دانلود کامل پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 1614 ساله
دسته بندی دندانپزشکی
بازدید ها 116
فرمت فایل doc
حجم فایل 1843 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله

فروشنده فایل

کد کاربری 25341

کاربر

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله

بررسی پیشینه پژوهش

معرفی كاربرد شاخص های مال اكلوژن(1)

شاخص های ارتودنسی سال ها برای سنجش شدت مال اكلوژن بیماران و نیاز آن ها به درمان به كار رفـتـه انـد. دو شـاخـص IOTN (Index of Orthodontic Treatment Need) و PAR Assessment Rating index) (Peer در حدود 20 سال قبل معرفی شدند.كاربرد شاخص ها در آینده فراگیرتر خواهد شد تا سنجش نیاز به درمان و موفقیت درمان از همگونی بیشتری برخوردار شود.

درمان های ارتودنسی از ابتدای بنیانگذاری (National Health Service) NHS در سال 1948 در دسترس بوده اند. دسترسی به این درمان ها از آن زمان در سطح وسیع‌تری ممكن شده و درمان در مطب‌ها نیز پیچیده تر گشته است، ضمناَ تمایل به درمان های ثابت و فانكشنال نیز بیش تر به چشم می خورد. در سالهای اخیر ، نگرانی هایی درباره استانداردNHS برای درمان ارتودنسی ، به خصوص درباره خدمات دندانپزشكان عمومی به وجود آمده است. Elderton و Clark دریافتند اكلوژن تنها در میان یك سوم بیماران بهبود می‌یابد.در مطالعه ای اخیراَ از 1200 موردمعرفی شده بهDental Practice Board ، در درصد قابل توجهی از آنان ، نیاز به درمان كاهش یافته و دندان ها ردیف شده بودند. از موارد گزارش شده، 20 درصد نیاز متوسطی به درمان داشتند و این نشان می داد بیماران این گروه به خوبی درمان شده بودند.برای چندین سال ارزیابی كیفیت نتایج درمانی ارتدنسی یكی از مشكلات بوده است . برای بیماران و دندانپزشكان عمومی ومتخصصین دیدگاههای متفاوتی درباره یك اكلوژن خوب وجود داشت.Andrews دریافت كه حتی در 1150 موردی كه استاندارد درمانی آنها بالا در نظر گرفته شده بود گوناگونی قابل ملاحظه ای از نظر ، یك نتیجه خوب ، وجود داشت.

چرا باید از شاخص ها استفاده كنیم ؟

شاخص‌ها جهت طبقه‌بندی ناهنجاری‌های پزشكی و دندانی به وجود آمده اند تا در اپیدمیولوژی ، تحقیقات و طبقه‌بندی بیماران بر اساس نیاز ما را یاری دهند. شاخص DMF در دندانپزشكی ترمیمی وشاخص هایی در پریودنتولوژی و سایر زمینه های دندانپزشكی سال هاست كه مورد استفاده قرار می گیرد. مال اكلوژن پدیده ای بی همتا است از آنجا كه الگوهای بی ارتباطی را نمایش می دهد كه بیما ر نسبت به آنها واكنش متفاوتی دارد.

شاخص های بسیاری در گذشته برای سنجش مال اكلوژن به وجود آمد، اما تنها دو شاخص اولویت درمانی Grainger ( TPI ) وشاخص اكلوزال Summer ( OI) كاربرد وسیع یافته بودند،با این حال ،سنجش این شاخص ها زمان زیادی صرف می كند و استفاده از آنها مشكل و مستلزم تكمیل فرم طولانی و پیچیده ای است و همین اشكالات امكان تحقیقات و ارزیابی نتایج را محدود می كند.

برخی مطالعات نتایج به دست آمده از كاربرد شاخص های متفاوت مال اكلوژن رامقایسه كرده اند. Hermanson ، Greve تفاوت قابل توجهی را در امتیاز بندی پنج شاخص مختلف، كه نمونه های مشابهی را سنجیده بودند، یافتند، در حالی كه Gereve، Hagan همراهی بالایی را بین معالجه كنندگان در كاربرد 3 شاخص مختلف یافته بودند.

تاریخچه ابداع IOTN

ایجاد شاخصی برای سنجش اولویت درمانی(2)

هدف این مطالعه ایجاد شاخصی معتبر و تكرار پذیر برای ارجحیت درمان ارتودنسی بود.پس از مرور متون در دسترس ، چنین نتیجه گیری شد كه این هدف با ایجاد دو جزء جداگانه برای ثبت:1- سلامت دندانی و عملكردی برای درمان،2- عدم تناسب زیبایی به وجود آمده توسط مال اكلوژن ایـجـاد شــده اسـت. با تـغـیـیـری درشــاخـص بکار رفته ‌تـوســــط(Swedish Dental Health Board ) برای سنجش نیاز درمانی بر اساس عملكرد در سلامت دندانی ، این شاخص به صورت 5 رتبه با مر زهای مشخص تغییر یافت. برای سنجش نیاز درمانی از دیدگاه زیبایی نیز شاخصی با 10 طبقه، به طور مستقل تعریف شد . این شاخص با استفاده از عكس هایی از افراد 12 ساله كه در یك تحقیق بزرگ چند تیمی جمع آوری شده بود ارزیابی شد. 6 قضاوت كننده غیر دندانپزشك این عكس ها را بر اساس یك میزان آنالوگ بصری و به فواصل مساوی در محدوده ارزیابی تنظیم كردند و عكس هایی كه نماینده هر دسته بودند انتخاب شدند. برای سنجش این شاخص در عمل ، دو نمونه از جمعیت ، گروهی از بیماران ارجاعی برای درمان و نمونه اضافی از كودكان 12-11 ساله مدرسه ای ، انتخاب شدند. هر دو گروه با ستفاده از شاخص ارزیابی شدند و نتایج رضایت بخشی از یافته های هر مشاهده گر و مقایسه مشاهده گر های مختلف ، به دست آمد.

نقد:

در این شاخص به خوبی به دو جزء مستقل نیاز درمانی ارتودنــــسی ( جزء زیبایی و جزء سلامت دندانی ) به طور جداگانه بها داده شده است، لذا خصوصیات شاخص اكلوزالی ایده ال ( از جمله اعتبار) در این شاخص بیش از سایر شاخص ها نمود می یابد. در كارهای بعدی نشان داده شد این دو جزء همپوشانی بالایی دارند و می توان شاخص DHC را به صورت مستقل نیز در كارهای جامعه نگر به كار برد.

نیاز به درمان ارتودنسی در كودكان انگلستان(3)

مدیریت موثر یك سیستم تامین كننده سلامت دندانی عمومی به اطلاعات دقیقی ازنیاز جامعه احتیاج دارد. در بررسی های پیشین میزان نیاز به درمان ها ی ارتودنسی در جوامع كه توسط اپیدمولوژیست ها و ارتودنتیستها ارزیابی شده ، بسیار گوناگون بوده است. این مقاله یافته های دو پژوهش مستقل از نیاز درمانی ارتودنسی در انگلستان را با استفاده از شاخص نیاز به درمان های ارتودنسی(2) نشان می دهد. نتایج نشان می دهند كه تقریباَ یك سوم جمعیت 11 تا 12 ساله انگلستان به درمان ارتودنسی نیاز دارند . اساس انتخاب گروه های نیازمند به درمان در هر دو مطالعه مشابه و بر اساس شدید ترین الگوهای ناهنجاری اكلوزالی بود.

عوامل موثر بر تصمیم گیری در مورد نیاز به درمان ارتودنسی در مطالعه ای طولانی مدت در جمعیت 11و 15 ساله و والدین ایشان.(9)

هدف این مطالعه ارزیابی نگرش نسبت به درمان ارتودنسی در بین افراد 11 ساله (T1) و 15 ساله(T2) و والدین آنها ، برای نشان دادن پراكندگی میزان ارجاع و قبول درمان توسط یك شاخص نیاز به درمان كه در (T1) سنجیده شد و نیز توضیح عوامل موثر در تصمیم گیری درباره نیاز به درمان ارتودنسی در دوره ای از (T1)تا (T2) بوده است . گروهی از 359 كودك و والدین آنها به پرسشنامه های جداگانه ای درT1پاسخ دادند و 293 خانواده در پیگیری 4 سال بعد مجدداَ پاسخ دادند. 224 كودك پس از حذف افرادی كه تحت درمان فعال بودند در معاینات با لینی شركت نمودند. كست های مطالعه دندانی با IOTN سنجیده شدند . متوسط ارجاع 56 درصد و بین 40 تا 71 درصد در كلینیك های مختلف متفاوت بوده حدود 44% كودكان درمان قبلی یا فعلی در T2 داشتند. هیچ تفاوتی بین دو جنس در گروه ارجاعی و درمان شده مشاهده نشد. انگیزه های زیبایی شایع ترین دلیل برای تقاضای خدمات ارتودنسی بود و گروه درمان شده پس از طی دوره های مذكور تمایل كمتری به درمان داشتند. نگرانی افراد 11ساله كمتر از گروه 15 ساله‌ها بود. كودكان گروه درمان نشده با وجود تصمیم دیر هنگام برای درمان، ازT1 به T2 تغییر مطلوبی نشان دادند. نتایج نشان می‌دهند دندانپزشكان نقشی كلیدی در تعیین میزان نیاز به درمان ارتودنسی دارند. میزان ارجاع بالا ، عدم درمان برخی بیماران را منتفی می‌كندو همه در صورت تمایل امكان درمان دارند.نگرش و تمایل گوناگون به درمان در بین كودكان حتی در گروهی كه به شدت نیازمند درمان هستند نیز موثر است.

نقدمقاله:

از سایر كاربردهای IOTN مقایسه نتیجه درمان و بررسی نگرش و تغییر آن در بیماران است . در این مطالعه دو دوره دندانی ( انتهای دوره دندانی مختلط در11سالگی و ابتدای دوره دندانی دایمی در 15 سالگی) با یكدیگر مقایسه شده اندكه نتایج همگنی به ما نمی دهد و مقایسه این نتایج جای اشكال دارد. رشد فكین در این سنین از میزان نیاز به درمان می كاهد كه در انتخاب نمونه ها باید در نظر گرفته شود.

ارزش شاخص نیاز به درمان ارتودنسی در طول زمان(10)

هدف این مطالعه اثبات اعتبار شاخص نیاز به درمان های ارتودنسی(IOTN) بین سنین 11 تا 19 سالگی بود. در این مطالعه نمونه ای طولی از 314 بیمار از 11 تا 15 سالگی و 142 نفر از آنها در 19 سالگی بررسی شدندكه سابقه درمان ارتودنسی نداشتند و دندانی نیز نكشیده بودند. تغییرات جزء زیبایی (AC) و جزء سلامت دندانی (DHC) این شاخص بین 11و 19 سالگی بررسی شد . نتایج نشان جزء زیبایی در طول زمان دچار بهبود اندكی می شود.شاخص نیاز به درمان های ارتودنسی در طول زمان با در نظر گرفتن تغییرات اكلوزالی كه بین 11 و 19 سالگی رخ می دهد قابل اعتماد است. مطالعه نشان می دهد تغییرات IOTN از 11 سالگی تا 19 سالگی قابل چشم پوشی است؛ در این مقاله علاوه بر این نشان داده شده DHC از 11 سالگی تا 19 سالگی ثبات بالایی دارد.

نقد مقاله:

روش این مقاله در بررسی كست‌ها و بیماران می تواند باعث خطای مشاهده گر شود. در حالی كه ما در تحقیق خود تمام مشاهدات را در یك زمان و بر روی بیماران انجام می دهیم. یافته‌های این مقاله بار دیگر سن نمونه گیری ها (16-14 ) را تایید می كند . همانطور كه قبلاَ گفتیم IOTN برای دندان های دایمی پاسخ هایی تكرارپذیروقابل‌اعتمادتر می‌دهد كه با توجه به دسترسی ما به نمونه های 16-14 ساله در دبیرستان ها نمونه گیری مطمئن تری خواهیم داشت .

معرفی شاخص نیاز به درمانهای ارتودنسی IOTN

ازآنجایی كه نیاز های درمانی ارتودنسی از نظر زیبایی و سلامت دندانی باید توجیه شوند و بدلیل آن كه این دو زمینه اشتراك كمی دارند در این شاخص این دو زمینه در دو جزء جداگانه بررسی می شوند.

جزء سلامت دندانی Dental health component (DHC)

این جزء ( كه در جدول 1 نشان داده شد) 5 درجه دارد كه از رتبه 1 (بی نیاز از درمان) تا رتبه 5 ( نیاز بسیار شدید به در مان) هستند(22). این شاخص را می توان در كلینیك یا روی كست مطالعه بیمار اندازه گیری نمود(شكل8-1). شدیدترین الگوی اكلوزالی در هر بیمار خاص شناسایی میشود. بنابراین گروهی از اشكالات كوچك كه هر یك بی اهمیت هستند و نیازی به درمان ندارند، نمی توانند بیمار را در گروه نیازمند به درمان قرار دهند.

فهرست مندرجات:

الف ـ یاد و نام خداوند

ب ـ صفحه عنوان

ج ـ تقدیر و تشكر و قدردانی

د ـ تقدیر و تشكر

ه ـ و ـ چكیده فارسی

فصل اول: دلایل انتخاب موضوع………………….. 1

بیان مساله…………………… 4-2

بررسی پیشینه پژوهش…………… 20-5

معرفی شاخص نیاز به درمان‌های ارتودنسی……… 29-20

اهداف ………………………… 30

فصل دوم: متغیرها……………………….. 32-31

مواد و روش‌ها ………………… 35-33

مسائل اخلاقی و انسانی طرح …… 37

فصل سوم: یافته ها…………………….. 43-38

فصل چهارم: بحث…………………………. 46-44

نتیجه‌گیری………………….. 47

پیشنهادات ………………….. 48

مشکلات ……………………… 48

منابع…………………………………. 51-49

Abstract……………………………………….. 52

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16 …

www.prodoc.ir › پایان نامه › پایان نامه علوم پزشکی

ذخیره شده

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش تهران در سال 1382 ( طرح مصوب مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی ) دانشکده …

پایان نامه دندانپزشكی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در …

118download.ir/پایان-نامه-دندانپزشكی-بررسی-نیاز-به-در/

ذخیره شده

۱ مهر ۱۳۹۶ – پایان نامه دندانپزشكی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله. 118 دانلود، مرکز دانلود فایل. مشخصات فایل دانلودی: عنوان: پایان …

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16 …

snowiarticles.ir/post/matlab838.html

ذخیره شده

۲۳ شهریور ۱۳۹۶ – سخن روز: بى‌خوابى سریعتر از بى‌غذایى موجب مرگ آدمى می‌‌شود به گسترده ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل پایان نامه …

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16 …

quickdl.ir/html/7179

ذخیره شده

۱۶ شهریور ۱۳۹۶ – دسته: دندانپزشکی فرمت فایل: doc حجم فایل: 1843 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16.

خرید آنلاین پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در …

niloofaraneh.hostg.ir/post/matlab2133.html

ذخیره شده

دنیایی از مقالات و تحقیقات در سایت ما موجود است که شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله وارد شده اید.

دانلودرایگان پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های …

https://www.file2ni.ir › پیرا پزشکی
دانلودرایگان پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله. دندان پزشک چکیده: عنوان: بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در …

نیازهای درمانی ارتودنسی دانش آموزان پسر 18-14 ساله ش …

jmds.mums.ac.ir/article_593_0.html

ذخیره شده

توسط فیض بخش – ‏2013
(3) یکی از این شاخص ها که با معیار های مذکور سازگار است، شاخص نیاز به درمان … مطالعه مشابهی را روی 5200 دانش آموز تهرانی 16-14 ساله انجام دادند و میزان نیاز به درمان ارتودنسی را … (11) لذا، در این پژوهش به بررسی میزان نیاز درمانی دانش آموزان پسر 18-14 ساله ….. این مقاله منتج از پایان نامه دانشجویی آقای سعید سرندی با شماره 454 می باشد.

پایان نامه دکتری بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش …

cafeproje.com/product/پایان-نامه-دکتری-بررسی-نیاز-به-درمان-ها/

ذخیره شده

چکیده: عنوان: بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش تهران در سال 1382. سابقه و هدف : نیاز به درمان‌های ارتودنسی الگوی …

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله | …

tmdl.ir/html/9828

ذخیره شده

۸ شهریور ۱۳۹۶ – بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله …. پایان نامه مقایسه اختلالات رفتاری، سبکهای دلبستگی و پیشرفت تحصیلی دانش …

دریافت فایل پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در …

safadanlod.webpi.ir/post/matlab946.html

ذخیره شده

با سلام،محصول دانلودی (پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله) آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه …

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله …

irden.ir/amoozesh/dental/120877/

ذخیره شده

مطالب علمی دندانپزشكي اعم از مقاله، خلاصه مقالات کنگره ها، پایان نامه های دکترا و تخصصی دندان پزشکی دراین قسمت بایگانی شده است.

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله …

irden.ir/amoozesh/dental/120911/
مطالب علمی دندانپزشكي اعم از مقاله، خلاصه مقالات کنگره ها، پایان نامه های دکترا و تخصصی دندان پزشکی دراین قسمت بایگانی شده است.

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله …

irden.ir/amoozesh/dental/120749/
مطالب علمی دندانپزشكي اعم از مقاله، خلاصه مقالات کنگره ها، پایان نامه های دکترا و تخصصی دندان پزشکی دراین قسمت بایگانی شده است.

بایگانی‌ها دانلودرایگان پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز …

https://file.idox.ir/tag/دانلودرایگان-پایان-نامه-دندانپزشکی-ب/

ذخیره شده

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ – دانلودرایگان پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله دانلودرایگان پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به …

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله | …

51428.mank1.party/
۱۱ شهریور ۱۳۹۵ – زندگينامه حضرت سليمان · مقاله کشت سلوب بنيادی جنينی · دانلود نماتد غده و ريشه · زندگي‌نامه و مكتب فارابی · زندگی نامه حمید سبزواری · دانلود نمودار …

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله – …

download.hardl.ir/object-43921/description
مشخصات بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله را به طور دقیق … پژوهش; دانلود پروژه; دانلود جزوه; مقاله; جزوه; دانلود تحقیق; دانلود پایان نامه word …

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16 …

download3.hardl.ir/object-13136/related
۲۱ فروردین ۱۳۹۶ – چنانچه درخصوص پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله سوالی دارید یا در مراحل خرید به مشکل برخورده اید با تلگرام ما …

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله – …

download.hardl.ir/object-42820/related
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ – چنانچه در باره بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله پرسش دارید … پایان نامه بررسی تاثیر بازی درمانی در درمان کودکان بیش.

دانلود پایان نامه دندانپزشکی بررسی نیاز به درمان های …

cloob.cafefilesell.ir/product-30486-Download-Dental-thesis-explores-the-need-for-ortho…
پایان نامه: جهت اخذ دکترای دندانپزشکی. موضوع: بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله. منطقه 19 آموزش و پرورش تهران در سال 1382. (طرح مصوب …

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16 …

stdownload.ir/articles/21911

ذخیره شده

۲۳ فروردین ۱۳۹۶ – محقق عزیز، خوش آمدید. این سایت برای شما راه اندازی شده است. صفحه حاضر دارای لینک اصلی دانلود «پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در …

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله – …

filemas.filenik.ir/product-20982-بررسي-نياز-به-درمان-هاي-ارتودنسي-در-دانش-آموزان-…

ذخیره شده

بررسی نیاز به درمان ارتودنسی دانش آموزان 1614 ساله پروژه تحقیق مقاله جزوه پژوهش دانلود پروژه دانلود تحقیق دانلود مقاله دانلود جزوه دانلود پژوهش.

پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در …

free.campfile.ir/?p=61299

ذخیره شده

۱۷ تیر ۱۳۹۶ – ررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش تهران در سال 1382. سابقه و هدف : نیاز به درمان‌های ارتودنسی الگوی …

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله | …

progeha.ir/بررسی-نیاز-به-درمان-های-ارتودنسی-در-دان/

ذخیره شده

صفحه نخست » پایان نامه » بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله. توجه توجه توجه توجه توجه !!!!!! حتما بعد از پرداخت موفقیت آمیز و انتقال به …

مقاله بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله

bankmaghale.ir/مقاله-بررسي-نياز-به-درمان-هاي-ارتودنسي/

ذخیره شده

مقاله بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله … سنجش نیاز به درمان ارتودنسی در ۵۱۱۲ کودک مالزیایی با استفاده از شاخص های. …. از ایندکس IOTNدر سال تحصیلی ۸۲-۸۱، پایان نامه دکتری عمومی،۲۲۷۱، دانشکده دندانپزشکی دانشگاه ….. ارتودنسي, مال اكلوژن, مقاله بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله.

خرید و دانلود پایان نامه بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در …

rayashop.mesell.ir/…/خرید-و-دانلود-پایان-نامه-بررسي-نياز-به-درمان-هاي-ارتودنسي-در…

ذخیره شده

۱۳ بهمن ۱۳۹۴ – فروشگاه رایاشاپ پایان نامه ای با موضوع بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان (16-14 ساله) برای شما آماده کرده است که دارای چهار فصل است؛ …

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله

47452rvfg.8ll8.ir/
چکیده: عنوان: بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش تهران در سال 1382. سابقه و هدف : نیاز به درمان‌های ارتودنسی الگوی …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش بررسی نیاز به درمان های …

lono.wordpressblog.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-بررسی-نیاز-به/

ذخیره شده

۱۷ تیر ۱۳۹۶ – در سال 1382 (طرح مصوب مركز تحقیقات علوم دندانپزشكی)– 60 ص … پایان نامه … چکیده: عنوان: بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان 16-14

پایان نامه دندانپزشکی با عنوان بررسی نیاز به درمان های …

bougoal.ir › پایان نامه › دندان پزشکی

ذخیره شده

۸ مرداد ۱۳۹۵ – عنوان : بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله. تعداد صفحات :۵۴. سایت ارائه دهنده: بوشهر گل. فرمت:Word. قیمت :۵۰۰۰تومان( کلیه …

دانلود پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش …

9sk3sw.hanipaper.ir/
دانلود پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله -کامل و جامع.

پايان نامه دندانپزشكي -بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در …

137492hfbj.0u0.ir/
مقایسه و مقابله دو شاخص ارتودنسی شاخص نیاز به درمان های ارتودنسی و شاخص … در دانش آموزان 16-14 ساله شهرستان ري ناحيه 2 بر اساس ايندكس IOTN در سال 1382 انجام …

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16 …

asmankavir.aslblog.ir/post/2780

ذخیره شده

۱۲ مرداد ۱۳۹۵ – برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

پايان نامه دندانپزشكي -بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در …

filechi.file2000.ir/…/پايان-نامه-دندانپزشكي–بررسي-نياز-به-درمان-هاي-ارتودنسي-در-…

ذخیره شده

پايان نامه دندانپزشكي -بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله 60 ص + 14 اسلاید محمد میرآب 1396/02/02 دسته بندی : دندانپزشکی 1 …

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶ …

cero.utshop.ir/پایان-نامه-بررسی-نیاز-به-درمان-های-ارتو/
۱۰ فروردین ۱۳۹۶ – بزرگترین مرجع ارائه دهنده مقاله، پایان نامه، پاورپوینت و…

پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در …

mediafile.p30gig.ir/products/135727
ررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش تهران در سال 1382. سابقه و هدف : نیاز به درمان‌های ارتودنسی الگوی شناخته شده‌ای ندارد و …

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16 …

mihanshop.hamrahblog.com/post/515

ذخیره شده

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله به همراه پاورپوینت –

فروش دانلودی پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در …

1dnr24.abtindls.ir/
فروش دانلودی پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله.

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16 …

sims95.rexblog.ir/post301.php

ذخیره شده

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله وارد …

پایان نامه دندانپزشكی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در …

2121.4kia.ir/info/81097/i/?getppsid=13467

ذخیره شده

پایان نامه: جهت اخذ دكترای دندانپزشكی. موضوع: بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله. منطقه 19 آموزش و پرورش تهران در سال 1382. (طرح مصوب مركز …

بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان – دانلود فایل …

dl.filemofid.ir/بررسي-نياز-به-درمان-هاي-ارتودنسي-در-دان/

ذخیره شده

۴ مرداد ۱۳۹۶ – آموزان ۱۶-۱۴ ساله ۶۰ ص + ۱۴ اسلاید که جزو پر بازدید ترین فایلهای … پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶ – دانلود …

sell-file.vistablog.ir/tag/بررسی+نیاز+به+درمان+های+ارتودنسی+در+دانش+آموزان+۱۶
پایان نامه دکترای دندانپزشکی – بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان … ررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش

خرید و دانلود پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در …

shahabic.rzb.shahreweblog.ir/post504662.html
بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((خرید و دانلود پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله)) وارد صفحه فروش فایل …

ارتودنسی – ارتودنسی

www.ortodonsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13…

ذخیره شده

پایان نامه: بررسی شیوع ناهنجاریهای مفصل گیجگاهی- فکی در بیماران مبتلا به کاهش …. مقایسه آزمایشگاهی میزان نیرو- فعال سازی پیچ طراحی شده با سایر پیچ های معمول در گسترش فک. … نیاز به درمان ارتودنسی در دانش آموزان 14 تا 18 ساله شهر شیراز.

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله

payannameh1000.sellfile.ir/prod-269598-پایان+نامه+دندانپزشکی+_بررسی+نیاز+به+د…
مطالب این پست : پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله 60 ص + 14 اسلاید. با فرمت ورد و پاورپوینت. دانشگاه علوم …

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله – …

rozblog.marketfile.ir/product-47126-Evaluation-of-orthodontic-treatment-need-in-16…

ذخیره شده

۲۵ تیر ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه پژوهش حافظه و ابعاد حافظه(فصل دوم پایان نامه) …… عنوان: بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 …

پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در …

psdkart.ir/?p=9324
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ – پایان نامه: جهت اخذ دکترای دندانپزشکی موضوع: بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۱۹ آموزش و پرورش تهران در سال ۱۳۸۲

دانلود بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 …

persianfiles.ir/بررسی-نیاز-به-درمان-های-ارتودنسی-در-دان/

ذخیره شده

۲ روز پیش – بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله تیوولی دنا پلاس دامنه خودرو انگلیسی رنو کپچر سیمبل گلکسی اس 8 نیازمندیهای همشهری …

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶ …

thesisfa.blogfa.com/post/431
عنوان پایان نامه : بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله مربوط به رشته : دندانپزشکی فرمت اجرایی : در قالب Word تعداد صفحات : 79 صفحه.

پایان نامه های تحقیقاتی در زمینه ارتودنسی – کلینیک …

https://jamilian.net › … › پایان نامه های تحقیقاتی

ذخیره شده

در این بخش پایان نامه های تحقیقاتی به راهنمایی دکتر جمیلیان در دانشکده دندانپزشکی … بررسی نیازبه درمانهای ارتودنسی دردانش آموزان دختر16-14 ساله شهرتهران درسال …. مرتبط با آن در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران سال 91-1390 ، شماره پایان نامه …

دانش آموزان|پایان نامه|پروپوزال|مقاله انگلیسی|ترجمه|پروژه – …

https://parsproje.com/component/search/?searchword=دانش%20آموزان&searchphrase…

ذخیره شده

دانش آموزان ارائه و دانلود منابع علمی فارسی و انگلیسی و تحقیقات پایان نامه و … می شوند و هر ساله تعداد زیادی از دانش آموزان به این علت در فراگیری مطالب درسی دچار مشکل می …. OL933- بررسی تأثیر رسانه های نوین آموزشی را بر یادگیری دانش آموزان دختر …. نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزاندرمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 …

[DOC]عناوین پایان نامه های مصوب ردیف عنوان پایان نامه بررسی اثر …

dent.zaums.ac.ir/uploads/anavine_payannamehaye_mosavab.docx

ذخیره شده

مشابه

بررسی عرض لثه چسبنده در دانش آموزان 14-12 ساله شهر زاهدان در سال 89-88 … بررسی نیاز به درمان ارتودنسی با استفاده از ایندکس IOTN در دانش آموزان 14-11 ساله شهر …

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله | …

my4kia.ir › پیرا پزشکی

ذخیره شده

۴ مهر ۱۳۹۶ – بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله … عنوان: بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۱۹ آموزش و … قبلی پایان نامه بررسی ایزومری در اکسیم حاصل از ترسیوبوتیل، سیکلوهگزنیل، …

دانلود پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش …

neginproj3.ir/post-19246.html
۱۹ آذر ۱۳۹۵ – لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان …

پژوهشكده علوم دندانپزشکی – معرفي رئيس پژوهشكده

sbmu.ac.ir/?siteid=186&pageid=9429

ذخیره شده

مشابه

بررسي اعتبار اندازه گيري دندانپزشكان در ارزيابي شاخص نياز به درمان ارتودنسي با ….. بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان ۱۶-۱۴ساله منطقه ۱۱آموزش و پرورش تهران … تهيه فهرست پايان نامه تحقيقاتي دندانپزشكي از سال 1375 تا 1378.

[PDF]پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16 …

leodownload.ir/saveAsPDF=9724

ذخیره شده

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 64. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﻫﺎی ارﺗﻮدﻧﺴﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان 16-14 ﺳﺎﻟﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺎل اﮐﻠﻮژن (1). ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ارﺗﻮدﻧﺴﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت …

پایان نامه دندانپزشكی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در …

www.jahandoc.com/پايان-نامه-دندانپزشكي-بررسي-نياز-به-در/

ذخیره شده

۷ بهمن ۱۳۹۳ – مطالب این پست : پایان نامه دندانپزشكی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله 60 ص + 14 اسلاید با فرمت ورد و.

مقاله بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله

bankmaghaleh.ir/مقاله-بررسی-نياز-به-درمان-های-ارتودنسی/

ذخیره شده

لذا هدف از مقاله بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله می باشد. در این پژوهش ۴۶۰ دانش‌آموز ۱۶-۱۴ ساله دبیرستانی معاینه شدند . نمونه‌ها از شش دبیرستان …

[PDF]بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله | …

ncba.ir/saveAsPDF=5660

ذخیره شده

ﻋﻨﻮان: ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﻫﺎی ارﺗﻮدﻧﺴﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان 16-14 ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 19 آﻣﻮزش و ﭘﺮورش …. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری، ﺳﺒﮑﻬﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان 12-17 ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ.

دانلودرایگان پایان نامه دندانپزشکی – فروش پرفروش ترین …

taesisat.ir/8153/دانلودرایگان-پایان-نامه-دندانپزشکی-ب/

ذخیره شده

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ – دانلودرایگان پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله. دندان پزشک چکیده: عنوان: بررسی نیاز به درمان‌های …

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله – …

98post.ir › فروش
۴ خرداد ۱۳۹۶ – عنوان: بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 …. پایان نامه دندانپزشکی بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان …

بررسی نیاز دانش آموزان 14 تا 16 ساله به درمان های ارتودنسی – …

bir98.ir/?p=3912

ذخیره شده

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ – عنوان: بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش … مواد و روش‌ها: در این پژوهش 460 دانش‌آموز 16-14 ساله دبیرستانی از منطقه 19 آموزش …. از ایندكس IOTNدر سال تحصیلی 82-81، پایان نامه دكتری عمومی،2271، …

تحقیق بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16 14 …

mersa.xyz/…/تحقیق-بررسی-نیاز-به-درمان-های-ارتودنسی-در-دانش-آموزان-16-14-ساله

ذخیره شده

پایان نامه مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان علاقمند به ورزش و دانش آموزان بی علاقه به ورزش تعداد صفحات فایل: 128 هم میهنان عزیز به سایت مرجع فایل های …

پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های … – فایل …

zohormonji.ir/30-پایان-نامه-دندانپزشکی-بررسی-نیاز-به-د/

ذخیره شده

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ – ررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش تهران در سال 1382. سابقه و هدف : نیاز به درمان های ارتودنسی الگوی …

دانلود بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله

bargkhazan.rozblog.com/post/280

ذخیره شده

سابقه و هدف :نیاز به درمان‌های ارتودنسی الگوی شناخته شده‌ای ندارد و دندانپزشکان نظرهای … موضوع : مقالات , | تاریخ : دوشنبه 23 تير 1393 زمان : 16:14 | بازدید : 1 … در این پژوهش، نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۱۹ آموزش و پرورش … نیاز‌های درمانی ارتودنسی دانش‌آموزان ۱۱ساله شهرستان بندرانزلی در سال ۷۷، پایان نامه …

پایان نامه دکترای رشته دندانپزشکی بررسي نياز به درمان هاي …

download1.totalsub.top/product/353146
دانلود پایان نامه دکترای رشته دندانپزشکی بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16 14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش تهران با فرمت ppt و ور.

دانلود پايان نامه دندانپزشكي -بررسي نياز به درمان هاي …

دانلود پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله


پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله. دانلود پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ۱۶-

پايان نامه بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان – …

downloadd.tafrihi.top/product/191465
مطالب این پست : پایان نامه دندانپزشكی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله 60 ص + 14 اسلاید با فرمت ورد و. هــوپــاد رایانه پايان نامه بررسي …

دانلودرایگان پایان نامه دندانپزشکی – تبریزلینک دانلود فایل

دانلودرایگان پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله

ذخیره شده

۱۷ شهریور ۱۳۹۶ – برای دانلود فایل « دانلودرایگان پایان نامه دندانپزشکی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله » از پاین همین صفحه می توانید با …

مقاله بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان

www.paradisepictures.ir/cat/75/0/دندانپزشکی.htm

ذخیره شده

دانلود پایان نامه دکتری دندانپزشکی بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد … پايان نامه دندانپزشكي -بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله …. چكيده: عنوان: بررسي نياز به درمان‌هاي ارتودنسي در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 …

پروژه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان ساله …

nashr.xyz/search/پروژه-بررسی-نیاز-به-درمان-های-ارتودنسی-در-دانش-آموزان-ساله

ذخیره شده

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16الی14 سالهپایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله تعداد صفحات… {پایان نامه …

[PDF]کارنامه سوابق آموزشی ، پژوهشی و اجرایی

journal.qums.ac.ir/files/site1/files/CV_Padisar.pdf

ذخیره شده

ب( پایان نامه های نوشته شده در دوران تحصیل …. به. مدت. 1. ساعت. کمیته ارزشیابی اساتید در. EDO. عضو کمیته. دانشگاه علوم … بررسی نیاز. درمانی ارتودنتیک ). IOTN. ( در. دانش آموزان. 33. -. 33. ساله شهر قزوین …. بررسی نیازهای درمانی ارتودنسی کودکان.

دکتر هدایتی – دانشکده دندانپزشکی شیراز – دانشگاه علوم …

dental.sums.ac.ir/cvasatid/drhedayati.html

ذخیره شده

مشابه

2)پایان نامه ها: 1-تعیین مرحله … 6-بررسی نیاز به درمان ارتودنسی با توجه به شاخص IOTN در گروه سنی 14-11 سال در شیراز- 1382- سمانه بهمنی جهرمی. 7-عوارض … 17-بررسی مال اکلوژن های دندانی دانش آموزان 13-15 ساله شهر شیراز- 1373-طاهری زاده –. محمدی.

پایان نامه آماده درباره ارتودنسی در دانش آموزان پاورپوینت آماده …

sodl.ir/html/32245

ذخیره شده

۵ تیر ۱۳۹۶ – دانلود پایان نامه آماده درباره ارتودنسی در دانش آموزان با فرمت word-ورد 95 … بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله. منطقه 19 آموزش …

مقاله,تحقیق,پروژه

radfile.blogsky.com/1395/09/page/351
پایان نامه دکترای دندانپزشکی – بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان … به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش تهران در سال …

دندانپزشکی | کلیک – مرجع دانلود پایان نامه و مقاله

payanname1.ir/product-category/علوم-پزشکی/دندانپزشکی/

ذخیره شده

دانلود پایان نامه و مقاله رشته ی داروسازیو دندانپزشکی … دانلود پایان نامه دکتری : بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله. دانلود پایان نامه دکتری …

بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان – بنیاد علمی …

libh.ir/blog/2017/01/26/بررسی-نیاز-به-درمان-های-ارتودنسی-در-دان.html

ذخیره شده

۷ بهمن ۱۳۹۵ – عنوان: بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و … سابقه و هدف : نیاز به درمان‌های ارتودنسی الگوی شناخته شده‌ای ندارد و … و تربیت دانش آموزان · پایان نامه بررسی روش های صحیح مطالعه برای دانش آموزان …

[PDF]كتاب برنامه همايش .pdf – وزارت بهداشت

meduc17.behdasht.gov.ir/Files/Page/…/Document/barname%20%20%20.pdf

ذخیره شده

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ﺳﻼﻣﺖ، ﻫﻢ اﻳﻨﻚ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻮل در زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ در. ﺣﻮزه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻴﺶ از … ﻋﺰم راﺳﺦ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎري اﺳﺖ.

پایان نامه اموزش املاء-3 – سورن داک

www.sorendoc.ir/Articles/q/پایان-نامه-آموزش-املاء/page/3
پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش تهران در سال 1382 ( طرح مصوب مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی ).

[PDF]PDF: پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش …

dictum.ir/…/5201-پایان-نامه-بررسی-نیاز-به-درمان-های-ارتودنسی-در-دانش-آموزان-16-1…

ذخیره شده

۶ اسفند ۱۳۹۵ – ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﻣﺎن ﻫﺎی ارﺗﻮدﻧﺴﯽ در داﻧﺶ آﻣﻮزان 16-14 ﺳﺎﻟﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺎل اﮐﻠﻮژن(1). ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ارﺗﻮدﻧﺴﯽ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪت …

پایان نامه های دندانپزشکی – پروژه پایان نامه کارآموزی مقاله

perojeh.com/#!cat-12592

ذخیره شده

پايان نامه دندانپزشكي بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله 60 ص + 14 اسلاید. 100,000 ریال. پایان نامه دندانپزشكي بررسي اثر يک UDMA جديد …

پایان نامه دکترای دندانپزشکی – بررسي نياز به درمان هاي …

file-sell.abtinblog.com/…/+پایان+نامه+دکترای+دندانپزشکی+-+بررسي+نياز+به+درما…

ذخیره شده

این فایل ” پایان نامه دکترای دندانپزشکی – بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله منطقه 19 تهران با فرمت word ” را از فروشگاه فایل دانلودتر …

برترین پکیج پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی …

paperdok.ir/harticle/r-12165.htm
۵ فروردین ۱۳۹۶ – برترین پکیج پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله – دانلود فایل. با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان هموطن گرامی …

[PDF]گزارش شاخص ارزیابی علوم دندانپزشکی ایران – معاونت …

research.umsu.ac.ir/uploads/dental.pdf

مشابه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ارائه شده به … برنامه کلی آموزشی دانشجویان دندانپزشکی …. های تحقیقاتی مصوب و یا در دست بررسی معاونت پژوهشی و مصوب توسط شورا …. های مختلف نیاز به کار و …. ارتودنسی، بیماریهای. دهان پروتز، جراحی و دندانپزشکی عملی . از سال. 0881 …. ساله و پایان یافتن واحدها و ارائه پایان نامه به ارزش. 6.

فایل های دسته بندی دندانپزشکی – فروشگاه ساز آنلاین یک …

www.yekfile.com/group/336/دندانپزشکی

ذخیره شده

لیست فایل های دندانپزشکی. … پایان نامه بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله در یک شهر به همراه پاورپوینت · خرید. 35,000 7,000 تومان …

پایان نامه دندانپزشکی Archives – دانلود پروپوزال پایان نامه …

www.cprozhe.com/category/پایان-نامه-دندانپزشکی/

ذخیره شده

مقدمه بشر همواره در اين آرزو بوده كه تا حد امكان به نحوي از انحاء از دست رفتن دندانهاي خود … چكيده: عنوان: بررسي نياز به درمان‌هاي ارتودنسي در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 …

لیست کامل پروژه و پایان نامه های دانشجویی – 20میخوام

20mikham.com/list/

ذخیره شده

مشابه

۵ تیر ۱۳۹۴ – در ادامه شما آرشیو کاملی از پروژه و پایان نامه های را مشاهده می فرمایید که بیش از 95 درصد … -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله.

مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان، شماره 28 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5191&Number=28&Appendix=1

ذخیره شده

مشابه

۴ خرداد ۱۳۹۱ – فقط تا پايان اسفند 91 …. ميزان شيوع دندان هاي ناتال در نوزادان متولد شده در شهر اصفهان در يك دوره يك ….. خدمات درماني مراجعه كننده به مراكز راديولوژي شهر اصفهان در سال 1389 ….. بررسي دامنه تغييرات زاويه µ در دانش آموزان 17-6 ساله داراي اكلوژن نرمال … و رضايت از نظم دندان ها با تمايل به درمان ارتودنسي و نياز واقعي به درمان

دانلود رایگان پایان نامه در مورد بررسی اثرات محیطی بر عملکرد …

vipdoc.ir/…/module.weblog_Page.32_Action.BlogDataInfo_Lang.fa_FromDate.2017…

ذخیره شده

۸ شهریور ۱۳۹۶ – پایان نامه بررسی اثرات شرایط محیطی ( فشار ، دما ، رطوبت و … ) …. دانلود پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله -کامل و …

لیست فایلهای علوم پزشکی :: پورتال جامع فایلهای آموزشی …

sellfile2015.blog.ir/category/لیست-فایلهای-علوم-پزشکی/
۲ دی ۱۳۹۴ – 76, بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش تهران در سال 1382 (طرح مصوب مرکز تحقیقات علوم …

آموزش کامل چرم دوزی با دست – اورجینال – ترسیم خیال

rasminretl.toonblog.ir/post/12

ذخیره شده

۵ روز پیش – -دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی طرحی‌نوین در ساخت اسكله‌های شناور … و دانلود پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله

دانلود پایان نامه

thesis22.mihanblog.com/

ذخیره شده

مشابه

برای خرید هر یک از این پایان نامه ها به ایمیلhemati16@gmail.com ایمیل دهید و ….. نامه دندانپزشكی -بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله 60 ص + …

میهن تحقیق – پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار …

www.mihantahghigh.ir/payanname.htm

ذخیره شده

مشابه

3 – (پايان نامه) بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي ادارة جهاد كشاورزي …. نامه دندانپزشكي -بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله 60 ص + …

لیست کلی عناوین پایان نامه ها 1 – persian tahghigh

www.persiantahghigh.blogfa.com/author-persiantahghigh.aspx

مشابه

چگونگی دریافت فهرست و چکیده پایان نامه، روش تحقیق و گزارش کارآموزی : ….. پايان نامه دندانپزشكي -بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله ت.

پایان نامه رشته های علوم پزشکی و پیراپزشکی – بزرگترین …

www.moshtari.org › پایان نامه

ذخیره شده

دانلود پایان نامه ، پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، هوشبری ، پرستاری ، علوم … 262-بررسي مسائل ايمني و بهداشت حرفه. … 316-بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي.

بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عوامل همه گیر …

www.unicloob.com › پروژه و پايان نامه › پزشكي

ذخیره شده

مشابه

بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عوامل همه گیر شناختی آن در دانش آموزان … دانلود رایگان, پروژه‌های پزشکی, پایان‌نامه پزشکی, بهداشت پروژه های پزشکی, پزشکی کودک, پزشکی مردان, … بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله.

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های پزشکی

www.pdfiran.com/tabid/451/View/1312/id/4854/Default.aspx

ذخیره شده

مشابه

۲۱ آبان ۱۳۹۲ – دانلود رایگان پایان نامه,پایان نامه,پایان نامه کارشناسی ارشد,پورپوزال,پروژه,پایاننامه … بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان 16-14 ساله.

[PDF]ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺐ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥ

www.abzums.ac.ir/portal/file/?130820/dentist.pdf

ذخیره شده

ﺍﮔﺮ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰﻱ. ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. 7. -ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻛﻪ ﻣﻄﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 8. -ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻝ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ …

خادمان منتظر

ramzplok.ramzblog.ir/

ذخیره شده

صدور بیمه های درمان … بررسی رابطه سبک های اسنادی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در دانش‌آموزان … داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89 (ویژه انجام پایان نامه و …… بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله

[PDF]ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﻜﺪه دﻧﺪان

jids.mui.ac.ir/index.php/jids/article/download/1015/3027
داﻧﺸ. ﻴﺎر. ﮔﺮوه اﻧﺪودﻧﺘﻴﻜﺲ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن. دﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮام ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ. داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه آﻣﺎر و … ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ. ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺑـﻪ ﭼـﺎپ. ﻣﻲ. ﺭﺳﺪ . ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺠﻠﻪ، ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ، ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﺮﻭﺭﻱ …. ﺣﺮﻑ ﺍﻭﻝ ﻧﺎﻡ. (.) ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﻳﺎﻥ. ﻧﺎﻣﻪ. (.) ﻧﺎﻡ ﺷـﻬﺮ. (:). ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ. )،(. ﻧﺎﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ. )؛(. ﺳﺎﻝ ﺍﻧﺘ. ﺸﺎﺭ . ﻣﺜﺎﻝ … ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻋﻠﻤـﻲ ﺑـﺮﺍﻱ ﺩﺍﻭﺭﺍﻥ ﺍﺭﺳـﺎﻝ … ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺩﻧﺪﺍﻥ.

بهداشت و پزشکی بایگانی – Xproje

xproje.ir › پاورپوینت › بهداشت و پزشکی

ذخیره شده

بزرگترین منبع پایان نامه و تحقیق … با توجه به اين كه پيشگيري كم هزينه تر وراحتتر از درمان است، پس چه پسنديده است كه … پاورپوئینت بررسی نیاز به در مان های ارتودنسی در دانش آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش شهر تهران … دوره زندگي يك ياخته از هنگام شكل گيري تا پايان تقسيم آن را چرخه ياخته اي یا ((cell cycle گويند.

پایان نامه بررسی نیاز به درمان های ارتودنسی در دانش آموزان 16 …

www.aranthesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-نیاز-به-درمان-های-ارتودنسی-در-دانش-آموزان-16…

ذخیره شده

دانشکده دندانپزشکی. پایان نامه: جهت اخذ دکترای دندانپزشکی. چکیده: عنوان: بررسی نیاز به درمان‌های ارتودنسی در دانش‌آموزان 16-14 ساله منطقه 19 آموزش و پرورش تهران در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *