دانلود کامل فایل مبانی نظری موضوع تمکین مالیاتی

Published on Author adminwebLeave a comment

مبانی نظری موضوع تمکین مالیاتی

مبانی نظری موضوع تمکین مالیاتی در 14 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14

مبانی نظری موضوع تمکین مالیاتی

فروشنده فایل

کد کاربری 14469

کاربر

مبانی نظری موضوع تمکین مالیاتی در 14 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docشامل مبانی نظری و تعریف ها با منابع + منابع مفید بیشتر

فهرست مطالب

تعریف تمکین مالیاتی

تمکین داوطلبانه

هزینه های تمکین

دلایل عدم تمکین عمدی و غیرعمدی

طبقه بندی های تمکین مالیاتی

رهیافت ها و نظریات مربوط به تمکین مالیاتی

عوامل موثر بر تمکین مالیاتی

– عوامل اقتصادی

– عوامل سیاسی

– عوامل مدیریتی

– عوامل اجتماعی

– عوامل قانونی

تاریخچه ی مالیات ایران

مالیات

منابع

مبانی نظری موضوع تمکین مالیاتی – دانلود

e11.ir/مبانی-نظری-موضوع-تمکین-مالیاتی/

ذخیره شده

دسته: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت. بازدید: ۱ بار. فرمت فایل: docx. حجم فایل: ۱۰۸ کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: ۱۴. مبانی نظری موضوع تمکین مالیاتی در …

دانلود فایل پیشینه و مبانی نظری گزارشگری مالی و فرار …

www.billboarddoc.ir/دانلود-فایل-پیشینه-و-مبانی-نظری-گزارشگ-2/

ذخیره شده

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ – … نظریمبانی نظری و پیشینه تحقیق. مبانی نظری و پیشینه تحقیق گزارشگری مالی و فرار مالیاتی …. [PDF]حسابرسی مالیاتی و تمکین مالیاتی شرکتی – حسابرسی: … …. موضوع پایان نامه – موضوع پروژه های مالی حسابداری.

[PDF]حسابرسی مالیاتی و تمکین مالیاتی شرکتی – حسابرسی: …

hesabrasinazarieh-amal.ir/article-1-56-fa.pdf

ذخیره شده

اهمیت موضوع تمکین مالیاتی شرکتی و تاثیر بسزای حسابرسی مالیاتی بر آن … انه پرداخته شده و سپس مبانی نظری در خصوص تاثیر حسابرسی مالیاتی بر تمکین.

[PDF]نگرشی نوین به تمکین مالیاتی؛ ارائه یک چارچوب جدید

taxjournal.ir/article-1-979-fa.pdf

ذخیره شده

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ – هر تالشی برای اندازه گيری سطح تمکين مالياتی سه موضوع زیر را برمی انگيزد )عرب مازار و همکاران،. :)70-27 :1390 … 2- مبانی نظری. چارچوبی برای …

[PDF]فرار مالیاتی ناشی از اقتصاد غیررسمی در ایران

taxjournal.ir/article-1-71-fa.pdf

ذخیره شده

2. ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. ﻓﺮار ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ. ﻗﺒﻞ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ادﺑﻴﺎت ﻧﻈﺮي ﻓﺮار ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ را ﻳﺎدآور ﺷﺪ و آن ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دو … ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ دو از ﻫﻢ، ﮔﺎﻫﻲ ﺧﻠﻂ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﻧﺎدرﺳﺘﻲ …. وﺟﻮد ﻳﻚ ﻫﻨﺠﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺒﻴﻦ آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻳﻚ.

[PDF]ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺧﻼق ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن

qjerp.ir/article-1-1049-fa.pdf

ذخیره شده

ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ﭘﮋوﻫﺶ. -2 .1. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ. راﯾﺞ. ﺗﺮﯾﻦ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ. ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮاي ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻤﮑﯿﻦ در اﺻﻄﻼح. « ﺷﮑﺎف ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ. 1». ﺑﻮده اﺳﺖ، ﮐﻪ. ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ درآﻣﺪ واﻗﻌﯽ ﺟﻤﻊ. آوري ﺷﺪه و …

حسابرسی مالیاتی و تمکین مالیاتی شرکتی – حسابداری دات …

acconline.ir/1115/حسابرسی-مالیاتی-و-تمکین-مالیاتی-شرکتی/

ذخیره شده

۶ مرداد ۱۳۹۴ – با توجه به اهمیت موضوع تمکین مالیاتی شرکتی و تاثیر بسزای … شده و سپس مبانی نظری در خصوص تاثیر حسابرسی مالیاتی بر تمکین مالیاتی …

[PDF]حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای …

ijar.alzahra.ac.ir/article_424_ca48c63957bc98a367fd405ceafd18fc.pdf

ذخیره شده

توسط فیض‌پور – ‏2013
مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی نظری حسابرسی مالیاتی با دیدگاه ….. در ادبیات اقتصاد نظری موضوع تمکین مالیاتی اغلب از دیدگاه مودی مورد مطالعه قرار. می. گیرد.

تمکین مالیاتی و تجربه موفق ایران – دنیای اقتصاد

www.donya-e-eqtesad.com/news/611271/

ذخیره شده

مشابه

۳۱ خرداد ۱۳۸۹ – دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی معمولاً هدف درآمدی سیستم مالیاتی به عنوان معیار … در این نوشتار ضمن بررسی مبانی نظری تمکین، تجربیات سازمان امور … نقش اصلی مراجع درآمدی حصول اطمینان از این موضوع است که مودیان از تعهدات و …

[PDF]طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگی – دانش حسابداری و …

jmaak.srbiau.ac.ir/pdf_7763_69afba5bf972103cc83fb3ba07aa52a0.html

ذخیره شده

مشابه

از طرفی توجه به نقش مالیات و تمکین مالیاتی شرکتی نیز در دستیابی دولت به اهداف اقتصادی و اجتماعی، اهمیت. زیادی دارد. … اهمیت موضوع، این پژوهش به بررسی رابطه بین مسئولیت. اجتماعی و …. و سپس مبانی نظری در خصوص رابطه مسئولیت اجتماعی و.

[PDF]اصل مقاله (231 K)

https://journals.ut.ac.ir/article_57017_c7540343847720f2abfa5297a39c2a10.pdf

ذخیره شده

توسط ملانظری – ‏2016 – ‏مقالات مرتبط
ﻧﻈـﺮي در. ﺧﺼﻮص راﺑﻄ. ﺔ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ. ﺑﻴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺷﺮﻛﺘﻲ. رﻓﺘﺎر. ﻣﺆدﻳﺎن. ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ …. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒـﺎﻧﻲ ﻧﻈـﺮي. ﺑﻴـﺎن. ﺷـﺪه ﻓﺮﺿـﻴ. ﺔ اول …. ﻓﺮﻫﻨﮓ. ﻫﺎي ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠ. ﺔ. ﻗﺪرت زﻳﺎد، ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻋـﺪم ﺗﻤﻜـﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴـﺎﺗﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ . اﻳـﻦ. ﻣﻮﺿﻮع. ﺑﻪ ﻣﻄﺮح. ﺷﺪن ﻓﺮﺿﻴﺔ …

[PDF]آسيب شناسی تحقق درآمدهای مالياتی با رویكردي بر جرم … – …

det.jrl.police.ir/backend/uploads/1d5f2f51719b15bb353f7c8e256a5300c39a8180.pdf

ذخیره شده

مشابه

بر اين اســاس آثار اقتصادی اين موضوع، می تواند بر بودجه دولت و. ساير متغيرهای ….. 5- مروری بر مبانی نظری عوامل موثر بر فرار مالياتي. عام ترين روشــي كه در سال هاي …

پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده

bankmaghaleh.ir/پایان-نامه-مالیات-بر-ارزش-افزوده/

ذخیره شده

در فصل اول تاریخچه و کلیات مالیات و در فصل دوم تعریف ها و مفاهیم تئوری مطرح می شود . در فصل سوم قوانین حاکم … ۵-۷-۳ اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده درایران ۱۰۰ خلاصه و جمع بندی: … ۷-۲- اهمیت موضوع مالیات بر ارزش افزوده ۱۲۷ ۷-۳- دلایل توجیهی …

فرهنگ سازمانی و تمکین مالیاتی شرکتی – الگوریتم پویا

www.paya.ws/…/25174-فرهنگ-سازمانی-تمکین-مالیاتی-شرکتی-مطالعه-موردی-اداره-ا…

ذخیره شده

با توجه به اهمیت موضوع تمکین مالیاتی و تأثیر بسزای فرهنگ سازمانی، این پژوهش به بررسی …. بنابراین با توجه به مبانی نظری بیان شده فرضی ه اول تدوین می شود:

دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی سازمان امورمالیاتی

zooya.ir/file.php?…دانلود%20مبانی%20نظری%20وپیشینه%20پژوهش%20در%20بار…

ذخیره شده

دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی سازمان امورمالیاتی. … مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت همواره در برنامه های توسعه کشور ،جایگاه ویژه ای …. سیمان · دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سبک زندگی مادر در دوران بارداری.

[PDF]ﻃـﺮاﺣـﻲ ﻣـﺪل ﻣﻨـﺎﺳـﺐ ﻣـﺪﻳـﺮﻳـﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده در اﻳﺮان – Sid

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/64513870403.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ادﺑﻴﺎت …. ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮ ﺗﻮرم ﻳﺎ ﻧﺎ ﺑﺮاﺑﺮي، ﺿﻤﻦ ﻣﺮوري ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت، اﺛﺮات ….. ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺆدﻳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی – صفحه اصلی

fileload.rozblog.artseller.ir/post474503.html
… وپیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی. مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی. لینک منبع و پست :مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری و امور مربوط به آن

321pekh.rzb.2ii.ir/view474956.html
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری و امور مربوط به آن. لینک منبع و پست :مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرمایه گذاری و امور مربوط به آن

[PDF]بررسی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب – …

qjfep.ir/article-1-114-fa.pdf

ذخیره شده

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی. 2-1 . ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش. اﻓﺰوده. ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش. اﻓﺰوده در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت. ﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﯾﮏ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪ …. ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ. ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش. اﻓﺰوده اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از آن …. اﻻﻣﺘﯿﺎز ﯾﮑﺠﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﮑﯿﻦ. ) ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه. ﻫﺎی زﯾﺮ.

پژوهشنامه ماليات، – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6173&Number=60

ذخیره شده

مشابه

۱ بهمن ۱۳۹۱ – سطح تمكين مالياتي، مهم ترين شاخص دست يابي به يك نظام مالياتي مطلوب و كارآمد … حسن آقا نظري، اله محمد آقايي، سيدحميد جوشقاني نائيني ص 153

مقاله: روش‌های ارتقای تمکین مالیاتی و راهکارهای جلوگیری از …

download3.11gig.ir/product/195762

ذخیره شده

اين موضوع در ارزشيابي رفتار مؤديان مالياتي و تصميم آنها در همراهي و يا عدم همراهي با … به طور كلي راهكارهاي ارتقاي تمكين داوطلبانه ی مؤديان مالياتي علاوه بر ارتقاء …. مقاله در سه بخش ساماندهی شده است: در بخش اول مبانی نظری و پيشينه پژوهش مطرح شده

[PDF]کاربست روش‌های داده‌کاوی به منظور ارتقای عملکرد تشخیص …

www.farabar.net/wp-content/uploads/2016/12/@Farabar_Bi-Fraud-Detection-5.pdf

ذخیره شده

به هر روي، در این پژوهش ميزان 15% موضوع ماده 194 ق.م.م. به اشخاص … این مقاله در سه بخش ساماندهی شده است: در بخش اول مبانی نظری و پيشينه پژوهش مطرح شده …. افزوده، فرار مالياتي افزایش مي یابد و به عبارتي تمکين مالياتي كاهش خواهد یافت. همچنين، …

پایان نامه اثر بعد اقتصادی مسئولیت پذيری اجتماعیبر …

managerfile.ir/پایان-نامه-اثر-بعد-اقتصادی-مسئولیت-پذي/

ذخیره شده

۲۹ تیر ۱۳۹۵ – 1-1- جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق مطالعات محقق بر روی مبانی نظری پژوهش … مسئولیت پذیری اجتماعیبر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره امور مالیاتی … فصل اول: در این فصل مفاهیم کلی درخصوص طرح پژوهش، تعریف مسأله، اهمیت موضوع، …

وبلاگ کتابخانه دانشکده علوم اقتصادی – پایان نامه ها

www.ecolib.blogfa.com/cat-4.aspx

ذخیره شده

مشابه

‌عنو‌ان‌: بررسي‌ ‌عو‌امل‌ موثر بر تمکين‌ موديان‌ مالياتي‌ … ‌عنو‌ان‌: بررسي‌ تازه‌‌ا‌ي‌ بر مباني‌ نظر‌ي‌ ‌استاند‌ارد‌ها‌ي‌ حسابد‌ار‌ي‌ و گز‌ارشگر‌ي‌ مالي‌ در ‌اسلام‌ /پديد ‌آورنده‌: معدنچي‌، مسعود … ‌عنو‌ان‌: تحليل‌ درجه‌ دستيابي‌ معافيت‌ مالياتي‌ موضو‌ع‌ ماده‌ ۱۳۲ قانون‌ مالياتها‌ي‌ مستقيم‌ …

تمکین مالیاتی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=تمکین+مالیاتی&topic_4=403084

ذخیره شده

اویرایش شده بررسی عوامل موثر بر تمکین مالیاتی مودیان بر پایه مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران … موضوع: علوم اجتماعی > مدیریت …. نظریه برابری · Rss |.

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد اظهارنامه مالیاتی

www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/اظهارنامه-مالیاتی

ذخیره شده

پایان نامه عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان اردبیل …. فصل دوم با اهمیت موضوع شروع میشود که در آن شاخص انرژی بری محاسبه و بررسی … در بخش چهارچوب نظری بررسی مبانی اقتصاد خرد مربوط به بررسی بحث گردیده و …

اﻓﺰوده ارزش ﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺪه ﭘﯿﺶ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﻨ 2

www.jdem.ir/article_202_de39677a28a7bf3ffb930bc4cf02a80b.pdf

توسط مبینی – ‏2012
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي. : ﯿﻣﺎﻟ. ﺎت … از اﻫﺪاف ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و. ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮار ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ….. ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎ. ﺮﯾ. ﺗﺤﻘ. ﯿ. ﻘﺎت. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘ. ﯿ. ﺮاﻣﻮن. ﻣﺒﺎﺣﺜ. ﯽ. از ﻗﺒ. ﻞﯿ. ﺑﺮرﺳ. ﯽ. ﺳﻮدﻣﻨﺪ. ي. ﺻﻮرت ارزش اﻓﺰوده …. ﻫﺎ، ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري داده. ﻫﺎ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ …… ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده و. ﻣﺰاﯾﺎي آن در …

تهران ٣ برابر گرانتر اداره شد – میدان

تهران ٣ برابر گرانتر اداره شد

ذخیره شده

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ – اگر مبانی نظری درست باشد، نباید از مسیر دیگری برویم یا هزینه‌هایی را به شهر … بخشی از مالیات‌های محلی برای اداره امور شهر باید به شهرداری‌ها داده شود. … بوده است اما وقتی شهرداری به این موضوع تمکین نکند، از ما هم کاری برنمی‌آید چون …

نقش مالیات درنگاه فرهنگ وجامعه – نسل آفتاب

nasleaftaab.persianblog.ir/page/6

ذخیره شده

مشابه

بر ‌این اساس، ناهنجاری فرهنگ مالیاتی، یکی از دلایل عدم تمکین مالیاتی در ….. متفاوت پرداخت نمایند، اما موضوع اساسی این است که چگونه باید این مبالغ متفاوت باشد. …. آقایی، الله محمد و کمیجانی، اکبر، «مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در …

ثبت نام(مطالعه آنلاین پایان نامه ها) – دانلود پایان نامه دانشگاه …

thesisdl.ui.ac.ir/Forms/Public/Details.aspx?Id=3402&&Type=False…

ذخیره شده

موضوع :توسعه اقتصادی و برنامه ریزی … 2-4- مبانی نظری نگرش فرار مالیاتی 18 … 4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی پرسشنامه بر اساس متغیرهای جمعیتشناختی نمونه …

دانلود پایان نامه:بررسی مفهوم عدالت مالیاتی در قانون … – پایان …

elmyar.net/دانلود-پایان-نامهبررسی-مفهوم-عدالت-ما/

ذخیره شده

بند دوم: جایگاه طرح موضوع عدالت.. 15 … فصل سوم: مفاهیم و مبانی نظری عدالت مالیاتی. …. به دنبال افزایش تمکین مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی میباشد.

خبرگزاری تسنیم – پذیرش اصل و رد فرع قانون مالیات بر …

https://www.tasnimnews.com/…/پذیرش-اصل-و-رد-فرع-قانون-مالیات-بر-ارزش-افزوده…

ذخیره شده

۶ تیر ۱۳۹۳ – خبرگزاری تسنیم: در برنامه مناظره این هفته که با موضوع قانون مالیات بر … گفت: همه باید به قانون تمکین کنند، قانون باید اجرا شود. …. اجرا است مشکلی نداشته باشد، مبانی نظری اقتصادی هم رعایت شود تصور نمی‌کنم مشکلی ایجاد شود.

راهکار بهبود کارایی نظام مالیاتی در بخش مسکن – خبرگزاری …

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930315000479

ذخیره شده

مشابه

۲۴ خرداد ۱۳۹۳ – مالیات بر دارایی دارای هزینه های تمکین نسبتاً پایینی برای مؤدیان دارد زیرا دخالت مؤدیان جهت تعیین بدهی مالیاتی اندک است. … 3- مبانی نظری … 4- ادبیات موضوع. با توجه به اهمیت موضوع مالیات بر دارایی در سطح کشورهای جهان، این …

[DOC]بررسي عوامل تاثيرگذار بر ظرفيت مالياتي و پيش بيني …

kj.mefa.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=192be498-afbe-41f2-842d…

مشابه

لذا در پژوهش حاضر كوشش شده است درآمدهاي مالياتي استان خراسان جنوبي تا سال 1400 … فصل دوم: بررسي ادبيات و پيشينه موضوع … نگرش هاي جديد به اصول مالياتي : …… تمكين مالياتي، عبارت است از قبول و ترتيب پرداخت داوطلبانه ماليات قانوني ….. در نهايت، اثر ماليات بر سرمايه گذاري از جنبه نظري و نيز آزمون تجربي و با استفاده از …

پایان نامه اجتناب مالیاتی | اصیل فایل : دانلود پایان نامه …

asilfile.ir/tag/پایان-نامه-اجتناب-مالیاتی/

ذخیره شده

در قسمت اول، مبانی نظری تحقیق که شامل تعریف فساد و انواع آن و توضیحاتی در مورد …. پایان نامه ارتباط بین قوانین و ساختار مالیاتی کشور با موضوع فرار مالیاتی …. با قوانین مالی مخالفت می کند و یا بصورت عدم تمکین به اصول اساسی ظاهر می شود .

حسابداری مالیاتی – دانشکده علوم مالی

fs.khu.ac.ir/گروه-اموزشی-حسابداری-مالیاتی

ذخیره شده

با انقلاب کبير فرانسه تعميم ماليات و اشاعه اصول مساوات و عدالت در اين خصوص …… مأموران و مؤديان مالياتی و هم به جهت عکس العمل مؤديان که به آسانی حاضر به تمکين و از …. و مصوبات جانبی اعم از نظری و يا کاربردی، موضوع درس حسابداری مالياتی است.

تهران ٣ برابر گران‌تر اداره شد/ غیرمتخصص‌ها از دوره احمدی‌ن‍ژاد و …

www.khabaronline.ir/detail/659068/society/urban

ذخیره شده

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ – اگر مباني نظري درست باشد، نبايد از مسير ديگري برويم يا هزينه‌هايي را به شهر … بخشي از ماليات‌هاي محلي براي اداره امور شهر بايد به شهرداري‌ها داده شود. … از طرح‌هاي مصوب بوده است اما وقتي شهرداري به اين موضوع تمكين نكند، از ما هم كاري …

الله محمد آقایی – پایگاه مجلات تخصصی نور – نورمگز

www.noormags.ir/view/fa/creator/12233

ذخیره شده

مشابه

تمکین مؤدیان و خدمات رسانی نظام مالیاتی. نویسنده: آقایی، الله محمد؛ … مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده و مزایای آن در راستای اصلاح نظام مالیاتی. نویسنده: آقایی، الله …

همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …

thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis

مشابه

23, بررسی تاریخچه صور فلکی و تصویر سازی این صور ها, یاسمن فاضلی …… 268, اصل قانونی بودن وضع مالیات و اخذ عوارض در رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری …… 656, بررسی تطبیقی بازنمایی موضوعات زنان در روزنامه های رسالت و اعتماد (سه ماهه …… 3840, ” بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر تمکین مالیاتی مودیان اداره کل امور …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازمان امور مالیاتی : دانلود مبانی …

mabani-sazman-maliyati-2-2-6-8.haniablog.com/post/1

ذخیره شده

۱۶ بهمن ۱۳۹۵ – مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت همواره در برنامه های توسعه کشور … کاهش هزینه های اجرایی دوایر مالیاتی; افزایش تمکین داوطلبانه از طریق … مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سازمان امورمالیاتی | دانلود رایگان .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سازمان امورمالیاتی – …

https://jnmrazavi.ir/79-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-با-موضوع-ساز/
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سازمان امورمالیاتی … مالیات به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت همواره در برنامه های توسعه کشور ،جایگاه ویژه ای داشته …

تمکین مالیاتی شرکتی – مرکز توسعه علوم و فناوری پیشرفته

www.virascience.com/search/?q=تمکین%20مالیاتی%20شرکتی
مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ) … موضوع، این پژوهش به بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی …. بنابراین، مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی نظری حسابرسی مالیاتی با دیدگاه …

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها – باهمایش

www.bahamayesh.com/g/management/

مشابه

کنفرانس های مدیریت سال 1395 – کنفرانس های مدیریت سال های گذشته – اطلاع رسانی آخرین همایش های ملی و بین المللی – خبرنامه – آموزش – اخبار.

پایان نامه اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین …

civil.full-thesis.net/پایان-نامه-اجتماعی-مسئولیت-پذیری-اجتم/

ذخیره شده

۱۷ مرداد ۱۳۹۵ – پایان نامه اجتماعی مسئولیت پذیری اجتماعی بر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره امور مالیاتی. Contents. ۲-۱- مقدمه; بخش اول: مبانی نظری مسئولیت پذیری …

[PDF]آشنایي با طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

samad.ostb.ir/my_doc/samadostbir/samad-flash/maghale/tarhe%20takrim.pdf

ذخیره شده

مشابه

مبانی. نظری. و. محتوای. طرح. تکریم. تشریح. پیامدهای. طرح. تکریم. در. ارتقای …… کارکنان با مراجعین و نهادینه شدن موضوع رضایتمندی ارباب رجوع ،نیز بررسی علمی و …

عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی …

nabfile-erozw.ewer.ir/…/عوامل-مؤثر-بر-ارتقاء-تمکین-مؤدیان-مالیاتی-اداره-کل-مالیاتی-…
مالیاتی تحقیق بررسی جدول مالیات ماموران مؤدیان مالیاتی مالیاتی استان استان مرکزی تمکین مؤدیان … عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی … 5-1 چارچوب نظری تحقیق. …. قابل اطمینان و اعتماد محروم کرده است بطوریکه اکنون با گذشت زمان زیاد این موضوع به یک مشکل اساسی در کشور تبدیل شده است.

مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای …

redlink.rzb.h5h.ir/view687353.html

ذخیره شده

دانلود مبانی نظری-دانلود پیشینه تحقیق-دانلود مبانی نظری پایان نامه. لینک منبع و پست :مبانی نظری وپیشینه تحقیق عوامل تأثیر گذار بر بقای شرکت ها

[PDF]متن کامل [PDF 388 kb] – فصلنامه اقتصاد و مالیات

joeat.ir/browse.php?a_id=38&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

ذخیره شده

۱۰ خرداد ۱۳۹۴ – در ایـن پژوهـش بـا بررسـی مبانـی نظـری مالیـات مقاومتی و بـا احصاء نظـر … همچـون شـرایط عـادي بـه موضـوع اختصـاص بهینـه منابـع محـدود بـه نیازهـاي نامحـدود مـي …. بسـیار زیـاد رفتـار تمکیـن مؤدیـان مالیاتی در بیـن نژادهای مختلف جامعه …

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سازمان امورمالیاتی

best-download-music-rzb.data6.ir/page-503331.html
۲۷ دی ۱۳۹۵ – ذخیره شده دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری سازمان امور مالیاتی: پروژه … دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع سازمان امورمالیاتی قیمت 18000 . …. عوامل موثر بر تمکین مالیاتی مودیان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران .

[PDF]نگرشی بر مفهوم مالیه اسلامی با تأکید بر مالیات اسلامی … – …

ejip.ir/article-1-807-en.pdf

ذخیره شده

ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﭘﺮدازان اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳﻼﻣﯽ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده. :اﻧﺪ. ” ﻣﺎﻟﯿﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ﺣﻘـﯽ. ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن …. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع زﮐﺎت اﺷﺎره ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ، اﻣـﺎ داﻧﺸـﻤﻨﺪان.

اصلاحیه قانون مالیاتی – نرم افزار حسابداری و مالی پارمیس

parmisit.com/about/parmis_in_medias/itemlist/tag/اصلاحیه%20قانون%20مالیاتی
… در نظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود … اصل قانون بودن جرم از جمله اصول اولیه و بنیادین حقوق کیفری است که اولین و مهم … کسب و کار کشور و افزایش تمکین مالیاتی حد نصاب درآمد مشمول مالیات سالانه به ….. ۳- مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند(ج) ماده(۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده …

بایگانی‌ها مؤثر – hi4 سامانه بازاریابی فایل

hi4.ir/tag/مؤثر/

ذخیره شده

عوامل مؤثر بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان مرکزی. عوامل مؤثر …. ۳-۱- اهمیت وضرورت موضوع تحقیق : … فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق.

راهکار بهبود کارایی نظام مالیاتی در بخش مسکن؛ بخش اول – …

ayaronline.ir/1393/03/62922.html

ذخیره شده

مشابه

۲۴ خرداد ۱۳۹۳ – مالیات بر دارایی دارای هزینه های تمکین نسبتاً پایینی برای مؤدیان دارد زیرا دخالت مؤدیان جهت تعیین بدهی … 3- مبانی نظری … 4- ادبیات موضوع.

جستجوی کتاب: برچسب یا موضوع: مالیه عمومی | شبکه جامع …

https://www.gisoom.com/search/book/tag-419/برچسب-یا-موضوع-مالیه-عمومی/

ذخیره شده

عوامل موثر بر تمکین مودیان مالیاتی و بهبود فرهنگ مالیاتی …. نوبت چاپ: 1 · راهنمای جامع حسابداری مالیات بر ارزش افزوده (مبانی نظری و کاربردی مالیات بر ارزش افزوده …

بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تمکین …

nafasfile.blogsky.com/…/بررسی-رابطه-بین-مسئولیت-اجتماعی-شرکت-ها-و-تمکین-ما…

ذخیره شده

۲۶ خرداد ۱۳۹۵ – فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 2-1- مقدمه. …. کشوردر دست بررسی است نیز به این موضوع پرداخته است اما تا کنون به نتایج قابل قبول دست نیافته است. … برچسب‌ها: مسئولیت اجتماعی، تمکین مالیات، پایان نامه، علوم اجتماعی.

تهران 3 برابر گران‌تر اداره شد/ غیرمتخصص‌ها از دوره احمدی‌نژاد و …

8tag.ir/news/585543555110363737-7550771645322154916?title…

ذخیره شده

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ – اگر مبانی نظری درست باشد، نباید از مسیر دیگری برویم یا هزینه‌هایی را به شهر … بخشی از مالیات‌های محلی برای اداره امور شهر باید به شهرداری‌ها داده شود. … بوده است اما وقتی شهرداری به این موضوع تمکین نکند، از ما هم کاری برنمی‌آید چون …

پایان نامه اثر بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعیبر …

thesis-management.niloblog.com/p/2066/

ذخیره شده

پایان نامه اثر بعد اقتصادی مسئولیت پذیری اجتماعیبر تمکین مالیاتی مؤدیان اداره امور … مطالعات محقق بر روی مبانی نظری پژوهش نشان می‌دهد که تاکنون مطالعه ای بر روی … نامه با موضوع نقش استفاده از اینترنت در بازاریابی بر عملکرد تجاری شرکت ها.

دانلود رایگان تحقیق ریسک در اقتصاد

economicdownload.epage.ir/…/module.news_Lang.fa_Page._Action.NewsBodyView…

ذخیره شده

دانلود رایگان مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره ی مدیریت ریسک ….. در ادبیات اقتصاد نظری موضوع تمکین مالیاتی اغلب از دیدگاه مودی مورد مطالعه قرار. می. گیرد .

پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی-معاونت امور اقتصادی …

www.mefa.gov.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object…CategoryID…
اثرات اقتصادی معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 اصلاحی و بند الف ماده 138 قانون مالیاتهای …. نظریه ای در تعیین الگوی نظری توزیع درآمد در اسلام و تحلیلی پیرامون امکان تطبیق …… ساده سازی نظام مالیاتی، هزینه تمکین مؤدیان مالیاتی را نیز کاهش می دهد.

ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن …

iranian-file.webpi.ir/2017/04/27/ارزیابی-عملکرد-امور-مالیاتی-بر-اساس-مد/

ذخیره شده

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ – هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر سنندج بر اساس ….. اجتماعی شرکت ها و تمکین مالیات (مطالعه موردی: اداره کل امور مالیاتی جنوب استان … … مبانی نظری و ادبیات تحقیق ارزیابی عملکرد… … phdkar.ir/موضوع-پایان…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *