دانلود کامل پایان نامه بررسی فلزات سنگین

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی فلزات سنگین

پایان نامه بررسی فلزات سنگین در 59 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 4
فرمت فایل doc
حجم فایل 115 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 59

پایان نامه بررسی فلزات سنگین

فروشنده فایل

کد کاربری 25235

کاربر

پایان نامه بررسی فلزات سنگین در 59 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق

1-1- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………1

1-2- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق………………………………………………………………………….2

1-2-1- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..2

1-2-2- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………..2

1-2-3- سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..2

1-3- روش تحقیق و پژوهش…………………………………………………………………………………………..3

فصل دوم : كلیات تحقیق

2-1- فلزات سنگین………………………………………………………………………………………………………..4

2-1-1- منشاء فلزات سنگین………………………………………………………………………………………..5

2-2- سابقه تحقیقات در مورد سرب …………………………………………………………………………………6

2-2-1- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده كنندگی آن در انسان……………………………6

2-2-2- اثر آلوده كنندگی سرب در آب دریا و ماهیان……………………………………………………8

2-3- سابقه تحقیقات در مورد آهن…………………………………………………………………………………..9

2-3-1- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده كنندگی آن بر انسان……………..9

2-3-2-اثر آلوده كنندگی آهن در آب دریا و ماهیان……………………………………………………11

2-3-3- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف23

فصل سوم : مواد و روش كار

3-1- مواد و لوازم مورد نیاز………………………………………………………………………………………….25

3-2- روش كار…………………………………………………………………………………………………………..25

3-2-1- تاریخچه دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………………………28

3-2-2- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………….29

3-2-2-1 روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله……………………………………………………..31

3-2-3- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات………………………………………………..32

3-2-4-عمل هضم اولیه در فلزات……………………………………………………………………………..33

فصل چهارم : نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………….35

فصل پنجم : بحث و پیشنهادها…………………………………………………………………………………….43

منابع :………………………………………………………………………………………………………………………49

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………..55

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در كل نمونه‌های خوراك (بر حسب میلی‌گرم بر كیلوگرم)

35

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب خوراك تولید شده در كارخانه‌های مختلف (بر حسب میلی‌گرم بر كیلوگرم)

35

جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در كل نمونه‌های ماهی (بر حسب میلی‌گرم بر كیلوگرم)

36

جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب ماهیان تغذیه شده از خوراك كارخانه‌های مختلف (بر حسب میلی‌گرم بر كیلوگرم)

37

جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در كل نمونه‌های آب مزارع مورد نمونه‌برداری ( بر حسب میكروگرم بر لیتر)

38

جدول 4-6 -میانگین و انحراف معیار آهن و سرب آب تامین كننده مزارع مختلف( بر حسب میكروگرم بر لیتر)

39

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1 میزان آهن در آب ورودی مزارع مختلف

40

نمودار 4-2 میزان آهن در ماهیان تغذیه شده با خوراك كارخانجات مختلف

40

نمودار 4-3 میزان آهن موجود در خوراك كارخانجات مختلف

41

نمودار 4-4 میزان سرب موجود در خوراك كارخانجات مختلف

41

نمودار 4-5 میزان سرب در آب ورودی مزارع مختلف

42

نمودار 4-6 میزان سرب در ماهیان تغذیه شده با خوراك كارخانجات مختلف

42

فهرست شكلها

عنوان صفحه

شكل 3-1 قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی (سیستم تك پرتویی)……………………………….. 30

خلاصه فارسی:

تعداد 32 نمونه غذا ، آب منابع و عضله ماهی به منظور اندازه گیری فلزات سرب و آهن در فصلهای تابستان و پاییز ، در دو نوبت با فاصله 3 ماه از چهار مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین كمان در استان چهارمحال بختیاری اخذ شده و مورد بررسی قرار گرفت .

میزان آهن و سرب به ترتیب در كل نمونه‌های آب مزارع مختلف برابر با 4/4 ± 6/60 و 2/0 ± 5/2 میكرو‌گرم بر لیتر ، میزان آهن و سرب به ترتیب در كل نمونه‌های خوراك مصرفی مزارع مختلف برابر با8/183 ± 4/563 و1/1 ± 3/3 میلی‌گرم بر كیلو‌گرم و همچنین میزان این دو فلز به ترتیب در كل نمونه‌های ماهی مزارع مختلف برابر با

9/3 ± 7/8 و1/0 ± 3/0 میلی‌گرم بر كیلو‌گرم بوده است . با توجه به مقادیر بدست آمده از دو فلز فوق هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری در سطح (05/0 p <) بین خوراك، ماهیان و آبهای مختلف مشاهده نشد ولی در كل ارتباط منطقی بین میزان این دو فلز در غذا و ماهیان تغذیه شده از همان غذا مشاهده گردید بطوریكه بیشترین میزان تجمع فلزات سنگین یاد شده در غذای كارخانه شماره 2 و همینطور ماهیان تغذیه شده از این غذا و كمترین میزان تجمع این فلزات در غذای كارخانه شماره 3 و ماهیان تغذیه شده با این خوراك مشاهده شد .

با توجه به استاندارد های FAO برای فلزات سنگین و مقایسه آن با مقادیر بدست آمده در تحقیق حاضر، میزان این فلزات در آب، غذا و عضلات ماهی از حداكثر مجاز پیشنهادی كمتر می‌باشد. لذا هیچ‌گونه خطری از جانب این منابع متوجه مصرف‌كنندگان بعدی مثل انسان نیست .

1-1- بیان مسأله:

فلزات سنگین به عنوان یك مسئله خطر ساز از ابعاد مختلف و به طور جدی می‌توانند زیست انسان و سایر موجودات زنده را به خطر بیاندازند. یكی از عمده‌تر‌ین منابع تولید كننده این عوامل سنگ‌های معادن و غبارهای آتشفشانی می‌باشند ولی در كنار اینها انسان خود به اشكال مختلف مانند صنایع رنگرزی، آبكاری فلزات و باطری سازی در انتشار فلزات سنگین نقش دارد(8). حضور این عوامل در محیط زیست در دراز مدت منجر به كاهش توان تولید مثلی آبزیان ، مشكلات تنفسی و عصبی و غیره شده و در ضمن با توجه به تجمع آن در بدن (تجمع زیستی)[1] و انتقال آنها به مصرف كنندگان بعدی از جمله انسان می‌تواند عوارض غیر قابل جبرانی را ایجاد نماید. یكی از منابع مهم انتقال فلزات سنگین خوراك مصرفی ماهیان پرورشی است كه با اندازه گیری دو فلز سرب و آهن می‌توان به میزان حضور این عوامل در غذا و احیاناً بالا بودن آنها بیش از حد استاندارد پی برد. همچنین بررسی میزان این فلزات در آب و ماهیان مزارع پرورشی از نظر مقایسه‌ای می‌تواند راه كار مناسبی در نحوه استفاده از این منابع آبی و یا حتی ماهیان مورد پرورش در این آبها به ما بدهد.

3-2-1- تاریخچه دستگاه جذب اتمی:

روش جذب اتمی در اواسط سال 1950 توسط آلن والش معرفی شد گرچه اصول اساسی طیف جذب اتمی در سالهای قبل از سال 1860 ، بنا نهاده شده بود.

به طور کلی جذب اتمی[2] اسپکتروفتومتری در مفهوم تجزیه ای بعنوان روشی برای تعیین مقدار غلظت یک عنصر در نمونه با اندازه گیری مقدار جذب تشعشعات در بخار اتمی تولید شده از نمونه در طول موجی که مشخص و خاص عنصر تحت اندازه گیری می باشد توصیف می شود.

بطوریکه ثابت کرده اند جذب اتمی اسپکتروسکپی دقیق ترین وسیله فنی برای تخمین و تعیین مقدار فلزات در محلولها می باشد کارائی این وسیله به تنهایی توسط این حقیقت که بین 60 تا 70 عنصر فلزی را با آن در غلظتهائی از حدود جزئی تا مقادیر نسبتاً زیاد میتوان تعیین مقدار نمود روشن می شود. این وسیله محدود به محلولهای آبی نمی شود زیرا حلالهای آلی و مخلوط حلالهایی آلی و آبی نیز مناسب هستند و در بسیاری حالتها برای تعیین مقدار با صرفه تر می باشند. در این روش تصفیه شیمیایی نمونه بندرت مورد نیاز می باشد بطوریکه اندازه گیری غلظت انواع فلزات با اتمیک ابسورپشن به سرعت و آسانی انجام می شود. اصول علمی جذب اتمی بشرح زیر است:

اگر یک محلول شامل ترکیبات فلزی به داخل شعله مانند هوا – استیلن تزریق شود بخار اتمی از فلز تشکیل خواهد شد طریقه انتشار نور بدین ترتیب است که در لامپ مخصوص بعضی از اتمهای فلز به یک سطح انرژی بالا رسیده ئ تشعشعات مخصوص آن فلز را انتشار می دهند پس از تزریق نمونه به دستگاه و تبدیل شدن یونهای فلزی به اتم، اتمها قادر خواهند بود نور منتشر شده از منبع نور را که از میان شعله حاوی اتمهای عنصر عبور می نماید جذب نمایند در حالیکه میزان جذب متناسب با تراکم اتمها در شعله می باشد.

این روش اصولاً خاص یک عنصر به خصوصی است که اندازه گیری می شود زیرا اتمهای یک عنصر بخصوص فقط می تواند تشعشعات طول موج مشخص خودشان را جذب نمایند به بیان دیگر نور یک فرکانس مشخص فقط می تواند به وسیله عنصر بخصوصی که مشخص است جذب شود بنابراین تداخلات طیفی که در روشهای انتشار مزاحم می باشند ندرتاً اتفاق می افتد(2).


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *