دانلود کامل فایل پیشینه پژوهش موضوع شایستگی عاطفی – اجتماعی

Published on Author adminwebLeave a comment

پیشینه پژوهش موضوع شایستگی عاطفی – اجتماعی

پیشینه پژوهش موضوع شایستگی عاطفی اجتماعی در 7 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

پیشینه پژوهش موضوع شایستگی عاطفی - اجتماعی

فروشنده فایل

کد کاربری 14469

کاربر

پیشینه پژوهش موضوع شایستگی عاطفی – اجتماعی در 7 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


شامل پیشینه و منابع + منابع مفید


بخشی از متن :

كاپاگودا (2012) به بررسی تأثیر شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران بر عملكرد وظیفه‌ای و زمینه‌ای كاركنان بخش بانكداری در سریلانكا پرداخت. نتایج این تحقیق كه بر نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران و عملكرد وظیفه‌ای كاركنان و رابطه معنادار و مثبت قوی را بین شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران و عملكرد زمینه‌ای كاركنان وجود دارد. بررسی رابطه ابعاد شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی و دو جنبه عملكرد شغلی (عملكرد وظیفه‌ای و زمینه‌ای) حكایت از رابطه مثبت و معنادار خود مدیریتی، آگاهی سازمانی و مدیریت روابط با هر دو جنبه عملكرد شغلی داشت اما خودآگاهی تنها با عملكرد زمینه‌ای رابطه معنادار داشته و با عملكرد وظیفه ای رابطه معناداری نشان نداد. یافته‌های به دست آمده همچنین بیانگر آن است كه شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی مدیران قادر به پیش‌بینی 7/13% از واریانس عملكرد وظیفه‌ای و 9/28% از عملكرد زمینه‌ای است.

رضایی دیزگاه و همکاران (1390) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی رابطه رفتار شهروندی سازمانی با کیفیت خدمات در بیمارستان های استان گیلان به این نتایج دست یافتند که بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی که شامل وفاداری، اطاعت و مشارکت است با کیفیت خدمات ارتباط مستقیم وجود داشت. میانگین تمام ابعاد بررسی شده در حد بالای متوسط بود.
پژوهشی توسط طاهری دمنه و همکاران (1390) با عنوان نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفته است. نتایح به دست آمده نشان می‌دهد که عامل قانونگرایی اخلاق کاری به بهترین وجه می‌تواند رفتار شهروندی کارکنان سازمان را توجیه نماید.

فهرست مطالب :

پژوهش های خارجی

پژوهش های داخلی

منابع

بایگانی: شایستگی های عاطفی اجتماعی – فروشگاه دانلود فایل

mefile.joojooblog.ir/tag/شایستگی-های-عاطفی-اجتماعی/

ذخیره شده

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي اﻧﺠ. ﺎم ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي … ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در …

دانلود فایل پیشینه ی تحقیق شایستگی های عاطفی اجتماعی – …

www.leanfile.ir/دانلود-فایل-پیشینه-ی-تحقیق-شایستگی-های/

ذخیره شده

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ – این فایل حاوی 6 صفحه ورد قابل ویرایش در مورد پیشینه ی تحقیق شایستگی عاطفی اجتماعی می باشد. دسته بندی, مبانی نظری و پیشینه تحقیق …

پیشینه پژوهش موضوع شایستگی عاطفی – دانلود

e11.ir/پیشینه-پژوهش-موضوع-شایستگی-عاطفی/

ذخیره شده

پیشینه پژوهش موضوع شایستگی عاطفی – اجتماعی در ۷ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت … بررسی رابطه ابعاد شایستگی‌های عاطفی اجتماعی و دو جنبه عملكرد شغلی …

عوامل تربيت عاطفي فرزندان در خانواده؛ برگرفته از احاديث | …

eslampajoheshha.nashriyat.ir/node/99

ذخیره شده

مشابه

۲۶ اسفند ۱۳۹۲ – كليدواژهها: عوامل روانشناختي، خانواده، تربيت عاطفي، فرزندان، احاديث. … در بررسي پيشينه، پژوهشي كه بهطور كامل با موضوع پژوهش حاضر مرتبط باشد، …. و اجتماعي گرما ميبخشد و صميميت، صداقت و برخورد نيك و شايسته را درپي دارد.

مؤلفه های سازنده شایستگی های مهارت آموختگان – نشریات عل …

journals.umz.ac.ir/article_810.html

ذخیره شده

پژوهش حاضر به شناسایی مؤلفه های سازنده شایستگی های عام مهارت آموختگان مراکز … یعنی موضوع شایستگی ها مورد مناقشه است و عمدتاً دیدگاه ها و نظرات متناقضی در این موضوع وجود دارد. … پیشینه پژوهش … حاجی کریمی و همکاران (1390) در مطالعه ای تحت عنوان بررسی تأثیر شایستگی های هوش عاطفی، شناختی و اجتماعی در شایستگی های …

[PDF]ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮدي ﻫﺎي ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎ – دانشگاه تهران

https://jed.ut.ac.ir/article_24404_334d4e33643236906853ebcd92be6ad5.pdf

ذخیره شده

توسط نیک‌رفتار – ‏2012
ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :22/6/1390. ﺗ،. ﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ. :1/8/1390(. ﭼﻜﻴﺪه. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ اﺛـﺮ ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ. ﻫـﺎي. ﻓـﺮدي. (. ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺧﻮدﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ. ﺧﻮداﻧﮕﻴﺰﺷﻲ، … ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺷﺨﺼﻲ، ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﻳﮋﮔﻲ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ. *. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول …… ﻧﻈﺮان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ.

[PDF]دریافت

www.ensani.ir/storage/Files/20121210081349-9444-21.pdf

ذخیره شده

مشابه

توسط حاجی‌کریمی – ‏2011
۲۰ آذر ۱۳۹۱ – 223-254. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ. ﻫ. ﺎي ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ د. ر ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ. ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮان ….. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. 2-1. ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع. روﻳﻜﺮد ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ در. ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ. ،. روﻳﻜﺮد ….. ﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ. ﻧﻴﺴﺖ. و ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي اﻳﻦ. ﻣﻮﺿﻮع. ،. ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ.

بررسی عوامل تربیتی – عاطفی فرزندان در خانواده | پژوهش های …

pmbo.ir/بررسی-عوامل-تربیتی—عاطفی-فرزندان-در-خانواده__a-330.aspx

ذخیره شده

مشابه

۲۶ آبان ۱۳۹۴ – بنابراین موفقیت والدین در پرورش فرزندانی شایسته و هماهنگ با … از این‌رو برقراری ارتباط حسنه‌ی ‌عاطفی- اجتماعی با دیگران یك هنر است و … در بررسی پیشینه، پژوهشی یافت نشد که به‌طور کامل با موضوع پژوهش حاضر مرتبط باشد.

دسته بندی موضوعی مقالات ISI سایر موضوعات روانشناسی – ISI …

isiarticles.com/topic/671

ذخیره شده

مشابه

موضوعات زیر مجموعه سایر موضوعات روانشناسی (126 موضوع) … مفهوم «خود-کارآیی» در مرکز نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بَندورا، روان‌شناس معروف، … بر روانشناسی، او را در راه بهبود زندگی شخصی، اقتصادی، عاطفی، با ایجاد تغ . … شایستگی اجتماعی.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﻣ 1 – فصلنامه …

www.jdem.ir/article_191_6ae44f63627bb2b5fefd3b9570c12323.pdf

ذخیره شده

توسط علامه – ‏2015
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﻣﺪﯾﺮان اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺜﺒﺖ دار. ﻧﺪ. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ….. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي اﻧﺠ. ﺎم ﺷﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺿﺮ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي. ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ … ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ.

رابطه بین رضایتمندی زناشویی مادر و سبک های شناختی با …

ganj.irandoc.ac.ir/articles/571463

ذخیره شده

مشابه

… سبک های شناختی 11 عزت نفس 13 فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش الف) مرور مبانی …. این موضوع یکی از مهمترین و قدیمی‌ترین شاخه‌های تخصصی علم روانشنا‌سی و از معدود … یکی از زمینه‌های پژوهشی در حوزه یادگیری، بررسی سبکهای یادگیری شناختی است … شایستگی عاطفی،اجتماعی که از خود ارزیابی مثبت به بار می‌آید می‌تواند به …

[PDF]دریافت فایل

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/802074

ذخیره شده

ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺰرﮔﻮار. ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﮐﺘﺮ … ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش اﺧﻼﻗﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان دوره دوم ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﺷـﻬﺮ. دﻟﻔﺎن، (در …. ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان. 2 -4 -4. 58. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. 2 -5. 59 …. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﻓﮑﺮي و ﻋﺎﻃﻔﯽ را در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ و اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد. ﻮ(ﺑ. رﺑﺎ. 1،. ) ….. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ.

[PDF]نیازهای اساسی روان ارضای بین هوش عاطفی و بررسی رابطه در …

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/597296

ذخیره شده

تاریخچه هوش عاطفی و سیر شکل گیری آن ………………………….. . … نیاز به شایستگی ….. نتایج تحلیل واریانس دو راهه مهارت اجتماعی بر اساس جنسیت ….. به ویژه در فرهنگ ایرانی انجام نشده است، پژوهش حاضر در پی فهم این موضوع است که مشخص نماید آیا.

5 – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?page=5&q=کیفیت+زندگی+کاری&topic_5…

ذخیره شده

مشابه

پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد کیفیت زندگی و تشکیل … هدف اصلي از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین شایستگی های عاطفی- اجتماعی …

[DOC]27 – دانشگاه فردوسی مشهد

https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/1044606.doc

ذخیره شده

تاثیرکیفیت خدمات و شرایط عاطفی کارکنان براعتماد مشتریان شعب بانک ملت … جامعه آماري در اين پژوهش مشتریان شعب بانک ملت درشهر مشهد مي باشد. … این امر با توجه به پیچیده تر شدن روز افزون سیستم های اقتصادی، اجتماعی و ….. مطالعات صورت گرفته، شایستگی عاطفی کارکنان را در تعاملات مشتری-کارمند …. 2-4) پیشینه پژوهش.

[PDF]Archive of SID

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/21713900107.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎي ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان. ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان. ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ …. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. -2. 1 . ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع. روﯾﮑﺮد ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، روﯾﮑﺮد. ﺟﺪﯾﺪي ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ …. و دﯾﮕﺮان ﮐﻪ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد. در اﯾﻨﺠﺎ،. ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ.

[PDF]تحقیق حاضر به بررســی نقش تأثیر هوش عاطفی بر بهره وری …

www.ap-q.ir/index.php/component/phocadownload/…/7-number-45-article.html?…

ذخیره شده

مشابه

نتایج نشــان داد که هــوش عاطفی کارکنان بر بهره وری تأثیر معنــاداری دارد. …. دراین میان، تعامل اجتماعی به شیوه ای شایسته و … پیشینه تحقیق در ایران …. چارلز داروین موضوع هوش عاطفی را برای اولین بار در ســال 1837 مطرح)نای،138 :1387( دارد. ) …

[PDF]ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎره راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ – فصلنامه علوم …

journal.iams.ir/pdf_31_ec4006c55e7fc74ed4bd4c97de96a70d.html

ذخیره شده

مشابه

ﻋـﺎﻃﻔﯽ،. ﻣﻮﻟﻔـﻪ. ﻫـﺎي. ﺧﻮدآﮔـﺎﻫﯽ. و. آﮔـﺎﻫﯽ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ. ﻣـﺪﯾﺮ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ را ﺑﺮ ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دارﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. از ﺑﯿﻦ. ﻣﻮﻟﻔﻪ … ﻧﺨﺴﺖ. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﻣﻮﺿﻮع. ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺟـﻮ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ. ،. ﻫﻮ. ش. ﻋﺎﻃﻔﯽ. و. راﺑﻄﻪ اﯾﻦ دو. و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘـﮋوﻫﺶ …. ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ او اﻋﺘﻤﺎد. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺟـﺐ …

دانلود پایان نامه مدیریت|دولتی|بازرگانی|اجرایی|آموزشی|ارشد و …

parsproje.com/pn/92-mo.html

ذخیره شده

مشابه

لیست منابع پژوهشی ، نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته مدیریت (تمامی گرایش ها). دسته: پروژه و تحقیق … SA134- پایان نامه مدیریت بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با بهره وری کارکنان · SA69- بررسي … SA130- بررسی شاخص های کار شایسته و رضایت شغلی پرستاران … َُSAN3- پیشینه و ادبیات تحقیق در زمینه مدیریت پروژه.

پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل …

bankmaghaleh.ir/پایان-نامه-بررسی-تأثیر-مشاوره-گروهی-با/

ذخیره شده

مشابه

در فصل دوم که شامل ادبیات و پیشینه تحقیق می‌باشد در بخش اول ابتدا سازگاری و مبانی … سازگاری عبارت است از ثبات عاطفی و جسارت در روابط اجتماعی و نیز علاقه به … نتایج این پژوهش نشان داد که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل TA ….. شایستگی در وی – حداقل در ارتباط با یادگیری موضوع های درسی – ایجاد می شود.

فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني، شماره 17 – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5808&Number=17

ذخیره شده

مشابه

۲۶ بهمن ۱۳۹۳ – فصلنامه داراي رتبه علمي – پژوهشي (علوم انساني) …. بررسي رابطه ي بين شايستگي هاي عاطفي اجتماعي مديران و رضايت … تاريخ انتشار: 12/9/93

[PPT]روش تحقیق – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

sbmu.ac.ir/uploads/2.ppt

ذخیره شده

مشابه

پژوهش پذير بودن: موضوع پژوهش بايد به حل مشکل يا کاهش آن منجر شود. 4. … تا امکان بازنگري پژوهش‌هاي قبلي و بررسي پيشينه تحقيق فراهم شود. … متغير مستقل: (Independent variable) يک ويژگي از محيط فيزيکي يا اجتماعي است که بعد از ….. پرسشهايي كه بار عاطفي دارند: نوع ديگري از سوگيري در پرسشها زماني روي مي‌دهد كه آنها با …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ( اي ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗ – پژوهش‌ …

mri.modares.ac.ir/article_2422_770ee9f6c111ded9588f4ad93922c50a.pdf

ذخیره شده

توسط مرتضوی – ‏2010 – ‏مقالات مرتبط
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻬﻢ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿ … ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ]12 [. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﺳﻌﯽ … زﻣﯿﻨﻪ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع. 2-1-. رﻫﺒﺮي …. ﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﮐﻪ دارﻧـﺪ ﺑـﺎ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ.

[PDF]متن کامل (PDF)

journals.iau-garmsar.ac.ir/edu/library/upload/article/af_32329331.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﺑﺤﺚ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ را ﻣﻲ. ﺗﻮان در اﻳﺪه. ﻫﺎي ﻛﺴﻠﺮ. 7 …. ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻛﻨﺘ. ﺮل ﺣﺎﻟﺖ. ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، … ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺬﻛﻮر،. اﺑﺘﺪا. ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ …. ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻳﺎ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ و. ﻣﻬﺎرت ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ …

هوش – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/هوش

ذخیره شده

مشابه

هوش هیجانی (یا هوش احساسی یا هوش عاطفی که با حروف اختصاری EQ نشان داده می‌شود) بخش … ۳- آگاهی اجتماعی: توانایی در تشخیص دقیق هیجانات دیگران و درک اینکه دقیقاً چه … این موضوع اغلب به این معناست که طرز تفکر و احساسات دیگران را درک می‌کنید، …. تصور ما از IQ (بهره هوشی) بر چند نسل آزمایش این دو حوزه مبتنی است که از پژوهش …

[PDF]دﺑﯿﺮان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ روان ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي يا ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي – فصلنامه علمی …

etl.journals.pnu.ac.ir/pdf_1829_ed90cd4d0983f2dd21eb096309216f0b.html

ذخیره شده

توسط فرزانه – ‏2015
۹ خرداد ۱۳۹۴ – ).125. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ. ﻋﻮاﻣﻠﯽ. ﮐﻪ. ﺑﺎﻋﺚ. اﯾﺠﺎد. اﺣﺴﺎس. ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ … ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ. ﻣﻌﻠﻤﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي. روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ … ﻋﺎﻃﻔﯽ،. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. و. ﻣﻌﻨﻮي،. ﻓﺮاﮔﯿﺮان. ﮐﻤﮏ. ﮐﻨﺪ . ﺻﻼﺣﯿﺖ. ﻫﺎي. ﻣﻌﻠﻤﯽ. را. ﻣﯽ. ﺗﻮان … و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ.

مسایل فرزندان طلاق در ایران و مداخلات مربوطه: فراتحلیل مقالات …

jwfs.alzahra.ac.ir/article_2209_408.html

ذخیره شده

توسط یحیی‌زاده – ‏2016
برای زن و مرد مشکلات اقتصادی، روانی، عاطفی و اجتماعی ایجاد می‌کند و زوج‌های متارکه …. در منابع الکترونیکی تا لحظه شروع پژوهش (تابستان 1393) که به موضوع فرزندان ….. در حوزه فرزندان طلاق، یا فاقد مرور منابع و پیشینه پژوهشی خود هستند و یا به صورت ….. اجتماعی و دیگر مسائل اجتماعی زندگی فرزندان، شایسته توجه بیشتری است.

[DOC]فرم برگزاری جلسه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

www.iau-saveh.ac.ir/Files/Copy%20of%20هاصورتجلسهk%20شورا%20-%2094-29.doc

ذخیره شده

۱۹ اسفند ۱۳۹۴ – صورتجلسه شورای پژوهشی دانشکده علوم انسانی. نوع جلسه: شوراي پژوهشي. موضوع جلسه: ….. رنجبرفردوئی – محمدمهدی – مدیریت دولتی 93 – شناسایی شایستگی های منابع انسانی برای ….. 93 – رابطه طلاق عاطفي والدين با اضطراب اجتماعي و هوش هيجاني فرزندان; ولدخانی – محمدرضا …. پيشينه پژوهش از جديد به قديم مرتب شود.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خودکارآمدی اجتماعی – دانلود …

paperdoc.blogsky.com/1395/10/15/post-1351/
توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) … در بیشتر این نظریه‌ها اعتقاد بر این است که حالات ‌عاطفی و رفتارهای انسانی بیشتر … خودکارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بندورا ( 1977)، نشأت گرفته‌‌است و موضوع مورد توجهی است … باور کارآمدی عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی انسان است.

[DOC]2-4- تنوع فرهنگی در رابطه با فرزند پروری – پروژه بیست

www.prozhebist.ir/wp-content/uploads/2015/05/سبك-فرزند-پروري.doc

ذخیره شده

روش كار:دراين تحقيق از روش همبستگي استفاده شد و جامعه آماري اين پژوهش را دانش …. بي[2] شانس بدست آوردن خلاقيت بالقوه ، مي تواند موضوع زندگي و مرگ هرجامعه اي باشد( ….. الف) گروهی که در تمام معیارها نمره های بالایی داشتند و کودکان شایسته و …. شواهد اخیر وجود رابطه مثبت بین فرزند پروری قاطعانه و مهارتهای عاطفی و اجتماعی را در …

[PDF]ﻓﺼﻞ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮي ﯽ ﻧﺎﻣﺒ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/مریم%20شمس/فصل%20دوم.pdf

مشابه

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﻣﻄﺮح. ﻣﯽ. ﺷﻮد و در. ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع. ﭘﮋوﻫﺶ. ؛. در داﺧﻞ …. ﮔﺮوﻫﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺎن. ﺧﻮاﻫﺪ. ﺷﺪ . ﻫﻮش. ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ. در. راﺳﺘﺎي. ﻫﻮش. ﻋﺎﻃﻔﯽ. و. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. اﺳﺖ . ﻫﻮش. ﻋﺎﻃﻔﯽ. ﻓﺮض.

تحقیق هوش هیجانی – پایان نامه و پروژه دانشجویی

payandaneshjo.ir/تحقیق-هوش-هیجانی/

ذخیره شده

در درمان هوش هیجانی هم برای کاهش اضطراب و افزایش مهارتهای اجتماعی (مثل شمرده و رسا صحبت … اهمیت و ضرورت پژوهش: … خود باوری، احساس اعتماد به توانایی ها، شایستگی ها و داوری خویش. … بررسی پیشینه تحقیق مربوط به موضوع پروژه. …. مثبت ازخود داشتن را به عنوان عامل مرکزی واساسی در سازگاری عاطفی اجتماعی افراد می دانند .

هوش‌هاي چندگانه

mniroo2.blogfa.com/

ذخیره شده

مشابه

۲۲ دی ۱۳۹۲ – گزارش نشست تخصصی انجمن پژوهش های دانش آموزی …. هوش ها را داشته باشند و در ضمن مي توان هر يك از آنها را به سطحي شايسته ارتقا داد. … نویسنده در طی دو سال گذشته کارگاه هایی با موضوع هوش های چندگانه در ….. دسته بندی : پیشینه پژوهش در MI …. هوش‌های چندگانه گاردنر و مسئولیت پذیری (رشد عاطفی اجتماعی) کودکان …

کافی نت دانشجویان – ادامه قسمت :تعیین رابطه هوش عاطفی و …

4223682.blogfa.com/post-1898.aspx

ذخیره شده

تاريخ: چهارشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۱ ساعت: 8:43 …. مطالعه زمينه هاي انساني و مؤلفه هاي احساسي و عاطفي و مهارت هاي اجتماعي و اصول روابط انساني و …. پيوند دادن يافته هاي پژوهش با تحقيقات قبلي و همچنين افزودن دانش موجود در زمينه موضوع تحقيق ، با …. بر ايجاد وحدت ( تشريك مساعي ) بودند رابطه مثبتـي با شايستـگي هاي فردي داشـتند .

[PDF]بررسی رابطه سبکهای هویت و بلوغ عاطفی با سازگاری …

narcotics.iauctb.ac.ir/Files/Congress/narcotics/6.pdf

مشابه

ﺑﻠﻮغ ﻋﺎﻃﻔﯽ. ﺑﺎ. ﺳﺎزﮔﺎري. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﺮدﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﺘﺎدون ﻣﺮاﮐﺰ. ﺷﻬﺮ ﺑﺠﻨﻮرد. ﻧﮕﺎرش. : ﻋﻠﯽ ﯾﺎوري … ﻟﺬا ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻣﺘﻨﺎن ﻋﻤﯿﻖ ﻗﻠﺒﯽ ﺧﻮﯾﺶ. را. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ … ﮐﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎري ام داده اﻧﺪ. ﺳﭙﺎﺳﮕ. ﺰ. ارم …… ﺪ ﺑﺘﻮان اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻢ. رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺴﺖ …

[PDF]اﻓﺮاد ﻫﻮﺷﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﺎي ﺳﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎ

journals.police.ir/backend/…/bd2cf5e94ed04928d90a393c7523a6549b1dacd4.pdf

ذخیره شده

Abasaltian@ind.iust.ac.ir. ) ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 12. /. 01. /. 94. ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش: 05. /. 03. /. 94. از ﺻﻔﺤﻪ. 1 … ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﮐﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺗﻤﺎم ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي … اﺳﺖ. ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ. ﻫﺎي. ﻫﻮﺷﯽ. (ﻫﻮش. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،. ﻫﻮش. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. و. ﻫﻮش. ﻋﺎﻃﻔﯽ). و. ﺳﺎزه. ﻫﺎي. ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ.

دانلود پاورپوینت پروژه پایان نامه کاراموزی – 9

www.pnut-ac.ir/pages/9

ذخیره شده

مشابه

در این فصل با توجه به موضوع پژوهش واینکه روش تحقیق حاضر علی- مقایسه ای است، …. که شوخ طبعی بیشتری دارند ممکن است از نظر اجتماعی شایستگی بیشتری داشته و در … با توجه به پیشینه و یافته های پژوهش حاضر می توان از شوخ طبعی به عنوان یک … نقاشي فعاليتي است كه از تحول شناختي، عاطفي، اجتماعي تأثير مي پذيرد و …

عوامل تربیت عاطفی فرزندان در خانواده – بخش اول اندیشه از خود …

www.farsnews.com/13940508000336

ذخیره شده

۱۷ مرداد ۱۳۹۴ – در بررسی پیشینه، پژوهشی که بهطور کامل با موضوع پژوهش حاضر …. و اجتماعی گرما میبخشد و صمیمیت، صداقت و برخورد نیک و شایسته را درپی دارد.

میگنا – بررسی نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی بر …

www.migna.ir/vdcgqy9x.ak9u74prra.html

ذخیره شده

مشابه

۹ آذر ۱۳۹۳ – مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت در فضای مجازی کنار هم آمده اند و از …. زمانی که چنین جوی فراهم شود دیگر آن احساس تنهایی عاطفی را که دانش‌آموز به‌دنبال پر ….. استعداد و شایستگی خودشان عمل نکرده و پایین تر از حد انتظار فعالیت نمایند. ….. پيشينه پژوهش هاي انجام شده در رابطه با موضوع تحقيق

دانلود مبانی نظری خودکارآمدی اجتماعی با پیشینه پژوهش

www.iranprojhe.com/…/1013-دانلود-مبانی-نظری-خودکارآمدی-اجتماعی-با-پیشینه-پژ…

ذخیره شده

دانلود مبانی نظری خودکارآمدی اجتماعی با پیشینه پژوهش: اجتماعات امروزی تحت تأثیر … خودكارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بندورا ( 1977)، نشأت گرفته‌‌است و موضوع مورد توجهی است كه … باور كارآمدی عاملی مهم در نظام سازنده شایستگی انسان است. … تجارب تسلط، حالات عاطفی و فیزیولوژیك، تجارب جانشینی، و اقناع اجتماعی می‌داند.

240 مقاله در زمینه آموزش و پرورش تعلیم و تربیت – تحقیقات …

commite2.blogfa.com/post-788.aspx

ذخیره شده

مشابه

در سالهای اخیر ، مساله اسلامی کردن دانشگاه ها و موضوع تحقق دانشگاه اسلامی در داخل کشور … نخستین صفت یک معلم شایسته، مسلط بودن به رشته‌ای است که درس می‌دهد و دانش و … و زاویه دید و پیشینه تجاری مورد نیاز هستند تا فرایندهای تجاری را بارورتر کنند. … در این‌ رابطه‌ سؤال این‌ است‌ كه‌ مدارس‌ ما برای‌ تربیت‌ فرهنگی‌ ،اجتماعی و در نهایت …

ادبیات و پیشینه تحقیق هوش عاطفی – پرشیا فایل

persiafile.ir › دسته‌بندی نشده

ذخیره شده

مروری بر ادبیات پیشین و پیشینه تحقیق با موضوع هوش عاطفی … هیجان های دیگران بهترین بودند , هم در كار و هم در زندگی اجتماعی شان موفق تر بودند (كری ، ۲۰۰۰ )…

لیست انتخاب موضوع پایان نامه مدیریت – مادسیج

madsg.com/لیست-انتخاب-موضوع-پایان-نامه-مدیریت/

ذخیره شده

مشابه

۱۸ آبان ۱۳۹۴ – البته با تجربه پژوهشی اندک دانشجویان شاید یافتن موضوع پایان نامه مناسب … از طرفی هم گشودگی در برابر تغییرات با بعد عاطفی و تعالی خود با بعد عاطفی و شناختی ….. در شایستگی نمایندگی ملت، رئیس جمهور الگوی نمایا از تنوع و تعدد … و از نوع پیمایشی انجام گرفته که جهت بررسی پیشینه تحقیق و مبانی …

تاثیر توانمندسازی و هوش عاطفی بر کیفیت خدمات – گروه …

resalenegar.com/product/تاثیر-توانمندسازی-هوش-عاطفی-بر-کیفیت/

ذخیره شده

در این میان تعامل اجتماعی به شیوهای شایسته و ثمربخش برای بیشتر سازمانها به عنوان عنصر کلیدی … از این رو، هدف این تحقیق بررسی تأثیر توانمندسازی و هوش عاطفی کارکنان بر کیفیت خدمات ارائه شده از … پایان نامه مدیریت منابع انسانی, دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی, موضوع پایان نامه مدیریت منابع انسانی … پیشینه تحقیق.

هوش هیجانی چگونه شکل گرفت – شرکت آبی سان

abisun.ir/ContentManager/Content/View/41/%20تاریخچه%20هوش%20هیجانی

ذخیره شده

مشابه

از اواخر سال ١٩٩٥ هوش عاطفی (هیجانی) به عنوان یک موضوع و بحث داغ مطرح شد. … اصطلاحی که او اختراع کرد، ” هوش اجتماعی (social intelligence) “، نشانگر توانایی … همانطور که پژوهش ها در مورد اندازه گیری هوش انسانی در این امتداد بسط پیدا می کرد، مقوله ای … منظور تمیز شایستگی های هیجانی از فهم و درک؛ اصطلاح ” بهره هیجانی ” را مطرح ساخت.

[PDF]بررسی ميزان تعلق اجتماعی مردم به جامعه ایران و رابطة آن با …

www.ijcr.ir/article_242_ba2e5a25340e22032d2e2e560a377685.pdf

ذخیره شده

توسط بیدل – ‏2012
در مسیر تعلق اجتماعی او، به دلیل اهمیت موضوع، قابل توجه و بررسی است. … در کشورهای خارجی انجام شده است )مواردی از آنها در پیشینه تحقیق بیان شده است( و اين … قلمرو زمانی، مکانی و مطالعاتی پژوهش مقطعی است زيرا وضعیت تعلق اجتماعی مردم مشهد …. يافته های تحقیق بیانگر آن است که سه عنصر شناختی، عاطفی، و رابطه ای سبب …

[PDF]اصل مقاله

www.smtc.ac.ir/c/document_library/get_file?uuid=9751f882-1301-4507…

ذخیره شده

مشابه

ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش. :02/11/90. ﭼﻜﻴﺪه. در دﻧﻴﺎي ﺗﺠﺎري ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ي ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ …. ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ. » 4. «،. اﺣﺴﺎس ﻣﻌﻨﺎدارﺑﻮدن. » 5. ﻣﻲ. ﺷﺪ و ﺑﻪ. ﻃﻮر وﺳـﻴﻌﻲ ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل واﻗـﻊ ﺷـﺪ … ﻫـﺎ. ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . اﻳﻦ. ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﻓﻨﻲ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. 5. ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻐﻞ ﺷﺪ . ﺟﺪول. : 1 …. ﺟﻮ و ﺷﻴﻢ، در ﺳـﺎل. 2010. در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺧـﻮد ﺑـﺎ. ﻣﻮﺿﻮع. « ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزيِ روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ».

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺳﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶ آ 1 – دانشگاه …

jas.ui.ac.ir/article_18221_dc630066ce2d6515c2f3f64522836efc.pdf

ذخیره شده

1390. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ: 17/2/89. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش: 17/6/89. ﺻﺺ. 200-183. *. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول: … ﻫﺪف ﻋﻤﺪة اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺳـﺎزﮔﺎري اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان ﻣﻘﻄـﻊ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ ….. ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻨﺒﻪ. ٔ. روان ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ دارد. ؛. ﻟـﺬا ﺿـﺮوري. اﺳــﺖ از دﻳــﺪﮔﺎه رواﻧﺸــﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺟﺎﻣﻌــﻪ …. ﻓــﺮاﻫﻢ ﺳــﺎزد ﻛــﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨــﺪ از ﻧﻈــﺮ ﻋــﺎﻃﻔﻲ، اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ و. ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، رﺷﺪي ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و در ﺧﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ( اﺳـﻤﻴﺖ.

کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه و جایزه …

khatam.ac.ir/…/کنفرانس-ملی-فرهنگ-سازمانی-با-رویکرد-توسعه-و-جایزه-مسئولیت-…

ذخیره شده

۱۲ تیر ۱۳۹۵ – آموزش · نوآوری · پژوهش … وی با تأکید بر این موضوع که صحنه اجرا، به آنچه که ما در خصوص … و همه اصحاب فرهنگ و هنر، با ایشان رابطه بسیار صمیمی و عاطفی دارند. … وی با اشاره به پیشینه مسئولیت اجتماعی در ایران، تصریح کرد: نمونه‌ زنده … رییس سازمان انرژی اتمی ایران: یک مدیر شایسته باید آشنا به علم مدیریت باشد.

[DOC]تعريف و تبيين موضوع

www.whc.ir/system/file/888822c06383eed53cfe9b0106ef8076.docx

ذخیره شده

مقدمه 1. تعريف و تبيين موضوع 2. پیشینه 2. روش 2. اهميت و ضرورت تحقيق 3 … حسن زارعي متين غلامرضا جندقي و زلف حق‌گويان كه از نوع علمي پژوهشي است. … شوخی های شایسته و شادی های نشاط برانگیز در ارتباط فردی و اجتماعی زمینه ساز گفت ….. شده است و توجه به روح وروان آنها بسیار دقیق ، علمی ، منطقی ، عاطفی سفارش شده است.

مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شریف – تبیین نظریه واقعیت …

moshaver.sharif.ir/index.php/psychological-articles/2969-2014-02-07-00-23-16

ذخیره شده

مشابه

او چند بار در خلال جلساتی که داشتیم می‌گفت مادرم مرا دوست ندارد و همین موضوع علت …. اما گلاسر می‌گوید: شما رفتار کنید تا رشدهای شناختی، عاطفی، اجتماعی و ….. (تشویق و تنبیه) – انسان می‌تواند تا مرز بی‌نهایت خوب و شایسته شود … به پیشینه و گذشته افراد کاری نداشته باشند مهم «حالا» است و نگاه به سوی آینده ….. موضوعات پژوهشی:

پایان نامه ها – موسسه آموزش عالی آزاد بهار

www.bahar.ac.ir/پایان-نامه-ها/

ذخیره شده

مشابه

موضوع : راه های ارتقاء سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت دانش ….. میزان تکرار احساس خستگی عاطفی افراد تیپ شخصیتی Aبه طور معنی داری مشاهده نشد. ….. از تفکر دینی و متناسب با مقتضيات فرهنگي و اجتماعي ما( بومی ) ، از پيشينه اي به …. پژوهش حاضر مهمترين ويژگی در ارزيابی شايستگی های مدرسان موسسه آموزش عالی بهار به …

هوش هیجانی | ام داک

mdoc.ir/1393/09/11/هوش-هیجانی/

ذخیره شده

مشابه

۱۱ آذر ۱۳۹۳ – تاریخچه ی درس پژوهی تاریخ : ۱۵ /اسفند/ ۱۳۹۴ بازدید : 1197 موضوع : … “سازمان پدیده ای اجتماعی است که به طور آگاهانه هماهنگ شده، دارای حدو مرزهای …. کنند و «شایستگی اجتماعی‌»۲ یعنی، افراد چگونه روابط بین خود و دیـــگران را مدیریت کنند. … لذا به استناد به مبانی نظری فوق مسأله مورد پژوهش رابطه هوش هیجانی و منابع …

مباحث برنامه درسی – نمونه پروپوزال برای استفاده دانشجویان

drasadian.blogfa.com/post/7

ذخیره شده

مشابه

رابطه بین عملکرد خانواده و کفایت اجتماعی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد … … ناسازگاری دانش آموزان و روابط معیوب و مختل عاطفی، اجتماعی و آموزشی آنها تا حدودی متأثر از عملکرد ناقص و معیوب … در یک تکلیف اجتماعی معین شایسته باشد، بنابراین شایستگی اجتماعی وابسته به نتایج یا پیامد تعاملات اجتماعی …

[PDF]ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺔ اﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتِ ﭘﻴﺮاﻣﻮن راﺑﻄ ﻓﺮ ﺑﺎ ﺳ

refahj.uswr.ac.ir/article-1-1247-en.pdf

ذخیره شده

توسط HR Oreyzi – ‏2013 – ‏بیان شده در 2 یافته – ‏مقالات مرتبط
ﺷﺪن اﺣـﺴﺎس ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ در اﻧﺠـﺎم …. ﭘﻴـﺸﻴﻨﺔ ﻓﺮﺳـﻮدﮔﻲ … ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺳﺎزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﺣﺴﺎس راﺣﺘﻲ و آﺳﺎﻳﺶ، ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ ﺷﺨـﺼﻴﺖ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺧـﻮد و. ﻣﺤﻴﻂ …. ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ، راﺑﻄﺔ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎﺷـﺪ؛.

برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/حوزه‌های تربیت و …

https://fa.wikisource.org/wiki/برنامه_درسی_ملی…/حوزه‌های_تربیت_و_یادگیری

ذخیره شده

مشابه

۱۵ آبان ۱۳۹۴ – این حوزه ها با یکدیگر ارتباط داشته لیکن عناوین موضوعات درسی در دور هها و پایه های … آن ها با هدف کلی برنامه درسی ملی، الگوی هد فگذاری ؛ شایستگی های پایه؛ هم خوانی با … تفکر، مطالعه و پژوهش اساس معرفت دینی را تشکیل می دهد. …. در روابط اجتماعی، انجام تحقیق و کسب اطلاعات، آشنایی با پیشینه فرهنگی، حفظ آداب …

تحقيقات – طلاق عاطفي

www.kuchakie.blogfa.com/post/17

ذخیره شده

مشابه

تحقيقات – طلاق عاطفي – آسيب اجتماعي. … پيشينه تحقيق : … باز كه توسط 2 نفر متخصص مرتبط با موضوع و 1 نفر مسئول اداري مرتبط با موضوع و ورش …. باشند و هميشه مسائل ديني را رعايت بكنند تا همسران شايسته و پسنديده اي براي يكديگر باشند.

دانلود پایان نامه اثر بخشی راهبردی اموزش بر روابط اجتماعی …

www.top-thesis.ir/…/-download-thesis-social-relations-of-strategic-teaching-teens.html

ذخیره شده

۲۶ اسفند ۱۳۹۴ – در اين پژوهش از روش شبه آزمایشی ( پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل) … دانلود پایان نامه با موضوع اموزش راهبردی روابط اجتماعی در نوجوانان دختر دبیرستانی … افزون بر آن علائق فرد و و اکنش هاي عاطفي منفي او به خود و تکليف و نيز هر …. نظری و پیشینه مطالعاتی تحقیق آنچنان که در خور و شایسته موضوع در حوزه …

[PPT]احساسات و هوش عاطفی

https://sbu.ac.ir/Adj/PlanandTech/bud/Documents/…/احساسات.pptx

ذخیره شده

احساسات : هوش عاطفی و چرخه زیستی. 3. انگیزش : نظریه …. به معناي توانايي ادراک برخورد ماهرانه با موضوعات مي باشد. •. هوش اجتماعي : •. به معناي توانايي ادراک ديگران است. ريشه هوش عاطفي از مفهوم هوش اجتماعي که اولين بار توسط ثرانديک تعريف شده، نشات مي گيرد …. شايستگي هاي اجتماعی : …. _ تهران : دفتر پژوهش های فرهنگی ، 1376 .

[PDF]اصل مقاله (274 K)

journals.uma.ac.ir/article_66_1b7e55046aaac25dca3c923bac13d189.pdf

ذخیره شده

۲۰ بهمن ۱۳۹۱ – ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ. ﻣﻮﺿﻮع، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮدﻛﺎرآﻣـﺪي و رﺿـﺎﻳﺖ از زﻧـﺪﮔﻲ د … 3. ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره. ، داﻧﺸﮕﺎه رازي ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه. ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓ. ﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. :27/8/1391. ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻘﺎﻟﻪ … ﻋﺎﻃﻔﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. رﻓﺘﺎري و زﻳﺴﺘﻲ را ﺷﺎﻣﻞ …. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺪورا اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن و ﺑـﺎور ﻓـﺮد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ. ﻫـﺎ. ي ….. ﻛﺮان و ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي روزﻧﺒﺮگ. ) ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﻛﺮد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *