دانلود کامل پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 8
فرمت فایل docx
حجم فایل 484 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 160

پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

فروشنده فایل

کد کاربری 25170

کاربر

پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی بود.در این پژوهش که از نوع هم بستگی بوده با استفاده از پرسش نامه های سنجش نگرش های خوردن، مقیاس تشخیصی اختلال خوردن، پرسش نامه شکل بدنی، پرسش نامه خود شیء انگاری، مقیاس تفکرات کلیشه ای و قالبی در مورد بدن ایده آل و کمال گرایی اهواز 300 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند مورد بررسی قرار گرفتند، هم چنین داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS وAMOS تحت برنامه ویندوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نارضایتی بدنی، اختلالات خوردن را به صورت مستقیم و مثبت پیش بینی می نماید. کمال گرایی، خود شیء انگاری،شاخص توده بدنی به صورت مستقیم و مثبت، نارضایتی بدنی و سپس اختلال خوردن را پیش بینی می نمایند. شاخص توده بدنی به تنهایی اختلال خوردن را به صورت مستقیم و منفی پیش بینی می نماید.درونی سازی لاغری هیچ یک از نارضایتی بدنی و اختلال خوردن را پیش بینی نمی کند.بر اساس یافته های پژوهش کمال گرایی، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری به واسطه گری نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را به صورت مستقیم و مثبت پیش بینی می نمایند. هم چنین شاخص توده بدنی به صورت منفی و معکوس اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید.

کلمات کلیدی: اختلالات خوردن، نارضایتی بدنی، کمال گرایی، دورنی سازی لاغری، شاخص توده بدنی، خودشیء انگاری

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات 2

1-2- بیان مسأله 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

1-4- اهداف پژوهش 8

1-4-1-اهداف کلی 8

1-4-2-اهداف جزئی 8

1-5- تعریف مفهومی متغیرها9

1-5-1-اختلالات خوردن 9

1-5-2-نارضایتی بدنی 9

1-5-3-شاخص توده بدنی9

1-5-4-خودشی انگاری 10

1-5-5- درونی سازی لاغری ایده آل10

1-5-6- کمال گرایی 11

1-6- تعریف عملیاتی متغیرها12

1-6-1-اختلالات خوردن 12

1-6-2-نارضایتی بدنی 12

1-6-3-کمال گرایی 12

1-6-4- درونی سازی لاغری ایده آل12

1-6-5-خودشیء انگاری 12

1-6-6- شاخص توده بدنی12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش

2-1-مقدمه 14

2-2- مبانی نظری 14

2-2-1-تصویر بدنی 14

2-2-1-1-رویکردهای نظری به تصویر بدنی15

2-2-1-1-1-نظریه های اجتماعی – فرهنگی16

2-2-1-1-2- نظریه های فمینیستی و شیء انگاری17

2-2-1-1-3- نظریه تعاملی نگری نمادین19

2-2-1-1-4- نظریه مقایسه اجتماعی21

2-2-1-1-5- نظریه خود ناهمخوانی22

2-2-2- نارضایتی بدنی 23

2-2-2-1-جنسیت و نارضایتی بدن25

2-2-2-2-علت های نارضایتی بدنی26

2-2-2-2-1-علت های اجتماعی- فرهنگی29

2-2-2-2-2-علت های زیستی30

2-2-2-2-3- علت های درون شخصی31

2-2-2-2-3-1-کمال گرایی و نارضایتی بدنی33

2-2-2-2-3-2-درونی سازی لاغری34

2-2-2-2-3-3- خودشی انگاری36

2-2-2-2-4- علت های بین شخصی37

2-2-2-2-4- 1-روابط با همسالان و نارضایتی بدنی 37

2-2-2-2-4- 2-روابط صمیمی و نارضایتی بدنی 37

2-2-2-3- نارضایتی بدنی و اختلالات روانی39

2-2-2-3-1- نارضایتی بدنی و درماندگی / بهزیستی روانی 39

2-2-2-3-2- نارضایتی بدنی و افسردگی40

2-2-2-3-3- نارضایتی بدنی و اختلال های خوردن 41

2-2-2-4- جایگاه نارضایتی بدنی در DSM-IV-TR 43

2-2-3- انواع اختلالات مربوط به خوردن و عوارض ناشی از آن 44

2-2-3-1- بی اشتهایی عصبی (Anorexia45

2-2-3-1-1- عوارض 45

2-2-3-2- پرخوری عصبی (Bulimia45

2-2-3-2-1- عوارض 46

2-2-3-3- اختلالات خوردن که به عوامل دیگر وابسته اند46

2-2-3-3-1-پرخوری مختل کننده (Being Eating Disorder47

2-2-4-شیوع اختلالات خوردن47

2-2-5- عوامل درونی و بیرونی اثرگذار در بروز اختلال خوردن47

2-2-5-1- عوامل بیرونی 48

2-2-5-2- عوامل درونی 49

2-2-6- جنسیت و اختلالات مربوط به خوردن52

2-3- پژوهش های پیشین52

2-4-نتیجه گیری 62

2-5-فرضیه های پژوهش 62

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-مقدمه 64

3-2-روش پژوهش 64

3-3- جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری65

3-4- ابزار پژوهش 65

3-4-1-اختلالات خوردن 65

3-4-1-1-مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن 65

3-4-1-2- پرسش نامه نگرش خوردن 67

3-4-2-نارضایتی بدنی 69

3-4-2-1-پرسش نامه شکل بدنی69

3-4-4-خودشی انگاری 70

3-4-4-1-پرسش نامه خود شی انگاری70

3-4-6- پرسشنامه کمال گرایی72

3-4-6-1-پرسشنامه کمال گرایی اهواز72

3-4-7-درونی سازی لاغری73

3-4-7-1-مقیاس درونی سازی لاغری73

3-4-8-شاخص توده بدنی74

3-5-روش اجرا 74

3-6-روش تجزیه و تحلیل داده­ها74

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1 مقدمه 76

4-2 آمار توصیفی 76

4-3- ماتریس همبستگی متغیرهای مدل83

4-4- یافته های تحلیل مسیر84

4-4-1-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس کمال گرایی85

4-4-2-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس درونی سازی لاغری 85

4-4-3-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس شاخص توده بدنی 86

4-4-4-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس خودشیء انگاری 87

4-4-5-پیش بینی اختلالات خوردن بر اساس نارضایتی بدنی 87

4-4-6-پیش بینی اختلالات خوردن براساس کمال گرایی88

4-4-7-پیش بینی اختلالات خوردن براساس شاخص توده بدنی88

4-4-8-پیش بینی اختلالات خوردن براساس درونی سازی لاغری89

4-4-9-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس خودشیء انگاری 90

4-4-10- پیش بینی اختلال خوردن براساس کمال گرایی با واسطه گری نارضایتی بدنی… 90

4-4-11- پیش بینی اختلال خوردن براساس درونی سازی لاغری

با واسطه گری نارضایتی بدنی91

4-4-12- پیش بینی اختلال خوردن براساس شاخص توده بدنی

با واسطه گری نارضایتی بدنی91

4-4-13- پیش بینی اختلال خوردن براساس خود شیء انگاری

با واسطه گری نارضایتی بدنی92

4-5 -مدل سازی معادلات ساختاری92

عنوان صفحه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه 99

5-2-فرضیه های پژوهش 99

5-2-1-فرضیه 1: کمال گرایی نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید99

5-2-2-فرضیه 2: درونی سازی لاغری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید100

5-2-3-فرضیه 3:BMI نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید101

5-2-4-فرضیه 4: خودشی انگاری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید103

5-2-5-فرضیه 5: کمال گرایی اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید104

5-2-6-فرضیه 6: درونی سازی لاغری اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید105

5-2-7-فرضیه 7: BMI اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید106

5-2-8-فرضیه 8: خودشیء انگاری اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید107

5-2-9-فرضیه 9: نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید107

5-2-10-فرضیه 10:کمال گرایی، درونی سازی لاغری، خودشیء انگاری و شاخص توده بدنی

با واسطه گری نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را پیش بینی می نمایند108

5-4-نتیجه گیری 111

5-5-محدودیت ها 111

5-6-پیشنهادات 112

منابع و مآخذ

منابع فارسی 113

منابع انگلیسی 116

عنوان صفحه

پیوست

پرسش نامه تشخیصی اختلالات خوردن(EDDS128

پرسشنامه نگرش های خوردن-26130

پرسش نامه نارضایتی بدنی(8-D132

پرسش نامه درونی سازی لاغری133

پرسشنامه خود شیء انگاری134

پرسش نامه کمال گرایی اهواز136

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1 نظام طبقه بندی WHO از اضافه وزن و چاقی بر پایه ی شاخص توده بدن…….. 10

جدول 3-1: پایایی پرسشنامه‌ی اختلالات خوردن EDDS 66

جدول 3-2: روایی پرسشنامه‌ی اختلالات خوردن EDDS 67

جدول 3-3. زیر مقیاس ‌های مربوط به پرسشنامه EAT-26 68

جدول3-4: نقاط برش پرسش نامه BSQ-8D70

جدول3- 5: روایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن70

جدول 3- 6: پایایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن70

جدول 3-7: روایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری71

جدول 3-8: پایایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری72

جدول 3-9: روایی پرسشنامه‌ی درون سازی لاغری73

جدول 3-10: پایایی پرسشنامه‌ی درون سازی لاغری74

جدول 4-1: آمار توصیفی متغیر سن77

جدول 4-2: آمار توصیفی متغیر تحصیلات77

جدول 4-3: آمار توصیفی متغیر شاخص توده بدنی78

جدول 4-4: آمار توصیفی متغیر نارضایتی بدن78

جدول 4-5: فراوانی نارضایتی از بدن بر حسب شاخص توده بدنی79

جدول 4-6: آمار توصیفی متغیر احتمال وجود اختلال تغذیه­ای 80

جدول 4-7: آمار توصیفی اختلال آنورکسیانروسیا81

جدول 4-8: آمار توصیفی اختلال بولومیانروسیا82

جدول 4-9: آمار توصیفی اختلال پرخوری82

جدول 4-10: آمار توصیفی اختلال خوردن نوع 282

جدول 4-11: ماتریس همبستگی بین متغییرهای پژوهش 83

جدول 4-12: مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر نارضایتی بدنی85

جدول 4-13: مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی لاغری بر نارضایتی بدنی86

جدول 4-14: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر نارضایتی بدنی86

جدول 4-15: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر نارضایتی بدنی87

جدول 4-16: مدل رگرسیونی تاثیر نارضایتی بدنی بر اختلالات خوردن87

جدول 4-17: مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر اختلالات خوردن88

جدول 4-18: مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی لاغری بر اختلالات خوردن89

جدول 4-19: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلالات خوردن89

جدول 4-20: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر اختلالات خوردن90

جدول 4-21: تاثیر کمال گرایی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی90

جدول 4-22: تاثیر درونی سازی لاغری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی91

جدول 4-23: تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی91

جدول 4-24 : تاثیر خودشیء انگاری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی92

جدول 4-25: برآورد انجام شده برای تفاوت معناداری پارامترها با مقدار صفر93

جدول 4-26: شاخص های برازش مدل95

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 4-1: مدل مسیر پیشنهادی برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن با واسطه­گری نارضایتی بدن (برآوردهای استاندارد) 93

شکل 4-2: شکل 4-12: مدل مسیر برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن با واسطه­گری 9نارضایتی بدن (برآوردهای استاندارد 94

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

نمودار 4-1: توزیع فراوانی اختلال خوردن 81

پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی … – …

mm.full-thesis.com/پایان-نامه-بررسی-نقش-پیش-بین-کمال-گرایی/

ذخیره شده

عنوان کامل پایان نامه : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی …

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، …

https://www.li4.ir/بررسی-نقش-پیش-بین-کمال-گرایی،-درونی-ساز/19792

ذخیره شده

پایان نامه حاضر با عنوان بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی …

فایل پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی …

lteartikles.ir/post/matlab1924.html

ذخیره شده

۲۷ شهریور ۱۳۹۶ – فایل پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری …

دانلود پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی …

5d3cs9.barfindl.ir/
دانلود پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی – خرید …

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، …

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی

ذخیره شده

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی. عنوان تحقیق: بررسی …

دریافت فایل پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، …

article.soheilarcs.ir/hyper/arc-912.html
۲۱ بهمن ۱۳۹۵ – … شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی … پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، …

دریافت فایل پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، …

hatametae.webpi.ir/post/matlab1877.html

ذخیره شده

۶ مرداد ۱۳۹۶ – دریافت فایل پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری …

دانلود فایل کامل پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی …

profic.webpi.ir/post/matlab1226.html

ذخیره شده

۲۹ شهریور ۱۳۹۶ – … نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی.

بررسی نقش پیش‌بین کمال‌گرایی و شاخص توده بدنی بر …

journal.rums.ac.ir/article-1-2281-fa.pdf

توسط رضایی – ‏2015 – ‏مقالات مرتبط
۱۴ خرداد ۱۳۹۴ – ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺎل. ﮔﺮاﯾﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ. ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن. ﺑﺎ واﺳﻄﻪ. ﮔﺮي ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺪﻧﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ. ﻣﺮﯾﻢ رﺿﺎﯾﯽ …. ﺑﯿﺶ از ﻣﺮدان ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻔﯽ از ﺑﺪن ﺧﻮد دارﻧﺪ و. ﺑﯿﺸﺘﺮ دﭼﺎر … آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻﻏﺮي اﯾﺪه. آل ﻏﯿﺮ واﻗﻊ …. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد و در ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻤﻊ. ﻧﻤﺮات ﻣﯿﺰان. ﮐﻤﺎل. ﮔﺮا. ﯾﯽ را ﻧﺸﺎن. ﻣﯽ. دﻫﺪ . ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ از … زا ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻦ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي درون. زا ﻫﻤﺎن ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺑﺎ. ﺷﻨﺪ.

دانلود و خريد پايان نامه بررسي نقش پيش بين كمال گرايي، …

bartardanesh.tibablog.ir/post-18105.html

ذخیره شده

۱۰ ساعت پیش – پايان نامه بررسي نقش پيش بين كمال گرايي، دروني سازي لاغري، شاخص توده بدني و خود شيء انگاري بر اختلالات خوردن با واسطه گري نارضايتي …

دریافت فایل پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، …

honar60.toonblog.ir/vote/563-6
دریافت فایل پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی …

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، …

ravanshenasi.wordpressblog.ir/بررسی-نقش-پیش-بین-کمال-گرایی،-درونی-ساز/

ذخیره شده

۲۴ مرداد ۱۳۹۶ – پایان نامه حاضر با عنوان بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی … درونی سازی لاغری هیچ یک از نارضایتی بدنی و اختلال خوردن را پیش بینی نمی کند. …. شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری …

پایان نامه ارشد تاثیر درونی سازی لاغری در اختلالات خوردن | …

civil.full-thesis.net/پایان-نامه-ارشد-تاثیر-درونی-سازی-لاغری/
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ – عنوان کامل پایان نامه : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی … ۲- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی نارضایتی بدنی.

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، …

7f8kvs.sarvdlc.com/

ذخیره شده

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی)

تربیت بدنی بایگانی – سال آخر

www.saleakhar.com/category/تربیت-بدنی-2/

ذخیره شده

پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی. تعداد صفحات: …

دانلود (پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی …

9onurh.hanipaper.ir/

ذخیره شده

دانلود (پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی)

تاییدیه های سفیر – انجام پایان نامه،سمینار، تایپ ، ترجمه به …

safirdep.ir/پایان-نامه-های-روانشناسی/

ذخیره شده

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی., بررسی نقش پیش بینی …

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، …

https://iranresale.com/…/بررسی-نقش-پیش-بین-کمال-گرایی،-درونی…/بررسی-نقش…

ذخیره شده

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی. بررسی نقش پیش بین …

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی …

c.aaiz.ir/67695-2/

ذخیره شده

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ….. پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی · پایان …

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی …

elmyar.net/67695-2/

ذخیره شده

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ….. پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی · پایان …

[PDF]PDF: پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی …

pdf.nikooart.ir/articles/16367.pdf

ذخیره شده

ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ، دروﻧﯽ ﺳﺎزی ﻻﻏﺮی، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ و ﺧﻮد. ﺷﯽء اﻧﮕﺎری ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻮد. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ از ﻧﻮع ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻮده …

توده بایگانی – پارک فایل

parkfile.ir/tag/توده/

ذخیره شده

پایان نامه حاضر با عنوان بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی …

موج باران

mojebaranc.rozblog.artseller.ir/
بهترین محیط آموزشی به صورت مالتی مدیا و اینتر اکتیو با محیطی کاملا محاوره ای برای درک بهتر دانش آموز … کاملترین فایل پایان نامه بررسی خود کارآمدی و اعتماد به نفس با پیشرفت …… نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی …

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، …

rumarticle.ir/proje/دانلود-فایل-پایان-نامه-بررسی-نقش-پیش-ب/

ذخیره شده

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی).

پایان نامه نقش خودشی انگاری در پیش بینی اختلالات خوردن – …

acer.asilfile.ir/2016/08/06/پایان-نامه-نقش-خودشی-انگاری-در-پیش-بینی/
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ – عنوان کامل پایان نامه : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی … ۲- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی نارضایتی بدنی.

نسخه قابل چاپ

download-thesis.blogsky.com/print/post-6562

ذخیره شده

پایان نامه:بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی … دانلود پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان ….. بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی.

خرید آنلاین پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، …

shibarticler.ir/cero/خرید-آنلاین-پایان-نامه-بررسی-نقش-پیش-بی/

ذخیره شده

۲۱ بهمن ۱۳۹۵ – خرید آنلاین پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری …

آموزش تصویری یوگا دوبله فارسی :/جدید و دارای گارانتی – …

mikhakt.rozblog.com/post/2933

ذخیره شده

۲ روز پیش – -پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی …

پیچک یاد

pichakyadf.rzb.h5h.ir/
-برترین فایل بررسی اثر بخشی تن آرامی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب … -کاملترین فایل پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و سبک های …. -دانلود پایان نامه بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری با پرخاشگری -کامل و جامع …… نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر …

پر فروش ترین فایل ها – فورکیا

elmeforoosh.4kia.ir/mostsell/page/9207/
عنوان تحقیق: بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی فرمت فایل: …

پر فروش ترین فایل ها – دانلود,رایگان،مقالاتISI،نمونه سوالات …

sanjesh2.ir/mostsell/page/6513/
عنوان تحقیق: تحليل كمانش ورقهاي مدورمركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود فرمت فایل: word تعداد صفحات: 280 شرح مختصر: در اين پايان نامه رفتار …

فروش اینترنتی طرح توجیهی تولید کیف و کفش شامل 95 …

afrasoft.aslblog.ir/post/31

ذخیره شده

۳ آذر ۱۳۹۵ – … نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی …

پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در …

researchtag.ir/html/articles/14048-پایان-نامه-بررسی-نقش-عوامل-رشد-فروش-و-شا.html
۲۹ آذر ۱۳۹۴ – پایان نامه بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی … ضریب بتا در این مدل توانایی لازم را پیش بینی بازده سهام دارد و یکی از …. پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی 2015-08-22

روناس طرح

ronastarhn.mojblog.ir/

ذخیره شده

-دانلود پايان نامه بررسي نقش پيش بين كمال گرايي، دروني سازي لاغري، شاخص توده بدني و خود شيء انگاري بر اختلالات خوردن با واسطه گري نارضايتي بدني – خريد …

هارمونی کویر

harmoenikavir.sonablog.ir/

ذخیره شده

در این مجموعه آموزشی چگونگی مدیریت Timeline ، کار با لایه های سه بعدی ، ساخت فایلهای تصویری …. پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی – دانلود ….. جعبه کادویی-جعبه سازی و بسته بندی – جدید و دارای گارانتی – اورجینال …

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/public/data/…/fa/fa_50K.txt

مشابه

نامه 47915. معاون 47740. همان 47622. شدند 47565. صنعت 47555. زنان 47525. سر 47476 ….. تاسیس 9874. صورتی 9863. بند 9862. معنای 9859. انفجار 9852. بدن 9851 ….. کمال 5425. نوبت 5423. خرمشهر 5422. نوروز 5416. یکشنبه 5415. سنتي 5410 ….. گری 3878. رواني 3874. شهریور 3873. دریا 3873. نکات 3871. شكوفايي 3871.

پایان نامه ارشد رابطه خودشی انگاری و اختلالات خوردن | سایت …

payan20.ir/پایان-نامه-ارشد-رابطه-خودشی-انگاری-و-اخ/

ذخیره شده

۱۶ مرداد ۱۳۹۵ – عنوان کامل پایان نامه : بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی روش. … ۴- بررسی نقش خودشی انگاری در پیش بینی نارضایتی بدنی. ۵- بررسی نقش … ۷- بررسی نقش درونی سازی لاغری در پیش بینی اختلالات خوردن.

برترین پکیج پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی …

autumnore.ir/articlez/hyper3202.html

ذخیره شده

۶ روز پیش – … نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی – دانلود فایل.

پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی …

baeshop.ir/38210.html

ذخیره شده

پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی هدف از انجام …

پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی …

impoart.ir/articles/45364-پایان-نامه-بررسی-نقش-پیش-بین-کمال-گرایی.html

ذخیره شده

۱۸ اسفند ۱۳۹۵ – پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی هدف از انجام پژوهش حاضر.

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، …

pscdl.ir/10661048/3349.html/html_description
کمال گرایی; خودشیء انگاری; نارضایتی بدنی; شاخص توده بدنی; دورنی سازی لاغری; اختلالات خوردن … پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی …

پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی …

pnnq.ir/128/22/پایان-نامه-بررسی-نقش-پیش-بین-کمال/12722.html/html_content
پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی هدف از انجام …

ذخیره به صورت PDF

magicate.ir/425/20/پایان-نامه-بررسی-نقش-پیش-بین-کمال/42420.html/pdf
ﺑﺪﻧﯽ. 2017-06-01. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ، دروﻧﯽ ﺳﺎزی ﻻﻏﺮی، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ و ﺧﻮد ﺷﯽء اﻧﮕﺎری ﺑﺮ. اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺪﻧﯽ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ …

خرید و دانلود پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، …

nastaran.shabnamarticlez.ir/post/matlab1089.html

ذخیره شده

۲۹ مرداد ۱۳۹۶ – خرید و دانلود پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری …

برترین فایل پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، …

shfcpaper.ir/2017/04/23/برترین-فایل-پایان-نامه-بررسی-نقش-پیش-بی/

ذخیره شده

۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ – … شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی … پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، …

پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی …

ncba.ir/html/25204

ذخیره شده

۵ تیر ۱۳۹۶ – پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی …

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، …

neginfile22.rzb.aliclip.ir/post665933.html
بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خود شیء … شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی …

[PDF]PDF: پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی …

tagstore.ir/pdf/26036-پایان-نامه-بررسی-نقش-پیش-بین-کمال-گرایی-2017-09-12

ذخیره شده

۸ مهر ۱۳۹۶ – ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ، دروﻧﯽ ﺳﺎزی ﻻﻏﺮی، ﺷﺎﺧﺺ. ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ و ﺧﻮد ﺷﯽء اﻧﮕﺎری ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ. ﺑﺪﻧﯽ. دﺳﺘﻪ: رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ.

[PDF]PDF: پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی …

stuhou.ir/pdf=19439

ذخیره شده

ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ »ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺎل. ﮔﺮاﯾﯽ، دروﻧﯽ ﺳﺎزی ﻻﻏﺮی، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ و ﺧﻮد ﺷﯽء اﻧﮕﺎری ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ. ﺑﺪﻧﯽ« ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ و اﯾﻨﺠﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ آن را …

برترین پکیج پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی …

fayno.flowerisarc.ir/post/matlab396.html

ذخیره شده

۱۷ مرداد ۱۳۹۶ – … نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی – دانلود فایل.

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، …

dlftd.ir/10071020/371.html/html_description
۱۷ خرداد ۱۳۹۶ – … شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی … نارضایتی بدنی; اختلالات خوردن; کمال گرایی; دورنی سازی لاغری …

[PDF]The Evaluation of psychometric properties of Body Image … …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/64713860106.pdf

ذخیره شده

مشابه

توسط N Mohammadi
ﻧﺎﻣﻪ. ي ﻧﮕﺮاﻧﻲ درﺑـﺎره. ي ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑـﺪﻧﻲ و. آزﻣﻮن ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده. ي. ﺑ. ﺪﻧﻲ،. ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از ﺗﺼﻮﻳﺮ … ﻧﺎﻣـﻪ. ي. ﻧﮕﺮاﻧـﻲ. ،. درﺑـﺎره ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑـﺪﻧﻲ ﺑـﻪ دو. ﺷـﻴﻮه. ي. دوﻧﻴﻤﻪ. ﺳﺎزي و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑﺮرﺳﻲ … relationship between body mass index، body image ….. 1. و ﭘﺮﺳـﺶ ﻧﺎﻣـﻪ. ي. اﺧـﺘﻼﻻت. ﺧﻮردن. 2. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺿﺮاﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آن ﺑﺎ اﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ….. ي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ ﻻﻏﺮي و ارزش.

ارتباط بین شاخص توده بدنی قبل از بارداری با وزن گیری مادر …

jmums.mazums.ac.ir/browse.php?a_id=672&sid=1&slc_lang=fa

ذخیره شده

مشابه

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی اولیه مادر، وزن ‌گیری کلی … کلی مادر حین بارداری با وزن هنگام تولد در مدل رگرسیون چند متغیره بررسی شد.

تحقیق نقش IT در توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه …

noobdl.ir/html/12019

ذخیره شده

۳۱ مرداد ۱۳۹۶ – پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی …

پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی …

article5.ampmobile.ir/article-184849/description
در این صفحه درباره |پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی …

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغ …

s2.tardl.ir/192920/Item.HTML
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی …

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، …

masir.yasfilecent.ir/post/matlab1205.html

ذخیره شده

۲۵ مرداد ۱۳۹۶ – دانلود فایل ( پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری …

PDF:دانلود پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، …

articlehome.ir/pdf=16924.pdf
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ، دروﻧﯽ ﺳﺎزی ﻻﻏﺮی، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ و ﺧﻮد ﺷﯽء اﻧﮕﺎری ﺑﺮ. اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺪﻧﯽ. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ، …

دریافت فایل تحقیق ژنتیک و سرطان – پرداخت و دانلود آنی

harir.indoarticlez.ir/post/matlab2560.html

ذخیره شده

۳ مهر ۱۳۹۶ – برترین پکیج سمینار برق بررسی روش های تعیین محدوده واكه ها در سیگنال گفتار پیوسته – دانلود فایل · کاملترین … معرفی تادائو آندو) · دانلود پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی – خرید آنلاین و دریافت …

خرید فایل( پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، …

bitasarticle.ir/?p=3886
۶ خرداد ۱۳۹۶ – خرید فایل( پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری …

دانلود بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، …

amparticle.ir/2017/05/102521-بررسی-نقش-پیش-بین-کمال-گرایی،-درونی-ساز.html
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ – اختلالات خوردن; کمال گرایی; دورنی سازی لاغری; شاخص توده بدنی; خودشیء … دانلود پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی.

کمال گرایی | دانلود مقاله، تحقیق، پاورپوینت و …

sellu.b1blog.ir/tag/کمال-گرایی/

ذخیره شده

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) …. بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود … شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی بود.

پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی …

bmln.ir/2016/11/پایان-نامه-بررسی-نقش-پیش-بین-کمال/54428.html/1
۲۳ آبان ۱۳۹۵ – پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی …

خرید فایل( پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، …

nikylandem.ir/post/matlab887.html

ذخیره شده

خرید فایل( پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی)

بررسی نقش پیش بین کمال گرایی درونی سازی لاغری شاخص …

s3.filingfile.ir/…/بررسی-نقش-پیش-بین-کمال-گرایی-درونی-سازی-لاغری-شاخص-تود…

ذخیره شده

این صفحه از سایت در مورد |بررسی نقش پیش بین کمال گرایی درونی سازی لاغری شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی| …

پروپوزال بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی … – …

cactusarticle.ir/html/17455

ذخیره شده

۱۵ مرداد ۱۳۹۶ – … پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی …

پروپوزال بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی و …

www.thymes.ir/post/17021.html

ذخیره شده

۱۲ بهمن ۱۳۹۵ – پایان نامه بررسی نقش سبک های دلبستگی، کمال گرایی. …. گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی … بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری،.

[PDF]PDF: پرسشنامه کمال گرایی اهواز | بای شاپ!

arsto.ir/11873.pdf

ذخیره شده

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ اﻫﻮاز. ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ اﻫﻮاز : اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﮔﺰارﺷﯽ و در 27 ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺠﺎرﯾﺎن، ﻋﻄﺎری و زرﮔﺮ. 1378 در ﯾﮏ … ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺎل ﮔﺮاﯾﯽ، دروﻧﯽ ﺳﺎزی ﻻﻏﺮی، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ و ﺧﻮد ﺷﯽء q. اﻧﮕﺎری ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮردن ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺪﻧﯽ baeshop.ir …

کمال – nisell

nisell.ir/tag/کمال/

ذخیره شده

پایان نامه حاضر با عنوان بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدني و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی …

فایل پروپوزال بررسی نقش سبک‌های دلبستگی، کمال گرایی …

kuhsarevrst.ir/save4440
۱ خرداد ۱۳۹۶ – خرید فایل( پایان نامه بررسی نقش پیش بین کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری بر اختلالات خوردن با واسطه گری …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *