دانلود کامل پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 26
فرمت فایل doc
حجم فایل 640 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 122

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

فروشنده فایل

کد کاربری 25170

کاربر

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران

در این پژوهش به بررسی رابطه هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران پرداخته می شود.در این پژوهش حجم نمونه ، تعداد 331 نفر از بین جامعه آماری انتخاب شده است.

دراین تحقیق ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است دراین پژوهش،تركیبی از دو روش کتابخانه ای و روش میدانی استفاده شده است،بدین صورت كه دربررسی ادبیات وپیشینه تحقیق ازروش كتابخانه ای وبرای تجزیه وتحلیل اطلاعات ازروش میدانی استفاده شده است.

در این پژوهش تجزیه و تحلیل یافته ها در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه های پژوهش می پردازیم.

هرچه سطح هوش عاطفی مدیران بالاتر باشد در سبک مدیریت مشارکتی موفق تر خواهند بود و از تعهد فردی و توانایی بالاتری برخوردار هستند.

بحث هوش عاطفی در ابتدا در رشته روانشناسی مطرح شد و طی دو دهه گذشته و در پی پژوهش های بسیار زیاد امروزه به یکی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی تبدیل شده است. اما قابل تأمل ترین حوزه ای که هوش عاطفی در آن وارد شده است، حوزه مدیریت و مباحث سازمانی است.

بررسی و تحقیقات نشان می دهد هوش عاطفی در حیطه سازمان و به ویژه در حوزه کاری می­تواند الگویی موفق برای سازمان و ادارات باشد.

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 4

1-4- اهداف پژوهش…. 5

1-4-1- اهداف عام. 5

1-4-2- اهداف خاص…. 5

1-5- فرضیات پژوهش…. 5

1-6- سوالات پژوهش…. 5

1-7- قلمرو پژوهش…. 6

1-7-1- قلمرو موضوعی.. 6

1-7-2- قلمرو مکانی.. 6

1-8- تعاریف نظری.. 6

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1- هوش عاطفی چیست؟. 9

2-2- اندازه گیری هوش عاطفی.. 11

2-3- آموزش و تقویت هوش عاطفی.. 13

2-4- ابعاد هوش عاطفی در مدیریت و رهبری.. 14

2-5- اهمیت هوش عاطفی در چیست؟. 16

2-6- هوش عاطفی در سازمان چگونه عمل می کند؟. 16

2-7- هوش عاطفی و عملکرد اثربخش…. 17

2-8- نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری.. 17

2-9- آموزش و یادگیری هوش عاطفی در سازمان.. 19

2-10- هوش عاطفی ابزاری نوین در مدیریت بازار21

2-11- چارچوب قابلیت هوش عاطفی.. 22

2-11-1- قابلیت فردی.. 22

2-11-2- قابلیتهای اجتماعی.. 26

2-12- هوش هیجانی، رهبری فضا و عملکرد سازمانی.. 31

2-13- خوشه مدیریت بر خود ـ کنترل حالت درونی ـ تکانه ها و منابع.. 33

2-13-1- خوشه آگاهی اجتماعی.. 34

2-13-2- خوشه مدیریت روابط… 35

2-14- هوش عاطفی و پیشرفت شغلی.. 36

2-15- چگونگی استفاده از هوش عاطفی در انتخاب شغل و ارتقای شغلی.. 40

2-15-1- مرحله اول : توصیف شغل.. 40

2-15-2- مرحله دوم: انتخاب ابزار مناسب برای ارزیابی.. 40

2-15-3- مرحله سوم: ارزشیابی و معرفی افراد شایسته. 41

2-16- هوش عاطفی و آموزش…. 41

2-16-1- روش هاپی صحیح اجرای برنامه آموزش هوش عاطفی.. 43

2-17- هوش عاطفی و اصلاح مدیریت… 43

2-18- تعلیم و آموزش هوش عاطفی.. 43

2-19- روش صحیح آموزش هوش عاطفی.. 46

2-19-1- جلب توجه مدیران.. 46

2-19-2- آماده نمودن و جمع بندی اهداف برنامه. 48

2-20- رشد و توسعه هوش عاطفی.. 49

2-21- آیا هوش عاطفی در انجام وظیفه شغلی تاثیر دارد؟. 50

2-22- پیشینه پژوهش…. 51

2-23- رابطه هوش هیجانی با سبک های مدیریت تعارض…. 56

2-24- هوش هیجانی عاملی موثر در رهبری موفق.. 57

2-26- رهبری عاطفی.. 58

2-27- ویژگی های رهبری با شعور عاطفی بالا. 59

2-28- هوش هیجانی در سازمان چگونه عمل می كند. 61

2-29- هوش هیجانی وعملكرد اثر بخش…. 62

2-30- نمودهای هوش عاطفی در محیط كاری.. 63

2-31- سبك رهبری ویژگی خصوصیات مرتبط با هوش عاطفی.. 64

2-32- آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان.. 65

2-33- هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار67

2-34- بررسی دلالت‌ سبك‌های مدیریت و رابطه آن با هوش عاطفی.. 68

2-35- مدیریت و سبک های رهبری.. 70

2-36- مروری بر پژوهش‌ها71

2-37- سبک های رهبری و مدیریت مدیران.. 80

2-37- سبک های رهبری و مدیریت مدیران.. 81

2-38- سبک های مدیریتی.. 81

2-39- رهبران و مدیران انتخابی و انتصابی.. 85

2-40- رهبران آزاد منش و رهبران مستبد. 85

2-41- شبکه مدریت… 85

2-42- مدیریت مشارکتی.. 87

2-43- مدیریت مشارکتی از دیدگاه اسلام. 88

2-44- آثار و نتایج مدیریت مشارکتی.. 89

2-45- مدیریت کیفیت جامع.. 90

2-46- مدیریت در سیره پیامبر(ص)91

2-47- مدیریت… 93

2-47-1- اقدامات مدیریتی مهم.. 93

2-47-2- فنون رهبری.. 93

2-47-3- رهبری در مدیریت… 94

2-47-4- ویژگیهای یک رهبر سازمانی برجسته. 94

2-47-5- سرپرستی کارکنان.. 94

2-47-6- رهبری فرایند طراحی.. 95

2-47-7- ایجاد فضای روانی مناسب… 96

2-47-8 فنون مدیریتی برای تقویت انگیزش…. 96

2-48- تحقیقات انجام شده97

2-48-1- تحقیقات داخلی.. 97

2-48-2- تحقیقات خارجی.. 97

2-49- رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران.. 98

2-50-جمع‌بندی.. 99

2-51-سخن پایانی.. 102

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه. 104

3-2- روش تحقیق.. 104

3-3- جامعه آماری مورد مطالعه. 104

3-4- حجم نمونه. 104

3-5- روش های گرد آوری اطلاعات… 105

3-5-1- روش كتابخانه ای.. 105

3-5-2- روش میدانی.. 105

3-6- پرسشنامه. 105

3-7- تعیین روایی پرسشنامه. 105

3-8- تعیین اعتبار(پایایی)پرسشنامه. 106

3-9- جامعه آماری :107

3-10- توصیف نمونه و تعیین حجم نمونه :107

3-11- روش گرد آوری اطلاعات :107

3-12- ابزار گرد آوری اطلاعات :108

3-13-متغیرهای تحقیق:108

3-13-1- متغیر مستقل :108

3-13-2- متغیر وابسته. 108

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 110

4-2 توصیف داده ها111

4-3- فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها114

4-4 نتایج توصیفی:115

4-5- نتایج استنباطی:123

4-6 نتایج آزمون فرضیه ها:125

فصل پنجم: ارائه نتایج ، پیشنهادات و محدودیت های پژوهش

5-1-نتایج پژوهش…. 127

5-2-نتایج آزمون فرضیه ها:128

5-3- محدودیتهای پژوهش…. 128

5-4- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده128

5-5- پیشنهاد به محققان آتی.. 129

فهرست منابع و مآخذ. 130

پیوست ها

پیوست الف-1 : پرسشنامه. 134

پیوست الف-2: جداول اصلی.. 136

پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری …

modirtez.ir/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-هوش-عاطفی-با/

ذخیره شده

بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران … جامعه آماری این تحقیق، کلیه مدیران سازمان نوسازی شهر تهران و شرکت های تابعه اش می باشد که حجم نمونه …. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ( اي ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗ – پژوهش‌ …

mri.modares.ac.ir/article_2422_770ee9f6c111ded9588f4ad93922c50a.pdf

ذخیره شده

توسط مرتضوی – ‏2010 – ‏مقالات مرتبط
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﻢ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿ. ﻖ، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﺧﻮدروﺳﺎزي ﺷـﻬﺮ ﻣـﺸﻬﺪ ﺑـﻪ. ﺗﻌﺪاد.

[DOC]بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های رهبری مدیران دانشگاه علوم …

www.iausdj.ac.ir/…/مدیریت%20اجرائی/بررسی%20رابطه%20هوش%20هیجانی%20و%2…

ذخیره شده

مشابه

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای: بررسی رابطه هوش هیجانی و … هدف این پژوهش بررسي رابطه بین هوش هیجانی مدیران دانشگاه علوم پزشکی و سبک رهبري … خود مدیریتی، خودانگیزی، همدلی و مهارت روابط اجتماعی )، سبک رهبري تحول گرا و …

[PDF]ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺵ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﻓﺮﻳﻦ – دانشگاه تهران

https://jmk.ut.ac.ir/article_18576_bd31b2b0d446fba5d492b1a2054f3b9c.pdf

ذخیره شده

توسط جعفری – ‏2005
ﻧﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﺷﻤﺎﺭﻩ. ٧٠. ﭘﺎﻳﻴﺰ. ١٣٨٤. ﺹ ﺹ. ٨٠. . ٦٣. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﺵ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﺭﻫﺒﺮﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﻓﺮﻳﻦ. ﺣﺴﻦ ﻋﺎﺑﺪﻱ … ﻣﺪﻳﺮ. ﺍﻥ. ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﻭ. ﺳـﺒﻚ ﺭﻫـﺒﺮﻱ ﺗﺤـﻮﻝ ﺁﻓﺮﻳـﻦ ﺁﻥ …. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﻮﺵ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ.

بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران بانک …

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/530538

ذخیره شده

بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران بانک کشاورزی ایران در تهران در … پایان‌نامه . دولتی – دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه … هوش هیجانی عبارت است از ظرفیت ادراک، ابراز، شناخت، کاربرد، و مدیریت (مهار) … بین مولفه های هوش هیجانی و سبک رهبری تعاملی در مدیران بانک کشاورزی رابطه وجود دارد. 3.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮ

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/519849

ذخیره شده

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ درﺟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. رﺷﺘﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ. -. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﻮﺿﻮع. : ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ. رواﻧﯽ در … ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﱎ دﮐﱰ ﺣﺴﯿﻨﯽ. ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه. ﳏﱰم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻗﺪر داﻧﯽ و. ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽ ﳕﺎﯾم … ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و. ﻋﻠﻮم …. اﻓﺮادى ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد.

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﮔﺮوﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺧﻮد

www.ensani.ir/storage/Files/20120329173458-8005-38.pdf

ذخیره شده

ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. 3. ﺑﺎ. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي. ﻣﺪﻳﺮان ﮔ. ﺮوﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي. آزا. د ا. ﺳﻼﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ده … ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ، ﺧﻮدﮔﺮداﻧﻲ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ. ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي. آﻧﺎن راﺑﻄﻪ … ﻧﺎﻣﻪ رﻫﺒﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ….. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮﻟﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد دارد ….. زﻳﻨﻲ وﻧﺪ،اﻛﺮم. ).1387(. راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺑﻴﺮان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ.

بررسی تاثیر هوش عاطفی بر سبک رهبری مدیران – پارسینه

www.parsine.com/fa/news/65440/بررسی-تاثیر-هوش-عاطفی-بر-سبک-رهبری-مدیران

ذخیره شده

مشابه

۲۳ مرداد ۱۳۹۱ – رهبري به اقدام به سمت تغيير بر مي گردد در حالي كه مديريت اجراي …. در این مقاله رابطه بین دارا بودن هوش عاطفی مدیران و ارتباط ان با سبک رهبری … دانشگاههاى آمريكا پايان نامه ا ى رابه اتمام رسانيد كه در آن هوش عاطفي ( هوش هيجانى) را مطالعه كرده بود. ….. همچنین با بررسی سبکهای رهبری آنها معلوم شد که 17% از مدیران یکی از …

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض سازمانی و …

https://www.civilica.com/Paper-ICBDE01-ICBDE01_401=بررسی-رابطه-بین-هوش-هی…

ذخیره شده

رتبه: ۵ – ‏۱ رأیهدف از این پژوهش رابطه بین هوش هیجانی با سبک های مدیریت تعارض کارکنان سازمان … کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز … (پایان نامه); فیضی، طاهره، شاه بهرامی، الهام، آزنده، افسانه(۱۳۹۰)، “رابطه هوش هیجانی .

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین …

jinev.iaut.ac.ir/article_521442.html

ذخیره شده

لبان و زولاف3(2004) در بررسی رابطه هوش عاطفی و سبک های رهبری تحولی بین 24 …. هیجانی در میان سطوح سه گانه مدیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پایان‌نامه …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls

ذخیره شده

مشابه

41, 41, بررسی نقش سیستم های مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران سازمان برنامه و … 50, 50, بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و رضایتمندی کارکنان در مجتمع ….. 176, 176, تاثیر هوش هیجانی بر نگرش کارکنان نسبت به تسهیم دانش در شرکت نیرو ….. 345, 345, تعيين تاثير مديريت استعداد بر در گيري عاطفي -ذهني كاركنان …

مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض …

https://www.civilica.com/Paper-USE01-USE01_134=بررسی-رابطه-هوش-هیجانی-و-سب…

ذخیره شده

بنابراین مدیران باید مهارت های لازم برای مدیریت… … بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض کارکنان و تاثیر آن بر کیفیت …. رابطه بین هوش هیجانی .

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﻣ 1 – فصلنامه …

www.jdem.ir/article_191_6ae44f63627bb2b5fefd3b9570c12323.pdf

ذخیره شده

توسط علامه – ‏2015
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﯾﺮان اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺜﺒﺖ دار. ﻧﺪ. … ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ، ر. ﻫﺒﺮ ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺸﺮوع. ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﻫﺒﺮي ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ رﻫﺒﺮ و ﻗﺪرت. ﻧﻔﻮذ او در ﺑﺎورﻫﺎ، ….. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ و. ﺳﺒﮏ ….. ﻣﺪﯾﺮان،. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷ.

پایان نامه بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش عاطفی با سبک …

falod.ir/downloads/پایان-نامه-بررسی-رابطه-هوش-فرهنگی-و-هوش/

ذخیره شده

پایان نامه بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش عاطفی با سبک رهبری مدیران … ۵۵ ۲-۴-۲) رهبری و مدیریت …. ۵۶ جدول ۴-۲) مقایسه ویژگی های مدیریت و رهبری … ۱۰۸ جدول ۳۲- ۴) آزمون تعقیبیTUKEY برای تعیین تفاوت موجود بین سبک رهبری افراد بر اساس …

[PDF]ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ

journals.iau-garmsar.ac.ir/edu/library/upload/article/af_97433424.pdf

ذخیره شده

مشابه

۱۲ مهر ۱۳۹۰ – ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄ. ﻪ. ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رﻫﺒﺮي ﺗﺤـﻮل آﻓـﺮﻳﻦ ﻣـﺪﻳﺮان. دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن. ﻫـﺎي. ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن. وراﻣﻴﻦ ﺻﻮرت … ﻧﺎﻣﻪ رﻫﺒﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ /ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ / ﺷﻤﺎره ﭼﻬ. ﺎرم/ زﻣﺴﺘﺎن ….. 2004 (. راﺑﻄﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. ﻫﺎي. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي. رﻫﺒـﺮي. ﺗﺤﻮل. آ. ﻓﺮﻳﻦ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛ. ﺮد .ﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ …. ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه. اﺳﺖ . در اﺟـﺮاي. ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻳﻦ آزﻣﻮن، از ﻗﺴﻤﺖ اول ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ. 40. ﺳﺆال ﺑﻮد.

[PDF]The relationship between social intelligence managers with …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/22613880705.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﺑـﻴﻦ ﻫـﻮش اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﺎ رﺿـﺎﻳﺖ. ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ….. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رواﺑﻂ، ﻧﻔﻮذ ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌـﺎرض،. رﻫﺒﺮي، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮزﻫـﺎي …

[PDF]The Effect of emotional intelligence on the leadership styles …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/40613883306.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ ………………………………… 121. ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ رﻫﺒﺮی ﺗﺤﻮل ﮔﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻪﺑ. ﻃﻮری. ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﯽ ﺳﺎل. ﻫـﺎی. 1990. ﺗـﺎ. 1995. ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ. ﺻﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ …

بررسی تأثیر هوش اجتماعی و هوش هیجانی بر سبک رهبری مدیران

jss.iau-shoushtar.ac.ir/article_529517.html

ذخیره شده

1استادیار عضو هیات علمی گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه … بررسی رابطه هوش اجتماعی و رهبری اخلاقی مدیران، پایان نامه کارشناسی ارشد … نقش هوش هیجانی و سبک‌های رهبری در پیش بینی بازدهی‌های رهبری مدیران گروه‌های … بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری: (تحول بخش-مبادله ای)، فصلنامه مدرس علوم انسانی.

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با

www.mtez.ir/انجام%20پایان%20نامه%20مدیریت/13

ذخیره شده

موضوع پایان نامه مدیریت دولتی. … رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان. رابطه بین عدالت سازمانی به ترک خدمات کارکنان گمرکات …

[PDF]داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ

karad.irost.org/pdfarticle/57.pdf

ذخیره شده

مشابه

توسط کمالیان – ‏2011
اﺳﺘﺎدﻳﺎرداﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮ. ﭼﺴﺘﺎن . 2 … ﻧﺎﻣﻪ. ي. اﺳﻜﺎرﺑﻮروف و زﻳﻤﺮر. )1990(. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و. ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ …. اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ اﺻﻮﻻ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺰان ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ راﺑﻄﻪ. اي. وﺟﻮد دارد؟ و ….. ﻫﺎ. ي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده. اﻧﺪ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس. ﻫﺎي. ﻣﺪﻳﺮاﻧ. ﻲ. ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻣﻨﺪان. ﺷـﺎن. درك ﺷﺪه ﺑﺮ رﺿﺎﻳﺖ …… ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ.

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک رهبري مدیران (نمونه …

1001daneshjo.ir/بررسی-رابطه-بین-هوش-هیجانی-و-سبک-رهبري/

ذخیره شده

مشابه

تحقیق حاضرباهدف بررسی را بطه بین هوش هیجانی و سبک رهبری مدیران مدارس دوره متوسطه شهرستان سنندج انجام شده است. … بین مولفه مهارت های اجتماعی و سبک رهبری باز رابطه معنادار ومستقیم و بین مهارت های …. 2- 2-2تمایز میان رهبری و مدیریت … ….. تمام پایان نامه های سایت به شیوه و اسلوب پایان نامه نویسی انجام شده اند یعنی هر قسمت …

[PDF]PDF[پاورپوینت با موضوع هوش هیجانی، هوش عاطفی]—فروشگاه …

stshop.ir/saveAsPDF=25530

ذخیره شده

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ « ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش … ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ pdf ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ … ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﺒﮏ …

[PDF]ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﻋﺎﻃﻔﻲ (ﭘﺴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﻳﺮﺍ

https://training.postbank.ir/download.php?fff=bahramnejad.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻮﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﻮﺵ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﻫﻮﺵ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﺑﺎﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ….. ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎﻱ ….. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺟﻮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻣﺪﺍﺱ.

بررسي رابطه ی سبكهای عمومی تصميم گيری و هوش معنوی …

libepl.um.ac.ir/index.php?module=Dis&func=display&disid=791

ذخیره شده

مشابه

بين هوش معنوي مديران با سبك تصميم گيري عقلاني رابطه مستقيم و معنی داري وجود دارد. همچنين ميزان هوش معنوي مديران در حد متوسط رو به بالا بوده و سبك غالب تصميم …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان[ادامه رزومه علی یعقوبی پور]

old.iausirjan.ac.ir/ادامه%20رزومه%20علي%20يعقوبي%20پور.aspx?lang=Fa

ذخیره شده

مشابه

مدیر گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان از سال 1379 تا سال 1383. معاون دانشجویی … عناوین پایان نامه ها به تفکیک راهنمایی و مشاوره. راهنمایی: … 14- بررسی رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و سبک های نوین رهبری مدیران. 15- بررسی رابطه …

موضوع پایان نامه مدیریت تحول | ترجمه مقالات ISI – پارس تز …

parsthesis.com/موضوع-پایان-نامه-مدیریت-تحول/

ذخیره شده

مشابه

بانک و عناوين موضوعات جديد پايان نامه مديریت تحول و برخي پايان نامه هاي دفاع شده در کشور … بررسي تاثير پنج عامل بزرگ شخصيت بر هوش عاطفي و بهبود و تحول سازماني بررسي تاثير … بررسي رابطه بين هوش سازماني و سبك رهبري مديران بررسي …

[PDF]بررسي موانع و ارائه راهكارهاي مناسب جهت برقراري نظام مديريت …

jpe.mazums.ac.ir/article-1-59-fa.pdf

ذخیره شده

بررسی رابطه بین هوش معنوی با راهبردهای مدیریت تعارض در …. های مدیریت تعارض با تاكیاد بار فرهناگ ساازمانی در ساازمان تاامین اجتمااعی … مدیران. مرد و. زن. در متغیرهای. سبک. رهبری. رابطه. مدار،. ضابطه. مدار. و. هوش ….. های آن با شاادكامی در دختاران. مجرد شاغل و غیرشاغل شهرستان ساری. پایان. نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی واحد.

[PDF]راﻫﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﭼﮑ

lot.jrl.police.ir/backend/uploads/577da1e212ae5d0fc070cf941b95c3aba940f3ce.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان راﻫﻮر ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ … ﻫﺎي. ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺑﻌﺎد ﻫﻮش ﻫﯿﭽﺎﻧﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ. داري وﺟﻮد ﻧﺪارد وﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻫﻮش … ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ …… رﻓﯿﻌﯽ ﻧﯿﺎ، ﭘﺮوﯾﻦ.(. 1381. ). راﺑﻄﻪ ﺳﺒﮏ ﻫﺎي اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤ. ﻮﻣﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن . ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ.

بررسی تاثیرات میانجیگری سبک رهبری تحولگرا بر رابطه …

elmyar.net/دانلود-پایان-نامه-بررسی-تاثیرات-میانج/

ذخیره شده

دانلود پایان نامه :بررسی تاثیرات میانجیگری سبک رهبری تحولگرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستانهای … متن کامل پایان نامه مقطع ارشد : مدیریت …. 4-4) بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق… …. جدول 4-13): ضریب همبستگی بين هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان…

لیست پایان نامه ها – مرکز خدمات روانشناسی سینا

www.sinacps.ir/لیست-پایان-نامه-ها/

ذخیره شده

مشابه

پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات … پایان نامه بررسی اثرات مدیریت تحول وتکنولوژی درسازمان های دولتی … پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی در بین دانشجویان … پایان نامه بررسی رابطۀ بین انواع سبک های دلبستگی و روانرنجوری در مردان متأهل دانشگاه نجف آباد

بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران …

download-thesis.com/product/بررسی-رابطه-بین-اخلاق-حرفه-ای-و-هوش-معنو/

ذخیره شده

دانلود پایان نامه های دانشگاهی تحصیلات تکمیلی فوق لیسانس و دکتری … بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد. 25.000تومان … 2-14- فواید مدیریت اخلاق در سازمان 2-15- تدابیرساختاری در مدیریت اخلاق

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های …

www.pdfiran.com/tabid/451/View/1312/id/4831/Default.aspx

ذخیره شده

مشابه

۲۰ آبان ۱۳۹۲ – مقایسه هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی … مقایسه تاثیر سبک های مدیریت کلاس بر روی رشد فرا شناخت دانش آموزان … بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در ناحیه 5 مشهد …. بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متاهل دانشگاه.

تحقیق بررسی رابطه هوش عاطفی مدیران با سبک رهبری تحول …

requestedarticles.ir › تحقیق

ذخیره شده

۲۱ مهر ۱۳۹۵ – هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه هوش عاطفي مديران با سبك رهبري تحول … جزئیات بیشتر این محصول: پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: رابطه هوش عاطفی مدیران با … در عصر حاضر سازمان ها به طور فراینده ای با محیط های پویا و در حال … مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه بین استراتژي سازمان، مديريت کيفيت …

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نوآوری سازمانی در بین مدیران …

www.papyrus.ir/…/بررسی-رابطه-بین-هوش-هیجانی-و-نوآوری-سازمانی-در-بین-مدیران-…

ذخیره شده

از سویی دیگر نوآوری یک نظام مدیریتی است که بر رسالت سازمان تاکید دارد، به دنبال … ویلیام لبان (2004) در بررسی رابطه هوش عاطفی و سبک های رهبری تحولی بین 24 … از ابزار پرسش نامه محقق ساخته نوآوری سازمانی و پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی ….. آزمون هوش هیجانی بر روی دانش آموزان دبیرستانهای شهر مشهد، پایان نامه کارشناسی …

mo367-رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي …

https://parsproje.com/…/1797-mo367-رابطه-هوش-عاطفي-و-مهارت-هاي-ارتباطي-با-راهبر…

ذخیره شده

mo367-رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديران آموزشي و اجرايي … سبك هاي مديريت تعارض …. از طرفي بايد متذكر شد كه بين مديران آموزشي و اجرايي از نظر نوع كاري كه انجام مي دهند ماهيتاً تفاوت هايي وجود دارد . … مي شود و در پايان فصل نظريه هاي الگو سازي و طرح تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین – …

www.modiryar.com › … › مديريت عمومي › مدیریت و رهبری

ذخیره شده

هوش عاطفی نیز، یکی از مفاهیم تازه در حیطه ی روابط کارکنان و مدیر است که … در این پژوهش به بررسی و تحلیل رابطه بین دو متغیر هوش عاطفی و رهبری تحول … صد پایان نامه و تحقیق در دانشگاه های مختلف دنیا ، مفهوم رهبری تحول گرا را بررسی کرده است . … روزافزون به بررسی هوش عاطفی در عرصه های گوناگون و نیز بررسی مدیریت تحول …

پژوهه » موضوعات پایان نامه رشته مدیریت اجرایی

pajooheh.ir/موضوعات-پایان-نامه-رشته-مدیریت-اجرایی/

ذخیره شده

بررسی رابطه بین سبکهای تفکر بارضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر … بررسی رابطه توانمندسازی و … تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی

[PDF]مديريت آموزشي – معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی …

research.iaushiraz.ac.ir/fa/library/into/uni-lib/eco/file/amozash.pdf

ذخیره شده

فهرست پایان نامه های. کارشناسی ارشد … معصومه. عميدي. رابطه تخصص مدیر دررشته مدیریت آموزشي … بررسي رابطه بين سبكهاي مدیریتي رابطه مدار …. ومتوسطه پيرامون مقایسه رشدشناختي ، عاطفي. ورواني …… بررسی رابطه بين هوش فرهنگی مدیران دوره.

فصلنامه رهبري و مديريت آموزشي، – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6217&Number=603

ذخیره شده

مشابه

تاثيرآموزش بهبود كيفيت مديريت بر انگيزه پيشرفت مديران مدارس آموزش و پرورش …. بررسي رابطه بين هوش هيجاني و سبكهاي مديريت تعارض مديران دانشگاه ها

لیست انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت – مادسیج

madsg.com/لیست-انتخاب-موضوع-پایان-نامه-مدیریت/

ذخیره شده

مشابه

۱۸ آبان ۱۳۹۴ – موضوع پایان نامه : بررسی رابطه ارزش‌های فرهنگی و رفتار خرید آنی …. درک و آگاهی از معنای زندگی از طریق هوش منطقی و عاطفی حاصل نمی شود و مستلزم استفاده از …… ارتباط بین سبک ها شخصیت و اثر بخشی مدیریت در مدیران سازمان های …

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, …

www.dociran.com/

ذخیره شده

مشابه

دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, … بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی ( درون گرا و برون گرا ) و میزان بهره وری 90برگ …. شناسایی راه های بهبود کیفیت مدیریت در دبیران و مدیران دبیرستان های دخترانه 125برگ ….. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبک های مقابله با استرس و تاثیر جنسیت بر این …

ریاست واحد

iauba.ac.ir/fa/page/35/ریاست-واحد

ذخیره شده

عنوان پایان نامه ارشد: تحلیل و بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک سیستم های … ۴-تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و محیطی و تدوین استراتژی های مدیریت منابع …. ۳۱- بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش معنوی با سبک رهبری تحول آفرین در بین مدیران …

بررسی رابطه بین هوش سازمانی و سبک رهبری مدیران با …

journals.iau.ir/article_521534_0.html

ذخیره شده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش سازمانی و سبک‌های رهبری مدیران مدارس دوره … با توجه به اینکه انتخاب سبک مدیریت به مفروضات و طرز تلقی مدیران نسبت به …. رهبران به منظور ایفای نقش‌شان به نحواحسن نیاز به یک توازن بین هوش عاطفی و هوش …… مدیران مدارس متوسطه شیراز و رابطه آن با رضایت شغلی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر – سعيد نجارپور

www.iaushab.ac.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=510

ذخیره شده

مشابه

عنوان پایان نامه فوق لیسانس :رابطه تیپ های شخصیتی(درونگرا- برونگرا) هوش و جنسیت با شرطی … مدیر دانشجویی … بررسی رابطه سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی با رضایت زنا شویی در بین کارکنان … مدیریت غلبه بر استرس و اضطراب شغلی.

دکتر مجتبی رفیعی – موضوع پایان نامه برای دانشجویان مدیریت

drrafiei.blogfa.com/post/9

ذخیره شده

مشابه

دکتر مجتبی رفیعی – موضوع پایان نامه برای دانشجویان مدیریت – این وبلاگ جهت توسعه و ترویج علم … ۱۴ – بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سبک رهبری مدیران در.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و قدرت … – …

projehmodiriat.ir/دانلود-پایان-نامه-بررسي-رابطه-بين-هوش-ه/

ذخیره شده

مشابه

دانلود پایان نامه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و قدرت تفکر استراتژيک مديران اين … از این رو تلفیق دانش و تفکر مدیریتی همراه با توانایی های هیجانی در مدیریت می …

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی – دکتر پوران رئیسی

old.iums.ac.ir/?fkeyid=&siteid=34&pageid=22412

ذخیره شده

بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي و جو عاطفي خانواده با اختلال بي اختياري كنشي ادرار … پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مديريت، …. بررسي رابطه بين سبك رهبري ومديريت تعارض بين مديران ارشد بيمارستانهاي … مطالعه رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه، پايان نامه …

[XLS]دانلود پایان نامه های رشته مدیریت – دانشگاه پیام نور

pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=fb59d128-7ce9-4b87-8d3b…

ذخیره شده

مشابه

22, مدیریت بازرگانی, هما نیک فر, فرزانه باز سفید پر, بررسی رابطه ی بین مهارت … برررسی رابطه ی بین مهارت مذاکره مدیران با میزان فروش شرکت پارسیان پیشرو … بی عصمت سر فرازی, راحله اقا اشرفی, رابطه ی هوش عاطفی و با راهبرد های مدیریت تعارض, 32 … پروین خراقانی, بررسی رابطه ی سبک های مدیریت و خلاقیت دانش اموزان, 42.

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها

thesis.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis
28, بررسی رابطه بين مدیریت سود و پيش بينی جریان وجوه نقد درشرکت های پذیرفته … 32, تاثیر سبک رهبری تحول‌آفرین بر عملکرد شغلی با توجه به رفتار شهروندی ….. 203, رابطه هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض مدیران …

[PDF]در کار میزان معنویت و سبک رهبری مدیران همبستگی رابطه …

journals.sbmu.ac.ir/mf/article/download/6255/5364

ذخیره شده

مشابه

توسط S Vatankhah – ‏2014
خطی چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیرها استفاده. گردید. و به این منظور … مدیران از اهرم. های پاداش و تنبیه استفاده نموده و بیشتر سبک رهبری تبادلی را به کار.

بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران و ناسازگاری جسمانی معلمان با …

mpes.sbu.ac.ir/article/view/6238

ذخیره شده

توسط زینب طولابی
بررسی رابطه هوش اخلاقی مدیران و ناسازگاری جسمانی معلمان با شیوه‌ی مدیریت با عشق … بررسی رابطه‌ی بین سبک‌های رهبری مدیران و فرسودگی شغلی دبیران … پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

پایان نامه های تحت حمایت – شرکت پالایش گاز پارسیان

www.nigc-parsian.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News…

ذخیره شده

پورتال شرکت ملی گاز ایران-شرکت پالایش گاز پارسیان/پایان نامه های تحت حمایت. … ۴, بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد مدیران مطالعه موردی شرکت پالایش گاز پارسیان … ۹, بررسی رابطه بین مهارتهای سه گانه مدیریتی مدیران(فنی،ادراکی و احساسی) و … ۴۷, مطالعه و پیش بینی ویسکوزیته مایعات هیدرو کربنی سبک بر اساس معادله …

[PDF]بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک های مدیریت مدیران | NCBA

ncba.ir/saveAsPDF=13680

ذخیره شده

در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. …. داﻧﻠﻮد ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻌﺎرض را در. ﻣﺪﯾﺮان …

رابطه‌ی سبک‌های مقابله‌ای و فرسودگی شغلی با عملکرد شغلی …

journals.atu.ac.ir/article_4131.html

ذخیره شده

نتایج از تاثیر فراوان متغیّرهای سبک‌های مقابله‌ای و فرسودگی شغلی بر عملکرد شغلی مدیران مراکز پیش از … پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته‌ی سنجش و اندازه‌گیری). … بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصّیتی و جمعّیت شناختی مربیان مراکز پیش دبستانی با عملکرد آن‌ها بر … بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران راهور تهران بزرگ .

[DOC]ابزاری جهت سنجش معناداری رابطه میان هوش هیجانی و مهارت های

him.mui.ac.ir/index.php/him/article/downloadSuppFile/1034/596

ذخیره شده

مشابه

میانگین هر یک از مولفه های مهارت‌های خودآگاهی، توان سازگاري، خودانگیزی، مدیریت استرس، … بين مولفه های هوش هیجانی و مهارت های اطلاع رسانی و مرجع مجازی همبستگي ….. در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به بررسی رابطه هوش هیجانی و اثربخشی مدیران … تبین مدل تاثیرگذاری هوش عاطفی مدیران بر تعهد سازمانی کارکنان با توجه به سبک های …

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه گرايشها | بانك …

www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان…پايان-نامه/72-روانشناسي-همه-گرايشها.html

ذخیره شده

مشابه

رابطه عوامل عاطفي و شناختي در عملكردكاركنان بررسي رابطه باورهاي هوشي و سبك هاي هويت … بررسي رابطه سبك هاي مقابله و اسناد با شادكامي بررسي رابطه بين سبك هاي … نگارش یافته توسط مدير محتواي ايران پژوهان مجموعه: بانك موضوعات پايان نامه … پنج عامل شخصيت با شيوه هاي مديريت; رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با سبك هاي هويت …

بررسي رابطه بين اعتماد درون سازماني و شايستگي مديريتي …

researchhouse.ir › پایان نامه مدیریت

ذخیره شده

بررسي رابطه بين اعتماد درون سازماني و شايستگي مديريتي مديران. 0. توسط گروه آموزشی ارگ دانش. مرداد ۲۳, ۱۳۹۵. پایان نامه مدیریت … پذیری، یادگیری مستمر، رهبری، هوش عاطفی، توانایی فنی، مدیریت عملکرد، خطرپذیری، مشارکتو شبکه سازی، باز بودن برای سبکهای جدید مدیریتی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت دانش، اعمال ارزش های …

پایان نامه های رشته مدیریت دولتی – جدیدترین پایان نامه های …

iranresearch.mihanblog.com/post/20

ذخیره شده

51001 ارتباط بین آگاهی مدیران از وظایف مدیریت و نحوه تصمیم گیری آنها از دید کارکنان در … 51030 بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم … 51035 بررسی رابطه بین هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی: مطالعه موردی …

موضوعات پیشنهادی پایان نامه رشته مدیریت آموزشی | …

https://www.linkedin.com/…/موضوعات-پیشنهادی-پایان-نامه-رشته-مدیریت-آموزشی-کا…

ذخیره شده

۱ اسفند ۱۳۹۴ – موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته مدیریت آموزشی : … بررسی رابطه بین هوش عاطفی مدیران با اثر تعدیل گری سبک رهبری بر عملکرد معلمان. … شناسایی و رتبه بندی روش های یادگیری مشارکتی در راستای رشد مهارت‌های اجتماعی …

[XLS]لیست پایان نامه های دفاع شده که از سال ٩٣ تا نیمه مرداد ٩٥ مورد …

www.tamin.ir/file/file/86899

ذخیره شده

1, لیست پایان نامه های دفاع شده که از سال93 تا نیمه مرداد95 مورد حمایت سازمان قرار …. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با سرمایه روانشناختی کارکنان مدیریت درمان سازمان …. 65, 34, حمید خدابنده, بررسی رابطه بین هوش مثبت و عملکرد کارکنان بیمارستان ….. بررسی رابطه بین هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری و خروجی های کارکنان (مورد …

[PDF]اصل مقاله (344 K)

jmfr.srbiau.ac.ir/article_7709_9dab24e3ba30a16e5a07bd0aaedba76b.pdf

ذخیره شده

توسط جهانیان – ‏2015
بررسی رابطه بین سبکهای مدیریت تعارض و میزان استرس شغلی کارکنان. به منظوراعمال سبک …. شیوه های. مدیریت تعارض از دیدگاه مدیران ستادی و. مدیران گروههای آموزشی دانشگاه اوهایو. ” نشان داد … در پژوهشی نشان داد بین هوش. عاطفی و را. هبردهای مدیریت تعارض ، ارتباط مثبت و. معنی داری وجود ….. تهران از دیدگاه مدیران و معلمان ، پایان نامه.

موضوعات برای پایان نامه – مدیریت آموزشی – بلاگفا

akbaryanmellat.blogfa.com/post-48.aspx

ذخیره شده

مشابه

مدیریت آموزشی – موضوعات برای پایان نامه – مشاوره پایان نامه های علوم تربیتی وروانشناسی(ملت اکبریان) … رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران………………… – بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان.

[PDF]ليست كامل مديريت.docx – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

amz.bojnourdiau.ac.ir/images/document/arshad/manage_endpaper.pdf

ذخیره شده

ﮔﺰارش اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي دﻓﺎع ﺷﺪه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪﻣﺪﯾﺮﯾﺖ … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺒﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ….. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ و ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.

[DOC]بررسی رابطه سبک مدیریت مشارکتی و خلاقیت با رضا …

www.isihome.ir/freearticle/ISIHome.ir-51010-sample.docx

ذخیره شده

یافته های، صنم یار(1381) حاکی از این است که بین مدیریت مشارکتی و سطح ….. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، سازمان آموزش و پرورش استان فارس. … (1373). بررسی رابطه هوش و خلاقیت در بین دانش آموزان پسر مقطع دوم نظری دبیرستان های شهر تهران.

پایان نامه بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و هوش …

www.arasfile.com › تمامی فایل ها

ذخیره شده

۹ خرداد ۱۳۹۶ – پایان نامه بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رضایت از … بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از …

وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – دکتر سید ولی ا… …

staff.guilan.ac.ir/mousavi/?lg=0

ذخیره شده

مشابه

مديريت گروه روانشناسي دانشگاه گيلان از سال 1384 لغايت 1385 . … بررسی ارتباط بین سبک های اسناد و عزت نفس دانشجویان، مجله روانشناسی و علوم تربیتی …. راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي خانم محبوبه طاهر تحت عنوان رابطه بين …. عنوان بررسی اثر آموزش هوش هیجانی در ارتقای هوش هیجانی مدیران و معاونان بنیاد شهید و …

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین » صفحه شخصی …

esfarayen.ac.ir/صفحه-شخصی-دکتر-معصومه-کرامتی/

ذخیره شده

۱۰ خرداد ۱۳۹۶ – کارشناسی: مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شیراز … ۶, بررسي رابطه بین بهزيستي عاطفي مبتني بر شغل با جامعه پذيري … ۱۴, بررسی تاثیر باورهای فراشناختی و سبکهای حل تعارض براشتیاق شغلی در بین شاغلان اداره آموزش و پرورش … مدیران در مدارس ابتدایی شهر بجنورددر سال۹۴-۹۵, ۱۳۹۵, داور پایان نامه.

[DOC]بسمه تعالی نتایج بررسی درخواست تصویب عنوان پایان نامه …

www.bandargaziau.ac.ir/_DouranPortal/…/بهسازی%20متابع%20انسانی%202.doc

ذخیره شده

مشابه

۲۵ شهریور ۱۳۹۴ – بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با فرهنگ سازمانی و تعهد … بررسی رابطه هوش عاطفی با سبک های رهبری و رضایت شغلی در ادارات استان گلستان … بررسی رابطه مهارت های مدیریتی مدیران با فرسودگی شغلی و انگیزه شغلی …

فروش آنلاین پروژه و پایان نامه – دانلود پایان نامه مدیریت (کلیه …

parsproje.blogfa.com/page/320

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه … رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض در بين مديران آموزشي و اجرايي.

[PDF]رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی …

hakim.hbi.ir/article-1-911-fa.pdf

ذخیره شده

ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﻗﻮي را ﺑﺎ داﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﻛﻨﻨـﺪ . ﻫـﻮش. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ … ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌـﺎرض در. ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷﻲ و …

[PDF]راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮ – تغيير سايت …

mag.shmu.ac.ir/…/af_34232225822342544833244336243544437562746-4-5.pdf

ذخیره شده

مشابه

توسط E Mollaei – ‏مقالات مرتبط
ﺑﺮرﺳﻲ. ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. و. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮان. آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻮاد و روش. :ﻫﺎ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري در. اﻳﻦ. ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﻛﻠﻴﻪ. ﻣﺪﻳﺮان آﻣﻮزﺷﻲ … ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ. ،. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺷﺮﻳﻨﮓ و. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ .ﺑﻮد. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ. ﻣﻴﺰان ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. و. ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ … ﺗﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ، ﻧﺴﺒﺖ …. ﺑﻪ ﻧﻴﺎز، ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي. رﻫﺒﺮي ﺧﻮد. را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ. دﻫﺪ . ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮ. اﻧﮕﻴﺰاﻧﻨﺪه. ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ. ﻫﺴﺘﻨﺪ . در ﻳﻚ ﻛﻼم، ….. ﺑﻮدﻧﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن.

تحقیق تعیین رابطه بین سبک های دلبستگی و هوش هیجانی …

bankmaghaleh.ir/تحقيق-تعيين-رابطه-بين-سبک-هاي-دلبستگي-و/

ذخیره شده

در این زمینه یکی از مهمترین مولفه های شخصیتی که می تواند به رهبران و مدیران کمک کند. … هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط سبک های دلبستگی با هوش هیجانی و پیش بینی این … نتایج تحقیق نشان داد سبک دلبستگی ایمن با تمایز و بازسازی یا مدیریت ….. برچسب ها : پایان نامه تعيين رابطه بين سبک هاي دلبستگي و هوش هيجاني در …

پایان نامه های دانلودی رشته مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی …

c.aaiz.ir/پایان-نامه-مدیریت-آموزشی-برنامه-ریزی-د/

ذخیره شده

رشته مدیریت آموزشی :پایان نامه تاثیر طرح برنامه ریزی درسی بر پیشرفت تحصیلی … پایان نامه بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های فردی و علمی مدیران و سبک …. پایان نامه ارشد رشته مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین هوش عاطفی اجرایی مدیران …

[PDF]فولادچنگcv خرداد 92 – پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و …

ihssd.shirazu.ac.ir/MyFiles/Files/1442.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺷﻨﺎﺳـﯽ در رﺷـﺘﻪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ و … ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ. ، داﻧﺸـﮑﺪه ﻋﻠـﻮم ﺗ. ﺮﺑﯿﺘـﯽ و. رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز،. ١٣٧۵ . -. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش … ﮑﻠﯿﻒ در راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﻤﺎﻟﮕﺮاﯾﻲ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔـﻲ …. راﺑﻄـﻪ ي. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﮐﺎراﯾﻲ ﻣﺪﯾﺮان. ،. ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠـﻮم. ﺗﺮﺑﯿﺘﻲ و روان ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان اﻫـﻮاز ….. اﺑﻌﺎد ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ و ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن …. ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳـﺒﻚ ﻫـﺎي ﺗﺼـﻤﯿم.

بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با سطح خود کارآمدی – …

irpayanname.ir/2017/09/09/بررسی-رابطه-هوش-هیجانی-و-هوش-معنوی-با-سط/

ذخیره شده

۱۸ شهریور ۱۳۹۶ – مدیریت در موقعیت ها و جایگاه های مختلف رفتارهای خاصی را می طلبد تا دانش آموزان بتوانند …. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد مدیران گروه هتل‌های هما، پایان نامه … بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض و هوش هیجانی دانش آموزان مدارس …

موضوع پایان نامه مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد و …

payannamehsara.com/education-management/

ذخیره شده

در این بخش لیستی از چند موضوع پایان نامه مدیریت آموزشی جهت آشنایی دانشجویان … رابطه ی هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض مدیران زن مدارس متوسطه نظری شهر تهران … بررسی رابطه بین استفاده از سبک های مدیریت تعارض بین فردی و انگیزه های …

[PDF]ﺗﺤﻮ ل ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در – فصلنام …

innovation.saminatech.ir/WebUsers/innovation/…/OK/13941114114181006-F.pdf

ذخیره شده

ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﻘﺶ. ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻫﻮش. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻮ ل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﻬﺮداري ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. … ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد و از ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺧﻮدﺗﻨﻈﯿﻤﯽ و ﺧﻮدﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ، از ﻗﺪرت …… اﺑﺮاﻫﯿﻢ. زاده، ﻓﻬﯿﻤﻪ (. 1389. ). ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﯾﺮان. ﻣﺪارس . ﭘﺎﯾﺎن … ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ ﺗﻌﻬ ﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎي رﻫﺒﺮي . رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮاي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ.

موضوعات پیشنهادی پايان نامه رشته مدیریت آموزشی | کالج …

collegeprozheh.ir/موضوعات-پايان-نامه-مدیریت-آموزشی/

ذخیره شده

موضوعات پیشنهادی پايان نامه رشته مدیریت آموزشی دانلود پایان نامه رشته مدیریت … بررسی رابطه بین هوش عاطفی مدیران با اثر تعدیل گری سبک رهبری بر عملکرد معلمان. … شناسایی و رتبه بندی روش های یادگیری مشارکتی در راستای رشد مهارت‌های …

همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …

thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis

مشابه

3, مطالعه ارتباط بین هوش فرهنگی با رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی تهران … دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, مدیریت رسانه و روابط عمومی, 1396-06-22 … 23, بررسی تطبیقی میزان استفاده سردبیران و خبرنگاران خبرگزاری های رسمي ….. هاي اجتماعي در ديپلماسي جنگ نرم افزاري و رواني از ديدگاه مديران روابط عمومي …

مقالات پذیرفته شده – همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم ورزشی

conference.miau.ac.ir/paper

ذخیره شده

مشابه

53, 1042-ICPC, ارتباط مهارت‌های فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت …. 103, 1098-ICPC, بررسی رابطه هوش عاطفی با سبک های تصمیم گیری مدیران …

بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان – انجمن …

www.iaobm.ca/journal/paper/id/62

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه بین هوش معنوی و خودکارآمدی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش استان گلستان) … طبقه ای از بین کارکنان و مدیران آموزش و پرورش استان گلستان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه هوش معنوی کینگ با چهار بعد تفکر انتقادی، … همچنین یافته های تحقیق بیانگر این است که هوش معنوی و خودکارآمدی قابل …

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مشاوره – اداره پژوهش …

psychology.old.iiau.ac.ir/…/عنوان.پایان.نامه.های.اجرا.شده.در.دانشکده.علوم.تربیتی.و.ر…

ذخیره شده

وضعیت تصویب پایان نامه. استاد. مشاور … اثرات نیمرخ شخصیتی بر سبک های حل تعارض مدیران مدارس متوسطه شهرستان اسلامشهر … بررسی رابطه میان هوش هیجانی و رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان جهاد دانشگاهی واحد قم. ام لیلا … رابطه بین سبکهای مدیریت تعارض و میزان استرس شغلی کارکنان آموزشکده فنی و حرفه ای سماکرج.

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران ] -پایان …

fnm.tums.ac.ir/library/page46/lang/Fa

ذخیره شده

مشابه

لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی … سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی اعضای هیات علمی در دانشکده های پرستاری و مامایی تهران …. بررسی تاثیر اجرای آموزش مراقبت های تسکینی درد بر مدیریت درد بیماران مبتلا به سرطان … استاد مشاور آمار: عباس مهران, بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و سبک های مقابله با …

مرکز فروش پایان نامه آماده

www.payannameh.arshad.loxblog.com/tag/مدیریت/

ذخیره شده

79-بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و بهره وری دبیران **** پایه مقاطع **** شهرستان … 121-بررسی سلامت سازمانی با رابطه آن با سبک مدیریت مدیران مطالعه موردی … 123-بررسی ارتباط بین مهارت های کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و …

[DOC]به نام خدا رزومه علمی پژوهشی 1- مشخصات فردی: کد ملی:0 …

iau-saveh.ac.ir/Files/Staff/Faculty/2015-07-05_06.18.13_محمدداودی.doc

ذخیره شده

مشابه

۱۴ تیر ۱۳۹۴ – رابطه بین عناصر کلیدی تدریس تیمی و مولفه های مدیریت دانش از نظر دبیران هنرستان های کاردانش نواحی …. ارتباط سبک های رهبری تحول افرین و تبادلی با اعتماد سازمانی. 9 … بررسی رابطه هوش اخلاقی با ابعاد مدیریت دانش از منظر دبیران شهرستان ساوه …. تعداد پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد با سمت راهنما: 50 مورد.

[PDF]ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻻت « ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻣﺪرﺳﻪ » ﻫﻤﺎﯾﺶ 2 1

www.yavaraneq.ir/images/zamani/نهایی4.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ …. ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ … ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی …

bankmaghale.ir/پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-سبک-های-رهبر/

ذخیره شده

مشابه

پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان. دسته: رشته … هوش و قدرت فکری ۲۱ … ۲) رضائیان، علی :اصول و مبانی مدیریت، تهران: سمت، ۱۳۸۰٫.

فراتحلیل متغیرهای همبسته با خلاقیت – ابتکار و خلاقیت در …

journal.bpj.ir/article_516612.html

ذخیره شده

توسط گنجی – ‏2015
بررسی و مقایسه بین سبک‌های مقابله با فشار روانی، خلاقیت هیجانی و سلامت روان در دختران دانشجوی ورزشکار و غیر … پایان‌نامه کارشناسی ارشد. … پژوهش نامه مدیریت تحول، 3(5): 24-43. … رابطۀ بین عوامل فردی و سازمانی با خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهرستان اردبیل. … بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان با خلاقیت

سید احمد هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

www.iaulamerd.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=460

ذخیره شده

۳۲- مدرس دوره های آموزشی در زمینه های مدیریت، روان شناسی و علوم تربیتی در … ۷- پژوهش در علوم تربيتي وروان شناسي(بررسي انواع پژوهش به همراه راهنماي عملي نگارش پايان نامه،رساله …. بررسي ارتباط بين انواع سبک تفکر با خلاقيت و نوآوري مديران مدارس … بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه اجتماعی با میل به ماندگاری مدیران مدارس …

گروه آموزشی علوم تربیتی :: صفحه‌ی شخصی دکتر علي محمد …

adp.iaus.ac.ir/Dept/User/PersonalPage.aspx?UID=2343

ذخیره شده

مشابه

عنوان پاياننامه دكتري: بررسي روش تدريس مبتني بر تدوين مبحث علمي( روش … مدرس مراکز تربيت معلم، هيات علمي واحد سبزوار، مدير گروه آموزش معلمان و علوم تربيتي سبزوار … دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز((پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي، … رابطه بين سبک هاي هويت و هوش هيجاني با عزت نفس در دانش آموزان پسر مقطع …

Bank Refah Kargaran – بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام …

www.refah-bank.ir/portal/default-1466.aspx

ذخیره شده

مشابه

مدیریت وجوه نقد بانک : بررسی وضعیت موجودی حساب صندوق شعب بانک رفاه در تهران. 51 … طرح‌های پژوهشی انجام‌شده در قالب پایان‌نامه. ردیف …. 56. بررسی رابطه بین هوش فرهنگی – هوش عاطفی و سرمایه اجتماعی در بانک رفاه. 57 ….. تاثیر ادراک کارکنان از سبک های رهبری مدیران بر اعتماد سازمانی کارکنان بانک رفاه کارگران استان لرستان.

ارتباط میان هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان با تعدیل …

www.farhangeilam.ir/article_43351_897d881dc94b0caed61f0bc047f3fa70.pdf

توسط حیدری – ‏2016
نتایـج تحقیقـات اندیشـمندان نشـان داده اسـت، »هـوش هیجانـی، قـادر اسـت مدیـران را در انتخـاب بهتریـن … راهبردهـای مدیریـت تعـارض و عملکـرد شـغلی کارکنـان، رابطـه ای مثبـت و قـوی … بررسـی نقـش تعدیل گـری مدیریـت تعـارض بـر رابطـۀ بیـن هـوش هیجانـی و …. چرامـی و همکارانـش )1391( در مقالـه ای بـا عنـوان »بررسـی روابـط سـبک های پنج …

آرشیو مقالات و پایان نامه‌ها – کمیته امداد امام خمینی ره

emdad.ir/mcontent/default.aspx?id=2215

ذخیره شده

مشابه

فهرست پایان نامه های همکاران فارغ التحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که … 1393, بررسي رابطه رهبري معنوي و سبك مذاكره مديران(مطالعه موردي : كميته امداد امام …. 1393, بررسی رابطه مهارتهای زندگی و کیفیت زندگی با طلاق عاطفی در کارمندان …. 1391, رابطه بين سبك هاي مديريت و هوش سازماني با خلاقيت در كاركنان كميته امداد امام …

محمد نریمانی – دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=283&mod=scv&pgload=thesis_s&slc_lang=fa…1

ذخیره شده

عنوان پایان نامه: بررسی رابطه سبک های حل تعارض مدیران زن و مرد مدارس دولتی و غیر … عنوان پایان نامه: برررسی رابطه بین منبع کنترل و انگیزش شغلی کارکنان … انطباق عملکرد مدیران مدارس ابتدایی ناحیه یک شهر اردبیل با کارکردهای مدیریت. مبری(1387). عنوان پایان نامه: مقایسه سلامت روان، راهبردهای مقابله ای، هوش هیجانی و آندروژنی در …

مشخصات اساتید – دانشگاه آزاد اسلامی خوی

www.iaukhoy.ac.ir/asatid.aspx?ID=1

ذخیره شده

دریافت تقدیر نامه از معاونت پزوهشی واحد خوی به جهت تلاشهای ارزشمند در امور … رابطه بین خلاقیت و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان … تاثیر سبک هویتی و هوش هیجانی درعملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی خوی. 11. … بررسی رابطه مهارت های سه گانه مدیران گروه های آموزشی با ارتقاء کیفی آموزش در دانشگاه.

رزومه دکتر مرضیه السادات سجادی نژاد – دانشکاه اراک

tec.araku.ac.ir/index.php/pages/11/26.html

ذخیره شده

مدیر گروه. شرح وظایف مدیر گروه; رزومه · تماس با مدیر گروه. اعضای هیئت علمی … مقالهمقايسه اثربخشي مديريت استرس شناختي-رفتاري، آموزش خوش بيني و درمان طبي مرسوم در … مقاله « بررسی رابطه بین هوش معنوی، همدلی و سبکهای حل مسأله»، دومین کنگره … مرضيه سادات سجادي نژاد، داوود تقوايي، مهديه دولت آبادي فراهاني، 1394، پايان نامه …

دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون (استاندارد … – …

edu-admin.ir/دانلود-رایگان-پرسشنامه-یا-دانلود-پرسش/

ذخیره شده

… های رایگان: دانلود پرسشنامه مقایسه وضعیت آموزشی و مدیریتی مدارس دولتی- محقق ساخته … دانلود پرسشنامه رضایت دانشجویان از دانشگاه دانشکده و پایان نامه …. دانلود پرسشنامه سبک های یادگیری VARK وارک-لاتین-تفسیر و نمره گذاری- ۱۶گویه …… دانلود پرسشنامه رابطه بین مشتری و مشاور-فولرتن۱۹۹۶-تفسیر و نمره گذاری- ۲۲گو.

پایان نامه مدیریت هوش هیجانی در قالب word

emotional-intelligence2.haniablog.com/

ذخیره شده

۵ خرداد ۱۳۹۵ – ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ. [DOC]بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های رهبری مدیران ….. پایان نامه بررسي رابطه بين هوش عاطفي و سبک هاي مديريت مديران (همراه با .

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق

www.prozhe.org/آرشیو-کامل-پایان-نامه-های-سایت-2/

ذخیره شده

مشابه

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در … تصفیه آب ۸۵; تعارض وماهیت آن ۸۶; تعیین رابطه هوش عاطفی و مهارت های ارتباطی ۸۷ … ۶۲ پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت اموزشی ص ۹۶; ۶۳ پایان نامه ….. ۹۸ بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و اضطراب در بین دانش آموزان سال سوم …

پرسشنامه رایگان –

questionnaire1.com/

مشابه

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه مدیر … پرسشنامه رایگان سبک مدیریت کلاس توسط معلمان … پرسشنامه رایگان شناخت سبک های والدینی … پرسشنامه رایگان رابطه بین شخصیت و گرایش به دین … پرسشنامه رایگان بررسی رابطه کمرویی و انگیزه تایید در دختران …. پرسشنامه رایگان هوش هیجانی بار- ان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *