دانلود کامل پایان نامه بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن

پایان نامه بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن در 150 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 101
فرمت فایل doc
حجم فایل 251 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 150

پایان نامه بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن

فروشنده فایل

کد کاربری 25235

کاربر

پایان نامه بررسی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان از تحصیل و عوامل موثر بر آن در 150 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

كلیات پژوهش….. 1

1/1 مقدمه: 2

2/1 طرح مساله: 3

3/1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

4/1 اهداف تحقیق.. 7

فصل دوم. 8

مبانی نظری تحقیق… 8

1/2 تعریف رضایت از دیدگاه صاحبنظران جامعه شناسی.. 9

2/2- پیشینه تحقیق.. 11

ا1/ 2/2 -بیشینه پژوهش های داخلی.. 12

2/ 2/2- نقد و بررسی پیشینه های داخلی.. 27

3/2/2- پیشینیه پژوهش های خارجی: 27

4/ 2/2 نقد وبررسی پیشینه‌های خارجی.. 39

3/2 مبانی نظری تحقیق.. 40

1/ 3/2 نظریه تسری(spill over theory) 41

2/ 3/2 نظریه هدف گذاری «ادوین لاك» E.A.lock.. 42

3/ 3/2 نظریه مبادله. 43

4/3/2 نظریه نیازها 45

4/2 چهارچوب نظری تحقیق.. 48

5/2 مدل تئوریكی تحقیق: 50

فصل سوم. 51

روش تحقیق… 51

3/1 مقدمه. 52

2/3روش تحقیق: 53

1/2/3: پرسش آغازی: 54

2/2/3 مطالعات مقدماتی و اكتشافی: 54

3/2/3 طرح نظری مسئله تحقیق: 55

4/2/3 ساخت و ارائه مدل تئوریك: 57

5/2/3 تبدل نظریه ها به فرضیه ها: 57

6/2/3 تعریف عملیاتی متغیرها و یافتن معرفهای مناسب برای سنجش آنها: 59

7/2/3 تهیه پرسشنامه برای سنجش متغیرها 61

8/2/3 آزمون مقدماتی.. 66

3/3 جامعه آماری.. 67

1 /3/3حجم نمونه: 67

فصل چهارم. 71

یافته‌های پژوهش….. 71

*تحلیل جداول توزیع فراوانی.. 72

جدول و نمودار 1-4 : توزیع پاسخگویان برحسب جنس………………………. 73

جدول و نمودار 2-4: توزیع پاسخگویان برحسب مقطع تحصیلی…………. 74

جدول و نمودار 3-4: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی…………. 75

جدول و نمودار 4-4: توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تاهل ………….. 76

جدول و نمودار 5-4: توزیع پاسخگویان برحسب شهر محل سكونت ….. 77

جدول و نمودار 6-4: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات مادر………… 78

جدول و نمودار 7-4: توزیع پاسخگویان برحسب شغل مادر ………………. 79

جدول و نمودار 8-4: توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات پدر………….. 80

جدول و نمودار 9-4: توزیع پاسخگویان برحسب شغل پدر………………….. 81

جدول و نمودار 10-4: توزیع پاسخگویان برحسب نوع مالكیت منزل…… 82

جدول و نمودار 11-4: توزیع پاسخگویان برحسب سن………………………… 83

جدول و نمودار 12-4: توزیع پاسخگویان برحسب معدل……………………… 84

جدول و نمودار 13-4: توزیع پاسخگویان برحسب ترم………………………… 85

جدول و نمودار 14-4: توزیع پاسخگویان برحسب تعداد اعضای خانواده 86

جدول و نمودار 15-4: توزیع پاسخگویان برحسب درآمد خانواده………. 87

*تحلیل جداول توزیع فراوانی و نمودار میانگین برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مربوطه 88

جدول و نمودار 16-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص تسلط به درس 89

جدول و نمودار 17-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مسئولیت پذیری90

جدول و نمودار 18-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص ایجاد انگیزه 91

جدول و نمودار 19-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص مقررات آموزشی 92

جدول و نمودار 20-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از تحصیل

……………………………………………………………………………………………………………… 93

جدول و نمودار 21-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص امیداوری به آینده شغلی 95

جدول و نمودار 22-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص احترام به دانشجو 96

جدول و نمودار 23-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص عدالت در سطح دانشگاه 97

جدول و نمودار 24-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رسیدن به هدف 98

جدول و نمودار 25-4: مقایسه میانگین های معرف های شاخص رضایت از زندگی 99

*تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای مستقل مربوطه 100

جدول 26-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و امیدواری به آینده شغلی 101

جدول 27-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و احترام به دانشجو 102

جدول 28-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و عدالت در سطح دانشگاه 103

جدول 29-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رسیدن به هدف 104

جدول 30-4 وابستگی بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رضایت از زندگی 105

*تحلیل رابطه متغیر وابسته « رضایت از تحصیل » با متغیرهای زمینه‌ای دو مقوله‌ای 106

جدول 31-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و جنس 107

جدول 32-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و مقطع تحصیلی 108

جدول 33-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت شغلی 109

جدول 34-4 تحلیل واریانس یك طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شهر محل سكونت ………………………………………………………………………………………………………………….. 110

تحلیل رابطه متغییر وابسته «رضایت از تحصیل» با متغییرهای زمینه‌ای چند مقوله‌ای 111

جدول 35-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و رشته تحصیلی 112

جدول 36-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و وضعیت تاهل 114

جدول 37-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات مادر 115

جدول 38-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل مادر 116

جدول 39-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و تحصیلات پدر 117

جدول 40-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و شغل پدر118

جدول 41-4 تحلیل واریانس دو طرفه بین دو متغیر رضایت از تحصیل و نوع مالكیت منزل 119

فصل پنجم. 120

خلاصه و نتیجه گیری.. 120

منابع و ماخذ. 128

پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….. 130

مقدمه:

دانشگاه به عنوان یك نهاد اجتماعی- فرهنگی یكی از ارزشمند‌ترین منابعی است كه جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، این نهاد به جهت نقش تعیین كننده‌ای كه در تولید دانش (پژوهش)و انتقال دانش (آموزش) دارد به عنوان یكی از شاخص های تعیین میزان توسعه كشورها مد نظر قرار گرفته است.

همانطور كه می‌دانیم جوانان در مقطع پیش دانشگاهی تلاش زیادی برای ورود به دانشگاه می‌كنند و شاید بتوان گفت كه یكی از آمال و آرزوهای جوانان امروزی ورود به دانشگاه می‌باشد با ورود جوانانی كه با امید و آرزو به دانشگاه راه یافته‌اند اگر تلاش كنیم كه رضایتمندی این دانشجویان تازه وارد را بطور نسبی فراهم كنیم می‌توان انتظار داشت كه این دانشجویان بعد از فراغت از تحصیل تعهد داشته بیشتری نسبت به شغل ، زندگی، دیگران درآینده داشته باشند زیرا زمانیكه افراد تعهد داشته باشند دیگر رشوه خواری، ریاكاری، دروغ‌گویی برای رسیدن به اهداف خوب یا بد، فقر فرهنگی ، بی سوادی جوانان تحصیل كرده، … وجود نخواهد داشت . بر اساس نظریه تسری Spill-over Theory رضایت از یك بخش از زندگی بروی رضایت از بخشهای دیگر زندگی مؤثر است.

(از كمپ، 278:1369)

مثلا در این تحقیق زمانیكه دانشجویان از تحصیل راضی باشند از حوزه‌های دیگر زندگی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی، سیاسی نیز راضی خواهند بود.

2/1 طرح مساله:

دانشگاه مكانی فرهنگی و اجتماعی می‌باشد و هر ساله جمع كثیری از جوانان برای گذراندن تحصیلات عالیه وارد آن می‌شوند و هر یك از این جوانان با در نظر داشتن اهداف خاص خود (ارتقاء سطح علمی، كسب شغل بهتر، رندگی بهتر ، گرفتن مدرك،…)به این مكان مقدس قدم می‌گذارند.

اكنون با ورود این جوانان با نشاط و امیدوار به آینده و همچنین علاقمند به تحصیل مسئولیت سنگینی به عهده مسئولین دانشگاه می‌باشد ، از این جهت كه این مسئولین محترم باید از پرسنل و اساتید متعهد و كارآمد بهره گیرند، زیرا این دو قشر تماس بیشتری را با دانشجویان كه آینده سازان جامعه هستند دارند، كه توجه بیشتر این تحقیق به نقش اساتید متمركز است آنچه از یك استاد وظیفه شناس و شایسته انتظار می‌رود این است كه بكوشد از ناكامیهای درسی دانشجویانش جلوگیری كند و آنها را علاقمند به تحصیل،مطالعه، پژوهش سازد.

همانطور كه می‌دانیم دانشجویان اغلب در سن جوانی به تحصیل می‌پردازند و دوران جوانی بسیار حساس می‌باشد زیرا پایه‌های شخصیتی افراد در این دوران شكل می‌گیرد فردی كه مشغله ذهنی جز تحصیل نداشته باشد و تحصیل دانشجو با رضایت باشد البته كه این فرد در تحصیل موفق‌تر خواهد بود و آیندۀ تضمین شده‌تری نسبت به دیگران دارد زیرا در آرامش به سر می‌برد و این دانشجویان مسلماً در آینده فرد مفید و شایسته‌ای برای خود، خانواده وجامعه خواهند بود.

در این فصل تلاش می‌شود از مطالب ارائه شده و همچنین یافته‌های حاصل از پژوهش نتیجه‌گیری كلی به عمل ‌آید. در گام نخست برای شروع كار تحقیق ابتدا باید تلاش كنیم نگاه جامعه‌شناسی به مسائل اجتماعی داشته باشیم و عده‌ای تصور می‌كنند كه جامعه‌شناسی قادر است همه معضلات جامعه را حل و فصل كند ، ولی چنین نیست . در تحقیق حاضر بناست تا واقعیت‌ها بدون در نظر گرفتن به گروهی خاص تا جایی كه برایمان مقدور است و توان علمی و امكانات در اختیار داریم عوامل موثر بر رضایت از تحصیل را شناسایی و تعریف كنیم.

با توجه به این كه مشاهده می‌شود تعداد زیادی از جوانان مشغول به تحصیل در دانشگاهها (دولتی ، آزاد ، غیر انتفاعی ، علمی و كاربردی و ..) می‌باشند و هزینه‌های زیادی متقبل می‌شوند و وقت گرانبهایشان را می‌گذراند ولی از تحصیل خود راضی نیستند بنا به دلایل و مشكلاتی كه در طول تحصیل برایشان پیش می‌آید البته نارضایتی از تحصیل عواقبی نیز به دنبال دارد پس پرداختن به موضوع رضایت از تحصیل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان و عوامل موثر بر آن مهم به نظر می‌آمد.

بعد از اینكه پرسش آغازی به صورت واضح و روشن تبیین شد به سراغ خواندن متون از جمله كتاب‌ها ، مجلات پژوهشی ، طرح‌های پژوهشی ، پایان‌نامه ‌ها و… كه به نظر می رسید برای موضوع مورد نظر مناسب است انتخاب شد هر چند كه موضوعات مشابه موضوع مورد نظر شامل رضایت شغلی ، رضایت كارگر ، رضایت مشتری ،… بود ولی می‌توانست مفید باشد و از جمله فواید خواندن متون این است كه به محقق ایده‌های جدید ارائه می‌دهد و باعث می‌شود كه محقق بتواند چارچوب نظری تحقیقش را تا حدودی حدس بزند و برای اینكه چهارچوب اصلی تحقیق پی‌ریزی شود باید قبل از هر چیز به دنبال نظریاتی گشت كه بتواند در قالب فرضیه‌‌هایی كه بعداً از نظریه‌ها به دست می‌آید به سوال تحقیق پاسخ دهند به هر حال بعد از مطالعه و كند وكاوهای متعدد و از بین نظریه ها و دیدگاههای مختلف تئوری‌ تسری ، تئوری هدف گذاری، تئوری مبادله ، تئوری نیاز برای این پژوهش مناسب به نظر رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *