دانلود کامل پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 46
فرمت فایل docx
حجم فایل 221 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 104

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

فروشنده فایل

کد کاربری 25170

کاربر

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است . بدین منظور از بین دانش آموزان دختر دبیرستانی ارجاع داده شده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر شیراز تعداد 20 نوجوان ناسازگار به طور تصادفی در گروه کنترل و 20 نوجوان ناسازگار در گروه آزمایش قرار داده شدند سپس با استفاده از پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا (CTP) فرم 16-9 ساله دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند به اعضای گروه آزمایش مهارتهای ارتباطی آموزش دادهشد. در خاتمه آموزش پس آزمون سازگاری مجدداً اجرا گردید .نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی نتوانسته است سازگاری اجتماعی کلی دانش آموزان گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل بطور معناداری افزایش دهد (P>0/05).در شاخص های قالب های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، گرایش ضداجتماعی، روابط آموزشی و روابط اجتماعی تفاوت معنی داری در نمرات پیش آزمون- پس آزمون افراد گروه آزمایش دیده نمی شود ولی در شاخص روابط خانوادگی این تفاوت معنا دار است.

كلمات كلیدی : مهارت های ارتباطی ، سازگاری ، سازگاری اجتماعی ، دختران دبیرستانی

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………….…. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه……………………………………………………………………….…. 3

1-2 بیان مسئله ……………………………………………………………………..……5

1-3 ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………..…….8

1-4 تعاریف متغیرها……………………………………………………………………10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه………………………………………………………………………..……..…13

2-1 مبانی نظری ………………………………………………………………..……13

2-2-عواملمؤثردربروزاختلالاترفتاریدردوراننوجوانی………………….………..……24

3- 2- مفهومسازگاری…………………………………………………..……………28

2-4 انواع سازگاری………………………………………………………………40

2-5 مهارتهای ارتباطی………………………………………………………………51

2-6- پیشینه پژوهش در خصوص مهارت های ارتباطی و سازگاری………….…………………56

2-7 فرضیه پژوهش ………………………………………………………………61

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………………………………………….…………63

3-2 روش پژوهش………………………………………………………………………63

3-3 جامعه آماری و نمونه پژوهش………………………………………….……………63

3-4ملاحضات اخلاقی پژوهش……………………………………………………………64

3-5 ابزار و روش گردآوری اطلاعات……………………………………..………………64

3-6 ابزار پژوهش…………………………………………………….………………65

3-7 تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………….……68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………….…………70

4-1- فرضیه اصلی پژوهش………………………..……………………………………70

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………….………………75

5-2.بحث ونتیجه گیری ………………………………………………………………75

5-2-1.شاخص مهارت های اجتماعی…………………………………….………………78

5-2-2.شاخص گرایش ضداجتماعی……………………………………………………79

5-2-3.شاخص روابط خانوادگی……………………………………………………….80

5-2-4.شاخص قالب های اجتماعی……………………………………………………81

5-2-5.شاخص روابط آموزشی……………………………….…………………..……81

5-2-6.شاخص روابط اجتماعی ………………………………………………….……82

5-3.نتیجه گری کلی از تحقیق……………………………………………..………… 83

5-4.پیشنهادات…………………………………………………………………..……84

5-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.…………..…………..………………………84

5-6 محدودیت های پژوهش………………………..….………..………………………85

منابع

منابع فارسی ……………………………………………………………………..…………87

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………..…………93

چکیده انگلیسی……………………………….……………………………………..…………95

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول1-2:شاخص سازگاری در مطالعات مختلف29

جدول 1-4: میانگین، انحراف استاندارد ونتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در پیشآزمون ابعاد سازگاری اجتماعی71

جدول2-4 نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل برحسب نمرات پس آزمو.. 72

3-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون با کنترل اثرات نمرات پیش آزمون72

جدول 4-4 نتایج تی وابسته جهت مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در ابعاد سازگاری اجتماعی73

پایان نامه بررسی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی …

uniarticle.ir › دانلود مقاله و پروژه

ذخیره شده

۵ روز پیش – هدف از این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است . بدین منظور از بین دانش آموزان دختر …

مقاله بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر سازگاری …

https://www.civilica.com/Paper-EPSCONF02-EPSCONF02_0616=بررسی-تاثیر-آموز…

ذخیره شده

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع …. (پایان نامه); اعرابی، شهین (۱۳۸۰) بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر .

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت نفس دانش‌آموزان …

jinev.iaut.ac.ir/article_521609.html

ذخیره شده

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر عزت نفس دانش‌آموزان دختر پایه سوم مقطع …. گروه آزمایشی در مورد مهارت‌های ارتباطی، تصمیم‌گیری و مراحل حل مسئله آموزش داده شدند. … بر سازگاری اجتماعی و عزت نفس دانش‌آموزان پسر عقب مانده‌ی ذهنی مقطع دبیرستان ….. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد روانشناسی، گرایش کودکان استثنایی، دانشکده علوم …

تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری اجتماعی دانش …

https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/786246

ذخیره شده

تأثیر آموزش تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر … پایان‌نامه . دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه رازی – دانشکده اقتصاد … اجتماعی شدن یک فرآیند دو جانبه ارتباطی میان فرد و جامعه است که ابعاد و جوانب گوناگونی دارد. از جمله این ابعاد کسب مهارت های اجتماعی، چگونگی برقراری ارتباط با سایر افراد و …

[PDF]The Effects Of Life Skills Training On The High Schools Girl …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6001513900902.pdf

ذخیره شده

مشابه

تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر هوش معنوی دانش آموزان دختر دبیرستانی … مهارت های اصلی زندگی در حیطه درون فردی و بین فردی شامل مهارت های ارتباطی، همدلی، … تصمیم گیری، آرامش درونی، خودآگاهی و سازگاری اجتماعی اخالقی برای آنها …. بحث و بررسی قرار می گرفت و سپس محتوای جلسه جدید آموزش داده می شد. …. پایان نامه کارشناسی ارشد.

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس | …

www.jahandoc.com/پایان-نامه-بررسي-تاثير-آموزش-مهارت-هاي/

ذخیره شده

۳ خرداد ۱۳۹۴ – پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس … اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبیرستان است. … گذراندن درس مهارت های زندگی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان را سبب می‌شود. … کودکان در فرآیند رشد و بالندگی خود، مهارتهای ارتباطی و نحوه مقابله با چالشهای زندگی را یاد می گیرند.

پایان نامه بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، …

www.wikiproject.ir/1456-.html

ذخیره شده

بررسی تاثير آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، پيشرفت … تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب صفت دانش آموزان دختر سال اول دوره دبيرستان است. …. از عزت نفس ضعيف، ناتواني در بيان احساسات و فقدان مهارتهاي ارتباطي، همچنين …

سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي – دانلود پرسشنامه و مقاله

pqfile.com/downloads/پایان-نامه-بررسي-تاثير-آموزش-مهارت-هاي/

ذخیره شده

۲۲ شهریور ۱۳۹۶ – پایان نامه بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، … زندگي بشر تحت تاثير تغييرات وسيع صنعتي، اجتماعي، فرهنگي، دچار تحول شده است. … كودكان در فرآيند رشد و بالندگي خود، مهارتهاي ارتباطي و نحوه مقابله با … در جامعه دانش آموزان دختر در سال اول دوره دبيرستان در شهرستان كرج:.

تعیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر سازگاری اجتماعی …

journals.atu.ac.ir/article_2057.html

ذخیره شده

نمونه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر رشت … و میزان سازگاری فردی و اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی استان لرستان، پایان نامه … بررسی تأثیر آموزش مدیریت خشم بر مهارت‌های سازگاری پسران دوره متوسطه شهر تهران.

پیش‌بینی سازگاری تحصیلی براساس مهارت‌های ارتباطی با …

journals.atu.ac.ir/article_2281_0.html

ذخیره شده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مهارت های ارتباطی بر سازگاری تحصیلی به … ادراک شده در تعامل اجتماعی با همسالان در بین گروهی از دانش آموزان دختر و پسر دوره راهنمایی. … بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های خودگردانی و افزایش باورهای خود بسندگی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی، پایان نامه منتشر نشده دکتری، دانشگاه شیراز.

اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بینفردی و حل‌مسئله …

journals.atu.ac.ir/article_1547.html

ذخیره شده

پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بین‌فردی و حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌ آموزان دختر با … پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده الزهرا، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی. … مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی ماتسون و مقایسه عملکرد دختران و پسران دبیرستان در این مقیاس.

[PDF]مشخصات پايان نامه شماره پايان نامه ، ﻋﻟﻲ دژه بررسي رابطه … – …

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/EDU/consarshad.pdf

ذخیره شده

مشابه

بررسي رابطه مشكالت دانش آموزان دبيرستاني با سالمت عمومي آنها در شهرستان كهگيلويه/ … بررسي اثربخشي اموزش گروهي مهارت هاي اجتماعي بر مشكالت رفتاري ….. پايان نامه. مشخصات پايان نامه. زماني امير، فاطمه. تاثير مشاوره شغلي به شيوه نظريه يادگيري ….. موزش گروهي رويكرد هيجان محور بر تعارضات ارتباطي مادران و نوجوانان دختر شهر.

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, …

www.dociran.com/

ذخیره شده

مشابه

دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, پاورپوینت, … رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان 106برگ. 67. روانشناسی …. 156. بررسی اثرات بازی گروهی و با قاعده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی 110برگ … 194. تاثیر اشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی 60برگ.

[PDF]منابع و مآخذ – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه …

libepl.um.ac.ir/parameters/libepl/filemanager/m477.pdf

ذخیره شده

مساله و سازگاری دانش آموزان پسر مدارس شبانه روزی با عادی، پایان نامه کارشناسی … تربیتی والدین با سازگاری اجتماعی و حل مساله بین دانش آموزان دبیرستانی شهر … اثر بخشی گروه درمان شناختی – انسان گرایی بر بهبود مهارتهای ارتباطی، حل … بررسی تاثیر آموزش گروهی حل مساله در بهبود این مهارت در دختران بدسرپرست و بی سرپرست،.

[DOC]عنوان تحقيق به فارسي: تاثیر اموزش هوش هیجانی بر سازگاری …

www.khuisf.ac.ir/prof/images/…/پروپوزال%20میرزایی%5B4893291%5D.DOCX

ذخیره شده

درخواست تصويب موضوع پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتری …. نتایج حاکی است که اموزش مهارت اجتماعی بصورت گروهی، سازگاری اجتماعی دختران تیزهوش راافزایش می دهد. … نتایج نشان دادکه ارتباطی بین سازگاری اجتماعی وحمایت دانش آموزان وجود دارد، وبه … بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش …

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان

bankmaghale.ir/پایان-نامه-بررسی-عوامل-مؤثر-در-کسب-مهار/

ذخیره شده

مشابه

پایان نامه بررسی عوامل مؤثر در کسب مهارت های اجتماعی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه …. جدول۴-۱۷٫ توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب مهارت های ارتباطی آنها ۸۳ …. مکوندی ، ۱۳۸۶، تأثیر آموزشی مهارتهای اجتماعی بر سازگاری فردی – اجتماعی، پرخاشگری و … اجتماعی و بهداشت روانی دانشآموزان پسر مضطرب اجتماعی دبیرستانی شهرستان اهواز …

دکتر یوسف گـرجی

facultymember.iaukhsh.ac.ir/Masters/default/?action=Thesis&masterID…LaID…

ذخیره شده

نوع پایان نامه : کارشناسی ارشد … بررسي اثربخشي مشاوره گروهي به شيوه ديالكتيك بر سازگاري بين فردي مادران و دختران نوجوان شهر … بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر تعارضات و رضايتمندي زناشويي در اصفهان …. تاثير مشاوره مقابله با تنيدگي بر اهمال كاري تحصيلي دانش آموزان دختر اول دبيرستان هاي ناحيه 2 شهر اصفهان

[PDF]تأثير آموزش مهارت هاي ارتباطي بر سازگاري مادران داراي كودك …

noandish.behzisti.ir/ImageGallery/FCKUploadedImages/file/…/atum94/heyvadi.pdf

ذخیره شده

در پایان جلسات آموزشــي، مجدداً ميزان سازگاري دو گروه ارزیابي شد. )پس آزمون( و داده ها … واژگان كليدی: آموزش مهارت هاي ارتباطي، سازگاري اجتماعي، مادران،. عقب ماندگي ذهني.

چاپ – دانشگاه تهران

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/javadejei/print/

ذخیره شده

مشابه

راهنمایی پایان نامه. اثربخشی مهارت حل مسئله بر کاهش تعارضات والد-فرزند در مدارس راهنمایی … بررسی تاثیر برنامه آموزشی مصون سازی در برابر تنیدگی بر کاهش اضطراب امتحان، … اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی خودمتمایز سازی بانوان شاغل در آموزش و پرورش …. آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی …

اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش آموزان دخت …

download-thesis.com/product/اثربخشی-آموزش-مهارتهای-زندگی-بر-سلامت/

ذخیره شده

دانلود و مشاهده قسمتی از متن کامل پایان نامه : [embeddoc … جامعه آماری اين پژوهش را دانش‌آموزان دختر تیز هوش دبیرستانی دوره ی اول شهر ….. آموزش مهارتهای زندگی درکاهش اختلال درکنش اجتماعی دانش آموزان دختر تیزهوش موثر است . …. بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر مؤلفه های سازگاری و سلامت عمومی بر دختران ساکن مراکز بهزیستی.

بانك موضوعات پايان نامه رشته روانشناسي- همه گرايشها | بانك …

www.iranresearches.ir/دانلود-رايگان…پايان-نامه/72-روانشناسي-همه-گرايشها.html

ذخیره شده

مشابه

بررسي رابطه وضعيت اجتماعي خانواده و متغيرهاي فردي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان … سازگاري فردي- اجتماعي در دانش-آموزان بررسي تاثير برنامه آموزش مهارت هاي … و نگرش نسبت به مواد در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان های شهرستان …

[PDF]فولادچنگcv خرداد 92 – پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و …

ihssd.shirazu.ac.ir/MyFiles/Files/1442.pdf

ذخیره شده

مشابه

اﻓــﺰارى و آزاداﻧﺪﯾﺸــﯽ در آﻣــﻮزش و ﭘــﺮورش. (. ﺗﻬﺮان،. ١٣٨٣. ) … 2. اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘـﺮدازش ﻓﺮاﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﺮ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ. ج. -. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. : -. ﻧﻘﺶ ﭘﺮدازش …. ١٣٨٨. ). ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ. اي. ﺑﺎورﻫــﺎي ﺧﻮدﮐﺎرآﻣــﺪي ﺷــﻐﻠﻲ دﺧﺘــﺮان و ﭘﺴــﺮان. دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﻲ،. ﻣﺠﻠﻪ اﺻﻮل … ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﮐﺎراﯾﻲ ﻣﺪﯾﺮان. ،. ﻣﺠﻠـﻪ ﻋﻠـﻮم …… واﻟﺪﯾﻦ در ﻓﺸﺎررواﻧﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و. ﻓﻨﻲ و ﻫﻨﺮ …

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های …

www.pdfiran.com/tabid/451/View/1312/id/4831/Default.aspx

ذخیره شده

مشابه

۲۰ آبان ۱۳۹۲ – بررسی علل اجتماعی و تربیتی دروغ گویی در کودکان دبستانی و راه های درمان آن … روش تحقیق بررسی وضعیت کیفی کتابخانه های دبیرستانی از لحاظ مدیریت …. تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در سال 86-85 … بررسي تاثير آموزش مهارت هاي ارتباطي در افزايش سلامت روان شناختي دانش …

لیست پایان نامه ها – مرکز خدمات روانشناسی سینا

www.sinacps.ir/لیست-پایان-نامه-ها/

ذخیره شده

مشابه

پایان نامه بررسی بررسی میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر دبیرستان های دولتی و … پایان نامه بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر یادگیری مهارتهای روانی حرکتی و … پایان نامه بررسی رابطه بین بازی‌های رایانه‌ای با سازگاری اجتماعی در مدارس …

[PDF]زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺰش ﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزان ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ د

refahj.uswr.ac.ir/article-1-1131-fa.pdf

ذخیره شده

توسط پاکدامن ساوجی – ‏2013 – ‏مقالات مرتبط
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑ. ﺮ اﻧﮕﻴﺰش. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ … آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ . ﺑﺤﺚ … :18/2/90. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. :9/7/91. -1. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﺔ. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. روان. ﺷﻨﺎﺳ …. ﺳﻠﻮك، اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﭘﺬﻳﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، اﺳﺘﺮس و ﺷﻴﻮه. ﻫـﺎي … ارﺗﺒﺎﻃﻲ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﺮ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ. (. ﻣﺤﻤـﻮدي …… آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن.

[PDF]استرس دانش اثربخشي آموزش هوش هيجاني بر مهارت هاي اجتماعي …

psyedu.toniau.ac.ir/article_11172_290dd568453d780ce61f0a0a477358bf.pdf

ذخیره شده

تجربی است که به منظور مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مهارت هاي اجتماعی و شیوه مقابله با … جامعه پژوهش در این پژوهش تمامی دانش آموز دختر شاهد مقطع دبیرستان شهر رشت در سال تحصیی …. بررسی خود دریافتند که بین هوش هیجانی و مقابله کارآمد … مهارت. هاي اجتماعی و ارتباطی( سازگاري اجتماعی رابطه. معنی داري وجود دارد. فتوحی ).

پایان نامه ها – حسن حیدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

faculty.iaukhomein.ac.ir/hedari/fa/page/162/پایان-نامه-ها

ذخیره شده

نام و نام خانوادگی شماره دانشجویی کد پایان نامه عنوان پایان نامه تاریخ تصویب … بررسی مقایسه اثربخشی قصه درمانی به شیوه گروهی و قصه درمانی به شیوه فردی … تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی و ذهن آگاهی بر بهزیستس روانشناختی و تاب آوری … اثربخشی آموزش مهارتهای هوش هیجانی بر خودپنداره شغلی دانش آموزان دختر دبیرستان ناحیه …

[XLS]کودکان استثنایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

www.iauq.ac.ir/cdn/C5.FileManager.Uploads/pazhohesh/علوم%20انسانی.xls

مشابه

6, 5, فاطمه صغری جانقربانیان, بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش … ورزي بر پيشرفت تحصيلي و مهارتهاي اجتماعي دانش آموزان دختر دبيرستان هاي قوچان … بررسی تاثیر آموزش مهارتهای مثبت اندیشی بر عزت نفس و سازگاری اجتماعی …… 1, ردیف, نام دانشجو, عنوان, استاد راهنما, استاد مشاور, تاریخ تصویب, کد پایان نامه …

موضوع پايان نامه | hakimaeh safaralizadeh – Academia.edu

www.academia.edu/30402800/موضوع_پايان_نامه

ذخیره شده

.1 بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ….. .254 بررسی تاثیر آموزش مهار ت های بین فردی بر افزایش سازگاری اجتماعی در … بر خودیاری .278 اثربخشی مشارکت والدین دربرنامه آموزش مهارتهای ارتباطی به روش …

فراتحلیل اثربخشی مداخله های گروهی در اختلال اضطراب اجتماعی

jip.azad.ac.ir/article_518858_111175.html

ذخیره شده

بررسی اثربخشی آموزش گروهی جرأت ورزی بر کاهش علایم اختلال اضطراب اجتماعی … پایان نامه دکتری روا ن شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روا ن شناسی دانشگاه اصفهان. … بررسی تأثیر مهارت حل مسئله بر اضطراب اجتماعی نوجوانان فاقد سرپرستی مؤثر …. بر اضطراب اجتماعی، سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی دانشجویان دختر و پسر.

نوجوانان و مهارتهای زندگی

lsfk.blogsky.com/print/post-8
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت¬های زندگی بر سلامت روان، سازگاری … پایان نامه . دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – پژوهشکده علوم اجتماعی . 1391 …. تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر خودکارآمدی و استرس تحصیلی دانش آموزان دختر پایه …. های تصمیم گیری، مهارت کنترل هیجانات، مهارت کنترل استرس، مهارت ارتباطی و مهارت …

بانک موضوع پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی

www.nevisan.net/…/1177-بانک-موضوع-پروپوزال-پایان-نامه-ارشد-روانشناسی.html

ذخیره شده

بانک موضوع پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی: در این بخش 150 موضوع … بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی، سبک های اسناد … بررسی رابطه سبک های اسناد، خودکارآمدی با مکانیسم های دفاعی در دانش آموزان دختر دبیرستانی. 66. … بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر الگوهای ارتباطی و سبک های عشق …

[DOC]1- اطلاعات شخصی – دانشگاه شهید چمران اهواز

www.scu.ac.ir/_Derakhshan/documents/resumeh.doc

ذخیره شده

مشابه

بررسی دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد الگوی پوشش و رابطه آن با وضعیت … بررسي روابط ساده و چندگانه سازگاري و مهارت هاي اجتماعي با عملكرد تحصيلي و ….. تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر الگوهای ارتباطی و احساسات مثبت نسبت به همسر در زوجین شهر اهواز … 8-2) پایان نامه های دانشجویی (دوره کارشناسی ارشد) …

بررسی تأثیر آموزش تلقیح استرس (SIT) بر کاهش استرس …

jfr.sbu.ac.ir/article/view/9173

ذخیره شده

توسط مرضیه نیک رخ
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تلقیح استرس (SIT) در کاهش استرس زناشویی … دانش‌آموزان دختر مقاطع دبیرستان شهرزرند، پژوهشنامه تربیتی، شماره 20، 77-51 . … رابطه مهارت‌های ارتباطی و سازگاری زناشویی در دانشجویان، دو فصلنامه روان‌شناسی … تأثیر زوج‌درمانی حمایت‌محور بر استرس زناشویی زوجین شهر اصفهان، پایان‌نامه …

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق

www.prozhe.org/آرشیو-کامل-پایان-نامه-های-سایت-2/

ذخیره شده

مشابه

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام … بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع …. ۷۴ پایان نامه روانشناسی – تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد ۸۲ …. و ترتیب تولد دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر ۱۴۵; ۲۰ سازگاری اجتماعی و …

وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – مهناز خسروجاوید

staff.guilan.ac.ir/javid/?lg=0

ذخیره شده

مشابه

6- بررسی عوامل مؤثر بر مهارتهای خوانانویسی دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان. … فصل نامه ناتوانی های یادگیری، دوره 2، شماره 3، پیاپی 7، 1392. 9. … اثربخشی آموزش کنش های اجرایی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان نارساخوان. … تأثیر آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر مهارتهای ارتباطی و حل مسأله در دختران شاهد و ایثارگر (1394).

[PDF]مقایسه ی رشد اجتماعی دانش آموزان نیمه بینا در مدارس تلفیقی و …

www.ensani.ir/…/20101228085636-مقایسه%20ی%20رشد%20اجتماعی%20دانش%20آمو…

ذخیره شده

حتی از مشکلات ارتباطی خود بی خبرند ( پا جینا، … آموزشر مهارت های اجتماعی لا رم به آنها همواره … دانشر آموزان استثنائی فراتر اثر نتایج تحصیلی است. …. مهم سازگاری (با محیط) است. …. بررسی تاثیر آموزشی بر آگامی و نگرشش دانشر آموزان دختر دبیرستانی نابینای … تهران در رابطه با برداشت بهداشت بلوغ پایان نامه کارشناسی ارشد.

آموزش در هزاره سوم – موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته …

ebrahimibonab.blogfa.com/post/23

ذخیره شده

مشابه

9) پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی … 43) پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان … 58) پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان.

sdf266 – 4213

8o4.ir/?p=3732

ذخیره شده

۱۹ تیر ۱۳۹۶ – بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی … ارزیابی وتصویب شده توسط کمیته داوران پایان‌نامه با درجه عالی

پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل …

bankmaghaleh.ir/پایان-نامه-بررسی-تأثیر-مشاوره-گروهی-با/

ذخیره شده

مشابه

(۱۳۸۴) بررسی تاثیر آموزشی مهارت های ارتباطی با رویکرد تحلیل رفتار …. تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی تأثیر معنادار دارد.

همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …

thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis

مشابه

24, بررسی نقش ارتباطات انسانی در تقویت فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی کانون … دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه, علوم ارتباطات اجتماعی – روزنامه نگاری, 1396-05-10 … با اثرات تغيير اقليم در دراز مدت به كمك شبكه عصبي و ارائه راهكار هاي سازگاري با آن ….. 237, اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی برکاهش استرس شغلی کارکنان …

پرسشنامه رایگان –

questionnaire1.com/

مشابه

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر ناباروری بر عزت نفس زنان … پرسشنامه رایگان بررسی میزان فوبیای اجتماعی در دانشجویان … پرسشنامه رایگان الگوهای ارتباطی …. پرسشنامه رایگان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی …… پرسشنامه رایگان بررسی موانع کاربست نتایج پایان نامه ها از دیدگاه صاحب نظران مدیریت آموزش …

[XLS]دانلود پایان نامه های رشته علوم تربیتی – دانشگاه پیام نور

pnu.ac.ir/portal/File/ShowFile.aspx?ID=6b700d4b-06de-451a-bac9…

ذخیره شده

مشابه

11, کم رویی و مهارت های ارتباطی جوانان … 14, علوم تربیتی, نادره بحری, مونا مرادی بلا کو, بررسی تاثیرات مشاوره کروهی والدین به … بررسی رابطه ی بین سخت رویی و رشد اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر, 11 … 20, علوم تربیتی, نادره بحری, نسرین نادر خانی, تاثیر اموزش شیوه های مقابله با استرس در دانش اموزان دبیرستانی, 14.

[PDF]ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺑﺮ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺶ آﻣﻮزان د – فصلنامه …

jwc.iauahvaz.ac.ir/article_523326_fd9d59ff75e0abfffb5b8141d12eabdf.pdf

ذخیره شده

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت … داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. …. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺣﯿﻄﻪ درون ﻓﺮدي و ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ،. ﻫﻤﺪﻟﯽ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﻣﻬﺎرت ….. اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺑﺮاز وﺟﻮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن. ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز. ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ.

پايان نامه ها – پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه

old.razi.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=79aa185f-a3ae-48ac-bdec…

ذخیره شده

اثربخشي فنون درمان مرور زندگي بر افزايش سازگاري اجتماعي افراد بازنشسته فرهنگي. … تاثير آموزش برنامه ريزي عصبي-كلامي بر بهبود كيفيت زندگي. … بررسي نقش ويژگيهاي شخصيتي منبع كنترل و هوش هيجاني در پيشبيني عملكرد … اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر ارتقاء سطوح نظريه ذهن دانش آموزان دختر دوره اول دبستان.

[PDF]بررسی تأثیر میزان وابستگی به اینترنت بر مهارتهای …

https://www.muslimapedia.com/…/3381_a4367f140e0b42489fe91fb9e74f526a.html

ذخیره شده

میزان مهارتهای اجتماعی دختران از پسران مورد مطالعه بیشتر است. … شکل دادن یک انقالب ارتباطی، اجتماعی و اقتصادی است و در اوج قله انق …. زدن به هویت، اضطراب، افسردگی، انزوای اجتماعی، تربیت اجتماعی، سازگاری. و. نگرشهای اخالقی و فرهنگی. تأثیر. می … کار با فناوریهای اطالعاتی و فناوریهای نوین آموزشی در مدرسه به نوعی استفاده از.

[DOC]تیزهوش – سروشه – پرسشنامه روانشناسی – psychology …

sorousheh.com/index.php?option=com_k2&Itemid=3326&id=532…

ذخیره شده

در همین راستا شاویسی زاد(1391)، در پژوهشی به بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی … اجتماعي دانش آموزان مي شود، برنامه ريزي جهت آموزش مهارت هاي زندگي به دانش آموزان با … بر سلامت روان دانشجویان دختر انجام دادند یافته ها نشان داد که،آموزش مهارت های زندگی …… پایان نامه چاپ نشده،کارشناسی ارشدروان شناسی عمومی،تهران،دانشکده روان شناسی …

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال …

webpal.ir/آرشیو-کامل-پایان-نامه-های-سایت-2

ذخیره شده

مشابه

بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه تبریز قبل از امتحانات و در ایام … بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس …. ۷۴ پایان نامه روانشناسی – تأثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان افراد ۸۲ …. تولد دانش آموزان مقطع سوم دبیرستان شهر ابهر ۱۴۵; ۲۰ سازگاری اجتماعی و هویت و …

دانلود پایان نامه ارشد: اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر …

elmyar.net/دانلود-پایان-نامه-ارشد-اثربخشی-آموزش-م-2/

ذخیره شده

عنوان : اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش آموزان دختر تیزهوش. دانشگاه آزاد اسلامی. واحد کرمانشاه. پایان نامه جهت دریافت ارشد مشاوره و راهنمایی (MA) …. آنان در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و …. (زولينگر2 و همكاران ،2006 ( در مطالعه اي به بررسي تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر …

[PDF]ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﻲ

www.iausdj.ac.ir/research/…/پایان%20نامه%20شیرخانی/pdf/منابع%20فارسی.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺑﺮرﺳﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺎرض و ﺳﺒﻚ. ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻌﺎرض ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ رازي ﺗﻬﺮان .” … ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري زﻧﺎﺷﻮي دﺑﻴﺮان زن. ﻣﺮد دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﺗﻬﺮان . ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﻜﺪه …. داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ ﺳﺎل ﺳﻮم رﺷﺘﻪ رﻳﺎﺿﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺒﺰوار . ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ارﺷﺪ،. داﻧﺸﻜﺪه روان … ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ … اﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﺎ راﻫﺒﺮد.

[PDF]09 HajAmini.indd – Baqiyatallah University of Medical …

journals.bmsu.ac.ir/jbs/index.php/jbs/article/download/145/76

ذخیره شده

توسط A Ajalli – ‏2008 – ‏بیان شده در 17 یافته – ‏مقالات مرتبط
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮﺭﺳــﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮ ﻭﺍﻛﻨﺸﻬﺎﻯ … DASS- ﺷﻬﺮﻛﻬﺎﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ (n=172) ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ …. ﻗﺪﺭﺕ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ. …. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ. ﻋﻼﺋﻢ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﺩﺑﻴﺮﺳــﺘﺎﻧﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ … (ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃــﻲ، ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺟﺮﺃﺕ …. ﺳﺎﻟﻪ ﺷــﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﻛﺘﺮﻯ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮﺯﻯ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ.

[PDF]تأثیر آموزش‌وپرورش پیش‌دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و …

tlr.shahed.ac.ir/article-1-1008-fa.pdf

ذخیره شده

Abaspour276@gmail.com. چك ده. م. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش … دختران، پیشرفت تحصیلی و سازگاری اجتماعی بیشتر و باالتری دارند . تفاوت میانگین.

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی …

c.aaiz.ir/67695-2/

ذخیره شده

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی … دانلود پایان نامه:بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي ….. با نیازهای خاص: اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر سازگاري و نگرش صميمانه دختران با … و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های عشایری شیراز · پایان نامه …

پایان نامه ها | خانواده مطهر

motaharfamily.ir/?p=2167

ذخیره شده

مشابه

دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی). خ‍ان‍واده‌. ب‍زه‍ک‍اری‌. ن‍وج‍وان‍ان‌. دخ‍ت‍ران‌. 2. … بررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ خ‍ان‍واده‌ در ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ دخ‍ت‍ر در س‍طح‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍رگ‍ان‌ ….. بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر افزایش رضایت زناشویی زنان ساکن اصفهان ….. بررسی تأثیر کلاسهای آموزش خانواده بر سازگاری رفتار دانش آموزان از دیدگاه …

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران ] -پایان …

fnm.tums.ac.ir/library/page46/lang/Fa

ذخیره شده

مشابه

اساتید راهنما:دکتر زهرا راهنورد ،فرزانه یوسفی, بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر پیشگیری از رفتارهای ناسالم کنترل وزن در نوجوانان دختر 13 تا …

بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سبک های مقابله ای – …

tehranprisons.ir/بررسی-تأثیر-آموزش-مهارت-های-زندگی-بر-سب/

ذخیره شده

۲۰ بهمن ۱۳۹۴ – هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سبكهاي مقابلهاي دانش … به منظور انجام اين پژوهش، ۶۰ دانش آموز دختر دبيرستاني …. پژوهش هاي نيز نشان داد كه آموزش مهارت هاي زندگي قادر است مؤلفه هاي سازگاري اجتماعي و عاطفي كودكان و …. بررسي رابطه سبكهاي مقابلهاي با سلامت عمومي دانشجويان، پايان نامه

[PDF]The Efficacy of Anger Management Training on Adjustment …

ijpcp.iums.ac.ir/article-1-609-en.pdf

ذخیره شده

توسط A Naveedy – ‏2009 – ‏بیان شده در 8 یافته – ‏مقالات مرتبط
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮآﻣﻮزش ﻣـ. ﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ ﺑـﺮ. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ. ي ﺳﺎزﮔﺎري آن دﺳﺘﻪ از. داﻧﺶ …. دﺧﺘﺮ و. ﭘﺴﺮ دورة اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛـﺮد و. درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺮﺧﺎﺷـﮕﺮي و ﺳـﺎزﮔﺎري ﻋـﺎ. ﻃﻔﻲ. -. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ …. 2004(. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش. ﻛﻮﺗﺎه. ﻣﺪت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺸﻢ را ﺑـﺮاي. داﻧـﺶ. آﻣـﻮز. ان. دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎﻧﻲ. داراي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ. ﻫﺎ … در اﺛﺮ درون. رﻳﺰي ﻳﺎ. ﺑﺮون. رﻳﺰ. ي اﻓﺮاﻃﻲ ﺧـﺸﻢ، آﻣـﺎدﮔﻲ اﺑـﺘﻼ. ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﺧـﺘﻼل. ﻫـﺎ. ي ﭘﺰﺷـﻜﻲ،.

لیست انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی – مادسیج

madsg.com/لیست-انتخاب-موضوع-پایان-نامه-روانشناس/

ذخیره شده

مشابه

۲۳ آبان ۱۳۹۴ – موضوع پایان نامه: بررسی نقش خلاقیت و انگیزش درونی در پذیرش … موضوع پایان نامه: اثر بخشی آموزش مدیریت خشم بر تعامل مادران با …. از حیوانات سبب رشد مهارت¬های ارتباطی، اجتماعی، روابط متقابل عاطفی و ….. به این منظور, در پژوهش حاضر تعداد ۳۰۰ دانش آموز دبیرستانی پایه اول شامل: ۵۰ نفر دانش آموز دختر تیزهوش, …

پايان‌نامه‌ها – دانشگاه خاتم

khatam.ac.ir/teacher/thesis/a.khodabakhshi

ذخیره شده

عنوان پایان نامه, تاریخ … بررسی و مقایسه رضایت زناشویی و سلامت روان در میان زنان منطقه اورامانات کرمانشاه، بیان … اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر، مریم کرمی, تابستان 1390 … رابطه تاب آوری در برابر استرس با سازگاری اجتماعی و انتخاب هدف در دانش آموزان دختر دبیرستانی، زهرا صالحی …

کلبه روان شناسی – موضوع پایان نامه

hamidyaghoobi.blogfa.com/post/29

ذخیره شده

مشابه

62 : اثر روش هاي تمريني آيروبيک و يوگا بر مولفه هاي خود توصيفي بدني دانشجويان دختر … 645 : بررسي سازگاري اجتماعي کودکان و نوجوانان مصروع (18-12 سال) شهر اصفهان … سنجي سياهه علايم اختلال خوردن (EDI) در دانش آموزان دختر پايه دوم دبيرستان هاي تهران ….. 89 : اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي بر شيوه هاي حل مساله دانش آموزان

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده – – شریف یار

sharifyar.com/subject-family/

ذخیره شده

مشابه

رتبه: ۴ – ‏بازبینی توسط شریف یاربررسي تأثير مشاوره به شيوه شناختي رفتاري بر اساس رويكرد«زير سيستم هاي شناختي … تأثير زوج درماني ارتباط شيء (محبوب) كوتاه مدت بر الگوهاي ارتباطي زوجين شهرستان خميني … بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي هيجاني بر فضاي هيجاني و كار آمدي خانواده زوجين شهر اصفهان; بررسي تأثير آموزش علاقه اجتماعي بر سازگاري و رضايت …

مأخذ شناسی

www.hawzah.net/fa/article/view/89300

ذخیره شده

مشابه

آستین افشان، پروانه: «بررسی و روند تحولات سن ازدواج و عوامل اجتماعی و …. زوجیت و همسرگزینی در شهر تهران (پژوهشی درباره میزان توافق دختران دبیرستانی و مادران آنها در …. شفیعی نیا، اعظم: «بررسی تأثیر آموزش مهارت های حل تعارضات زناشویی بر بهبود … [1] – عناوین پایان نامه های این بخش، از بین پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و …

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها

thesis.old.iaurasht.ac.ir/fa/thesis
2, مقایسه مهارت های ارتباطی، عاطفه مثبت و منفی، معنای زندگی و پذیرش اجتماعی در … از طریق حمایت اجتماعی ادراک‌شده و کیفیت زندگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی … گروهی مدل چند بعدی لازاروس بر مشکلات بلوغ دختران نوجوان کم توان ذهنی آموزش پذیر …. 95, بررسی تاثیر ادراک از تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری …

فصلنامه تحقيقات روان سنجي كودك و نوجوان ، شماره 3 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=7332

ذخیره شده

بررسي تاثير آموزش پاسخ محور در افزايش مهارت هاي ارتباطي و اجتماعي كودكان اوتيسم شهر ايلام … اجتماعي ادراك شده و باورهاي خودكارآمدي با سازگاري تحصيلي دانش آموزان دختر … براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه هاي حمايت اجتماعي ادراك شده (MSPSS)، باورهاي … با اعتياد به اينترنت در دانش آموزان پايه هاي اول تا سوم دبيرستان هاي شهر ايلام

علی رضایی شریف – دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=616&mod=scv&pgload=thesis_s&slc_lang=fa…1

ذخیره شده

خانم نرگس امام قلي زاده، بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي خودكارآمدي و خودكنترلي در كاهش مشكلات … بررسي تأثير برنامه‌ي آموزش فلسفه براي كودكان در پرورش مهارت های ارتباطی و تفكر انتقادي دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي دانشجوی ارشد تحقیقات آموزشی. … غیرمنطقی و الگوهای ارتباطی زوجین، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده.

[DOC]بسمه تعالي – دانشکده پرستاری و مامایی – دانشگاه علوم …

www.nm.umsu.ac.ir/uploads/mohaddesi.doc

ذخیره شده

مشابه

بررسی وضعیت بهداشت دوران قاعدگی در دختران دبیرستانی شهر ارومیه 1379-1378 … تاثیر آموزش بهداشت سالمندان بر اگاهی نگرش و عملکرد زنان سالمند … تبیین تجارب زیستی مادران از سازگاری با مرگ پری‌ناتال: یک مطالعه کیفی … كارگاه مهارتهاي اجتماعي ويژه معاونين فرهنگي ، دانشجويي ، مديران فرهنگي و مشاورين روساي دانشگاهها در …

بررسی رابطة مهارت‌های اجتماعی با سازگاری زناشویی زنان شاغل …

journals.iau.ir/article_521139_0.html

ذخیره شده

و فقدان مهارتهای ارتباطی و تواناییهای عاطفی، روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه با مشکلات و مسائل آسیبپذیرنموده و آنها را درمعرض انواع … از این رو یکی از راههای پیشگیری از بروزمشکلات زناشویی آموزش مهارتهای اجتماعی است. … آخرین عامل تأثیرگذار استقلالطلبی زنان میباشد. … پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی.

پروژه دات کام | پایان نامه های روانشناسی

perojeh.com/#!cat-12589

ذخیره شده

تعیین میزان افسردگی به روش غربالگری (بک) در دختران دبیرستانی … روش تحقیق بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري اجتماعي، پيشرفت تحصيلي، اضطراب حالت و اضطراب … تعيين رابطه هوش عاطفي و مهارت هاي ارتباطي ….. پایان نامه بررسی اثربخشی نمایش عروشکی برافزایش مهارت های اجتماعی دختران …

پایان نامه پیشرفت تحصیلی – برگه 2 – دانلود رایگان پایان …

1.industrythesis.ir/tag/پایان-نامه-پیشرفت-تحصیلی/page/2/

ذخیره شده

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه … متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزشی … های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر بندرعباس … پایان نامه تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر میزان سازگاری …

[PDF]بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با رضایت‌مندی والدین از …

https://jpen.ir/article-1-132-fa.pdf

ذخیره شده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر ارتباط حمایت اجتماعی والدین از سوی پرستاران با رضایت … مراقبت ویژه نوزادان در سه مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران …. بسزایی دارد و پرستاران باید به کسب مهارت های ارتباطی و ایجاد ….. در سازگاری متمرکز بر اطالعات بود. …. این مطالعه قسمتی از طرح مصوب پایان نامه کارشناسی.

میگنا – بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی بر …

www.migna.ir/vdcgqy9x.ak9u74prra.html

ذخیره شده

مشابه

۹ آذر ۱۳۹۳ – بررسی ها نشان داده اند که این گونه وسایل تنها تأثیر منفی بر روی … كه از آن‌ها مي‌توان به مشكلات بينايي، صدمات سيستم اسكلتي، چاقي، اثر بر مهارت‌هاي اجتماعي، مشكلات ارتباطي در … مسأله امنيت دانش آموزان همواره يکي از مهمترين چالش هاي نظام آموزشي و …. لغت نامه رواشناسی جامعه شناسی کولینز هویت را اینگونه تعریف می …

علوم تربیتی(مدیریت برنامه ریزی آموزشی) – موضوعاتی برای …

www.hivaabdollpour.blogfa.com/post-82.aspx

ذخیره شده

مشابه

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی دانش … پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی دانشجویان ۹۵برگ … پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و وسواس در بین دختران مقطع سوم دبیرستان …

[PDF]آﻣﻮزان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻧﺎﺷﻨﻮاي دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘ – نشریه تعلیم و …

www.exceptionaleducation.ir/files/site1/user…/bigdelielyas-A-10-181-1-2bf24ff.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎرﯾﮕﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. … آﻣﻮزﺷﯽ. ،. ارﺗﺒﺎﻃﯽ. ،. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و… ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده. ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﺣﺲ در ارﺗﺒﺎﻃﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ در رﺷﺪ … ﺳﺎزﮔﺎري. ﻫﺎي اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﻣﺤـﯿﻂ زﻧـﺪﮔﯽ. اش ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ. ﻗﺮار داده و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺎﺧﯿﺮ در رﺷـﺪ و ﭘـﺮدازش ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎي ….. دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠـﺎﻧﯽ. دﺧﺘﺮان. /10. 3. ﻧﻤﺮه ﺑﯿﺶ از ﭘﺴﺮان اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﺧﺘﺮان. و ﭘﺴﺮان در ﻣﻬﺎرت.

نمایش مقالات اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج … – دیده …

www.isw.ir/2279/نمایش-مقالات-اولین-همایش-ملی-راهکارها/

ذخیره شده

۳ تیر ۱۳۹۵ – مباني آموزشي پايان نامه در كارشناسي موسيقي بررسي اثر بخشي هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم … تأثير تحصيل والدين بر پيشرفت تحصيلي و رشد اجتماعي دانش آموزان مقطع ابتدايي بخش لوداب ۹۵-۱۳۹۴ …. بررسي تأثير آموزش مهارتهاي ارتباطي در افزايش سلامت روانشناختي

Tabtiz university of medical sciences

congress.tbzmed.ac.ir/6child/Archive

ذخیره شده

مشابه

بررسی اضطراب و افسردگی بین دختران دانش آموز دبیرستان شهرستان اندیمشک ….. بررسی تاثیر آموزش مهارت های بین فردی بر افزایش سازگاری اجتماعی در نوجوانان … اثربخشی مشارکت والدین دربرنامه آموزش مهارتهای ارتباطی به روش تحلیل …… بررسی وضعیت اجرای آیین نامه انضباطی و نقش آن در عملکرد انضباطی و رفتاری دانش آموزان.

[PDF]تأثیر آموزش بهداشت روانی بلوغ بر پرخاشگری و … – مجله …

healthjournal.arums.ac.ir/article-1-175-fa.pdf

ذخیره شده

توسط عطایی مغانلو – ‏2014 – ‏مقالات مرتبط
ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺗﺮس از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﻦ در. داﻧﺶ …. آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ و ﻣﯿ … در ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫﺎی ﺧﻮد، آﻣﻮزش ﮐﻔﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را. در ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﭘﺴﺮان داﻧﺶ. آﻣﻮز، ﻣﻔﯿﺪ و ….. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ، ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. ﺧﺸﻢ و. آرام. ﺳﺎزی ﻋﻀﻼﻧﯽ. ﻣﯽ. آﻣﻮزﻧﺪ . آرام. ﺳﺎزی ﻋﻀﻼﻧﯽ …. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ. ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ. روان. ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه. اول. ﻣﻘﺎﻟﻪ. اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه. اﺳﺖ.

موضوع پایان نامه روانشناسی تربیتی | ترجمه مقالات ISI

parsthesis.com/موضوع-پایان-نامه-روانشناسی-تربیتی/

ذخیره شده

مشابه

در این قسمت تلاش می کنیم موضوعات پایان نامه روانشناسی تربیتی، پروژه … بررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارتهاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان … تاثير آموزش كنترل تكانه بركاهش نشانه هاي ADHD دانش آموزان … تاثير آموزش مهارته اي مقابله با هيجان ها دراضطراب امتحان و عملكرد تحصيلي دختران دبيرستاني

[PDF]ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا ﭘﮋوﻫﺸﯽ – ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ (CV) اﺻﻐﺮ ﺟﻌﻔ – دانشگاه آزاد …

abhariau.ac.ir/uploads/jafari-asgar.pdf?siteid=1&fkeyid=&siteid=1…1…

ذخیره شده

ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن … ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣـﻮﺛﺮ در اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣﯿـﺰان وﺟـﺪان ﮐـﺎر ﺑـﺎ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ … ﻣﺠﺮي ﻃﺮح راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺎورﻫﺎي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ زﻧﺎن … داوري ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ارﺷـﺪ رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي روان ﺷﻨﺎﺳـﯽ و ﻣﺸـﺎوره در … ﺳـﺎزﮔﺎري زوﺟـ … ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳـﺘﯿﺮ … ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺎدران ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟـﻮان ﺳـﺎل ﺳـﻮم دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎن.

دفتر امور بانوان و خانواده > کمیته تولید محتوای آموزشی و …

https://www.banovan.ostan-khz.ir/Default.aspx?tabid=3092
1- تدوین اولویت و سرفصل های آموزشی ویژه زنان شاغل ، همسران شاغلین و دختران … عنوان پايان نامه : بررسی ویژگی های شخصیتی ، سبک های دلبستگی ، مهارتهای … تأثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر الگوهای ارتباطی و احساسات مثبت نسبت به … به مدرسه ، خودپنداره تحصیلی ، یادگیری شیوه موفقیت در مدرسه و سازگاری اجتماعی دانش آموزان.

پیام نورطبس spss پایان نامه تحقیق سمینار

tabaspnu.blogfa.com/post/10

ذخیره شده

پیام نورطبس spss پایان نامه تحقیق سمینار – لیست پایان نامه های روانشناسی و علوم … بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی.

بایگانی‌ها روان شناسی اجتماعی – روان شناسی

psyd.ir/tag/روان-شناسی-اجتماعی/

ذخیره شده

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی. عنوان : بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران …

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و مشاوره – اداره پژوهش …

psychology.old.iiau.ac.ir/…/عنوان.پایان.نامه.های.اجرا.شده.در.دانشکده.علوم.تربیتی.و.ر…

ذخیره شده

وضعیت تصویب پایان نامه … اثرات آموزشهای غیر رسمی در فرهنگسراهای تهران بر رشد اجتماعی و شناختی کودکان پیش دبستانی … بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر بهبود رفتار دانش آموزان دوره راهنمایی آ- پ شهرستانهای استان تهران 89- …. تأثیر آموزش هنر بر خلاقیت دانش آموزان دختر دوره ابتدائی شهرستان اسلامشهر سال 90- 89.

کافی نت دانشجویان – بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر …

4223682.blogfa.com/post-1828.aspx

ذخیره شده

مشابه

کافی نت دانشجویان – بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و – … آنان در رشد و تکامل عواطف و مهارت های اجتماعی لازم جهت سازگاری موفق با محیط اجتماعی و زندگی موثر … دادند که آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر گروه آزمایش ….. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه الزهرا.

پایان نامه های رشته روانشناسی1 – جدیدترین پایان نامه های دفاع شده

iranresearch.mihanblog.com/post/10

ذخیره شده

۳ دی ۱۳۹۵ – 10020 بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی 100 10021 بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و …

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی – خرید پایان نامه …

shopthesis.com/1395/02/12/دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-روانش/

ذخیره شده

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی,واقعیت درمانی,خانواده درمانی … بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی سال ۹۲ … رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان سال ۹۳ …

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر …

2g7n84.abtindls.ir/
دانلود پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی – خرید آنلاین و دریافت.

[PDF]دریافت فایل

www.iranculture.org/UserFiles/Rahbord/Issue_Rahbord_Farhang_No12-13.pdf

مشابه

۳ بهمن ۱۳۵۲ – فهرست منابع )فارسي يا غيرفارسي( در پايان مقاله به. ترتيب الفبايي نام … بررسي فرهنگ سازماني شوراي فرهنگي اجتماعي زنان …… بررس ي اثر روان درمانگري كوتاه مدّت »آموزش خودمهارگري« با و 9. … )1383(. مقايسه اي در طرز فكر مذهبي كالس سوّم دبيرستان هاي اسالمي و 18. … پايان نامه كارشناسي روان شناسي.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از …

www.downloadpaper.ir/دانلود-متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رایگان-…

مشابه

۱۲ دی ۱۳۸۹ – 4004 – تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مططلب دانش آموزان (چکیده) ….. 4259 – کیفیت فرضیه ها در پایان نامه های دکتری علوم سیاسی گرایش …. و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی دانشجویان (چکیده) …… 5376 – بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بررضایت زناشویی …

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · …

https://github.com/tesseract-ocr/langdata/blob/master/fas/fas.wordlist
۳ تیر ۱۳۹۴ – آموزش. استان. وبلاگ. ارسال. نوشته. افزار. شهرستان. جستارهای. دست. اخبار … میکند. قسمت. ورود. تشکیل. مرداد. عشق. قیمت. شکل. شهریور. بیش. نامه. دلیل. طول … دختر. قانون. گالری. مدت. افزایش. گفت. دستگاه. خارج. مشخصات. شعر. جای ….. دبیرستان ….. تاثير. كارخانه. برپا. ماهانه. سوخته. سطحی. تحقق. اجتماعی،. شکلک.

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-تأثیر-آموزش-مهارت-های-ارتباطی-بر-سازگاری-…

ذخیره شده

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.). گرایش: عمومی. بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی. چکیده. هدف از این …

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر شیوه‌های فرزند پروری بر رشد …

saeedsun.ir/blog/2017/10/08/دانلود-پایان-نامه-بررسي-تاثير-شيوه‌ها.html

ذخیره شده

۲ ساعت پیش – دانلود پایان نامه بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان.

[DOC]بررسي اثر بخشي آموزش مهارتهاي زندگي به شيوه گروهي بر …

journals.ihu.ac.ir/index.php/cwfs/article/view/2706/1166

توسط خدابخش – ‏2014
برنامه آموزش مهارتهاي زندگي توانست به طور معناداري سازگاري زناشويي زنان را … ازدواج پیوندی اجتماعي است كه پايه و اساس ارتباط انساني را تشكيل … اگر زوجين بهطور مناسب مهارتهاي زندگي و از جمله مهارتهاي ارتباطي و حل تعارض را كسب …. پایاننامه کارشناسیارشد رشته روانشناسی، دانشگاه اصفهان، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

پایگاه خبری تحلیلی فردا | Farda News

www.fardanews.com/

ذخیره شده

مشابه

زنان غربی بیشتر از زنان ما اصول را رعایت می‌کنند/ آموزش و پرورش به تربیت نفس …. در برخی از شهرهای جدید مثل پردیس باقی مانده که در حال بررسی و رفع می باشد.

پایان نامه تأثير آموزش مهارتهاي زندگي مبتني بر قصه بر …

www.arasfile.com › تمامی فایل ها

ذخیره شده

۳۰ آبان ۱۳۹۵ – پایان نامه تأثير آموزش مهارتهاي زندگي مبتني بر قصه بر سازگاري اجتماعي – عاطفي كودكان پيش دبستاني دختر زندگی سازگاری مهارتهای اجتماعی مهارت آموزش فردی کودکان. … بررسی کنونی راندمان آموزش مهارتهای زندگی براساس داستان‌گویی را بر … مهارتهای فردی و مهارتهای ارتباطی و بین شخصی از جمله مهارتهای اجتماعی …

سلامت روان و رابطه فرد با جامعه در ساختارهای استبدادی و …

asre-nou.net/php/view.php?objnr=42025

ذخیره شده

۲۲ ساعت پیش – بسیاری از بیماریها، مشکلات زندگی اجتماعی و معضلات شخصی، … در قرن حاضر،دانش روان‌شناسی و مهارت‌های مدیریت روان جزء الزامات زندگی بشری گردیده است. … از لحاظ روانی و عاطفی بتوانند با محیط خود سازگاری نموده و راه حل های مطلوب‌تری را …. که آمار اختلالات روانی در جامعه ما در سطح بالائی قرار دارد، بررسی ها نشان می …

روش تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر … – دانلود …

www.aranthesis.ir/…/روش-تحقیق-بررسی-تاثیر-آموزش-مهارت-های-زندگی-بر-عزت-ن…

ذخیره شده

خلاصه روش تحقیق بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس، سازگاری اجتماعی، … گذراندن درس مهارت های زندگی، سازگاری اجتماعی دانش آموزان را سبب می‌شود. … به همین منظور از بین 360 نفر دانش آموز دختر سال اول دوره دبیرستان، 60 نفر دانش … کودکان در فرآیند رشد و بالندگی خود، مهارتهای ارتباطی و نحوه مقابله با چالشهای زندگی …

پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش …

oodl.ir/html-22391-پایان-نامه-بررسی-تاثیر-آموزش-مهارتهای-2017-06-16.html

ذخیره شده

۲۶ خرداد ۱۳۹۶ – پایان نامه بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش سلامت … های روانی – اجتماعی دارند و ارتقای مهارتهای مقابله ای و توانایی های روانی – اجتماعی در … دختر پابۀ سوم مقطع راهنمایی و پایۀ سوم مقطع دبیرستان در شهرستان تهران منطقه چهار ) مقدمه دورۀ. …. مهارتهای روانی حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان 2017-08-05

پروپوزال مقایسه سبک های هویت و مهارت های اجتماعی در دانش …

www.aradoc.ir › پایان نامه › پایان نامه روانشناسی

ذخیره شده

آیا سبک های هویت و مهارت های اجتماعی در دانش آموزان دختر دبیرستانی نابینا و ناشنوای … اسبلیو گوارا مهارت اجتماعی را مترادف با سازگاری اجتماعی میدانند از نظر آنها مهارت ….. پایان نامه بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی در افزایش سلامت روانشناختی …

[PDF]بررسی رابطه استرس شغلی با فرسودگی شغلی در کارکنان …

pantajournals.ir/uploads/pdf/201662413512116.pdf

ذخیره شده

شاغالن حرفه های مختلف در چنین شرایطی در جریان سازگاری با محیط اجتماعی … در واقع فرسودگی شغلی در اثر برخی شرایط نامساعد سازمانی ایجاد می شود اما در … فرسودگی شغلی مدیران آموزشی در دوره دبستان و دوره دبیرستان بیشتر از مدیران آموزشی زن … های آموزشی مناسب تشکیل داده شود، مهارت های افراد ….. هرشهر کرج، پایان نامه کارشناسی.

دکتر حسین فکوری حاجی یار – مرکز مشاوره دکتر فکوری

drfakoori.com/Home/Entity/b816ceea-b89c-4b1b-8d77-85120f56be89?Type=3

ذخیره شده

15 – استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد آقای سید حسین حسینی غفاری رشته علوم … تحت عنوان: بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر … جو عاطفی خانواده با سازگاری فردی و اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر … بررسی تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر عزت نفس و خودکارآمدی دختران پایه سوم …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *