دانلود کامل پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم

پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم در 100 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
بازدید ها 29
فرمت فایل doc
حجم فایل 3687 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 100

پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم

فروشنده فایل

کد کاربری 25235

کاربر

پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم در 100 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار 1

فصل اول 3

طرح تحقیق 3

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق 4

اهمیت انجام تحقیق 6

اهداف كلی تحقیق 6

هدف های ویژه تحقیق 6

روش انجام تحقیق 7

فصل دوم 8

مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن 8

2_1: تاریخچه 9

2_2: انواع آنتن ها از نظر كاربرد 11

الف) آنتن هرتز 11

ب) آنتن ماركنی 11

پ) آنتن شلاقی 12

ت ) آنتن لوزی ( روبیك) 12

ث) آنتن V معكوس 12

ج) آنتن ماکروویو 13

چ) آنتن آستینی 16

ح) آنتن حلزونی 16

ذ) آنتن های آرایه ای ARRAY ANTENNA 17

2-3 : پارامترهای آنتن 18

نمودار پرتو افکنی آنتن ها 18

دستگاه مختصات نمایش نمودار پرتو افکنی 18

نمودار پرتو افکنی سه بعدی و دو بعدی 19

نمودار پرتو افکنی درفضای آزاد و در مجاورت زمین 22

نمودار پرتو افکنی آنتن فرستنده و گیرنده 22

جهت دهندگی آنتن ها 23

پهنای شعاع و پهنای شعاع نیم توان 23

شعاع های فرعی آنتن ها 24

مقاومت پرتو افكنی آنتن 25

امپدانس ورودی آنتن 25

سطح موثر یا سطح گیرنده آنتن ها 26

طول موثر آنتن 27

پهنای نوار فركانس آنتن ها 27

پلاریزاسیون آنتن ها 28

پلاریزاسیون خطی 29

پلاریزاسیون دایره ای 30

پلاریزاسیون بیضوی 30

ساختمان مكانیكی آنتن ها 31

اندازه آنتن 31

نصب آنتن ها 31

خطوط انتقال و موج برها برای تغذیه آنتن ها 32

رسانا و نارساناهای مورد استفاده در ساختن آنتن ها 33

محافظت آنتن در برابر عوامل جوی 34

فصل سوم 35

شبکه های کامپیوتری شبکه های بی سیم 35

2-1:سخت افزار شبکه 36

2-1-1: شبکه های ﭘخشی(broadcast network) 37

2-1-2: شبکه های همتا به همتا (peer-to-peer network) 37

2-1-3:شبکه های شخصی (personal area network) 37

2-1-4:شبکه های محلی (local area network) 37

2-1-5:شبکة شهری(Mtropolitan Area Network) 39

2-1-6:شبکة گسترده (Wide Area Network) 39

2-1-7:شبکة بی سیم (wireless network) 41

2-1-8:شبکة شبکه ها (internetwork) 42

2-2: نرم افزار شبکه 42

2-2-1:لایة فیزیکی (Physical layer) 46

2-2-2: زیر لایة نظارت بر دسترسی به رسانة انتقال ( MAC) 46

2-2-3:لایة شبکه 47

2-2-4:لایة انتقال(Transport layer) 47

2-2-5:لایة کاربرد (Application layer) 47

2-3: شبکه های محلی بی سیم (802.11) 48

2-3-1: ﭘشتة ﭘروتکل 802.11 49

2-3-2: لایة فیزیکی در 802.11 49

2-4: شبکه های بی سیم باند گسترده 51

2-4-1: لایة فیزیکی در 802.16 52

فصل چهارم 55

آنتن های هوشمند 55

بخش اول 56

آنتن های هوشمند در شبکه های بی سیم 56

تداخل هم کانال 57

اثرات محوشدگی 57

4_الف_1: جوانب تکنولوژی سیستم آنتن هوشمند 60

4- الف – 2: مدلهای کانال 62

4-الف-2-1:مدل لی Lee s Model 62

4-الف- 2-2: A Model of Discreteiy Didposed , Uniform set Of Evenly

Spread scatterers 63

4- الف-2-3: مدل ماکروسل (Macro cell Model) 64

4-الف-2-4: مدل باند عریض میکروسل (Macrocell Wide Band Model) 65

3-الف-2-5: Gaussian Wide – sene stionary ,uncorrelated scattering

(GWSSUS)model 65

3-الف-2-6: مدل زاویه دریافت گاوسی (Gaussian angle of) 66

4-الف-2-7-: مدل کانال با بردار متغیر زمانی (Time –varying-vector channel model)

4-الف-2-8: مدل شهری واقعی(typical urban (tu/model)) 67

4-الف-2-9: مدل شهری بد(Bad urban (Bu) model) 68

4_الف_3:آرایه های هوشمند:آنتن و بهره های مختلف 68

انواع آنتن های هوشمند 70

4-الف-4:ردیابی وتكنیك های بیم آرایه سوئیچ شده 74

4-الف –5: راهبردهای شكل دهی بیم ثابت 75

4- الف – 6: پردازش آرایه از طریق شكل دهی بیم 76

4 الف 6- 1: الگوریتم های پایه شكل دهی سیگنال 77

4- الف-6-2: تركیب های آرایه ای تنظیمی 80

4-الف –6-3: تركیب آرایه پرتو سوئیچ شده 81

مثال 1-4 85

4-الف-7: نكات نتیجه گیری شده 88

بخش دوم 89

آنتن های آرایه فازی 89

4-ب-1:تاریخچه 89

4-ب-2: انواع آرایه ها 89

4-ب-2-1: آرایه های خطی (Linear Array) 90

4-ب-2-2:آرایه های مسطح (Planar Array) 90

4-ب-3: ویژگی های آرایه فازی 92

4-ب-3-1: تکنولوژی شیفت دهنده فاز 92

4-ب-3-2:تکنولوژی شیفت دهنده فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر 93

فصل پنجم 95

نتیجه و ﭘیشنهاد 96

منابع 97

فهرست اشكال

عنوان صفحه

شكل2.1:آنتنVمعكوس 12

شكل 2.2 : آنتن های بوقی مستطیلی. الف- بوق قطاعی صفحه H ؛ ب – بوق قطاعی صفحه

E ؛ ج- بوق هرمی. 14

شكل 2.3 : الف- آنتن دو مخروطی نا محدود ؛ ب- آنتن دو مخروطی محدود 15

شكل2.4: الف- پرتو تشعشعی یك آنتن دو مخروطی نامحدود ؛ ب- آنتن دیسك و مخروط 16

شكل 2.5 : آنتن حلزونی 17

شكل 2.6: دستگاه مختصات كروی 19

شكل2.7 : نمونه نمودار پرتو افكنی سه بعدی 20

شکل 2.8: نمودار پرتو افکنی میدان الکتریکی یک آنتن. 21

شکل2.9: ترتیب آنتن ها در تعیین نمودار پرتو افکنی 22

شكل 2.10: نمودار پرتو افكنی یك آنتن عملی. 24

شكل2.11: مدار معادل آنتن از نظر پرتو و تلفات 26

شكل2.12: آنتن متصل به بار و مدار معادل تونن آن؛ الف: آنتن ب: مدار معادل 26

شكل2.13:آنتن خطی به طول 27

شكل2.14: وضعیت آنتن فركانس 30 كیلو هرتز 32

شکل 1،3: لایه ها و پروتکل ها و واسطه ها 44

شکل 3,2:انتقال اطلاعات در یک شبکه 5 لایه 45

شکل 3،3: پشته پروتکل 802.11 49

شکل3,4:پشته پروتکلی16,802 51

شکل3,5: محیط انتقال در 802.16. 52

شکل 3,6: فریم ها و برش های زمانی در روش) TDD(Time Division Duplexing 54

شکل 4.1: مدل لی (ES انتشار دهنده موثر ؛ MU: ایستگاه پایه ؛ AE عنصر آرایه) 63

شکل 4.2: یک مجموعه ای انتشار دهنده های یکسان که بطور یکنواخت و مجزا

از هم قرار گرفته اند.(ES: انتشار دهنده های موثر، BS: ایستگاه مرکزی) 64

شکل4.3: مدل میکروسل یک کانال بی سیم (BS: ایستگاه مرکزی , MU: واحد متحرک) 65

شکل 4.4: کانال بی سیم مدل باند عریض محیط میکروسل:

(MU, BS منطقه بیضی هستند) 65

شکل 4.5: مدل کانال بی سیم روی یک پرتو دلخواه از انتشار دهنده های بنا نهاده شده است.

هر انتشار دهنده یک دسته ای ازانتشار دهنده های کوچکتر است. 66

شکل 4.6: مدل زاویه دریافت گاوسی ویژه یک پرتو یک واحد انتشار دهنده ها:

انتشار یک سیگنال واحد اصلی است. 66

شکل 4.7: مدلRay leighمربوط به محیط همزیستی انتشار دهنده های محلی

(local scatterer) و انتشاردهنده های اصلی. 67

شکل 4.8:محیط کانال سمتی شهری بد با یک جفت از پرتوهای اولیه و ثانویه 68

شکل4.9: طرح ترکیبی اختلافها به صورت انتخابی بر مبنای بیشترین SNR خروجی

پایه ریزی شده است. 69

شکل 4.10: روش ترکیب بر مبنای بیشترین درصدSNR 69

شکل 4.11: طرح ترکیب بر مبنای بهره مساوی: خروجی مطابق با جمع هم فازها

از سیگنال های شاخه آرایه می باشد. 70

شكل4.12: تركیب آنتن هوشمند و بخشهای كنترل سیگنال مربوطه. 72

شكل 4.13: مثالی از یك ماتریس Blass: یك ساختار سه عنصره جهت

تولید سیم كناری عریض. ماتریس 75

شكل 14،4: تكنیك های شكل دهی بیم؛

(a): روش پایه باند (b).DOA/los: استراتژی مشخص طراحی. 77

شكل 4.15: بیم های مستقیم برای یك آنتن هوشمند 80

شكل 4.16: تركیب آرایه سازگار: (a) مدل Applebaum (b) مدل widrow 81

شكل 4.17: یک پایه دو بیم ماتریس .Butler BMP#1): بیم شکل یافته با پورت ورودی#1) 82

شکل:4.18 هیبرید چهار گانه ابتدایی ناشی از کاربرد کاربرد یکTجادویی: یک آرایه دو المانه؛

Tجادویی؛ بیم در برابر پورت های بر انگیخته شده؛و مسیر تاخیر بهبود یافته از بیم پورت 4. 83

شکل 4.19:هیبرید چهارگانه تزویج شده بر مبنای راستا(الف):هیبرید تزویج شده پهلویی؛

(ب)هیبرید تزویج شده عمودی؛S:شکاف تزویج شده در فضای حائل بین دو موجبر؛

و،ML:ظرفیت منطبق شده. 84

شكل 4.20: تركیب چهار موقعیت در پرتو قابل سوئیچ برای استفاده در

ماتریس Butlar: (ps): شیفت دهنده فاز) 85

شكل4.21 : نمایش نقش هیبریدچهارگانه در ماتریس Butler چهارالمانی:

هیبرید یك اختلاف فاز درجه را در ارسال عرضه می كند. 86

شکل 4.22:پیاده سازی آنتن هوشمند با سوئیچ قابل برنامه ریزی 87

شکل 4.23:آرایه خطی. 90

شکل4.24: آرایه فازی از نوع مسطح. 91

شکل 4.25:آرایه مسطح مستطیلی. 91

شکل 4.26:سوییچ های میکروالکترومکانیکال 93

شکل 4.27:شیفت دهنده ی فاز دی الکتریک ولتاژ متغیر 93

پیشگفتار

از سال 1877م كه نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت كرده است و این پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینكه آنتن ها جزئی از یك سیستم مخابراتی الكترونیكی هستند، بایستی تكنولوژیست ها و مهندسین برق الكترونیك در این زمینه دانش كافی داشته باشند. امید است در این مقال اندك كه در زیر به اجمال عنوان فصول آن را خواهیم آورد، قدمی هر چند كوچك در این راه برداشته باشیم .

این پایان نامه از 5 فصل تشكیل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد. قابل ذكر است كه اهداف ویژه تحقیق در این مساله نیز با توجه به عنوان و روش انجام این تحقیق به جای فرضیه ها و سوال های تحقیق در طرح تحقیق گنجانده شده است.

در فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . آنتن مایكروویو بوقی و مخروطی و نیز آنتن های آرایه ای از جمله آنتن های مهم مورد بحث می باشند . جهت دهندگی آنتن ، پهنای شعاع آنتن ، مقاومت پرتو افكنی آنتن ، امپدانس ورودی آنتن ، سطح موثر و طول موثر آنتن پلاریزاسیون آنتن و … نیز از جمله شاخص ترین پارامترهای آنتن می باشند كه در این فصل درباره آنها سخن گفته شده است .

در فصل سوم به بحث پیرامون شبكه های كامپیوتری می پردازیم . مطالب مورد بحث در این فصل شامل توضیح مختصری در مورد سخت افزار شبكه ، نرم افزار شبكه ، پشته ی پروتكلی 802.11 – به عنوان مهمترین شبكه ی محلی بی سیم – و نیز پشته ی پروتكلی 802.16 – مهمترین شبكه ی بی سیم باند گسترده- می باشند .

در فصل چهارم آنتن های هوشمند و كاربرد و مزیت آنها در شبكه های بی سیم در بخش اول این فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد بحث قرار می گیرند .

فصل پنجم نیز نتیجه گیری كلی و پیشنهاد به دیگر پژوهندگان علاقه مند به این موضوع را شامل می شود . امید كه مفید محضر خوانندگان محترم قرار گیرد .

طرح تحقیق

تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق:

همانطور كه می دانید عنوان شبكه در برگیرنده مفهومی وسیع است كه شبكه چاه های آب روستایی ( قنات ها)، شبكه ی نهرها و كانال های آبیاری مزارع، شبكه آب و فاضلاب شهری، شبكه گاز شهری، شبكه پدافند هوایی و نیز شبكه های كامپیوتری هر كدام به نحوی تداعی كننده مفهوم كلی این كلمه می باشند.

البته واضح است كه با توجه به پیشرفت چشمگیر كامپیوتر و تكنولوژی های وابسته به آن (جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات) در دنیای امروز، شبكه های كامپیوتری در تمامی مفاهیم كه از شبكه عنوان شد، وارد شده اند، و نرم افزار های كامپیوتری كارهای مدیریت، نظارت و كنترل كلیه شبكه های یاد شده را به عهده گرفته اند. پیوند فرخنده كامپیوتر و مخابرات اتفاقی بود كه هر دو صنعت را دچار تحولات عظیم كرد. اكنون دیگر مفهوم اتاقی با یك كامپیوتر بزرگ به نام « مركز كامپیوتر» كه افراد كارهایشان را به آنجا می آورند، به كلی منسوخ شده است. مدل قدیمی كامپیوتر بزرگی كه تمام كارهای محاسباتی سازمان را انجام می دهد، اكنون جای خود را به تعداد زیادی كامپیوتر كوچك متصل به هم داده است. به این سیستم ها شبكه های كامپیوتری (computer netwoks) گفته می شود.

دو كامپیوتر وقتی « به هم متصل اند» كه بتوانند با یكدیگر اطلاعات رد و بدل كنند. الزامی نیست كه این اتصال از طریق سیم های مسی باشد، فیبرهای نوری، امواج مایكروویو، مادون قرمزو ماهواره های مخابراتی هم می توانند عامل این ارتباط باشند.

در اینجا پس از طرح مساله شبكه های بی سیم، مهمترین مساله بررسی آنتن های قابل استفاده در این شبكه ها می باشد، كه در ابتدا لازم می دانیم تاریخچه مختصری از پیدایش آنتن را نیز در اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم.

مبنای نظری آنتن ها بر معادلات ماكسول استوار است. جیمز كلارك ماكسول[1] (1831-1879) در سال 1864 در حضور انجمن سلطنتی انگلستان نظریه خود را ارائه داد؛ مبنی بر اینكه نور و امواج الكترو مغناطیسی پدیده های فیزیكی یكسانی دارند. همچنین پیش بینی كرد كه نور و اختلالات الكترو مغناطیسی را می توان به صورت امواج رونده دارای سرعت برابر توجیه كرد. در سال 1882 فیزیكدان آلمانی هاینریش هرتز[2] (1894-1875) با افزایش تحقیقات در این زمینه ادعای ماكسول را در عمل اثبات كرد و نشان داد كه امواج الكترو مغناطیسی در فضا منتشر می شود. هرتز، آنتن هایی از نوع دو قطبی و سهموی را نیز ساخت. مهندس برق ایتالیایی ماركونی (1937-1874) نیز یك آنتن استوانه میكروویو در طول موج 23 سانتی متری را ساخت، ولی كارهای بعدیش برای حصول برد مخابراتی بهتر در طول موج های بلند تر بود. فیزیكدان روسی الكساندر پوپوف[3] (1895-1905) نیز اهمیت كشف امواج رادیویی را توسط هرتز تشخیص داد و یك سال بعد، قبل از ماركونی[4] شروع به فعالیت كرد. اغلب افتخار كاربرد اولین آنتن در اولین سیستم رادیویی را در سال 1879 برای ارسال سیگنال از كشتی به ساحل در مسافت 3مایل به او می دهند. در هر حال این ماركونی بود كه رادیوی تجارتی را توسعه داد و مخابرات رادیویی را در ماورای اقیانوس اطلس ایجاد كرد. ماركونی را پدر رادیوی آماتور می شناسند. لازمه ارتباط در این سال ها با آنتن محدود به وجود مولدهای سیگنال بود. ساخت مولدهای سیگنال كلایسترونی و مگنترونی ( در حدود یك گیگا هرتز ) باعث شد كه آنتن های بوقی توسعه یابند. در طول جنگ جهانی دوم اولین كوشش ها جهت توسعه آنتن های مدرن برای رادار انجام گرفت، و هم اكنون آنتن های پیشرفته ای جهت ارتباط مایكروویوی و راداری ساخته می شوند. كه آنتن های آرایه فازی از جمله ی این آنتن ها می باشند. كه در فصول آتی به آنها خواهیم پرداخت.

اهمیت انجام تحقیق:

با توجه به پیشرفت روز افزون تكنولوژی ارتباطات و البته ارتباطات بی سیم، درجه اهمیت شبكه ها، به ویژه شبكه های بی سیم برای عموم و البته دانشگاهیان پر واضح است. اما مطلب مورد بحث درباره اهمیت انجام این تحقیق، میزان كارایی نتیجه این پژوهش در مسیر رشد و تعالی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است، كه در این مقال بایستی به آن پرداخته شود.

همانطور كه می دانید شبكه پدافند هوایی كشور C3 از زمان شهید بزرگوارسر لشكر منصور ستاری در مسیر تمركز و هماهنگی بهینه و در واقع نهادینه كردن سیستم C4I و ورود كامپیوتر به این عرصه، قرار گرفته است. در این راستا بر آن شدیم، كه با مطالعه در مورد شبكه های كامپیوتری و ملزومات آنها بستری جهت آمادگی هر چه بیشتر خود و نیز خوانندگان محترم فراهم آوریم؛ كه به توسعه و پیشرفت در شبكه پدافند هوایی كشور در آتیه نزدیك انجامد. (ان شاء ا… ) زیرا كه معتقدیم دست یابی به هر تكنولوژی و پیشرفت در آن، منوط به شناخت پایه ای و بنیادی آن تكنولوژی می باشد. در این بین با توجه به گستردگی قلمرو فضایی كشور و مخارج عظیم ارتباطات باسیم، تكنولوژی شبكه های بی سیم از ملزومات این امر به نظر می رسد؛ كه ما سعی كرده ایم به معرفی آنها بپردازیم امید كه مقبول حق و مطلوب نظر خوانندگان قرار گیرد.

رابطه4.4:

كه اولین جمله جزء مسیر بوده كه به دامنه و فاز پیچیده از عنصرام بر می گردد و زاویه دریافتیطرح فضایی مربوطه را نشان می دهد. روش دوم مشابه روش اول بوده به جز یك مورد كه بردارهای پاسخ فازی DOA در آن جایگزین نمودارهای آرایه فازی از نوع اول شده اند. این روش گره هایی را در تمامی DOAها(سمت دریافت ها)قرار می دهد (به جز برای كاربران مطلوب به گونه ای تداخل را به حداقل می رساند) به عنوان مثال قرض كنید k امین واحد سیار دارای یك مسیر سیگنال مستقیم باشد و سبب ایجاد سیگنال چند مسیره به ترتیب توسطDOA های و شود،. برداری های اندازه گیری آن به صورت زیر طراحی شده اند؛ فرض كنید كه دو منبع مستقل 1و2 وجود دارد به ترتیب توسط بردارهای اندازه گیری را طراحی كرده كه به صورت زیر است. وشناسه سیگنال دریافتی دقیقا برابر با یكی از سیگنالهای منبع 1 است. بدین معنا كه كه اگر هر دو منبع سیگنال های هم كانالی را ارسال نمایند، كاربر سیار 1 تنها سیگنال مطلوب از منبع 1 را دریافت می كند. با این تفاسیر كه انتخاب به منزله انتخاب الگوی انتخاب آرایه آنتن در تمامی مسیرها به جز دراست. در بهترین حالت می تواند طراحی شود به گونه ای که پترن بجز در ، در تمامی سمت های دریافت خود از بین برود، که در این مورد کاربر 2 فقط سیگنال مطلوب از منبع 2 را دریافت می کند. در بحث بالا بیان كننده بردار ماتریس A در لحظه شروع می باشد.

دومین تكنیك الگوریتم فضایی ارتباط ها از طریق الگوریتم بدست آمده در جهت ایجاد بردارهای اندازه گیری ایجاد می شود. متدهای مربوط به آن به صورت زیر است:

.Complex-conjvcate spatial signature algoritm

.pseudoinverse Complex-conjvcate spatial signature algoritm

دراولین روش، هدف اصلی به حداكثر رساندن توان سیگنال یا نسبت سیگنال به نویز می باشد و سعی آن از بین بردن تداخل نمی باشد.

متد دوم مشابه اولی بوده، به جز اینكه بردارهای اندازه گیری آن متفاوت با روش اول است. به این معنا كه بردار اندازه گیری در روش دوم بر اساس طرح فضایی منبع مشخص شده است كهبرای و1=.بردار اندازه گیری دامنه و فاز مربوطه را تنظیم نموده به گونه ای كه سیگنال ها دقیقا در موقعیت سیگنال بهره قرار می گیرند. به عنوان مثال اگر دو منبع مجزای 1و2 وجود داشته باشد؛ بردارهای اندازه گیری و مربوط به پترن منبع 1وجود داردكه به صورت0= و0=می باشند. هر چند پترن آرایه مربوط به منبع 2 در مناطقی که سمت های دریافت مربوط به منبع 1 از بین می رود عمل نمی کند.همه اینها نیازمند این است که گویای این نباشد که بر هر دوی و عمود است. جهت كنترل فاز هر دو مسیر طراحی شده است. همانطور كه در بالا اشاره شده است، مفهوم سیستم هوشمند با استفاده از یكی از دو روش بالا صورت می گیرد.

ردیابی یا طرح پردازش بیم سوئیچ شده كه قبلا بیان شده است، اولین روش به ردیابی هر سیستم مشترك در یك سلول داده شده و با الگوی بیم منفرد بر می گردد. و تكنیك دوم متد انتخاب سازگار با محیط رادیو فركانسی بوده و بیم را در مسیر اشتراكی هدایت می كند و از عبور پترن در مسیر تداخل جلوگیری به عمل می آورد. چنین سیستم هایی معمولا نسبت به سیستم های بیم سوئیچ شده، پردازش سیگنال دیجیتالی متمرکزتری داشته و نیز بسیار گران می باشند.توضیح آنالیزی آرایه تنظیمی نیز بطور ریاضی تمرکز می یابد.


پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم
– ذخیره شده
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را
فراهم آورد به صفحه دانلود فایل(پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم)خوش آمدید
برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پایان نامه
بررسی آنتن و شبکه های بیسیم}را دانلود خواهید کرد پایان نامه بررسی آنتن و شبکه
های …
دانلود پروژه آنتن و شبکه بیسیم – پاورجام
– ذخیره شده – مشابه
۴-۱-۴-ردیابی وتکنیک های بیم آرایه سوئیچ شده. ۴-۱-۵- راهبردهای شکل دهی بیم ثابت.
۴-۱-۶-پردازش آرایه از طریق شکل دهی بیم. ۴-۱-۷-نکات نتیجه گیری شده. ۴-۲-آنتن های
آرایه فازی. ۴-۲-۱-تاریخچه. ۴-۲-۲-انواع آرایه ها. ۴-۲-۳-ویژگی های آرایه فازی. فصل پنجم :
نتیجه گیری و پیشنهادات. منابع. پروژه های مرتبط : پایان نامه بررسی و شبیه سازی …
پایان نامه انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم | ویکی پاور
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم. این پایان نامه به بررسی
انواع آنتن و کاربرد آنتن ها در شبکه های بی سیم میپردازد که شامل 4 فصل مبانی آنتن،
شبکه های کامپیوتری، آنتن های هوشمند و آنتن های آرایه فازی پرداخته است. آنتن ها از
نظر كاربرد و ساختار به انواع مختلفی از قبیل آنتن هرتز، آنتن ماركني، آنتن شلاقي،

دانلود پروژه بررسی شبکه های بی سیم Wi-Fi – 20میخوام
– ذخیره شده – مشابه
4 نوامبر 2015 … شماره پروژه : 111 عنوان پروژه : بررسی شبکه های بی سیم Wi-Fi تعداد صفحات : 164
شرح مختصر پروژه : این پروژه با عنوان بررسی شبکه های بی سیم Wi-Fi برای … 1-7-
3- توان آنتن 1-8- عناصر فعال شبکه‌های محلی بی‌سیم 1-8-1- ایستگاه بی سیم 1-8-2-
نقطه ی دسترسی 1-8-3- برد و سطح پوشش فصل 2- WIFI 2-1- مقدمه
دانلود مقاله پایان نامه شبکه های بی سیم – مگ ایران
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه شبکه های بی سیم. ( دانلود مقاله نزارید). ۱- مباني شبكه هاي بي سيم. ۱-
۱تشريح مقدماتي شبكه هاي بي سيم و كابلي ۲-۱مباني شبكه هاي بيسيم ۳-۱انواع
شبكه هاي بي سيم ۴-۱شبکه‌های بی‌سیم، کاربردها، مزایا و ابعاد ۵-۱روش هاي ارتباطي
بي سيم ۶-۱عناصر فعال شبکه‌های محلی بی‌سیم. مقدمه نياز روز افزون به پويايي كارها ،
استفاده از …
دانلود پایان نامه شبکه های بیسیم و آنتن – کالج پروژه
– ذخیره شده – مشابه
پروژه شبکه های بیسیم و آنتن. جهت اخذ درجه کارشناسی. شبکه های بیسیم و آنتن.
بخشی از فهرست مقاله: فصل اول طرح تحقیق تاریخچه مختصری در باره ی موضوع
تحقیق اهمیت انجام تحقیق اهداف کلی تحقیق هدف های ویژه تحقیق روش انجام تحقیق
فصل دوم مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن ۲_۱: تاریخچه ۲_۲: انواع آنتن ها از نظر
کاربرد
نتیجه جستجو – شبکه‌های بی‌سیم
– ذخیره شده – مشابه
8, پایان نامه, مسایلی در هندسه تصادفی, حاجی میرصادقی، میرامید. صنعتی شریف,
1387, شبکه های بی سیم Wireless Networks / گراف اس.آی.ان.آر SINR Graph / فرایند
نقطه ای Point Process / مسیریابی فرصت طلبانه Opportunistic Routing / هندسه
تصادفی Stochastic Geometry. 02-38612. 9, پایان نامه, بررسی تاثیر حرکت در
کارآیی …
[DOC] عنوان پایان نامه: بررسی کامل آنتن – فروشگاه 24 ساعته ایرانیان
– ذخیره شده – مشابه
با توجه به اينكه در اين پايان نامه به شناخت كلي شبكه هاي بي سيم و نيز تجزيه
وتحليل ملزومات آنها از جمله آنتن هاي قابل استفاده در آنها پرداخته شده است، براي انجام
اين تحقيق از روش موردي و زمينه اي بهره گرفته شده است؛ كه نتيجه مي گيريم اين
تحقيق در سطحي مياني از لحاظ سطح بندي تحقيقات، قرار گرفته است و ديدي بين حال
نگر و …
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – دکتر غلامرضا باقر سلیمی
– ذخیره شده – مشابه
راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد … 10- محمد صادق ” ارزیابی و بهبود عملکرد روش
های جمع آوري داده در شبكه هاي حسگر بيسيم با استفاده از سنجش فشرده” اسفند 1391
11- فرج ا.. قرائي”ارزیابی و بهبود عملکرد روش های تخمین کانال …. 6- فاطمه محترم”
بررسي امكان ساخت آنتن هاي انعطاف پذير بر پايه منسوجات هادي نانوساختار “-بهمن
1391.
پایان نامه شبکه های بی سیم Wi-Fi – فايل مارکت

پایان نامه شبکه های بی سیم Wi-Fi. … شبكه هاي بي سيم نيز شامل دستگاه مركزي (
Access Point ) مي باشد كه هر ايستگاه كاري مي تواند حداكثر تا فاصله ۳۰ متر ي آن (
بدون مانع ) قرار گيرد. شبكه هاي بي سيم (Wlan ) يكي از سه استاندارد … در مقايسه
شبكه هاي بي سيم و كابلي مي تواند قابليتهاي زير مورد بررسي قرار گيرد: نصب و راه
اندازي …
[XLS] برق – کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
– مشابه
2- در اين پايان نامه آنتن هاي گيرنده به صورت دو مجموعه مجزا در نظر گرفته شد. افزايش
تعداد ايستگاه-هاي مجازي بايستي مورد بررسي قرار گيرد. 3- معيار نوبت بندي در
پژوهش انجام شده، بيشينه سازي مجموع نرخ کاربران در نظر گرفته شد. اين معيار اگرچه
باعث افزايش گذردهي شبکه خواهد شد، شرايط يکساني در دريافت سرويس براي …
[DOC] بخش اول : شبکه های موردی manet
– ذخیره شده
در این پایان نامه در مورد شبکه های موردی MANET و شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به
عمل رسیده است. هم چنین مزایا ، معایب ، خصوصیات ، کاربردها و عملکردهای شبکه های
موردی MANET و شبکه های حسگر بی سیم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
…… در اين روش از AP و همچنين آنتن ها جهت برقراري ارتباط استفاه مي شود. معيار
اصلي در …
دانلود پروژه آماده برق مخابرات – دانلود مقاله،پایان نامه،پروژه،کارآموزی
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن
دسته: مخابرات فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه:96 …
ارائه پايان نامه دكترا و کارشناسي ارشد الکترونيک شبکه های حسگر بی …
– ذخیره شده – مشابه
ارائه پايان نامه دكترا و کارشناسي ارشد الکترونيک شبکه های حسگر بی سيم,
peyman_qz, 10. 11. 30 오후 1:10. ارائه پايان نامه … های حسگر بی سیم https://sites.
google.com/site/irdadeh/thesis/electronic/wireless-sensor-network. A distributed
…. networks DOWNLOAD PDF تحلیل و بررسی خصوصیات کمی از شبکه های حسگر
بی
مقاله مروری برانواع معماری های شبکه های بی سیم روی تراشه – سیویلیکا
– ذخیره شده
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم
قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. … بهرامی, بهاره؛ محمدعلی جبرئیل جمالی و شهرام
سعیدی، ۱۳۹۲، مروری برانواع معماری های شبکه های بی سیم روی تراشه، اولین همایش ملی
رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات، رودسر، دانشگاه آزاد اسلامی …
پاورموج – دانلود پایان نامه بررسی کامل امنیت در شبکه های بی سیم WIFI
– ذخیره شده – مشابه
18 سپتامبر 2016 … فهرست مطالب پایان نامه بررسی کامل امنیت در شبکه های بی سیم WIFI… فصل ۱-
معرفی شبکه های … ۲-۱۰- آنتن ها. ۲-۱۱- استاندارد b802.11. ۲-۱۱-۱- اثرات فاصله. ۲-۱۱-
۲- پل بین شبکه ای. ۲-۱۲- استاندارد ۸۰۲٫۱۱a. ۲-۱۳- استاندارد بعدی IEEE 802.11g.
فصل ۳- مفاهیم امنیتی در شبکه های بی سیم. ۳-۱- فاکتورهای امنیتی در …
استانداردهای شبکه های کامپیوتری بی سیم – مرجع دانلود پایان نامه …
– ذخیره شده
این پروژه در مورد معرفی استانداردهای شبکه های کامپیوتری بی سیم می باشد که
استانداردهای مختلف شبه های بی سیم را مفصلا از طریق مزایا و معایب آن ها مورد بررسی
قرار می دهد. … آنتن ها استاندارد ۸۰۲٫۱۱b اثرات فاصله پل بین شبکه ای پدیده چند
مسیری استاندارد ۸۰۲٫۱۱a افزایش پهنای باند ۴٫۲- طیف فرکانسی تمیزتر کانال های
غیرپوشا
[PDF] ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ – Kiarash Mizanian
– ذخیره شده
ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ. ﺳﻴﻢ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺘـﺎﺏ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ. ﻣﺘﻨﻲ ﺳﺎﺩﻩ، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻨﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺷﺒﻜﻪ
. ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﺶ ﻣـﻲ. ﺩﻫـﺪ. ﻫﺴـﺘﻪ ﺍﺻـﻠﻲ ﺍﻳـﻦ. ﻛﺘﺎﺏ،. ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺜﺎﻝ. ﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﻣﻲ
…… ﺷﺒﻜﻪ. ﻫﺎﻱ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻲ ﺳﻴﻢ. ﺧرﯾد ﯾﮏ رادﯾو. XBee. ﺭﺍﺩﻳﻮﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺪ. XBee. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺳﺨﺖ. ﺍﻓـﺰﺍﺭﻱ، ﭘﺮﻭﺗﻜﻠﻬـﺎ،. ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺁﻧﺘﻦ. ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ. ﺁﻳﻨﺪ. ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ

شبکه های بی سیم Wireless – كاملترين مرجع تخصصي پایان نامه …
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه : بررسی قابليت هاي ارتباطات بي سيم از طريق شبكه ى مش ZigBee .
خلاصه. شبکه های بی سیم در محدوده ی شخصی برای انتقال اطلاعات در فاصله های
نسبتآ کوتاه در حدود 10 متر استفاده می شوند. بر خلاف شبکه های بی سیم محلی،
ارتباط روی WPAN ها نیاز به تجهیزات زیر ساختی کمی دارد و یا اصلآ به چنین
تجهیزاتی نیاز …
پایان نامه طراحی سلولی و مخابرات سیار | فورکیا
– ذخیره شده
5 دسامبر 2017 … پایان نامه طراحی سلولی و مخابرات سیار –رایگان. جهت اخذ درجه کارشناسی. طراحی
سلولی و مخابرات سیار. فهرست مقاله: تاریخچه مخابرات سیار. ساختار شبکه. معرفی
انواع شبکه های بیسیم. مقدمه ای بر شبکه های بیسیم بر اساس محدوده فرکانس. آشنایی
با شبکه های موبایل و دیتا. شبکه موبایل چگونه کار میکند.
بایگانی‌ها مخابرات بیسیم – دانلود مقالات انگلیسی همراه با ترجمه
– ذخیره شده
دانلود مقاله روش تخمینی قوی برای ساختنِ مدل های ارتفاعی… ادامه مطلب. مورد به سبد
خرید اضافه شد. دانلود مقاله بررسی اجمالی با استفاده از آنتن های جهت دار در شبکه های…
علی فکری. ارسال‌شده در:مخابرات بیسیم. دانلود مقاله بررسی اجمالی با استفاده از
آنتن های جهت… ادامه مطلب. مورد به سبد خرید اضافه شد. دانلود مقاله گسترش مایمو برای

پایان نامه مهندسی کامپیوتر با موضوع امنیت شبکه های حسگر بی سیم + …
– ذخیره شده
دسته: پایان نامه, کارشناسی, مهندسی کامپیوتر-IT برچسب: امنیت شبکه های حسگر
بی سیم, پایان نامه, پایان نامه مهندسی کامپیوتر, پیاده سازی شبکه حسگر, تحمل
پذيري خطا, تحمل پذيري خطا … شبکه های حسگر، روشی را برای بهبود تحمل پذیری
خطا مانند تشخیص خطا در این نوع شبکه ها مورد بررسی قرار می دهیم. … ۶٫بهره آنتن دهی
ارسال ۴۷
بررسی شبکه های بی سیم سطح بدن برای کاربردهای پزشکی MAC کم …
– ذخیره شده
30 ا کتبر 2017 … بررسی شبکه های بی سیم سطح بدن برای کاربردهای پزشکی نظارت مستمر بر
سلامتی، مراقبت از سالمندان زیر ساخت کاربردهای WBAN طراحی آنتن داخلی پروتکل
MAC. … انجام پایان نامه و پروپوزال سمینار مقاله تحقیق و پروژه های دانشجویی برق
الکترونیک قدرت کنترل مخابرات …
[PDF] ساخت شبکه‌های بی‌سیم متصل با استفاده از آنتن‌های جهت‌دار
– ذخیره شده – مشابه
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮاي زاوﯾﻪ اﯾﻦ آﻧﺘﻦ ﻫﺎ α = π/٢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺳﺖ.
را r ∈ O(١) و ﺷﻌﺎع α = π/٢ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه و ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ آﻧﺘﻦ ﻫﺎي ﺟﻬﺖ دار n از P ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ
، ﺣﺎل ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ P در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺮاف دﯾﺴﮏ واﺣﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺎط. ﺑﺎ ﺷﻌﺎع ﮐﻤﯿﻨﻪ را
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﮔﺮاف ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺘﺼﻞ α = π/٢ آﻧﺘﻦ ﻫﺎي ﺟﻬﺖ دار. -ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ …
دانلود کتاب های الکترونیک مهدسی برق|قدرت|مخابرات|الکترونیک مقاله …
– ذخیره شده – مشابه
دانلود کنید کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی مهندسی
برق مخابرات قدرت الکترونیک مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی.
صفحه خانگی – ناصر معصومی
– ذخیره شده – مشابه
بررسی و طراحی ساختار modemهای مورد استفاده درpower line communication و
کاربرد تکنیک OFDM در ترانزیستورهای PLC، محبوبه خاکبازان فر، کاربردی،
دانشکده … طراحی یک آرایه آنتن هوشمند برای کاربرد در شبکه های کامپیوتری بی سیم
استاندارد IEEE 802.11a، محسن حاتمی یزد، کاربردی، پردیس دانشکده های فنی، 1383/
12/27 …
بهبود روش های تخمین و بازخورد اطلاعات کانال در سیستم های بی سیم …
– ذخیره شده – مشابه
بهبود روش های تخمین و بازخورد اطلاعات کانال در سیستم های بی سیم Massive MIMO
مبتنی بر Zero-Forcing Beamforming … به همین دلیل در این پایان نامه روشی برای
بازگرداندن کارایی پیش کد کننده ZF در حالتی که تعداد کاربر ها از تعداد آنتن های BS
، بیشتر باشد، نیز ارائه گردیده و عملکرد آن به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار …
پروژه و پایان نامه های رشته برق
– ذخیره شده – مشابه
دانلود پایان نامه با موضوع شبکه های بی سیم، در قالب word و در 95 صفحه، قابل
ویرایش، شامل مقدمه، فصل اول: بررسی اجمالی شبکه های بی سیم و کابلی، تشریح
مقدماتی شبکه … پایان نامه دکترای برق تنظیم مجدد MEMS آنتن و کوپلینگ
ماتریکس برآورد (Reconfigurable MEMS Antennas and Coupling Matrix
Estimation) ؛ پایان نامه …
پایان نامه های کارشناسی ارشد – دانشگاه شهید بهشتی
– ذخیره شده
Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی,اعضاي هيات علمي,دانشجویان.
پایان نامه مقايسه نسل سوم و چهارم سيستم هاي مخابرات سيار – مهندسین …
– ذخیره شده
admin ۱۳۹۶-۰۴-۰۴ دیدگاه‌ها برای پایان نامه مقایسه نسل سوم و چهارم سیستم های مخابرات
سیار بسته هستند 30 بازدید. فهرست مطالب به شرح زیر می باشد: … ۲-۳-۱ مقایسه
میانگین سرعت اینترنت بی سیم.. ۱۳. ۲-۳-۲ میانگین سرعت نسل سوم. … ۲- ۱۸
بررسی أثر تغییر تیلت آنتن بر روی عملکرد شبکه رادیویی UMTS. 39. ۲-۱۹ سیم
کارت های …
ميهن پروژه،فروش آنلاین مقالات، تحقیقات و پروژه های دانشجویی تحقیق …
– ذخیره شده
دانلود پایان نامه انتقال الكترونيكي وجوه و بانكداري الكترونيكي در ايران. مقدمه … در
تحقيق حاضر که با عنوان بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه
ريزي استراتژيک گروه صنعتي نيرو محرکه صورت گرفته است ، پس از بررسي
تعاريف ، تا … ادامه مطلب و دانلود … دانلود پایان نامه PBA-1602-آنتن ها در شبکه های
بیسیم.
. – پایان نامه ی آنتن
– ذخیره شده – مشابه
17 فوریه 2013 … شناخت كلي شبكه هاي كامپيوتري و به ويژه شبكه هاي بي سيم. – شناخت انواع روش هاي
مدولاسيون جهت تهيه سيستم هاي ارتباطي لازم براي طراحي يك شبكه بي سيم بزرگ و
ممتركز. – شناخت آنتن و انواع آن. – شناخت آنتن هاي هوشمند و مزيت بكار گيري آن ها در
شبكه هاي بي سيم. روش انجام تحقيق : با توجه به اينكه در اين پايان نامه …
پایان نامه برق الکترونیک: آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در …
– ذخیره شده
عنوان: پايان نامه آنتن هاي هوشمند و كاربرد و مزيت آنها در شبكه هاي بي سيم صفحات: 123
فرمت: Word کیفیت: عالی پایان نامه آنتنهای هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکههای
بی سیم ، از سال ۱۸۷۷م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. … فصل اول در
قالب طرح تحقیق به بررسی تاریخچه و نیز اهمیت مساله مورد تحقیق می پردازد.
[PDF] بسمه تعالی – مخابرات برق مهندسی ارشد سی لیست پایان نامه های کارشنا …
– ذخیره شده – مشابه
شبیه سازی و بررسی الگوریتم های آنتن. های آرایه های وقفی در سیستم های. OFDM. 2 .
مریم سلطانی. علی علویان. علیرضا مالح زاده. شبکه زیر سیستم چند رسانه ای بر.
مبنای پروتکلهای اینترنتی. IMS. در. نسلهای جدید مخابرات سیار. 3 . سهیل مرتضوی.
علی علویان. –. محمد خواجه. پور. علیرضا مالح زاده. طراحی شبیه سازی یک لینک.
CWDM.
اصفهان خرید | رشته برق و الکترونیک(پایان نامه) Archives – اصفهان خرید
– ذخیره شده
رشته برق و الکترونیک(پایان نامه) Archives – اصفهان خرید.
دانلود پایان نامه و سمینار ارشد – عصر جدید » پایان نامه های دانلودی رشته …
– ذخیره شده
… سمینار ارشد رشته برق قدرت: بررسی مسئله در مدار آوردن نیروگاه ها در شبکه های
قدرت باز · پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق قدرت: برنامه ریزی در مدار قرار دادن
نیروگاه ها · دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته برق مخابرات: بهبود کارایی شبکه
محلی بیسیم · سمینار کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت: پخش بار بهینه در سیستم
های قدرت …
شبکه های ادهاک پروازی FANET به صورت داکیومنت تحقیقاتی – نت …
– ذخیره شده
24 ژوئن 2017 … داکیومنت تحقیقاتی شبکه های ادهاک پروازی FANET را در چهار فصل و 71 صفحه آماده
کردیم که شبکه های بی ‌سیم و شبکه های ad hoc را نیز شامل می شود. … سلاو و خسته
نباشید به دوستان می خواستم بدون برای پروژه کارشناسی می تونم شبکه های fanet رو
به عنوان پایان نامه تحویل بدم یا نه ظاهرا داکیومنت کاملی در مورد …
مقاله آنتن – تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی
– ذخیره شده – مشابه
در فصل چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول این
فصل و نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل مورد … هدف
های ویژه تحقیق ۶ روش انجام تحقیق ۷ فصل دوم ۸ مبانی آنتن انواع و پارامترهای آن۸ ۲_۱:
تاریخچه ۹ ۲_۲: انواع آنتن ها از نظر کاربرد ۱۱ الف) آنتن هرتز ۱۱ ب) آنتن مارکنی ۱۱
آنتن‌های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه‌های بی سیم | دانلود رایگان …
– ذخیره شده – مشابه
عنوان: پایان نامه آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم. صفحات:
۱۲۳. فرمت: Word. پسورد: dlbook.net. دانلود مستقیم. توسط : leilaدر: برق و
الکترونیک، مخابرات. تگ ها : آنتن‌هاي هوشمندپايان نامهپايان نامه آنتن‌هاي هوشمندپايان
نامه آنتن‌هاي هوشمند و كاربرد و مزيت آنها در شبكه‌هاي بي سيمپايان نامه برقمقاله آنتن‌هاي
هوشمند و …
[DOC] متصل شدند
– ذخیره شده – مشابه
اين پايان نامه با برسي امنيت شبكه هاي بي سيم مشكلات ممكن را معرفي ميكند و براي
رفع راه كارهاي مناسبي را براي ايمن سازي شبكه ارائه ميكند …. پیچیده ای چون شبکه
های بی سیم سلولی که اغلب برای تلفن های همراه استفاده می شود و شبکه های محلی بی
سیم (WLAN-Wirelesslan) گرفته تا انواع ساده ای چون هدفون های بی سیم را شامل می
شوند.
دانلود پایان نامه / پروژه مبانی آنتن – عصر فنون – سایت جامع آموزش برنامه …
– ذخیره شده
30 مه 2016 … چاپدانلود پایان نامه / پروژه مبانی آنتن&body=دانلود پایان نامه / پروژه مبانی آنتن … در
فصل دوم به مبانی مبحث آنتن ها – انواع و پارامترهای آن پرداخته شده است . … در فصل
چهارم آنتن های هوشمند و کاربرد و مزیت آنها در شبکه های بی سیم در بخش اول این فصل و
نیز آنتن های آرایه فازی به طور تخصصی تر در بخش دوم این فصل …
اصول و مبانی شبکه های حسگر بیسیم و شبکه های موردی- در 75 صفحه …
– ذخیره شده
شبکه های موردی سیار فصل اول : شبکه های موردی 1-1 شبکه های موردی سیار چیست؟ 1-2
آشنايي با شبكه هاي بي سيم مبتني بر بلوتوث امروزه با پيشرفت تكنولوژي هاي
ارتباطي، برقراري … امواج بلوتوث داراي برد كوتاهي مي باشند و بيشتر براي راه
اندازي شبكه هاي PAN كه يكي از انواع شبكه هاي موردی است، مورد استفاده قرار مي گيرند.
[XLS] Sheet1
– ذخیره شده
63, مفاهیم پیشرفته سیستم ها و شبکه های sdh. 64, کارت هوشمند سلامت. 65, طراحی
بخش سخت افزاری یک سیلو. 66, جنگ های سایبری. 67, پایان نامه کنترل دور موتور های
… 96, بررسی سیستم مخابراتیgprs, برق. 97, امنیت شبکه, برق. 98, بررسی و
عملکرد سلول خورشیدی, ICT. 99, دیتا لاگر, برق. 100, ترنسفورماتور ها وتیونرها,
برق.
مهندسی برق بایگانی – صفحه 2 از 3 – جزیره دانش
– ذخیره شده
هدف از این پایان نامه به کاربرد استفاده از چنین دستگاه هایی به منظور افزایش ظرفیت
انتقال و انعطاف پذیری، بهبود رفتار دینامیکی سیستم های قدرت و ادغام انرژی تجدید
پذیر …… خطوط -ارتباطی- بی سیم -ساختاری- دوگانه- آنتن- پچ- سنسور-گره – شبکه-
آرایه -شبکه -محیط – توربین- آموزش-نرم افزار-شبیه سازی-cst-hfss-. 2.1 انواع …
دانلود پایان نامه سیستم های امنیتی شبکه
– ذخیره شده – مشابه
13 ژوئن 2015 … دانلود پایان نامه سیستم های امنیتی شبکه.. شرح مختصر : برای انتقال اطلاعات
احتیاج به رسانه انتقال و سیستم انتقال می باشد . رسانه های انتقال اجزا فیزیکی می .
.. انواع روش های امنیتیبر شبکه های بی سیم. پایان نامه امنیت در شبکه های
کامپیوتری | ویکی پاور/پایان-نامه-امنیت-در-شبکه-های-کامپیوتری/ پایان نامه …
[PDF] PDF: پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم | مقاله داغ
– ذخیره شده
6 ژانويه 2018 … ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و آﻧﺘﻦ q.
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮده وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ.
وﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻃﺮاﺣﯽ وﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮔﺮدد. در واﻗﻊ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم را.
ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ﺑﻪ …
[PDF] PDF: پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم | دانلود پروژه
– ذخیره شده
6 ژانويه 2018 … ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ رﺷﺪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺳﯿﻢ و آﻧﺘﻦ q.
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﺮده وﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﻫﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ.
وﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻃﺮاﺣﯽ وﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮔﺮدد. در واﻗﻊ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم را.
ﺑﺮای ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورﻧﺪ؛ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ ﺑﻪ …
صدور پروانه بهره برداری از شبکه های رادیویی- بی سیم اختصاصی
– ذخیره شده – مشابه
خدمات سازمان · مرکز اسناد · دارندگان پروانه · خدمات الکترونیک · تماس با ما · پرسش های
متداول · ویژه کارکنان · خدمات سازمان › صدور پروانه بهره برداری از شبکه های رادیویی
اختصاصی › صدور پروانه بهره برداری از شبکه های رادیویی- بی سیم اختصاصی (
PMR). معرفی; نحوه ارائه خدمت; مدارک مورد نیاز; هزینه و مدت زمان ارائه خدمت; پرسش های
متداول …
بهينه سازی مصرف انرژی شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از …
– ذخیره شده – مشابه
دانلودتحقیق بهينه سازی مصرف انرژی شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از
الگوریتم ژنتیک در بهترین سایت خرید پایان نامه و تحقیق بادریافت فایل
بلافاصله پس از خرید. … در این پایان نامه پس از معرفی شبکه حسگرهای بی سیم و
کاربردهای آن ها دو روش جهت افزایش طول عمر شبکه حسگرهای بی سیم مورد بررسی قرار
گرفته است.
دانلود پایان نامه کاربرد فرکانس و امواج رادیویی در فناوری اطلاعات …
– ذخیره شده – مشابه
13 نوامبر 2013 … تاثیر وضعیت جغرافیایی و آب و هوا بر شبکه های وایرلس. شکست امواج
الکترومغناطیسی در اتمسفر. تاثیر مه و برف بر امواج. تاثیر باد بر شبکه های
وایرلس. WiFi چیست و چگونه کار میکند؟ ترکیب سیستم Wi Fi با رایانه. تفاوت
مابین WIRELESS , WIFI چیست؟ انواع آنتن شبکه های بیسیم. آنتن های چند سویه.
[PDF] EAR های مسیریابی سیم با استفاده ترکیبی از … – ResearchGate
– ذخیره شده
1. بهبود مصرف انرژی در شبکه. های حسگر بی. سیم با استفاده ترکیبی از الگوریتم
. های مسیریابی. EAR. و. PGR. علی علی. اکبری. *. 1. ، اسداهلل وکیلی. 2. 1. *.
دانشجوی … تابع احتمال با درنظر گرفتن میزان انرژی الزم جهت ارسال داده از یک مسیر و
بررسی میزان انرژی باقیمانده در همان. مسیر، بعد از …. ای خاصی به سرعت به پایان
نرسد.
اساتید و پایان نامه ها – دانشگاه تبریز

A.Rezaei95@ms.tabrizu.ac.ir, جابر کریم پور ینگجه, شهریار لطفی, جزئیات. 110,
بررسی تجربی رفتار دیوارهای برشی فولادی کمانش تاب هادی ولیزاده st52eel@gmail
.com, هدایت ولادی, بهمن فرهمندآذر, جزئیات. 111, افزایش نرخ پذیرش درخواست ‌های بر
خط در شبکه‌های مش بی‌سیم چند رادیویی-چند کانالی گرین با استفاده از روش حریصانه
آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان نامه|تحقیق
– ذخیره شده – مشابه
… ۸۸ پایان نامه پوستر درایران ۷۵; ۸۹ پایان نامه پروژه شبیه سازی منابع تغذیه
سوئیچینگ ۹۶; ۹۰ پایان نامه پرورش فضائل اخلاقی ۱۰۳; ۹۱ پایان نامه پروتکل های
مسیر یابی در شبکه های حسگر بی سیم ۶۰; ۹۲ پایان نامه بورس سنتی یا
الکترونیکی ۶۹; ۹۳ پایان نامه بهداشت جسم انسان در قرآن ۱۲۹; ۹۴ پایان نامه بررسی
ومطالعه ی کامل داده کاوی …
پایان نامه کامل درمورد آنتن و انواع انتن در شبکه های بیسیم | dl6
– ذخیره شده
30 دسامبر 2017 … دانلود پایان نامه کامل در مورد آنتن و انواع انتن در شبکه های بیسیم با قابلیت ویرایش
کامل پروژه و دریافت فایل Word. فهرست مطالب. عنوان صفحه. پیشگفتار 1. فصل اول
3. طرح تحقیق 3. تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق 4. اهمیت انجام تحقیق 6.
اهداف کلی تحقیق 6. هدف های ویژه تحقیق 6. روش انجام تحقیق 7.
پایان نامه:شبکه حسگر بی سیم – مرکز خدمات دانشجویی ایران
– ذخیره شده
۲-مدل های کانال ۴۹. ۳-مدل های گره بی سیم ۵۰. ۴-مثال هایی از قابلیت مدل سازی ۵۰. ۱-۴-
ساختار بسته ها ۵۰. ۲-۴-اتلاف بسته ها ۵۰. ۳-۴ -توان باتری ۵۰. ۴-۴-اتلاف توان ۵۱. ۵-۴-
برخوردها ۵۲. ۶-۴-بهره آنتن دهی ارسال ۵۵. ساختار نرم افزار ۵۸. چندمثال و کاربرد ۶۳.
فهمیدن تعامل(واکنش)در شبکه های حسگر ۶۳. نقایص شبکه های حسگر ۶۳. توانایی های

ترجمه مقاله :: فروشگاه اینترنتی کالج فایل
– ذخیره شده
پروژه بررسی شبکه های بی سیم Wi-Fi. ۲۲ اسفند۹۵. پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
. عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi. دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر. فرمت فایل:
WORD (قابل ویرایش). تعداد صفحات پروژه: 133. جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه
اینجا کلیک نمایید …
[DOC] پروپوزال
– ذخیره شده – مشابه
در این پایان نامه نشان می دهیم که براي تحليل لينك صوتي، يك نتيجه مهم اين است كه
اختلال عمده كانال به وسيلة عوامل محيطي ايجاد مي شود. با تركيب يا ادغام …. در سال
2008 در مقاله ” تکنیکهای ASDIC در لینک های بالا و پایین “[2] به بررسی لینکهای
برگشتی و عملکرد سیستمی سونار غیر فعال و مقایسه آن با سودار فعال پرداخته است
.
پایان نامه های دانشجویی – مهری مهرجو
– ذخیره شده
پایان نامه های دانشجویی … رشید عباس پور (راهنما-بهمن ۱۳۹۰) کاهش تداخل هم کانال در
شبکه های سلولی با استفاده از آنتن های هوشمند. ۲۶ بهمن, ۱۳۹۵. 0 … سید امیر سجادی (
راهنما-شهریور۱۳۹۲) بررسی کارایی شبکه های نوری فضای آزاد با توزیع کانال مالاگا.
۲۶ بهمن, ۱۳۹۵. 0 …
پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم و امنیت آنها – ویکی پروژه
– ذخیره شده – مشابه
چکیده تحمل پذيري خطا در شبکه هاي حسگر بي سيم به دليل چالشهاي فني و مفهومي
منحصربفرد از اهميت ويژه اي برخوردار است.در اين مقاله با توجه به محدوديت ها و شرايط
عملياتي ويژه ی شبکه هاي حسگر، روشي را براي بهبود تحمل پذيري خطا مانند
تشخيص خطا در اين نوع شبکه ها مورد بررسي قرار مي دهيم.روش پيشنهادي به صورت
روشي جديد …
1-8 طراحی شبکه های حسگر بی سیم – سیستم مدیریت آرشیو پروژه های …
– ذخیره شده
عوامل متعددی در طراحی شبکههای حسگر موثر است و موضوعات بسیاری در این زمینه
مطرح است که بررسی تمام انها در این نوشتار نمیگنجد از این رو تنها به ذکر برخی از
انها بطور خلاصه اکتفا میکنیم. 1- مسیریابی:ماهیت اصلی شبکههای حسگر به این
صورت است که کارهایی که انجام میدهند باید به صورت محلی باشد چرا که هر گره تنها
میتواند با …
پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن | dl9
– ذخیره شده
25 دسامبر 2017 … پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن: فروش مقاله و ترجمه مقاله با عنوان پایان
نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن به صورت آنلاین امکان پذیر است. One of the
important topics in improving the quality of the dissertation is the newness of your
content. Click here for the thesis on the topic پایان نامه بررسی …
پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن | cut
– ذخیره شده
27 دسامبر 2017 … پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن: دانلود رایگان برخی از فایل ها درمورد
پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن. برای دریافت پایان نامه بررسی شبکه
های بی سیم و آنتن روی پرداخت اینترنتی کلیک نمایید. دانلود پایان نامه بررسی
شبکه های بی سیم و آنتن ممکن شده است. Only on this site there are articles …
پایان نامه کامل درمورد آنتن و انواع انتن در شبکه های بیسیم | camera
– ذخیره شده
29 دسامبر 2017 … دانلود پایان نامه کامل در مورد آنتن و انواع انتن در شبکه های بیسیم با قابلیت ویرایش
کامل پروژه و دریافت فایل Word. فهرست مطالب. عنوان صفحه. پیشگفتار 1. فصل اول
3. طرح تحقیق 3. تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق 4. اهمیت انجام تحقیق 6.
اهداف کلی تحقیق 6. هدف های ویژه تحقیق 6. روش انجام تحقیق 7.
پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم | پایان نامه فارسی
– ذخیره شده
19 نوامبر 2017 … پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم: اطلاعات خود را درمورد پایان نامه بررسی
آنتن و شبکه های بیسیم کامل کنید. ~ پایان نامه فارسی ~ [پایان نامه فارسی] پایان
نامه فارسی: تهیه پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم فقط با عضویت در سایت
امکان پذیر است. » پایان نامه فارسی آیا فایل پایان نامه بررسی آنتن و …
مقاله شبکه های بی سیم – دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی
– ذخیره شده – مشابه
امنیت در شبکه های بی سیم ۱-سه روش امنیتی ۹ ۲- انواع استاندارد۱۱ ,۸۰۲ ۹ ۳- معماری
شبکه های محلی بی سیم ۱۳ ۱-۳ همبندی های ۱۱ ,۸۰۲ ۱۳ ۲-۳ خدمات ایستگاهی ۱۵ ۳-۳ خدمات
توزیع ۱۶ ۴-۳ دسترسی به رسانه ۱۷ ۵-۳ لایه فیزیکی ۱۸ ۶-۳ استفاده مجدد از فرکانس
۲۳ ۷-۳ آنتن ها ۲۳ ۴-استاندارد b 11 ,802 ۲۴ ۱-۴ اثرات فاصله ۲۵ ۲-۴ پل بین شبکه ای
۲۶
پایان نامه های مخابرات – دانلود سرای دانشجویی
– ذخیره شده
هدف اصلی این پایان نامه بررسی روش های جبران حرکت سکو با استفاده از اطلاعات
بدست آمده از IMU (یا INS) است. این روش ها با انجام محاسبات و شبیه سازی …… از
روشهای مطرح شده جهت افزایش بازدهی طیف، ظرفیت و کیفیت، به کارگیری کیفیت
تکنیک آنتن هوشمند در شبکه های مدرن بی سیم است. در این روش ضمن بهبود مشخصه
الکتریکی …
شبکه های حسگر بی سیم WSN و تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر …
– ذخیره شده
مقاله شبکه های حسگر بی سیم, کاربرد شبکه های حسگر بی سیم , تاریخچه شبکه های
حسگر بی سیم , پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم ,کاربرد شبکه های حسگر بی
سیم … گیرنده‌/‌فرستنده رادیویی با آنتن داخلی یا اتصال به آنتن بیرونی;
میکروکنترلر که مداری است الکترونیکی برای ارتباط برقرار کردن با سنسورها و
منابع تغذیه …
سال 1393 – دانشکده مهندسی
– ذخیره شده – مشابه
عنوان پایان نامه. استاد راهنما. شماره پایان نامه. 1. سليمان خاني امير. شبيه سازي
سيستم مخابراتي Wi-max و امکان دسترسي به اينترنت توسط آن. دكتر يارقلي.
9301. 2 … بررسي تاثير ادوات FACT در شبکه هاي توزيع …. بررسي نرم افزارهاي
شبيه سازي شبکه هاي حسگر بيسيم / شبيه سازي يپروتکل LEACH در نرم افزار
Matlab.
مهری مهرجو – University of Sistan & Baluchestan
– ذخیره شده – مشابه
کاهش تداخل هم کانال در شبکه های سلولی با استفاده از آنتن های هوشمند. محقق : مهندس
رشید عباس پور- دکتر مهری مهرجو- دکتر شهرام مهنا – دکتر مهدی رضایی تاریخ شروع :
تاریخ اتمام : 1390 مکان : پایان نامه کارشناسی ارشد …
Cv of Faculty Members
– ذخیره شده – مشابه
راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (44) …. محمد خليلي پور, تخمين زاويه ي ورود
در آنتن هاي آرايه اي با استفاده از شبکه ي عصبي, ۱۳۹۱. زهرا قاسمي, بررسي روش هاي …
هدي شارعي امرغان, بررسي و ارائه الگوريتم هاي مسيريابي مقاوم وكارا در مصرف انرژي
شبكه هاي بيسيم حسگر براي کاربردهاي مرز الكترونيكي, ۱۳۹۱. فرشاد رسايي …
پروژه بررسی آنتن ها
– ذخیره شده
اين پايان نامه از 5 فصل تشكيل شده است. فصل اول در قالب طرح تحقيق به بررسي
تاريخچه و نيز … در فصل چهارم آنتن هاي هوشمند و كاربرد و مزيت آنها در شبكه هاي بي
سيم در بخش اول اين فصل و نيز آنتن هاي آرايه فازي به طور تخصصي تر در بخش دوم
اين فصل مورد بحث قرار مي گيرند . فصل پنجم نيز نتيجه گيري كلي و پيشنهاد به
ديگر …
پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم | دانلود مقاله
– ذخیره شده
19 نوامبر 2017 … پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم: دانلود مقاله – برای دانلود و دریافت پایان
نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم که در سایت جمع آوری نموده ایم، روی خرید کلیک
نمایید. » (دانلود مقاله) پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم را در این سایت
جستجو نمایید و سپس دانلود نمایید. – دانلود مقاله » {دانلود مقاله} دانلود …
پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم | مقاله داغ
– ذخیره شده
19 نوامبر 2017 … پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم: کلیک جهت دریافت فایل پایان نامه
بررسی آنتن و شبکه های بیسیم به صورت فایل ورد. … مقاله داغ – مقاله داغ [مقاله داغ] –
فروش ترجمه مقالات در خصوص پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم ~ {مقاله داغ}
مقالات کاربردی با عنوان پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم رسید …
پایان نامه و مقاله آنتن و انواع انتن در شبکه های بیسیم و امنیت شبکه های …
– ذخیره شده
29 دسامبر 2017 … پایان نامه و مقاله کامل در مورد آنتن و انواع انتن در شبکه های بیسیم و امنیت شبکه های
بیسیم (فرمت فایل Wordورد doc) تعداد صفحات 97. از سال 1877 م که نخستین آنتن
ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی آنتن ها به سرعت پیشرفت کرده است و این
پیشرفت ادامه دارد، با توجه به اینکه آنتن ها جزئی از یک سیستم …
پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن | مقاله فارسی
– ذخیره شده
7 دسامبر 2017 … پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن: (مقاله فارسی) – مقالات مرتبط با پایان
نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن را چطور دیدید؟ … [مقاله فارسی] آیا از نوشتن
مقاله درمورد پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن خسته شدید؟ آن را از ما بخواهید.
~ مقاله فارسی ~ مقاله فارسی مقاله فارسی: همه جور فایل با عنوان پایان …
پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم | دانلود فارسی
– ذخیره شده
18 نوامبر 2017 … پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم: برای مشاهده پایان نامه بررسی آنتن و
شبکه های بیسیم به سایت ما مراجعه کنید و سپس آن را دریافت کنید. — دانلود فارسی
… {دانلود فارسی} (دانلود فارسی) – مقالاتی با موضوع پربازدیدترین مقالات در سایت
زیر می باشند. … [دانلود فارسی] خرید پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های …
پایان نامه کامل درمورد آنتن و انواع انتن در شبکه های بیسیم | brightness
– ذخیره شده
29 دسامبر 2017 … دانلود پایان نامه کامل در مورد آنتن و انواع انتن در شبکه های بیسیم با قابلیت ویرایش
کامل پروژه و دریافت فایل Word. فهرست مطالب. عنوان صفحه. پیشگفتار 1. فصل اول
3. طرح تحقیق 3. تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق 4. اهمیت انجام تحقیق 6.
اهداف کلی تحقیق 6. هدف های ویژه تحقیق 6. روش انجام تحقیق 7.
پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن | html
– ذخیره شده
31 دسامبر 2017 … پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن: Every day new content around پایان
نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن On this website you have a world of articles
around پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن. از درگاه امن این سایت، فایل
پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن را دانلود کنید. The top selling …
موضوع های پیشنهادی برای پایان نامه کارشناسی – مهندسی کامپیوتر و …
– ذخیره شده – مشابه
17 دسامبر 2016 … 7- تخمين قدرت سيگنال در شبکه مخابراتی بی سيم و تعيين مکان بهينه برای
فزستنده ها … 72- بررسی و شبيه سازی چيدمان بهينه ادوات شبکه های بدون سيم …. 218
– آنتن پلاسما. 219- بررسی روشهای مختلف Deinterleaving بر پایه هیستوگرام و
شبیه سازی روش SDIF. 220- تقویت کننده های فرکانس رادیویی از نوع کلاس …
شبیه سازی مقالات شبکه حسگر بی سیم در متلب | متلب تولز
– ذخیره شده – مشابه
17 فوریه 2015 … فناوری شبکه‌های حسگر یکی از فناوریهای کلیدی برای آینده است، به گونه‌ای که
میتوان آن را پراهمیت‌ترین فناوری‌ها برای قرن ۲۱ دانست. شبکه حسگر، ساختاری
متشکل از اجزای حس کننده، محاسبه کننده و مخابراتی است که به یک مدیر، اجازه مشاهده و
تنظیم مشاهدات را می‌دهد و همچنین عکس‌العمل نشان دادن در برابر رویدادهایی که …
پایان نامه کامل درمورد آنتن و انواع انتن در شبکه های بیسیم | calibri
– ذخیره شده
29 دسامبر 2017 … دانلود پایان نامه کامل در مورد آنتن و انواع انتن در شبکه های بیسیم با قابلیت ویرایش
کامل پروژه و دریافت فایل Word. فهرست مطالب. عنوان صفحه. پیشگفتار 1. فصل اول
3. طرح تحقیق 3. تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق 4. اهمیت انجام تحقیق 6.
اهداف کلی تحقیق 6. هدف های ویژه تحقیق 6. روش انجام تحقیق 7.
پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن | hue
– ذخیره شده
30 دسامبر 2017 … پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن: با خرید پایان نامه های دیگران راجع به
پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن پایان نامه بهتری ارائه دهید. با خرید پایان
نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن از سایت ما، راضی و خوشنود شوید. Do you
accept our offer regarding پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن?
پایان نامه کامل درمورد آنتن و انواع انتن در شبکه های بیسیم | html
– ذخیره شده
27 دسامبر 2017 … دانلود پایان نامه کامل در مورد آنتن و انواع انتن در شبکه های بیسیم با قابلیت ویرایش
کامل پروژه و دریافت فایل Word. فهرست مطالب. عنوان صفحه. پیشگفتار 1. فصل اول
3. طرح تحقیق 3. تاریخچه مختصری در باره ی موضوع تحقیق 4. اهمیت انجام تحقیق 6.
اهداف کلی تحقیق 6. هدف های ویژه تحقیق 6. روش انجام تحقیق 7.
[PDF] مخابرات – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
26 جولای 2014 … آنتن، شبکه هاي مخابرات. ي … پايان نامه. 6. در دوره كارشناسي ارشد برق. –. مخابرات. ، هر
دانشجو بايستي. دو. درس. ) معادل. 6. واحد. (. را بـه عنـوان دروس اصـلي، بـه. همراه سمينار و
پروژه كارشناسي ارشد بگ راند كه ….. مختلف دايورسيتي، گيرنده هاي بهينه در كانالهاي
مختلف و شبکه هاي مخابراتي بيسيم مورد بررسي قرار مي گيرند.
پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم |37603| حرفه ای
– ذخیره شده
28 سپتامبر 2017 … پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم (37603):مقاله بررسی آنتن و شبکه های
بیسیم آنتن بیسیم دانلود پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم پایان نامه
بررسی آنتن و شبکه های بیسیم پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم WIFI
پروژه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم شبکه تحقیق بررسی آنتن و شبکه …
پایان نامه بررسی شبکه های حسگر بی… | FOXING! – سیامک مقاله!
– ذخیره شده
1 ژوئن 2017 … پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری
اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: … 3-6-1
– توان آنتن 10. 7-1 عناصر فعال شبکه های محلی بی سیم 11. 1-7-1- ایستگاه بی سیم
11. 2-7-1- نقطه دسترسی 11. 3-7-1- برد و سطح پوشش 12 …
دانلود رایگان پایان نامه هایی در زمینه شبکه حسگر بی سیم (سری اول …
– ذخیره شده
22 فوریه 2015 … عنوان اصلی پایان نامه, Dynamic Energy Aware Aggregate Converge cast in a
Wireless Sensor Network. توده های همگرای با انرژی فعال آی سی دینامیک در یک
شبکه حسگر بی سیم. سال انتشار, 2012. نوع پایان نامه, کارشناسی ارشد. رشته,
مهندسی کامپیوتر. نام دانشگاه, Carleton University. لینک دانلود پایان نامه …
پايان نامه–فني و مهندسي–مهندسي برق دانشگاه تربیت مدرس | ايران متلب
– ذخیره شده – مشابه
4 سپتامبر 2014 … بررسي روشهاي پيشرفته پخش بار در شبکه‌هاي قدرت توسط کامپيوترهاي شخصي
بازشناسي اعداد و حروف تايپ شده فارسي شکستن کلمات تايپ شده فارسي به حروف و
شناسائي آنها تجزيه و تحليل آنتن، با دو منعکس کننده غير هم‌محور مطالعه پايداري گذرا
در شبکه چند ماشينه با استفاده از کامپيوترهاي شخصي شبيه‌سازي …
دانلود,پایان نامه,پروژه,تحقیق آماده,کارآموزی,مقاله, – کاربرد آنتن های …
– ذخیره شده
خلاصه مقاله: کاربرد آنتن های دایورسیتی پلاریزاسیون در WLAN و مخابرات بی سیم.
تاریخ ایجاد 1392/03/20 تعدادبرگ: 68 قیمت: 5000 تومان حجم فایل:502 kb,
تعدادمشاهده 1307. کاربرد آنتن های دایورسیتی پلاریزاسیون در WLAN و مخابرات بی
سیم. مقالات مرتبط. مسیر یابی در شبکه های بی سیم Ad Hoc · بهبود روش های ردیابی
اهداف …
آموزش ساکسیفون – اورجینال
– ذخیره شده
فایل گزارش کارآموزی مدیریت تولید فرآورده های بهداشتی شرکت پاکشو · خرید فایل(
مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیمه) · خرید آنلاین پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های
بیسیم · برترین پکیج پایان نامه وضعیت مدیریت آموزشی در منطفه و میزان انطباق
برنامه درسی اجرا شده با آن – دانلود فایل · دانلود پاورپوینت آشنایی با معاملات آتی در

رهگذر مهتاب
– ذخیره شده
-برترین پکیج پایان نامه رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت
های بورس اوراق بهادار تهران – دانلود فایل -دانلود (دانلود … -دانلود پایان نامه بررسی
حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل
امنیت حقوقی -کامل و جامع -دانلود بررسی ….. -پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های
بیسیم
پرواز سیمرغ
– ذخیره شده
آموزش پخت غذا های اصیل ایرانی با راحت ترین روش – اورجینال. قیمت: 25,000 تومان.
مجموعه لذت آشپزی 1 شما در حال مشاهده بخش فروشگاه اینترنتی سایت هستید ما در این
… برترین پکیج پایان نامه بررسی رابطه هوش اجتماعی، حمایت اجتماعی و خوش بینی
با سازگاری اجتماعی دانشجویان دانشگاههای آزاد علوم تحقیقات خوزستان – دانلود فایل

فیگو آرتیکل | دانلود پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم …
– ذخیره شده
15 نوامبر 2017 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.اینک شما با جستجوی ((پایان نامه بررسی آنتن و شبکه
های بیسیم)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های…
برترین فایل پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم – tesla
– ذخیره شده
3 دسامبر 2017 … برترین فایل پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم on نیکان آرتیکلز | لحظات
خوشی را برای شما آرزومندیمبا سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بررسی آنتن و شبکه

شیوا اپتیک | دانلود فایل ( پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم)
– ذخیره شده
24 دسامبر 2017 … دانلود فایل ( پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم) on شیوا اپتیک | لحظات
خوشی را برای شما آرزومندیمبا سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه بررسی آنتن و شبکه

احمد پیپرز | دانلود پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم -کامل و جامع
– ذخیره شده
13 دسامبر 2017 … ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایمنام محصول دانلودی: پایان نامه
بررسی آنتن و شبکه های بیسیم درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی پایان نامه…
پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن |30725| حرفه ای
– ذخیره شده
17 نوامبر 2017 … پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن (30725):دانلود پایان نامه کامپیوتر
شبکه های کامپیوتری پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی پایان نامه مهندسی فناوری
اطلاعات شبکه های کامپیوتری وب پایان نامه فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری نرم
افزار شبکه کامپیوتر پروژه بررسی شبکه های کامپیوتری سخت افزار …
کاملترین فایل پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم
– ذخیره شده
کاملترین فایل پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم. هموطنان گرامی سلام.وقت
بخیر محقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم وارد این
صفحه شده اید محصول دانلودی(پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم)شما را در
رسیدن به اهدافتان یاری می رساند پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم در 100 …
کاملترین فایل پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم – bnhartic.ir
– ذخیره شده
ما بهترین محصولات را برای رضایت شما گرد آورده ایم عنوان محصول دانلودی:پایان نامه
بررسی آنتن و شبکه های بیسیم یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی
شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم)) را
در ادامه مطلب ببینید پایان نامه بررسی آنتن و شبکه های بیسیم در 100 صفحه ورد
قابل …
پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن | file7
– ذخیره شده
4 ژانويه 2018 … پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن: استفاده از مقاله پایان نامه بررسی شبکه
های بی سیم و آنتن در این سایت باعث می شود اطلاعات کافی داشته باشید. Find your
articles around پایان نامه بررسی شبکه های بی سیم و آنتن by searching our
specialized site. Download and receive the article پایان نامه بررسی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *