دانلود کامل پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 77
فرمت فایل doc
حجم فایل 307 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 125

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی

فروشنده فایل

کد کاربری 25341

کاربر

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان موثر می باشند .

این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده و از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است . جامعه آماری تمام دانش آموزان پایه اول و دوم و سوم متوسطه نیشابور (15336 نفر) می باشند . حجم نمونه 375 نفر شد که 190 نفر دانش آموز پسر و 185 نفر دانش آموز دختر را در بر می گیرد . شیوه نمونه گیری قشر بندی است که نمونه ها از رشته های عمومی ، انسانی ، تجربی ، ریاضی ، فنی و حرفه ای و کار و دانش به تفکیک جنس و پایه تحصیلی به صورت تصادفی انتخاب شده است . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از t-test و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) و تحلیل مسیر صورت گرفته است .

نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل (میزان رضایت از خود ، درونی شدن ارزشها، هماهنگی ارزشهای گروهی و تایید دیگران ) با متغیر وابسته هویت اجتماعی و سه بعد آن (ملی ، دینی، خانوادگی) رابطه معنا دار مثبت وجود داشت . یعنی با افزایش متغیرهای مستقل متغیر وابسته هم افزایش می یابد . و بین متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی با هویت اجتماعی رابطه معناداری وجود نداشت . ولی با بعد ملی رابطه معنا دار و معکوس و با بعد خانوادگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت . یعنی هر چه پایگاه اقتصادی – اجتماعی والدین بالاتر باشد ، هویت ملی آنان ضعیف تر و هویت خانوادگی آنها ، قوی تر می شود . بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه معنا دار وجود داشت . بدین معنا که : دختران هویت دینی قوی تری نسبت به پسران داشتند .

کلید واژه ها : جنس ، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، درونی شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران ، رضایت از خود ، هویت اجتماعی ، هویت دینی ، هویت خانوادگی ، هویت ملی

مقدمه

آنچه موجب شد تا پژوهش فعلی با این عنوان در خصوص دانش آموزان متوسطه انجام شود، به دلیل اشتغال به تدریس (نگارنده) در مقطع متوسطه شهرستان نیشابور است که مدام شاهد نگرانی های همكاران فرهنگی و همچنین مراجعات مكرر اولیا و اظهار نگرانی از وضعیت تحصیلی و اخلاقی فرزندانشان ، بودم و با توجه با اینكه همگی دبیران و اولیا به اتفاق معتقد بودند كه نسل فعلی با نسلهای قبلی بسیار متفاوت می باشد و یك شكاف نسلی عمیق احساس می كردند و از طرفی مشاهده برخی از رفتارها و حركات و گرایشات در كلاس های درس ، مرا بر آن داشت تا در زمینه هویت اجتماعی آنان و مسائل تأثیر گذار بر آن به صورت جدی به مطالعه بپردازم و بدین صورت زمینه تحقیق حاضر فراهم شد.

قسمتی از متن

درونی شدن ارزشها

((بلومر معتقد است که انسان در کنش پیوسته با جامعه یکی شده و در جامعه ذوب می شود . وقتی انسان از من اجتماعی استفاده می کند در حال همانند شدن است . (مید آن بخش از ذهن را که به دریافتهای انسان از محیط خارجی اش بر می گردد و حاصل درونی کردن هنجارها و توقعات اجتماعی است من اجتماعی نام می نهد) انسان در مرحله اول یاد می گیرد و همانند سازی می کند و یکی و ذوب می شود و با یکسان شدن در یک مجموعه و سیستم اجتماعی وارد می شود و بتدریج به مرحله تفسیر می رسد.)) (تنهایی ، 1374 : 473 )

ارزشهای گروهی :

((ارزشها معیارهای مشترک فرهنگی است که بر اساس آن ربط اخلاقی ، زیبایی شناسی و یا شناختی موضوعات نگرش ، آرزوها و نیازها را می توان با هم مقایسه کرد و مورد داوری قرار داد . در بین کسانی که مجموعه ای از چنین معیارهایی سهیم اند این باور وجود دارد که این معیارها معتبرند و باید در ارزش گذاری هر موضوعی به کار گرفته شود . ))(جولیوس گولد ، 1376 : 48 )

تایید دیگران

((چارلز هورتون کولی در مفهوم خود آئینه سان درباره هویت اجتماعی فرد می گوید : تصور فرد از خودش ونوع احساسی که از خود دارد با رویکردی تعیین می شود که فرد فکر می کند دیگران نسبت به او دارند در واقع فرد تصور می کند در اذهان دیگران برداشتی از قیافه ، رفتار ، هدفها و کردارش وجود دارد و از طریق این تصور دیگران است درباره خود که فرد هویت می یابد . )) (ریتزر ، 1374 : 288)

هویت اجتماعی

((هویت اجتماعی اشاره به شناسایی خود در ارتباط با دیگران دارد . از این نظر هویت اجتماعی فرد از طریق عضویت او در گروههای متعدد اجتماعی بدست می آید . هربرت مید در ارتباط با این مفهوم به بحث تصور اجتماعی فرد از خودش اشاره می کند و معتقد است هویت فرد و یا همان تصور فرد از خودش چیزی نیست جز شناسایی یک فرد از خودش از نگاه دیگرانی که فرد با آنها در یک گروه یا گروههای متعدد حشر و نشر دارد و خود را به آن گروه یا گروههای اجتماعی متعلق می داند . در واقع هویت اجتماعی فرد را همان تعلقات او به گروههای اجتماعی عضویتش می سازد . نگاه به خود از نقطه نظر دیگرانی که با فرد در یک جامعه هم گروه هستند .)) ( ریتزر ، 1374 : 280)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول : طرح تحقیق

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 3

2-1 موضوع تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 3

3-1 بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………… 4

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 4

5-1 اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 5

6-1 محدود زمانی و مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………….. 5

7-1پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-7-1 تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………… 5

2-7-1تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………….. 8

3-7-1 جمع بندی نتایج تحقیقات ………………………………………………………………………………………. 10

8-1 تعاریف مربوط به هویت…………………………………………………………………………………………….. 11

9-1 موانع و تنگناهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 14

فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری ………………………………………………………………………………….. 16

1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2 مباحث نظری ………………………………………………………………………………………………………….. 17

1-2-2 دورکیم ……………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-2 پارسونز ………………………………………………………………………………………………………………… 18

3-2-2 ماکس وبر …………………………………………………………………………………………………………….. 20

4-2-2 کنش متقابل نمادی…………………………………………………………………………………………………. 22

5-2-2 کولی ……………………………………………………………………………………………………………………. 23

6-2-2 مید ………………………………………………………………………………………………………………………. 24

7-2-2 گافمن…………………………………………………………………………………………………………………… 26

8-2-2 نظریه هویت (بورک) ………………………………………………………………………………………………. 27

عنوان صفحه

3-2 چارچوب نظری مورد استفاده تحقیق ………………………………………………………………………….. 30

4-2 پرسشهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 31

5-2 فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 31

6-2 الگوی نظری و تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………. 32

فصل سوم : روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 34

1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 35

2-3 نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 35

3-3 تعریف نظری وعملی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………….. 35

1-3-3 تعریف نظری متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………… 35

2-3-3 تعریف عملی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………….. 38

4-3 متغیرهای مستقل و وابسته …………………………………………………………………………………………. 42

5-3 شاخص سازی متغیر های تحقیق ………………………………………………………………………………… 43

1-5-3 شاخص سازی متغیرهای مستقل ……………………………………………………………………………… 43

2-5-3 شاخص سازی متغیرهای وابسته ……………………………………………………………………………… 45

6-3 قابلیت اعتماد شاخص ها (الفای کرانباخ) ………………………………………………………………………. 46

7-3 اعتبار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….. 47

8-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. 47

9-3 تعیین حجم نمونه و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………… 48

1-9-3 تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………… 48

2-9-3 شیوه نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 49

10-3 واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………… 50

11-3 تکنیک ها و ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات …………………………………………………….. 50

12-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………….. 50

فصل چهارم : یافته ها و دستاوردهای تحقیق………………………………………………………………………….. 51

1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-4 توصیف دستاوردهای تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 52

1-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس جنس …………………………………………………………… 52

عنوان صفحه

2-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس پایه تحصیلی ……………………………………………….. 53

3-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی………………………………………………. 53

4-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات پدر……………………………………………… 54

5-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس تحصیلات مادر……………………………………………… 54

6-2-4 بررسی مشخصات پاسخگویان بر اساس در آمد ماهانه خانواده……………………………………… 55

7-2-4 بررسی میزان رضایت از خود دانش آموزان ………………………………………………………………. 57

8-2-4 بررسی میزان تایید دیگران ………………………………………………………………………………………. 58

9-2-4 بررسی میزان درونی کردن ارزشها …………………………………………………………………………… 59

10-2-4 بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ……………………………………………………………… 60

11-2-4 بررسی میزان پایگاه اقتصادی – اجتماعی دانش آموزان ………………………………………………… 61

12-2-4 بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان …………………………………………………………………. 62

13-2-4 بررسی میزان هویت خانوادگی دانش آموزان …………………………………………………………… 63

14-2-4 بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان ……………………………………………………………………. 64

15-2-4 بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان …………………………………………………………….. 65

فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای تحقیق…………………………………………………………………….. 66

1-5 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 67

2-5 آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………. 67

1-2-5 آزمون فرضیه 1: بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت اجتماعی» دانش آموزان ………………… 67

1-1-2-5 آزمون فرضیه 1/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت دینی» دانش آموزان …………………… 68

2-1-2-5آزمون فرضیه 2/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت خانوادگی» دانش آموزان……………… 68

3-1-2-5 آزمون فرضیه 3/1 : بررسی رابطه بین «جنس» و «هویت ملی» دانش آموزان ……………………. 69

2-2-5آزمون فرضیه 2 : بررسی رابطه بین «پایگاه اقتصادی اجتماعی» و« هویت اجتماعی»…. 69

1-2-2-5 آزمون فرضیه 1/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت دینی» …………. 70

2-2-2-5 آزمون فرضیه 2/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت خانوادگی» ….. 70

3-2-2-5 آزمون فرضیه 3/2 : بررسی رابطه بین پایگاه «اقتصادی- اجتماعی» و «هویت ملی» …………… 71

3-2-5 آزمون فرضیه 3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت اجتماعی» …………………… 71

1-3-2-5 آزمون فرضیه 1/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت دینی» ……………………….. 71

عنوان صفحه

2-3-2-5 آزمون فرضیه 2/3 : بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت خانوادگی»…………………. 72

3-3-2-5 آزمون فرضیه 3/3: بررسی رابطه بین «رضایت از خود» و «هویت ملی»………………………….. 72

4-2-5 آزمون فرضیه 4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت اجتماعی»…………………………… 73

1-4-2-5 آزمون فرضیه 1/4: بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت دینی» …………………………….. 73

2-4-2-5 آزمون فرضیه 2/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ………………………………. 74

3-4-2-5 آزمون فرضیه 3/4 :بررسی رابطه بین «تایید دیگران» و «هویت ملی» ……………………………… 74

5-2-5 آزمون فرضیه 5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت اجتماعی» ……………… 74

1-5-2-5 آزمون فرضیه 1/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت دینی» ………………….. 75

2-5-2-5 آزمون فرضیه 2/5: بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت خانوادگی» ……………. 75

3-5-2-5 آزمون فرضیه 3/5 :بررسی رابطه بین «درونی کردن ارزشها» و «هویت ملی» ……………………. 76

6-2-5 آزمون فرضیه 6 : بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت اجتماعی»…….. 76

1-6-2-5 آزمون فرضیه 1/6: بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت دینی»…………. 77

2-6-2-5 آزمون فرضیه 2/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت خانوادگی»….. 77

3-6-2-5 آزمون فرضیه 3/6 :بررسی رابطه بین «هماهنگی ارزشهای گروهی» و «هویت ملی»…………. 78

3-5 تحلیل چند متغیری (رگرسیون چندگانه) ………………………………………………………………………. 78

1-3-5 تحلیل چند متغیری هویت دینی ………………………………………………………………………………. 78

2-3-5 تحلیل چند متغیری هویت خانوادگی …………………………………………………………………………… 80

3-3-5 تحلیل چند متغیری هویت ملی………………………………………………………………………………….. 82

4-3-5 تحلیل چند متغیری هویت اجتماعی…………………………………………………………………………. 84

4-5 تحلیل مسیر………………………………………………………………………………………………………………. 86

فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادها …………………………………………………………………………………. 92

1-6 خلاصه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 93

2-6 جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. 94

3-6 پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………. 99

فهرست منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………… 102

پیوست

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان …
– ذخیره شده
۱۰-۲-۴ بررسی میزان هماهنگی ارزشهای گروهی ۶۰ ۱۱-۲-۴ بررسی میزان پایگاه اقتصادی
– اجتماعی دانش آموزان ۶۱ ۱۲-۲-۴ بررسی میزان هویت دینی دانش آموزان ۶۲ ۱۳-۲-۴ بررسی
میزان هویت خانوادگی دانش آموزان ۶۳ ۱۴-۲-۴ بررسی میزان هویت ملی دانش آموزان ۶۴ ۱۵-۲-۴
بررسی میزان هویت اجتماعی دانش آموزان ۶۵ فصل پنجم : تحلیل و تبیین دستاوردهای …
دانلود رایگان پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی …
– ذخیره شده – مشابه
3 آوريل 2014 … Pdf دانلود رایگان پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش
آموزان. این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان
متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات
اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان …
مقاله بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه
– ذخیره شده – مشابه
این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه
شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این
تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی
شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان …
,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,
– ذخیره شده – مشابه
دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت,
[PDF] ﭘﺎﯾﯿﺰ / ﺳﻮم ﺷﻤﺎره / ﺷﺸﻢ ﺳﺎل ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 13
– ذخیره شده – مشابه
در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. ﺑ«،. ﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ. ﮔﯿﺮي ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺶ.
آﻣﻮزان ﺳﺎل ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ. 5. آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻬﺮان. » ﻫﻮﯾﺖ. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ
…. ﺳﻪ ﺑﻌﺪ آن ﯾﻌﻨﯽ. ﻫﻮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. ،. ﻫﻮﯾﺖ دﯾﻨﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﻣﻬﺮآﺑﺎدي. (.
1386. ) در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. « ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﻫﻮﯾﺖ. اﺟﺘﻤﺎ. ﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ

[PDF] بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی (مورد مطا
– ذخیره شده – مشابه
بررسی عوامل اج. ت. ماعی موثر بر گرایش به شبکه. های اجتماعی مجازی. ) مورد مطالعه:
دانش آموزان دختر متوسطه دوره دوم شهر بابل(. سیف اهلل فرزانه. 1. ، راضیه فالحتی شهاب
… گرایش به شبکه. های. اجتماعی مجازی. ، اعتقادات دینی، آزادیهای اجتماعی، دیدگاه های
خانواده. و. اعتماد اجتماعی. تاریخ دریافت مقاله: 10. /. 09. /. 1595. تاریخ پذیرش مقاله:
02.
[PDF] آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ و ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛ – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
4 سپتامبر 2010 … ﺧــﺎﻧﻮاده، ﻣﺤﺘــﻮاي. ﻛﺘــﺎب. ﻫــﺎ. ي درﺳــﻲ و ﻳــﺎ. ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ. ﻫــﺎ. ي. ﻣﺪارس، رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎ. ي ﮔﺮوﻫﻲ و ﭘﺎﻳﮕﺎه
اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را. ﺑـﺮ ﻫﻮﻳــﺖ ﻣﻠــﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن ﺷـﻬﺮ اﺻــﻔﻬﺎن ﺑﺮرﺳــﻲ ﻧﻤﺎﻳــﺪ،. ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ … ﻫﻮﻳﺖ.
ﻣﻠﻲ. و. ﺑﺮﺧﻲ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ. آن. در. ﺑﻴﻦ. داﻧﺶ. آﻣﻮزان. ﻣﻘﻄﻊ. ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ. اﺻﻔﻬﺎن. 73. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ.
اﻣﺮوزه ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻫﻮﻳﺖ، اﻧﻮاع آن ( ﻓﺮدي، ﺟﻤﻌﻲ، ﻣﻠـﻲ،. ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ)، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞ. ﮔﻴ.
بررسی ابعاد هویتی (جهانی، ملی، قومی یا محلی و دینی) دانش آموزان دوره …
– ذخیره شده – مشابه
پژوهش حاضر به منظور بررسی ابعاد هویتی (جهانی، ملی، قومی و دینی) دانش‌آموزان دوره
متوسطه و عوامل مرتبط با آن به انجام رسیده است. پرسش اصلی این است که دانش‌آموز در
درجه … بر این اساس هویت نیز به عنوان یک واقعیت اجتماعی متأثر از ساختار و شرایط
اجتماعی بوده و فرد در شکل‌گیری هویت خود نقشی مؤثر ندارد. تغییرات هویت نیز
تابع …
[PDF] خانواده و هویت ملی؛ بررسی موردی دانش آموزان شهر یزد مسئله هويت ملی نوج
– ذخیره شده
4 فوریه 2012 … نوجوانان از والدين، می تواند از عوامل مؤثر در اين زمینه باشد. هدف از اين مقاله. بررسی
تأثیر خانواده در شکل گیری هويت ملی دانش آموزان شهرستان يزد است. روش پژوهش در
اين مطالعه، پیمايش و به لحاظ … با هويت ملی تأيید. ولی رابطه متغیرهای سن، بُعد
خانوار، مقطع تحصیلی، پايگاه اقتصادی اجتماعی. والدين، انسجام خانواده، …
[PDF] دریافت فایل
– مشابه
23 ژانويه 1974 … پيش نيازها، ملزومات و عوامل مؤثر بر ارتقاء علمي و فرهنگي كشور. نقشه جامع …. گامي
براي بهره گيري از محتواي دين اسالم در پژوهش دينداري. احمد فضائلي. 41 ….. فصل
نوزدهم( كاركردشناسي فرهنگ. منطق كشف و طبقه بندي كاركردهاي فرهنگ. بررسي
برخي كاركردهاي فرهنگ: 1. هويت سازي جمعي،. 2. انسجام بخشي اجتماعي،. 3.
[DOC] بررسی و تحلیل وضعیت هویتی دانش آموزان مقطع متوسطه شهر اصفهان …
– ذخیره شده – مشابه
نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن می باشد که دانش آموزان مورد تحقیق از نظر هویت
فردی و ملی در سطح مناسبی قرار داشته ولی از نظر هویت دینی و اجتماعی ضعیف و
کمتر از … با توجه به مطالب مذکور ، بررسی و تحلیل ابعاد هویتی دانش آموزان ، به ویژه
در مقطع متوسطه که دوره رشد و شکل گیری هویت آنها می باشد ، ضمن ارائه تصویری
روشن از …
مطالعه پیمایشی عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط با هویت ملی نوجوانان …
– ذخیره شده – مشابه
(1387) ، هویت ملی و عوامل موثر بر آن در میان دانش آموزان دوره متوسطه، فصلنامه علمی‌
پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 27، سال هفتم. آخوندی، محمد باقر. (1377)، بررسی هویت
ملی و مذهبی جوانان مشهدی و تاثیر روابط اجتماعی بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد
پژوهش اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد. اعزازی، شهلا. (1379)، هویت خانوادگی در برابر
هویت …
دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …
– مشابه
12, ارزیابی عددی سه بعدی ظرفیت باربری خاک رسی اشباع تحت تأثیر نقاط
حرارتی, رضا معینی راد, دانشکده فنی و مهندسی, عمران, 1395-10-12 … 23, تعیین و
رتبه بندی عوامل موثر در استقرار سیستم مدیریت دانش(KMS) در صنعت حفاری بر
اساس تکنیک تصميم گیری خاکستری, حسين يوسفي فضل, دانشکده فنی و مهندسی,
مهندسی …
معرفی پایان نامه های دکتری و کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی
– ذخیره شده – مشابه
5 ژانويه 2018 … بررسي عوامل مؤثر بر شكل‌گيري هويت اجتماعي، فرهنگي نوجوانان : شيراز عوامل
اجتماعي مؤثر بر بحران هويت در بين دانشجويان : تبريز بررسي عوامل اجتماعي‌ـ
اقتصادي و سياسي مؤثر به طرز نگرش مردم نسبت به هويت زبان محلي گيلكي:شيراز
بررسي نگرش عقلاني دانش‌آموزان پسر و عوامل مؤثر بر آن:علامه بررسي عوامل …
هویت، فرهنگ و سبک زندگی اسلامی در عصر جهانی شدن رضا التیامی نیا …
– ذخیره شده – مشابه
امروزه هویت ایرانی تحت تأثیر عواملی مانند پیشینه تاریخی، اجتماعی و فرهنگی،
پارادایم جدید فکری، انسان مدرن و فرامدرن و نظام جهانی و تهاجم فرهنگی غرب است. …
فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که جهانی شدن سبب ظهور سه بعد غالب سلطه‌طلبی
(توسعه‌طلبی) در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جوامع اسلامی شده است و نه تنها
به …
آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق
– ذخیره شده – مشابه
لیست پایان نامه ها. بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز
قبل از امتحانات و در ایام امتحانات در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ ۱; بررسی رابطه منبع ……
۲۳ بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه ۱۳۵ ص; ۲۴
بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان ۱۰۵ ص; ۲۵ بررسی نقش خانواده در پیشرفت

مطالعه برخی عوامل موثر بر بروز مقاومت دانش‌آموزان در برابر هنجارهای …
– ذخیره شده – مشابه
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوع رابطه معلم- دانش‌آموز و میزان سرمایه فرهنگی بر
بروز مقاومت دانش‌آموزان در برابر هنجارهای رسمی مدرسه می‌پردازد. … در شکل گیری برنامة
درسی پنهان عناصر و عواملی دخالت دارند که سبب می‌شوند در هر مدرسه فضای و روابط
خاصی حاکم باشد، متفکرین انتقادی اکثراً بر این عقیده‌اند که برای فهم برنامة درسی

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های روانشناسی و علوم …
– ذخیره شده – مشابه
11 نوامبر 2013 … بررسی عوامل پرخاشگری و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حل های مناسب برای
بهبود رفتار آنان. 40برگ. بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش
آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی. 110برگ. بررسی منبع کنترل درونی –
برونی با عزت نفس. 95برگ. بررسی میزان تفاوت سلامت روانی کلیه …
آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال دانشجویی
– ذخیره شده – مشابه
لیست پایان نامه ها. بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز
قبل از امتحانات و در ایام امتحانات در سال تحصیلی ۸۶-۱۳۸۵ ۱; بررسی رابطه منبع ……
عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه ۱۳۵ ص; ۲۴ بررسی میزان
مسئولیت پذیری دانش آموزان ۱۰۵ ص; ۲۵ بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی
دانش …
[PDF] ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﮑﻪ اﮐﺒﺮ آﺑﺎدي اﺣﻤﺪ ﻏﻀﻨﻔﺮي ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻘﯿﻘﺘﯿﺎن دﮐ – مطالعات توسعه اجتماعی ایران
– ذخیره شده – مشابه
Journal of Contemporary Sociology ,2009 (Spring),Vol.1,No.2. ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ و ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اﺻﻔﻬﺎن. دﮐﺘﺮ. ﻣﻨﺼﻮر ﺣﻘﯿﻘﺘﯿﺎن. 1. ،. اﺣﻤﺪ ﻏﻀﻨﻔﺮي. 2. ،.
ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﮑﻪ اﮐﺒﺮ آﺑﺎدي. 3. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ،. ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از
ﯾﮏ …
[PDF] آﻣﻮزان ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ ﻣﺪارس و اﺑﻌﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ داﻧﺶ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ – پرتال جامع علوم انسانی
– ذخیره شده – مشابه
6 نوامبر 2013 … ﺳﻪ ﺑﻌـﺪ. ﻫـﻮﯾﺘ. ﯽ ﻓـﺮدي،. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ، و دﯾﻨﯽ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ و ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒـﺖ.
ﻣﻌﻨـﺎدار ﻣﺸـﺎﻫﺪه. ﺷﺪ و در دو ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ راﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﺎداري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤـﯿﻦ راﺑﻄـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔﮑﯿـﮏ …
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﯽ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ. ﺳﺰاﯾﯽ در ﺷﮑﻞ. ﮔﯿﺮي اﺑﻌﺎد ﻫﻮﯾﺘﯽ داﻧﺶ. آﻣـﻮزان ﻧﺪاﺷـﺘﻪ. اﻧﺪ. ﺗﻮﺟـﻪ و. ﻧﻈﺎرت
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺪارس ﭘﺴﺮاﻧﻪ و روﺳﺘﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬ. ﺎدﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي:.
عناوین پایان نامه ها – دانشکده حقوق و علوم اجتماعی
– مشابه
عناوین پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393 به نام… … ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر
آگ‍اه‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ب‍ری‍ز۷۴-۷۵. دژم‌ خ‍وی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د …
س‍ن‍ج‍ش‌ گ‍رای‍ش‌ دی‍ن‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ روزان‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز و ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌
اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در آن‌.
علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی و راه های پیشگیری از آن
– ذخیره شده – مشابه
ممکن است رفتاری خاص در همان اجتماع هنجار تلقّی نشود و مرتکبان را کسی توبیخ و یا
سرزنش نکند ولی در شرایطی خاص ارتکاب چنین عملی در یک جامعه دینی هنجارشکنی
تلقّی شود. برای مثال، خوردن و … اجمالاً، علل و عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی، به ویژه
در میان نوجوانان و جوانان را می توان به سه دسته عمده تقسیم نمود: 1. عوامل معطوف به …
[PDF] ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ د – فرهنگ در دانشگاه اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
5 ا کتبر 2014 … ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي. : در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ. رﺳﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺗﺤﺖ. ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ، ﻓﺮﻫﻨ. ﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﯿﻂ
داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .. واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي. : ﺗﺤﺼﯿﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ، ….. 1389. ) از
ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻣﻮزش در ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ . ﻗﺎدر. زاده. (.
1393. ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ. ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي دﯾﻨﯽ و. ﻣﻠﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن، ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺗﺸﮑﻞ.
[PDF] اصل مقاله
– ذخیره شده – مشابه
23 ژوئن 2015 … ﻫﺎي ﺑﻚ ﻓﻮرد و ﮔﻴﺪﻧﺰ، ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﻲِ راﺑﻄﺔ ﺟﻬﺖ. ﮔﻴﺮي ارزﺷﻲ ﻣﺪرن ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ
ﻣﺮودﺷﺖ،. ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺲ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ . روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮي،. روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﻴﺮيِ ﺧﻮﺷﻪ. اي ﭼﻨ … ﮔﻴﺮي ارزﺷﻲ
ﻣﺪرن ﺑﺎ اﺑﻌﺎد اﻋﺘﻘﺎدي و اﺣﺴﺎﺳﻲ ﻫﻮﻳﺖ. دﻳﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ. دا. ر ﺑﻮده؛ اﻣﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آن ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻲ و ﻛﻠﻲ ﻫﻮﻳﺖ
دﻳﻨﻲ ﻣﻌﻨﻲ. دار ﻧﺒﻮده. *. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﺒﺎس …
[PDF] ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ . ﺷﻮد ﻣﯽ اﻓﺮاد در وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺠ – مطالعات توسعه اجتماعی ایران
– ذخیره شده – مشابه
1390. Journal of Iranian Social Development Studies 2011 (autumn), Vol. 3, No.4
. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن. دﮐﺘﺮ. ﻣﻨﺼﻮرﺣﻘﯿﻘﺘﯿﺎن. 1،.
ﻣﻨﯿﮋه ﻋﺒﺪاﻟﻠﻬﯽ. 2. ﭼﮑﯿﺪه. ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻋﺎﻣﻠﯽ. اﺳﺖ. ﮐﻪ. ﺑﺎﻋﺚ. اﯾﺠﺎد. ﻧﻈﻢ. در. ﮐﺎر. و. ﺣﺲ. اﻧﺠﺎم. وﻇﯿﻔﻪ. در.
اﻓﺮاد. ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. ﻣﻔﻬﻮم. ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ. اﺧﻼق. و. رواﺑﻂ. اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ . ﺗﻌﻬﺪ. ﺑﺎﻋﺚ
.
آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن؛ چالش¬ها و راهبردهای مواجهه با آن
– ذخیره شده – مشابه
به علاوه آنها را از محدوده نخبگان و اندیشمندان جامعه خارج نموده و به صورت رویکردی
اجتماعی مطرح ساخته و مسؤولیتها و چالشهای نوینی را فراسوی نظامهای آموزش و پرورش
ملی و از … «آموزش و پرورش بعد از دهه 60 میلادی گسترش بیسابقهای پیدا کرده
بهطوری که طی 15 سال تعداد دانشآموزان جهان بیش از70 درصد، تعداد معلمان بیش از 100
درصد وتعداد …
بسته جامع پژوهشی شبکه های اجتماعی و هویت | سرزمین دانش
– ذخیره شده – مشابه
نتایج این پژوهش می تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار مسئولین آموزش و پرورش در
خصوص عوامل تأثیرگذار بر روند تربیت دینی دانش آموزان قرار دهد همچنین می تواند
سطح آگاهیها و اطلاعات والدین دانش آموزان … 1-4 ) بررسی رابطه بین میزان استفاده از
اینترنت و شبکه های اجتماعی با شکل گیری هویت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد
اردبیل.
برترین پکیج بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله …
– ذخیره شده
هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر عنوان محصول دانلودی:بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر
استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان یکی از بهترین فایل ها در این
موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((بررسی آموزش مهارتهای
مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان)) را در ادامه مطلب
ببینید
هویت اجتماعی دانش آموزان – مقاله
– ذخیره شده
هویت اجتماعی دانش آموزان. بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان
متوسطه. شرح مختصر: این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت
اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل
گرفته است. فرضیات اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی –
اجتماعی ، میزان …
بررسی رابطۀ تماشای تلویزیون‌های ماهواره‌ای با هویّت جنسیّتی دختران …
– ذخیره شده – مشابه
این پژوهش به منظور بررسی رابطۀ استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان با هویّت
جنسیّتی دختران نوجوان انجام شد. برای این منظور از نظریۀ هویّت اجتماعی جنکینز‌، …
نهادهای آموزشی، رسانه‌ها، هنجارهای اجتماعی و کلیۀ عوامل جامعه‌پذیری بر شکل‌گیری،
بازتعریف و تغییر کلیشه‌ها مؤثر هستند. پژوهش‌ها نیز نشان داده‌اند، وقتی ضد
کلیشه‌ها ارائه …
لیست جدید پرسشنامه های روان شناسی – مرکز خدمات روانشناسی سینا
– ذخیره شده – مشابه
پرسش نامه بررسی تاثیرات اجتماعی خانواده و مدرسه بر آگاهی مذهبی دانش آموزان …
پرسش نامه بررسی تطبیقی شکل غالب بر الگوی همبستگی اجتماعی در میان اقوام
ایرانی و عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری این نوع همبستگی … پرسش نامه بررسی
جامعه شناختی میزان تاثیر پایگاه اقتصادی اجتماعی دانشجویان بر نگرش دینی آنها
مصوبه «سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
– ذخیره شده – مشابه
28 فوریه 2012 … 7ـ معلم و مربی: (مترادف هم بکار رفته است) به فردی اطلاق می‌شود که رسالت خطیر
تربیت دانش‌آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارد.‏ …. سازنده و مؤثر
با نظام های تعلیم و تربیتی در سطح جهان، توانمند در زمینه‌سازی برای شکوفایی
فطرت و استعدادها و شکل‌گیری هویت یکپارچه اسلامی، انقلابی ایرانی …
نشریه روانشناسی و دین – موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره …
– ذخیره شده
از همبستگي و تحليل رگرسيون، به منظور بررسي ارتباطات متغيرها و تأثير ابعاد
هويت بر جهت گيري مذهبي بيروني و دروني استفاده شد. نتايج تحليل رگرسيون بر
روي هر دو جنس نشان مي دهد كه ابعاد هويت فردي، هويت جمعي و هويت اجتماعي، پيش بيني
كنندة جهت گيري مذهبي دروني است (568/0 = R، 01/0 >P) و از ميان ابعاد هويت، تنها
هويت …
ارتباطات اجتماعي – بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به شبکه های …
– ذخیره شده
8 آوريل 2017 … ارتباطات اجتماعي – بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به شبکه های اجتماعی
مجازی (مورد مطالعه: دانش آموزان دختر متوسطه – ارائه مقالات و نوشته ها در مورد ارتباطات و
روانشناسي فردي – ارتباطات اجتماعي.
بررسى عوامل مرتبط با بازنمایى هویت در فضاى اینترنت در بین …
– ذخیره شده
موضوع پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با بازنمایی هویت در فضای اینترنت در
بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال تحصیلی 91-1390 می‌باشد. …
در این برداشت از هویت هم ابعاد اجتماعی و هم ابعاد فردی لحاظ شده اما بر بعد فردی و
نقشی که خود فرد در دنیای مدرن در شکل گیری و بازسازی هویت دارد و برجنبه پویا و
متغیر …
کافینت دانشجو (اندیشه)
– ذخیره شده
فروشگاه جامع پایان نامه, پروژه, پاورپوینت, مقاله و گزارش کارآموزی (کلیه رشته ها) …
موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه نوع فایل: word قابل ویرایش
110 صفحه چکیده: این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی
دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است.
[XLS] Winlib Report Generator – پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات
– ذخیره شده – مشابه
پايان نامه فارسي …. 78, 77, بررسی عوامل آموزشگاهی، فرهنگی و خانوادگی موثر بر
پایین بودن طلاق در است, 1, بهجتی اردکانی، فاطمه, ندارد, پ۶۸, 1382, ۶۸پ. 79, 78,
بررسی و طبقه بندی عوامل موثر … 80, 80, بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و
نوع دینداری در بین دانش آموزان, 1, ملا حسنی، حسین, ندارد, پ۷۱, 1381, ۷۱پ. 81, 81,
بررسی …
ریاست دانشگاه – پورتال دانشگاه پیام نور-سبزوار- خراسان رضوی
– ذخیره شده
کارشناسی پژوهشگری علوم اجتماعی، دانشگاه فردوسی مشهد، عنوان پایان‌نامه: بررسی
عوامل اجتماعی مؤثر در انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان بخش جوین سبزوار … 3.
دکتری تخصصی جامعه‌شناسی سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، عنوان رساله: بررسی
عوامل اجتماعی مؤثر بر شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران. سوابق آموزشی: 1. دانشگاه
پیام نور …
[PDF] تحلیل جامعه شناسانة هویت ملی و مؤلفه های آن در فیلم های بهرام بیضایی چک
– ذخیره شده – مشابه
ابعاد و مؤلفه های آن، از دیدگاه جامعه شناســی هنر، عناصر تکرار شوندة مرتبط با هویت در
سه فیلم رگبار، غریبه و مه. و چریکه تارا جســت وجو شــده است. در این پژوهش، از روش
تحلیل محتوا و شــیوة نقد برون نگر استفاده کرده ایم. مقوله هایی که بررســی کرده ایم
شــامل ابعاد اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، جغرافیایی، و تاریخیِ هویت ملی است. در.
رشته علوم اجتماعی » فروش فایل
– ذخیره شده
چکیده این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان
متوسطه شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات
اصلی این تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود
، درونی شدن ارزشها ،. دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پيشرفت تحصيلي

[PDF] عوامل خانوادگي مرتبط با رضايت از زندگيِ دختران نوجوان
– مشابه
هدف پژوهش حاضر، بررســی عوامل خانوادگی مؤثــر در میزان رضایت از زندگیِ دختران.
نوجوان بود. بدین منظور با … از دانش آموزان تهران خواسته. شد تا به پرسشنامه های
تعارض والد نوجوان، مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان، …. عزت نفس،
حمایت اجتماعی و به شکل منفی با افسردگی و افکار خودکشی رابطه داشت. و همکاران )
2013( نیز در …
رابطه پرخاشگري و پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان مقطع ابتدايي
– ذخیره شده – مشابه
این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه
شهر نیشابور از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی شکل گرفته است. فرضیات اصلی این
تحقیق عبارتند از : جنس، پایگاه اقتصادی – اجتماعی ، میزان رضایت از خود ، درونی
شدن ارزشها ، هماهنگی ارزشهای گروهی ، تایید دیگران که بر هویت اجتماعی دانش آموزان …
طليعه دانش – بررسي عوامل اجتماعي موثر بر جامعه پذيري دانش آموزان
– ذخیره شده – مشابه
الگوهاي كنش متقابل اجتماعي درون خانواده ممكن است مدل هاي ناخواسته را براي شكل
گيري رفتار و شخصيت بعدي كودكان ،يعني زماني كه به بلوغ و دوره جواني مي رسند ،
فراهم سازد.به هر حال اگر جامعه پذيري يا« اجتماعي شدن » فرآيندي باشد كه نسل هاي
مختلف يك جامعه را به يكديگر پيوند مي دهد «خانواده » از عوامل عمده جامعه پذيري از دوران
كودكي تا …
بررسي عوامل موثر در گرايش دانش آموزان به فضاي مجازي و راه کارهاي …
– ذخیره شده – مشابه
کلینیک حقوقی دانشگاه آزاد دامغان – بررسي عوامل موثر در گرايش دانش آموزان به فضاي
مجازي و راه کارهاي مقابله با آن – آشنایی با کلینیک حقوقی دانشگاه آزاد و برنامه های آن
… اجتماعي و افزايش روزافزون وسايل ارتباطي منجمله اينترنت موجب خارج شدن روابط
افراد خانواده از حالت ساده چهره به چهره يا تلفني و تغيير شكل آن در قالب شكل گيري …
آرکو فایل فروشگاه ساز رایگان فروش فایل Arco File
– ذخیره شده
آرکو فایل,فروشگاه ساز رایگان, فروشگاه ساز رایگان فروش فایل Arco File, فروش و
بازاریابی فایل های قابل دانلود, دانلود پایان نامه، پروژه مقاله و انواع فایل های دانلودی.
Cv of Faculty Members
– ذخیره شده – مشابه
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (34) … محمدعلي قاسمي نژاد, مطاله عوامل
اجتماعي، فرهنگي مرتبط با شکل گيري فرهنگ شهروندي: مطالعه موردي جوانان ۱۵-۲۹
شهر فيروزآباد, ۱۳۹۱. راضيه صالحي فر, بررسي عوامل اقتصادي اجتماعي، جمعيتي و
مکاني مؤثر بر سن اولين ازدواج و تغييرات ان طي سه دوره سرشماري ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵,
۱۳۹۱.
لیست کامل پروژه و پایان نامه های دانشجویی – 20میخوام
– ذخیره شده – مشابه
26 ژوئن 2015 … در ادامه شما آرشیو کاملی از پروژه و پایان نامه های را مشاهده می فرمایید که بیش از 95
درصد آن ها هنوز در سایت قرار داده نشده است. ….. پروژه کارشناسی ارشد برق – بینایی
سه بعدی با استفاده از نور ساختار یافته با الگوی رنگی ….. پایان نامه بررسی عوامل
موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور.
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – حمید عباداللهی
– ذخیره شده – مشابه
استفاده از فرصت پژوهشي تحصيلي 9 ماهه خارج از كشور براي تكميل پاياننامه دوره
دكتري، موسسه ملي زبانها و تمدنهاي شرق (I.N.A.L.C.O) در پاريس. … عباداللهي، حميد؛
مددی، هانیه و سجاد مرادی ، بررسی تاثیر ساختار قدرت در خانواده بر هویت بازاندیشانه
زنان (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی)،
علوم …
علوم تربیتی و روان شناسی – کافی نت دانشجویان – بلاگفا
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه
بعد دینی ، خانوادگی و ملی پایان نامه بررسی منبع کنترل درونی – برونی با عزت
نفس پایان نامه بررسی میزان تفاوت سلامت روانی کلیه افرادی که در دو دانشگاه هنر و
پیام نور مشغول به فعالیت می باشند پایان نامه بررسی میزان مسئولیت پذیری در
حیطه …
[PDF] مطالعات بازی – دایرک
– ذخیره شده
خانوادگی، جنسیتی و شخصی انجام شود. در این زمینه فاح و همکاران در پژوهشی. گسترده
، نمونه ای شامل 487 دانش آموز. مقطع متوسطه در استان مازندران را با روش. نمونه گیری
خوشه ای چندمرحله ای انتخاب. کردند. آنها دریافتند که بازی های دیجیتال. غیربومی بر
هویت ملی، دینی، خانوادگی و. جنسیتی دانش آموزان تأثیر معنی داری دارد و. بر هویت
شخصی …
آسیب‌ها و راهکارها در رابطه با آثار فضای سایبری در تربیت دینی فرزندان
– ذخیره شده – مشابه
18 ژوئن 2015 … بررسی آسیب‌ها و ارائه راهکارهای اخلاقی در رابطه با آثار فضای سایبری در تربیت
دینی فرزندان محمد نورمحمدی نجف‌آبادی؛ کارشناسی ارشد روانشناسی. … ثنایی (1379)،
خانواده را در تمام فرهنگ‌ها، کانون شکل‌گیری هویت فرد می‌داند؛ به‌ عبارت ‌دیگر، هیچ
فردی جدا از خانواده‌اش قابل تعریف نیست و خانواده رکن اصلی سازندة فرد و …
بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی با تاکید برجو عاطفی خانواده.pdf
– ذخیره شده
این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت اجتماعی کارکنان پاالیش
نفت آبادان با تأکید بر جو عاطفی خانواده انجام شده است . ….. – فارسی نژاد در سال
1581 به بررسی رابطه سبک های هویت با سالمت اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی دانش
آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان های شهر تهران پرداخت ، پایان نامه
کارشناسی ارشد …
[PDF] PDF: عوامل موثر بر رشد خلاقیت و شخصیت اجتماعی دانش آموزان … – airfile
– ذخیره شده
9 دسامبر 2017 … آﻣﻮزان. ﮔﯿﮓ[1424] ﭘﺮوژه داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ درﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ
آﻣﻮزان. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ …. ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ….
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر از ﺳﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﻨﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
قدرت نرم و هویت فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران
– ذخیره شده – مشابه
محقق با استفاده از روش تحلیلی نشان داده که قدرت نرم از در سه سطح با هویت فرهنگی
درا جمهوری اسلامی ارتباط دارد؛ سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی. … حیدری، اکوانی و
کشفی (1392) در پژوهشی با عنوان «رسانه ها و هویت فرهنگی: مطالعه دانش آموزان متوسطه
شهر یاسوج» در مورد پیامدهای هویتی رسانه ها براساس دیدگاه نقش فعال رسانه و مقاومت …
ارشد علوم اجتماعی – آگهی های طبقه بندی شده – موسسه علمی پژوهشی آریانا
– ذخیره شده
ليست آگهي ها در این شاخه – پایان نامه علوم انسانی: زیر شاخه – ارشد علوم اجتماعی.
برگشت به … بررسي مقايسه اي ويژگي هاي خانوادگي زنان روسپي و زنان غيرروسپي.
مديريت كل سايت … اين تحقيق با هدف بررسي عوامل موثر بر شكل گيري هويت
اجتماعي دانش آموزان متوسطه شهر نيشابور از سه بعد ديني ، خانوادگي و ملي شكل
گرفته است …
[PDF] qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert – دانشگاه شهید بهشتی
– ذخیره شده – مشابه
ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﺷﻤﺎره. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺋﻤﯽ داﻧﺸ. ﺎهﮕ. آزاد. اﺻﻼح و ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻮدﮐﺎن. 222. ﻓﺮﯾﺪ
ﻣﻮﻣﻦ زادهً. دﮐﺘﺮ ﻣﻈﺎﻫﺮي. ارﺗﺒﺎط. ﺗﻔﮑﺮات ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﻟﮕﻮﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. 172 ….
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش اوﻟﯿﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان درﺑﺎره ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺬب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻼﺳﻬﺎي. آﻣﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده در ﺷﻬﺮ ﯾﺰد.
10. زﯾﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ. دروﯾﺸﯽ. دﮐﺘﺮ ﺻﺒﺎ. ﻏﯿﺎن. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮕﺮش ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ اورﻣﯿﻪ درﺑﺎره ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺤﺘﻮاي …
[DOC] 10242.doc – انسان شناسی و فرهنگ
– ذخیره شده – مشابه
دانشکده ی علوم اجتماعی. عنوان پایان نامه. بررسی ساز و کارهای رابطه ی هویت و فضای
فراغتی از خلال خرده فرهنگ های همسایگی. مطالعه ی موردی: محله ی پیروزی تهران …
تعاملات اجتماعی در محله ی پیروزی. عوامل مؤثر در روابط میان همسایگان: اوقات فراغت.
زبان و قومیت. شغل. وضعیت اقتصادی. زمان. روابط خویشاوندی. نتیجه گیری. منابع.
ضمائم:.
مقاله : مقایسه شیوه های فرزند پروری با سبكهاي هویت و بررسی رابطه آنها …
– ذخیره شده – مشابه
مقایسه شیوه های فرزند پروری با سبكهاي هویت و بررسی رابطه آنها در دانش آموزان دختر
و پسر پیش دانشگاهی نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز نوع مطلب : مطالب درج
شده توسط …. از میان عوامل اجتماعی ، برجسته ترین تاثیر را والدین و نظام خانواده بر
هویت فرد و چگونگی شکل گیری آن ایفا می کنند. چنانکه اکثر صاحب نظران تاثیر …
آموزش در هزاره سوم – موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته علوم تربیتی
– ذخیره شده – مشابه
247) بررسی عوامل پرخاشگری و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب
برای بهبود رفتار آنان. 248) پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت
اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی. 249) پایان نامه بررسی
منبع کنترل درونی – برونی با عزت نفس. 250) پایان نامه بررسی میزان تفاوت سلامت
روانی …
فروش پایان نامه های ارشد
– ذخیره شده
فروش پایان نامه های ارشد – دانلود پايان نامه,خريد پايان نامه,فروش پايان نامه,پايان نامه
هاي کارشناس.
پایان نامه های دانلودی رشته علوم اجتماعی-جامعه شناسی-علوم ارتباطات
– ذخیره شده
دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد: شناسایی میزان نشاط اجتماعی در بین شهروندان
شهر بوشهر · دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ارتباطات : سایتهای … دانلود پایان
نامه بررسي عوامل موثر بر نگرش مردم به عدالت · گرایش انسان شناسی پایان نامه
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی : بررسي انسان شناختي بازنمود هويت آذربايجاني ·
پایان نامه …
آرشیو مقالات و پایان نامه‌ها – کمیته امداد امام خمینی ره
– ذخیره شده – مشابه
بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر بر گرايش های سبك زندگي مددجويان كميته امداد
امام خميني(ره) در استان تهران. بررسي و سنجش ميزان رضايتمندي جامعه هدف ( مراجعين،
مددجويان،خيرين) از خدمات كميته امداد امام خميني(ره) استان چهارمحال و بختياري. فهرست
پایان نامه های همکاران فارغ التحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که
درکتابخانه …
مجله مطالعات جامعه شناختي جوانان، پيش شماره 3 – Magiran
– ذخیره شده
بررسي جامعه شناختي رابطه سرمايه ي فرهنگي و هويت هاي اجتماعي فردي و جمعي در بين
جوانان دكتر قربانعلي ابراهيمي، عباس … بررسي عوامل اجتماعي موثر بر ميزان رضايت
اعضاء از عضويت در انجمن N.A در شهر انديمشك دكتر مسعود حاجي زاده …. بررسي عوامل
موثر بر شكل گيري هويت اجتماعي دانش آموزان متوسطه شهرستان آمل دكتر علي اصغر …
[PDF] تابستان 1392 / شماره 1 – انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران
– ذخیره شده – مشابه
روﻳﻜﺮد ﻧﻈﺮي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان. 2-2. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮي
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺪن. 2-3 . ﮔﻔﺖ وﮔﻮ در ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش و ﭘﺮروش. 3
. ﮔﺰارﺷﻲ از ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ: ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﺮان. 4 . ﻳﺎدداﺷﺘﻲ ﺑﺮ ﻛﺘﺎب: ﻫﻮﻳﺖ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻠﻲ در ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﺮان. 5 . ﻛﺘﺎب ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﻣﻮزش وﭘﺮورش. 6 . ﭘﺮوﻧﺪة ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻛﺎدﻣﻴﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ …
اثر تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه با …
– ذخیره شده
در این پژوهش نقش تعدیل کنندگی راهبردهای مقابله ای و حمایت های اجتماعی در رابطه
بین کیفیت زندگی ، نشانگان روانشناختی و سبک های فرزند پروری مورد بررسی
قرار گرفته و …. در جوامع كنوني وقوع تحولات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي منجر به
تغييرات ساخت خانواده شده و شكل‌گيري پديده «زن سرپرستي» به امري عادي تبديل
گرديده …
هدایت تحصیلی چیست؟ ملاک های هدایت در تحصیل برای متوسطه (پایه نهم )
– ذخیره شده – مشابه
7 جولای 2016 … غرض از راهنمایی و هدایت تحصیلی در دوره متوسطه ، هدایت دانش آموزان به مناسب ترین
شاخه یا رشته تحصیلی بر اساس استعداد و علاقه آنان و به تناسب امکانات و نیازهای
کشور … ”آیزنک“ نیز با نوسازی طبقه‌بندی بقراط سه بعد درون گرایی – برون گرایی،
روان رنجوری و روان پریشی را جهت شناسایی شخصیت افراد ارائه نمود.
[PDF] سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
– ذخیره شده – مشابه
خصوصيات مشترك اسالمي – ايراني و انقالبي، در راستاي. تكوين و تعالي پيوسته
هويتدانش آموزان در ابعاد فردی،. خانوادگی و اجتماعی. 6- هويت شناخت مدار و واقع نمايی و
…. و بهره مند از ظرفيت عوامل. سهيم و موثر و مبتنی بر مشاركت ذي نفعان با تأكيد
برمربيان،. دانش آموزان و خانواده. • برخوردار از بهره فناوري آموزشي در سطح معيار؛ با
توجه.
[PDF] به نام خدا رزومه : 1) فردی مشخصات محمدحسن میرزامحمدی نام ونام خانوادگی: 1
– ذخیره شده – مشابه
نقش پنهان عوامل اموزشگاهی بر هویت اسالمی ایرانی دانش اموزان دختر دوره متوسطه شهر
تهران ، مهدی سبحانی نژاد. ، زهرا امیری ، و محمد … می و تاثیر ان بر شکل گیری تمدن
نوین … پژوهش های تربیتی ،سال دوم ، شماره اول ، بهار و تابستان. 1389 . -6. بررسی
نقش. اموزش های. دین. ی. در سالمت. فردی و اجتماعی. ، محمد حسن میرزامحمدی ، محسن
فرمهینی.
[PDF] 1395 ﺳﺎل ﻗﻢ اﺳﺘﺎن ه ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ دﺳﺘﮕﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ اوﻟﻮﯾ – دانشگاه حضرت معصومه
– ذخیره شده
داﻧﺶ آﻣﻮزان، رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق. ﺷﻬﺮوﻧﺪي. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در اﺳﺘﺎن ﻗﻢ. اﻣﮑﺎن
ﺳﻨﺠﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﺎن د. ر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﭘﻮﯾﺎﻧﻤﺎﯾﯽ دﯾﻨﯽ ﮐﺸﻮر. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎري در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي
… ﮔﯿﺮي. ﻓﺸﺎر. ﮐﻞ. ﺷﺒﮑﻪ. آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ. 14. اداره ﮐﻞ ﮔﻤﺮﮐﺎت. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺟﺬب ﻣﺤﻤﻮ. ﻻت وارداﺗﯽ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻤﺮﮐﺎت اﺳﺘﺎن. آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اراﺋﻪ راﻫﮑﺎر. ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻨﺠﺮه ﺗﺠﺎرت ﻓﺮاﻣﺮزي در …
عوامل شکل‌دهنده برنامه‌ درسی پنهان در آموزش عالی ایران: یک مردم نگاری …
– ذخیره شده – مشابه
به‌عقیدة من، عواملی که موجب شکل‌گیری برنامه‌ درسی پنهان در آموزش عالی ایران می‌شوند
را می‌توان به‌شرح ذیل برشمرد: انعطاف برنامه درسی، آزادی نسبی دانشجویان در انتخاب
اساتید، انعطاف شیوه ارaزشیابی، پروژه‌ پایان‌نامه یا رساله، پررنگ‌تر شدن حضور
نهادهای سیاسی در دانشگاه، تنوع قومی و طبقاتی، اختلاط جنسیتی، گفتمان علم اندوزی
، …
طلیعه ، پایگاه خبری – تحلیلی علوم انسانی » دكتر سيد سعيد زاهد زاهدانی
– ذخیره شده
24 دسامبر 2017 … (ISC) (علمی –پژوهشی); بررسی تطبیقی عوامل اجتماعی و رفتار بزهکارانه، در میان
حاشیه نشینان و غیر حاشیه نشینان (دانش آموزان در مقطع متوسطه شهر ایلام)، فصلنامه
علمی –پژوهشی علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر، سال دوم، پیش شماره
سوم، بهار ۱۳۸۶، صص ۷۴-۲۵٫ (با همکاری مسعود الماسی). جوانان و هویت …
[PDF] بررسی رابطه بين هوش معنوی دانش آموزان وگرايش آن ها به گروههای تخديری و
– ذخیره شده – مشابه
واژگان كليـدي: هـوش معنـوی، گروههـای تخديـری و شـيطان پرسـتی، دانـش آمـوزان. مقطـع
متوسـطه. 1- نویسنده مسئول، کارشناسي ارشد کتابداري، ma_ra 1365@yahoo.com …
ايـن جهـت گيـری معنـوی و بـه مـوازات بررسـی رابطـه بيـن ديـن و معنويـت و ديگـر …..
اجتماعـی خانـواده بـر بعـد اقتصـادی، احسـاس امنيـت اجتماعـی دانـش آمـوزان با سـطح.
[DOC] نقش مولفه هاي برنامه درسي در هويت ملي دانشجويان – جستجو در مقالات …
– ذخیره شده – مشابه
سپس با بهره گیری از مدل خبرگی و نقادی آیزنر و با استفاده از مشاهده و مصاحبه، نقش
هریک از مؤلفه های برنامه درسی در کاهش هویت دینی مورد بررسی قرار گرفته است. … به
زعم گوردون(1983)، هر دانش آموز در تعاملات روزانه خود با محیط آموزشی پیرامون خود حداقل
با سه جنبه متنوع روبرو می شود: 1) محیط فیزیکی 2) محیط اجتماعی، که متشکل از …
پایان نامه های ویژه نامه حضرت خدیجه (س) – دانشنامه زن مسلمان
– ذخیره شده
پایان نامه های ویژه نامه حضرت خدیجه (س) … هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر در سرمایۀ
اجتماعی ایرانیان و بیان تفاوت‌های جنسیتی در این حوزه است. …. مشخص شد که محققان
104 عامل، به تفکیک 62 عامل مقوّم و 42 عامل فرسایندۀ خانوادۀ ایرانی، را شناسایی
کرده‌اند که به ترتیب دارای 191 و 125 فراوانی در سه بعد فردی و خانوادگی و اجتماعی
است.
فروشگاه اینترنتی تحقیق و مقالات داک ایران DOCiran.com
– ذخیره شده – مشابه
روش تحقیق بررسی عدم استقبال سواد آموزان از کلاس های نهضت سواد آموزی. 49 برگ.
پایان نامه بررسی عوامل پرخاشگری و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حل های
مناسب برای بهبود رفتار آنان. 40 برگ. پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شکل گیری
هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه از سه بعد دینی ، خانوادگی و ملی. 110برگ. پایان نامه

مطالعه و ورزش در فراغت دانش آموزان دبیرستانی | هامون ایران
– ذخیره شده – مشابه
7 آگوست 2015 … اوقات فراغت به سبب در برداشتن الزامات کمتر و آزادی عمل بیشتر، می¬تواند در
بازنمایی ارزش¬ها، نگرش¬ها و ذائقه¬ های فرهنگی جوانان نقش کلیدی ایفا کند و از این
رو در مطالعات اجتماعی و فرهنگی دارای اهمیتی غیرقابل انکار است. سبک¬ها و نحوه¬ ی
گذران اوقات فراغت جوانان می‌تواند نقشی مؤثر در شکل‌گیری شخصیت …
نقش دین‌داری در تبیین میزان احساس امنیت اجتماعی (مطالعه‌ای در شهر یزد)
– ذخیره شده – مشابه
ازاین‌رو، استفادة مطلوب از ظرفیت‌های دینی و روحیة مذهبی افراد موجد شکل‌گیری امنیت
اجتماعی پایدار و درنهایت توسعة همه‌جانبة اجتماع خواهد شد. … با هدف بررسی
جامعه‌شناختی احساس امنیت اجتماعی و شناسایی پاره‌ای از عوامل اجتماعی و سیاسی مؤثر
بر آن در شهر اهواز به این نتیجه رسیدند که پایگاه اقتصادی- اجتماعی و هویت ملی
تأثیر فزاینده و …
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه …
– مشابه
2 ژانويه 2011 … 4034 – بررسی رابطه بین سبک هویت با نگرش و گرایش اوقات فراغت دانشجویان
پسر دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر فعالیت بدنی (چکیده) 4035 – تعیین رابطه
…. 4113 – گسترش وازگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی بر
اساس متغیر طبقه اجتماعی در چارچوب نظریه بازیل برنشتاین (چکیده)
فرهنگ و هنر – تحلیل محتوای کتاب جدیدالتالیف جامعه شناسی 2- ناصر …
– ذخیره شده – مشابه
یکی از این راه ها، توجه به نظام آموزشی و کتاب های درسی است. معمولا سیاست های
ایدئولوژیکی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی نظام های سیاسی در کتب درسی بازتاب پیدا
می کند. دراین مقاله”میزان بازتاب هویت ملی و مذهبی در کتاب درسی جامعه شناسی 2″
بررسی شده است. این بررسی با بهره گیری از روش تحلیل محتوا انجام شده و یک مطالعه

[PDF] اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻌﻨﺎدرﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮﯾﺖ ﻧﻮﺟﻮاﻧ – پژوهشهای روانشناسی اجتماعی
– ذخیره شده – مشابه
روانی، رفتاری و تحصیلی جدی شود . از طرف دیگر شکل گیری هویت نیز مهمترین عامل.
پیشرفت شخصی در دوره ی نوجوانی است . پژ. وهش. حاضراثربخشی. معنادرمانی. را. بر.
کفایت اجتماعی و هویت نوجوانان. مورد مطالعه لرار داده است . روش. : این. پژوهش از نوع
آزمایشی. بود . جامعه ی آماری، دانش آموزان دختردبیرستانی در سال. تحصیلی. 94. -. 93.
[PDF] کتاب چکیده مقالات – مدرسه ایرانی معماری ایرانی
– ذخیره شده
مطلـوب در طراحـی مـدارس امـروزی به عنوان یکـی از عناصر مهم و تأثیرگذار دسـت یافت.
با. بررسـی های صورت گرفته شـاخصه هایی مانند درونگرایی، اسـتفاده از مصالح بومی،
اسـتفاده از. تبـادل حرارتـی بـا زمیـن و … بـه عنوان شـاخصه های مهمِ معمـاری پایدار که در
شـکل گیری. فضاهای آموزشـی مؤثر هسـتند، بدست آمده است. پایداری، مدرسه، اقلیم، …
شمس الله مریجی – دانشگاه باقرالعلوم
– ذخیره شده – مشابه
سکولاریسم و عوامل اجتماعی شکل گیری آن در ایران (۱۳۸۲) – موسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی(ره); تبیین جامعه شناختی واقعه کرب و بلا (۱۳۸۲) – موسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی(ره); عوامل مؤثر در انحراف از ارزشها (۱۳۸۳) – مرکز پژوهشهای‌ اسلامی ‌صدا و سیما
; مبانی فکری و زمینه های اجتماعی جریانهای معاصر عراق (۱۳۸۷) – بوستان کتاب قم …
جامعه شناسی – مشاركت اجتماعي دانش آموزان وعوامل مؤثر بر آن : حسین احمدی
– ذخیره شده – مشابه
20 فوریه 2010 … جامعه شناسی – مشاركت اجتماعي دانش آموزان وعوامل مؤثر بر آن : حسین احمدی – شهریار
ساجد. … بخش ديگري از تحقيقات نيز كه به بحث مشاركت مربوط است مشاركت هاي
اجتماعي زنان است كه تأثير عواملي مانند سواد و تحصيلات ، شانس مشاركت در تصميم
گيري هاي خانواده و انگيزه بيشتر ( شادي طلب ، 1378 ، 78 ) اولويت دادن به …
نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی بر زندگی فردی و اجتماعی نسل …
– ذخیره شده
بررسی ها نشان داده اند که این گونه وسایل تنها تأثیر منفی بر روی تحصیل دانش
آموزان ندارد و در برخی موارد به آن ها در مسائل آموزشی کمک هم می کند. …. ۴- عدم شکل
گیری هویت مطلوب در نوجوانان، وجود شکاف های اجتماعی ، شکاف بین نسل ها و نیز از هم
پاشیدگی تعاملات بین والدین و فرزندان ، از دیگر علل گرایش نوجوانان به استفاده از
اینترنت …
[PDF] پیش بینی اعتماد بین فردی دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان بیرجند
– ذخیره شده
آن شامل کليه ی دانش آموزان دختر متوسطه ی نظری شهرستان بيرجند به تعداد 4654. نفر
است که با … حاصل می شود و جزء ارکان ضروری شکل گيری هر گونه رابطه ای است. …
اجتماعی در جامعه. يکی از عواملی که می تواند در اعتماد بين فردی نقش داشته باشد
خانواده. و جو عاطفی حاکم بر آن است. خانواده نخستين و مهم ترين واحد زيستی. جامعه است.
[PDF] در اﺟـﺮای اﺻـﻞ ﯾﮑـﺼﺪ و 20/10/1388 ﻣـﻮرخ 205280 ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻗ
– مشابه
ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره. 205280. ﻣـﻮرخ. 20/10/1388. در اﺟـﺮای اﺻـﻞ ﯾﮑـﺼﺪ و. ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم. ) 123(.
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان. ﻗـﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﭘﻨﺠـﺴﺎﻟﻪ ﭘـﻨﺠﻢ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان ….. ﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ و درﺳﯽ داﻧـﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﺒﺘﻨـﯽ ﺑـﺮ. آﻣﻮزه. ﻫﺎ و. ارزﺷﻬﺎ. ی دﯾﻨـﯽ و ﻫﻮﯾـﺖ اﺳـﻼﻣﯽ. -. اﯾﺮاﻧـﯽ و اﻧﻘﻼﺑـﯽ و
ﺗﻘﻮﯾـﺖ دوره. ﻫـﺎی. ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه. ﮔﯿـﺮی از آﺧـﺮﯾﻦ دﺳـﺘﺎوردﻫﺎی داﻧـﺶ ﺑـﺸﺮی، ﺑـﺎ اوﻟﻮﯾـﺖ.
بررسی رضايت از تصوير ذهنی از بدن و عوامل مرتبط با آن در دختران …
– ذخیره شده – مشابه
22 ژوئن 2011 … اولنديک و ليتلتون (2003) ، در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند که رضايت از
تصويرذهنی بدنی می‌تواند تحت تاثير عوامل اجتماعی ، خانوادگی و فردی قرار بگيرد ،
از ديدگاه آنان … 22 – اهداف كاربردي طرح : تعیین رضایت از تصویر ذهنی از بدن در
دختران نوجوان و عوامل مرتبط با آن و ارتقاء سطح سلامت روانی دانش آموزان.
جواب فعالیت های درس اجتماعی هفتم | اجتماعی متوسطه اول
– ذخیره شده – مشابه
به عنوان تکلیف پایانی از دانش آموزان بخواهید فعالیت شمارهٔ ۶ یعنی نوشتن نامه ای به
خود و. فعالیت شمارهٔ ۲ کاربرگهٔ شمارهٔ ۱ را در منزل انجام دهند و برای جلسهٔ بعد به کلاس
بیاورند. توجه کنید: نامه هایی که دانش آموزان به خدا و خود می نویسند، به نوعی خصوصی
تلقی میشوند. درس ۳ : v مربوط به بحث اردو و فعالیت صفحه ۱۳ : مقررات مربوط به …
[PDF] دورۀ دوم متوسطه
– ذخیره شده
)ويژه نامة پاية دهم(. ضميمه ماه نامه آموزشی، تحليلي و اطالع رسانی. در اجـرای مفـاد سـند
تحـول بنياديـن آموزش وپـرورش و بيانيه. مأموريـت آن مبنـی بـر اسـتقرار 12 پايـة …
خـود و جامعه اسـت. اهداف كلى ساحت های تعليم وتربيت. در دورة دوم متوسطه. الف: اهداف
ساحت اعتقادی، دينی و اخالقی. دانش آمـوز، بـا درك اصـول ديـن، قـادر اسـت در مواجهـه با.
پرسـش ها …
[PDF] فصلنامه علمي پژوهشي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان
– مشابه
)کتاب زنان سابق( بر اساس نامه شماره 3/4411 مورخ87/6/5 از کمیسیونمطالعات راهبردی
زنان❖ فصلنامه » … مقاله: نام خانوادگی، نام. »عنوان مقاله«، نام نشــریه )با قلم ایتالیک
(، شماره سال، شماره مجله. )تاریخ مجله(. پایان نامه: نام خانوادگی، نام، عنوان پایان نامه )
مقطع پایان نامه و رشته …. بررسی ارتباط بیکاری و طالق در ایران طی دوره 1385
1345.
مجموعه مقالات همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی – Civilica
– ذخیره شده – مشابه
۵. انعکاس هویت ملی و فرهنگ دینی- حماسی ایران در نقاشی قهوه خانه ای (فول تکست دارد
) … ۱۱. بررسی پدیده هویت ملی و عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با آن در بین
دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و آزاد اسلامی شهر کرمان (فول تکست دارد) … ۱۳. بررسی
تأثیر قومیت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آشوری دبیرستان ارومیه (فول
تکست دارد).
[PDF] PDF: پایان نامه بررسی تأثیر اینترنت بر روابط خانوادگی و اجتماعی …
– ذخیره شده
21 مارس 2017 … 2017-05-26 ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ… q. دﺳﺘﻪ: رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و
ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ: doc ﺣﺠﻢ ﻓﺎﯾﻞ: 307 ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ﻓﺎﯾﻞ: 125 ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ از ﺳﻪ ﺑﻌﺪ دﯾﻨﯽ، ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﻠﯽ. ﭼﮑﯿﺪه اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ
ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر.
روش‌های مؤثرالگودهي به نوجوانان و جوانان جامعه از فرهنگ ایثار و شهادت
– مشابه
7 مه 2016 … روش‌های مؤثرالگودهي به نوجوانان و جوانان جامعه از فرهنگ ایثار و شهادت. هدف اين تحقيق
تعيين روش‌هاي مؤثر الگودهي والگوگيري به نوجوانان و جوانان از فرهنگ ايثار و شهادت،
از نظر دانش آموزان سوم راهنمايي و سوم دبيرستان (نوجوانان)، دانشجويان (جوانان)،
ايثارگران، مسؤلان فرهنگي و نقش سازمان‌هاي مختلف فرهنگي . . . پايان نامه …
[DOC] بسمه تعالی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران …
– مشابه
ماده3 به منظور تعمیق ارزشهای اسلامی، باورهای دینی و اعتلای معرفت دینی و تقویت
هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار،
…. در عرصه فرهنگ سازی، آموزشی و تأسیس رشته های تخصصی لازم با تکیه بر علوم
، فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و پایان نامه های …
سند تحول بنیادین – اداره ناحیه یک
– ذخیره شده – مشابه
در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده است تا با الهام‌گیری از
اسناد بالادستی و بهره‌گیری از ارزش‌های بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری
اسلامی ایران، چشم‌انداز و …. متکی بر ارکان تعلیم و تربیت و بهره‌مند از ظرفیت عوامل
سهیم و مؤثر و مبتنی بر مشارکت ذی‌نفعان با تأکید بر مربیان، دانش‌آموزان و خانواده.
نقش مولفه های برنامه درسی در هویت دینی دانشجویان – راسخون
– ذخیره شده – مشابه
4 مارس 2014 … سپس با بهره گیری از مدل خبرگی و نقادی آیزنر و با استفاده از مشاهده و مصاحبه،
تاثیر هریک از مولفه های برنامه درسی در کاهش هویت دینی بررسی شده است. مولفه های
محتوا، دانشجو، … به زعم گوردون (1983) هر دانش آموز در تعاملات روزانه با محیط آموزشی
پیرامون خود حداقل به سه جنبه متنوع روبه رو می شود. 1. محیط فیزیک، 2.
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ – خانه مرکز آپلود اداره کل …
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮرﺳﯽ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . 243. ﮐﻮدك ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و. 192. ﮐﻮدك ﻏﯿﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي اﺷﺒﺎﻋﯽ
اﻧﺘﺨﺎب. و. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ روي آﻧﺎن اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ. : ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪرﺳﻪ ، ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي ﮐﻮدﮐﺎن. ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ، آﻟﻮدﮔﯽ و آﺳﯿﺐ زا ﺑﻮدن ﻣﺤﻼت ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮي ، ﻓﻘﺪان
ﺣﻤﺎﯾﺖ …
محتوای درس ملی – دبیرستان دوره اول رهبران
– ذخیره شده
22 مارس 2017 … در واقع برنامه‌ریزان، مولفان، و مربیان می‌باید هم خود را بر پرورش تفکر، آن هم تفکری
که منجر به شکل‌گیری باورها و ایمان شود، قرار دهند. … محتوای آموزشی و پرورشی برنامه
درسی ملی از دو بخش اساسی محتوایی تحت عنوان یادگیری‌های مشترک و حوزه‌های
یادگیری تشکیل شده است؛ صلاحیت‌‌ها و یادگیری‌های مشترک باید در …
جزئیات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش منتشر شد – خبرگزاری فارس
– ذخیره شده – مشابه
13 دسامبر 2011 … در تهیه سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش کوشش شده است تا با الهام‌گیری از
اسناد بالادستی و بهره‌گیری از ارزش‌های بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام جمهوری
اسلامی …. متکی بر ارکان تعلیم و تربیت و بهره‌مند از ظرفیت عوامل سهیم و مؤثر و
مبتنی بر مشارکت ذی‌نفعان با تأکید بر مربیان، دانش‌آموزان و خانواده.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *