دانلود کامل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد

Published on Author adminwebLeave a comment

پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد

پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختیمؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 11
فرمت فایل docx
حجم فایل 604 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 136

پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد

فروشنده فایل

کد کاربری 25170

کاربر

پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال

اختلال اضطراب اجتماعی با سوگیری‌های فرآیند پردازش اطلاعات مشخص می‌شود. افراد با اضطراب اجتماعی ترجیحاً به محرک‌های تهدیدکننده توجه می‌کنند و اطلاعات اجتماعی مبهم را منفی و تهدیدآمیز تفسیر می‌کنند. مطالعات اخیر تأیید نموده‌اند که سوگیری توجه و سوگیری تفسیر در ایجاد و تداوم اختلال اضطراب اجتماعی نقش دارند. با این وجود، ارتباط بین سوگیری توجه و سوگیری تفسیر مبهم باقی مانده است. به منظور تعدیل این سوگیری‌های شناختی و آسیب‌پذیری متعاقب آن نسبت به اضطراب اجتماعی، پارادایم تعدیل سوگیری شناختی طراحی شده است. بر این مبنا، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط سوگیری توجه و سوگیری تفسیر، اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی- مؤلفه تفسیر بر سوگیری توجه و برنامه تعدیل سوگیری شناختی-­مؤلفه توجه بر سوگیری تفسیر در افراد با اضطراب اجتماعی را آزموده است. در نیل به این هدف، 80 فرد با اضطراب اجتماعی، به تصادف، در چهار گروه‌، گروه‌های تعدیل سوگیری (توجه یا تفسیر) و کنترل (توجه یا تفسیر) جای گرفتند. در برنامه تعدیل سوگیری توجه، شرکت‌کنندگان آزمایه پروب­ دات را تکمیل نمودند که پروب در مقایسه با چهره‌های انزجاری، همواره به دنبال چهره‌های خنثی ارائه می‌شد. شرکت‌کنندگان شرایط تعدیل تفسیر، پارادایم ارتباط کلمه-جمله را تکمیل نمودند که با انتخاب تفسیرهای خنثی بازخورد مثبت و با انتخاب تفسیرهای تهدیدآمیز بازخورد منفی دریافت می‌کردند. قبل و بعد از مداخله، سوگیری توجه، سوگیری تفسیر، علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی ارزیابی شد. نتایج، کاهش معنادار سوگیری توجه مرتبط با تهدید، سوگیری تفسیر، علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی را نشان داد. علاوه بر این، افراد گروه تعدیل توجه، تفسیرهای خنثای بیشتر و تفسیرهای منفی کمتری نسبت به پیش‌آزمون در مقایسه با گروه کنترل نشان دادند. در حالی که درگروه تعدیل تفسیر، نمره پس‌آزمون سوگیری توجه نسبت به پیش‌آزمون تفاوت معناداری نداشت.

کلیدواژه­ ها: اضطراب اجتماعی، فرآیند پردازش اطلاعات، سوگیری توجه، سوگیری تفسیر، برنامه تعدیل سوگیری شناختی.

فهرست مطالب

فصل اول:مقدمه

1-1- کلیات… 2

1-2- بیان مسأله. 6

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش…. 9

1-4- اهداف پژوهش…. 12

1-5- تعریف مفهومی متغیرها12

1-5-1- اضطراب اجتماعی.. 12

1-5-2- ترس از ارزیابی منفی.. 13

1-5-3- سوگیری توجه. 13

1-5-4- سوگیری تفسیر. 13

1-6- تعریف عملیاتی متغیرها13

1-6-1- اضطراب اجتماعی.. 13

1-6-2- ترس از ارزیابی منفی.. 13

1-6-3- سوگیری توجه. 14

1-6-4- سوگیری تفسیر. 14

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه

2-1- مبانی نظری.. 16

2-1-1- اختلال اضطراب اجتماعی.. 16

2-1-1-1- سیر و شیوع اختلال اضطراب اجتماعی.. 17

2-1-1-2- سبب شناسی اختلال اضطراب اجتماعی.. 18

2-1-1-2-1- عوامل زیستی.. 18

2-1-1-2-1- 1- ژنتیک…. 18

2-1-1-2-1-2- عصب زیست شناختی.. 19

2-1-1-2-2- عوامل سرشتی.. 19

2-1-1-2-2-1- بازداری رفتاری.. 19

2-1-1-2-3- عوامل محیطی.. 20

2-1-1-2-3-1- فرزندپروری.. 20

2-1-1-2-3-2- روابط دوستی با همسالان.. 21

2-1-1-2-3-4- سایر وقایع زندگی.. 22

2-1-1-2-4- رویکرد شناختی.. 23

2-1-1-2-4-1- مدل بک، امری و گرینبرگ (1985)23

2-1-1-2-4-2- مدل کلارک و ولز (1995)24

2-1-1-2-4-3- مدل رپی و هیمبرگ(1995)27

2-1-1-2-5- مدل هافمن و بارلو (2002)29

2-1-1-2-6- مدل رپی و اسپنس (2004)31

2-1-2- سوگیری‌های فرآیند پردازش اطلاعات در اضطراب اجتماعی.. 34

2-1-2-1- سوگیری توجه در اضطراب اجتماعی.. 34

2-1-2-1-1- مؤلفه‌های سوگیری توجه. 35

2-1-2-1-2- مکانیزم سوگیری توجه. 36

2-1-2-1-2-1- مدل شناختی بک و کلارک (1997)36

2-1-2-1-2-2- مدل ویلیامز، واتز، مک‌لئود و متیوز (1997)37

2-1-2-1-2-3- مدل اهمن (1996)38

2-1-2-1-2-4- مدل ولز و متیوز (1994)38

2-1-2-1-2-5- مدل انگیزشی-شناختی موگ و بردلی (1998)39

2-1-2-1-2-6- نظریه کنترل توجه آیزنک، درخشان، سانتوس و کالوور (2007)40

2-1-2-1-2-7- مدل بار–هیم (2007)40

2-1-2-2- سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی.. 41

2-2- پیشینه عملی.. 42

2-2-1- سوگیری توجه در اضطراب اجتماعی.. 42

2-2-2- سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی.. 45

2-2-3- برنامه تعدیل سوگیری شناختی.. 48

2-2-3-1- تعدیل سوگیری توجه در اضطراب اجتماعی.. 48

2-2-3-2- تعدیل سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی.. 50

2-2-4- تعامل سوگیری توجه و سوگیری تفسیر در اضطراب اجتماعی.. 53

2-3- فرضیه‌ها و سوالات پژوهش…. 56

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- طرح پژوهش…. 58

3-2- جامعه آماری.. 58

3-3- نمونه و روش نمونه‌گیری.. 59

3-4- ابزار پژوهش…. 59

3-4-1- پرسشنامه هراس اجتماعی(SPIN)59

3-4-2- پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)60

3-4-3- فرم کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی (FNES-B)61

3-4-4- پرسشنامه افسردگی بک (BDI)61

3-4-5- آزمایه پروب دات… 62

3-4-6- پارادایم ارتباط کلمه-جمله(WSAP)64

3-5- روش اجرا65

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 66

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1- آماره‌های توصیفی.. 68

4-1-1- آماره‌های توصیفی متغیر سن.. 68

4-1-2- آماره‌های توصیفی متغیر علائم اضطراب اجتماعی.. 69

4-1-3- آماره‌های توصیفی متغیر سطح اضطراب اجتماعی.. 70

4-1-4- آماره‌های توصیفی متغیر ترس از ارزیابی منفی.. 71

4-1-5- آماره‌های توصیفی متغیر سوگیری توجه. 72

4-1-6- آماره‌های توصیفی متغیر سوگیری تفسیر. 73

4-2- آزمون فرضیه‌ها و سوالات… 76

4-2-1- فرضیه اول.. 76

4-2-2- فرضیه دوم. 78

4-2-3- فرضیه سوم. 79

4-2-4- فرضیه چهارم. 81

4-2-5- سوال اول.. 82

4-2-6- سوال دوم. 83

4-2-7- سوال سوم. 84

4-2-8- سوال چهارم. 85

4-2-9- سوال پنجم.. 86

4-2-10- سوال ششم.. 88

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- تبیین یافته‌ها90

5-1-1- اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری تفسیر بر سوگیری تفسیر. 90

5-1-2- اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری تفسیر بر اضطراب اجتماعی
و ترس از ارزیابی منفی.. 93

5-1-3- اثربخشی برنامه اصلاح سوگیری توجه بر سوگیری توجه. 95

5-1-4- اثربخشی برنامه اصلاح سوگیری توجه بر اضطراب اجتماعی
و ترس از ارزیابی منفی.. 95

5-1-5- ارتباط مؤلفه‌های توجه و تفسیر برنامه تعدیل سوگیری شناختی.. 97

5-2- کاربردهای پژوهش…. 100

5-3- محدویت‌های پژوهش…. 101

5-4- پیشنهادات پژوهش…. 101

فهرست منابع

منابع فارسی.. 102

منابع انگلیسی.. 104

عنوان صفحه

پیوست

برگه اطلاعات و رضایت‌نامه پژوهش…. 113

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (2000)114

پرسشنامه اضطراب اجتماعی لیبوویتز (1987)115

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (1983)116

پرسشنامه افسردگی بک…. 117

فهرست جدول‌ها

عنوان صفحه

جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار متغیر سن.. 68

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار متغیر علائم اضطراب اجتماعی.. 69

جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار متغیر سطح اضطراب اجتماعی.. 70

جدول 4-4- میانگین و انحراف معیار متغیر ترس از ارزیابی منفی.. 71

جدول 4-5- تحلیل کوواریانس سوگیری تفسیر منفی در شرایط تعدیل سوگیری تفسیر. 76

جدول 4-6- تحلیل کوواریانس سوگیری تفسیر خنثی در شرایط تعدیل سوگیری تفسیر. 77

جدول 4-7- تحلیل کوواریانس سوگیری توجه در شرایط اصلاح سوگیری توجه. 78

جدول 4-8- تحلیل کوواریانس علائم اضطراب اجتماعی در شرایط اصلاح سوگیری توجه. 80

جدول 4-9- تحلیل کوواریانس سطح اضطراب اجتماعی در شرایط اصلاح سوگیری توجه. 81

جدول 4-11- تحلیل کوواریانس سطح اضطراب اجتماعی در شرایط تعدیل سوگیری تفسیر. 83

جدول 4-12- تحلیل کوواریانس ترس از ارزیابی منفی در شرایط تعدیل سوگیری تفسیر. 84

جدول 4-13- تحلیل کوواریانس ترس از ارزیابی منفی در شرایط اصلاح سوگیری توجه. 85

جدول 4-14- تحلیل کوواریانس سوگیری تفسیر خنثی در شرایط اصلاح سوگیری توجه. 86

جدول 4-15- تحلیل کوواریانس سوگیری تفسیر منفی در شرایط اصلاح سوگیری توجه. 86

جدول 4-16- تحلیل کوواریانس سوگیری توجه در شرایط تعدیل سوگیری تفسیر. 88

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1- میانگین متغیر سوگیری توجه گروه‌های چهار گانه. 72

نمودار 4-2- میانگین متغیر سوگیری تفسیر گروه آزمایش تعدیل تفسیر. 73

نمودار 4-4- میانگین متغیر سوگیری تفسیر گروه کنترل تعدیل تفسیر. 74

نمودار 4-5- میانگین متغیر سوگیری تفسیر گروه کنترل اصلاح توجه. 75

نمودار 4-6- میانگین تعدیل شده سوگیری ‌تفسیر منفی در شرایط تعدیل ‌سوگیری تفسیر. 77

نمودار 4-7- میانگین تعدیل شده سوگیری تفسیر خنثی در شرایط تعدیل سوگیری تفسیر. 78

نمودار 4-8- میانگین تعدیل شده سوگیری توجه در شرایط اصلاح سوگیری توجه. 79

نمودار 4-9- میانگین تعدیل شده علائم اضطراب اجتماعی در شرایط اصلاح سوگیری توجه. 80

نمودار 4-10- میانگین تعدیل شده سطح اضطراب اجتماعی در شرایط اصلاح سوگیری توجه. 81

جدول 4-11- تحلیل کوواریانس علائم اضطراب اجتماعی در شرایط تعدیل سوگیری تفسیر. 82

نمودار 4-11- میانگین تعدیل شده علائم اضطراب اجتماعی در شرایط تعدیل سوگیری تفسیر. 82

نمودار 4-12- میانگین تعدیل شده سطح اضطراب اجتماعی در شرایط تعدیل سوگیری تفسیر. 83

نمودار 4-13- میانگین تعدیل شده ترس از ارزیابی منفی در شرایط تعدیل سوگیری تفسیر. 84

نمودار 4-14- میانگین تعدیل شده ترس از ارزیابی منفی در شرایط اصلاح سوگیری توجه. 85

نمودار 4-15- میانگین تعدیل شده سوگیری تفسیر خنثی در شرایط اصلاح سوگیری توجه. 87

نمودار 4-16- میانگین تعدیل شده سوگیری تفسیر منفی در شرایط اصلاح سوگیری توجه. 87

فهرست شکل‌ها

عنوان صفحه

شکل 2-1- مدل کلارک و ولز (1995)27

شکل 2-2- مدل رپی و هیمبرگ (1995)28

شکل 2-3- مدل هافمن و بارلو (2004)30

شکل 2-4- مدل رپی و اسپنس (2004)33

برترین فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

farankmga.ir/ce/برترین-فایل-پایان-نامه-اثربخشی-برنامه/

ذخیره شده

۶ روز پیش – پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختیمؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی

ذخیره شده

۱۷ دی ۱۳۹۵ – اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد …

برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر …

dd.full-thesis.com/برنامه-تعدیل-سوگیری-شناختی-مؤلفه-تفسی/

ذخیره شده

۹ مرداد ۱۳۹۵ – برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

https://file.idox.ir/tag/اثربخشی-برنامه-تعدیل-سوگیری-شناختی-مؤ/

ذخیره شده

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ – اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

bankthesis.parsiblog.com/Posts/192/اثربخشي+برنامه+تعديل+سوگي/

ذخیره شده

عنوان کامل پایان نامه : اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و … بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد …

پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: اثربخشی برنامه تعدیل …

elmyar.net/پایان-نامه-روانشناسی-گرایش-بالینی-اثر-2/

ذخیره شده

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب …

دانلود پايان نامه اثربخشي برنامه تعديل سوگيري شناختي …

bartardanesh.tibablog.ir/post-18055.html

ذخیره شده

۱۲ ساعت پیش – دانلود پايان نامه اثربخشي برنامه تعديل سوگيري شناختي-مؤلفه تفسير و توجه بر علائم اضطراب اجتماعي و ترس از ارزيابي منفي و اثر زنجيره‌اي اين مؤلفه‌ها در افراد. پايان نامه اثربخشي برنامه تعديل سوگيري شناختيمؤلفه تفسير و …

پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه …

rayadl.hostg.ir/post/matlab1333.html

ذخیره شده

۳۰ تیر ۱۳۹۶ – پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این …

پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه …

6guwnf.pptstant.ir/
پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد.

پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه …

tlgrmechannel.rzb.blogta.ir/view524126.html
پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختیمؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

download.hardl.ir/object-13327/description

ذخیره شده

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال …

دریافت فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

80mfs.hanipaper.ir/

ذخیره شده

… بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد … پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختیمؤلفه تفسیر و توجه بر …

دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی …

3aev29.nikandlc.ir/
دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد …

دانلود فایل کامل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

mahyardlc.blogroz.ir/post/3146

ذخیره شده

… کامل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد –

بررسی اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی- مؤلفه …

sida.wordpressblog.ir/بررسی-اثربخشی-برنامه-تعدیل-سوگیری-شنا/

ذخیره شده

۱۳ شهریور ۱۳۹۶ – علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد. دانلود (پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه …

فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی …

ilgar96.aslblog.ir/post/864

ذخیره شده

پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختیمؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال.

دانلود پرسشنامه علائم مرضی کودکان csi-4 | Ultra-DL

ultradl.ir/dl-html/9568.html

ذخیره شده

۷ تیر ۱۳۹۶ – پژوهش مقایسه میزان اضطراب وسواس، ترس مرضی شکایات جسمانی، در … بر میزان علائم بیش فعالی کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه / بیش … پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره ای این مؤلفه ها در افراد 2017-05-04

راهنمای کامل برای بارداری – اورجینال – گلشن یاس

golshanayi.toonblog.ir/post/15

ذخیره شده

۲ روز پیش – در این بخش محصول راهنمای کامل برای بارداری ارائه شده است جهت سفارش راهنمای کامل برای بارداری بعد از … -خرید آنلاین پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد -مقاله زندگی لئوناردو داوینچی -خرید فایل( …

تاییدیه های سفیر – انجام پایان نامه،سمینار، تایپ ، ترجمه به …

safirdep.ir/پایان-نامه-های-روانشناسی/

ذخیره شده

اثربخشی مشاوره شغلی براساس رویکرد شناختی- اجتماعی بندورا برافزایش باورهای …. اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال …

دریافت فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

5icmo9.abtindls.ir/
… فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

azadcloob.filenab.com/product-59622-a.aspx
اضطراب اجتماعی فرآیند پردازش اطلاعات سوگیری توجه سوگیری تفسیر برنامه … بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد …

پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه …

przh.vistablog.ir/…/پایان+نامه+اثربخشی+برنامه+تعدیل+سوگیری+شناختی-مؤلفه+ت…

ذخیره شده

۸ مرداد ۱۳۹۵ – پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد – – دانلود پایان نامه، پروژه، مقاله، مبانی نظری.

اضطراب اجتماعی | دانلود مقاله، تحقیق، پاورپوینت و …(شماره …

danesh.blage.ir/tag/اضطراب-اجتماعی/

ذخیره شده

۲۳ مرداد ۱۳۹۶ – توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) … اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال … سوگیری تفسیر، علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی ارزیابی شد.

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی …

c.aaiz.ir/67695-2/

ذخیره شده

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی ….. پایان نامه روانشناسی گرایش بالینی: اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد …

پایان نامه های رشته روانشناسی1 – جدیدترین پایان نامه های دفاع شده

iranresearch.mihanblog.com/post/10

ذخیره شده

۳ دی ۱۳۹۵ – 10002 اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خودپندارۀ ….. 10225 اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ …

جدید :اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه …

thesisdl.blog.ir/post/1158
۹ مرداد ۱۳۹۵ – رفتن به محتوا سایت دانلود سایت دانلود پایان نامه مرکز دانلود منابع علمی و … بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در … هافمن و بارلو (2002) معتقدند که افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی غیر …

خرید آنلاین پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

7ini3h.barfindl.ir/
خرید آنلاین پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد.

اضطراب اجتماعی | فایلها(دانلود مقاله، تحقیق، پاورپوینت و …)

sellu.wopress.ir/tag/اضطراب-اجتماعی/

ذخیره شده

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع … اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

azmoon.sellu.ir/product-62855-اثربخشي-برنامه-تعديل-سوگيري-شناختيمؤلفه-تفس…
اضطراب اجتماعی فرآیند پردازش اطلاعات سوگیری توجه سوگیری تفسیر برنامه … دانلود پايان نامه ارشد قالب word با عنوان بررسي رابطه هوش هيجاني و سبكهاي … علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال.

تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم …

download-thesis.blogsky.com/…/تعدیل-سوگیری-شناختی-مؤلفه-تفسیر-و-توجه-بر-ع…
۹ مرداد ۱۳۹۵ – عنوان کامل پایان نامه : اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه … اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

3.agrothesis.ir/2016/07/30/اثربخشی-برنامه-تعدیل-سوگیری-شناختی-مؤ/
۹ مرداد ۱۳۹۵ – عنوان کامل پایان نامه : اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه … علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در …

دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی …

nabprojectfile.ir/?p=11225
۱۹ مهر ۱۳۹۵ – دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این …

دانلود فایل ( پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

mikhaktru.deyblog.ir/post/637
۱ اسفند ۱۳۹۵ – دانلود فایل ( پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه … و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این …

دانلود فایل ( پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

shibarticler.ir/cero/دانلود-فایل-پایان-نامه-اثربخشی-برنامه/
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ – پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختیمؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها …

دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی …

www.saleakhar.com/tag/دانلود-پایان-نامه-اثربخشی-برنامه-تعدی/
پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ …

للبیت | اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه …

scholarship-blog.lalebit.ir/page-124636.html
عنوان کامل پایان نامه : اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و … بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد …

فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی …

rasapaperc.ir/flo/top-3908.html
فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد. فوریه 13th, 2017 دیدگاه‌ها برای فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

www.takbook.com/best/اثربخشی-برنامه-تعدیل-سوگیری-شناختی-مؤ/
اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال ا.

خرید آنلاین پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

nahrdlce.ir/articles/t-12821.html
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ – پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختیمؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها …

برترین پکیج پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

rayapaperi.ir/maghalat/8896

ذخیره شده

۳۰ اسفند ۱۳۹۵ – … و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این … پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختیمؤلفه تفسیر و …

خرید فایل( پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

ladanarticlez.ir/maghaleh/tahgig3140.html
۲۰ بهمن ۱۳۹۵ – پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختیمؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها …

دانلود فایل کامل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

tiprimarc.ir/?p=6906
۱۴ دی ۱۳۹۵ – … و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این … پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختیمؤلفه تفسیر و …

دانلود (پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی …

neginproj3.ir/post-17050.html

ذخیره شده

دانلود (پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد ). دسامبر 7th, 2016 بدون دیدگاه. ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم

پيچك رويال

pichaker.monoblog.ir/

ذخیره شده

-خريد آنلاين پايان نامه اثربخشي برنامه تعديل سوگيري شناختي-مؤلفه تفسير و توجه بر علائم اضطراب اجتماعي و ترس از ارزيابي منفي و اثر زنجيره‌اي اين مؤلفه‌ها در افراد ….. -دريافت فايل مقاله اهميت توجه به اعتياد زنان – پرداخت و دانلود آني

دانلود (پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی …

apadanarc.pdfblog.ir/post/160

ذخیره شده

۲۰ مهر ۱۳۹۵ – دانلود (پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد ) – – آپادانا.

خادمان منتظر

ramzplok.ramzblog.ir/

ذخیره شده

فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89 (ویژه انجام پایان نامه و تحقیقات) بررسی چالش های برنامه …. سوالات اصلی آزمون آیین نامه 95 مقاله درباره …. اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال

پایان نامه روانشناسی – بررسی برنامه اصلاح عزت نفس و کاهش …

stufile.samenblog.com/…/پایان-نامه-روانشناسی-بررسی-برنامه-اصلاح-عزت-نفس-و-ک…

ذخیره شده

پایان نامه ارشد روانشناسی – مقايسه ي مؤلفه ذهن آگاهي و صبر در بيماران مبتلا به … پایان نامه روانشناسی – اثر بخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی بر علائم … پایان نامه ارشد روانشناسی – اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی – مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد …

دانلود (پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی …

www.zdownloadp30.ir/paper/6089.php
۳۰ آبان ۱۳۹۵ – دانلود (پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد ). بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید با سلام،محصول دانلودی …

ترسیم خیال

rasminretl.sonablog.ir/

ذخیره شده

۷ مهر ۱۳۹۶ – -دانلود پایان نامه تأثیر یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت های کوچک و ….. -برترین فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد … -کاملترین فایل پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان

گلبرگ خزان

golbagetkhzan.mojblog.ir/

ذخیره شده

-خريد آنلاين پايان نامه اثربخشي برنامه تعديل سوگيري شناختي-مؤلفه تفسير و توجه بر علائم اضطراب اجتماعي و ترس از ارزيابي منفي و اثر زنجيره‌اي اين مؤلفه‌ها در …

دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی …

harirdlc.ir/article/23492
دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد -کامل و جامع. Posted on اکتبر 24, 2016 by mina. امیدواریم از خرید خود بهره کافی را …

[PDF]اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی بر سوگیری توجه، …

www.iranapsy.ir/fa/journal/download/category/587-paper774?download=482…

ذخیره شده

□عالئم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی … است، این افراد محیط خود را به منظور یافتن هرگونه نشانۀ بالقوه ارزیابی منفی می کاوند. این نشانه ها، … یعنی ارجحیت نظامدار2»سوگیری توجه« ارزیابی منفی در اضطراب اجتماعی منجر به بروز …. )2011( اثربخشی تلفیق مؤلفه های توجه و تفسیر برنامه تعدیل سوگیری شناختی مکینتاش.

برترین فایل مقاله انواع چاپ بلشتکی،دیجیتال،پارچه،به …

bistarticlers.ir/nomre/paper8473.htm
۱۶ اسفند ۱۳۹۵ – … بی شک برترین هستیمعنوان محصول دانلودی:مقاله پردازشگری دیجیتال یا (DSP) یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. … دانلود فایل کامل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد.

برترین فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

sabarticler.ir/post/matlab16615.html

ذخیره شده

۲۶ آذر ۱۳۹۵ – … و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این … پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

اثربخشي درمان شناختي – رفتاري گروهي و مواجهه درماني بر …

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=177405

ذخیره شده

توسط داداش زاده حسين
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی اثربخشي درمان شناختي – رفتاري گروهي و … بر ميزان سوگيري تعبير و ترس از ارزيابي منفي در اختلال اضطراب اجتماعي. … هدف: هدف اين پژوهش مقايسه اثربخشي درمان شناختي – رفتاري گروهي و مواجهه درماني در … به کمک پرسش نامه هراس اجتماعي، فرم کوتاه پرسش نامه ترس از ارزيابي منفي و فرم …

تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و علائم اضطراب …

thesis-dl1.4kia.ir/info2/…/تعدیل-سوگیری-شناختی-مؤلفه-تفسیر-و-علائم-اضطراب/

ذخیره شده

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب …

دانلود فایل ( پایان نامه ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط …

golbonsaba.linefarsi.com/post/1199

ذخیره شده

دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد …

برترین فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

shima.royeshfle.ir/post/matlab1157.html

ذخیره شده

… برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد. … برترین فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب …

دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی …

gprojektr.ir/ce/دانلود-پایان-نامه-اثربخشی-برنامه-تعدی/
دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد …

خرید و دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

anikapptc.ir/post/7069
… بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد … پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختیمؤلفه تفسیر و توجه بر …

[PDF]اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

ncba.ir/saveAsPDF=15831

ذخیره شده

:Web version اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ و اﺛﺮ زﻧﺠﯿﺮهای اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ در اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺧﺘﻼل. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮﮔﯿﺮی …

دانلود (پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی …

bitasarticle.ir/?p=934
دانلود (پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد ).

[PDF]اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

whydownload.ir/PDF15852

ذخیره شده

:HTML اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ و اﺛﺮ زﻧﺠﯿﺮهای اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ در اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺧﺘﻼل. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ …

PDF: لینک به اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی …

www3.ardl.ir/374352/description.pdf
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ و اﺛﺮ زﻧﺠﯿﺮهای اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ در اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺧﺘﻼل … ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮس از. ارزﯾﺎﺑﯽ …

اثربخشي برنامه تعديل سوگيري شناختي-مؤلفه تفسير و …

shirblog.rasanenow.ir/اثربخشي-برنامه-تعديل-سوگيري-شناختي-مؤ/
پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب … ﺑﺮ. ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮس از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ و اﺛﺮ زﻧﺠﯿﺮه ای اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ. در اﻓﺮاد.

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

article1.ampmobile.ir/article-66654/description
در این صفحه درباره |اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه … علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد …

دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی …

webinewppt.ir/article/دانلود-پایان-نامه-اثربخشی-برنامه-تعدی/

ذخیره شده

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ – دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در … پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختیمؤلفه تفسیر و توجه بر … خرید آنلاین پایان نامه بررسی تاثیر كلاسهای جامع قرآنی بر افراد تحت پوشش …

دریافت فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

pyzaropaper.ir/2017/06/09/دریافت-فایل-پایان-نامه-اثربخشی-برنامه/

ذخیره شده

۱۹ خرداد ۱۳۹۶ – پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختیمؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

www.thymes.ir/post/59707.html

ذخیره شده

۲۷ اسفند ۱۳۹۵ – اختلال اضطراب اجتماعی با سوگیری های فرآیند پردازش اطلاعات مشخص می … سوگیری شناختی- مؤلفه تفسیر بر سوگیری توجه و برنامه تعدیل … سوگیری تفسیر، علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی … علاوه بر این، افراد گروه تعدیل توجه، تفسیرهای خنثای بیشتر و …. برگه اطلاعات و رضایت نامه پژوهش .

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

selludownload.ir/اثربخشی-برنامه-تعدیل-سوگیری-شناختی-مؤ/

ذخیره شده

پروژه,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود پروپوزال,دانلود پاورپوینت,ادبیات تحقیق,تحقیق … اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال.

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

pscdl.ir/10651038/3289.html/html_description
۱۷ خرداد ۱۳۹۶ – برنامه تعدیل سوگیری شناختی; اختلال اضطراب اجتماعی; سوگیری … پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره ای این مؤلفه ها در افراد با …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

www2.manudl.ir/object-26135/description
افراد با اضطراب اجتماعی ترجیحاً به محرک های تهدیدکننده توجه می کنند و اطلاعات … به منظور تعدیل این سوگیری های شناختی و آسیب پذیری متعاقب آن نسبت به … بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ … توجه، سوگیری تفسیر، علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی ارزیابی شد.

پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه …

golshinarticle.ir/post/matlab599.html

ذخیره شده

۴ شهریور ۱۳۹۶ – دانلود فایل ( پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه … اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد )

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

timedownload.ir/post/6944

ذخیره شده

۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ – اختلال اضطراب اجتماعی با سوگیری های فرآیند پردازش اطلاعات مشخص می … سوگیری شناختی- مؤلفه تفسیر بر سوگیری توجه و برنامه تعدیل … سوگیری تفسیر، علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی … علاوه بر این، افراد گروه تعدیل توجه، تفسیرهای خنثای بیشتر و …. برگه اطلاعات و رضایت نامه پژوهش …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسی …

s1.tardl.ir/101918/Item.HTML
PDF: اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال …

گلدان خاطره

goldan.goldblog.ir/

ذخیره شده

فایل اکسل داده های آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از سال80 الی 89 (ویژه انجام پایان نامه و …. اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال …. یک بیمه نامه خوبی است که براساس آن، باید اطمینان حاصل کرد دو طرف به …

کاملترین فایل پایان نامه روشهای تست و ارزیابی وب سایت و …

vectorisane.ir/harir/marticle4465.html

ذخیره شده

۵ روز پیش – کاملترین فایل پایان نامه روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی … دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد -کامل و جامع لحظات خوشی را برای شما آرزومندیمعنوان محصول دانلودی:پایان …

دانلود اضطراب تعمیم یافته -کامل و جامع – وکتور سان

vectorisane.ir/harir/marticle3360.html

ذخیره شده

۶ روز پیش – بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از تحویل آنی فایل است که از این جهت فروشگاه فایل مارکت دارای نماد اعتماد … دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد -کامل و جامع لحظات خوشی را برای شما …

دانلود پایان نامه تاثیر کاربرد سیلیسیوم و پتاسیم در …

vectorisane.ir/harir/marticle2237.html

ذخیره شده

۷ روز پیش – دانلود پایان نامه تاثیر کاربرد سیلیسیوم و پتاسیم در تعدیل اثرات شوری خاک … یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. … دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد -کامل و جامع …

دانلود پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان -کامل و جامع …

vectorisane.ir/harir/marticle3374.html

ذخیره شده

۶ روز پیش – به صفحه دانلود فایل(پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملكرد كاركنان)خوش آمدید … برترین پکیج پایان نامه بررسی نقش ارزیابی عملكرد در افزایش كار آیی … دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد …

دانلود (پاورپوینت بیش فعالی در کودکان در 55 اسلاید)

megapaper.salarytio.ir/post/matlab550.html

ذخیره شده

۷ مهر ۱۳۹۶ – یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پاورپوینت بیش فعالی در کودکان در 55 اسلاید)) را در ادامه مطلب …

[PDF]دانلود PDF: تفسیر روان شناختی نقاشی های اطفال 7 تا 9 ساله | …

etadl.ir/pdf/9523

ذخیره شده

درﯾﺎﻓﺖ PDF ﻓﺎﯾﻞ داﻧﻠﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس… ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت روان … ﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮس از ارزﯾﺎﺑﯽ etadl.ir … ﻣﻨﻔﯽ و اﺛﺮ زﻧﺠﯿﺮه ای اﯾﻦ. … ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ و رﺷﺪ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ 12-17 ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن … اﻟﺨﺼﻮص ﺑﻪ ارزﻧﺪه ﺳﺎزی و ﻧﺎ ارزﻧﺪه ﺳﺎزی اﻓﺮاد در اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد.

خرید و دانلود پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

novintech96t.ir/2017/05/28/خرید-و-دانلود-پایان-نامه-اثربخشی-برنام/
۷ خرداد ۱۳۹۶ – پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختیمؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها …

فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی …

zanbagh.hesarearticle.ir/post/matlab1755.html

ذخیره شده

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ – فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این …

گوهردشت فایل – برگه 449 – عرضه انواع مقالات و پژوهشها

ghrdashte.ir/page/449
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب … سخن روز: افرادی که اهداف مکتوب دارند ده برابر دیگران موفق ترند. … تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی … عنوان محصول دانلودی:پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی مؤلفه تفسیر و …

s12.filingfile.ir/…/اثربخشی-برنامه-تعدیل-سوگیری-شناختی-مؤلفه-تفسیر-و-توجه…

ذخیره شده

این پیج درباره |اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره ای این مؤلفه ها در افراد …

فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی …

doc.idefylelmi.ir/post/matlab531.html

ذخیره شده

فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد.

برنامه تعدیل سوگیری شناختی – onvil

onvil.ir/tag/برنامه-تعدیل-سوگیری-شناختی/
بررسی اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی- مؤلفه تفسیر و توجه بر … پایان نامه حاضر با عنوان اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد …

مؤلفه – biznaz

biznaz.ir/tag/مؤلفه/
بررسی اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی- مؤلفه تفسیر و توجه بر … پایان نامه حاضر با عنوان اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد …

mina – برگه 802 – مقالات پیشرفت

motalipaperd.ir/?paged=802&author=1

ذخیره شده

خرید فایل( پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در …

می 9, 2017 – برگه 25 – مقالات عالی

alinmgall.ir/2017/05/09/page/25/
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ – فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این …

مقالات عالی – برگه 169 – بهترین مقالات و تحقیقات دانشجویی

alinmgall.ir/page/169/
فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد.

فرین مقاله – برگه 181 – مجموعه ای کامل از تحقیقات دانشجویی

feroartikle.ir/?paged=181
خرید آنلاین پایان نامه روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی … اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد – دانلود فایل … عنوان محصول دانلودی:پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

admin – برگه 181 – فرین مقاله

feroartikle.ir/?paged=181&author=1
خرید آنلاین پایان نامه روشهای اندازه گیری و تمهیدات پایداری شیب در معادن سطحی … اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد – دانلود فایل … عنوان محصول دانلودی:پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

[PDF]PDF: بررسی رابطه بین مؤلفه های مسئولیت پذیری اجتماعی با …

pnnq.ir/335/86/بررسی-رابطه-بین-مؤلفه-مسئولیت-پذیری-اجتماعی/33486…/pdf

ذخیره شده

۵ مهر ۱۳۹۶ – ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﺪه ای ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎع دارﻧﺪ، ﻻﺟﺮم ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ … ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ، و ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ … ﻧﺎﻣﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﻮﮔﯿﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ-ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮس از ارزﯾﺎﺑﯽ. ﻣﻨﻔﯽ و اﺛﺮ زﻧﺠﯿﺮه ای اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎ در اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺧﺘﻼل اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﮔﯿﺮی ﻫﺎی …

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و …

morvafile.ir/?p=6617

ذخیره شده

اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب …

برترین فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

recieveartikle.ir/hyper/برترین-فایل-پایان-نامه-اثربخشی-برنامه/

ذخیره شده

۱۴ فروردین ۱۳۹۶ – … بصورت آنی خواهد بود.یک نسخه از فایل نیز به شما ایمیل خواهد شد پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختیمؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال.

برترین فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

mnoatikle.ir/post/matlab3467.html

ذخیره شده

… برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد. … برترین فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب …

برترین فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری …

olummglte.ir/download4850.html

ذخیره شده

۲۳ خرداد ۱۳۹۶ – برترین فایل پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *