رفتــاری. کــودکان بــا ســبک های
فرزندپــروری و ســبک های دلبســتگی بــود. ایــن مطالعــه بــه روش همبســتگی انجــام
شــد. جامعــه آمــاری شــامل کلیــه دانش آمــوزان دختــر و پســر روش و مــواد: دارای مشـکالت
رفتـاری پایـه سـوم تـا پنجـم مقطـع ابتدایـی مناطـق یـک و دو شـهر تهـران …
مسایل فرزندان طلاق در ایران و مداخلات مربوطه: فراتحلیل مقالات موجود
– ذخیره شده – مشابه
همچنین به طور معناداری دختران طلاق بیشتر دچار افسردگی و اضطراب و پسران
بیشتر دچار پرخاشگری و بزه کاری بودهاند (کاهنی، 1372). در پژوهشی دیگر، شریفی
درآمدی (1389) به مقایسه وضعیت سلامت روان سه دسته از نوجوانان پرداخت، که عبارت
بودند از: نوجوانان خانوادههای طلاقِ تحت حضانت پدر، یتیم محروم از مادر و نوجوانان
خانوادههای عادی.
لیست انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی – مادسیج
– ذخیره شده – مشابه
14 نوامبر 2015 … در این پژوهش گروه‌ها با دو سطح دانش آموزان نارسا خوان و افراد عادی به عنوان متغیر‌های
مستقل و نارسایی هیجانی و مولفه‌های آن به عنوان متغیر‌های وابسته در نظر گرفته شده
اند. نمونه آماری این تحقیق در دو مرحله انجام پذیرفت. EBOOK2 موضوع پایان نامه:
بررسی نگرش معلمان مدارس عادی نسبت به ویژگی‌ها و قابلیت‌های دانش‌آموزان …
ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه(بخش (دوم)

ب‍ررس‍ي‌ ت‍اث‍ي‍رع‍وام‍ل‌ روان‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ در ب‍روز رف‍ت‍اره‍اي‌ ن‍اب‍ه‍ن‍ج‍ار دان‍ش‌ آم‍وزان‌ در م‍س‍اب‍ق‍ات‌
ورزش‍ي‌ دوره‌ م‍ت‍وس‍طه‌ · ن‍گ‍رش‌ و م‍ي‍زان‌ م‍ش‍ارك‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر در ف‍ع‍ال‍ي‍ت‌ ب‍دن‍ي‌ و ارت‍ب‍اط
آن‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ وال‍دي‍ن‌ اي‍ش‍ان‌ · اث‍ر ب‍خ‍ش‍ي‌ روش‌ آرام‌ س‍ازي‌ پ‍ي‍ش‌ رون‍ده‌ي‌ ع‍ض‍لان‍ي‌ ب‍ر اض‍طراب‌
رق‍اب‍ت‍ي‌ ف‍وت‍ب‍ال‍ي‍س‍ت‌ه‍ا · م‍ق‍اي‍س‍ه‌ م‍ه‍ارت‍ه‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ دخ‍ت‍ران‌ و پ‍س‍ران‌ ورزش‍ك‍ار و غ‍ي‍ر …
ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه (بخش سوم)
– ذخیره شده
رابطه ي تفكر انتقادي با مهارت هاي فراشناختي،ويژگي هاي شخصيتي وعملكرد
تحصيلي دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم جرقويه سفلي · مقايسه سرمايه هاي روان …..
بررسي و مقايسه نقش فوت پدر در دلبستگي و ابعاد آن، امنيت هيجاني، درك انضباط،
سابقه كودك آزاري و علايم نافرماني مقابله اي در بين نوجوانان پسر بدون پدر و عادي شهر
آباده
فروش پایان نامه های ارشد
– ذخیره شده
فروش پایان نامه های ارشد – دانلود پايان نامه,خريد پايان نامه,فروش پايان نامه,پايان نامه
هاي کارشناس.
چاپ – دانشگاه تهران
– ذخیره شده – مشابه
مشاوره پایان نامه. اجرای برنامه آموزشی شیوه های فرزندپروری برای والدین کودکان آهسته
گام و ارزیابی اثربخشی آن بر کارکرد خانواده و تعامل والد- کودک، فاطمه طاهری،
کاربردی، دانشگاه تهران، 1394/06/30; تأثیر درمان ….. “میزان ازدواج های شش گانه
خویشاوندی (پدر محور، مادر محور و مضاعف) و غیر خویشاوندی در والدین دانش آموزان عادی و
استثنایی.
انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه – بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب …
– ذخیره شده – مشابه
انجام کارهای spss -مقاله-پایان نامه – بررسي و مقايسه‌ ميزان اضطراب دانشجويان پسر
دانشگاه تبريز قبل از امتحانات و در ايام امتحانات (بخش دوم – پذیرش فصل 4 پایان …
مي‌توان از اضطراب امتحان سخن گفت، در هنگام امتحان، به ويژه امتحانات سرنوشت ساز(
كنكور و امتحان نهايي) بيشتر دانش‌آموزان و دانشجويان اضطراب امتحان را تجربه مي‌كنند.
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش آموزان دختر – دانلود …
– ذخیره شده
دانشگاه آزاد اسلامی. واحد کرمانشاه. پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره
و راهنمایی (MA). عنوان. اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان. دانش آموزان
دختر تیزهوش. استاد راهنما. دکتر کیوان کاکابرایی. استاد مشاور. دکتر محسن گل محمد
یان. نگارنده ………………… پاییز 1393. تقدیم به : روانشاد پدرم ، او که زیباترین

طلاق و تاثیر آن برفرزندان – نوگرا
– ذخیره شده
23 مارس 2017 … ما با بررسی پرسشنامه های پر شده توسط محصلین و همچنین تحقیق هایی که در گذشته
صورت گرفته است توانستیم به این نتایج برسیم که طلاق در ۵ بعد ذکر شده اثر
مستقیمی بر دانش آموزان می گذارد. تاثیر متغیر ها بر طور نسبی بر پسر و دختر
متفاوت است. مثلا در متغیر های عملی مانند پرخاشگری پسر تاثیر طلاق …
[PDF] اصغر مشبکی و همکاران: بررسی رابطة مؤلفه های هوش هیجانی و کارآفرینی …
– ذخیره شده
1 مه 2015 … ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﻫﺪﻑ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻳﻨﺪﺍﺭﻱ ﻭ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ (ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ) ﺑﺎ
ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ. ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻫﺪﻑ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ، ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻴﻮﻩ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﺑﻮﺩ. ﻛﻪ. 380. ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﻭﻣﻴﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ. ﺪﺷ.
[PDF] اصل مقاله – مجله اصول بهداشت روانی
– ذخیره شده
ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي. ﭘﮋوﻫﺸﯽ. ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل ﻓﻮﺑﯿﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ. ي. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺑﻬﺮ.
ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﺴﮕﺮي. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان، ﻋﻀﻮ. ﺌﻫﯿ. ﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اﺑﻬﺮ
… ﻧﺎﻣﻪ. -. ي ﻻﯾﺒﻮﯾﺘﺰ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺗﺤﻠﯿﻞ.
ﻫﺎي آﻣﺎري. و. ﺗﻮﺻﯿﻒ داده. ﻫﺎ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از. ﺟﺪاول ﺗﻮزﯾﻊ. ﻓﺮاواﻧﯽ. ﻣﻄﻠﻖ. و ﻧﺴﺒﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ.
دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – عصر جدید » لیست پایان نامه های دانلودی …
– ذخیره شده
دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسي عوامل مختلف در
ارتباط با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي · پایان نامه ارشد : مقایسه میزان …
پایان نامه : مقايسه تاثير الگوي مبتني بر روش مشاركتي و الگوي مبتني بر روش
يادگيري انفرادي بر ميزان يادگيري و ياد داري در درس علوم دانش آموزان دختر پايه‌ي
پنجم منطقه 5 …
نسخه قابل چاپ – Journal Mil Med – مجله طب‌نظامی
– ذخیره شده – مشابه
بررسی عوامل محدود کننده وموانع موجود در ازدواج دانشجویان . مجله روانشناسی . شماره 10 (
1378). 16- علی فتحی آشتیانی. منیژه ایوبی. مقایسه راهبردهای یادگیری مشارکتی و
یادگیری سنتی برپیشرفت تحصیلی . مجله روانشناسی . شماره 11(1378). 17- علی
فتحی آشتیانی. مریم حسنی. مقایسه راهبردهای یادگیری در دانش آموزان موفق و ناموفق .
[XLS] کودکان استثنایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
– مشابه
3, 2, رضا اسکندری اصل, بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی جرات آموزی (ابراز وجود) به
شیوه شناختی – رفتاری در بهبود افسردگی و پیشرفت تحصیلی نوجوانان پسر شاغل
به …. 30, 29, صديقه سادات خادمی, بررسي تاثير آموزش تفكر منطقي بر عزت نفس و
اضطراب دانش آموزان دختر مدارس نمونه, 1389/12/18, 20621602892006, 1390/08/18.
[PDF] مقایسه عملکرد خانواده و طرحواره های ناسازگار اولیه در دو گروه نوجوانا
– ذخیره شده – مشابه
دکتر سوزان امامی پور. **. عطیه امراللهی بیوکی. ***. چکیده. هدف از انجام پژوهش حاضر
مقایسه. عملكرد خانواده و طرح واره. هاي ناسازگار اوليه در. دانش آموزان. ) دختر و. پسر ….
بررسی ميزان برخورداري والدین از مهارتهاي زندگی و ارتباط آن با. عملكرد خانواده و
عملكرد تحصيلی دانش. آموزان مقطع راهنمایی. 193. دانش آموز و پدر و مادر به روش نمونه.
گيري.
لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی – مرکز خدمات روانشناسی سینا
– ذخیره شده – مشابه
پرسش نامه استرس هری. پرسش نامه اضطراب امتحان پرسش نامه اضطراب کودکان پرسش
نامه اضطراب مرگ تمپلر پرسش نامه اعتیاد به اینترنت پرسش نامه افسردگی بک –
فرم کوتاه … پرسش نامه بررسی پایگاه اجتماعی و عوامل اموزشی بر میزان مشارکت دانش
اموزان در فعالیت های دبیرستان ….. پرسشنامه انتظارات فرزندان ۲۲تا۱۳ ساله از پدر
نرم افزار طراحی کابینت آشپزخانه – اورجینال – رهگذر مهتاب
– ذخیره شده
-کاملترین فایل گزارش کاراموزی آموزش کارخانه نساجی نیکو باف ساوه -دانلود پایان
نامه بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در
پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی -کامل و جامع -دانلود بررسی و مقایسه میزان اضطراب
کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و آنهایی که
مادرشان بعد …
دی ۱۳۹۶ – رهگذر مهتاب
– ذخیره شده
-دانلود پايان نامه بررسي حقوق و تكاليف كارفرمايان مشمول قوانين و مقررات تأمين
اجتماعي در پرتو تأمين اصل امنيت حقوقي -كامل و جامع -دانلود بررسي و مقايسه ميزان
اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهايي
كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نك – خريد آنلاين و دريافت -دانلود فايل ( فلو
چارت …
نقش عملکرد خانواده، دلبستگی به همسالان و عملکرد تحصیلی در پیش …
– ذخیره شده
پژوهش با هدف بررسی نقش عملکرد خانواده، دلبستگی به همسالان و عملکرد تحصیلی در
پیش‌بینی شادکامی دختران نوجوان صورت گرفت. بدین منظور، 344 نفر از دانشآموزان
دختر دبیرستانهای شهرستان یزد در سال تحصیلی 1394-1393 با استفاده از
نمونه‌گیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند.
ابزارهای …
تجاوز 40 مرد به دختر 15 ساله در مالزی! | هشترود نیوز
– مشابه
هشترود نیوز ، سال جاری رو به پایان است و به زودی هیات وزیران درباره عیدی کارکنان
تصمیم گیری می‌کند، اما بعید به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود مبلغ آن تفاوت
قابل … هشترود نیوز ، یک هفته بعد از حمله تروریستی گروه داعش به هفته نامه شارلی
ابدو، شماره جدید این هفته نامه با کاریکاتور موهنی از پیامبر اسلام منتشر شد، این اقدام

[PDF] متن کامل مقاله
– ذخیره شده – مشابه
ازدواج ﻣﺠـﺪد ﻣـﺎدر. ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎ. ي ﺷـﺎﻫﺪ و ﻧـﻮع ﻣﺠﺮوﺣﯿـﺖ ﺟﺎﻧﺒـﺎزان و. درﺻﺪ آن ﺑ. ﺮ ﺳﻼﻣﺖ. رواﻧﯽ اﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎ. ﻃﺮح. ﺷﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺳـﺆاﻻت از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ. ﭘﮋوﻫﺸــﻬﺎي اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه درﺑــﺎره
ﺳــﻼﻣﺖ …. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﯿﻞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در. ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻫﻬﺎ. ﭘﺴﺮان ﺑﯿﺶ از
دﺧﺘﺮان اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ دارﻧﺪ . ﻣﺤﻤـﺪي و رﺿـﺎﺋﯿﺎن. ) 1379(. درﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ ﮐـﻪ. داﻧﺶ. آﻣـﻮز. اﻧﯽ ﮐـﻪ ﭘـﺪر ﺟﺎﻧﺒـﺎز
آﻧﻬـﺎ ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ …
مسایل فرزندان طلاق در ایران و مداخلات مربوطه – بخش اول طلاق به عنوان یک …
– ذخیره شده – مشابه
12 نوامبر 2016 … البته گاهی گسستن این پیوند به منزله پایان برخی مشکلات است، مشکلاتی همچون
مشاهده دائم نزاع‌های پدر و مادر، رهایی فرزند از برخی آسیب ها که در خانواده‌ی والد با ….. «
مقایسه سلامت روان، عزت نفس و مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی خانواده
های طلاق و عادی شهرستان فیروز آباد سال 87-88»، فصل نامه زن و جامعه، …
[PDF] عناوین پیشنهادی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان
– ذخیره شده – مشابه
بررسی تاثیر آموزش جبرانی )آموزش ترمیمی(دررفع اختالل یاد گیری درس ریاضی
دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی … مادر با تحول مهارتهای اجتماعی و نوع مقابله با
تنیدگی در کودکان پیش دبستانی … بررسی عوامل مؤثر بر میزان رغبت دانش آموزان
دختر متوسطه به انجام فعالیتهای ورزشی در ساعات درس تربیت بدنی و راههای افزایش
آن از.
یک فایل،فروش آنلاین مقالات، تحقیقات و پروژه های دانشجویی تحقیق …
– ذخیره شده
پايان نامه · الهیات · برق الكترونيك – مخابرات · جغرافیا · حقوق · دامپزشکی ·
روانشناسی · شیمی · صنایع · علوم اجتماعی – سیاسی · علوم پزشکی · علوم تربيتي ·
عمران ….. موضوع پژوهش حاضر،و بررسي و مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و
پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهايي كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج
مجدد …
فلفل
– ذخیره شده
09/36 % آزمودنيهاي اضطراب كلي ومتوسط و شديد داشته اند بين پيشرفت تحصيلي و
ميزان اضطراب رابطه منفي وجود دارد و اضطراب كلي دانش آموزان دختر بيش از پسران بوده
. ….. ب: پايان نامه و مقالات. 1-بررسي مقايسه اي وضعيت رواني ( اضطراب ) دانش آموزان
سال سوم متوسطه و پيش دانشگاهي قم :ضفيني محمد جواد ( 1379 ). 2-ذ بررسي علل …
بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت‌یابی، خودپنداره و عزت نفس …
– ذخیره شده – مشابه
به منظور بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت‌یابی، خودپنداره و عزت نفس، 156
آزمودنی با روش نمونه‌گیری تصادفی قشربندی در سه سطح وضعیت اقتصادی- اجتماعی
بالا، متوسط و پایین از بین نوجوانان و جوانان … بچه‌‌هایی که در خانواده‌های کم توجه بودند
در مقایسه با گروه کنترل تعاملات منفی زیادتری با پدر و مادر و همشیرهای خود داشتند.
[PDF] 1390 ﺑﻬﺎر / دوم /ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ، ﺳﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮ
– ذخیره شده – مشابه
16 سپتامبر 2010 … اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺑﺮاي ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ. ﭘﺪر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ.
درﺳﺘﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ، ﻧﻘﺶ ﻣﺎدر در ﺧﺎﻧﻮاد. ه ﭘﺮ رﻧﮓ ﺗﺮ ﺷﺪه و دﺧﺘﺮان از ﻣﺎدر ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻟﮕﻮ ﭘﺬﯾﺮي دارﻧﺪ. …. ﺑﺎ. ﻋﻨﻮان
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن. داراي. ﭘﺪر ﻣﻌﺘﺎد در ﻣﺮﮐﺰ. ﺑﺎزﭘﺮوري و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ ﻣﻌ. ﺘﺎدﯾﻦ ﻗﺮﭼﮏ وراﻣﯿﻦ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آ. ﻣﺪه ﺑﻪ. اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ. ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. ،. ﻣﯿﺰان اﺿﻄﺮاب و ﻣﯿﺰان …
نیازسنجی مشاوره در دانش‌آموزان دبیرستانی: بررسی پایایی و روایی …
– ذخیره شده
نیازسنجی مشاوره در دانش‌آموزان دبیرستانی: بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی
پرسشنامه سنجش نیازهای مشاوره‌ای دانش‌آموزان … از میان آن‌ها پنج علت به ترتیب
مشکلات تحصیلی، مسائل ازدواج، مسائل خانوادگی، اضطراب است و افسردگی بیش از
70 درصد موارد را به خود اختصاص داده است و این اولویت‌ها برای پسران و دختران متفاوت
می باشد.
[PDF] اصل مقاله – فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
– ذخیره شده
شدند و یافته های حاصل از آزمون تي مستقل نشان دادند که میانگین میزان انطباق، انسجام
، مشارکت. و خودشکوفایی مردان …. اجتماعی زنان مطلقه، زنان شوهرمرده، زنانی که ازدواج
مجدد داشتند و زنانی که هرگز فرصت. ازدواج پیدا …… پایان نامة کارشناسي ارشد،
دانشکدة روان شناسي،دانش آموزان دختر و پسر پایة دوم دبیرستان هاي شهر تهران. دانشگاه
تهران.
بررسي عوامل خانوادگي، آموزشي و اجتماعي مؤثر بر بهداشت روانيِ فرزندان …
– ذخیره شده – مشابه
2 نوامبر 2015 … جامعه‌ي آماري اين پژوهش، دانش‌آموزان شاهد و فرزندان جانبازان و آزادگان استان اردبيل
بودند كه تعدادشان 1205نفر مي‌باشد كه 544نفر از آنان با استفاده از روش … خانواده، نوع
مدرسه، مشاركت در مسايل اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، ازدواج مجدد مادر و ميزان جانبازي
پدر با بهداشت رواني فرزندان شاهد و ايثارگر ارتباط معناداري مشاهده نشد.
بررسی رضايت از تصوير ذهنی از بدن و عوامل مرتبط با آن در دختران …
– ذخیره شده – مشابه
22 ژوئن 2011 … در اين زمينه تحقيقات زيادی به ارتباط نارضايتی از تصوير بدنی با افسردگی ،
فوبی اجتماعی ، اضطراب ، رفتارهای ناسالم کنترل وزن مانند اختلال خوردن وکم خوردن ،
استعمال سيگار … 22 – اهداف كاربردي طرح : تعیین رضایت از تصویر ذهنی از بدن در
دختران نوجوان و عوامل مرتبط با آن و ارتقاء سطح سلامت روانی دانش آموزان.
میگنا – روان شناسی دنیای پررمز و راز نوجوانی
– ذخیره شده
بر اساس نتایج یک مطالعه (۱۳۷۲) ۶۲ درصد دانش آموزان راهنمایی ناحیه ۳ اصفهان از گروه
همسال ، الگو پذیرفته اند.۷۲ درصد در گذران اوقات فراغت و ۷۵ درصد در الگوی درس
خواندن از گروه همسالان پیروی کرده، ۴۸ درصد مانند پدر، ۶۰ درصد مانند معلم تربیتی و
۷۳ درصد مانند بهترین معلم خود رفتار می کنند. مقایسه پسران و دختران نشان داد که
پسران …
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین میزان اضطراب و …
– ذخیره شده – مشابه
27 مارس 2016 … دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین میزان اضطراب و هیجان خواهی در
دانش آموزان مقطع راهنمایی تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار spss تعداد صفحات:
103 صفحه … با استفاده از آزمون t می توان نتیجه گرفت که بین میزان اضطراب و هیجان
خواهی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی تفاوت معناداری وجود دارد.
دانلود رایگان پایان نامه اثرات و عوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي … – داک کده
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه طلاق · مقایسه میزان شیوع طلاق در ازدواج های سنتی و مدرن در شهر ابهر. دانشگاه
پیام نور – مرکز کاشمر. عنوان : روش تحقیق عملی – موضوع: اثرات و عوامل مؤثر بر
طلاق … وقتی که جغد طلاق بر آستانه ی خانه ای نشست و غبار غربت و تنهایی فضای
غمگین آشیانه ای را در خود گرفت، جوجه های بی پناه و سرگردان در جستجوی پدر و مادر
خویش …
ميهن پروژه،فروش آنلاین مقالات، تحقیقات و پروژه های دانشجویی تحقیق …
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران …
پایان نامه مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله ….
موضوع پژوهش حاضر،و بررسي و مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر
محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهايي كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد

فروشگاه علم فایل پروژه بررسی عملکرد خط و نقاشی (الگوهای ترسیمی …
– ذخیره شده
در مجموعه گردآوری شده به بررسی طرح ها و نقاشی در میان کودکان عقب مانده ذهنی و
کودکان عادی پرداخته ایم تا به این جهت از طریق ترسیمات آنها به دن. … نوع فایل: word
قابل ویرایش 100صفحه چکیده: در اين تحقيق به بررسي رابطة هوش و خلاقيت و
همچنين مقايسة بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است. جامعه آماري
ما در اين …
بررسي رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان …
– ذخیره شده – مشابه
26 مه 2015 … چكيده کمال گرایی. هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه کمال گرایی و الدین با
پیشرفت تحصیلی فرزندان می باشد روش كار:دراين تحقيق از روش همبستگي
استفاده شد و جامعه آماري اين پژوهش را دانش آموزان متوسطه …… را تشكيل مي دهند كه
تعداد آن ها ۴۵۰ بود كه از بین آنهانمونه به تعداد۲۰۷ نفرانتخاب شد. واز روش نمونه گيري …
[PDF] ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼل اﯾﺬاﯾﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮ آن در داﻧﺶ آﻣﻮ – خانه مرکز آپلود اداره کل …
– ذخیره شده – مشابه
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. /68. (7. /4. 11. درﺻﺪ دﺧﺘﺮان ،. /71. 5. درﺻﺪ ﭘﺴﺮان. ) از داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره
اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺑﯽ. اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي. (. ODD. و). /79. 4. درﺻﺪ. 07(. 5/. درﺻﺪ ﭘﺴﺮان و. /20. 4.
درﺻﺪ دﺧﺘﺮان. ) از داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ. دﭼﺎر اﺧﺘﻼل. ﺳﻠﻮك. (. CD. ) ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﻫﻤﭽ. ﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع
اﺧﺘﻼل رﻓﺘﺎر اﯾﺬاﯾﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺪرﺳﻪ. اي ،دوﺳﺎن و ﻫﻤﺴﺎﻻن و
ﺑﺎزي …
مقاله دوم- بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی با تاکید برجو عاطفی …
– ذخیره شده
این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت اجتماعی کارکنان پاالیش
نفت آبادان با تأکید بر جو عاطفی خانواده انجام شده است . ….. – فارسی نژاد در سال
1581 به بررسی رابطه سبک های هویت با سالمت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش
آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان های شهر تهران پرداخت ، پایان نامه
کارشناسی ارشد …
بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
– ذخیره شده – مشابه
ميزان سطح سواد والدين بر موفقيت دانش آموزان تاثير چشمگيري دارد و همچنين در اين
تحقيق اثر قطعي تاثير سطح سواد والدين بر پيشرفت تحصيلي، افت تحصيلي،
مشكلات …. تحمل اولیاء درمورد عدم اطاعت کودکان از بزرگسالان: اینکه هر دو دسته اولیاء
نسبت به عدم اطاعت کودکان از پدر ومادر وبطور کلی بزرگسالان حساس بوده و هستند،
ولی …
روانشناسی – موضوع پایان نامه
– ذخیره شده – مشابه
628 : بررسي روايي و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومي (G.H.Q) 629 : بررسي روايي و
پايايي پرسشنامه شخصيتي 5 بزرگ ايراني (گردون) 63 : اثر عدم حضور مستمر پدر
در خانه (به دليل اشتغال) بر ميزان اختلالهاي رفتاري دانش آموزان دبستاني 630 :
بررسي روايي و پايايي مقياس انگيزش تحصيلي هارتر 631 : بررسي روايي و
پايايي مقياس …
[PDF] بررسی رابطه اشتغال مادر و سالمت روانی کودکان
– ذخیره شده – مشابه
ل مادر در سالمت روانی کودکان می. باشد . روش مورد. استفاده در این پژوهش توصیفی
همبستگی ا. ست و با استفاده از روش کتابخانه. ای و پرسش. نامه به گردآوری ….. به طور
. کلی تاثیر اشتغال مادر بر کودک عموما با متغیر. های فرهنگی. -. اقتصادی دیگر،
نظیر تحصیالت والدین،. شغل پدر، درآمد. ماهیانه پدر و تعداد کودکان تعامل دارد.
[PDF] ﻫﺎي ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض واﻟﺪﯾﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﺣﺴﺎس – پژوهش ملل
– ذخیره شده
2 ژانويه 2017 … روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺍز ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷـﺎﻣـﻞ. ﮐﻠﯿﻪ دﺍﻧﺶ. آﻣﻮزﺍن ﭘﺴﺮ ﭘﺎﯾﻪ
آﺧﺮ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﺴﺘﺎن ﺷﻬﺮ رﺷﺖ، ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻌﺪﺍد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﻪ روش ﺗﺼـﺎدﻓـﯽ. ﺧﻮﺷﻪ. ﺍی. 200 …
ﺍﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺍن ﺍز ﻧﻈﺮ آﻣﺎری ﻣﻌﻨﯽ. دﺍر ﺑﻮده و ﺍﺳﺘﺪﻻل ﻣﺎدر ﺑﻌﻨﻮﺍن ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻦ ﺗﻮﺍﻧﺴـﺘـﻪ
ﺍﺳـﺖ،. 11. درﺻﺪ وﺍرﯾﺎﻧﺲ ﺍﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺍن رﺍ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ. ﺍﺳﺘﺪﻻل ﭘﺪر ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻨﯽ.
[PDF] متن کامل (PDF) – دانشگاه شاهد
– ذخیره شده
داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. 2. اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻛﺘﺎب درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﻳﻲ و اﻓﺴﺮد.
ﮔﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن واﻟﺪﻳﻦ ﻃﻼق ﮔﺮﻓﺘﻪ. Daneshvar (Raftar) Clinical Psy. & P ersonality … ﭘﺴﺮان ﺑﻪ
زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧ. ﻴ. ﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ. ﭘـﺬﻳﺮش. دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨـﺪ و اﺳـﺘﺮس. ﻫـﺎي. ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻣﺜـﻞ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺰرگ
از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ز. ﻳ. ﺎد در درآﻣﺪ. ﺧﺎﻧﻮاده، ازدواج. ﻫﺎي. دوﺑﺎره و در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﺳـﻮء.
[PDF] 519 K – فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
– ذخیره شده
رگه اضطراب اشاره دارد بر تفاوت های فردی نسبتاً با ثبات در آمادگی به اضطراب،
بدین معنا که بین مردم، تمایل به …. مدارس پیشرفت معناداری را در سازگاری اجتماعی و
هیجانی دانش آموزان و مقابله با اضطراب مشاهده کردند. … این متغیرها با میزان شیوع
اختالالت روانی- اجتماعی، پژوهش حاضر به بررسی این سوال می پردازد که آیا آموزش.
مهارت های …
[PDF] ع موضو بررسی میزان تحمل استرس بین دانشجویان … – dl.pdf-book.net

نوجوانان و حتی کودکان از آلودگی محیط زیست امکان وقوع یک جنگ هسته ای به پایان
رسیدن. منابع طبیعی وجوه ا …. آنها سرایت می کند . برای همین و آنچه گفتم در این
تحقیق به بررسی میزان تحمل استرس دانشجویان مجرد و متاهل رشته ….. فید می باشد .
بازخوانی این نامه )فقط استرس را تقویت نموده و موجب شکل گیری مجدد خشم و اضطراب
می.
[DOC] بررسی رابطه شيوههاي فرزندپروري و سبکهاي دلبستگي با خودکارامدی …
– ذخیره شده
مقدمه: هدف اين پژوهش بررسي رابطه شيوه هاي فرزندپروري و سبک هاي دلبستگي با خود
کارامدی دانش آموزان زورگو و عادي بود. روش: طرح پژوهش از نوع توصيفي از لحاظ شيوه ي
گردآوري داده ها در زمره ي تحقيقات علي- مقايسه اي قرار مي گيرد. جامعه آماري اين پژوهش
شامل کليه ي والدین دانش آموزان پسر و دختر پايه پنجم و ششم ابتدايي شهر آباده در …
پدر | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان
– ذخیره شده
18 نوامبر 2016 … بخشی از مقاله غلام‌حسین مصاحب (زاده ۱۲۸۹ تهران – درگذشتهٔ ۲۱ مهر ۱۳۵۸) ریاضیدان و
دانشنامه‌نویس ایرانی بود. به سبب کوشش‌های او در راه ترویج ریاضیات جدید در ایران
وی را «پدر ریاضیات جدید» در ایران می‌دانند. دکتر غلامحسین مصاحب در سال ۱۳۳۵
عهده‌دار طرح‌ریزی و سرپرستی دایرةالمعارف فارسی شد و تا ۱۳۵۰ که آن …
لیست فایلهای علوم انسانی :: پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه …
– مشابه
21 دسامبر 2015 … 6706, روش تحقیق مقایسه ویژگی های شخصیتی “شخصیت ضد اجتماعی و انحرافات
اجتماعی” در بین دانشجویان دختر و پسر …. 6805, دانلود تحقیق اثرات اشتغال مادر بر
تربیت فرزند … 6303, دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش
آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده است.
فروشگاه فایل بلبل | مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره عزت نفس
– ذخیره شده
مقایسه رشد اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیرورزشکار دوره راهنمایی تحصیلی.
فصلنامه المپیک. 2، 61-53. اميني، ا (1390) ارتباط ابعاد شادکامي وکيفيت ورزش
کردن دانش آموزان پسردبيرستاني. اولين همايش ملي شادکامي. انصاري جابري، علي.(
1374) بررسي تأثير برنامه ورزشي طراحي شده بر ميزان عزّت نفس سالمندان ساكن در
مجتمع …
پایان نامه ارشد روانشناسی: بررسی مقایسه سلامت روان در فرزندان طلاق
– ذخیره شده
هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه سلامت روان در فرزندان طلاق و بدون والد با فرزندان
عادی در سطح شهر ایلام است. … پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی: بررسی مقایسه
….. همچنین برای انتخاب فرزندان بدون والد، دانش آموزانی که یا پدر و یا مادر و یا هردو آنها
را از دست داده اند انتخاب شدند، که از این تعداد ۸۴ نفر پسر و ۱۱۶ نفر دختر می باشند.
علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری از آن
– ذخیره شده – مشابه
حال سؤال این است که آسیب ها و انحرافات اجتماعی چگونه پدید می آیند و عوامل پیدایش
آسیب ها و انحرافات اجتماعی کدامند؟ بررسی و ریشه یابی انحرافات اجتماعی از اهمیّت
زیادی برخوردار است. انحرافات و مسائل اجتماعی امنیت اجتماعی را سلب و مانعی برای
رشد و توسعه جامعه محسوب می شود. به طور کلی، هر رفتاری که از آدمی سر می زند، متأثر
از …
دانلود فایل ( پایان نامه مقایسه شیوع OCD بین دانش آموزان 15 -18 سال …
– ذخیره شده
20 مه 2017 … دانلود (بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه
مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهایی كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نك) سخن روز:
سحرخیزی یک گنج است. محقق گرامی،شما با جستجوی بررسی و مقایسه میزان اضطراب
كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم… دانلود فایل ( مقایسه شیوع OCD …
عوارض خود ارضایی دختران – پارسینه
– مشابه
17 ا کتبر 2011 … عوارض خود ارضایی دختران … عاطفی، افسردگی، اضطراب و عدم اعتماد به نفس می شود و
بعد از ازدواج در یک رابطه زناشویی دیگر تحریک نمی شود و در به ارگاسم رسیدن دچار
مشکل می شود چرا که با خودارضایی شرطی …. یک دختر یا پسر نوجوان که احساسات
جنسیش شعله ور است چقدر میتواند فکرش را از این مسائل منحرف کند؟
بررسي رابطه رضامندي‌زناشويي (بر اساس ‌معيارهاي‌ ديني) با عوامل …
– ذخیره شده – مشابه
3 ژانويه 2011 … همچنين مادراني كه يك بار ازدواج كرده‌اند و زندگي زناشويي آنها ادامه دارد، در مقايسه با
آنهايي كه طلاق گرفته يا ازدواج مجدد كرده‌اند، ميزان افسردگي پايين و وضع تغذية
مطلوب دارند. نتايج مطالعات بيچ و همكاران و ويسمن نيز نتايج مزبور را تأييد كرده و
حاكي از آن است كه رضا‌مندي زناشويي، با كاهش خطر ابتلا به افسردگي همراه است.
موضوعات روش تحقیق – کافی نت دانشجویان – بلاگفا
– ذخیره شده – مشابه
دراین تقسیم بندی تحقیقات پیمایشی، اقدام پژوهی، بررسی موردی و روش تحقیق
همبستگی به عنوان نوعی از انواع تحقیقات توصیفی(غیر آزمایشی) مطرح شده اند. ادامه
مطلب. نوشته شده … مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر
66ص. قیمت : ۱۰۰۰۰ … پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان پيرامون عوامل موثر در ازدواج
63ص.
مجله تحقيقات پزشكي ، شماره 11 – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
يادآوري و داوري درباره ي فراواني واژه هاي هيجاني و خنثي در بيماران مبتلا به افسردگي
اساسي ، اضطراب فراگير و گروه شاهد محمد ياسين سيفي ، دكتر سيدمحمدرضا تقوي ،
دكتر محمد …. بررسي ميزان شيوع صافي كف پا (نوع Flexible) در دانش آموزان پسر مدرسه
هاي ابتدايي در شيراز 1383-1382 دكتر محمد جعفر امامي ، دكتر سجاد امامي ، دكتر مهرداد

پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر در …
– ذخیره شده
6 ا کتبر 2017 … پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد
پدر و مادر (69901):تحقیق بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و
پسر در ازدواج مجدد پدر.
پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر در …
– ذخیره شده
6 نوامبر 2017 … پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد
پدر و مادر (42425):تحقیق بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و
پسر در ازدواج مجدد پدر.
[PDF] موضوعات پایان نامه برای رشته روانشناسی در کلیه گرایشها – خبرنامه …
– مشابه
31 ژانويه 2016 … پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سالمت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین
کودکان عادی و کودکان مرزی · SA … پایان نامه بررسی رابطه بین سالمت عمومی، اضطراب
و تفکر غیرمنطقی دانش آموزان دبیرستان · SA ….. بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی
در پسران و دختران نابینا و معلول حرکتی در گروه سنی.
پايان نامه های رشته مطالعات زنان – مجمع جهانی اهل بیت
– ذخیره شده
18 ژانويه 2011 … موضوع اين پايان‌نامه بررسي عوامل مؤثر بر ميزان قدرت زنان در تصميم‌گيريهاي خانواده
است. … موضوع تحقيق «بررسي و سنجش دانش‌آموزان دختر مقطع دبيرستان شهرستان
بابل نسبت به ارزش‌ها و الگوهاي غربي، و عوامل مؤثر بر آن» است که به دنبال يافتن به
اين پاسخ کلي است که چه عواملي بر ميزان گرايش به الگوها و …
دکتر باقر غباری بناب | روان پدیا – مشاوره ازدواج و روانشناسی
– ذخیره شده – مشابه
9 جولای 2015 … راهنمایی پایان نامه. مقایسه دانش آموزان ناشنوای سوم راهنمایی با دانش آموزان عادی، شاهرخ
مکوند حسینی، کاربردی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، ۱۳۷۶/۰۲/۱۷ … در دانش
آموزان پسر و دختر پایه پنجم ابتدایی در شهر شیراز، ساسان اسد پور، غیرکاربردی،
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، ۱۳۷۶/۰۶/۳۰; بررسی رابطه سخت …
[DOC] سلامت روان و عزت‌نفس دانش‌آموزان پسردورة راهنمايي در خانواده‌هاي عادي,تحت …
– ذخیره شده – مشابه
در پژوهش ها از زواياي مختلف، به تاثيرات طلاق بر كودكان و نوجوانان پرداخته شده است.
تحقيق كنوني به بررسي سلامت روان و عزت نفس كودكان خانواده هاي عادي، كودكان تحت
حضانت پدر و كودكان تحت حضانت مادر پرداخته است. روش تحقيق: جامعة آماري اين
پژوهش دانش آموزان پسر مدارس راهنمايي شهرستان اسلام شهر مي باشد كه در سال
تحصيلي 83 82 …
پایان نامه طلاق و بررسی آن در ایران – ویکی پروژه
– ذخیره شده – مشابه
اسکیار و جانستر (1974) اثرات غیبت پدر بر موفقیت تحصیلی کودکان سیاه
پوست طبقه پایین اجتماعی را در مورد درس خواندن مورد بررسی قرار دادند نمونۀ تحقیق
شامل 1073 دانش آموز کلاس چهارم بود که با آزمون موقعیت تحصیلی متروپلین مورد
آزمایش قرار گرفتند . نتایج نشان داد که به طور کلی دختران در مقایسه با پسران در
آزمون عملکرد …
علوم سال هفتم.(اول متوسطه) – اورجینال – پارت بلاگ
– ذخیره شده
… دانلود (پایان نامه مقایسه توان ذخیره سازی وانتقال مجددمواد فتوسنتزی و سهم
آنهادرعملكرد دانه) · دریافت فایل مبانی نظری پیشرفت درسی و تحصیلی – پرداخت و
دانلود آنی · دانلود فایل کامل تحقیق انواع موتورهای الكتریكی و كاربرد آنها · دانلود (
پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد
پدر و مادر) …
پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر در …
– ذخیره شده
18 مارس 2017 … شما را گوگل به این صفحه هدایت کرده است به امید اینکه بتوانید پایان نامه بررسی و
مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر را دانلود
کنید. قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید توصیه می کنم مشخصات پایان نامه بررسی
و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر …
لیست کامل مقالات وبسایت – سایت پروژه دات کام
– ذخیره شده
1 نوامبر 2017 … 139- مقايسه ميزان اضطراب در بين دانشجويان پسر و دختر دانشگاه هاي آزاد و سراسري-
156 … 166- مقایسه افسردگی نوجوانانی که پدر خود را از دست داده اند با نوجوانانی که
پدرشان در قید حیات-71 … 202- بررسی رابطه عزت نفس و خلاقیت بین دانش آموزان
دختر و پسر و تاثیر جنسیت بر متغیرهای عزت نفس و خلاقیت-126.
بررسی عوامل مؤثر بر دیررسی (بالا رفتن سن) ازدواج … – پایان نامه دات کام
– ذخیره شده – مشابه
بررسی عوامل مؤثر بر دیررسی (بالا رفتن سن) ازدواج میان دانشجویان پسر دانشگاه آزاد
اسلامی بالا رفتن سن ازدواج جامعه شناسی پایان نامه روش تحقیق پروپوزال دانلود روش
… قبل از انعقاد نطفه، پدر و مادر خوب و از انعقاد نطفه تا تولد مادر و پدر خوب و از تولد
تا مرگ معلم و والدین خوب لازم است تا نسل مورد پسند حضرت علی (ع) را آنچنانکه …
سیمرغ پرواز
– ذخیره شده
-دانلود فایل کامل پایان نامه قابلیت نسبتهای مالی درپیش بینی ورشکستگی
شرکتهای عدم تادیه تسهیلات اعطائی بر اساس مدل آلتمن -فایل پایان نامه ….. -فایل
بررسی و مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان
ازدواج مجدد کرده اند و آنهایی که مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نک -دانلود فایل کامل
مقاله …
[PDF] ۲/ ﺳﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ۳ / ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ/ ﻣ – مجلات رشد
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻱ. ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ، ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻭﻱ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺷﻮﺩ. ﻣﺠﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﺩ،
ﻗﺒﻮﻝ، ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﻭ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ. ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ. ﺁﺭﺍﻱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ
…. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻱ ﺧﻮﺩﺗﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺧﻮﺩﺑﺎﻭﺭﻱ، ﺧﻮﺩﺭﻫﺒﺮﻱ، ﺧﻮﺩﺳﻨﺠﻲ. ﻭ
ﺧﻮﺩﺗﻬﻴﻴﺠﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻱ ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸــﮕﺎﻫﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ
ﺍﺳﺖ.
لیست پایان نامه های ارشد مامایی – دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم …
– مشابه
لیست پایان نامه های ارشد مامایی. … بررسي ميزان مشاركت عاملين زايمان در فرآيند
همبستگي مادر- نوزاد در اولين ساعت تولد در زايشگاههاي آموزشي شهر تبريز، سال 1374
. فهيمه صحتي شفائي … 30/11/76. 14. بررسي دانش و نگرش دانشجويان مامايي در مورد
احكام شرعي بانوان در دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي تبريز، سال
1376.
[DOC] به نام خدا ليست عناوين پاياننامههاي پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري …
– ذخیره شده – مشابه
دکتر سکینه محمدعلیزاده, مامایی, سمیه زارعی, تأثیر مصرف ترکیب کلسیم- ویتامین
دی و کلسیم به تنهایی بر شدت دیسمنوره اولیه و کیفیت زندگی دانشآموزان دوره
دبیرستان: : یک کارآزمایی بالینی کنترلشده … پرستاری, ژیلا حیدرپور, مقایسه
تاثیر آشناسازی با بخش NICU از طریق فیلم و کتابچه بر میزان اضطراب مادران, 1/3/
93.
شماره ي دختر براي دوست شدن 18
– ذخیره شده
برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| کاملترین فایل پایان نامه بررسی
مشکلات دانش آموزان دختر مدارس راهنمایی || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید پایان نامه
…. برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| فروش فایل بررسی و مقایسه میزان
اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهایی
كه …
وب سايت شخصی دکتر اسماعيل سعدی پور
– ذخیره شده – مشابه
مقايسه اثربخشي درمان چندوجهی لازاروس، عقلاني – عاطفي اليس و آرميدگي بر كاهش
اضطراب امتحان دانشآموزان، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1379. 4. بررسي ويژگي
هاي …. قاسمی نژاد، الهام (1389) بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در بین تیپ
های شخصیتی نوع A و B در دانش آموزان دختر و پسر مراجعه کننده مراکز مشاوره شهر
ایلام. 44.
زیر و بم تراژدی خودکشی یک دانش آموز شیرازی با معدل 17 – خبرآنلاین
– ذخیره شده – مشابه
21 دسامبر 2013 … پدر امیراحمد از اظهارات برخی مسئولان آموزش و پرورش گله مند است. همین اواخر مدیرکل
ارزیابی وزارت گفته بود که «دانش آموز روز 6 آذر ماه بدون اطلاع مدرسه را ترک و در خانه
دست به خودکشی می زند.» پدر امیر احمد می گوید: «آنها حتی از مادرش هم دلجویی نکردند.
آموزش و پرورش خیال می کند می تواند خود را تبرئه کند، آنها حق نداشتند …
پایان نامه ی کارشناسی ارشد جناب آقای سجاد قاسمی در مکتب عدالت …

پایان نامه ی کارشناسی ارشد جناب آقای عارف شفیعی در مکتب عدالت حقیقت گرا (
عریانیسم) … تقدیم به پدر و مادر مهربانم … بحث در موضوعات جرم و مجازات، اگرچه
موضوعی عام و به طور کلی از دیدگاه جرم شناسی قابل بررسی است، لیکن در اکثر
جوامع، عواملی مانند جنسیت، الگوهای ارتکابی جرم، میزان ارتکاب جرائم خاص در بین
زنان و مردان، و …
[PDF] ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ وﯾﮑﯽ اي ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮرﺳﯽ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ وﯾﮑﯽ. ﺷﺎﻏﻞ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ
دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ. 90. -. 1389. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. *. (. دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺪه دوﮐﺎﻧﻪ. اي ﻓﺮد. 1،. دﮐﺘﺮ ﻓﺮﯾﺒﺎ ﺣﺴﻨﯽ.
2،. ﻣﯿﻨﺎ. ﻣﻈﻔﺮﭘﻮر. 3. ) *. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه آزاد
اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . .١. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ رودﻫﻦ.
طرح ها به تفکیک زمینه
– ذخیره شده – مشابه
352, بررسی میزان آگاهی و نحوه مصرف قرص آهن در خانم های باردار و شیرده مراجعه کننده
به مراکز بهداشتی درمانی اراک در سال 88. 1388, دانشگاه علوم ….. 339, بررسی و
مقایسه شیوع اختلال ADHD (نقص توجه بیش فعالی و تکانشگری و نوع ترکیبی )و
اختلالات همراه آن در دانش آموزان دختر – پسر 11-7 سال شهرستان اراک . 1388, دانشگاه
علوم …
عاشقانه – : نقش سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان
– ذخیره شده – مشابه
1- درآمد خالص. 2- سطح سواد و تحصیلات والدین. 3- تبعیض قايل شدن در نوع کودکان (
دختر و پسر). 4- نوع شغل پدر و مادر. 5- تعداد فرزندان. 6- ترتیب تولد فرزندان … هدف
کلی: هدف این بررسی، شناخت ویژگی های خانواده ی نوجوانان بی سواد و با سواد و
تحصیل کرده و مقایسه ی آن با یکدیگر در جهت دستیابی به ویژگی های روانی این
نوجوانان و …
میزان اضطراب – ایرانی آنلاین
– ذخیره شده
3- رحیمی، فاطمه: بررسی علل اضطراب دانش آموزان دوره های متوسطه و پیش دانشگاهی (
دختر و پسر) پایان نامه، شهریور 1379 …. موضوع پژوهش حاضر،و بررسی و مقایسه میزان
اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر که مادرشان ازدواج مجدد کرده اند و
آنهایی که مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج مجدد نکرده اند وهمچنین دانش آموزان دخترو پسر
دارای هر …
برترین فایل پایان نامه بررسی رویکردهائی نوین در مدیریت شش …
– ذخیره شده
24 مه 2017 … مدیریت سایت… دانلود پروژه مهندسی مجدد پروژه های پتروشیمی -کامل و جامع سخن روز:
این روزها باد می‌وزد میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی، هم آسیاب بادی، تصمیم با تو
است. به صفحه دانلود فایل(پروژه مهندسی مجدد پروژه… دانلود (پایان نامه بررسی و
مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر) …
میزان شیوع کم خونی فقر آهن در خانمهای باردار مراجعه کننده به مرکز آموزشی
– ذخیره شده
[2017-09-25]: دسته بندی: ورد نوع فایل: doc (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد
صفحه: 26 صفحه قسمتی از متن. doc: عنوان: بررسی ارتباط بین سود و ارزش دفتری
حقوق صاحبان… مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر. [2017
-07-07]: تحقیق در مورد مقایسه میزان اضطراب کلی دانش آموزان دختر و پسر محروم از
پدر 63 …
آموزش جامع تصویری سه تار – جدید و دارای گارانتی – اورجینال
– ذخیره شده
… دانلود فایل کامل پاورپوینت مراحل اجراء جزئیات و استاندارد های احداث ترانشه و
كارگذاری لوله های آب و فاضلاب · پاورپوینت مبانی و سیاستهای قیمت گذاری آب · خرید
آنلاین بررسی برآورد مالی شركتها و نقش آن در ایجاد تورم · دانلود پایان نامه بررسی و
مقایسه میزان اضطراب كلی دانش آموزان دختر و پسر در ازدواج مجدد پدر و مادر -کامل و جامع

[PDF] پیشگیری از کودک آزاری و درمان آن
– ذخیره شده
های تأثیرگذار آن، نیاز به بررسی و برنامه ریزی مناسب به … بدنی در دوره کودکی ،
احتمال آسیب های روانی درازمدت را در بزرگسالی همچون افسردگی شدید، اضطراب، اعتیاد
به …… پایان نامه. کارشناسی. ارشد پرستاری گرایش بهداشت. کودک . دانشگاه تبریز.
بخشعلیان، احمد. ). 1377 .(. شیوه و عامل سوء. رفتار والدین بر دانش. آموزان دختر دوره …
راهنمایی و مشاوره در دبیرستان برای دانش آموزان – مهکام مجله انترنتی
– ذخیره شده – مشابه
راهنمایی و مشاوره در دبیرستان در مقایسه ٔ دانش آموزان دبیرستانی یا دبستانی میتوان
گفت که چون دانش آموزان دبیرستان، به حد بلوغ و رشد رسیده یا بالغ شده اند، … به طور
کلی، در سنین پایین، کودکان در امور مذهبی از پدر و مادر خود تقلید می کنند و با آنها به
مسجد و مجالس مذهبی می روند، ولی در اوایل نوجوانی و بلوغ عده ای اراده می کنند شخصاً …
پایان نامه خودم ( رابطه میان خود کار آمد پنداری با اضطراب در بین دانش …
– ذخیره شده – مشابه
اثر مستقیم و شدیدی بر سطوح اضطراب ما دارد ، به عنوان مثال در آزمایش انجام شده توسط
زیمرمان چون دختران و پسران از نظر خودکارآمدی تفاوت داشتند دختران اضطراب ….
بخشی با میزان اضطراب آنان تعیین هماهنگی اجتماعی دانش آموزان با میزان اضطراب آنان
تعیین خود کارآمدی ارتباطی دانش آموزان با میزان اضطراب آنان سوال پژوهش: پس از
بررسی …
تحقیق بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …
– ذخیره شده – مشابه
والدین و فرزندان می‌دانندکه هستة خانوادگی دگرگون شده زندگی عصر ما چنان است که در
اغلب خانواده‌ها پدر و مادر هر دو باید کار کنند تا بتوانند هزینه‌های روزافزون را تامین
نمایند. … هدف کلی: محقق سعی دارد در این تحقیق به بررسی رابطه بین فشار روانی با
پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر بپردازد.
پایان نامه های روانشناسی
– ذخیره شده – مشابه
7 مه 2013 … پایان نامه های روانشناسی. دوشنبه 8 شهریور 1389-10:23 ب.ظ. “بررسی رابطه کمال
گرایی والدین با عزت نفس ، جرات ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان
دختر”. این محصول به صورت فایل می باشد پس از تماس و واریز مبلغ به شماره حساب
سایت توسط شما بلافاصله از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد.
[PDF] ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺘﺄﻫﻠﯿﻦ ﻫﻮﯾﺘﯽ و رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﯾ – پژوهشگاه علوم انسانی
– ذخیره شده
ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄ. ﮥ. ﺑﯿﻦ. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻣﻨﺰﻟﺖ. ﻫﻮﯾﺖ. ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ. ﺑﺎ رﺿﺎﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺘﺄﻫﻠﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ. و ﻏﯿﺮﺷﺎﻫﺪ. ؛. .
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻮع. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻫﻮﯾﺘﯽ در دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺷﺎﻫﺪ و ﻏﯿﺮﺷﺎﻫﺪ. ؛. . ﻣﻘﺎﯾﺴ. ﮥ. ﻣﯿﺰان
رﺿﺎﻣﻨﺪ … داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺪر. (. ﺷﺎﻫﺪ و. ﻏﯿﺮﺷـﺎﻫﺪ. ) و دﺧﺘـﺮان و. ﭘ. ﺴـﺮان ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﺎداري در. اﺣﺴﺎس
ﻫﻮﯾﺖ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ. رﺳـﯿﺪ ﮐـﻪ دﺧﺘـﺮان ﺷـﺎﻫﺪ از ﻫﻮﯾـﺖ. ﻗﻮي. ﺗﺮي. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ. ﭘﺴﺮان ﺷﺎﻫﺪ …
[PDF] بررسی خودکارآمدی اجتماعی – نشریه پرستاری کودکان
– ذخیره شده
1. مرضیه میرجلیلی، منصوره عزیززاده فروزی، سکینه سبزواری، اعظم حیدرزاده، علی
اکبر حقدوست. اﺛربﺨشی نقاشﻲ درمانﻲ بر کاهﺶ اﺿﻄراﺏ و پرخاشﮕري دانﺶ ﺁموزان
دبستانﻲ پسر داراي اختالﻻت برونﻲ سازي شده ……………………………… 10. سعید رضایی
، آناهیتا خدابخشی کوالیی، داوود تقوایی. مقایسه تأﺛیر دو روش ﻃب فشاری و ماساژ یﺦ
در نقﻄه …
بایگانی‌ها دانش – ll9

پاورپوینت ارائه کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی و تبیین مدیریت
دانش و رابطه آن با اثر بخشی سازمانی از دیدگاه مدیران اتاق بازرگانی ایران، در 59
اسلاید. … موضوع پژوهش حاضر بررسي و مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و
پسر محروم از پدر كه مادرشان ازدواج مجدد كرده اند و آنهايي كه مادرشان بعد از فوت پدر ازدواج
مجدد …
تحقیق پایانی با موضوع تأثیر مادر در تربیت دینی فرزند
– ذخیره شده – مشابه
12 مارس 2013 … اگر چه پدر و مادر هرکدام به نوبه خود تأثیر خاصی در تربیت صحیح فرزند دارند اما در
این میان نقش مادر پررنگ تر است چرا که بیش از پدر مرتبط با فرزند می باشد. آنچه
که باید بیش از پیش مد نظر قرار گیر اخلاق و رفتار مادر است چرا که کودک در رفتار
او را شاهد و نمونه قرار داده و مفاهیم مذهبی و اخلاقی را از او می گیرد.
میهن تحقیق – پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح …
– ذخیره شده
241 – بررسي و مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه
مادرشان 70 242 – بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر
مقطع متوسطه 79 243 – بررسي و مقايسه نگرش مردان و زنانمجرد معلول نسبت به ازدواج
با افراد سالم 95 244 – بررسی و مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا
به …
[PDF] پیام توسعه آموزش جندی شاپور – ResearchGate
– ذخیره شده
سرشماري و. با توزیع پرسش. نامه. ها بین. همه. ي دانشجویان. انجام شده است که تعداد. 58.
نفر. ) 22. نفر پسر و. 36. دختر( پرسش. نامه. ها را تکمیل کرده .اند. به منظور. تجزیه و.
تحلیل داده. ها نیز. از. آمار توصیفی،. فراوانی،. درصد. فراوانی، میانگین. ،. آزمون
نرمالیتی کلوموگروف. -. اس. میرنف و آزمون. ناپ. ارامتري مقایسه. ي میانگین من. ویتنی
د.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *