دانلود کامل پایان نامه بررسی تعارض وماهیت آن

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی تعارض وماهیت آن

پایان نامه بررسی تعارض وماهیت آن در 170 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 19
فرمت فایل doc
حجم فایل 229 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 170

پایان نامه بررسی تعارض وماهیت آن

فروشنده فایل

کد کاربری 25235

کاربر

پایان نامه بررسی تعارض وماهیت آن در 170 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول ………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 2

زیربنای نظری تحقیق …………………………………………………………………………………….. 5

تعارض و ماهیت آن ……………………………………………………………………………………… 5

دیدگاه های متفاوت پیرامون تعارض سازمانی ……………………………………………………. 9

دیدگاه سنتی ………………………………………………………………………………………………. 9

دیدگاه كثرت گرا ……………………………………………………………………………………… 10

دیدگاه تعامل گرا………………………………………………………………………………………… 10

تعارض و اثرات اصلی تعارض ………………………………………………………………………. 11

تعارض و جنبه های منفی آن ………………………………………………………………………… 11

تعارض و جنبه های مثبت آن ………………………………………………………………………… 12

انواع تعارض ……………………………………………………………………………………………… 13

تعارض درون فردی…………………………………………………………………………………….. 14

تعارض بین فردی ………………………………………………………………………………………. 15

تعارض بین گروهی ……………………………………………………………………………………. 15

تعارض بین سازمانی …………………………………………………………………………………… 16

علل ایجاد تعارض در سازمان ها ……………………………………………………………………. 16

تعارض و تغییر …………………………………………………………………………………………… 19

تعاض در اثربخشی سازمان ………………………………………………………………………….. 20

راهبردهای پیشگیری از تعارض …………………………………………………………………….. 20

راهكارهای رفع تعارض ……………………………………………………………………………….. 21

سبك های مدیریت تعارض ………………………………………………………………………… 23

راهبردهای مدیریت تعارض ………………………………………………………………………… 24

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چانه زنی …………………………………………………………………………………………………. 28

میانجی گری …………………………………………………………………………………………… 30

حكمیت……………………………………………………………………………………………….. 30

خلاصه بحث تعارض ……………………………………………………………………………… 30

هوش عاطفی …………………………………………………………………………………………. 31

تعریف هوش عاطفی ………………………………………………………………………………. 32

ریشه های تاریخی هوش عاطفی …………………………………………………………………. 34

اساس زیستی عواطف و هوش عاطفی …………………………………………………………… 36

دیدگاه های متفاوت پیرامون هوش عاطفی ……………………………………………………. 38

هوش عاطفی از دیدگاه گاردنر ………………………………………………………………. 38

هوش عاطفی از دیدگاه مایروسالوی ……………………………………………………… 38

هوش عاطفی از دیدگاه بار- آن …………………………………………………………. 38

ابعاد هوش عاطفی از دیدگاه بار-آن ……………………………………………………… 40

هوش عاطفی از دیدگاه گلمن …………………………………………………… 40

مؤلفه های هوش عاطفی گلمن …………………………………………………………. 41

مؤلفه خودآگاهی ……………………………………………………………………………………… 41

مؤلفه مدیریت خود …………………………………………………………………………. 42

مؤلفه آگاهی اجتماعی ………………………………………………………………………. 43

مؤلفه مهارت های اجتماعی ……………………………………………………………….. 44

مؤلفه خودانگیزی ………………………………………………………………………………. 46

توجه معاصر به هوش عاطفی ………………………………………………………… 47

تقسیم بندی بر اساس IQ و EQ از دیدگاه جك بلوك ……………… 48

نقش وراثت و محیط در هوش عاطفی………………………………… 49

فهرست مطالب

عنوان صفحه

ویژگی های افراد با هوش عاطفی بالا و پائین …………………………………………………. 50

آموزش و یادگیری هوش عاطفی ……………………………………………….. 52

هوش عاطفی در محل كار ……………………………………………………………………….. 54

خلاصه بحث هوش عاطفی ………………………………………………………………….. 58

ارتباطات (مهارت های ارتباطی) ………………………………………………………………. 59

چهارچوب مفهومی ارتباطات ………………………………………………………… 60

هدف ارتباط ……………………………………………………………………………… 62

اهمیت ارتباطات …………………………………………………………………………….. 63

فرایند ارتباطات …………………………………………………………………………….. 64

انواع ارتباطات ……………………………………………………………………………….. 66

مهارت های ارتباطی مدیران ………………………………………………………… 66

تعریف مهارت های ارتباطی ………………………………………………………………. 67

مهارت های ارتباطی و مؤلفه های آن ……………………………………………………….. 67

مهارت كلامی …………………………………………………………………………………………………….. 67

مهارت بازخورد ……………………………………………………………………………….. 69

مهارت شنود مؤثر ………………………………………………………………………………… 70

خلاصه بحث ارتباطات ………………………………………………………………………… 71

الگو (مدل) ……………………………………………………………………………………….. 72

نظریه های الگوسازی …………………………………………………………………………. 73

انواع الگو (مدل)…………………………………………………………………………………… 74

بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………. 76

اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………. 78

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………… 80

فهرست مطالب

عنوان صفحه

هدف كلی تحقیق ………………………………………………………………………………………. 80

اهداف …………………………………………………………………………………………………….. 80

فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………. 81

فرضیه های اصلی ………………………………………………………………………………… 81

فرضیه های فرعی ……………………………………………………………………………… 81

پیش فرضهای تحقیق ……………………………………………………………………………….. 81

محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………. 82

تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………. 83

فصل دوم پیشینه تحقیق …………………………………………………………………… 86

مقدمه …………………………………………………………………………………………………… 87

تعارض

تحقیقات انجام شده در داخل كشور ………………………………………………. 87

تحقیقات انجام شده در خارج كشور …………………………………………………………… 91

هوش عاطفی

تحقیقات انجام شده در داخل كشور ………………………………………………………. 97

تحقیقات انجام شده در خارج كشور ………………………………………………….. 98

ارتباطات

تحقیقات انجام شده در داخل كشور ………………………………………………….. 103

تحقیقات انجام شده در خارج كشور ………………………………………………………… 107

نتیجه گیری از مرور ادبیات تحقیق …………………………………………………………. 108

فصل سوم روش شناسی تحقیق ………………………………………………….. 110

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. 111

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………. 111

فهرست مطالب

عنوان صفحه

نمونه تحقیق …………………………………………………………………………………………. 111

انتخاب حجم نمونه لازم …………………………………………………………………………. 112

متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………… 113

ابزار و وسیله تحقیق …………………………………………………………………………………… 114

نحوه امتیاز دهی ………………………………………………………………………………………. 114

پایایی پرسشنامه های تحقیق ……………………………………………………………………….. 115

نحوه جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………….. 117

روش های آماری …………………………………………………………………………………. 117

رعایت مسائل اخلاقی ……………………………………………………………………………… 118

مقدمه

دانشگاه به عنوان یك عامل اجرائی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین كننده نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ‌ینده خواهد بود . به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر كمی و كیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای ورود به آنها روز به روز زیادتر می شود و تعداد كثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به دانشگاهها روی می آورند .

دانشگاه بعنوان یك نهاد تعلیم و تربیت از همه نهادهای اجتماعی پیچیده تر است . دانشگاه همانند سایر سازمان های رسمی بایستی با وظایف ساخت ، اداره و جهت دادن به تركیب پیچیده ای از منابع انسانی در گیر گردد . بر خلاف اغلب سازمانهای رسمی تولید دانشگاه انسان است و این امر موجب پیدایش مسائل ویژه درمدیریت دانشگاه می گردد .

از جمله مسائلی كه دانشگاه به عنوان یك سازمان با آن روبرو است مساله تعارض[1] و عدم موافقت هاست. فعالیتهای سازمانی مستلزم تعامل بین افراد وگروه های سازمان می باشد . در سازمان ها افراد مختلفی در رده های گوناگون مشغول انجام فعالیت ها و وظایف خود می باشند . لازمه انجام این فعالیت ها ارتباط دو جانبه یا چند جانبه افراد با همدیگر بوده كه می توانند زمینه ساز ایجاد تعارض باشند

بنابراین یكی از عمده ترین و در عین حال غیر قابل اجتناب ترین مسائل در سازمان ها تعارض بین افراد و گروههای موجود در آنها می باشد .دانشگاه نیز از این امر مستثنی نیست . « اصولا خمیر مایه مدیریت نظامهای آموزشی با تعارض عجین است » (لی فام وهدویه2،( 1974 ) .)

باید به خاطر داشت كه این وجود تعارض نیست كه باعث اختلال و از هم پاشیدگی روابط در سازمان می شود بلكه مدیریت غیر اثر بخش تعارض ها است كه سبب نتایج نامطلوب می شود . تعارض در حد معقول یك جنبه طبیعی و مطلوب در هر رابطه ای است و اگر مدیریت تعارض به شكل سازنده صورت گیرد بسیار ارزشمند خواهد بود ( كتزلز 3 و همكاران ، ترجمه كریمی ، 1378 ).

بنابراین سازمان ها بخصوص ( دانشگاه ها ) برای اینكه از حداكثر توان جسمانی و روانی و فكری كاركنان خود بهره گیرند باید اختلافات ، كشمكش ها و تعارضات را به گونه ای موثر و سودمند اداره كند . از كسانی كه نقش مهمی در شناسایی ، هدایت و حل تعارضات در سازمان ها دارند ، مدیران آن سازمان ها می باشند . توانایی برخورد مدیران با تعارض و اداره آن در موفقیت و اثر بخشی كاركنان و سازمان های آنها اثر بسزایی دارد .

یكی از مهمترین عواملی كه تعیین كننده توانایی مدیر در حل موثر تعارض است برخورداری او از هوش عاطفی[2] است. برخلاف آنچه كه درگذشته تصور می شد و هوش شناختی را تنها عامل موفقیت افراد می دانستند امروزه هوش عاطفی را از عوامل تعیین كننده موفقـیت افراد در كار و زندگی می دانند (گلمن[3] ، 1995 ) .آنچه كه امروزه هوش عاطفی نامیده می شود در اصل ، منبع اصلی انرژی ، قدرت ، آرزو و اشتیاق انسان است و درونی ترین ارزش ها و اهداف فرد را در زندگی فعال می سازد. با توسعه عاطفی فرد می آموزد كه احساسات خود و دیگران را تایید كند و برای آنها ارزش قائل شود و بطور مناسب به آنها پاسخ گوید و در می یابد كه عواطف در هر لحظه از روز اطلاعات حیاتی و سودمندی در اختیار او می گذارند . این واكنش قلبی است كه نبوغ خلاق و شهود را شعله ور می سازد . فرد را با خود صادق می گرداند ، روابط اطمینان بخش برقرار می كند ، تصمیمات مهم را روشن می كند ، قطب نمای درونی برای زندگی و كار فراهم آورد و شخص را به پیش آمدهای غیر مترقبه و راه حل های موفقیت آمیز رهنمون می سازد ( كوپر[4] ، 1880 ، به نقل از عزیزی ،1377 ) .

راهبردهای پیشگیری از تعارض [5]

بلیك شپارد و موتون[6] بیان می كنند كه پیشگیری تعارض آسان تر از كاهش تعارض پس از پیدایش آن است ( محمد زاده و مهروژان ، 1375 ) . بنابراین می طلبد كه مدیران از فنون پیش گیری از تعارض آگاهی كافی داشته باشند . روش های زیر را می توان برای انجام این امر به كار برد .

تاكید بر اهداف و اثر بخشی سراسری سازمان : تاكید بر اهداف و تعهد در تسهیل عملیات موثر می تواند در جلوگیری از تعارض اهداف موثر باشد . اگر تاكید بر اهداف بزرگتر باشد كاركنان تصویری بزرگتر از سازمان خواهند داشت و برای حصول به این اهداف همكاری بیشتری خواهند نمود .

تسهیل ارتباطات میان گروهی: ادراك نادرست از توانائی ها ، اهداف و انگیزه های دیگران غالبا ً موجب تعارض می شود . بنابراین تشویق گروه ها به بحث و مكالمه و سهیم كردن آنها در اطلاعات از بروز تعارض جلوگیری می كند .

مقدمه:

در این فصل به روش تحقیق، جامعه و نمونه تحقیق و متغیرهای تحت بررسی پرداخته شده، در ادامه ی روش های جمع آوری اطلاعات، ابزار و روش های اندازه گیری مورد بررسی قرار خواهند گرفت. و در پایان به روش های آماری مورد استفاده و ملاحظات اخلاقی اشاره شده است.

روش تحقیق

از آنجا كه در این تحقیق رابطه سه متغیر هوش عاطفی، مهارت های ارتباطی و راهبردهای مدیریت تعارض و زیرمجموعه آنها بررسی می شود از انواع محاسبات همبستگی استفاده می شود. ضمناً متغیرهای تحقیق بین دو گروه مدیران آموزش و اجرایی مقایسه خواهد شد. به این ترتیب تحقیق حاضر از نوع همبستگی و علّی-مقایسه ای است.

جامعه آماری

تحقیق علمی با هدف شناخت یك پدیده در یك جامعه ی آماری انجام می شود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممكن است متوجه صفات و ویژگی ها، كاركردها و متغیرهای آن باشد یا این كه روابط بین متغیرها، صفات، كنش و واكنش و عوامل تأثیرگذار بر جامعه را مورد مطالعه قراردهد. 1

با توجه به قلمروی زمانی و مكانی این تحقیق و بر اساس گزارشات بخش اطلاعات و آمار وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و اداره كل تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی، جامعه آماری این تحقیق را مدیران دانشكده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد كشور كه در دو بخش آموزشی و اجرایی كه در فروردین ماه 1384 مشغول به كار بودند تشكیل می دهد كه بر این اساس جامعه آماری شامل 121 عضو می باشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *