دانلود کامل پایان نامه بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید

پایان نامه بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 61
فرمت فایل doc
حجم فایل 1025 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 128

پایان نامه بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید

فروشنده فایل

کد کاربری 25341

کاربر

پایان نامه بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید

چکیده:

امروزه سازمانهای کشور به مانند سایر سازمانهای جهان ناگزیرند تا با دیگر سازمانها چه در داخل و چه در خارج کشور به رقابت بپردازند تا بتوانند در محیط کسب و کار باقی بمانند. از این رو آنها باید بتوانند دست کم در یک زمینه برتر از رقبای خود بوده، به عبارت دیگر آنها چاره ای ندارند جز اینکه نوآور باشند. این پژوهش با هدف “تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید” به صورت موردی زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان اجرا شد. اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساخته ای که مبتنی بر مدل مفهومی پژوهش اقتباس از مدل شفیعی نیک آبادی (1391) و ون پای ونگ (2009) گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع‌آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی­های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل سابقه کاری و تحصیلات و جنسیت پرداخته می‌شود. در آمار تحلیلی این تحقیق به منظور آزمودن معناداری روابط میان سوالات و متغیرها و برازش مدل‌های اندازه‌گیری به دست آمده و سنجش روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردیده است. همچنین به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه یا تی یک نمونه­ای استفاده شده است و پس از بررسی روایی سوالات پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته ها نشان می­دهد که بین استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید رابطه معناداری وجود دارد، طبق نتایج بدست آمده از پنج فرضیه فرعی تحقیق حاضر، سه فرضیه یعنی خلق دانش- عملکرد توسعه محصول جدید، ثبت، ذخیره و نگهداری دانش- عملکرد توسعه محصول جدید و ارزیابی و بازخور دانش- عملکرد توسعه محصول جدید با توجه به عدد معناداری آنها تأیید شدند. این پژوهش در خاتمه به ارائه پیشنهادهای کاربردی پرداخته است.

کلمات کلیدی: استراتژی های مدیریت دانش، عملکرد توسعه محصول جدید، توسعه محصول جدید.

مقدمه

از اواخر قرن گذشته میلادی تا زمان حال، بحث مدیریت دارایی ­های نامشهود سازمان به عنوان بخشی از منابع حیاتی سازمان بسیار مورد توجه واقع شده است از بین این داراییها، دانش بیشترین توجه را به خود معطوف ساخته و به عنوان مهمترین دارایی نامشهود سازمان مورد تأکید قرار گرفته است. اکنون بحث مدیریت دانش به یکی از موضوعات اصلی در تحقیقات مدیریت در سراسر دنیا تبدیل شده است و آن را به عنوان ابزاری کلیدی برای مدیریت کردن اطلاعات و ابزاری استراتژیک برای مدیریت و راهی مؤثر برای کسب مزیت رقابتی پایدار می دانند(شفیعی نیکابادی، 1391). از جمله تحولات چشمگیر در قلمرو علوم مدیریت، بروز و ظهور پدیده هایی همچون مدیریت دانش و توسعه محصول جدید می باشد. برای موفقیت سازمان، دانش به عنوان یک سرمایه، باید بین انسانها قابل مبادله بوده وتوانایی رشد داشته باشد. دانش نحوه حل مشکلات، می تواند کسب شود و بدین ترتیب مدیریت دانش قادر خواهد بود یادگیری سازمانی را که منجر به خلق دانش دیگری می شود، توسعه دهد. سازمانهای آگاه می دانند که دانش، سرمایه­ای فکری است و تنها سرمایه ای است که با گذشت زمان تغییر می­کند و اگر به طور مؤثری مهار شود، می­تواند خلاقیت و وضعیت رقابتی سازمان را حفظ نماید. استفاده از کل منابع فکری سازمان، می­تواند مزایای مالی قابل توجهی را در پی داشته باشد.

قسمتی از متن

اگر فرایند توسعه محصول را به مسابقه اى شامل سه زمان: 1) زمان تولید: مرحله توسعه ایده اولیه براى محصول جدید تا مرحله قبل از عرضه محصول در بازار؛ 2) زمان ورود به بازار: مرحله عرضه و ارائه محصول در بازار و بازار سنجى محصول؛ 3) زمان کسب سود: مرحله گذر از نقطه سر به سر و کسب سود؛ در نظر بگیریم، شرکت و سازمانى برنده واقعى خواهد بود که در این مسابقه برنده هر سه بخش باشد. کسب چنین موفقیتى منجر به این خواهد شد که فرایند توسعه محصول را یک فرایند زمان رسیدن به موفقیت بنامیم. جالب است که هنگام عرضه و ارائه محصولات به بازار سه نوع متفاوت از رویکردهاى ارائه محصول به بازار را بین رقبا شاهد خواهیم بود.

این رویکردها عبارتند از:

1) رویکرد اولین در بازار: سازمان علاقه مند است اولین سازمانى باشد که محصول جدیدى را به بازار عرضه مى دارد.

2) رویکرد سریع ترین دنباله رو: در این رویکرد سازمان نمى خواهد همچون حالت قبل اولین عرضه کننده محصول جدید در بازار نام بگیرد، ولى راغب است سریعترین شرکتى باشد که همان محصول را به بازار عرضه مى دارد.

3) رویکرد دنباله رو عادی: سازمان اولین دنباله رو نیست، ولى در زمره دنباله روهاى تولیدکننده و عرضه کننده محصول جدید قرار خواهد گرفت. در عصر حاضر، شتاب تغییرات در علوم و فناوری های سطح بالا به قدری فزونی یافته است که بسیاری از متفکرین بر این باورند که شتاب در نوآوری محصولات تولید شده با تکنولوژی سطح بالا و ایجاد دانش و توسعه آن از سرعت یادگیریی بشر فراتر رفته است. پس سازمانهای متولی حتی اگر تمام راهبردها، زمان و سرمایه های انسانی در اختیار خود را صرف یادگیری نمایند، باز هم ممکن است از عهده رویارویی مناسب با این شتاب بر نیایند. دانش در طولانی مدت به عنوان منبع کلیدی برای سازمانها در نظر گرفته شده است و مدیریت مؤثر آن هم برای موفقیت ضروری است (نوو و چان 2007). نوناکا و تاکوچی (1995)، شرکت های موفق را شرکت هایی می دانند که به طور پیوسته برای حل مسائل جدید و نا آشنا دانش جدید را کشف و یا خلق کرده و این دانش را به صورتی هدفمند و نظام یافته و متناسب با اهداف تخصصی و راهبردی در تمامی لایه ها و بخش های مختلف سازمان توسعه داده و بدنبال تبدیل آن به فناوری و محصولات جدید باشند.

فهرست مطالب

فصل اول: ‌ع

کلیات تحقیق. ‌ع

1-1: مقدمه. 2

1-2: بیان مسئله. 2

1-3: اهمیت و ضرورت موضوع. 6

1-4: مدل مفهومی پژوهش.. 7

1-6: فرضیه های پژوهش.. 9

1-7: جامعه و نمونه آماری. 9

1-8: روش شناسی پژوهش.. 10

1-9: قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی. 10

1-10: تعاریف عملیاتی واژگان پژوهش.. 11

1-10-1: مدیریت دانش: 11

1-10-2: فرآیند: 11

1-10-3: قابلیت نوآوری: 11

1-10-4: عملکرد بازار: 11

1-10-5: توسعه محصول جدید: 11

1-10-6: عملکرد توسعه محصول جدید: 13

1-10-7: زنجیره تأمین: 13

1-11: ساختار فصل های پژوهش.. 13

فصل دوم: 15

مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 15

2-2: مدیریت دانش.. 18

2-2-1: داده ها، اطلاعات و دانش: 20

2-2-2: دانش پنهان و آشکار. 21

2-2-3: عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش.. 21

2-2-4: استراتژی های مدیریت دانش.. 22

2-2-5: فرآیندهای مدیریت دانش.. 24

2-3: عملکرد توسعه محصول جدید 35

2-3-1: الف) توسعه ی محصول جدید 35

2-3-2: ب) اهداف فرایند توسعه محصول. 36

2-3-3: مقایسه الگوهای توسعه محصول. 39

2-3-4: عوامل موفقیت پروژه های توسعه محصول جدید (NPD) 43

2-3-5: عملکرد توسعه محصول جدید 44

2-4: تحقیقات مرتبط خارجی. 46

2-5: تحقیقات مرتبط داخلی. 48

2-6: جمع بندی. 50

فصل سوم: 51

روش شناسی پژوهش.. 51

3-2: موضوع و روش تحقیق. 61

3-3: جامعه آماری. 62

3-4: نمونه آماری و روش نمونه گیری. 62

3-5: متغیرهای تحقیق. 63

3-6: ابزار گردآوری اطلاعات. 64

3-7: روایی و پایایی ابزار سنجش.. 65

3-8: فرضیههای تحقیق. 68

3-9: روش تجزیه و تحلیل داده ها 69

3-9-1: تحلیل عاملی تأییدی. 70

3-9-2: تعیین برازش مدل. 72

3-9-3: آزمون فرضیات پژوهش از طریق تحلیل مسیر. 73

3-10: جمع بندی. 73

فصل چهارم: 75

تجزیه و تحلیل. 75

داده های پژوهش.. 75

4-1: مقدمه. 77

4-2- تجزیه و تحلیل آمار توصیفی. 77

4-2-1- جنسیت. 79

4-2-2- وضعیت تحصیلی. 79

4-3 : نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی. 80

4-3-1: سابقه کاری. 80

4-3 -2: نمودار فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری. 81

4-3-3 وضعیت متغیرهای تحقیق. 81

4-3-4- وضعیت متغیر مدیریت دانش.. 82

4-3-5- وضعیت متغیر عملکرد توسعه محصول جدید 84

4-3-6- وضعیت ابعاد متغیر مدیریت دانش.. 84

4-4: نمودار راداری متغیرهای تحقیق. 86

4-4-1- وضعیت ابعاد متغیر عملکرد توسعه محصول جدید 86

4-5: نمودار راداری متغیرهای تحقیق. 88

4-6- آزمون فرضیات تحقیق. 88

4-6-1: آزمون کفایت نمونه گیری. 88

4-6-2 تحلیل عاملی تأییدی. 89

4-6-2-1- مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر مدیریت دانش.. 89

‌4-6-2-3- مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر درونزای تحقیق. 96

4-6-2-4- مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیرهای درونزای تحقیق. 98

4-6-2-5- همبستگی بین متغیرها 99

4-6-3- مدل معادلات ساختاری. 100

4-6-3-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق. 101

4-6-3-2- آزمون فرضیات فرعی تحقیق. 102

4-7- آزمون‌های برازندگی مدل. 105

جمع بندی فصل. 106

فصل پنجم: 108

نتیجه گیری و پیشنهاد 108

5-1: مقدمه. 111

5-2: نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق. 111

5-3: مقایسه با سایر تحقیقات. 116

5-4: پیشنهادات. 117

5-4-1: پیشنهادهای کاربردی. 117

5-4-2: پیشنهادهای برای پژوهشگران آینده 118

5-5: محدودیت های پژوهش.. 119

منابع و مأخذ 120

توسعه محصول جدید
– ذخیره شده – مشابه
به دلیل پیشرفت علم و فناوری ، سرعت فزاینده انتشار فناوری های جدید و تغییرات
سریع در بازار، چرخه عمر محصولات نسبت به گذشته کوتاه‌تر شده است. شرکت ها
بایستی به طور مستمر نوآور بوده و پژوهش-هایی در زمینه محصولات جدیدترتیب دهند و
محصولاتی را انتخاب نمایند که متناسب با تکنولوژی‌های جدید و مطابق با نیاز‌های
مشتریان …
[PDF] ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ SME – دانشگاه تهران
– ذخیره شده – مشابه
26 آوريل 2011 … در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﺗﻮﺳـﻌﻪ. ي. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺮم.
اﻓﺰاري، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي ﻧﺮم. اﻓﺰاري اﺳﺘﺎن. ﻳـ. ﺰد ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ. اﺳﺖ … در ﭘﺎﻳﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . واژه. ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي. : ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي. ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ،
ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺮم. اﻓﺰار، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎي. ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﺘﻮﺳﻂ. 1. داﻧﺸﻴﺎر. ﮔﺮوه.
نقش مدیریت دانش در عملکرد فرآیند توسعه محصول جدید در شرکتهای …
– ذخیره شده
بر این اساس، بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد فرایند توسعه محصول جدید به
عنوان موضوع اصلی این پایان نامه پیشنهاد گردید. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه
شرکتهای تولید کننده محصولات نرم افزاری در محدوده استان یزد می باشد که علت
انتخاب این صنعت ماهیت دانش محور آن و نقش اساسی دانایی در تولید و توسعه محصولات
جدید نرم …
[PDF] PDF: پایان نامه بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد …
– ذخیره شده
12 مه 2017 … ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم و ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ. اﯾﻨﻔﻮﻓﺎﯾﻞ آزاد ﻣﻦ ﺳﯿﺎﻣﮏ ﻫﺴﺘﻢ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺪﯾﺮ. ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و
داﻧﻠﻮد. ﻣﺎ وارد ﺷﺪه اﯾﺪ. را ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﺨﻨﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی …
مقاله بررسی فرآیند توسعه محصول جدید از ایده یابی تا عرضه به بازار
– ذخیره شده
نحوه استناد به مقاله: در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید،
به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید: اسماعیل پور,
رضا و مریم جباری، ۱۳۸۹، بررسی فرآیند توسعه محصول جدید از ایده یابی تا عرضه به
بازار، چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، تهران، انجمن مدیریت تکنولوژی ایران، …
بررسی تأثیر توسعه محصول سبز بر عملکرد سازمانی
– ذخیره شده
دنیای جدید امروز موجب افزایش آلودگی‌ها، مشکلات زیست‌محیطی و درنتیجه افزایش
نگرانی دولت‌ها و سازمان‌ها در رابطه با محیط‌زیست شده است. این نگرانی‌ها موجب به وجود
آمدن مفهوم جدیدی با عنوان توسعه محصول سبز شد. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر
توسعه محصول سبز بر عملکرد سازمانی انجام شده است. برای نیل به این هدف پس از
بررسی …
پایان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و نوآوری محصول در شركت هاي …
– ذخیره شده
29 آگوست 2017 … پایان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و نوآوری محصول در شركت هاي صنعتي استان
گيلان. نویسنده : … در اكثر شركت ها، توسعه محصولات و خدمات جديد يك فرايند
تصادفي و بدون برنامه به حساب مي آيد. … این موارد شامل بررسی تاثیر ویژگی های یک
صنعت مانند فرصت های موجود در بازار، مناسب بودن شرایط و … می باشد.
[XLS] ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
42, 42, بررسی میزان اثر بخشی آموزشهای عمومی ضمن خدمت کارکنان ادره کل بنیاد
شهید انقلاب اسلامی, احمد ابراهیمی دهشیری, دکتر علی عطافر, 1377. 43, 43, بررسی
دیدگاه مشتریان پراید در مورد کیفیت محصول در شهر اصفهان, بیژن صدری, دکتر
بهرام رنجبران, 1378. 44, 44, بررسی شفافیت اهداف سازمانی بر عملکرد سرپرستان
مجتمع …
پایان نامه بررسی تاثير فرآیند مديريت دانش بر فرآیند كارآفريني …
– ذخیره شده
دانلود متن کامل پایان نامه بررسی تاثير فرآیند مديريت دانش بر فرآیند كارآفريني
سازماني در SME های شرق مازندران … پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد مدیریت
بازرگانی … علم و فناوري در جهان پر از رقابت کنونی؛ محدوديت، پيچيدگي و موقعيت
هاي جديدي را پديد آورده اند و مي توان آنها را موتور توسعه اقتصادي و اجتماعي جهان دانست.
[PDF] افزایش موفقیت توسعه محصول جدید مبتنی بر رویكرد … – مدیریت نوآوری
– ذخیره شده – مشابه
5 ژوئن 2012 … با توجه به این موضوع، در پژوهش حاضر تالش شد تا اثر توسعه رویکرد نوآوری باز بر
روی موفقیت توسعه محصول. جدید در … دانش جهت شتاب دهی به نوآوری درونی و سپس
توسعه بازارها برای استفاده بیرونی از نوآوری. نوآوری … پژوهشی که به بررسی
عملکرد نوآوری باز بر موفقیت توسعه محصول جدید پرداخته باشد، وجود ندارد.
[PDF] بررسی تأثیر قابلیت های فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد نوآوری با …
– ذخیره شده – مشابه
چکیده: در محیط کس ب و کار جدید که مش خصه آن تالطم و پیچیدگی فزاینده است،
توانایی یک شرکت در. ایجاد و حفظ مزیت های رقابتی در دانس ته هایش نهفته اس
ت. اهمیت مدیریت دانش و رابطه آن با. نوآوری به شکل گسترده مورد تأیید واقع شده است؛
هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر قابلیت های. فرایندی مدیریت دانش بر …
[DOC] دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه – خانه ISI ایران
– ذخیره شده – مشابه
بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی. مطالب این فایل مناسب استفاده در
تحقیقات و فصل دوم پایان نامه های مدیریت می باشد. فهرست مطالب. 2-1- مقدمه. اهمیت
توجه به دانش در سازمان ها در بیست سال اخیر چه در حوزه تئوریک و چه در عمل، بهطور
قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. دانش همواره یک دارایی با ارزش در ساختمان قابلیت
‌های افراد و …
[DOC] دانلود فایل رزومه
– ذخیره شده
عنوان پايان نامه, کارشناسي ارشد: بانكداري اسلامي در ايران بعد از 1979, محل الصاق
عکس … ايزو 9000 براي صادرات محصولات صنايع غذايي كشور; ارزیابی عملکرد شعب
بانک تجارت شهر کرج براساس شاخص های چهارگانه کارت امتیازی متوازن; بررسي عوامل
اثرگذار مديريت دانش بر فرايند توسعه محصول در شركت‌هاي قطعه سازي خودرو در ايران

بررسی عوامل کلیدی موثر بر موفقیت توسعه محصولات جدید – دانلود …
– ذخیره شده
2-8- عوامل موثر بر موفقیت فرآیند توسعه محصولات جدید 34 2-9- عوامل شکست
محصولات جدید 36 2-9-1- مهمترین عوامل شکست محصولات جدید 37 2-9-2- علل وعوامل
شکست محصولات جدید در بنگاه های کوچک 38 2-10- تجربیات جهانی برای کاهش
شکست وافزایش موفقیت محصولات جدید 39 2-11- نقش مدیریت در توسعه محصولات
جدید 40
مقاله بیس ترجمه شده مدیریت بازرگانی| دانلود مقاله 2017 , 2018 بیس …
– ذخیره شده
16 نوامبر 2017 … در این پست پارس پروژه برای تسهیل در فرآیند جستجوی دانشجویان مقالات بیس
پایان نامه مدیریت بازرگانی را گردآوری نموده است … مقاله انگلیسی مدیریت بازرگانی
2018 : تأثیر کارآفرینی، بازار، رویکردهاي مدیریت دانش در تولیدکنندگان شوینده و
مزیت رقابتی پایدار (ترجمه نشده); مقاله انگلیسی مدیریت بازرگانی …
دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا
– ذخیره شده – مشابه
جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه
ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … بررسی امکان
بهبود توانایی ارتباط با مشتری و عملکرد شرکت بواسطه بازاریابی رسانه های
اجتماعی (نشریه الزویر) …. توسعه پایگاه دانش پیش بینی: سهم متن کاوی (نشریه
الزویر)
رزومه – مهدی الیاسی
– ذخیره شده
مدیریت و توسعه، 1، 1، 1382/11/01; توکلی غلامرضا، الیاسی مهدی، شفیعی میثم،
حیدری علی اصغر، آسیب شناسی صادرات محصولات دفاعی ایران-مطالعه موردی یکی از …
برای بررسی تأثیر فناوری‌اطلاعات بر کیفیت‌عملکرد سازمان‌های تولیدی: (پیمایشی
درباره‌ی شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو)، بهبود مدیریت، 4، 13، 1391/04/01

پروفایل شخصی – محمد مهدی مظفری – دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
– ذخیره شده
٢, بررسی تاثیر مدیریت سیستم پارکبان بر کاهش ترافیک شهری و افزایش
رضایت‌مندی شهروندان شهر قزوین, ١٣٩٥/٠٢/٢٠, ١٣٩٥/٠٦/١٤, شهرداری قزوین, دریافت فایل
…. ٣١, بکارگیری مدل DEA در QFD به منظور طراحی محصول در صنایع تولید
تلویزیون (مطالعه موردی: شرکت پارس الکتریک), ١٣٨٩, ١٣٨٩, فصلنامه مدیریت توسعه
و تحول …
[PDF] نقش مكانيز مهاي توانمندساز سازماني در استقرار فرآيندهاي مديريت دانش
– مشابه
هدف اين پژوهش بررس ي نقش مكانيزم هاي توانمندس از س ازماني در. اس تقرار
فرآينده اي مديريت دانش در دانش گاه تربيت دبير ش هيد رجايي. بوده اس ت.
ش يوه اين پژوهش، با توجه به هدف و ماهيت آن، كاربردي و. از نوع توصيفي – همبس
تگي اس ت. جامعه آماري پژوهش كاركنان دانشگاه. تربيت دبير ش هيد رجايي اند كه

فروش پایان نامه های ارشد – پایان نامه رشته مدیدریت
– ذخیره شده
… فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن; پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت
صنعتی : بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید;
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی : بررسی ارتباط بین به اشتراك گذاري
اطلاعات و رفتارهاي مشارکتی; پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی : بررسی
تاثیر عوامل …
دانشکده علوم ارتباطات – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …
– مشابه
2, بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر اهداف (زمان،هزینه،کیفیت،عملکرد) و شاخص های
تکمیلی ساخت پروژه های تونل سازی, محسن فلاح, دانشکده فنی و مهندسی, عمران, 1396-
10-06 …. 43, مدل ریاضی جدید تلفیقی از تصمیمات برنامه ریزی تولید و زمانبندی
برای محصولات منجمد, مهسا ابدالی, دانشکده فنی و مهندسی, مهندسی صنایع, 1395-10-16.
[PDF] مرادی
– ذخیره شده
پایان نامه. کارشناسی ارشد. “: مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار). BPR. ( و موانع
اجرایی آ. ن در شرکت. های خودروسازی .” عنوان. رساله. دکترا. “: مدیریت دانش و مدل سازی
سازمان …. بررسی نقش ظرفی. ت جذب دانش بر رابطه. ی بین. یادگیری از خطاهای
سازمانی و عملکرد؛. فصل. نامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت بهبود و تحول. ؛ شماره. 12.
؛ صص. 626.
پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی
– ذخیره شده – مشابه
2 جولای 2016 … دانلود رایگان مقاله isi مدیریت با ترجمه همراه با فصل دوم پایان نامه آماده در خصوص
بررسی رابطه مدیریت دانش با عملکرد سازمانی و تاثیرات آن بر سازمانها. پایان نامه …
6, بررسی تاثیر مهارت های رهبری مدیران بر توسعه مدیریت دانش مورد مطالعه، . … بدون
ابزارها و فرآیندهای مدیریت اثر بخش مبتنی بر دانش جدید، سازمانها را .
[PDF] ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن
– ذخیره شده
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده. ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. داﻧﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ. در ….
دﺳﺖ آوردن ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﺳﺖ. (. 2012. Pinho et al,. ) ﺧﺮ. د:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ داﻧﺶ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و. ﺑﻬﺒﻮد. ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت،. ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ. ﯾﺎ ﺳﻮدآوري ﺑﻪ ﮐﺎر. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ.
[PDF] بررسي اثرگذاري فرايندمديريت دانش بركارآفريني سازماني
– ذخیره شده – مشابه
20 سپتامبر 2011 … ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ. اﺛﺮﮔﺬاري. ا ﻓﺮ. ﻳﻨـﺪﻫﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺑـﺮ ﻛـﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ. اﺳﺖ، ﺗﺎ از اﻳﻦ رﻫﻴﺎﻓﺖ
ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ اﻟﮕﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧ. ﺶ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫـﺎﻳﻲ. ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ورود ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﻮزه را ….
داﻧـﺶ ﺑـﺮ ﻛـﺎرآﻓﺮ. ﻳﻨﻲ. اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ. ﺳﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺮوري ﺑﺮ. اد. ﺑﻴﺎت. و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار و
ﭘﻴﭽﻴﺪه. ي. ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ي. ﻣﺤﺼﻮل و. ﺧﺪﻣﺖ. ﻫﺎي. ﺟﺪﻳﺪ و. ﻧﻈﺎ.
[DOC] دانلود فايل : modiriyate strategy.doc
– ذخیره شده
به هر حال سودآوري ناشي از طرحهاي استراتژيك و مديريت تغييرات محيطي را مي توان در
توسعه فعاليتها و افزايش بهره وري و تحقق اهداف و اثربخشي فرآيند مديريت علمي ….
و اثر بخش مي شود و در نهايت اينكه يك برنامه ريزي استراتژيك موفقيت آميز داراي
عملكرد بوده و ضمن بينش مشترك بين ارزش ها يك فرآيند همگاني و مشاركتي را به وجود
مي …
[DOC] بهره وری نیروی انسانی – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی
– ذخیره شده – مشابه
به همین منظور شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان یکی از اهداف بهسازی نیروی
انسانی در مدیریت بخش های دولتی است که برای سنجش دانش، توانایی، انگیزش،
رفتار … در ابتدا به بررسی عوامل افزایش کارایی کارمندان در باب مدیریت پرداختیم،
سپس از دو عامل اصلی ایجاد انگیزه و خلاقیت در بین نیروهای انسانی و نقش
تأثیرگذار مدیران …
[PDF] دانش مدیریت سیستم فرایند در اطالعات فناوری نقش بررسی )) ره …
– ذخیره شده
با هدف بررسي تاثير. فناوری اطالعات در فرآيند سيستم مديريت دانش دانشگاه علوم
دريايي. امام خميني. )ره(. انجام شده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع
آوری داده …. بايست سنجه. های مناسبي برای کنترل پيشرفت آنها توسعه يابد . در
حقيقت سازمان. ها مي. تواننید. برای بهبود توانايي دانش افرا. د، برنامه. های خودآموزی و
شيوه. نامه.
بررسي موردي صنايع دفاعي ايران – دانشگاه علم و فرهنگ
– ذخیره شده – مشابه
12 نوامبر 2012 … نام و نام خانوادگي:مسعود قلايچي. نام و نام خانوادگي استاد مشاور:دكتر علي رضا
بوشهري. رشته و گرايش تحصيلي:مديريت (MBA). نام و نام خانوادگي استاد راهنما:دكتر
بهزاد مشعلي. عنوان پايان نامه (فارسي):. تجزيه و تحليل هماهنگي بين استرات‍‍ژي هاي
نوآوري و استراتژي هاي كسب و كار و تأثير آن بر عملكرد: بررسي موردي …
[PDF] ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ( ﺗﻬﺮان 4 ﺷﻬﺮدار – فصلنامه آموزش و توسعه …
– ذخیره شده
12 آوريل 2016 … ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻨﻮان. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. « اراﯾﻪ ﻣﺪل ﺗﺒﯿﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ . اﺳﺖ». ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺬﮐﻮر. اﺑﻌﺎد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. را ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺴﻬﯿﻢ، ﺑﻪ. ﮐﺎر … اﻧﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ.
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾ. ﺮان، روزدار. 1382(. ) ﺑﻪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ
اﺳﺖ. او در اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوه ﺑﻬﻤﻦ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﺳﺎل.
بررسی ریسک فاکتورها و مدیریت ریسک در پروژه های توسعه محصول جدید
– ذخیره شده – مشابه
در مقاله ی حاضر به بررسی ریسک فاکتورهای مرتبط با فرایند توسعه محصول جدید
پرداخته شد و پس از بررسی نتایج کلی که این ریسک فاکتورها می توانند بر فرآیند
… های دینامیکی، مدیریت استراتژیک، منابع انسانی، دانش و تکنولوژی، مدیریت
ریسک، ایمنی صنعتی و مهندسی فاكتورهای انسانی، مدیریت و مهندسی كیفیت، مدیریت
، …
بازار فایل | پایان نامه بررسی تاثیر مدیریت دانش بر توانمندسازی …
– ذخیره شده – مشابه
12 ژوئن 2016 … چکیده. باتوجه به اهمیت مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی در رشد و توسعه
اقتصادی کشور و نقش برجسته منابع انسانی توانمند در موفقیت آنان، هدف از اجرای
تحقیق حاضر بررسی مدیریت دانش بر توانمندسازی منابع انسانی می باشد. براین
اساس در ابتدا پیشینه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت، و متغیر “مدیریت …
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳ
– ذخیره شده
ﺻﻔﺤﻪ. 119- 95. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان. ﻣﺮﻳﻢ ﻧﻜﻮدري. *. دﻛﺘﺮ.
ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ. **. ﭼﻜﻴﺪه. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روﻳﻜﺮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺧﻠﻖ، … ﺑﺮ
اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،. ﻣﻲ. ﺗﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ ، ﻓﻨﺎوري ، اﺳﺘﺮاﺗﮋي و رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ.
د. اﻧﺴﺖ . دوﻟﺖ. ﺟﻤﻬﻮري. اﺳﻼﻣﻲ. اﻳﺮان. در. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻛﺸﻮر،. ﺗﻮﺳﻌﻪ. ﻣﺒﺘﻨﻲ. ﺑﺮ. داﻧﺎﻳﻲ.
پایان نامه رابـطه بيـن مديـريـت دانـش با نوآوری و عملكرد كاركنان – ویکی …
– ذخیره شده – مشابه
اين تحقيق به منظور بررسي رابطة بين مديريت دانش با نوآوري و عملكرد كاركنان
شركت مخابرات استان لرستان در سال 90-89 انجام شده است. ….. نعمتی محمدعلی، لاله
جمشیدی(1386)؛ « بررسی رابطه و تأثیر فرآیند تسهیم دانش و تجربه بر توسعه
سرمایه اجتماعی در میان اعضای واحدهای فن آوری مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی» ؛ اولین
کنفرانس …
[PDF] ﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺮﻧﻮآوري و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷ – دانش حسابداری و …
– ذخیره شده
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. 1. (. ﻣﺪون و ﺷﺨﺼﯽ. ) را ﺑﺮ
ﻧﻮآوري و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﮐﺎرﮔﺰاري ﺑﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ . اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. 91 ….
ﻧﻮآوري ﻓﺮآﯾﻨﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روش. ﻫﺎي. ﺟﺪﯾﺪ داد و ﺳﺘﺪ واﯾﺠﺎد راﻫﮑﺎرﻫﺎ، راه. ﺣﻞ. ﻫﺎ، ﻣﺤﺼﻮﻻت
و. ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮ، ارزش اﻓﺰوده و درﺟﻪ از ﺗﺎزﮔﯽ را ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن،. ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﻓﺮاﻫﻢ. ﻣﯽ. آورد. (
. ﻣﮏ.
[DOC] ” شناسايي عوامل موثر بر بکارگيري تجارت الکترونيکي: مطالعه بين …
– ذخیره شده – مشابه
سپس با استفاده از پرسش نامه هر کدام از مؤلفه هاي تحقيق مانند فرآيندهاي مديريت
دانش، نوآوري(فردي ،گروهي و سازماني)، مهارت هاي تخصصي کارکنان و رضايت مشتريان
مورد سنجش قرار گرفتند. از مدل معادلات ساختاري و نرم افزاریLISREL جهت بررسي
روابط ميان مؤلفه ها استفاده شد و در پايان صحت روابط مؤلفه ها در مدل مفهومي مورد تأييد
قرار …
پایان نامه ها – موسسه آموزش عالی آزاد بهار
– ذخیره شده – مشابه
موضوع : راه های ارتقاء سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت دانش … برای انجام این
تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده و برای بررسی ارتباط بین سرمایه های
اجتماعی و توسعه مدیریت دانش از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی … موضوع:
بازاريابی حسی و تأثير آن بر فروش محصولات و برند سازمان های با رويکرد کالاهای
لوکس.
[PDF] ر بنگاه صنایع پیشرفته ارزیابی ابعاد و شاخص های مدیریت نوآوری د (
– ذخیره شده
مدلی را برای بررسی و طبقه بندی. شیوه. های نوآوری و آزمودن تجربی تاثیر. آنها. بر
عملکرد شرکت. ها،. در یکی از. نمونه شرکت. های فعال. دانش بنیان در حوزه صنایع … در
این مقاله با ارزیابی عملکرد ابعاد مدیریت نوآوری با استفاده از مدل …. )تولید مفهوم
جدید، توسعه محصول جدید، تعریف دوباره فرآیند، کسب فناوری( بعالوه سایر فعالیت.
راهنمای انتخاب موضوع پایان نامه – دانشگاه شهید بهشتی
– ذخیره شده – مشابه
28 مارس 2017 … مثال1: بررسی تاثیر تسهیم دانش بر عملکرد شرکت ملی نفت ایران با رویکرد کارت
امتیازی متوازن. مثال2: طراحی و تدوین استراتژی شرکت ملی نفت ایران بر اساس مدل
SWOT. در نهایت نوآوری عنوان پایان نامه شما در یک یا چند حوزه اصلی شامل الف) قلمرو
موضوعی جدید، ب) روش شناسی جدید و ج) جامعه آماری و موردکاوی جدید …
[PDF] ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ – کتابخانه ملی
– ذخیره شده – مشابه
اﺳــــﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎ، ﻣﺤــــﺼﻮﻻت و ﺑﻬﺘــــﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫــــﺎي رﻗﻴﺒﺎﻧــــﺸﺎن. ·. ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮي. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ
دو ﻗﺴﻤﺖ دارد. : اول ﻣـﺪﻳﺮﻳﺚ داده و اﻃﻼﻋـﺎت و دوم. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. اﻓﺮادي ﻛﻪ واﺟﺪ ﻧﻈﺮ، داﻧﺶ و ﺗﻮاﻧﺎﺋﻲ ﻫـﺎي
ﺧـﺎص ﻫـﺴﺘﻨﺪ . اﻳـﻦ دو. ﻗﺴﻤﺖ. -. ﻣﺤﺘﻮا و اﻓﺮاد. -. ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧـﺶ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻓﺮاﻳﻨـﺪﻫﺎ و. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي
ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ . ﻣﺤﻚ زﻧـﻲ، ﺗـﺼﺮف ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻬـﺎ،. اﻳﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪه، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣـﻊ
ﻳـﺎدﮔﻴﺮي، …
مقالات ISI مدیریت و بازاریابی : 203 مقاله انگلیسی + ترجمه فارسی
– ذخیره شده – مشابه
بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف می‌شود که بوسیله ی آن افراد و
گروه‌ها از طریق تولید و مبادله ی کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود
اقدام می‌کنند. … بررسی استراتژی های ورود به بازار از طریق نفوذ مبتنی بر منابع و
تاثیرات سازمانی: شواهد تجربی از اقتصاد منطقه ای در داخل کشور. کد مقاله : 166.
پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی …
– ذخیره شده – مشابه
اثر فرهنگ سازمانی بر استقرار سیستم مدیریت کیفیت برمبنای 9001 ISO (مطالعه
موردی صنایع الکترونیک). د. علی احمدی. ناصر مالکی ….. بررسی فرایند خصوصی
سازی شرکت فرودگاههای کشور و تاثیر آن در ارتقای بهره‌وری. د. سجادی … توسعه
متدولوژی طراحی محصول جدید بر مبنای تعامل مشتری و فروشنده با هدف کاهش قیمت تمام
شده. د.
[DOC] چکیده هوش سازمانی مفهومی تقریباً جدید در بحث سازمان و مدیریت است و …
– ذخیره شده – مشابه
توسعه دانش: ظرفیت تسهیم اطلاعات، دانش و بینش خود با دیگران و جریان آزاد دانش در
سرتاسر سازمان. فشار عملکرد: جدي بودن در انجام کارهاي درست براي بازدهی ماهرانه و
موفقیت مشترک. پیشینه تحقیق. محرابی کالی(1392) در پایان نامه خود به بررسی
رابطه بین هوش سازمانی و مدیریت دانش سازمانی کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران
پرداخت.
[PDF] کوچک و هاي بر نوآوري و عملکرد شرکت تاثير تسهيم دانش امتيازي …
– ذخیره شده – مشابه
23 ا کتبر 2013 … مدیریت. ) بهبود و تحول. (. سال بیست. و دوم. شماره. 69. ،. زمستان. 99. صفحات. 99. تا
. 99. تاثير تسهيم دانش. بر نوآوري و عملکرد شرکت. هاي. کوچک و. متوسط … متغير و
ايجاد توسعه. قابليت. هاي جديدي که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتري برسند موفق. تر
خواهند بود. از طرفي ابتکارات و. اقدامات نوآوري به طور زيادي به دانش، …
[PDF] ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪMBA – دانشکده مدیریت و اقتصاد …
– ذخیره شده – مشابه
18. ﻓﺮﯾﺪون اﯾﺰدي. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎي رﺷﺪ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب داﻧﺶ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮآب.
1391,3,30. دﮐﺘﺮ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ. 19. ﺣﺎﻧﯿﻪ ﻣﺤﻤﺪي. اراﺋﻪ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﭘﻮﯾﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ. 1391,3,29. دﮐﺘﺮ ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ و دﮐﺘﺮ آراﺳﺘﯽ. 20. اﻣﯿﺮ ﺣﺴﺎم آاﻗﺎﯾﯽ ﻗﻬﯽ. ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻧﺤﻮه
ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي داﻧﺶ ﻣﺤﻮر. 1391,12,28. دﮐﺘﺮ
ﺳﭙﻬﺮي.
[DOC] توسعه سازمانهای آموزشی بر پایه مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش سید …
– ذخیره شده – مشابه
استراتژیهای مدیریت دانش در سازمان با توجه به تمرکز آن بر نوآوری و کارآیی در
سازمان، نیازمند به ساختارهای سازمانی متفاوت میباشد. … کارآیی در سازمان و تمرکز بر
فرآیندها و استراتژی شخصی سازی با هدف نوآوری و تمرکز بر افراد در سازمان، مستلزم
ساختارهای سازمانی ویژه خود میباشند تا بتوانند از اثر بخشی لازم برخوردار گردند.
پژوهشکده مطالعات فناوری | مصطفی محسنی کیاسری
– ذخیره شده
عناوین پایان نامه‌ها. عنوان رساله دکتری: «ارائه الگوی همکاری شرکت های خوشه ای با
شرکت‌های کوچک و متوسط دانش بنیان با تاکید بر سیاست‌های طرف تقاضای نوآوری»
1394 استاد راهنما :دکتر مهدی محمدی. عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: آسیبشناسی
فرآیند توسعه محصول جدید در صنایع غذایی ایران از منظر فرآیندهای مدیریت
تکنولوژی 1391 …
سوابق پژوهشی :: مینا رنجبرفرد – اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا
– ذخیره شده – مشابه
م، كاربرد مديريت ارتباط با مشتري دانايي محور در توسعه محصول جديد( استفاده از
دانايي مشتري جهت كسب مزيت رقابتي) . 1386. اولين کنفرانس ملي مديريت ارتباط
با مشتري. دانشگاه تربیت مدرس. رنجبرفرد.م، اقدسي.م، كاربرد مدیریت دانایی در
فرآیندهای مدیریت ارتباط با مشتری . 1387. اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش.
رنجبرفرد.
وبسایت دکتر علی ربیعی | مشخصات فردي تحصيلات و شرح سوابق …
– ذخیره شده – مشابه
27 آگوست 2014 … چاپ مقاله بررسي تاثير توانمندسازهاي مديريت دانش بر فرايند مديريت دانش با
استفاده از مدلسازي معادلات ساختاري در صنايع قطعه سازي خودرو (مطالعه …. رتبه بندی
چالش های توسعه محصول جدید در شرکت های دانش بنیان . …. راهنمایی پایان نامه در مقطع
دکترا و کارشناسی ارشد :موضوعات جامعه شناسی و ارتباطات (ضمیه 5).
رساله ها و پایان نامه ها – دکتر آرش شاهين
– ذخیره شده – مشابه
تلفیق QFD و CRM با مطالعه موردی در گروه صنعتی ایران خودرو. 2. بررسی تاثیر
روش شش سیگما بر هزینه های کیفیت با مطالعه موردی در شرکت توان باطری. 3. طراحی
یک مدل ترکیبی جدید از تولید ناب و شش سیگما در راستای توانمندسازی مدیریت
ضایعات با مطالعه موردی در شرکت فورج اصفهان. 4. بررسی اثرگذاری تغییرات
شاخص …
پیشنهاد موضوع – موسسه پژوهشی ماد دانش پژوهان

با توجه به اهمیت جدید و خلاقانه بودن موضوع پایان نامه ولزوم جلوگیری از انجام کار
تکراری و اتلاف وقت و انرژی، لازم است که تمامی دانشجویان قبل از انتخاب قطعی ….. –
ارزیابی عملکرد … با رویکرد عارضه یابی سازمانی. • -ارزيابي اثر بخشي مديريت
زنجيره تامين از طريق بكارگيري كارت امتياز متوازن. • -كاربرد داده كاوي در طراحي مجدد

لیست انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت – مادسیج
– ذخیره شده – مشابه
9 نوامبر 2015 … همچنین نتایج بدست آمده از رتبه ندی عوامل نشان می دهد که از نظر مشتریان به ترتیب
فرآیند ، محصول ، قمیت ، امکانات فیزیکی ، افراد و ترفیع ( تبلیغات ) بر تصمیم
خرید آنان تأثیر گذار بوده است . EBOOK2 موضوع پایان نامه : بررسی توسعه وبهبود
سیستم هوش تجاری در شهرداری رشت. EBOOK2 نویسنده: زهرا خدایی …
سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها – واحد رشت

37, تاثیر نوآوری سازمانی از طریق قابلیتهای نوآوری در فرآیند و محصول بر عملکرد
شرکتهای تولیدی (مطالعه موردی: شرکت های شهرک صنعتی رشت), حجت سفالچیان
فرهنگ … 58, بررسی تأثیر میانجی اقدامات راهبردی منابع انسانی در ارتباط بین
مدیریت دانش و عملکرد سازمانی, محمدعلی دژگر ویشگایی, دانشکده مدیریت و حسابداری,
مدیریت …
[PDF] 10 rafati.indd – مجله طب نظامی
– ذخیره شده
(ﻣﻬﻨﺪﺳــﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ) ﺍﺯ ﺭﻭﺷــﻬﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ BPR ﻭ. ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﻭ
ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. (ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯ) DDSﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ ﺧﺒﺮﻩ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎﻱ. ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ، ﻛﻢ ﻛﻢ. ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ. ﻧﺴﻞ ﺍﻭﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺣﻮﻝ
ﻣﺤﻮﺭ. ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺳﻴﺴــﺘﻤﻬﺎﻱ ﭘــﺮﺩﺍﺯﺵ …
لیست پایان نامه ها – مرکز خدمات روانشناسی سینا
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه بررسی ارتباط ویزگیهای شخصیت و متغیرهای دموگرافیک و عملکرد
تحصیلی دانشجویان تحت کمیته پایان نامه بررسی اشتغال زنان از دیدگاه های مختلف
پایان نامه بررسی بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دبیرستان های
دولتی و غیر انتفاعی در شهرستان پایان نامه بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر
یادگیری …
ستاد ويژه توسعه فناوري نانو | حمایت از پایان نامه های صنعتی
– ذخیره شده
ایجاد پوشش نانوساختار TiBN با استفاده از روش PACVD بررسی تاثیر متغیرهای
فرایندی بر خواص مکانیکی و. … توسعه علم و فناوری نانو در حوزه¬ها مختلف علمی و به
دنبال آن گسترش کاربردهای آن در حوزه¬های صنعتی مربوطه علاوه بر بهبود خواص مواد و
محصولات فعلی موجب ایجاد خواص یا ویژگی¬های جدید در محصولات موجود شد.
[PDF] ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻫﺒﺮي ﻧﻮآوراﻧﻪ و اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ) ﻣﻮرد ﻫﻤﺎ
– ذخیره شده – مشابه
25 آوريل 2015 … ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺒﻚ رﻫﺒﺮي ﻧﻮآوراﻧﻪ و اﺷﺘﺮاك. داﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان اﻧﻄﺒﺎق و ﺳﺎزﮔﺎري اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي ﻛﻠﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن. اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ،. ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ … ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ. ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎﺳﺖ. ﻛﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﻧﺎﭼﺎ. رﻧﺪ ﺑﻪ. ﻃﻮر داﺋﻢ روﻳﺪادﻫﺎي داﺧﻠﻲ. و ﺧﺎرﺟﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻐﻴـﺮ. ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﺳﺎﻳﺮ …
برنامه‌ریزی راهبردی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
تعیین موضوعات استراتژیک پیش روی سازمان: این مرحله قلب فرایند برنامه‌ریزی
استراتژیک است. موضوعات استراتژیک تصمیمات سیاسی و اساسی هستند که بر
اختیارات، مأموریت، ارزشها، محصول یا خدمات ارائه شده، مراجعان یا استفاده‌کنندگان،
هزینه‌ها، تأمین منابع مالی، سازمان یا مدیریت تأثیر می‌گذارد. هدف این مرحله تعیین
انتخاب‌هایی …
پایان نامه های آماده مدیریت – سامانه نوین مسداک
– ذخیره شده
پایان نامه کارشناسی ارشد : ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی
کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی; پایان نامه : عوامل رفتاری موثر بر تصمیم گیری
و ….. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی : ارزیابی تأثیر فرآیندهای
مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید; پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

صفحه شخصي دکتر فرج اله رحیمی – دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی اهواز
– ذخیره شده – مشابه
9. تاثیر مدیریت تنوع نیروی انسانی بر سرمایه اجتماعی. توسعه انسانی. پذیرش.
علمی – پژوهشی. 1391. 10. ارزیابی تاثیر فرهنگ سازمانی بر فرآیند خلق دانش : یک
تحقیق تجربی. پژوهشنامه مدیریت … تاثیر گرایش راهبردی ، فرهنگ و قابلیت
توسعه محصولات جدید بر عملكرد توسعه محصولات جدید ….. Rounded Rectangle:
پایان نامه ها …
طراح حمایت از پایان نامه ها – شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان
– ذخیره شده
از اینرو طرح حمایت از پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و فوق دکتری را
به عنوان راهکاری اثر بخش در دستور کار خود قرار داده است. اهداف سازمان … موضوعات
مربوط به صنایع کوچک می بایست در جهت راه های جدید برای توسعه و حمایت و یا رفع
معضلات عمومی صنایع کوچک بوده و وابسته به یک واحد صنعتی خاص نباشد. –
کاربردی و …
نسيم غنبرطهراني – صفحه شخصی – دانشکده فنی و مهندسی
– ذخیره شده
طراحي استراتژي و فرايندهاي مديريت منابع انساني بويژه در مدل كسب و كار جديد و
نوآورانه … دكتري مهندسي صنايع از دانشگاه تربيت مدرس، پايان نامه در حوزه مديريت
دانش …. بررسی تاثیر اجرای فعالیتهای کیفیتی بر مدیریت تکنولوژی از طریق
افزایش قابلیت یادگیری و نوآوری سازمانی، ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه
صنایع و …
[PDF] اﻟﻤﻠﻞ اﻣﻮر ﺑﯿﻦ * رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ – شرکت ملی صنایع پتروشیمی
– ذخیره شده
ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ. 1396. *. اﻣﻮر ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻞ. -1.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ … ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ و اﻧﺘﺨﺎب. /.
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﺤﺼﻮﻻت. ﺻﺎدراﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن … ﺑﺮاﺳﺎس رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﮐﺎرﮐﻨﺎن و
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ .) -2. ﻣﺪﻟﺴﺎزي و ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ آ. ن ﺑﺮ ﺳﺮآﻣﺪي
ﮐﺴﺐ و …
[XLS] ‍پایان نامه های کارشناسی ارشد مدیریت(94/06/04) – سایت معاونت پژوهش و …
– مشابه
15, 13, پروین آزاد دهقان, 901264255, مدیریت بین الملل, 1392/04/13, 1392/08/07,
بررسی تاثیر نقش آرم بر عملکرد شرکت ها با محوریت تعهد مشتری : مطالعه موردی ….
1392/04/13, 1392/08/07, بررسی نقش تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات
محصولات صنایع دستی استان اصفهان, {29921256921005}, 1393/11/23, طیبه
فراهانی, _ …
[PDF] نظام نامه پژوهش – شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
– ذخیره شده – مشابه
را ﺑـﺮاي ﺗـﺄﺛﯿﺮ. ﮔـﺬاري ﺑـﺮ. ﺗﻮﺳـﻌﻪ. ﻧﻮآوري. ﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺻﻨﻌﺖ. ﭘﯿﺎده. ﺳﺎزي. ﮐﻨﻨﺪ . ﺷﻮﻣﭙﯿﺘﺮ
ﻧﻮآوري را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد. ه اﺳﺖ. : ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮﺟﻮد. ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در … ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺶ .doc. 6. *. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. : ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ. ،. ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺑﺮاي
داﻧﺴﺘﻦ اﺳﺖ . ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ، ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد داﻧﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ داﻧـﺶ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﯾﺠﺎد.
اولویت های پژوهشی ( کاربردی ) بانک برای سال 1396 – بانک ملی
– ذخیره شده – مشابه
25 سپتامبر 2017 … تدوین نظام توسعه محصولات و خدمات نوین و طراحی سامانه مدیریت چرخه عمر محصول یا
خدمت. – تدوین طرح جامع فناوری … فرایند بررسی طرح های پژوهشی – کاربردی تا مرحله
انعقاد قرارداد. اولویت های … بررسی الگوهای توسعه بانکداری جامع (شرکتی،
اختصاصی، خرد، تجاری) در دنیا و ارائه الگویی برای بانک ملی ایران. – ضرورت، …
[PDF] Page 1 اولویتبندی ابعاد و شاخص های مؤثر بر مدیریت نوآوری در صنعت …
– ذخیره شده
مطالعه موردی در شرکت مپنا پارسی، صورت گرفته، تعداد ۵۵ شاخص مؤثر بر مدیریت
نوآوری، در ۸ بعد شامل: عوامل مالی،. مدیریتی، سازمانی، … منابع علمی، تبدیل دانش
ضمنی به دانش صریح، توسعه محصولات جدید، تعامل با تأمین کنندگان، تعامل با
مراکز دانشگاهی و …. فرایند نوآوری و شناسایی عواملی که می توانند بر این فرایند
تاثیرگذار.
گروه مهندسي صنايع/Dr. Jalal Rezaeenour – دانشگاه قم
– ذخیره شده – مشابه
8 جولای 2016 … مصطفي جعفري، جلال رضائي نور (1390)، توسعه فرآيند مديريت دانش با رويكرد
تحليل ريسك «مورد كاوي يكي از شركتهاي دولتي در ايران، دوماهنامه علمي پژوهشي ……
علي آرمات، بررسي تاثير فرآيند هاي مديريت دانش بر مزيت رقابتي سازمان: مطالعه
موردي شركت ايران ترانسفو، پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته …
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت … – دانلود مقاله ISI
– مشابه
2 ژانويه 2011 … 4017 – طرح توسعه حرم مطهر حضرت رضا(ع) و مساله خاطره جمعی (چکیده) …. 4127 –
فرایند مدیریت دانش درنظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه ها بر اساس نظریه نوناکا
وتاکوچی (چکیده) …. 4226 – بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت
علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
پايان نامه
– ذخیره شده – مشابه
طراحي مدل ارزيابي سازگاري ابزارهاي سياستي با نهاد هايعلم و فناوري،مطالعه موردي ،
قانون حمايت از شر کت هاي دانش بنيان … دانشگاه : تربیت مدرس. دسته بندي : مباحث
کلی مدیریت فناوری, محور : پايان نامه … بررسی تاثیر استراتژی مدیریت دانش بر
عملکرد توسعه محصول جدید مطالعه موردی شرکت های فعال دانش بنیان در حوزه زیست
فناوری …
[PDF] ﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺆ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ
– ذخیره شده – مشابه
12 آوريل 2016 … ﻫـﺎي ﺗﺤﻘﯿـﻖ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ و. ﺷﺮاﯾﻂ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرآﻣﺪي اﯾﻦ ﻧﻈﺎم. ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺆﻣ. ﻟﻔﻪ. ﻫﺎي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﻧﻈﺎم. ﻫﺎي. ﺗﺤﻘﯿـﻖ و. ﺗﻮﺳﻌﻪ در واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر. ﭘﺮداﺧﺘﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ. … اﯾﺠﺎد و
ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎور. ي،. اﺻﻼح ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎ. و ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﮐﺎري، ﻓ. ﺮاﻫﻢ ﺷﺪن. ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎي. ﺟﺪﯾﺪ. ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر. و ﺑﻪ ﺗﺒـﻊ آن. ﺑﻬﺒـﻮد. وﺿﻌﯿﺖ. رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي. در. ﺑﻨﮕﺎه. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿـﺪي.
بررسی رابطة بین سرمایة فکری با نوآوری و خلاقیت منابع انسانی در …
– ذخیره شده – مشابه
هم‌چنین، بین سرمایة فکری در ابعاد یادشده و نوآوری در ابعاد نوآوری محصول، نوآوری در
فرایند و نوآوری کلی سازمانی رابطة مثبت و معناداری مشاهده شد. نتیجه‌گیری: وجود
سرمایة فکری بالا به افزایش خلاقیت و نوآوری کارکنان در سازمان منجر می شود و اگر
زمینة بروز خلاقیت فراهم آید فرایند عملکرد سازمانی بهبود می‌یابد و هر چه در این تعامل
سرمایة …
[PDF] اصل مقاله (9751 K) – سیاست نامه علم و فناوری
– ذخیره شده
منبع محور روی می آورد و سپس ضمن بررسی دیدگاه توانمندی پویا و ارائه الگویی برای
مدیریت. راهبردی سازمان … در دنیای کسب و کار امروز که با افزایش شدت جهانی شدن و
رقابت شدیدتر، اتکای بیشتر به نوآوری و فناوریهای جدید. و افزایش ….. توانایی به
کارگیری دانش علمی و فناورانه برای توسعه یا بهبود فناوریهای محصول یا فرایند است
:.
[PDF] شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد مراکز تحقیق و
– ذخیره شده – مشابه
هـدف از ایـن تحقیـق شناسـایي و اولویت بندي شـاخص هاي ارزیابي عملکرد مراکز
تحقیق و توسـعه …. منتشــر کردنــد کــه در آن، رویکــرد جدیــد مدیریــت بــراي
ارزیابــي …. ســاالنه پروژه هــاي توســعه- تعــداد رویه هــا و آیین نامه هــا ي اســتاندارد.
عزت اصغري زاده و مریم محامدپور. )138۹). فرآیندهاي داخلي. -متوسط زمان بررسي یک طرح
پیشنهادي …
پایان نامه رشته مدیریت ( سری اول ) – فایل برتر – جزوات ناب رشته مدیریت
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی تفکر استراتژیک و زمینه سازی برای بروز
پرورش کارآفرینی در کارکنان دریافت فایل … دریافت فایل · پایان نامه بررسی
برقراری …. تأثير اين تغييرات قرارگرفته است. رشد اطلاعات و دانش بسيار سريع و
نمايي شده كه درنتيجه ديدگاهي براي توسعه فرآيندها بر پايه توسعه مديريت دانش س …
كار و شغل – سايپا
– ذخیره شده – مشابه
برنامه ريزي و برگزاري مسابقات ورزشي درون واحدي و مناسبتي به صورت جشنواره هاي
ورزشي; بررسي و بكارگيري قوانين و آيين نامه هاي مرتبط با ورزش كاركنان و نظارت ….
مديريت ، حفظ و نگهداري دارايي هاي فيزيكي سازمان; طراحي ،ساخت ،نصب و راه اندازي
تجهيزات و فيكسچرهاي خطوط توليد محصولات جديد; نگهداري و توسعه زيرساختهاي
خطوط …
[PDF] تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان با نقش میانجی نوآوری )مطالعة مورد
– ذخیره شده – مشابه
ایـن تحقیـق بـا هـدف بررسـی تأثیـر ارتبـاط فرهنـگ سـازمانی بـر عملکـرد سـازمان بـا
نقـش میانجـیِ نـوآوری،. نگاشـته شـده … در فرهنــگ ســازمانی نــوآور، »توســعة مســتمر
تولیــد و كاربــرد ایده هــای جدیــد، در تمــام قســمت های. سـازمان یـک … قـدرت نشـاندن
نـوآوری را در فرهنـگ سـازمانی و فرایندهـای مدیریـت در سـازمان ها دارنـد، ترسـیم شـده.
اسـت.
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه …
– مشابه
2 ژانويه 2011 … ببهتره برای پیدا کردن مقاله از این همه حجم مقاله، از منوی بالا روی گزینه ی Edit رفته و
Find رو انتخاب کرده.با این کار زیر صفحه جایی برای نوشتن واژه مورد جستجو می آید.
بعد از نوشتن واژه گزینه ی Highlight all رو می زنین ، هرجا در متن مقالات چنین واژه ای
باشد، highlight میشه ومقاله ای که توش اون گزینه هست پیدا می شه.
[PDF] ﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﻣﻴﺰه ﻋ
– ذخیره شده – مشابه
آﻣﻴﺰه ﻋﻤﻠﻜﺮد. ﻧﻘﺸﻲ ﻣﻬﻢ. دارﻧﺪ . در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ. ،. ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮا. ﻣﻞ و ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي. آﻣﻴﺰه. ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮاي. ﻣﻮﺳﺴﺎت. آﻣﻮزش. ﻫﺎي زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ. و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان اﺛﺮ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ. ﺳﺎزﻣﺎن
… ﻛﻨﺪ. ﻛﻪ. اﺳﺎﺳﺎً. ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس. اﺳﺖ. و. ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ. ﭼﻴﺰي. را. در. ﺑﺮﻧﺪارد. و. ﻧﺘﻴﺠﺔ. آن. ﻣﻤﻜﻦ. اﺳﺖ. ﻣﺤﺼﻮل.
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ. ﻳﺎ. ﻏﻴﺮﻣﺎدي. ﺑﺎ. ﺷﺪ. (. ﻫﺮﻳﻦ. ﮔ. ﺘﻮن. ﺟﺎﻧﺴﻮن. ،. اﺳﻜﻮت. 2. ،. 2006. ) ﺧﺪﻣﺖ،. ﻓﺮآﻳﻨﺪي. اﺳﺖ.
ﻣﺸﺘﻤﻞ. ﺑﺮ.
پایان نامه و مقاله تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمان
– ذخیره شده – مشابه
1 ژوئن 2016 … پایان نامه تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید … پایان نامه و
پروپوزال های مدیریتی (سری اول ) – سرگرمی www.birmodir.ir/fa/module.
content_Page.27-01-04.html پایان نامه بررسی نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد
مدیران سازمان منطقه آزاد اروند ….. پایان نامه بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت …
[PDF] دریافت به صورت PDF – مشاوران توسعه آینده
– ذخیره شده – مشابه
مشاوران توسعه آینده. عنوان. صفحه. سرمقاله. دانش : رویکردهای جدید به مدیریت دانش در
چهارمین کنفرانس ملی مدیریت. 3. معرفی سومین جایزه ملی مدیریت دانش و شرکت های
برتر ….. سازی دانش. ♢. احصا فرایند و زیرفرایندهای مدیریت دانش و. الدوین حدود. 01.
KPI. به من ور پایش عملکرد. مدیریت دانش. ♢. دو دوره بازنگری در راهبردهای مدیریت دانش
و. 6.
عناوین پایان نامه های مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما – وب سایت سیاوش …
– ذخیره شده – مشابه
18 مارس 2016 … فهرست عناوین پایان نامه های رشته مدیریت رسانه در دانشگاه صداوسیما. … 9, رضا
آبگون صاف, بررسی فرآیند نظارت در برنامه‌ریزی‌های الف ویژه معاونت سیما و تبیین
ارتباط آن با اثر بخشی برنامه‌ها … 15, محمدعلی دوست محمدی, بررسی فرهنگ سازمانی و
رابطه آن با عملکرد و کارکنان در معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
مرجع دانلود پایان نامه , مقاله و تحقیق ارزشیابی عملکرد یک سازمان
– ذخیره شده
بنابراین، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. کیفیت و
اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عامل تعیین کننده و حیاتی تحقق برنامه های توسعه و
رفاه جامعه است. ارایه خدمات و تولید محصولات متعدد و تامین هزینه ها از محل منابع،
حساسیت کافی را برای بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای
رضایتمندی مشتری …
تحلیل رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و سطوح یادگیری سازمانی در بین …
– ذخیره شده – مشابه
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ابعاد مدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانی
در بین اعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان انجام شده است. … یابد 2- توسعه سیستم‌های
مدیریت دانش کمک قابل توجهی برای کارکنان دانشی به همراه خواهد داشت 3- حفظ و تداوم
حلقه‌های یادگیری در کلیه فرایندهای سازمانی به منظور اثر بخشی مدیریت ضرورت دارد.
بسته جامع پژوهشی استراتژی تجاری سازی | سرزمین دانش
– ذخیره شده – مشابه
در فصل اول این پژوهش عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری مبتنی بر روش
فراترکیب بررسی شده است; در فصل دوم این پژوهش تجاری سازی خلاقیت و نوآوری در
سازمان های صنعتی بررسی شده است; در فصل سوم … این مدل در شکل ۴-۱۳ آورده شده است
که تمامی محصولات فناوارنه جدید(هم توسعه محصول و هم توسعه فرایند) را دربر می گیرد

[DOC] 21-2-مراحل پياده‌سازي مديريت دانش
– ذخیره شده – مشابه
پس از پايان عصر کشاورزی، انسان با ابزارگرايي و هدف تسلط بر منابع طبيعي پا
به دورة اقتصاد صنعتي نهاد. منبع اصلی کسب ثروت و قدرت در ….. 3-11-2-توسعه و
خلق دانش(صريح و ضمني): اين مرحله از فرايند مديريت دانش، بر روي ايجاد مهارت‌هاي
جديد، محصولات جديد، نظرات بهتر و فرايندهاي موثرتر تمركز دارد.به عنوان مثال، روش
جديدي از …
الویت های پژوهشی بنیاد شهید و امور ایثارگران
– ذخیره شده
توسعه مدیریت. الویت های پژوهشی در حیطه توانمند سازی. تدوین، طراحی و ارزیابی
شاخص‌های توانمندسازی ایثارگران و ارائه راهکارهای ارتقاء توانمندی‌ها و ارایه مدلهای …
بررسی و تبیین مولفه‌های فرهنگ ایثار و پایداری و ارتقای آن در راهبردها، برنامه ها و
محصولات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و شناسایی مولفه های جدید; بررسی عملکرد30
ساله طرح …
پایان نامه لاتین
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه پرسشنامه ی تاثیر رهبری کاریزماتیک در رفتار شهروندی سازمانی پایان
نامه 1997 پروکوست, 2500 تومان, توضیحات بیشتر. پایان نامه پرسشنامه ی تجزیه و
تحلیلی از مدیریت استعداد، انواع شرکت و وظایف شغلی، ویژگی های شخصیتی و
شایستگی، و روش یادگیری و توسعه پایان نامه 2011 پروکوست, 3000 تومان,
توضیحات …
کتاب بانک مقالات همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار MBA …
– ذخیره شده – مشابه
محدوديت هاي انتشار نوآوري بازنگري ادبيات موضوعي و مدل يکپارچه; عوامل موثر بر
توسعه كارآفريني زنان و دختران دانشجو از ديدگاه دانشجويان سال آخر و فارغ
التحصيلان … نقش مديريت دانش در حرکت به سوي يک سازمان مشتري مدار (با تأکيد
بر بانک رفاه کارگران ); بررسي اثر بخشي بازاريابي توصيه اي در صنعت لوازم
الکترونيکي با …
پژوهش ها و پایان نامه ها – اتاق بازرگانی
– ذخیره شده – مشابه
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران – Tehran Chamber of Commerce,
Industries, Mines and Agriculture.
موضوعات پیشنهادی دپارتمان مدیریت – پایان نامه | پروپوزال | سمینار …
– ذخیره شده – مشابه
مركز شهر; ارزيابي شيوه هاي مختلف خرده فروشي از ديدگاه مصرف کنندگان و تمايل آنها
به تاسيس فروشگاههاي زنجيره اي در شهر; آزمون مدل هاکمن-الدهام در پالايشگاه; بررسي‌
ساختار كانال‌ توزيع‌ محصول شركت شهر; ارزيابي تأثير مديريت مشاركتي بر اثر
بخشي كاركنان در شركت; سرمايه گذاري در تکنولوژي اطلاعات و تاثير آن بر عملکرد
تجاري …
تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی + پایان نامه و مقالهدنیای فایل …
– ذخیره شده – مشابه
که وضعیت مدیریت دانش در سازمان مورد بررسی (کلیه بانکهای صادرات استان. دانلود
پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان با استفاده از. projehmodiriat.ir/ 7
مه 2016. چکیده:هدف کلی پژوهش تعیین تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان
بانک. انسانی، بدون ابزارها و فرآیندهای مدیریت اثر بخش مبتنی بر دانش جدید،
سازمانها را.
ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده …
– ذخیره شده
ارزیابی عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از فرایند
تحلیل سلسله مراتبی در صنایع غذایی … ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط
تولید، بهبود محصولات و فرآیندهای موجود و توسعه محصولات جدید برای ارضا نیازمندی
های مشتریان علاقه مند شدند که این موضوع به نوبه خود چالش های جدیدی را برای آنها رقم
زد.
پژوهه » موضوعات پایان نامه مرتبط با بیمه-رشته های مختلف
– ذخیره شده – مشابه
۸٫ بررسي تاثير روش هاي نوين دريافت حق بيمه بر توسعه بيمه هاي اشخاص (‌مانند
تقسيط حق بيمه و غيره ) ۹٫ شناخت محدوده بيمه الكترونيكي در جهان و بررسي مدل هاي
كسب و كار اينترنتي در صنعت بيمه عمر ۱۰٫ بررسي امكان سنجي اجراي بيمه هاي
الكترونيك عمر در ايران ۱۱٫ بررسی مدیریت دانش در توسعه بیمه های عمر ۱۲٫ نقش دولت
در بیمه‌های …
مرکز فروش پایان نامه آماده
– ذخیره شده
80بررسی رابطه استقرار صنایع بزرگ پیرامون شهر با مدیریت شهری مطالعه موردی
شهر ***** 180 صفحه. 81-بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد وظیفه ای
کارکنان ***** 170 صفحه. 82-بررسی تاثیر مصرف آهن و اسیک فولیک روی توان
هوازی دانش آموزان 150 صفحه. 83-ارزیابی نقش مراکز آموزش عالی در توسعه شهرهای
کوچک مطالعه موردی …
دانشکده مدیریت – برد پژوهشی-نتایج شورای پژوهشی-12 بهمن 1394
– ذخیره شده
محسن رسولیان. 10. وحید عباسی. انسانی. بررسی رابطه بین توانمندساری و عملکرد
شغلی کارمنان دادگستری اراک. تائید. امنه مالمیر. رحمت اله جدیدی. 11. مرتضی محمدی.
انسانی. بررسی رابطه بین …. بررسی تاثیر یادگیری سازمانی و توانایی مدیریت
دانش بر عملکرد سازمانیاداره کل اموزش فنی و حرفهای لرستان. تائید. محسن رسولیان.
مدیریت دانش – پایگاه مقالات علمی مدیریت
– ذخیره شده – مشابه
مروری بر عناصر سازنده سیستم های ارزیابی عملکرد تجاری سازی دانش. عنوان مقاله: …
چکیده: در اقتصادِ دانش محور، بویژه در صنایع جدید که رشد سریعی دارند، مدیریت دانش
تأثیری مهم تر و مستقیم تری بر نوآوری دارد .تراکم و … با توجه به اهمیت این موضوع
برای توسعه سازمانی، در این مقاله به بررسی سازمان یاددهنده پرداخته‌ایم. سازمان¬های …
تحقیق تجاری سازی و مولفه ها ی تاثیرگذار بر فرآیند تجاری سازی و مدل …
– ذخیره شده
پیشینه تحقیق تجاری سازی و مولفه ها ی تاثیرگذار بر فرآیند تجاری سازی و مدل های
توسعه و تجاری سازی فناوری و وجوه اشتراک آن دارای ۵۸ صفحه می باشد فایل پیشینه
تحقیق به … جعفرنژاد، احمد،(۱۳۷۳)، طراحی یک الگوی مدیریت تکنولوژی؛ پایان نامه
دکترا. … سازمان صنایع دفاع، گزارش بررسی مدل های توسعه محصول جدید، تهران،۱۳۸۹ …
مديريت استراتژيك بازاريابي: بازاریابی استراتژیک و استراتژی های …
– ذخیره شده – مشابه
15 جولای 2012 … با توجه به اهمیت پررنگ مدیریت استراتژیک به خصوص در زمینه بازاریابی در عصر
حاضر در این مقاله قصد آن را داریم تا از جنبه های مختلف به بررسی این مبحث … در ادامه
استراتژی های رشد (شامل: توسعه از طریق افزایش نفوذ بازار- محصول های موجود، توسعه
از طریق طراحی و تولید محصولات جدید برای مشتریان موجود، توسعه …
رزومه ریاست – دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان سیستان وبلوچستان
– ذخیره شده
معاون آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان از تاریخ 1384
لغایت سال جاری به مدت ۱۱ سال. عضو شورای آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان از
سال 1384. مشاور کارآفرینی رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان از سال 1393. عضو
شورای توسعه مدیریت استان سیستان و بلوچستان. عضو اتاق فکر استان سیستان و

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *