دانلود کامل فایل اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها

Published on Author adminwebLeave a comment

اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها

جزوه اتصالات،مهاربند، تیرها و ستون ها شامل
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 833 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 81

اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

فصل یكم ؛ تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1 نمادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

2-1 عبارات و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم ؛ دامنه و حدود كاربرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

12 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

فصل سوم ؛ مشخصات مصالح…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

13 فولاد مصرفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

23 جوش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

33 پیچ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

فصل چهارم ؛ بارها و تركیب بارها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

14 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-4 تركیب بارهای شامل زلزله طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3-4 تركیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته ……………………………………………………………………………………………………………………… 17

4-4 تركیب بارهای شامل زلزله حداكثر مورد انتظار………………………………………………………………………………………………………….. 18

فصل پنجم ؛ الزامات عمومی اتصالات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

15 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-5 اتصالات جوشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

3-5 اتصالات پیچی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل ششم ؛ الزامات عمومی اعضا …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

1-6 ملاحظات كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-6 الزامات عمومی ناحیه شكل پذیر اعضا…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

36 كمانش موضعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

46 الزامات عمومی ستونهای سیستم باربر جانبی لرزه ای…………………………………………………………………………………… 23

146 بار محوری ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله ………………………………………….. 23

246 برش ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله………………………………………………… 23

346 محدودیتهای هندسی ……………………………………………………………………. 24

24 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. k ، 56 ضریب طول مؤثر ستونها

6-6 وصله ستونهای سیستم باربرجانبی لرزهای………………………………………………………………………………………………………………… 24

76 اتصالات پای ستون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

8-6 ستون های غیر باربر جانبی لرزهای……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل هفتم ؛ سیستمهای باربر جانبی لرزهای………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

17 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل هشتم ؛ قابهای خمشی ویژه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

1-8 ملاحظات كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

-2-8 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-8 اتصال تیر به ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

4-8 چشمه اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

148 برش چشمه اتصال……………………………………………………………………….. 37

248 ورق های تقویت چشمه اتصال…………………………………………………………….. 38

348 پایداری ورق های چشمه اتصال…………………………………………………………… 38

5-8 ورقهای پیوستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

6-8 نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

7-8 تیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

8-8 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

فصل نهم ؛ الزامات قابهای خمشی متوسط………………………………………………………………………………………………………………………… 43

1-9 ملاحظات كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-9 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-9 اتصال تیر به ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-9 چشمه اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

149 برش چشمه اتصال……………………………………………………………………….. 44

249 ورق های تقویت چشمه اتصال…………………………………………………………….. 44

349 پایداری ور قهای چشمه اتصال …………………………………………………………… 44

5 ورق های پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 -9

6-9 تیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

7-9 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

فصل دهم ؛ الزامات قابهای خمشی معمولی……………………………………………………………………………………………………………………………… 46

1-10 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-10 اتصال تیر به ستون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-10 چشمه اتصال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

1310 برش چشمه اتصال ……………………………………………………………………… 46

2310 ورقهای تقویت چشمه اتصال …………………………………………………………… 46

3310 پایداری ورقهای چشمه اتصال………………………………………………………….. 46

4-10 ورقهای پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

5-10 تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

6-10 ستونها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

فصل یازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای ویژه…………………………………………………………………………………………………….. 48

1-11 ملاحظات كلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-11 اعضای مهاربندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-11 توزیع نیروهای جانبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

4-11 اتصالات مهاربندها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

1411 نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. 50

2411 طراحی خمشی اتصال مهاربند ………………………………………………………….. 50

3411 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گیره اتصال………………………………………………. 51

5-11 تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

1511 ملاحظات كلی………………………………………………………………………….. 51

2511 تیر دهانه مهاربندهای 7 و 8 شكل ………………………………………………………. 51

6-11 ستونها و وصلههای ستون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

فصل دوازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای معمولی…………………………………………………………………………………………….. 55

1-12 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

2-12 اعضای مهاربندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

3-12 توزیع نیروی جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

3

4-12 اتصالات مهاربندها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

1412 نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. 55

2412 مسیر انتقال نیروی مهاربند به گره اتصال ……………………………………………….. 56

5-12 تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

6-12 ستونها و وصله ستونها …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

فصل سیزدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده واگرا………………………………………………………………………………………………………………… 57

1-13 ملاحظات كلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-13 مدلسازی و تحلیل قاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-13 الزامات عمومی تیرهای دهانه مهاربندی شده……………………………………………………………………………………………………………. 58

4-13 تیر پیوند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

1413 محدودیت ها……………………………………………………………………………. 58

2413 برش تیر پیوند …………………………………………………………………………. 59

59…………………………………………… γp ،3413 زاویه چرخش غیرارتجاعی مجاز تیر پیوند

4413 اتصال تیر پیوند به ستون……………………………………………………………….. 60

5413 تقویت كننده های عرضی تیر پیوند ……………………………………………………… 61

6413 مهارجانبی تیر پیوند……………………………………………………………………. 62

5-13 تیر ناحیه خارج از تیر پیوند………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

1513 نیروهای طراحی………………………………………………………………………… 63

2513 مهارجانبی تیر………………………………………………………………………….. 64

3513 اتصال تیر ناحیه خارج از تیر پیوند به ستون …………………………………………….. 64

4513 اتصال بال به جان تیر ناحیه خارج از تیر پیوند…………………………………………… 64

6-13 طراحی مهاربندها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

1613 نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. 64

2613 جزییات مهاربندها ……………………………………………………………………… 64

3613 اتصالات مهاربندها ……………………………………………………………………… 65

4613 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گره اتصال……………………………………………….. 65

7-13 طراحی ستونها و وصله ستونها………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

8-13 تعیین نیروهای طراحی اعضای ناحیه خارج از تیر پیوند…………………………………………………………………………………………… 65

فصل چهاردهم ؛ سیستمهای دوگانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

1-14 ملاحظات كلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای ویژه ………………………………………………………. 67

1214 تیرها…………………………………………………………………………………… 68

2214 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………… 68

3214 مهاربندها………………………………………………………………………………. 68

4214 اتصالات………………………………………………………………………………… 68

3-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای معمولی………………………………………………….. 69

1314 تیرها…………………………………………………………………………………… 69

2314 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………… 69

3314 مهاربندها………………………………………………………………………………. 69

4314 اتصالات………………………………………………………………………………… 69

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *