دانلود کامل پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 8
فرمت فایل doc
حجم فایل 1336 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 50

پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

فروشنده فایل

کد کاربری 25235

کاربر

پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول

مقدمه موضوع تحقیق 2

الف – مسئله 2

ب – فرضیه 2

فایدة تحقیق 3

روش انجام تحقیق 3

پیش فرض 4

نمونة تحقیق و چگونگی نمونه برداری 4

روش آماری تحقیق 5

روش جمع آوری داده ها 5

تعریف واژه ها 5

الف – افسردگی 5

ب – ورزش 6

فصل دوم

تعریف افسردگی 8

علائم افسردگی 8

عنوان صفحه

نشانه های افسردگی تب قطبی 9

1-نشانه های بد جانی 9

2-نشانه های شناختی 9

3-نشانه های انگیزشی 9

4-نشانه های بدنی 9

طبقه بندی افسردگی 10

دوره افسردگی 10

فصل سوم

جامعه تحقیق 12

نمونه برداری 12

نمودار شماره 1 14

نمودار شماره 2 16

نمودار شماره 2 18

نمودار شماره 4 20

ابزار تحقیق 21

نمودار شمارة 5 22

نمودار شمارة 6 23

عنوان صفحه

دستور اجرا 24

نحوه نمره گذاری 24

جدول تحقیق میزان افسردگی 24

جدول شماره 1 25

طرح آزمایشی 25

الف – متغیر مستقل 26

ب – متغیر وابسته 26

شیوه اندازه گیری 26

كنترل ها 27

نمودار شماره 7 28

نمودار شماره 8 29

فصل چهارم

تحلیل نتایج 34

شیوه اندازه گیری 34

شیوه گروه بندی 34

جدول شماره 1 35

جدول شماره 2 37

عنوان صفحه

محاسبه لایه های آماری گروه اول 39

محاسبه لایه های آماری گروه دوم 37

جدول شماره 3 40

جدول شماره 4 40

الف تدوین فرضیه 40

مسأله 40

فرضیه 40

آزمون و مقایسه میانگین دو گروه مستقل 41

خطای استاندارد 41

جدول شماره 5 41

فرضیه در این بخش 42

فرضیه صفر 42

فرض خلاف 42

نتیجه 42

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری 45

خلاصه فصول 46

عنوان صفحه

مشكلات و محدودیتها 47

پیشنهادات 49

منابع 50

فصل اول

1-روش انجام تحقیق

2-پیش فرض

3-جامعه آماری دقیق

4-نمونة دقیق و چگونگی نمونه برداری ها

5-مقدمه

6-هدف كل تحقیق

7-فرضیه

8-روش آماری تحقیق

9-تعریف واژه ها

الف افسردگی چیست ؟

ب تعریف ورزش

مقدمه :

در حال حاضر جوامع بشری با همه پیشرفت و جهش كه در كلیة متون و علوم مختلف بشری است توجه ناچیزی به جنبه های روانی ، تربیتی ، عاطفی ، اخلاقی ، اجتماعی و بهداشت روانی افراد نموده است .

پیچیدگی و گرفتاریهای جوامع انسانی امروز آگاهی لازم در زمینه های یاد شده را اجتناب نا پذیر و ضروری می نماید . به نظر می رسد اوضاع و احوال شرایط زندگی مدرن و پیچیدگی حاصل از آن انزوا و فرد گرایی همراه با آن از عوامل عمده ای است كه زمینة ابتلاء به بیماری روانی از جمله افسردگی را فراهم می كنند .

موضوع تحقیق :

الف – مسأله : آیا رابطه بین افسرگی و فعالیت های ورزشی موجود است .

هدف كلی و آرمانی تحقیق :‌

1–هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی كمتر است .

2-ارائه كارهای مناسب و پیشنهادات مؤثر در زمینة اثرات مثبت فعالیت های ورزشی در درمان و كاهش افسردگی و میزان خودكشی .

ب فرضیه :‌

افرادی كه به فعالیت ورزشی می پردازند افسردگی كمتری را نسبت به افرادیكه ورزش نمی كنند نشان می دهند .

فایده تحقیق :

افسردگی یكی از شایع ترین اختلالات روانی است كه در حال حاضر هر فرد ممكن است آنرا در طول زندگی خود بطور متناوب یا مستمر تجربه كند .

این موضوع صرفاً محدود به زمان و مكان خاصی هم نمی باشد بلكه واكنشی است كه در مقابل فشارات عصبی و مشكلات ناشی از جوامع مدرن یا نیمه مدرن كنونی موجود و گویای حالتی است كه در هر دوره زمان برای هر كس ممكن است روی دهد .

به صراحت می توان اعلام نمود كه تعدادی از افراد بالغ در دوره ای از عمر خود دچار این حالت گردیده و عده ای بیشتری از این افراد به افسردگی خود آگاه نیستند و اگر این حالت روانی ادامه پیدا كند منجر به بعضی مشكلات روانی و بدنی می شود و ادامه در آخر منجر به خودكشی فرد می گردد .

اگر اطلاعات به افراد داده شود تا این حالات روانی نامساعد را تشخیص دهند ،‌ زودتر اقدام به رفع می نمایند .

روش انجام تحقیق :

هدف ما از انجام این پژوهش سنجش و مقایسة فراوانی دو متغیر مستقل ورزش ، وابسته افسردگی در هر دو گروه آزمودنی آزمایشی می باشد .

می خواهیم كه بدانیم كه آیا رابطه ای بین دو متغیر ذكر شده وجود دارد یا نه ، لذا مناسبترین روش در كسب نتیجه ارزیابی موضوع مطرح شده است .

انجام محاسبات آماری به روش مقایسه ای می باشد و نهایتاً سطح معناداری تفاوت های مشاهده شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی و داده های جمع آوری شده را در میزان افسردگی دو گروه آزمودنی آزمایشی را در داده های جمع آوری شده با استودنت مورد آزمون قرار خواهیم داد .

پیش فرض :

1-میانگین نمرات گروه اول (غیر ورزشكار) بالاترین میانگین افسردگی را نسبت به گروه دوم افراد (ورزشكار) دارند .

2-تفاوت مشاهده نمرات دو گروه از اجرای آزمون افسردگی در سطح معنی داری می باشد .

جامعه آماری تحقیق :

با منظور مقایسة افراد افسرده ما بین آزمودنیهای آزمایشی در دو گروه افراد غیرورزشكار و ورزشكار به تعداد 60 نفر روززی جنسیت مرد از میان 2445 نفر از افراد موجود و مقیم یكی از مراكز مشابه تهران (-) كه به روش نمونه گیری كاملاً تصادفی انتخاب شده اند می باشند.

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری :

آزمودنی آزمایشی این تحقیق شامل 60 نفر از آزمودنی در دو گروه (ورزشكار و غیر ورزشكار) از سطح جامعه آماری ذكر شده از میان آن تعداد افرادیكه فعالیت ورزشی نداشته اند و افرادی كه فعالیت ورزشی داشته اند به صورت تصادفی با استفاده از لیست اسامی از قبل تعیین شده انتخاب شده اند و محدودیت (سنی.تحصیلی) برای انتخاب آزمودنیهای در نظر گرفته شده است و در كل تنوع سطح اجتماعی و فرهنگی ، اقتصادی ، اقلیمی ، ترتیب تولید وضعیت خانوادگی و شرایط زیستی …… در جهت تعلیم در نظر گرفته شده اند .

روش آماری تحقیق :

به منظور بررسی یافتة این تحقیق و میزان رابطه بین متغیرهای مستقل وابسته (ورزش،افسردگی) مشاهده شده در دو گروه و سطح معناداری نتایج بدست آمده از مقیاس نسبی و فاصله ای حسابی و انحراف استاندارد و آزمون استودنت برای هر گروه مستقل استفاده شده اند .

متغیرهای پژوهش عبارتند از :

الف – متغیر مستقل (ورزش)‌

ب – متغیر وابسته (افسردگی)

روش جمع آوری داده ها :‌

با استفاده از اجرای تست توسط آزماینده در میزان افسردگی در آزمودنیها استفاده شده است .

تعریف واژه ها :

الف – افسردگی :

الف – چیزی كه تست یك آنرا می سنجد .

ب – یك حالت احساس یك واكنش نیست به یك موقعیت یك سبك اختصاصی رفتار مشخص مورد استفاده واقع می شود . احساس افسردگی معمولاً به صورت غمگین شناخته شده (دكتر حسین آزاد ، آسیب شناسی روانی)

ب – ورزش :

تمرینات مستمر و پیگرد فعالیت منظم بدنی ( فیزیكی ) كه افراد را در شرایط مطلوبی از نظر حالات و كیفیات بدنی قرار می دهد كه با افزایش دفعات و تمرینات لازم و ایجاد ظرفیتهای مناسب توان جسمی لازم و نوعی ورزیدگی در حركات را برای انجام دهنده آن ایجاد می نماید .

در این تحقیق به بررسی این فرضیه كلی پرداخته شد كه افرادیكه فعالیت بدنی دارند افسردگی كمتر نسبت به افرادیكه ورزش نمی كنند دارند . یافته های اساسی این فرضیه این بوده است . آزمون دو گروه مورد نظر و نمرات افسردگی آنها (به ترتیب در جدول‌های 1 و 2 مشخص گردیده است . ) دارای تفاوت معنی داری می باشد .

پس از محاسبه و تجزیه و تحلیل نمرات دو گروه آزمودنی آزمایش و محاسبة انحراف استاندارد دو گروه و همچنین بدست آوردن تفاوت خطای استاندارد دو میانگین دو گروه پس از مشخص نمودن درجه آزادی مربوط طبق نتایج بدست آمده افسردگی بین دو افراد گروه اول و گروه دوم فرق معناداری می باشد .

همچنین محاسبه شده در دو سطح 05/0 و 01/0 آزمون یك دامنه با قاطعیت می توان اعلام نمود كه میزان ابتلا به افسردگی در بین افراد غیر ورزشكار و نسبت به افراد ورزشكار اختلاف قابل توجهی را نشان می دهد .

لذا تأثیر متغیر مستقل (ورزش) در كم كردن میزان افسردگی در افراد ورزشكار گروه دوم در جهت تأیید فرضیه اعلام شده به اثبات می رسد .

خلاصه فصول

چنانچه در مطالب آورده شده در این تحقیق در فصول پیش گفته شد سؤال و مسئله تحقیق این بوده است كه آیا رابطه ای بین افسردگی و ورزش وجود دارد ؟

و فرضیه مربوط به آن عبارت از افرادیكه به فعالیت های بدنی و ورزش می پردازند . افسردگی كمتری را تجربه می كنند تا آنكه در این بین فعالیت ندارد .

منطق مطالعه و تحقیق بر حسب علاقه به موضوع و همچنین نیازی قابل لمس در پرداخت به این مسئله در جامعه فعلی ما می باشد . نمونه انتخابی در این پژوهش (60) نفر آزمودنی مرد انتخاب شده اند . متغیرهای این پژوهش متغیر مستقل (ورزش) متغیر وابسته (افسردگی) است و توسط این تحقیق ارزشیابی شده اند كه میزان تأثیر ورزش بر افسردگی است .

تحقیق مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و …
– ذخیره شده
تحقیق مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار …
نتیجه کلی از اجرای آزمون اینکه تفاوت نسبتاً قابل ملاحظه ای ما بین نمرات دو گروه
آزمودنی ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر ابتلا به افسردگی مشاهده شده است و این مسئله
در هر … ۱–هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر است .
فایل پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد …
– ذخیره شده
ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم با سلام حضور پژوهندگان گرامی.
شما به صفحه اختصاصی پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد
ورزشكار و غیر ورزشكار وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب
کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت

دانلود فایل ( پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو …
– ذخیره شده
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول
دانلودی|| پایان نامه بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار
و غیر ورزشكار || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید پایان نامه بررسی مقایسه رابطه
میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار در 50 صفحه ورد قابل …
مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر …
– ذخیره شده
۱–هدف این تحقیق بررسی رابطه بین تمرینات ورزشی و افسردگی کمتر است . ۲-ارائه
کارهای مناسب و پیشنهادات مؤثر در زمینة اثرات مثبت فعالیت های ورزشی در درمان و
کاهش افسردگی و میزان خودکشی . ب – فرضیه : . افرادی که به فعالیت ورزشی می
پردازند افسردگی کمتری را نسبت به افرادیکه ورزش نمی کنند نشان می دهند . فایده
تحقیق :.
افسردگی ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار – پایان نامه دات کام
– ذخیره شده
پایان نامه افسردگي چيست افسردگی ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار
پایان نامه روش تحقیق جامعه آماری. … انجام محاسبات آماري به روش مقايسه اي مي باشد و
نهايتاً سطح معناداري تفاوت هاي مشاهده شده را در ميزان افسردگي دو گروه آزمودني آزمايشي
و داده هاي جمع آوري شده را در ميزان افسردگي دو گروه آزمودني آزمايشي را در داده هاي جمع
آوري …
پایان نامه بررسي رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش …
– ذخیره شده – مشابه
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبسیتان شهرستان قزوین است که فرضیه های
عنوان شده عبارتند از اینکه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود
دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان ضعیف و دانش آموزان ممتاز تفاوت وجود دارد و
همین …
مقایسه سلامت روانی و هوش هیجانی مردان ورزشکار در رشته پرورش اندام با …
– ذخیره شده – مشابه
مقایسه سلامت روانی و هوش هیجانی مردان ورزشکار در رشته پرورش اندام با مردان ورزشکار
در دیگر رشته‌های ورزشی و مردان غیر ورزشکار … جامعه آماری شامل مردان ورزشکاران 20 تا
30 ساله رشته های پرورش اندام و رشته های دو و میدانی، شنا و رزمی شهر مشهد به انضمام
افراد غیرورزشکار همین شهر است که از هر گروه تعداد 50 نفر به طور تصادفی ساده …
[PDF] ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮورزﺷﻜ
– ذخیره شده – مشابه
18 فوریه 2013 … دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮ ورزﺷﻜﺎر وﺟﻮد دارد . ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ.
داري ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈﺮ. ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻓﺮدي وﺟﻮد دارد؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ دو ﮔﺮوه در زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎ …. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ
ﻫﺪف. ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ دو ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه. اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ.
ﺗﻨﻬﺎ. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ راه ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ. آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ.
[PDF] داﻧﺸﮕﺎه ي ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎر واﺣﺪﻫﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن رواﻧﻲ ﻓﺸ
– ذخیره شده
ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎر واﺣﺪﻫﺎ. ي. داﻧﺸﮕﺎه. آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ. 3. ﻛﺸﻮر. ﺳﻴﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻮﺳﻮي. *1. ،.
ﺳﻴﺪ اﻣﻴﺮاﺣﻤﺪ ﻣﻈﻔﺮ. ي. **. *. ا. ﺳﺘﺎدﻳﺎر. ﮔﺮوﻩ ﺗﺮﺑ. ﻴ. ﺖ ﺑﺪﻧ. ﻲ. و ﻋﻠﻮم ورزﺷﻲ. داﻧﺸﮕﺎﻩ. ﺁزاد اﺳﻼﻣ. ﻲ ……
ﻣﺰﻳﻨﻲ، هﺪا. (. ١٣٧٤. “). ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﭘﺮاآﻨﺪﮔﻲ اﻓﺴﺮدﮔﻲ در دو ﮔﺮوﻩ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮ
ورزﺷﻜﺎر. داﻧﺸﮕﺎهﻬﺎي ﺳﺒﺰوار. ” ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ارﺷﺪ. رﺷﺘﻪ. ﺗﺮﺑﻴﺖ. ﺑﺪﻧﻲ،. داﻧﺸﮑﺪﻩ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧ.
ﻲ.
لیست پایان نامه ها – مرکز خدمات روانشناسی سینا
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و میزان اضطراب فرزندان
نوجوان انها در بین دانش آموزان مقطع دبیرستان ناحیه ۲ تبریز پایان نامه … پایان نامه
تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت و روان افراد پایان نامه …. مقایسه ی میزان ابراز
وجود (قاطعیت ) بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه پیام نور واحد
ایلام.
دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – عصر جدید » پایان نامه های دانلودی رشته …
– ذخیره شده
… روانشناسی و علوم تربیتی. بازدید. پایان نامه های این بخش متعلق به سایت مرجع
دانلود پایان نامه است … بررسی تأثیر ناکامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان
دختر و پسر مقطع ابتدایی 95صفحه. بررسی تأثیر میزان تحصیلات بر ….
افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار 50 صفحه. افزایش رضایت
زناشویی زنان …
دانلود مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی کتاب های الکترونیک …
– ذخیره شده – مشابه
SA2- مقاله روانشناسی بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی
روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی · SA3- مقاله …. OL38-نمونه مقاله علوم
اجتماعی: بررسی رابطه ی خشونت علیه زنان با میزان درخواست طلاق از سوی آنان در شهر
تهران در سال های 90-1389 ….. OL261 -افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر
ورزشکا.
امیدواری – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
این پژوهش با هدف بررسی، رابطه بین امیدواری با معناجویی و افسردگی در افراد مصروع
و مقایسه آن با افراد غیر مصروع انجام گرفت.روش پژوهش از نوع توصیفی می باشد. در
این مطالعه ،از بین افراد مصروع مراجعه کننده به انجمن صرع استان گلستان 100 نفر
آزمودنی، به طور نمونه گیری در دسترس و 100 نفر افراد غیرمصروع به طور تصادفی …
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺷﻴﻮع اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﺷ و – دانشگاه تهران
– ذخیره شده – مشابه
16 ژوئن 2010 … ﻛﺮدﻧﺪ و از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ. 200. داﻧﺸﺠﻮي دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ و. 50. ورزﺷﻜﺎر و. 50. ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎر در ﻫﺮ ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺷﻴﻮع اﻓﺴﺮدﮔﻲ، از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و آزﻣﻮن …. ﻣﻴﺰان
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ . در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ
ﻓﻌﺎل. ﺗﺮﻧﺪ، ﺑﺪن. ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺮي دارﻧﺪ و ﻛﻤﺘﺮ دﭼﺎر ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . در ﺿﻤﻦ، اﻳﻦ اﻓﺮاد از …
مقایسه میزان اضطراب امتحان در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دختر …
– ذخیره شده
هدف این پژوهش بررسی میزان اضطراب عمومی امتحان در دانشجویان ورزشکار و
غیرورزشکار دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب می‌باشد. لذا در این مسیر از «
10244» ‌نفر … میرکاظمی (1383) در مطالعات خود بین اضطراب پنهان و آشکار دو گروه
پسر ورزشکار و غیرورزشکار اختلاف معنی‌داری را مشاهده ننمود. فروزش (1374) و سیف (
1374) پی …
دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های روانشناسی و علوم …
– ذخیره شده – مشابه
11 نوامبر 2013 … بررسی میزان آشنایی معلمان علوم تجربی سال چهارم ابتدایی با اهداف درس علوم و رابطه
آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. 70برگ … بررسی رابطه بین تیپ های
شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد. 189برگ …..
مقايسه رابطه ميزان افسردگي مابين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار.
[PDF] متوسطه مقطع ورزشکار غیر پسران تحصیلی پیشرفت با آن رابطه و …
– ذخیره شده – مشابه
پژوهش حاضر بررسی. تأثیر. فعالیت. های ورزشی بر میزان اضطراب و رابطه آن با
پیشرفت تحصیلی پسران غیر. ورزشکار مقطع. متوسطه بود. جامعه آماری تحقیق. دانش
. آموزان …. اضطراب رابطه معناداری وجود دارد. طاهری ). 1232. ( در مقایسه میزان افسردگی و
اضطراب. صفتی بانوان ورزشکار نخبه در رشته. های انفرادی )شناور دو. میدانی( با
رشته.
[PDF] ﺎنﻳ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – فصلنامه رفاه اجتماعی
– ذخیره شده – مشابه
4 مارس 2008 … زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ. ﺗﺮ، ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﻓـﺮدي و ﻣﺤـﻴﻂ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. . اﻗﺘـﺼﺎدي. اﺣﺎﻃﻪ. ﻛﻨﻨﺪ. ة. اﻓﺮاد. اﺳﺖ
. (. Sergin & Eliton, 2000: 495. ). در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﺎﺳﺘﻲ. ﻫـﺎي. ﻣﻮﺟﻮد، ﺑ. ﻪ. ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺤﺮوم، ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ اﻓﺮاد ﮔﺎم. ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ. ﺑﺮداﺷـﺘﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ آن. ﭼﻪ ﻓﻘﺪان آن، در ﺗﻤﺎم ﻋﺮﺻﻪ. ﻫﺎي
ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ، ﺗﻮﺟﻪ. ﻧﺎ. ﻛـﺎﻓﻲ ﺑـﻪ. اﺑﻌﺎد رواﻧﻲ، رﻓﺘﺎري و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
فروشگاه علم فایل پروژه بررسی رابطه بین هویت یابی و رشد اخلاقی در …
– ذخیره شده
م هدف از این تحقیق بررسی رابطۀ هویت یا بی بار شر اخلاقی در دانشجویان دختر و
پسر رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شوشتر در سال تح.
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته روانشناسی – کالج پروژه
– ذخیره شده – مشابه
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته روانشناسی. … مقایسه هوش هیجانی در افراد عادی و
افراد مبتلا به افسردگی خفیف. – مقایسه هوش هیجانی و سلامت روانی در دانشجویان/
داش‌آموزان ممتاز و غیر ممتاز. · طراحی مدلی جهت … بررسی رابطه سلامت روانی و هوش
هیجانی در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار. بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل
بزرگ …
[PDF] وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورزﺷﮑﺎر اﯾﺮاﻧﯽ و ﻏﯿﺮ اﯾ
– ذخیره شده – مشابه
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ، در ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮔﺸﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد. دﻻور(. 1385. ) در
ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯿﺖ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ. 9. و ورزش ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﻦ ﺟﻨﺒﻪ. ﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ. -. درون ﮔﺮاﯾﯽ ﻓﺮد ﺗﻮﺟﻪ. ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آزﻣﻮن ﺷﺨﺼﯿﺖ آﯾﺰﻧﮓ. ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ. –. درون ﮔﺮاﯾﯽ و ﺳﻄﺢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ دو دﺳﺘﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ. ورزﺷﮑﺎر و ﻏﯿﺮ
ورزﺷﮑﺎر …
[PDF] ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻄﯿﻔﻲ، زﻫﺮه ﺑﺮرﺳ – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮرﺳﻲ. و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎور رواﻧﻲ(اﺳﺘﺮس)،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺸﺎر. رواﻧﻲ،و راﺑﻄﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ.
ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﻲ ﻋﺎدي و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن. اﺻﻔﻬﺎن. ؛. /. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ: ﺣﺴﻨﻌﻠﻲ ﻣﺸﻬﺪي؛. اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻠﻚ … ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﺷﺮﮐﺖ، ﻣﺮﺿﯿﻪ. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯿﺎن
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن. روزاﻧﻪ ﺳﺎل اول داﻧﺸﮕﺎه. اﺻﻔﻬﺎن. /. ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ: ﻣﺮﺿﯿﻪ. ﺷﺮﮐﺖ؛ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ: ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺋﻠﻲ ؛ اﺳﺘﺎد
ﻣﺸﺎور:.
موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی بالینی عمومی تربیتی …
– ذخیره شده
موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی بالینی عمومی تربیتی کودک صنعتی و
سازمانی هوش هیجانی سلامت روانی دانش آموزان دانشجویان اعتیاد استرس پرخاشگری …
تاثیر روان درمانی بین فردی و گروهی بر درمان افسردگی; بررسي رابطه سلامت رواني و
سبک های مقابله ای در دو گروه ورزشكار و غير ورزشكار; موضوعات پیشنهادی روان شناسی

موضوع های متنوع در مورد پایان نامه های ارشد – psychologist man
– ذخیره شده
4 مه 2013 … عوامل پیشبینی کننده سازگاری در کودکان مبتلا به سرطان. بررسي نقش اميد در
رابطه بين حمايت اجتماعي ادراك شده و معنا در زندگي با افكار خودكشي. مقایسه میزان
بخشایش زوجین با توجه به سبک دلبستگی و ازدواج فامیلی و غیر فامیلی. یادگیری
توالی حرکتی صریح و ضمنی در دانش آموزان ابتدایی مبتلا به نارساخوانی …
[DOC] فصل اول – download-thesis.com
– ذخیره شده
در پایان دوره آموزش ، از هر دو گروه کنترل و آزمایش پس آزمون به عمل آمد و بعد از آن داده ها
با استفاده ازآزمون t برای مقایسه میانگین های دو گروه مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت . …… رضايي، محمد رضا (1376) بررسي و مقايسه سازگاري شخصيتي جانبازان
ورزشكار و غير ورزشكار ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس.
[PDF] شعاع کاظمي_کامل.docx
– ذخیره شده – مشابه
12: 190-169. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي. و راﺑﻄﻪ. رﻓﺘﺎر ﺟﺮأﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ. ،. ﻋﺰت ﻧﻔﺲ. و ﺟﻬﺘﮕﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن.
ورزﺷﮑﺎر و ﻏﯿﺮ ورزﺷﮑﺎر. ﻣﻬﺮاﻧﮕﯿﺰﺷﻌﺎع ﮐﺎﻇﻤﯽ. *. ﻣﻬﺮآورﻣﺆﻣﻨﯽ ﺟﺎوﯾﺪ. **. درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :3/12/89.
ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ. :30/9/ … و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ورزﺷﮑﺎر از. رﻓﺘﺎر ﺟﺮأﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ و. ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑ. ﯿﺸﺘﺮ. ي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .
وﻟﯽ در ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺟﻬﺘﮕﯿﺮي ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ داري ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ . ﮐﻠﯿﺪواژه. ﺎﻫ. : رﻓﺘﺎر ﺟﺮأﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ. در
اﻓﺮاد.
فروش پایان نامه های ارشد
– ذخیره شده
فروش پایان نامه های ارشد – دانلود پايان نامه,خريد پايان نامه,فروش پايان نامه,پايان نامه
هاي کارشناس.
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته روانشناسی تربیتی – روان پیپر
– ذخیره شده
موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته روانشناسی تربیتی. … م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ از
زن‍دگ‍ی‌ زن‍اش‍وئ‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ دو گ‍روه‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍س‍ر ۱۰-۱۲س‍ال‍ه‌ ب‍دون‌ اخ‍ت‍لال‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ا
ک‍ودک‍ان‌ دارای‌ اخ‍ت‍لال‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ررس‍ی‌ … ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌
اع‍ت‍ی‍اد و ن‍ی‍م‍رخ‌ روان‍ی‌ اف‍راد م‍ع‍ت‍اد در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا اف‍راد غ‍ی‍ر م‍ع‍ت‍اد در م‍راک‍ز خ‍ود م‍ع‍رف‌ اس‍ت‍ان‌
ب‍وش‍ه‍ر
روانشناسی وما ،جالبترین وبلاگ ازدورود – پایان نامه در مورد ورزش و …
– ذخیره شده – مشابه
در جامعه ای که ما زندگی می کنيم اغلب آنهايی که برای سلامتی خود تحرک لازم را دارند
دارای سلامت جسمی و بهتر به نظر می رسد که از اضطرابها و استرسها … نصيب کمتری
دارند . مسئله مورد پژوهش ، پژوهشگر مقايسه بهداشت روانی در ورزشکاران و غير
ورزشکاران است با مشاهده آرامش بهتر و قدرت روانی و جسمانی ورزشکاران و حتی آنها در
تحصيل اين …
روانشناسی و جامعه شناسی – فروشگاه پارسی سل :: ParsiCell ::
– ذخیره شده
پایان نامه روانشناسی،پایان نامهروانشناسی و جامعه. … بررسی میزان مسئولیت پذیری
در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی مدارس عادی و غیر
انتفاعی … مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر
ورزشکار اطلاعات بيشتر.
لیست عناوین پایان نامه ها و روش تحقیق(1337 عنوان) صفحه 3 – فروشگاه …
– ذخیره شده – مشابه
1051 – بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد 1052 – افسردگي ما بين دو گروه افراد
ورزشكار و غير ورزشكار 50 1053 – ( بررسي رابطه بين اوقات فراغت و انگيزه
تحصيلي دانش آموزان مدارس متوسطه شهرستان گچساران مي باشد 50 1054 – روش تحقیق
– بررسي عوامل مؤثر بر ميزان رضايت شغلي مديران واحد هاي آموزشي از دیدگاه مدیران
واحدهای …
خبرهاي كوتاه – Hamshahri Newspaper
– ذخیره شده
3 ا کتبر 2003 … نتايج پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مشاوره زهرا هاشم پور با عنوان (بررسي
ارتباط ورزش با افسردگي در بانوان) مي افزايد: زنان ورزشكار ارتباط بين ورزش و …
به عنوان مثال ، ميزان افسردگي در افرادي كه كمتر از يك سال است ورزش مي كنند ۴۰
درصد و در افرادي كه بين يك تا پنج سال است كه ورزش مي كنند، ۲۳ درصد و در …
فروشگاه فایل بلبل | مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس تنهایی
– ذخیره شده
فروش انواع فایل شامل پاورپوینت مبانی نظری و پیشینه تحقیق طرح توجیهی پروژه
مهندسی نرم افزار گزارش کارآموزی تحقیق سورس کد پروپوزال پایان نامه دانلود بهترین
… مقايسه منبع كنترل دروني– بيروني در بين دو گروه از دختران دانشجوي ورزشكار و
غير ورزشكار. … تأثير موسيقي درماني بر ميزان افسردگي و احساس تنهايي سالمندان.
چگونه براي آشپزخانه خود كابينت بسازيم؟ – جديد و داراي گارانتي …
– ذخیره شده
23 ساعت قبل … محصولات دیگر: : -خرید آنلاین پایان نامه آب و معماری -کاملترین فایل پایان نامه
بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار –
دانلود مقاله بررسی الکترونیک -کامل و جامع -دانلود مقاله شورای حقوق بشر – خرید
آنلاین و دریافت -دانلود فایل ( پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت …
لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی | دانلود …
– ذخیره شده
لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی. پایان نامه های سایت هما
تز : دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسي عوامل مختلف در
ارتباط با كاهش انگيزه پرسنل شركت رينگ سازي · پایان نامه ارشد : مقایسه میزان
افسردگی در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه
پیام …
فراتحلیل متغیرهای همبسته با خلاقیت – ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
– ذخیره شده – مشابه
ابراهیمی، احترام (1384). بررسی و مقایسه بین سبک‌های مقابله با فشار روانی،
خلاقیت هیجانی و سلامت روان در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه
تربیت معلم تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،
دانشگاه تربیت معلم تهران. ابطحی، معصومه السادات؛ ندری خدیجه (1390). رابطه خلاقیت
و …
ورزش هوازی چیست و چه تاثیری بر بدن ما دارد؟ | چطور
– ذخیره شده – مشابه
10 مه 2017 … دکتر کنت کوپر (Kenneth Cooper) نخستین کسی بود که مفهوم و روش‌های تمرین
ورزش هوازی را رواج داد. او برای شروع تحقیقاتش از این باور الهام گرفت که ورزش
می‌تواند از بروز بیماری‌ها جلوگیری کرده و نقش پیشگیرانه‌ای داشته باشد و به همین
منظور در سال ۱۹۷۰ مؤسسه شخصی خودش را با هدف تحقیق درباره‌ی طب …
مقايسه افسردگي در بين جوانان 18ساله ورزشكار و غير ورزشكار|qx15816
– ذخیره شده
هدف از تحقيق حاضر مقايسه افسردگي در بين نوجوانان ورزشكار و غير ورزشكار 18
ساله شهر ابهر است كه فرضيه هاي عنوان شده در تحقيق حاضر عبارتست از از اينكه بين
… شده در اين رابطه ميزان افسردگي را در جوانان خود كاهش دهيم و تمايل آنها را به ورزش و
ورزش كردن بيشتر كنيم تا به اين وسيله بتوانيم ميزان افسردگي را در اين گروه سني

[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﯾﺰدي و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ – دانشگاه شهید بهشتی
– ذخیره شده
ﻣﯿﺰان ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺷﺎﻏﻞ ﺑـﻮد. ﺑـﯿﻦ. ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت،
ﻣﯿـﺰان ﺳـﺮﻣﺎﯾﮥ. اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﻣﯿـﺰان ﺑﻬﺮه. ﻣﻨـﺪي از وﺳـﺎﯾﻞ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان ﻧﺸـﺎط. اﺟﺘ. ﻤﺎﻋﯽ راﺑﻄﮥ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻣﻌﻨﺎداري … اﻓﺴﺮدﮔﯽ. و. اﺿﻄﺮاب. و. ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي. اﯾﻦ. دو اﺧﺘﻼل. رﻧﺞ ﻣﯽ. ﺑﺮﻧﺪ؛ اﻗـﺪام. ﺑـﻪ. ﺧﻮدﮐﺸـﯽ. و. ﻣـﺮگ.
و. ﻣﯿـﺮ. در. آﻧـﺎن ﺑﯿﺸـﺘﺮ. اﺳـﺖ. و. ﻋﻤـﺮ. ﮐﻮﺗـﺎه. ﺗﺮي. دارﻧـﺪ؛ ﻫـﻢ. ﭼﻨـﯿﻦ،. ﺑﺰﻫﮑﺎري. و. اﻋﺘﯿﺎد. در اﯾﻦ. ﮔﺮوه.
ﺑﯿﺸﺘﺮ.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان-کارنامه علمی آقای انصاری
– ذخیره شده – مشابه
مسئول گروه پژوهشي روانپرستاري، پيراپزشكي و مديريت دانشكده پرستاري مامايي.
عضو اصلي … بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي در زنان شاغل در رشته هاي پرستاري و
دبيري شهر رفسنجان در سال 81. *. سوم. 8 … بررسي مقايسه اي نمره بهداشت روان
دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در سال 85. *. اول. 11
.
چگونه برای آشپزخانه خود کابینت بسازیم؟ – جدید و دارای گارانتی …
– ذخیره شده
23 ساعت قبل … محصولات دیگر: : -خرید آنلاین پایان نامه آب و معماری -کاملترین فایل پایان نامه
بررسی مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار –
دانلود مقاله بررسی الکترونیک -کامل و جامع -دانلود مقاله شورای حقوق بشر – خرید
آنلاین و دریافت -دانلود فایل ( پایان نامه بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت …
[PDF] داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﻴﻦ در ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑ
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان. ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ. و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ. ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. در. ﺑﻴﻦ. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. Happiness and
Its Relationship with University Students’ Demographic Factors. ﺷﻬﺮﺑﺎﻧﻮ ﺻﻔﺮي …..
ﺷــﺎدﻛﺎﻣﻲ و ﺳــﻼﻣﺖ رواﻧــﻲ داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘــﺮ ورزﺷــﻜﺎر و. ﻏﻴﺮورزﺷـﻜﺎر داﻧﺸـﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻬـﺮان و ﭘﻴـﺎم ﻧـﻮر.
» ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ. رﺳﻴﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ. ﮔﺮوه. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ. ورزﺷـﻜﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ. ﮔﺮوه ﻏﻴﺮ ورزﺷﻜﺎر، از ﻋﺰت

[PDF] استاد راهنما دکتر مريم جوادی اساتید مشاور مهندس امیر جوادی دکتر … – qums
– مشابه
6 ژانويه 2016 … بررسی ارتباط ساعات خواب با فعالیت بدنی کودکان. -6. 3 … استاد راهنما. دکتر مريم
جوادی. اساتید مشاور. مهندس امیر جوادی. دکتر شبنم جلیل القدر. نگارش: نفیسه. حیدری.
سال تحصیلی. 59. -. 59. شماره پايان نامه. : 7661 ….. ی و افسردگی بین دو گروه
ورزشكار و غیر ورزشكار تفاوت معتی داری مشاهده می شود که نشان می دهد در.
پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و …
– ذخیره شده
پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
فهرست مطالب فصل اول روش انجام تحقیق پیش فرض جامعه آماری دقیق نمونه دقیق و
چگونگی نمونه برداری … دانلود تحقیق با موضوع بررسی و مقایسه عزت نفس بین
دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار پسر و دختر، در قالب word و در 91 صفحه، قابل
ویرایش.
رزومه – احمد برجعلی
– ذخیره شده
روانشناسی بالینی، 2، 1، 1389/01/01; برجعلی احمد، بررسی مقایسه ای تاثیر نور-
فیزیک و درمان شناختی رفتاری در درمان بیماران مبتلا به. ….. بررسی رابطه بین
سخت رویی و سلانت روانی، 1381/01/01; بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی
نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار ارمنی ساکن شهر تهران، 1381/03/01; رابطه بین
هیجان ابراز …
مقاله بررسی ارتباط بین فعالیت بدنی با ویژگی های شخصیتی در …
– ذخیره شده
هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین فعالیت های منظم ورزشی با ویژگی های
شخصیتی در دو گروه از دانشجویان دختر تربیت بدنی دانشگاه آزاد و دانشجویان روانش..
. … بحث و نتیجه گیری: ورزش بر سلامت روان و ویژگی شخصیتی افراد ورزشکار در
مقایسه با افراد غیر ورزشکار تاثیر گذار تر است. چون آنان را از فاکتورهای روان
رنجوری …
مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر …
– ذخیره شده
25 ا کتبر 2017 … مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار (9749):
مقایسه رابطه میزان افسردگی دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکار. … پایان نامه
روانشناسی بالینی بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در بین
دانشجویان مقدمه روان شناسی رویکردهای مختلفی دارد که یکی از آنها، روان …
بررسی تأثير تمرینات منظم هوازی بر سلامت – علم تمرین – وبسایت …
– ذخیره شده – مشابه
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات منظم هوازی بر سلامت عمومی
کارکنان مرد شرکت فولاد خوزستان انجام شده است. روش انجام این تحقیق از نوع نیمه
تجربی ، علی پس از وقوع می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان غیر
ورزشکار شرکت فولاد می باشد (N= 450 ). برای این منظور تعداد 60 نفر به عنوان نمونه
آماری …
پايان نامه هاي حمايت شده – موسسه کار و تامین اجتماعی

نقش کار از راه دور درایجاد اشتغال و بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رودهن از کار از راه دور”, دکتر حیدر قجرعضدانلو, كارشناسي ارشد, 8401-13.pdf,
محمدرضا عباسی, کد پایان نامه :13 – 8401, دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن, 1384/01/30. ”
بررسی تطبیقی حقوق کار در مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران، چین و امارات “, : دکتر

[PDF] ﺑﺪﻧﻲ دﺧﺘﺮان ة ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﺧﻮدﭘﻨﺪار ﻧﺎﺑﻴﻨﺎي ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮور
– ذخیره شده
ﮔﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔـﺮوه ورزﺷـﻜﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮ. ﺑﻮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ. ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ. ﮔﻴﺮي ﻛﺮد ﻛﻪ ورزش و
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺑﺪﻧﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺧﻮدﭘﻨﺪارة ﺑﺪﻧﻲ ﻧﺎﺑﻴﻨﺎﻳـﺎن ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﻘـﺶ. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ. ﺪ . واژه. ﻫـﺎي ﻛﻠﻴـﺪي. :
ﺧﻮدﭘﻨـﺪارة ﺑـﺪﻧﻲ، دﺧﺘـﺮان ﻧﺎﺑﻴﻨـﺎي ورزﺷـﻜﺎر،. دﺧﺘﺮان ﻧﺎﺑﻴﻨﺎي ﻏﻴﺮورزﺷﻜﺎر، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ . The
Comparison of Physical Self-concept between Blind Female Athletes and. Non-
athletes.
تحقیق دانشجویی رشته ورزش| پرشین مقاله | انجام مقاله و پروپوزال …
– ذخیره شده
سفارش پروپوزال رشته ورزش، مقاله رشته ورزش، تحقیق دانشجویی رشته ورزش،
سفارش تحقیق رشته ورزش، خرید مقاله رشته ورزش، سایت تحقیق دانشجویی.
پژوهه » بانک موضوعات پایان نامه روانشناسی- کلیه گرایش ها
– ذخیره شده – مشابه
بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس رابطه جهت گیری هدف
با رضایت زندگی در دانش آموزان رابطه جهت گیری هدف با عزت نفس در دانش. … رابطه
بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با عزت نفس بررسی
ارتباط دست … بررسی رابطه سلامت روانی و هوش هیجانی در دو گروه ورزشکار و غیر
ورزشکار.
مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله ای در دانشجویان …
– ذخیره شده
25 فوریه 2017 … سپس به کلیه گویه های پرسش نامه تنظيم شناختي هيجان ( گارنفسكي، كـرايج و
اسـپينهاون،2001) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای ورزشکاران (گادریو و بلوندین،2002
) پاسخ دادند. یافته ها : با استفاده از تی دو گروه مستقل نشان داد که بین افراد
ورزشکار نخبه و عادی، در نمره کلی تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای تمرکز مجدد …
[PDF] تصویر بدنی و عزت نفس: مقایسه دو گروه از زنان مبتلا به سرطان پستان
– ذخیره شده
از اهداف دیگر بررسی رابطه بین تصویربدنی و. عزت نفس … ه در دو گروه از زنان مبتال
به سرطان پستان تفاوتی وجود ندارد و با افزایش نمرات ارزیابی وضعیت …… مومنی
مریم. مقایسه تصویر بدنی معلولین جسمی ورزشکار با معلولین و غیر. معلولین غیر
ورزشکار مرد شهر تهران، پایان. نامه کارشناسی ارشد. دانشکده تربیت بدنی. دانشگاه …
[PDF] و سمنوره ید گومنوره، ی آمنوره، ال )ی اختالالت قاعدگ ی فراوان سه ی مقا دخ
– ذخیره شده
فردی،. دیکرسون و. مقیاس. دیداری. درد. را تکمیل کردند . داده. ها. پس از گردآوری. با
استفاده از. نرم. افزار آماری. SPSS. ) نسخه. 12. و(. آزمون. های آماری توصیفی و
استنباطی. ) آزمون. کی. (دو. مورد. تجزیه و تحلیل. قرار. گرفت . میزان p. کمتر از. 90. 9
/. معنی دار در. نظر گرفته شد . یافته. :ها. دو گروه. ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر بروز
آمنوره. ) 00.
سعید ارشم – صفحه شخصی – دانشکده تربیت بدنی
– ذخیره شده
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد. بررسی ارتباط بین … بررسی و مقایسه رابطه هوش
هیجانی- اجتماعی و سازگاری اجتماعی در دانشجویان پسر ورزشکار وغیر ورزشکار.
1391. 4. مقایسة …. داوری پایان نامه. ردیف. عنوان. 1. ارتباط بین شایستگی مهارت
حرکتی و فعالیت بدنی دختران پایه سوم دبستان: نقش میانجی شایستگی حرکتی
ادراک شده. 2.
[PDF] 1) لیست پایان نامه های دارای تقدیر و تشکر – بیمارستان بقیه الله
– ذخیره شده
لیست پایان نامه های دارای تقدیر و تشکر در سال. 5931. –. پایان. یافته. ردیف. عنوان.
سرپرست. دانشجو. مرکز ارائه. دهنده .5. بررسی تاثیر اجرای تمرینات ورزشی برنامه …
مقایسه سطح ویتامین. 9. D. در بیماران با اولین حمله اسکیزوفرنی. و بیماران مبتال به
اختالل افسردگی اساسی مراجعه کننده به مرکز. آموزشی درمانی بقیه اهلل )عج( در نیم …
موضوع پایان نامه تربیت بدنی – پذیرش و چاپ مقاله ISI/ترجمه مقاله …
– مشابه
تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر مقاومت انسولین. تاثیر تمرینات هوازی منتخب در آب
بر میزان بهبود تعادل. تاثیر تمرینات هوازی منتخب بر کیفیت زندگی و سلامت و
روان. تاثیر یک برنامه تمرینی منخب بر میزان تعادل و عزت نفس. مقایسه فرسودگی
شغلی در معلمان مرد ورزشکار و غیر. بررسی رابطه بین متغییر های رهایی توپ با
برخی از …
پیشنهادهای پژوهش رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
– ذخیره شده – مشابه
4 جولای 2015 … عنوان پایان نامه. پیشنهاد پژوهش. تأثیر تمرینات منتخب پیلاتس و ذهنی بر تعادل
سالمندان. پیشنهاد می‌شود در تحقیقی مشابه تأثیر تمرینات پیلاتس و ذهنی را بر
سایر … مقایسه سطوح افسردگی، خود- ادراکی جسمانی، عزت نفس، کورتیزول و
تستوسترون زنان یائسه ورزشکار (باشگاهی و غیر باشگاهی) و غیر ورزشکار.
quiziran.ir | تقویت زبان با استفاده از موزیک- دانلود پایان نامه -دانلود …
– ذخیره شده
بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان 85ص-
110ص. 3,500تومان افزودن به … دانلود بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر
میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های 25ص. 1,500تومان افزودن
به … دانلود پایان نامه افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار. 1,500
تومان …
[PPT] گراندد تئوری
– ذخیره شده
در پایان هر تحقیق باید راهکار و پیشنهاد ارائه شود. …. 4- بین نگرش معلولین ضایعه
ی نخاعی ورزشكار و غیر ورزشكار رابطه ی معنی داری وجود دارد . ….. توصیفی مقایسه ای:
علاوه بر توصیف به مقایسه متغیر در گروهها هم می پردازد. بررسی افسردگی در
پرستاران شاغل در … انجام مقایسه میزان افسردگی در جنس ، نوع استخدام، نوع
بیمارستان و.
بایگانی‌های عمومی و متفرقه – سایت پروژه دات کام
– ذخیره شده
بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات
سال بعد شركت های 25ص. ۲۸۰۰ تومان … مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه
افراد ورزشكار و غير ورزشكار … موضوع تحقیق : مطالعه تطبیقی شیوه های پایان بندی
در فیلمنامه های اصغر فرهادی (با تمرکز بر سه فیلمنامه درباره الی ، جدایی ، گذشته).
[PDF] یافته ها، تنگناها و جهت گیری های پژوهش در حوزه سلامت … – مجله طب نظامی
– ذخیره شده – مشابه
در هر دو گروه جانبازان ورزشکار و غير ورزشکار بين ميزان سازگاري. شخصيتي و
متغيرهاي پرخاشگري، تحمل و پایداري، تنوع طلبي، برتري. جویي، عالقه به معاشرت،
خودمختاري، خودنمایي، تمکين و تالش و. پيشرفت رابطه معناداري مشاهده شد. متغير طول
مدت مجروحيت با. متغيرهاي اضطراب، پارانویيد و وسواس رابطه معني داري دارد. بين. دو
گروه …
پروپوزال روانشناسی – پایان یار
– ذخیره شده
14 ژوئن 2017 … موضوعات پیشنهادی روانشناسی (گرایش عمومی،بالینی و سلامت); – بررسی نقش
ویژگی های شخصیتی کمالگرایی و سخت رویی در بیماران افسرده; – بررسی نقش خشم
و نشخوار … مقایسه هوش هیجانی در افراد عادی و افراد مبتلا به افسردگی خفیف …
بررسی رابطه سلامت روانی و هوش هیجانی در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار.
دانشکده علوم انسانی – واحد رشت
– ذخیره شده – مشابه
29, بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس و خوشبینی فرزندان آنها در بين
دانش‌آموزان دختردبیرستانهای رشت در سال 95-96, سيده صغري مظلوم همداني, دانشکده
علوم انسانی, روانشناسی, 1396-6-20 … 55, مقایسه عملکرد ریوی زنان شناگر و افراد
غیر ورزشکار شهر زنجان, فاطمه علي محمدي, دانشکده علوم انسانی, تربیت بدنی, 1395-
6-10.
[PDF] توزیع فراوانی رشته های ورزشی دانشجویان ورزشکار – مطالعات …
– ذخیره شده
حاضر بررسی. نقش امید د. ر تعامل با جنسیت در. خودکارآمدی دانشجویان ورزشکار
دانشگاه محقق اردبیلی است . جامعة آماری شامل تمام دانشجویان ورزشکار دختر و پسر.
مشغول به …. دو عنصر شناختی وجود نداشته باشند، رسیدن به. اهداف. غیر. ممکن است. )
اسنایدر و همکاران،. 9009 .(. شواهد. پژوهشی. زیادی. نشانگر ارتباط. بین موفقیت. افراد
.
[PDF] بررسی تأثیر تمرینات هاتایوگا بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی …
– ذخیره شده
ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ. Babahaji62@gmail.com. ﻓﺮﺳﺘﺎده. ﺷﻮﻧﺪ . درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :21/10/89. ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ. :
10/2/90. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄ. ﺛﯿﺮ. ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻫﺎﺗﺎﯾﻮﮔﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﺮس. ، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﻮدﯾﺎﻟﯿﺰي … و
. ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻫﺎﺗﺎﯾﻮﮔﺎ ﭘﺲ از آﻣﻮزش اوﻟﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﯽ ﯾﻮﮔﺎ، ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ دو. ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻣﺎه در
ﮔﺮوه آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . اﺑﺰار. ﮔﺮدآوري ﺷﺎﻣﻞ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ.
گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی
– ذخیره شده
پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی تاثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت
سرويس ساده واليبال · شبیه سازی مدل لورنتس به صورت … بررسی سیستم عامل های
ابری و ارائه راه حل هایی برای چالشهای پیش رو · راهنمای گام به گام طرح … مقايسه رابطه
ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار · تحقیق بررسی تعیین

بررسی تاثیر8هفته تمرین هوازی برمیزان سلامت روان، افسردگی …
– ذخیره شده – مشابه
11 ژوئن 2011 … هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر میزان سلامت روان ،
افسردگی اضطراب ،شکایت جسمانی وکارکرد اجتماعی دانشجویان پسردانشگاه …..
بررسی و مقایسه ارتباط بین توان هوازی ، درصد چربی بدن و افسردگی در دانشجویان
دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه گیلان ، پایان نامه کارشناسی ارشد …
[PDF] ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺭﻭﺍﻧﻲ
– ذخیره شده – مشابه
ﺗﺤﻮﻝ ﺭﻭﺍﻧﻲ. -. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ . ﺗﺤﻮﻝ. ﺭﻭﺍﻧﻲ. -. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ
ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺑﺎ ﻭﺭﺯﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮﺩ . ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻴﺰﺍﻥ ….
ﻚ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﮔﺮﻭﻫﻲ. 2. ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ. ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ. ﻛﻪ. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎ
،. ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺘﻬﺎﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ. ﺩﻫﺪ. ﻛﺎﺭﻥ، (. 1993. ). ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﺭﺯ ﮔﺮﻭﻩ، ﺗﻘﺎﺑﻞ. 3.
[DOC] خودکارآمدی[1] خودكارآمدي، به عنوان يك مفهوم از مفاهيم يادگيري اجتماعي …
– ذخیره شده – مشابه
براین اساس، افرادی با خودکارآمدی پایین شاید باور کنند که وضع حل ناشدنی است.
یعنی باوری که تنیدگی، افسردگی و دیدی باریک بینانه برای گره گشایی پرورش
می دهد(رجبی 1385، صص-113-111). از نظر بندورا، افرادی که احساس کارآمدی پایینی
دارند، احساس می کنند که درمانده هستند و نمی توانند رویدادهای زندگی خود را کنترل کنند
.
مقایسه سلامت روانی زنان شرکت کننده در ورزش همگانی و زنان غیرفعال
– ذخیره شده – مشابه
برای آزمون فرضیههای پژوهش با توجهبه غیرطبیعی بودن دادهها از آزمون من ویتنی و برای
تعیین همبستگی بین متغیرها در دو گروه از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن
استفادهشد. نتایج پژوهش نشان داد … خیابانچیان ن. (1376). مقایسه و بررسی میزان
عزت نفس دختران دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار شهر تهران، پایان نامه
کارشناسی‌ارشد.
سنجش ميزان و عوامل مؤثر بر شادي دانشجويان پرديس قم دانشگاه تهران …
– ذخیره شده – مشابه
21 ژانويه 2012 … No.4, Winter 2011 سيف‌اله فضل‌الهي*/ نرگس جهانگير اصفهاني**/ زلفا حق گويان***
چكيده هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان شادي دانشجويان پرديس قم دانشگاه تهران … ع‍ل‍وي‌
(1379) در تحقيقي به دنبال ي‍اف‍ت‍ن‌ ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍اي‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‌ ب‍ا ش‍ادي‌
درج‍ام‍ع‍ه‌ دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍ر ورزش‍كار و غ‍ي‍ر ورزش‍ك‍ار دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ري‍ز ب‍ود.
[PDF] بررسی رابطۀ باورهای غیرمنطقی و ارزیابی تصویر بدنی در دو سن …
– ذخیره شده – مشابه
طور جداگانه. مورد مطالعه قرار گرفته و تاکنون تعامل این دو متغیر مورد بررسی قرار
نگرفته، پژوهش حاضر در صدد است که رابطۀ باورهای غیرمنطقی. و ارزیابی تصویر
بدنی را در دو گرو. ه دختران نوجوان و جوان مورد بررسی قرار دهد. فرضیه. های پژوهش. (0.
بین باورهای غیر منطقی و ارزیابی تصویر بدنی در دختران نوجوان و جوان رابطه وجود
دارد. (2.
[PDF] یرونی( مدیرا ن مدارس ب – بررسی رابطه بین منبع کنترل )درونی ان …
– ذخیره شده – مشابه
فرضیه دوم پژوهش. که نشان. دهنده رابطه بین. منبع کنترل درونی مدیران و سبک تصمیم
. گیری مشارکتی است و فرضیه سوم. 1. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی …..
بیرونی در ب. ین دو گروه از دختران دانشجوی ورزشکار و غیر. ورزشکار دانشگاه
تربیت معلم تهران انجام شد مشخص گردید. : بین. دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار
از نظر …
مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره نگرش مذهبی | فروشگاه روشنا
– ذخیره شده
در عصر ما که بیماری های روانی و اضطراب ها و نگرانی ها، قربانی های متعددی از خیل
آدمیان میگیرند و ضوابط مذهبی بهترین داروی شفابخش و نجات دهنده بشر از نگرانی
هاست. به عقیده آدلر که از …. برری مقایسه ای عزت نفس و خودپنداره پسران ورزشکار و
غیر ورزشکار دوره متوسطه نواحی آموزش و پرورش شهر اهواز و رابطه آنها با پیشرفت
تحصیلی.
[DOC] بحث – مجله دانشکده پزشکی اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
روش ها: در این تحقیق نیمه تجربی مقایسه یک جلسه فعالیت بدنی حاد بر میزان هورمون
های بتا اندورفین وکورتیزول دوندگان سرعت مرد مورد بررسی قرار گرفته است. …. بتا
اندورفین در کشور ما تاکنون در ورزشکاران به ندرت صورت گرفته است، در مطالعه
حاضر اثر 200 متر دو سرعت بر روی دوندگان سرعتی نخبه 18-25 سال بررسی شده است
تا …
پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر روی استرس دختران دانشجو ورزشکار …
– ذخیره شده – مشابه
7 جولای 2016 … اثرات ورزش در روحیه دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار ، دانلود پایان نامه در مورد
تاثیر ورزش بروی استرس دانشجویان … در تعدیل و کاهش استرس باشد تا افراد
بتواند موثرتر و کارآورتر عمل نمایند بنابراین باتوجه به اهمیت میزان استرس بین
دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در بین دختران …
تاثیر ورزش بر سلامت اعصاب و روان – پایگاه اطلاع رسانی، خبر …
– ذخیره شده
30 مه 2016 … بر اثر فعالیت های بدنی بر میزان چابکی افراد افزوده می شود که حاکی از بهبود کار
سیستم عصبی و عضلانی می باشد …. شندل با استفاده از آزمون روان و اعصابی
خصوصیات روان و اعصابی دانش آموزان ورزشكار و غیر ورزشكار را مورد بررسی قرار داد و
به این نتیجه رسید دانش آموزان ورزشكار دارای صفات ممتاز رفتاری چون …
[PDF] تاثیر فعالیت ورزشی هوازی بر سندرم پیش‌قاعدگی در دختران …
– ذخیره شده – مشابه
ﻧﺎﻣﻪ اول، ﺳﺎل. 1386. ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ ﻫﻮازي ﺑﺮ ﺳﻨﺪرم ﭘﻴﺶ. ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ در دﺧﺘﺮان. : ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺗﺼﺎدﻓﻲ. زﻫﺮا ﻣﺼﻠﻲ ﻧﮋاد. 1. *. ﻋﺒﺎس ﻋﻠﻲ ﮔﺎﺋﻴﻨﻲ. 2. ﻟﻴﻠﻲ ﻣﺼﻠﻲ ﻧﮋاد. 3 . 1. ﮔﺮوه. ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه
آزاد …. ﻛﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺑﻪ. 70-60 %. ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ maximal heart rate. ﺑﺮﺳﺪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
. ﺗﺎﺛﻴﺮ. را در ﻛﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .8. ﭘﮋوﻫﺶ. Gomes. در دو ﮔﺮو. ه ورزﺷﻜﺎر و ﻏﻴﺮ ورزﺷﻜﺎر ﻧﺸﺎن
ﻣﻲ.
[PDF] موضوعات پایان نامه برای رشته روانشناسی در کلیه گرایشها – خبرنامه …
– مشابه
31 ژانويه 2016 … پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس و سالمت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین
کودکان عادی و کودکان مرزی · SA · -3 · پایان نامه بررسی میزان تحمل استرس بین
دانشجویان مجرد و متاهل رشته روانشناسی · SA · -4 · پایان نامه بررسی ….. افسردگی ما
بین دو گروه افراد ورزشکار و غیر ورزشکا · OL · 262 · – · افسردگی در زنان.
موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی – مرکز مشاوره روانشناسی آنلاین
– ذخیره شده – مشابه
1 جولای 2015 … تاثیر روان درمانی بین فردی و گروهی بر درمان افسردگی; · بررسي رابطه سلامت رواني
و سبک های مقابله ای در دو گروه ورزشكار و غير ورزشكار. موضوعات پیشنهادی
روانشناسی (گرایش عمومی،بالینی) – بررسی روابط ساده و چندگانه هیجان خواهی،
ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان دانشگاه … – آنومي فرهنگي …
روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران – پایان نامه ها
– ذخیره شده – مشابه
چكيده‌ی پایان‌نامه. به منظور بررسی نقش اضطراب خصیصه‌ای و سبک‌های ابراز و مهار خشم
در واکنش قلبی عروقی، در مطالعة نخست 427 دانشجوی ساکن کوی دانشگاه تهران در این
…. در بخش دوم پژوهش يافته ها نشان داد كه اگرچه رويكرد استعاره درماني در هر دو گروه
منجر به كاهش معنادار نمرات افراد در آزمون افسردگي بك شده است اما میزان بهبودي گروه …
گروه ها – جهاد دانشگاهی استان البرز
– ذخیره شده
13 ژوئن 2017 … امروز بعد از گذشت بیش از یک دهه از موافقت قطعی خود، این گروه انجام دو شبکه کامل
پژوهشی، حدود 8 طرح پژوهشی کارفرمایی استانی، 2 طرح پژوهشی ملّی، حدود 30 … جنسی
، مجرمان غیر جنسی و مردان عادی; مقایسه مولفه های فراشناختی در افراد مبتلا به وسواس
اجبار ، اضطراب منتشر و افسرده خویی و افراد عادی; بررسی میزان اثر …
دانلود پایان نامه مقایسه میزان استرس، اضطراب و افسردگی … – کتاب پیچ
– ذخیره شده – مشابه
پروپوزال در مورد پایان نامه مقایسه میزان استرس، اضطراب و افسردگی زنان فعال و
غیرفعال 40-30 ساله شهر شیراز, گزارش سمینار در مورد پایان نامه مقایسه میزان استرس
، اضطراب و … تفکیک فراوانی ورزشکاران زن بر اساس سابقه ورزشی … شکل 4-2:
نمودار scatter plot برای بررسی رابطه خطی میان متغیرهای وابسته در گروه زنان
غیرفعال.
بررسي رابطه بين شادكامي و سلامت روان در بين دانشجويان – پروژه …
– ذخیره شده – مشابه
19 جولای 2015 … در مطالعه ای که (حمایت طلب و همکاران ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳) به منظور سلامت روانی دانشجویان
ورزشکار و غیرورزشکار انجام دادند، نتایج نشان داد که گروه ورزشکار در مقایسه با
گروه غیرورزشکار از عزت نفس، رضایتمندی، کارآمدی، خلق مثبت، سلامت روانی و
شادکامی بالایی برخوردارند. بررسی نمرات سلامت روانی با در نظر گرفتن …
موسسه علمی پژوهشی آریانا

براي دريافت اطلاعات پايان نامه خريداري شده اينجا كليك كنيد … فتوت نامة سلطاني.
ويژگيهاى قرآنى. طراحي سيستم حقوق و دستمزد و تهيه فيش حقوقي در EXCEL.
بررسي سيستم هاي تعليق و شبيه سازي سيستم تعليق غير فعال (پژو 405 )
بوسيله نرم افزار ….. مقايسه رابطه ميزان افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و
غير ورزشكار.
افسردگی » دانشجویار | Daneshjooyar
– ذخیره شده
افسردگی ما بين دو گروه افراد ورزشكار و غير ورزشكار …. انجام کلیه کارهای
تحقیقاتی و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. … اين
پژوهش يك مطالعه توصيفي وتحليلي بوده و به منظور بررسي مقايسه ميزان افسردگي
در پرسنل بيمارستان اعم از بخشهاي مختلف (اطفال- زنان- مردان- ICU- اطاق عمل) صورت
گرفته است.
مقاله در مورد بررسی تأثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر …
– ذخیره شده – مشابه
با احتمال ۹۵% اطمینان دانشجویان ورزشکار از سلامت روانی بیشتری نسبت به
دانشجویان غیرورزشکار برخوردار هستند. این نتیجه براساس آزمون ضریب همبستگی
پیرسون بدست آمد. – با احتمال ۹۵% اطمینان بین سن و میزان گرایش به ورزش در
دانشجویان دختر رابطه وجود ندارد. این نتیجه براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون
بدست آمد.
[PDF] ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﯾﻦ ورزﺷﯽ ﻫﻮازي ﺄﺗ ﻏﯿﺮ ورز – مجله علمی پژوهشی افق …
– ذخیره شده
دﯾﺴـﻤﻨﻮره اوﻟﯿـﻪ و ﻣﯿـﺰان. ﺧﻮﻧﺮﯾﺰي ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ. ،. آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ. ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺠﺮﺑﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ . ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﺑـﺎ. ﺷﺮﮐﺖ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ورزﺷﯽ ﻫﻮازي. 8. ﻫﻔﺘﻪ اي، ﺳﻪ ﺟﻠﺴﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ….
ﺳﭙﺲ ﺑﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺛﺮات اﯾﺠـﺎد ﺷـﺪه ورزش در اﻓـﺮاد. ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺮﯾﻦ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﻏﯿﺮ
ورزﺷﮑﺎر ﺑﻮد . روش. ﺗﺤﻘﯿﻖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ. ﺑﺎ. ﮔﺮوه. ﮐﻨﺘﺮل. اﺳـﺖ. ﮐـﻪ. ﺑـﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﯿﺰان ﺗ.
اصفهان خرید | لیست تحقیق های موجود3
– ذخیره شده
6 سپتامبر 2014 … ۵۷ بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد ۵۸ افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشکار
وغیر ورزشکار ۵۰ ۵۹ ( بررسی رابطه بین اوقات فراغت وانگیزه تحصیلی دانش آموزان
مدارس متوسطه شهرستان گچساران می باشد . ۵۰ ۶۰ روش تحقیق – بررسی عوامل موثر بر
میزان رضایت شغلی مدیران واحدهای آموزشی از دیدگاه مدیران واحدهای …
مرکز تحقیقات علوم رفتاری – طرحهاي پايان يافته
– ذخیره شده – مشابه
طرحهای پایان یافته … بررسی مقایسه ای اضطراب در کودکان و نوجوانان مبتلا به
سرطان مراجعه کننده به موسسه محک در سال 1388 با کودکان و نوجوانان سالم. خانم مهدیه
عطری … بررسی میزان هیجان ابراز شده، سبک های مقابله با استرس و هم وابستگی در
خانواده بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی و وابسته به مواد در مقایسه با
گروه گواه.
[PDF] مقایسه اثر دو روش سرمادهی موضعی بر حس وضعیت مفصل زانو
– ذخیره شده – مشابه
داوران این شماره: اعضای هیأت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(:. بهروز بهروز. – دکتر
نرگس ارسالنی، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي. دکتر مريم روانی پور.
– دکتر فاطمه الحاني، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس. دکتر ناهيد رژه. – دکتر اصغر
دالوندی، استاديار پرستاری دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی. سعيد حمد زاده.
پایان نامه ی بررسی تاثیر اضطراب در یادگیری دانش آموزان تیزهوش و …
– ذخیره شده
پایان نامه ی بررسي تاثير اضطراب در يادگيري دانش آموزان تیزهوش و عادي. doc نوع
فایل: wordقابل ویرایش 73 صفحه جهت دریافت درجه ی کارشناسی در رشته ی روان
شناسی چکیده:پژوهش حاضر به بررسي تفاوت اضطراب بين دانش آموزان دختر تيزهوش
و عادي در دوره راهنمايي تحصيلي در ناحيه 6و 7 مشهد در سال تحصيلي 85 پرداخته است.
4 – کافی نت یار::فروشگاه ارزانی::ارزان ارزان::استان کرمان::فروشگاه شما
– ذخیره شده
فروش استثنایی بانک مقاله و پایان نامه. -فروش استثنایی بانک مقاله و پایان نامه. …
بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي مديران و اثربخشي آنان از ديدگاه ذي نفعان 205
ص.doc. بررسي رابطه بين تيپ‌هاي شخصيتي … افسردگي ما بين دو گروه افراد
ورزشكار و غير ورزشكار 55 ص (کد محصول: ). افسردگي ما بين دو گروه افراد ورزشكار و
غير …
پایان نامه خانم عسگری قسنت دوم با عنوان بررسی میزان … – علمی، آموزشی
– ذخیره شده – مشابه
علمی، آموزشی – پایان نامه خانم عسگری قسنت دوم با عنوان بررسی میزان رضایت شغلی
مردان و زنان شاغل در ادارات دولتی شهر – ارائه جزوات و مطالب آموزشی در خصوص مدیریت و
آموزش نیروی انسانی در سازمان ها و مراکزآموزشی – علمی، آموزشی.
علوم تربیتی و روان شناسی – کافی نت دانشجویان – بلاگفا
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه بررسی ومقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر و
دختر ۹۰برگ پایان نامه بررسی وضعیت صنوبر کاری های انجام شده در استان ابهر
۲۵۰برگ پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی هنرمندان با افراد عادی
۱۱۰برگ پایان نامه بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی بین نوازندگان موسیقی

پایان نامه های رشته علوم تربیتی-ایستگاه 24
– ذخیره شده
مقايسه ميزان افسردگي و اضطراب در معلمان مدارس كودكان استثنايي و معلمان مدارس عادي
» بررسی و مقایسه رابطه افسردگي افراد ورزشكار و غير ورزشكار » بررسي عوامل موثر
بر پيشرفت دانش آموزان كلاس دوم و سوم راهنمايي » بررسي رابطه سبك هاي دلبستگي و
رضايت از رابطه زناشويي در دانشجويان متاهل » بررسي هوش هيجاني در بين …
مشاورین برتر(پایان نامه،پروپوزال، مقاله) – پروپوزال ارشد روانشناسی …
– ذخیره شده – مشابه
مشاورین برتر(پایان نامه،پروپوزال، مقاله) – پروپوزال ارشد روانشناسی:مقایسه
اثربخشی ورزشهای گروهی و فردی بر عزت نفس،کنترل خشم و بهزیستی روانشناخت …
در بين ورزشكاران مي باشد مي توان گفت كه ورزش نقش در هدايت و كنترل خشم در نزد
افراد به تنهايي و گروههاي اجتماعي انسان و همچنين جلوگيري از بزهكاري و اعتياد جوانان
و …
[PDF] اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
– ذخیره شده – مشابه
ﻃﻮر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداري ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ورزﺷﻜﺎر ﺑﻮدن ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺗﺮ ﺑﻮدن اﺑﻌﺎد ﺗﺤﻠﻴﻞ. رﻓﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻤﺎن
ﻏﻴﺮ ورزﺷﻜﺎر اﺳﺖ .)6(. ﻟﺬا اﮔﺮ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. و. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و
اﺟﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز. آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ
ﻛﻨﺘﺮل و ﻣﻬﺎر اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ آﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ا. ز ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *