دانلود کامل فایل مبانی نظری موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها

Published on Author adminwebLeave a comment

مبانی نظری موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مبانی نظری موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 35 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

مبانی نظری موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها

فروشنده فایل

کد کاربری 14469

کاربر

مبانی نظری موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docشامل مبانی نظری و منابع

فهرست مطالب

شکل گیری موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها

اصول مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و منافع آن

منابع


مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکتها و پارادایم تحقیقاتی …

jma.srbiau.ac.ir/article_3545_566.html

ذخیره شده

مشابه

توسط حساس یگانه – ‏2014
سپس، رویکردها و نظریه های مختلف موجود همراه با مدلهایمفهومی حاکم بر ادبیات آن مطرح شده و در ادامه طبقه بندی تئوریهای مسئولیت اجتماعی شرکتها همراه با اشارهاجمالی بر …

SID.ir | مباني نظري مسووليت اجتماعي شرکت ها و پارادايم …

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=226760

ذخیره شده

مشابه

توسط حساس يگانه يحيي
موج رسوايي ها و فروپاشي مالي شرکت ها و موسسات بزرگ از جمله انرون، آرتوراندرسن و ورلدکام در آغاز قرن بيست ويکم، بيانگر شواهدي از رويه هاي تجاري غيراخلاقي و …

[PDF]Theoretical Foundations of Corporate Social Responsibility …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/4003713932207.pdf

ذخیره شده

مشابه

1393. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و ﭘﺎراداﯾﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آن در ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري. ﯾﺤﯿﯽ ﺣﺴﺎس ﯾﮕﺎﻧﻪ. 1. ﻗﺪرت. اﻟﻪ ﺑﺮزﮔﺮ. 2. ﭼﮑﯿﺪه. ﻣﻮج رﺳﻮاﯾﯽ. ﻫﺎ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺮون، …

[PDF]مسئولیت اجتماعی شرکت ها نظریه های حسابداری – جامعه …

www.iraniancpa.ir/portals/0/PDF/…/MasooliateEjtemaee-HassasYeganeh&Barzegar.pd…

ذخیره شده

مشابه

نظریه های حسابداری مالی و مسئوليت اجتماعی شرکت ها. بحران مالــی جهانی … این موضوع به گونه ای مورد توجه قرار …. ایــن دو موضوع در رویه های تجاری در راســتای حمایت از.

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و گزارشگری آن – حسابداری سلامت

jha.sums.ac.ir/article_17119.html

توسط خواجوی – ‏2015 – ‏مقالات مرتبط
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش: در این مطالعه سعی شده است با استفاده از … اجتماعی، گزارشگری محیطی، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، نظریه اقتصاد سیاسی.

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و محدودیت تامین مالی

www.accpapers.com/Article/…/345-مبانی-نظری-و-پیشینه-مسئولیت-اجتماعی-و-محد

ذخیره شده

۱۳ فروردین ۱۳۹۵ – مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) مسئولیت اجتماعی و مبانی نظری و … لذا تلاش بر این بوده است که سود و زیان سازمان ها به گونه ای باشد که مردم هزینه … را درك نموده و چگونگی توجه سازمان به موضوع هاي زیست محیطی و اجتماعی را …

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها و هزینه …

jera.alzahra.ac.ir/article_1905_344.html

ذخیره شده

مشابه

توسط حاجیها – ‏2015
برای اندازه گیری مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها به عنوان متغیر مستقل، از معیارهایی که توسط … مبانی نظری پژوهش … در سال 2006 بسن و همکاران در پژوهشی با موضوع تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر هزینه سرمایه شرکت‌ها به بررسی روابط بین …

مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتی وچولگی بازده سهام – …

aapc.khu.ac.ir/article-1-49-fa.html

ذخیره شده

به عبارتی با افزایش مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های مورد مطالعه، چولگی مثبت بازده سهام افزایش … نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي … (۱۳۹۳)، مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه‌ی حسابداری، فصلنامه‌ی …

[PDF]بررسی رابطه ی مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر افشای …

qfaj.ir/article-1-123-fa.pdf

ذخیره شده

مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حاکمیت شرکتی، تئوری مشروعیت. -1. مقدمه. مسئولیت پذیری … -2. مبانی نظری پژوهش. مبانی نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمی.

افشا گریهای اجتماعی شرکتها و تئوریهای حسابداری – حسابرس

ahmadasadpour.persianblog.ir/post/3/

ذخیره شده

مشابه

۱۶ فروردین ۱۳۹۱ – موضوع مقاله:افشاگریهای اجتماعی شرکتها و تئوریهای حسابداری … مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی ( (CSRو افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور …. مبانی نظری افشاگری‌های اجتماعی شرکت به آسانی قابل شناسایی نیست.

تاثیر بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت روی پایداری …

aapc.khu.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-2-7&slc_lang=fa&sid=1

ذخیره شده

بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت بر اساس شاخص پایداری داوجونز و به ترتیب با دو شاخص سود پرداختی به … نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي … (۱۳۹۳)، مبانی نظری مسئولیت احتماعی شرکت ها و پارادایم تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری.

[PDF]ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﺑﺮ ﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ – پرتال جامع علوم …

www.ensani.ir/storage/Files/20161015050817-10018-143.pdf

ذخیره شده

۲۴ مهر ۱۳۹۵ – ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ﺑﺮ. ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن. اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ. (ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار … ﻫﺎ. ﺗﻮﺟﻪ. وﯾﮋه. اي. ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ. (. CSR. ) داﺷﺘﻪ .اﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ ….. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. 24[. ] …

[PDF]ولیت شرکت ها و وضعیت ؤ عد اجتماعی مس بُ ها و شاخص های لفه …

journals.sabz.ac.ir/scds/files/site1/user_files…/godadmin-A-10-2-46-8167f77.pdf

ذخیره شده

مشابه

ها. و شاخص. های. افشای بعد اجتماعی مسؤولیت شرکت. ها. را. با. رویكرد. توسعه. ی پایدار و ب ….. پژوهش. های. نظری موضوع و در نظر … مبانی نظری و پيشينه. ی. تحقيق.

دانلود پيشينه و مباني نظري مسئوليت پذيري اجتماعي – 98 پست

98post.ir › دانلود

ذخیره شده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی سازمان مبانی نظری و … 7 . … مباني نظري و پيشينه پژوهش هوش سازمانی توضیحات دانلودبرچسب ها : مباني نظري و … … Dec 22 2016 – فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع مسئولیت پذیری …

[PDF]تاریخچه حسابداری اجتماعی این مفهوم امروزه به طور در ادبیات …

www.adic.ir/uploads/sa_1630.pdf?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1…

ذخیره شده

مشابه

تاریخچه حسابداری اجتماعی. مسئولیت اجتما. عی شرکت. ها، از دهه. 1950. در ادبیات … یک دهه اخیر، مبانی اخالقی در تصمیمات مدیریتی رشد یافته و پایه … های هسته. ای، فدراسیون بین المللی حسابداران توجه خود را. معطوف موضوع حسابداری مسئولیت … مسئولیت. های. اجتماعی،. عسگری، محمدرضا. -2. مبانی نظری مسئئئولیت اجتماعی شئئرکت.

اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي

marefateakhlagi.nashriyat.ir › معرفت اخلاقي شماره 4

ذخیره شده

مشابه

۲۱ بهمن ۱۳۸۹ – همچنين به ويژگي‌هاي افراد داراي اخلاق حرفه‌اي مانند احساس مسئوليت، برتري‌جويي و رقابت‌طلبي، صادق‌بودن، احترام …. مباني نظري اخلاق حرفه‌اي در اسلام.

[PDF]ها و اجزای های مسئولیت اجتماعی شرکت بررسی رابطه بین …

iranjoman.org/fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/Images/file/142.pdf

ذخیره شده

های مسئولیت اجتماعی با. اجزای عملکرد مالی شرکت. ها رابطه. مثبت و معنی. داری وجود دارد. … نظری و. جدیدترین تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش اختصاص … مبانی. نظری و پیشینه پژوهش. مطالعات نظری و تجربی فراوانی در جهان اثر مسئولیت اجتماعی اندازه.

پایان نامه تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر …

thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-تاثیر-ترکیب-مالکیت-و-هیات-مدیره-شرکتها-بر-مسئولیت…

ذخیره شده

چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این … مسئولیت اجتماعی شرکتها [1]موضوع حساسیت برانگیز و روبه توجه در سالهای اخیر …

[PDF]ﺷﻮاﻫﺪي از : ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮ – پژوهشگاه …

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/514567

ذخیره شده

مشابه

ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ، دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﻨﻌﺖ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس اوراق. ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان … ﻫﺎ در. ﺳﻄ. ﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارد . ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ادﺑﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﻪ روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ …… ﻞ دوم ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و … ﻃﻮري ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ.

دوره 14, شماره 24

jbmp.sbu.ac.ir/issue/view/704

ذخیره شده

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد به برند و ترجیح برند با نقش میانجی … مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یکی از موضوع های حساس و عنصری مهم و حیاتی در …

اصل مقاله – مدیریت سازمان های دولتی

ipom.journals.pnu.ac.ir/pdf_1457_24a7ab28a3ae4d5fafa69b3ebaed17f5.html

توسط قاسم زاده – ‏2014
۲۱ مهر ۱۳۹۳ – نقش هویت تیمی و هویت سازمانی بر عملکرد شغلی و مسئولیت اجتماعی … ادراک و رفتار کارکنان برای تحقق. بهتر اهداف. سازمان. ها. پرداخته. اند. که … وجود. رابطه. نزدیک. بین. هویت. سازمانی. و. مسائل. و. موضوع. های. سازمانی …. مبانی نظری.

مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات …

https://ius.center › خانه › مقالات › حقوق جزا و جرم شناسي › آيين دادرسي کيفري

ذخیره شده

با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را. … مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ….. آمریکا : در حقوق جزای آمریکا بخاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی ، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفوذ و اهمیت فوق …

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

jas.ui.ac.ir/article_18206_5dca76bee1e737e47055b1aa41d6b365.pdf

ذخیره شده

ﺗـﺎﺛﻴﺮ. ﻣﻮﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﺮ ﭘﻴـﺎده ﺳـﺎزي. ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، اﺑﺘﺪا ﻣﺒﺎﺣﺚ ….. ﻛﻮﺷﺶ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﻲ اﺧﻼﻗﻲ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ. : ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در … 2. ﻣﺪ. ل. ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ادﺑﻴﺎت. ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

PMD46- مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، …

parsproje.com/مبانی-نظری…مبانی-نظری…های…/6609-pmd46-مبانی-نظری-%25D8%25…
صفحه اصلی مبانی نظری و پیشینه مبانی نظری و پیشینه تحقیق پایان نامه های مدیریت … عملکرد اجتماعی سازمانی امروزه موضوع مهمی براي خط مشی گزاران عمومی و مدیران و … مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت در این کتاب عبارت است از”کارکرد یک موسسه …

تاثیر حسابداری زیست محیطی بر شاخص های مالی و عملیاتی …

faar.iauctb.ac.ir/article_514029.html

توسط حیدرپور – ‏2015 – ‏مقالات مرتبط
هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر حسابداری محیط زیست بر شاخص های مالی و عملیاتیو … و محیط زیست اثر می گذارند و خود می توانند به صورت جداگانه موضوع پژوهش قرار گیرند. … نتایج نشان می دهد که عملکرد مالی با مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به …. نامه بعد از شناخت مؤلفه ها و مشخصات از طریق اجماع ، نظر کارشناسان و مبانی نظری این …

[PDF]ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ

www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/شاهو%20معاذنژاد/PDF/فصل%20دوم.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺑﻴﺎﻥ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. ﻫﺎ ﻣ. ﻲ. ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﺳﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﺟﻮﻩ. ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺼﺮﻑ ….. ﺷﺨﺼﻲ. ﺑﻪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ. ﻓﺮﺩ. ﻳﺎ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. )2. ﻓﺮﻭﺵ. ﺷﺨﺼﻲ. : ﺍﺭﺍﺋﻪ. ﻣﺤﺼﻮﻝ. ﻳﺎ. ﺧﺪﻣﺖ. ﺑﻪ. ﻭﺳﻴﻠﻪ. ﻧﻴﺮﻭﻱ. ﻓﺮﻭﺵ ….. ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺍﻋﻤﺎﻝ. ﻧﻔﻮﺫ. ﺩﺍﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺍﻣﻜﺎﻥ. ﺩﺍﺭﺩ. ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎ. ﺩﺭﺻﺪﺩ.

پایان نامه پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی سازمان | آربیتا …

www.arbita.ir › دسته‌بندی نشده

ذخیره شده

۵ اسفند ۱۳۹۵ – پایان نامه مسئولیت اجتماعی سازمان – مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی سازمان … فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع مسئولیت پذیری … مبانی نظری و … ﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در اﯾﺮان.

پاورپوینت مسئولیت اجتماعی سازمان

epapers.ir/download/tag/پاورپوینت-مسئولیت-اجتماعی-سازمان/

ذخیره شده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی سازمان توضیحات: موضوع … مقدمه مسئولیت اجتماعی مقدمه مفهوم و تعریف مسئولیت اجتماعی اخلاق نظریه های اخلاق اخلاق …

MCCIP Portal – سازمان قضایی نیروهای مسلح

imj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID…451b…

ذخیره شده

مشابه

نقش مسئولیت اجتماعی سازمان ها در رعایت و ارتقاء حقوق شهروندی •حبیب ابراهیم پور … این موضوع اختصاص یافته و در صدد بررسی رابطه بین تحقق مسئولیت اجتماعی سازمانها و ارتقاء حقوق شهروندی، و ارائه پیشنهاد در این زمینه می باشد. … 2- مبانی نظری.

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر اجرای حسابداري محیط زیست – پژوهشنامه …

jebr.azad.ac.ir/article_526600_158b0c61e9d2348bf6be2983c552e33f.pdf

ذخیره شده

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ – حسابداری جاری برای اندازه گیری فعالیت شرکت ها در محیط زیست در اولویت نخست و متغیر ایجاد … هدف نخست در مقالۀ حاضر، بررسی مبانی نظری مورد.

دانلود پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد …

projehmodiriat.ir/مسئولیت-اجتماعی،مالی،عملکرد/

ذخیره شده

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ – مسئولیت اجتماعی شرکت ها، از طریق پرسشنامه ای که حاوی ۴۳ سئوال در زمینه مسئولیت اجتماعی کارکنان، …. مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ۱۳.

[PDF]مؤلفه های ارتقای مسئولیت پذیری اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی

journal.irphe.ir/article-1-2957-fa.pdf

ذخیره شده

ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﻪﺑ. ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص. ﯾﺎﻓﺖ. ﻧﺠﺎﺗﯽ و دﯾﮕﺮان. (Nejati …. ﺑــﺮاي. ﻣﺴــﺌﻮﻟ. ﯿﺖ. اﺟﺘﻤــﺎﻋ. ﯽ. ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ ﻓــﺮاﻫﻢ ﮐــﺮده اﺳــﺖ. ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ. اﺟﺘﻤــﺎﻋ. ﯽ. ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ. ﺑﻪ. ﻃﻮر. ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ. از …. ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺣﻮزه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ …

دانلود مقاله رابطه سرمایه فکری با مسئولیت اجتماعی شرکتهای …

mag-iran.com/دانلود-مقاله-رابطه-سرمایه-فکری-با-مسئو.htm

ذخیره شده

یکی از زمینه های پژوهش علمی که بر روی موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت انجام شده است، این است که آیا مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی شرکت با … مبانی نظری پژوهش.

مسئولیت اجتماعی شرکت – مدیراما

modirama.ir/مسئولیت-اجتماعی-شرکت/

ذخیره شده

۲۳ مهر ۱۳۹۵ – مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان موضوعی حساسیت برانگیز و نیازمند توجه در حوزه های بازاریابی و مدیریت مطرح شده که بخش مهمی از زبان کسب و …

مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصادیق موفق آن (قسمت آخر) | …

www.wikiniki.ir/csr-5/

ذخیره شده

۱۹ آبان ۱۳۹۵ – مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصادیق موفق آن (قسمت آخر) … نمونه هايی از فعالیت های اين شرکت، حمايت از برنامه های مدارس در جهت ترويج الگوهای … اهمیت دادن شرکت فیلیپس به موضوع سلامت و تندرستی جامعه، ارتقای قابل ملاحظه ای داشت. … با توجه به مباحث نظری ارائه شده و عملکرد پاره ای از شرکت های ياد شده در فوق، همواره …

کاملترین پایان نامه بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسولیت …

information-disclosure.blog.ir/…/کاملترین-پایان-نامه-بررسی-تاثیر-افشای-اطلاعات-…

ذخیره شده

۱۷ اسفند ۱۳۹۴ – در این پژوهش شاخص افشای اطلاعات اجتماعی شامل موضوعات زیست محیطی،انرژی،منابع انسانی،بهداشت و … فصل دوم: مبانی نظری تحقیق …. تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالیFeb 22, 2016 – تاثیر افشای …

[PDF]مسئولیتهاي اخالقي مدیران در قبال سهامداران غالبا نانوشته است

www.bankmellat.ir/Public/11/bm_files/parto/29-30/26.pdf

ذخیره شده

مشابه

كشور ، طراحي درس مباني نظري اخالق. حرفه اي در … هاي اجتماعي و اخالقي سازمان ها در …. آقاي دكتر برخي مواقع از موضوع مسئوليت هاي اجتماعي بنگاه ها صحبت مي شود اين …

پايان نامه هاي دفاع شده – پرديس البرز دانشگاه تهران

alborz.ut.ac.ir/ThesisDefendedList.php

مشابه

دکتر منوچهر مرادي, طراحي سامانه اجتماعي- فني مديريت آبهاي زيرزميني با استفاده از … ۹۵/۱۲/۱۱, دکتر سيد باقر ميرعباسي, بررسي اثرات حقوقي تحريم ها ي فرا منشوري … دکتر حسن باديني, مسئوليت مدني ناشي از عيب قطعات خودرو با تأكيد بر رويه … دکتر محسن نظري, • تبيين عوامل موثر بر توسعه مزيت والديني (مادري) در شركت هاي …

[PDF]بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی … – Page …

modir3-3.ir/article-farsi/arf58-1632233.pdf

ذخیره شده

مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی در شعب بانک ملت شهرستان ساری بپردازیم ، همچنین در این پژوهش نقش میانجی. رضایت مشتری … مبانی نظری و پیشینه پژوهش …. پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده ، در زمینه موضوع پژوهش اشاره می کنیم: جدول ). 1.

بررسی رابطه مسئولیت پذیری کارکنان شرکت با عملکرد …

www.proje98.com/رابطه-مسئولیت-پذیری-کارکنان-شرکت-با-عم/

ذخیره شده

موضوع : مسئولیت پذیری اجتماعی کارمندان (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی ) پایان نامه : کارشناسی ارشد M.A … مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ……………13.

[PDF]1144 K – مطالعات مدیریت بهبود و تحول – دانشگاه علامه طباطبائی

jmsd.atu.ac.ir/article_71_922356454a56fdd6c076431fe9e144da.pdf

ذخیره شده

توسط میرمحمدی – ‏2014
ﯾﻦ رو، ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل آﻓﺮﯾﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺷـﻬﺮداري …. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺗﻌﺎرﯾﻒ. ﻣ. ﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ را ﻣﯽ. ﺗﻮان دﯾﺮﭘﺎﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﻬـﻮم در زﻣﯿﻨـﻪ ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر ﺑـﻪ …. ﺎي اﻣﺮوزي دارﻧﺪ، ﻧﻮع ﻗﻀﺎوت اﻓﺮاد در ﻣـﻮرد ﺳـﺎزﻣﺎن و ﻣﻮﺿـﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ.

[PDF]اجتماعی مسئولیتهای حسابداری

prof.mau.ac.ir/images/…files/3-حسابداری%20مسئولیت%20اجتماعی[5816551].PDF

ذخیره شده

مشابه

مزایا و مشکالت اجرای سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی. 6. معیارهای … ر مباحث نظری مطرح شد و نویسندگانی از. اروپا ، … مسئولیت اجتماعی شرکتها، … به موضوع می پردازد … و این آگاهی الزم است بر اساس اصول و مبانی گزارشگری حسابداری صورت.

پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با …

download-thesis.blogsky.com/…/پایان-نامه-بررسی-رابطه-مسئولیت-اجتماعی-باشگاه-…

ذخیره شده

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق … 2 – 3 : دلایل اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها … … 2 – 9 : دیدگاه های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان ها …

نسخه قابل چاپ – دانلود پروژه و پایان نامه رشته مدیریت

modirr.blogsky.com/print/post-1

ذخیره شده

دانلود تحقیق در مورد توانایی گسترده هیأت مدیره استراتژیک در سازمان های ورزشی: … فصل دوم: مبانی نظریه پژوهش، فصل سوم: روش شناسی پژوهش، فصل چهارم دانلود فایل. تحقیق بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگ یادگیری سازمانی در دستگاه های اجرایی ….. فصل دوم پایان نامه (مبانی نظری و پیشینه تحقیق)، این فایل برای فصل 2 …

[PDF]متن کامل مقاله

confnews.um.ac.ir/images/41/conferences/accounting92/460_1.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. و ﮔﺰارﺷﮕﺮي. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ در ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت راﯾﺞ ﻣﺤﺎﻓﻞ ….. ﻓﻘﺪان ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﮐﻠﯽ ….. اي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي.

تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی بر عملکرد مالی …

datasara.com/…/تاثیر-مسئولیت-پذیری-اجتماعی-شرکتی-بر-عملکرد-مالی-شرکت.h…

ذخیره شده

۱۶ تیر ۱۳۹۵ – شرکتها به مسئولیت پذیری اجتماعی از منظر حرکت درجهت توسعه پایدار نگاه … به خطر افتد مبانی نظری پژوهش اجتماف شرکت موضوع ومفهوم مسئولیت …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی سازمان – فایلود

fiload.ir/product/14298/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-مسئولیت-اجتماعی-سازمان

ذخیره شده

موضوع مسئولیت اجتماعی از مباحث جدیدی است که مورد توجه محققان و دانشجویان رشته … مباحثی مانند تعریف مسئولیت اجتماعی، اخلاقیات، نظریه های اخلاق، اهمیت اخلاق و …

Corporate Governance – Banking & Finance

baf.sdsgroup.org/Pages/view.aspx?PostID=659

ذخیره شده

مشابه

در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت‌ها و رفاه اجتماعی شکی نیست. … سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ‌هاست که تضمین میکند آنها مسوولیت خود را … چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است. … به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ (1976) مبانی نظریه نمایندگی را مطرح کردند.

ایدئولوژی‌های اخلاقی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عدم تقارن …

journals.iau.ir/article_526864_0.html

ذخیره شده

توسط جبارزاده کنگر لویی – ‏2016
سه محقق مربوط به موضوع در آن زمان دیویس، فردریک و مک گوییر[ii] میباشد. … علیرغم اهیمت روز افزون اطلاعات در مورد عملکرد مسئولیتهای اجتماعی شرکتها برای … در ادامه ساختار این تحقیق به این صورت است: در بخش دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارائه …

[PPT]Slide 1 – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

sbmu.ac.ir/uploads/2.ppt

ذخیره شده

مشابه

2- یکی از سؤال ها را به صورت «موضوع تحقیق» در آورده و ارائه کنید. 3. … متغير مستقل: (Independent variable) يک ويژگي از محيط فيزيکي يا اجتماعي است که بعد از انتخاب، دخالت يا دستکاري شدن توسط … مسئوليت در قبال كار …. نظري ندارم. ب) آيا تا كنون در جلسه ساكنان براي پاسداري از محله شركت. كرده ايد ؟ ….. مباني گزارش کتبي.

دانلود پایان نامه حسابداری با موضوع بررسی تاثیر افشای …

www.isiplus.ir/…/پایان-نامه-بررسی-تاثیر-افشای-اطلاعات-مسئولیت-اجتماعی-شرکته…

ذخیره شده

۵ بهمن ۱۳۹۳ – دانلود پایان نامه حسابداری با موضوع بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی و ارزش … فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

وکالت آنلاین – مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …

www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=8807

ذخیره شده

مشابه

مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی … با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نموده و سپس با تعریف … تکالیف برخوردار میشود مانند انجمن ها ، شرکت ها ، موسسات انتفاعی ، دولت و مؤسسات عمومی 2 … اجتماعی از اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مقاصد مختلف مانند کسب منفعت یا …

[PDF]ﻣﺒﺘﻨﯽ دﯾﺪﮔﺎه :ﻫﺎ ﺛﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﻮآوري در ﺑﻨ – فصلنامه علوم …

journal.iams.ir/pdf_64_08e96b72f563f884fcb88d185132e686.html

ذخیره شده

مشابه

ﺄﺗ. ﺛﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﻮآوري در ﺑﻨﮕﺎه. :ﻫﺎ. دﯾﺪﮔﺎه. ﻣﺒﺘﻨﯽ. ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ. ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﻠﻮﺟﯽ. *. رزا ﻫﻨﺪﯾﺠﺎﻧﯽ. **. ﻋﻠﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه. *** … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. در ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ راﻫﺒﺮدي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻄﻮف. داﺷﺘ …. ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ. ﻣﻮردي ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ … ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ذوب آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد. ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﯾﻢ . در ﻣﺮﺣﻠ. ﮥ. ﻧﺨﺴﺖ ﮔﺮدآوري داده. ﻫﺎ در ﺳﺎل. 1386. ، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مسئولیت پذیری اجتماعی

bankweb.sellu.ir/product-75075-مباني-نظري-و-پيشينه-پژوهش-در-باره-ي-مسئوليت…

ذخیره شده

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مسئولیت پذیری اجتماعی مبانی نظری و … هر چند فریدمن موضوع فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت ها را نفی نمی کرد، اما معتقد …

مدیریت منابع انسانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/مدیریت_منابع_انسانی

ذخیره شده

مشابه

در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل … تمام شرکت‌ها می‌کوشند تا ترک خدمت کارکنان را کاهش دهند و آگاهی آنان را ارتقاء بخشند. … درحالی که مدرک نظری کافی برای ایجاد شرایط کسب‌وکار به منظور مدیریت … و نیو دیل) رابطه کارکن-کارفرما را تغییر داد که این موضوع در قالب «روابط صنعتی و …

مسئولیت اجتماعی شرکت ها – راسخون

rasekhoon.net › مقالات › فرهنگ و انديشه › جامعه شناسي › آسیب های اجتماعی

ذخیره شده

۲۲ آبان ۱۳۹۳ – شرکت ها در سال های آغازین سده بیست و یکم درگیر جدی ناشی از تحولات نظری و رقابت های … جالب است که توجه به مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان یک قاعده ی … وي به موضوع ارتقاي رفاه عمومي پرداخت و معتقد بود کوشش کارآفرينان رقيب ….. هاي اجتماعي و حفظ و گسترش مباني اخلاقي کار و توليد نيز توجه دارند.

پایان نامه بررسی مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی …

lono.farsfile.ir/…/پایان-نامه-بررسی-مسئولیت-اجتماعی-با-عملکرد-مالی-و-غیر-مالی-ش…

ذخیره شده

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و … دوم: بررسي ادبيات و پيشينه موضوع 11 مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی . … های مسئولیت اجتماعی 34 2-1-9 مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها 36 2-1-10 چارچوب …

طراحي الگوي جامع تدوين منشور اخلاقي و مسئوليت اجتماعي …

www.mahed24.com/?show=p2&number=35&none=&ci=2

ذخیره شده

اهميت اين موضوع به‌گونه‌اي است كه مباحث مربوط به اخلاقيات و ارتباط آن با مديريت … نفس» دارد و دومي نيز همان، «اخلاق نظري» است كه به علم تشخيص خوب و بد مشهور است. … شركت‌ها نيز ارزش‌هايي دارند، مثل سوداوري و يا داشتن محصولي با كيفيت بالا. ….. الهي، بهرام (1376)، مباني معنوي فطري، ترجمه مليكا مابرن و فرزاد يميني، پاريس دروي.

مباني مسئوليت مدني دولت

hoghoogh.com.online.fr/maseoliatemadaniedowlat.htm

ذخیره شده

مشابه

بخش اول: مباني نظري مسئوليت مدني … 1- در اصل 171 قانون اساسي آمده است که «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر … ولي در مورد «اعمال حاکميت دولت» هراه اقداماتي که برحسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي …. کارکنان نيروهاي مسلح، اعضاء هيات واگذاري سهام شرکتها و افراد فراري را به بعهده …

پرسشنامه شماره (16): پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت ها

behpuyesh.ir/index.aspx?Page=پرسشنامه-شماره16

ذخیره شده

در دهه اخیر تحقیقات درزمینهٔ مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها افزایش پیداکرده است. … با توجه به اینکه موضوع مسئولیت اجتماعی، در انجام پایان‌نامه‌ها مدیریت بازرگانی موردتوجه دانشجویان و محققین می‌باشد، در … 3) نظری ندارم … پیشینه تحقیق و مبانی نظری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *