دانلود کامل پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 467
فرمت فایل doc
حجم فایل 795 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 176

پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

فروشنده فایل

کد کاربری 25341

کاربر

پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان

چکیده:

همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم‌ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار مطرح می‌باشد.هدف کلی این پژوهش، بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانک ملی استان سمنان می‌باشد.روش تحقیق این پژوهش توصیفی – کاربردی است و برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ استفاده و اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ تائید شد. جامعه آماری پژوهش شامل 400نفر پرسنل بانک ملی استان که با روش نمونه‌گیری طبقاتی با تخصیص متناسب ،تعداد نمونه‌ها از طریق‌ فرمول كوكران196نفر تعیین و بصورت تصادفی به آنها مراجعه ‌گردیده است نتایج نشان می‌دهد که با احتمال 95 درصد اطمینان، زیرساختهای سازمان، زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان در بانک ملی استان سمنان به درستی تعریف شده است. لیکن نتایج نشان می‌دهد که استراتژی فناوری اطلاعات در بانک به درستی تعریف نشده است .استراتژی‌های سازمان با زیر ساخت‌های سازمان تناسب دارند و میزان این تناسب متوسط رو به پایین می‌باشد.همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات با استراتژی های فناوری اطلاعات تناسب دارد ولی این تناسب در سطح بسیار پایینی می‌باشد و بالاخره استراتژی های سازمان با استراتژی‌های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.

واژه های کلیدی : استراتژی و زیر ساخت سازمان، استراتژی و زیر ساخت فناوری اطلاعات، همسویی استراتژیک

مقدمه

در یک سازمان چنانچه مدیران اجرایی نیازهای اطلاعاتی خود را ندانند مدیران بازرگانی از توانایی های فناوری اطلاعات خود بی خبر باشند، پرسنل درگیر با فناوری اطلاعات سازمان هیچ گونه شناخت و دیدی از کسب و کار سازمان نداشته باشند، کل سازمان و بخش های اطلاعاتی آن سازمان به طور کاملا مجزا از یک دیگر فعالیت نمایند و نیاز های یکدیگر را نشناسند و… ، باعث خواهد شد تا بازدهی سرمایه گذاری سازمان در فناوری اطلاعات و همچنین کسب و کار مربوطه بسیار پایین و کم باشد، چرا که اساسا سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده و فناوری به کار گرفته شده نمی تواند گامی در جهت رفع نیازها و مشکلات سازمان بردارد و خود باعث ایجاد هزینه های سربار می شود(علی پور پیجانی، 1389 ه ش،37). میزان همسویی بین این دو مقوله (کسب و کار و فناوری اطلاعات) را در دو بعد استراتژیک و ساختاری، میتوان بررسی و ارزیابی نمود(براون، شارون،1994،69). این ارزیابی به این معنی است که می توان با بررسی میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات سازمان با کسب و کار آن سازمان و همچنین همسویی ساختاری این دو موضوع به بررسی میزان همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان پی برد.

دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک

در اواخر دهه 1970، تعدادی از سازمان ها شروع به استفاده از فناوری اطلاعات به روش هایی کردند که اساسا چگونگی راهبری و اداره ی کسب و کار آن ها را تغییر داد و به این صورت تعادل قدرت را در صنعت، با توجه به رقبا، مشتریان و فراهم کنندگان تغییر دادند. بنابراین استفاده از فناوری اطلاعات مستقیما بر موقعیت رقابتی آن ها اثر گذاشته، به عنوان سلاح جدیدی برای بهبود رقابت درآمده بود و ایجاد رابطه ی جدیدی بین سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات و پیشرفت استراتژیک را محقق می ساخت.

برنامه های موفق اغلب در نتیجه ی خوش اقبالی هستند، تا هرگونه شیوه ی طراحی، ابزار و تکنیک های مختلف (که به طور مستمر مورداستفاده قرار گرفته اند). باید این امکان را به سازمانها داد که شانس خود را آزمایش کنند(رنگان، آدنر، 2001). اخیرا، توجه ها به بعضی از مثال های کلاسیک معطوف شده است. کتینگر حدود 30 سازمان، از بهترین نمونه ها ی شناخته شده را طی 10 تا 20 سال پس از بررسی اولیه آن ها، بررسی کرد تا مشخص کند که آیا مزایای به دست آمده از فناوری اطلاعات هنوز ادامه دارد یا خیر. اساسا، در طول چنین دوران گسترده ای بسیاری از عوامل می توانند بر اجزای یک شرکت اثر بگذارند و اگر خوش بین باشیم نتایج “اخباری” و نه قطعی خواهند بود .

فهرست

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 2

1-2)عنوان تحقیق.. 3

1-3 ) بیان مسأله. 3

1-4) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-5) اهداف تحقیق.. 7

1-6) سوالات تحقیق.. 8

1-7) فرضیه های تحقیق.. 8

1-8) قلمرو تحقیق.. 9

1-9) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 9

1-10) ساختار فصل های پروژه 13

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2-1) مقدمه 15

2-2) رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها 15

2 – 2- 1 ) سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات.. 17

2 – 2- 2) دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک… 18

2 – 2- 3 ) استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات.. 19

2-2-3-1) عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک… 19

2-2-3-2) نتایج مدیریتی 21

2 – 2- 4 ) استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به چه معناست؟ 26

2 – 2- 5) چرا به استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی نیاز است؟ 28

2-3) همسویی.. 29

2 – 3- 1) تعریف همسویی.. 29

2 – 3- 2) فواید همسویی.. 30

2 – 3- 3) نظریات مخالف همسویی.. 33

2 – 3- 4) مشکلات دستیابی به همسویی.. 34

2 – 3- 5) چگونه می توان به همسویی دست یافت؟… 35

2 – 3- 6) بعد از دستیابی به همسویی.. 38

2-4) مدل های همسویی.. 40

2 – 4- 1) مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک… 41

2 – 4- 2) استراتژی همسویی فناوری اطلاعات.. 42

2 – 4- 3) مدل همسوییC4. 43

2 – 4- 4) مدل کلارک… 45

2 – 4- 5) مدل همسویی بیتام 47

2-4-5-1) مراحل رفع عدم همسویی 48

2-4-5-2) روش همسویی بیتام. 49

2 – 4- 6) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک… 49

2 – 4- 7) مدل همسویی استراتژیک… 51

2-4-7-1) استراتژی کسب و کار 52

2-4-7-2) ساختار سازمانی 52

2-4-7-3) استراتژی فناوری اطلاعات 53

2-4-7-4) زیر ساخت های فناوری اطلاعات 54

2-4-7-5) ارتباطات 55

2-4-7-6) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک… 55

2-4-7-6- 1)دیدگاه اجرای استراتژی 60

2-4-7-7) مفاهیم مدیریتی 61

2 – 4- 8) مقایسه مدل های همسویی.. 62

2-5) چارچوب نظری تحقیق.. 64

2-6) مروری بر مطالعات گذشته. 65

2 – 6- 1) مطالعات داخلی.. 66

2 – 6- 2) مطالعات خارجی.. 67

2-7) جمع بندی.. 69

فصل سوم : روش تحقیق

3-1) مقدمه. 71

3-2) روش انجام تحقیق.. 71

3-3) جامعه آماری.. 72

3-4) نمونه آماری.. 72

3 – 4- 1) روش نمونه گیری.. 73

3-5) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 74

3-6) مقیاس های اندازه گیری.. 75

3-7) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 76

3 – 7- 1) پایایی.. 76

3 – 7- 2) روایی.. 77

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها 81

3-9) جمع بندی.. 82

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه. 84

4-2) آمار توصیفی.. 85

4 – 2- 1)پست سازمانی پاسخگویان.. 85

4 – 2- 2)وضعیت تحصیلی پاسخگویان.. 86

4 – 2- 3)رشته تحصیلی پاسخگویان.. 87

4 – 2- 4)وضیعت سابقه کار پاسخگویان.. 88

4 – 2- 5)میزان آشنایی با فناوری پاسخگویان.. 89

4-3) آمار استنباطی.. 89

4 – 3- 1) آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش…. 89

4 – 3- 2) آزمون فرضیات.. 90

4-3-2-1) همبستگی بین متغیرهای پژوهش…. 90

4-3-2-2) بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش…. 96

4-3-2-3) معادلات ساختاری.. 99

4-4) جمع بندی.. 118

فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 120

5-2) یافته های پژوهش…. 120

5 – 2- 1)ویژگی های جمعیت شناختی.. 120

5 – 2- 2) نتایج فرضیات تحقیق.. 121

5-3) بحث و نتیجه گیری.. 124

5-4) ارائه پیشنهادات کاربردی.. 129

5-5) محدودیت های تحقیق.. 132

5-6) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 133

5-7) جمع بندی.. 134

منابع

1 )منابع فارسی.. 136

2 )منابع لاتین.. 138

پیوست

1) پرسشنامه تحقیق.. 143

2)خروجی های رایانه ای تحقیق.. 148

بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و …

در تحقیقاتشان ابزارهای لازم جهت دستیابی به همسویی و تاثیر آن بر خروجی سازمان را
بررسی کرده اند، در این تحقیق، محقق در پی آن است تا ضمن مطالعه ی کتابخانه ای
وسیع و جامع همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را مورد بررسی قرار دهد.
در این پژوهش متغیرهایی تحت عنوان «استراتژهای سازمان ، استراتژی های فناوری …
مقاله بررسی تاثیر همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات و کسب و کار …
– ذخیره شده
بررسی تاثیر همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات و کسب و کار بر عملکرد سازمان
(مطالعه موردی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین). اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد
صفحات: ۱۲ | تعداد نمایش خلاصه: ۷۹۱ | نظرات: ۰. سال انتشار: ۱۳۹۲. محل انتشار: دهمین
کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک. کد COI مقاله: ICSM10_199. زبان مقاله: …
استراتژی کسب وکار – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
امروزه در اغلب سازمان های پروژه محور، مدیران، به خصوص مدیران پروژه ها در زمینه موفقیت
پروژه ها با چالش های عدیده ای روبه رومی باشند. از جمله این چالش ها همسوسازی استراتژی
پروژه با استراتژی کسب وکار جهت نیل به اهداف عملکردی است. بنابراین، پژوهش
حاضر با هدف بررسی میزان همسویی استراتژی کسب وکار و استراتژی پروژه و تأثیر
آن …
سنجش میزان همسویی استراتژیک کسب و کار و فناوری اطلاعات (بررسی …
– ذخیره شده – مشابه
در دهه های اخیر همسویی استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات ، به مثابه اهرمی برای
کسب و کار هر سازمان در ابعاد جدید رقابت به حساب می آید . گرچه هنوز مورد قابل توجهی
برای انجام همسویی مناسب کسب و کار و فناوری اطلاعات مشاهده نشده است، اما با این حال
سازمانها اندیشه های مبهمی از بکارگیری زیرساختهای فناوری اطلاعات برای پشتیبانی

استراتژی کسب و کار – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
اویرایش شده بررسی هم‌راستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار (مطالعه
موردی: گروه پیشگامان کویر یزد) … در دهه های اخیر همسویی استراتژی کسب و کار و
فناوری اطلاعات ، به مثابه اهرمی برای کسب و کار هر سازمان در ابعاد جدید رقابت به
حساب می آید . گرچه هنوز مورد قابل توجهی برای انجام همسویی مناسب کسب و کار و
فناوری …
سنجش سطح همسویی بین استراتژی‌های کسب و کار و استراتژی‌های …
– ذخیره شده – مشابه
از همین جاست که مفهوم همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات با استراتژی های کسب و
کار سازمان یا همان همسویی استراتژیک مورد توجه جدی قرار می گیرد. بی تردید تحقق
اهداف کلان سازمانهای امروزی منوط به همسویی استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات
با استراتژی های کسب و کار آنها است. این همسویی از دو منظر قابل بررسی است: نخست

ارزیابی مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی”5p” برمبنای استراتژی …
– ذخیره شده – مشابه
در پایان و برمبنای سایر یافته های پژوهش، پیشنهادهایی به منظور بهبود وارتقای نظام
موجود مدیریت منابع انسانی ونزدیک شدن به مدیریت استراتژیک منابع انسانی در
شرکت ملی نفت ایران ارائه گردیده است. واژگان کلیدی: مدل “P5” مدیریت استراتژیک
منابع انسانی شولر (1992)، نیاز های استراتژیک کسب و کار، همسویی استراتژیک، …
[DOC] بررسی رابطه مابین استراتژیهای همسویی فناوری اطلاعات در سازمان …
– ذخیره شده – مشابه
این ارزیابی به این معنی است که می توان با بررسی میزان همسویی استراتژی فناوری
اطلاعات سازمان با کسب و کار آن سازمان و همچنین همسویی ساختاری این دو موضوع به
بررسی … طبق نظر چان (2007) “همسویی استراتژیک سیستم های اطالاعاتی، یکی از ده
چالشی می باشد که مدیران فناوری اطلاعات با آن مواجه هستند” بنابراین، همسویی یک
مفهوم …
دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – عصر جدید » کسب و کار
– ذخیره شده
دانلود متن کامل پایان نامه بررسی تأثير گرایش کارآفرینانه بر عملکرد کسب و
کارهای کوچک و متوسط … عنوان فارسی :مهندسی مجدد نرم افزاری فرایند کسب و کار در
بهداشت و درمان در ارتباط با سیستم های اطلاعاتی سلامت …. پایان نامه ارشد مدیریت
MBA: بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان
.
[DOC] دانلود فايل : modiriyate strategy.doc
– ذخیره شده
رويكرد مديريت استراتژيك بر مبناي تعامل مديران در همه سطوح سازماني و كسب و كار
تاكيد نموده و نتايج رفتاري مشخصي را به همراه دارد كه مشخصه نظام تصميم گيري
مشاركتي است به همين علت بررسي تشخيص و ارزيابي دقيق تاثير … 1) فرآيند
فرموله كردن استراتژي ، توانائي هاي سازمان و كسب و كار را براي حل مسائل افزايش مي
دهند .
[PDF] اصل مقاله (5285 K) – سیاست نامه علم و فناوری
– ذخیره شده
و استراتژی های فناوری اطلاعات بر میزان موفقیت شرکتهای بیمه ای اندازه گیری و مورد
بررسی قرار گیرد. در این مطالعه، … کلمات کلیدی: استراتژی های کسب روی کار،
استراتژی های فناوری اطلاعات، همراستایی استراتژیک، مدل بلوغ. لوفتمان و …..
زیرساخت کسب و کار و زیرساخت فناوری اطلاعات در سازمان هایی با عملکرد پایین تر
وجود دارد.
[XLS] ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
17, 17, بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب جهت توسعه صادرات در صنایع غذایی,
کورش کریمی دستگردی, دکتر مهدی جمشیدیان, 1376. 18, 18, بررسی تاثیر …… 295,
295, تعيين ميزان همسويي استراتژيهاي فناوري اطلاعات با استراتژي هاي كسب وكار
در شهرداري كلانشهر اصفهان, الفت گنجي بيد مشك, دكتر علي عطافر, 1390. 296, 296 …
پرسشنامه محقق ساخته-استاندارد | پروپوزال دکتری انجام پایان نامه ارشد …
– ذخیره شده
20 آگوست 2017 … برای دریافت لینک دانلود پرسشنامه مورد نظر خود، عنوان پرسشنامه یا توضیحات آن را
در کادر زیر وارد نموده و عملیات پرداخت را انجام دهید. پرسشنامه برای شما ایمیل میشود.
در صورت وجود هرگونه سوال یا اشکالی با این شماره تماس حاصل فرمایید:
09124384291. کتابخانه دیجیتال ایبوکا. فهرست برخی پرسشنامه های آماده:.
پروفایل شخصی – محمد مهدی مظفری – دانشگاه بین المللی امام خمینی
– ذخیره شده – مشابه
٨, بررسی نقش قدرالسهم سازمان های مقابله و پیشگیری با سرقت «مطالعه موردی استان
قزوین», ١٣٩٦, در حال انجام, دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی قزوین, دریافت
فایل ….. ٨٠, ارزیابی عوامل موثر بر همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و سازمان های
دانش بنیان, همایش اقتصاد مقاومتی ابعاد و راهکارها, — …. راهنمایی پایان نامه …
دانا – دانش آفرینان نیک اندیش – استراتژی کسب و کار
– ذخیره شده
گام اول در تدوین استراتژی کسب و کار، تعیین مدل کسب و کار می باشد. تشخیص مدل
کسب و کار بهینه و مطلوب، به سازمان ها کمک می کند بتوانند در تصمیم گیری های
استراتژیک، انتخاب های بهتری داشته باشند. یکی از مهمترین دلایل شکست شرکت ها
در پیاده سازی استراتژی، عدم وجود درک عمیق از مدل کسب و کارشان می باشد. از این رو،

راهنمای کاربردی انتخاب موضوع و عنوان پایان نامه – دانشگاه شهید بهشتی
– ذخیره شده – مشابه
28 مارس 2017 … در پایان نامه های دانشگاهی، به دلیل اهمیت مسأله محوری، بهتر است عنوان ناظر به مسأله و
یا چالش موجود در یک سازمان، کسب و کار، صنعت یا جامعه انتخاب شود. ….. نقش فناوری
اطلاعات در توسعه این صنعت از دو جنبه قابل بررسی است: یکی به کارگیری فناوری
اطلاعات در اطلاع رسانی و ارایه خدمات گردشگری که به معنای استفاده …
The Tehran Conservatory web site – Tehran Conservatory of Music
– ذخیره شده
همسویی استراتژیک ، به بکارگیری فناوری اطلاعات به شیوه ای شایسته و بهنگام و
در توازن با استراتژی ها ، اهداف و نیاز های کسب و کار اشاره دارد. تحقیقات انجام شده در
زمینه همسویی …. به دلیل پویایی بسیار زیاد محیط‌های داخلی و خارجی یک سازمان،
همسویی باید به طور مداوم مورد بررسی و نظارت قرار گیرد. عامل محوری و مرکزی مدل «
فرایند‌های …
[DOC] دریافت – دانشگاه سمنان
– ذخیره شده
مقالات فارسی; مقالات انگلیسی; مقالات ارائه شده در همایش های علمی داخلی و خارجی; طرح
های پژوهشی; راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها; تالیف و ترجمه کتب و مقالات ….. 23, تأثیر
ویژگی های اطلاعات در زنجیره ارزش بر متغیر همسویی استراتژیک برنامه فناوری
اطلاعات و استراتژی های سازمان · کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار,
ایران …
دانلود Categories رشته مدیریت – دانلود پرسشنامه و مقاله
– ذخیره شده
ادبیات و پیشینه ارزیابی عملکرد پروژه های عمرانی با استفاده از مدل های تعالی
سازمانی دمینگ. 85,000 ریال … پایان نامه بررسي و تحليل عوامل مؤثر بر توانمندسازي
منابع انساني دربانکها و ارائه راهكارهاي توسعه آن. 135,000 ریال … پایان نامه بررسی
همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان. 135,000
ریال.
رزومه – عباس منوریان – دانشگاه تهران
– ذخیره شده – مشابه
راهنمایی پایان نامه. بررسی و شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی نظام پیشنهادها در گروه
صنعتی برنز، مائده صفری محمدی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/06/20; تجزیه و
تحلیل فرهنگ سازمانی و تعیین همسویی نظام جذب مدیریت منابع انسانی با ارزش های
مطلوب فرهنگی درشرکت سهامی بیمه ایران، حیدر احمدی، کاربردی، دانشگاه تهران، 1390/
06/ …
مقاله طراحی مدل کسب وکار الکترونیکی مبتنی بر جمع سپاری : تی پی …
– ذخیره شده
جمع سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان ها و ارتقای بهره وری، اخیراً
موردتوجه مدیران و مسئولان سازمان ها قرار گرفته و به صورتهای مختلف به اجرا درآمده است
. این مقاله در نظر دارد که ضمن بررسی و تحلیل مدل های مختلف کسب و کار اینترنتی
مولفه های موثر برکسب و کار جمع سپاری را استخراج نماید. مولفه های پیشنهادی
برگرفته از …
ادامه پایان نامه های مدیریت – سامانه نوین مسداک
– ذخیره شده
… پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت گرایش منابع انسانی: ارزیابی نقش عنصر
انسانی (کارکنان) در بروز سوانح دریایی; پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت MBA:
ارزیابی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان;
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی : رابطه بین ارزشگذاری سهام به روش های
جریان نقدی …
[DOC] ورودی های 86 – دانشگاه صنعتی شاهرود
– ذخیره شده – مشابه
خلاصه ای از موضوع پایان نامه. استاد راهنما. بهینه سازی و … طراحی مدلی مبنی بر
تعیین میزان موفقیت کسب و کارهای کوچک با استقاده از روش سیستم های پویا.
دکتر شیخ. بررسی اثر … بررسی همسویی استراتژی ارزیابی عملکرد منابع انسانی
با استراتژیک سازمان بانک پاسارگادو تاثیر آن بر عملکرد سازمان. سید محمد موسوی
شاهرودی.
[DOC] ردیف – دانشگاه پیام نور کرج

دانشگاه پیام نور کرج. لیست پایان نامه. ارشد مدیریت …. بررسی و تعیین سنجه های
ارزیابی متوازن و تهیه نقشه استراتژیک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس
اهداف استراتژی. MBA. اعظم بیگدلی ….. سنجش سطح همسویی بین استراتژی های کسب
و کار و استراتژی های فناوری اطلاعات در شرکت سایپا دیزل بر اساس مدل لوفتمن.
MBA.
موضوعات پیشنهادی پايان نامه رشته مديريت فن آوري اطلاعات (IT)
– ذخیره شده – مشابه
الگوهای ایده آل همسویی (Alignment) استراتژیک IT و عملکرد تجاری – تدوین مدل سنجش
موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات سازمان – شناسایی و اولویت بندی
استراتژی های مدیریت دانش در سازمان با منطق فازی – بررسی رابطه عوامل سازمانی (
ساختار سازمان، فرهنگ سازمان و سبک رهبری) موثر بر موفقیت اجرای برنامه های IT
سازمان
[PDF] Page 1 2 رفیع اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک واقع …
– ذخیره شده
امروزه با مطرح شدن فنآوری اطلاعات به عنوان یک عامل مهم رقابتی و برتری سازمانی در
محیط پر رقابت کنونی، سازمان های مختلف به اجبار. در پی حرکت … این مقاله ضمن
توجه به اجزای تعیین شده برای کارت امتیازی متوازن فناوری اطلاعات و بررسی مدل ها،
معیارها و شاخص های مختلف ارائه. شده توسط … منظر فرایندهای داخلی کسب و کار. * منظر
رشد …
[PDF] اصل مقاله (7183 K) – نشریات دانشگاه علامه
– ذخیره شده
با عملکرد سازمان. دکتر سید محمد اعرابی “. دکتر رحیم عابدی”. این تحقیق الگوی
ترکیبی را جهت هماهنگی بین استراتژی سطح کسب و کار و. استراتژی مالی و زیر
سیستم … ترکیبی مبتنی بر نگرش فرایندی به مدیریت استراتژیک است که در آن
اجرای … استراتژی های سازمان، باید در بارهٔ بودجه بندی سرمایه ای تصمیمات لازم اتخاذ
کرد.
[PDF] ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭼﻜﻴﺪﻩ:
– ذخیره شده
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﻧﻬﺎﺩﻩ
ﺷﺪﻩ .(Ravesteyn, Versendaal, 2007) ﺍﺳﺖ. ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭼﺎﺭﭼﻮﺑﻰ
ﻧﻈﺮﻯ ﻭ … ﻣﻘﺎﻟﻪ 7. WD. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎﻳﻲ. راﻫﺒﺮدي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﭘﺮوژه. اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي. ﻋﻤﻠﻜﺮد. اﻓﺮاد.
ﻣﺘﺪوﻟﻮژي. رﻫﺒﺮي. ﻓﻨﺎوري. اﻃﻼﻋﺎت. ارﺗﺒﺎﻃﺎت. ﻛﺸﻒ. ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﻫﻤﺴﻮﻳﻲ. WD. ﺑﺎ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي.
ﺳﺎزﻣﺎن. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ.
[PDF] ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ وري اﻃﻼﻋﺎت ﺎﻓﻨ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﺎري اﺛﺮ ﺳﺎزﻣﺎ – دانشکده آموزش‌های …
– مشابه
16 سپتامبر 2012 … ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. در. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت. (ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ. )
اﺛﺮ. ﻣﻌﻤﺎري. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺎﻓﻨ. وري اﻃﻼﻋﺎت. ﺑﺮ. ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﯾﺰي ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ….
ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ. ۹۳. -۴. -۲. ۲. ﺍﺛﺮ. ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ﺑﺮ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺭﻳﺰﻱ. ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ.
ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺴﺐ. ﻭﻛﺎﺭ. ۹۶. -۴. -۲. ۳. ﺍﺛﺮ. ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ. ﺑﺮ. ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﺭﻳﺰﻱ. ﻣﻨﺎﺑﻊ.
فروش پایان نامه های ارشد – پایان نامه رشته مدیدریت
– ذخیره شده
انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس; پایان نامه ارشد : بررسی رابطه
بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی ……
نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های
کسب و کار سازمان; پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی : رابطه بین ارزشگذاری
سهام …
تحقیق فناوری اطلاعات و فواید استفاده از آن و تاریخچه کسب و کار …
– ذخیره شده
پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات و فواید استفاده از آن و تاریخچه کسب و کار
الکترونیک و مدل ها و ضروریات آن و همراستایی استراتژیک و مدل های همراستایی دارای
۷۶ … ۲-۲۷-۵- چارچوب همراستایی استراتژی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات هندرسون و
نکاترامن ۴۷ … ۲-۳۰-۲- تحقیق همسویی استراتژیک تالون ، کرامر و گواز بالکونی (
۲۰۰۰) ۶۶
موضوع در مورد پایان نامه (مدیریت ) – وبلاگ شخصی لطیف امامی
– ذخیره شده – مشابه
با کارت امتیازی متوازن BSC; -ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی و محاسبه بهره وری با
استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA در سازمان… -مديريت استراتژيک فناوري
اطلاعات وارتباطات درشرکت …. -سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و
مدیریت استراتژیک (موردی …) -بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد
سازمان …
مشخصات فردي تحصيلات و شرح سوابق كاري دكتر علي ربيعي
– ذخیره شده – مشابه
27 آگوست 2014 … چاپ مقاله ارائه مدلي مفهومي جهت استقرار مديريت دانش در سازمان هاي ايراني ( مطالعه
موردي شركت پالايش نفت تهران و فراتحلیل در چند سازمان ایرانی )فصلنامه علمی
پژوهشی … چاپ ارائه چارچوبی در همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات با کسب و کار
به روش کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات …
پژوهش سرا
– ذخیره شده – مشابه
پژوهش سرا – مرکز فروش پایان نامه آماده. … 10-بررسی رابطه بین کیفیت زندگی
کاری و عملکرد کارکنان دانشگاه*** بر اساس مدل والتون160 صفحه 11-پیش بینی
اشتغال بخش کشاورزی در افق ۱۴۰۴** 140 …… 725- بررسی همسویی استراتژیک
فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان(مورد مطالعه : *****) 726-« تاثیر
مدل رقابتی …
همسوسازی کسب و کار و فناوری اطلاعات با شش استراتژی / 237459
– ذخیره شده – مشابه
23 ا کتبر 2006 … با یك دور در پیست، راننده خودروی مسابقه متوجه می شود چه هم افزایی قابل توجه ای میان
جاده و خودرو وجود دارد. این هم افــزایی تصادفی به دست نیامده است. همین طور راهبری یك
شركت موفق با حداكثر كـــــارایی به هم افزایی قابل توجهی میان كسب و كار و عناصر
تشكیل دهنده فناوری اطلاعات سازمان نیاز دارد. همسویی برنامه های فناوری …
برنامه‌ریزی راهبردی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
برنامه‌ریزی راهبردی- استراتژیک- فرایندی است سازمانی برای تعریف راهبرد سازمان و
تصمیم‌گیری برای چگونگی یافتن منابع مورد نیاز برای رسیدن به مقصود استراتژی
، صورت می‌گیرد. …. شناخت اهداف و استراتژی‌های موجود سازمان: منظور بررسی اهداف و
مأموریت‌های فعلی سازمان و تعیین وجوه افتراق و اختلاف آنها با هدف‌های تعیین شده‌است.
پروپوزال آماده روش تحقیق ارشد مدیریت – پروپوزال روش تحقیق
– ذخیره شده
با بندهای تکمیل شده، جهت آموزش و یادگیری نحوه تکمیل فرم پروپوزال کلاسی درس
روش تحقیق پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت، صنایع، عمران، جامعه
شناسی، بازاریابی … پروپوزال روش تحقیق ارزیابی اثربخشی استراتژیهای فناوری
اطلاعات و ارتباطات در بانک ملت(استان تهران) با رویکرد فرایند تحلیل شبکه ای
ANP.
رزومه ایرج سلطانی – Borhan Bs
– ذخیره شده
۱-بررسی راه‌های رشد صنعت و تکنولوژی از دیدگاه مسائل فرهنگی، مجموعه مقالات
سمینار تکامل فرهنگ کار، اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان، مهرماه ۱۳۷۲٫ …..
۲۳۵-ارائه الگوی عملیاتی سه بعدی اندازه گیری میزان همسویی استراتژی های منابع
انسانی شرکت فولاد مبارکه، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و
عملکرد، ۱۹ و …
[PDF] شماره ویژه پایان نامه – مركز اطلاع رساني و كتابخانه مركزي شركت ملي …
– مشابه
ﮐﺸﻮر و ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺒﺎرهﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﺣﺴﺎس و ﻣﻬﻢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻟﻲ ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺮاي. اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ هﺎي ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﻮﺧﺖ. ، ﺗﻠﻤﺒﻪ ﺧﺎﻧﻪ هﺎ و ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ هﺎي ﻧﻔﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدد . ﺷﺎﻳﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ
ﺟﻬﺖ. اﺟﺮاي ﻣﻮﻓﻖ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ، ﺑﮑﺎرﮔﻴﺮي ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﮔﺮوهﻲ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺣﻮزﻩ هﺎي ﻧﻔﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺪاﻓﻨﺪ
. ﻏﻴﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ۵. اراﺋﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﻲ در هﻤﺴﻮﻳﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ.
راه حل های موثر هوش تجاری برای دنیای تجاری امروز – مقاله ERP
– ذخیره شده – مشابه
مقاله ERP , مقاله BPM , مقاله BI , کتاب ERP , کتاب BPM کتاب BI , درباره BPM ,
درباره ERP , درباره BI , پایان نامه ERP , پایان نامه BPM , پایان نامه BI , مقاله SOA ,
کتاب … دستیابی به نقطه‌ای که هوش تجاری در جایگاه اجرایی و مشخص و استراتژیک
قرار داشته باشد نیاز به درک نیازمندی های کسب و کار، برنامه ریزی دقیق و همسویی
مشخص …
استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان
– ذخیره شده – مشابه
19 جولای 2010 … در این مقاله چالشهای پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات به صورت کارشناسی
بررسی شده و فکر می کنم افراد علاقمند به دانستن دلایل عدم اجرای موفق پروژه ها و
طرحهای فن آوری اطلاعات می توانند از … موفقیت در تعریف ایجاد ارتباط بهتر فناوری
اطلاعات و اهداف و استراتژی‌های سازمان (Business) هدف اصلی معماری سازمانی است.
بررسی موانع اجرای استراتژی در سازمان – اخذ ایزو
– ذخیره شده
6 ژوئن 2017 … مسائل مربوط به حركات استراتژیك جدید و پیاده كردن صحیح آنها در داخل سازمانها،
اولویتهای مهمی را در دستور كار مدیران قرار میدهد. گرچه تدوین استراتژی كاری … 67 در
صد از بخش های منابع انسانی (HR) و فناوری اطلاعات (IT) پیوندی بین اولویتهای بخش
با استراتژی کسب و کار برقرار نکرده اند. 75 در صد از مدیران میانی …
دکتر علیرضا علی احمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی …
– ذخیره شده – مشابه
مقطع دکتری: مدیریت استراتژیک، برنامه ریزی توسعه صنعتی و تکنولوژیکی،
کاربرد نرم افزارهای بهینه سازی، روش تحقیق ، تئوری پردازی و فلسفه و متدولوژی
تحقیق (به تناوب) ….. ارزیابی میزان همراستایی فناوری اطلاعات در کسب و کار بر
اساس شاخص های تجمیعی، پیمایشی پیرامون سازمان صندوق بازنشستگی نفت.
مدیریت …
پورتال مقالات مدیریت – فنآوری اطلاعات IT
– ذخیره شده – مشابه
در اين مقاله به بررسي سيستم نقش فناوري اطلاعات در برنامه ريزي منابع سازمان مي
پردازيم. در مورد سير تکاملي ERP توضيح مختصري مي دهيم، … همسويي استراتژيك ،
به بكارگيري فناوري اطلاعات به شيوه اي شايسته و بهنگام و در توازن با استراتژي ها
، اهداف و نياز هاي كسب و كار اشاره دارد. تحقيقات انجام شده در زمينه همسويي استراتژيك

[PDF] راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﻄﺢ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺎﻟﻲ
– ذخیره شده – مشابه
1 سپتامبر 2013 … راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﻄﺢ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺎﻟﻲ. ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﺳﺎزﻣﺎن. ﭼﻜﻴﺪه. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﮕﻮي
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ را ﺟﻬﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﻄﺢ ﻛﺴﺐ. وﻛﺎر و. اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺎﻟﻲ و زﻳﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﻫﺎي آن؛ ﺷﺎﻣﻞ …..
ﺳﺎزﮔﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ. ]34[. و ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﻄﺢ ﻛﺴﺐ. وﻛﺎر. 31[. ، .]46. ﻣﻔﻬﻮم واژة ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ
ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ واﺿﺢ و. روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺢ ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ.
لیست انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت – مادسیج
– ذخیره شده – مشابه
9 نوامبر 2015 … موضوع پایان نامه جز تخصصی ترین و اصلی ترین قسمت های یک پایان نامه می باشد، و
همیشه دانجشویان در پیدا کردن موضوع مناسب دچار مشکل می شوند. ….. در این تحقیق
تحت عنوان بررسی ارتباط کاربرد فناوری اطلاعات بر بازآفرینی سازمان های دولتی
سعی گردیده است از دیدگاه مدیران، کارکنان و کارشناسان شرکت …
MBA در کسب و کار
– ذخیره شده – مشابه
MBA در کسب و کار – انجام پروژه دانشجویی رشته مدیریت,مقاله,پایان نامه,تحقیق
دانشجویی،مشاوره بازاریابی کسب و کار.
موضوع پایان نامه مدیریت – پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله/استخراج مقاله
– مشابه
پایان نامه دکتری مدیریت، مدیریت دانش، مدیریت استراتژیک، مدیریت ورزشی، انجام
پایان نامه مدیریت بازرگانی، انجام پایان نامه مدیریت دولتی، انجام پایان نامه مدیریت
صنعتی، انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات، انجام پایان نامه مدیریت منابع
انسانی، انجام پایان نامه مدیریت کارآفرینی، انجام پایان نامه مدیریت مالی، انجام پایان
نامه …
[PDF] اصل مقاله (303 K)
– ذخیره شده
20 ژانويه 2015 … رﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻧﻮآوري ﺑﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﻳﻚ ﺿﺮورت در. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﺪف.
: ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. رﻳﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻮآوري ﺑﺎز در. ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن …. در
اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ ﺑﺮاي. ﻛﺸﻒ و ﺑﻬﺮه. ﺑﺮداري از ﻧﻮآوري. ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ. ﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي
ﻛﺴﺐ و ﻛﺎري ﻛﻪ. ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﺠﺎري ﺷﺪن را دارا ﺑﻮده و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ.
پایان نامه بررسی مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و
غیر مالی شرکت – شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و. … 32 2-1-8 دیدگاه های
مسئولیت اجتماعی 34 2-1-9 مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها 36 2-1-10 چارچوب
تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان 38 2-1-11مسئولیت اجتماعی فردی
برای …
فصلنامه مديريت فناوري اطلاعات ، شماره 15 – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
13 جولای 2013 … مدلي براي اندازه گيري وضعيت بروز ريسك در برونسپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات
بخش سلامت ايران (پيمايشي پيرامون بيمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني ….
ارزيابي بلوغ سازماني براي همراستايي استراتژيك فناوري اطلاعات و كسب و كار (
مطالعه موردي چندگانه بريد سامانه نوين، سيستم هاي كاربردي كاسپين و سپهر …
جزوه دكتر اعرابي(الگوی بخردانه (عقلانی) هماهنگي استراتژيك فناوري …
– ذخیره شده – مشابه
12 فوریه 2010 … پايگاه دانش مديريت – جزوه دكتر اعرابي(الگوی بخردانه (عقلانی) هماهنگي استراتژيك
فناوري اطلاعات و كسب وكار) – مقالات، كتب، جزوات، انديشمندان،عناوين، آزمون ها و … در
اين مقاله پس از ذكر ناكامي هاي سازمانها در بكارگيري موثر فناوري اطلاعات و بيان اهميت
و ضرورت هماهنگي و همسويي ميان استراتژي كلان سازمان و استراتژي …
[DOC] مديريت ارتباط با مشتري( CRM)
– ذخیره شده
راندمان و بهره وری: بالابردن راندمان کاری سازمان، با بهره گیری از سیستم های تهیه
پاسخ ها، نامه ها و گزارش های بصورت خودکار، ایجاد امکان دسترسی بدون محدودیت زمانی و
….. در طول دهه 90، فرايندهاي تعاملي مديريت مشتري مبتني بر فنــاوري اطلاعــات، كه در
انتهاي فرايند كسب و كار و در ارتباط با مشتري است، مورد مهندسي مجدد قرار گرفت كه
اين …
[PDF] داﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي
– مشابه
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاﺳﺎس داﻧﺶ،
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ و ﺗﺎﻛﻮﭼﻲ از. اﻧﻮاع داﻧﺶ. ﻣﺪل ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻮﻳﺴﺖ. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ….
2. ]3. [. ٢. ﺑﺎﻗﺮزاده، ﻣﺮﻳﻢ،. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻳﻚ. ﻣﺪل. ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ. ﻣﺪﻳﺮﻳ. ﺖ. داﻧﺶ. و. ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ. ﭘﻴﺎده. ﺳﺎزي. آن. در.
ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﺮﻛﺰي. ﭘﻴﺎم. ﻧﻮر. ﺗﻬﺮان. ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي. درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ
رﺑﻴﻌﻲ …
[PDF] نظامنامه جامع پژوهشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
– ذخیره شده
14 آگوست 2016 … ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺟﺮاي ﻃﺮح. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. اوﻟﻮﻳﺖ. ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ. -. ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﺸﺮ داﻧﺶ
در وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. -. آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﻤﻴﺘﻪ آﻣﻮزش، ﭘﮋوﻫﺶ …… ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ و
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وزارت ﺗﻌﺎون، ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺧﻠﻖ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺴﺐ داﻧﺶ. در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎون،
ﻛﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺣﻤﺎﻳﺖ. از. ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﻓﻌ. ﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي. درون. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ.
دانلود پروژه ” تاثیر اثربخشی استراتژی پاداش در سازمان” | مدیریت …
– ذخیره شده – مشابه
13 مه 2014 … در این پژوهش به بررسی مدیریت استراتژیک پاداش و برنامه ریزی چشم انداز و ارزش های
سازمانی پرداخته شده است ، برنامه ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم
پیوسته …. پایان نامه ، بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار،
اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار.
رزومه دکتر عباس خمسه – مدرسه کسب و کار ماهان
– ذخیره شده – مشابه
سازمان صنایع هوا فضا، واحد: معاونت مونتاژ و اورهال، سمت : مدیر اورهال / جانشین معاونت.
سازمان … تالیف و گردآوری کتاب مدیریت فرآیند نوآوری ( استراتژی شرکت های
تکنولوژی بنیان در محیط پویا) (در مرحله ویراستاری نهایی). … پایان نامه کارشناسی
ارشد، ارائه الگوي مناسب انتقال تكنولوژي با رويكرد مهندسي معكوس درصنايع هوافضا.
پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های …
– ذخیره شده
بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات. و استراتژی های کسب و کار سازمان.
چکیده: همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم‌ترین
بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار مطرح می‌باشد.هدف کلی این پژوهش،
بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانک ملی استان سمنان می‌باشد.
[PDF] مولفه های موثر بر میزان همراستایی استراتژی های فناوری … – ایران سازه
– ذخیره شده – مشابه
کننده در دنیای کسب وکار کنونی وبه تبع آن افزایش سهم بازار برای سازمان. هلدینگ
وشرکتهای تابعه آن را. به مدیران برای تصمیم گیری وحمایت از استراتژی های فناوری
اطالعات در. تصمیم گیری های کالن سازمانی نشان می دهد . -2. مبانی. نظری. و. پیشینه.
پژوهش. -2. -1. همراستایی. استراتژیك. کسب وکار. و. IT. مطالعات. و. بررسی. ها. نشان.
اخبار > همسويي راهبردهاي كسب و كار با فناوري اطلاعات – مخابرات استان …
– ذخیره شده – مشابه
13 جولای 2014 … ضمن آنكه همسويي استراتژيك حدي است كه در آن حد ، استراتژي هاي فناوري اطلاعات ، از
استراتژي هاي كسب و كار حمايت مي كنند و توسط استراتژي كسب و كار نيز حمايت مي
شوند. 2 -تالون، … به دليل پويايي بسيار زياد محيط‌هاي داخلي و خارجي يك سازمان،
همسويي بايد به طور مداوم مورد بررسي و نظارت قرار گيرد. عامل محوري و …
[PDF] ﺳﻄﺢ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﺴﺐ و ﮐ
– ذخیره شده
در ﺳﺎزﻣﺎن. اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد اﺣﺼﺎء ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي. : ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر، اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ، ﺑﻠﻮغ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ. اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر . .1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ. دﯾﺪﮔﺎه. ﺻﺎﺣﺐ.
ﻧﻈﺮان …. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺳﻮاﻟﯽ اول. ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ،. اﻧﻮاع ﺳﻄﻮح ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و.
اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. و در اداﻣﻪ ﺳﻌﯽ دارد ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﯾﻦ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ را ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﻤﺎﯾﺪ.
سایت دسترس :: دانش و فناوری
– ذخیره شده
ناله های زمین تشنه را جدی بگیریم · درآمد شرکت های دانش بنیان به 40 هزار میلیارد
تومان رسید …. زیرساخت‌های پارک علم و فناوری کردستان تقویت شود/ مسئولان باید
به کار علمی اعتقاد داشته باشند · رونمایی از دستگاه «ثبت …. تحویل 420 پایان نامه
دانشجویی ارشد و دکتری به مرکز اسناد و کتابخانه ملی یزد · کیفیت آموزش
دندانپزشکی …
مدل هوش کسب و کار: مدل سازی راهبردی مدل استراتژیک | آسمان آتشین!
– ذخیره شده
28 جولای 2017 … دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 902 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 177
استراتژی و زیر ساخت سازمان همسویی استراتژیک دانلود پروژه بررسی همسویی
استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان پژوهش دانلود پایان
نامه پروژه دانلود پروژه… پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک… 2017-06- …
تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان، جامعه و فرد | آسمان آتشین!
– ذخیره شده
11 مه 2017 … دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 902 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 177
استراتژی و زیر ساخت سازمان همسویی استراتژیک دانلود پروژه بررسی همسویی
استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان پژوهش دانلود پایان
نامه پروژه دانلود پروژه… پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک… 2017-06- …
نمونه پروپوزال کسب و کار | پروپوزال روش تحقیق مدیریت
– ذخیره شده
نمونه پروپوزال کامل، آماده و نوشته شده آموزشی برای درس روش تحقیق پایان نامه
کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار بازرگانی Business administration. با موضوعات
زیر: ارزیابی و تحلیل میزان شکاف بلوغ کسب و کار الکترونیک. تبیین
استراتژی CRM در پیشبرد کسب و کار تجاری. عوامل مهم موفقیت در کسب و کار
شرکت های کوچک و …
تدوین استراتژی های مدیریت دانش |28251| بُت
– ذخیره شده
8 دسامبر 2017 … تدوین استراتژی های مدیریت دانش (28251):مدل ساختار شخصی سازی متدولوژی
کدگذاری نگاه مزیت سازمان مدیریت ارتباط بازتعریف استراتژیک برنامه ریزی
مدیریت دانش انسان محور همسویی اجرا استراتژی نمونه تدوین مفاهیم استراتژی سیستم
محور.
پروپوزال استراتژی ارتقای عملکرد سازمانی | پروپوزال روش تحقیق …
– ذخیره شده
پروپوزال روش تحقیق مدیریت, پرسشنامه محقق ساخته, پرسشنامه استاندارد, موضوع
پایان نامه مرتبط: دانلود پروپوزال روش تحقیق مدیریت؛ موضوع: بررسی نقش
تشکیلات استراتژیک در ارتقای عملکرد سازمانی …
مدل های همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار در شرکت ها | مقالات …
– ذخیره شده
29 نوامبر 2017 … هم راستایی استراتژی های تجاری و سیستم های اطلاعاتی، یکی از جنبه های کلیدی
برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی عبارت است از هم راستایی میان …
پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های
رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار چکیده مطالعه شرکتها …
مشاوره و آموزش انجام پایان نامه مدیریت | پایان نامه و مقالات مدیریت کلیه …
– ذخیره شده
بخشی از مدیریت را می توان از طریق آموزش، پژوهش و پایان نامه در دانشگاه فرا گرفت و
بخشی دیگر را ضمن کار باید آموخت بنابراین رشته مدیریت در دانشگاه ها هم در بخش
آموزش … پایان نامه مدیریت بازرگانی بین الملل با موضوع بررسی هماهنگی بین
استراتژی‌های سیستم بازاریابی بین‌الملل با نقاط مرجع استراتژیک بازاریابی
بین‌الملل و …
پاورپوینت سیستم های کسب و کار الکترونیکی | مقالات 2017
– ذخیره شده
7 ژوئن 2017 … پایان نامه بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های
رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار چکیده مطالعه شرکتها بیانگر
آن است که با توجه به تغییرات زیاد محیط کسب و کار، شرکتهای موفق علاوه بر اینکه
از رقبای خود بهتر کار میکنند، با تغییرات محیطی خود نیز …
برنامه ریزی استراتژیک، مدل و فرآیند کلان برنامه ریزی راهبردی …
– ذخیره شده
25 سپتامبر 2017 … زمانی که فناوری با استراتژی ادغام می گردد، ماهیت کسب و کار تغییر می کند. موسسه..
. پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات پایان نامه بررسی همسویی
استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان چکیده: همسویی
استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم ترین …
مدیریت تکنولوژی – آموزش پایان نامه مدیریت
– ذخیره شده
14 آوريل 2016 … الگوهای ایده آل همسویی (Alignment) استراتژیک IT و عملکرد تجاری -تدوین مدل سنجش
موفقيت برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطلاعات سازمان -شناسایی و اولویت بندی
استراتژی های مدیریت دانش در سازمان با منطق فازی -بررسی رابطه عوامل سازمانی (
ساختار سازمان، فرهنگ سازمان و سبک رهبری) موثر بر موفقیت اجرای …
فایل ورد (Word)پایان نامه برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات و نقش آن در …
– ذخیره شده
6 نوامبر 2017 … فایل ورد (Word)پایان نامه برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات و نقش آن در کاهش هزینه
های سازمانی دارای 103 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft … 1-
3-1-1 مفهوم واگذاری به بخش خصوصی چیست؟ 4-1 برون سپاری فناوری اطلاعات (ITO)
5-1 اشتراک دانش 6-1 سازمان محلی .. 7-1 اشتراک دانش در سازمان محلی
دانلود طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و …
– ذخیره شده
15 نوامبر 2017 … با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل اهمیت فناوری اطلاعات IT…
دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی لیزر و لیزر درمانی (کاربرد های آن در پزشکی)
شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشدبا سلام حضور
پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی لیزر و لیزر درمانی …
بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در نوآوری استراتژیک …
– ذخیره شده
5 آوريل 2017 … پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات دسته: مدیریت فرمت فایل: doc
حجم فایل: 795 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 176 پایان نامه بررسی همسویی
استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان چکیده: همسویی
استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم ترین بحث …
پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای …
– ذخیره شده
21 نوامبر 2017 … پایان نامه بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار
سازمان چکیده: همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان
مهم ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار مطرح می باشد. هدف کلی
این پژوهش، بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانک ملی …
مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات در منابع انسانی | فایل داغ
– ذخیره شده
30 نوامبر 2017 … مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات در منابع انسانی: [فایل داغ] – مطمئن باشید با تهیه
مقاله بررسی نقش فناوری اطلاعات در منابع انسانی از این وبسایت خوشنود … در این
پایان نامه،… تحقیق بررسی نقش فناوری اطلاعات در برنامه ریزی منابع سازمان. فرمت
فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 17 صفحه چکیده: یکی از …
[PDF] PDF: کتاب آموزش کامل MBA به زبان آدمیزاد |73541| ماه فایل (ریدینگ)
– ذخیره شده
ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻠﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ: ﻫﺪف روﻧﺪ ﺟﺎری: ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ – ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎزﻣﺎن… ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و… ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ارﺷﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن. (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن) /
رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ MBA ﮔﺮاﯾﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در 177 ﺻﻔﺤﻪ در ﻗﺎﻟﺐ word و. ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻞ
ﭼﮑﯿﺪه: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *