دانلود کامل تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل

Published on Author adminwebLeave a comment

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 69
فرمت فایل doc
حجم فایل 57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 86

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل

فروشنده فایل

کد کاربری 18070

کاربر

تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول (طرح تحقیق)

كلیات موضوع تحقیق……………………………………………………………………………

مقدمه………………………………………………………………………………………………….

بیان مساله ………………………………………………………………………………………….

هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………

فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….

جامعه آماری ……………………………………………………………………………………….

نمونه‌ آماری نحوه گزینش ……………………………………………………………………

ابزار جمع‌آوری اطلاعات ……………………………………………………………………….

روش آماری ………………………………………………………………………………………..

اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………..

محدودیتها ………………………………………………………………………………………….

فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)

ایجاد مهارتهای زندگی …………………………………………………………………………………………………….

فصل سوم (روش تحقیق)

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….

جامع آماری …………………………………………………………………………………………………………………………

متغیر های مداخله گر ………………………………………………………………………………………………………

تعاریف علمی وعملیاتی سلامت روان

پرسشنامه لون سون ………………………………………………………………………………………………………….

ابزار امو زش مهارت های زندگی ……………………………………………………………………………………..

انسان با توجه به پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه‌های گوناگون می‌‌بایست از توانایی لازم و كافی جهت مقابله با موقعیتهای دشوار زندگی و همچنین فراهم نمودن شرایط مناسب به منظور پیشرفت همه جانبه برخوردار باشد. بنابراین افراد موفق، تكامل یافته و دارای سلامت روانی كسانی هستند كه توانایی و مهارت كافی را در برخورد با شرایط گوناگون زندگی دارند و همواره در صدد تغییر موقعیت خویش در جهت رشد و تكمیل هستند. این ویژگی‌ها نشانگر برخورداری اینگونه افراد از مهارتهای زندگی می‌باشد. در حال كه افراد ناموفق و كسانی كه به رشد و پیشرفت متعادل در جنبه‌های گوناگون زندگی دست نیافته‌اند از سلامت روانی كمتری برخوردارند و همچنین توانایی حل مؤثر مشكلات و مسائل زندگی را ندارند می‌توان گفت كه فاقد مهارتهای زندگی كافی هستند. بدین ترتیب برخورداری از مهارتهای زندگی و به كارگیری آن جهت دستیابی به رشد و كمال می‌تواند بسیاری از مشكلات،‌ ناكامی‌ها و ناهنجاری‌ها را رفع نماید و در عوض یك زندگی با نشاط، پرتلاش، رو به پیشرفت و كمال،‌ مفید و سازنده را به ارمغان آورد و چه بهتر است كه كسب این مهارتها از دوران نوجوانی آغاز گردد. با توجه به اینكه تحقیقات بسیاری موضوع فوق را مورد تأیید قرار داده‌اند و همچنین باور و اعتقاد پژوهشگر به اینكه لازمه موفقیت و تكامل همه جانبه در زندگی، برخورداری از سلامت روانی و آگاهی از شیوه صحیح و مناسب زندگی و در نتیجه سبك زندگی سالم می‌باشد، به همین جهت،‌ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان پرداخته است.

در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل. كه به شیوه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون- با گروه كنترل انجام گردید،‌ چنین فرض شد كه آموزش مهارتهای زندگی موجب افزایش یا بهبود سلامت روان و درونی‌تر شدن منبع كنترل در نوجوانان می شود. به همین منظور از بین 191 دانش آموز دختر مقطع دبیرستان، 30 دانش‌آموز كه بالاترین نمرات را از پیش آزمون (پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه منبع كنترل) به دست آوردند، انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و كنترل تقسیم گردیدند كه هر گروه شامل 15 دانش آموز بود.

پس از اجرای پیش آزمون در گروه آزمایشی و كنترل، گروه آزمایشی آموزش مهارتهای زندگی را در هشت جلسه دو ساعته دو بار در هفته دریافت نمود. پس از یك ماه، پس آزمون (پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه منبع كنترل) در دو گروه آزمایشی و كنترل اجرا گردید.

پس از نمره‌گذاری، تفاوت میانگین بین دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با استفاده «از آزمون t دو گروه مستقل» مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد كه بین میانگین دو گروه در «پرسشنامه سلامت عمومی» تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه فرضیه پژوهش تأیید گردید. بنابراین، آموزش مهارتهای زندگی می‌تواند سلامت روان را افزایش دهد یا بهبود بخشد. همچنین نتایج نشان می دهد كه تفاوت بین میانگین های دو گروه در كلیه مقیاسهای پرسشنامه سلامت عمومی به جز مقیاس C (نارسا كنش وری اجتماعی) كاملاً معنادار است. نكته دیگر اینكه بیشترین میزان كاهش در نمرات مقیاس D (نشانگان افسردگی)‌ پرسشنامه مذكور می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت كه آموزش مهارتهای زندگی بیشترین تأثیر را بر كاهش میزان افسردگی آزمودنی‌ها داشته است. اما در مورد میانگین دو گروه در پرسشنامه منبع كنترل، علیرغم كاهش اندك در نمرات تفاوت معناداری وجود ندارد. در كل می‌توان گفت،‌ با توجه به كاهش اندك نمرات، آموزش مهارتهای زندگی تا حدودی بر درونی‌تر شدن منبع كنترل در گروه آزمایشی مؤثر بوده است.

همچنین در این پژوهش، رابطه بین متغیرهای پژوهش با استفاده از «ضریب همبستگی پیرسون» به دست آمد. این نتایج نشانگر آن است كه بین سلامت روان و شیوه مقابله‌ای و بین منبع كنترل و شیوه مقابله‌ای ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین متغیر (سلامت روان و منبع كنترل) ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. یافته‌های جانبی این پژوهش نشانگر رابطه معنادار بین سطح تحصیلات مادر، اشتغال مادر و عملكرد تحصیلی دانش‌آموزان با سلامت روان و شیوه مقابله‌ای آنان می‌‌باشد.

مشاهدات كیفی نیز در طول جلسات دوره آموزشی با نتایج كمی حاصل از داده‌ها مطابقت و هماهنگی دارد. بطوریكه آزمودنی‌هایی كه در طول جلسات فعالیت گروهی بیشتری داشتند، انگیزه و تمایل بیشتری جهت شركت در این دوره آموزشی داشتند، نظم گروهی بیشتری را رعایت می‌نمودند. در انجام تمرینات و فعالیتهای عملی علاقمندی و انگیزة بیشتری نشان می دادند،‌ توجه و دقت كافی نسبت به مطالب و محتویات آموزشی داشتند و خواهان تداوم این دوره آموزشی در طول سال تحصیلی بودند، در میزان نمرات سلامت عمومی و منبع كنترل آنان كاهش بیشتری ایجاد شده است. در واقع می‌توان گفت كه آموزش مهارتهای زندگی در مورد این آزمودنی‌ها منجر به افزایش سلامت روان و درونی‌تر شدن منبع كنترل آنان شده است. بدین ترتیب مشاهدات كیفی دال بر تأثیر مثبت آموزش مهارتهای زندگی می‌باشد.

مقدمه

پیشرفت‌های علمی و تكنولوژی در سال‌های اخیر، انسان‌ها را با انبوهی فزاینده از مسائل گوناگون مواجه ساخته است. كار، تحصیل و فشارهای روانی- اجتماعی از جمله مسائلی هستند كه اغلب نوجوانان و جوانان با آنها روبرو هستند. توانایی حل مؤثر مسائل مذكور و مشكلات مشابه از جمله مهارت‌‌های مهم و مفیدی هستند كه نقش تعیین كننده‌ای در تأمین سلامت روانی و موفقیت فرد و در نتیجه زندگی سالم و اثر بخش دارند.

همه انسان‌ها به طور فطری توانایی حل مشكلات زندگی را دارند، ولیكن این توانایی باید مطابق با شرایط و موقعیت فرد پرورش یابد بطوریكه به عنوان مهارت‌های كارآمد در آنان درونی شود. متأسفانه طبق بررسی‌های انجام شده توانایی‌ها و مهارت‌های عملی و سازشی بسیاری از نوجوانان و جوانان كشور ما برای حل مؤثر مسائل زندگی فردی و اجتماعی آنان كفایت نمی‌كند. بنابراین آموزش مهارت‌های زندگی با تأكید بر مهمترین مسائل فردی و اجتماعی نوجوانان به عنوان اصلی مهم و انكار ناپذیر است كه تاكنون علیرغم توجه خاص بسیاری از كشورهای جهان و تأكید خاص «سازمان بهداشت جهانی»[1]. جای آن در برنامه‌های تحصیلی مدارس كشورمان خالی مانده است. البته اخیراً گامهایی برداشته شده است كه نیازمند توجه علمی و تخصصی بیشتری می‌باشد.

آموزش مهارت‌های زندگی مبتنی بر یادگیری مشاركتی و عملی می‌باشد. این گونه فعالیت‌ها در افزایش سلامتی و پیشگیری اولیه از بروز مشكلات و همچنین كمك به نوجوان جهت یادگیری رفتارهای مثبت و حفظ سلامت روانی خویش بسیار اثر بخش است. بنابراین برنامه‌های بهداشت مدارس و مداخلات پیشگیرانه مبتنی بر مدرسه می‌توانند در جهت ایجاد رفتارهای سالم و افزایش آگاهی دانش آموزان در جهت تمرینات حمایت كننده از سلامتی جسمانی،‌ روانی و اجتماعی و به طور كلی مهارت‌های زندگی به كار گرفته شوند. بنابراین از طریق اینگونه برنامه‌ها، نوجوانان نسبت به سلامتی‌شان مسؤولیت پذیر می‌شوند، تصمیمات بهداشتی مناسبی را اتخاذ می‌نمایند و به طور كلی سبك زندگی سالمی در طول نوجوانی آغاز می كنند و در طول زندگی تداوم می‌بخشند. این امر نوجوانان را قادر می‌‌سازد كه طبق استعدادهای بالقوه خویش عمل نمایند و آماده رویارویی با تغییرات و نیازهای زندگی آینده شوند.

روان شناسان در دهه‌های اخیر، در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند كه بسیاری از اختلالات و آسیب‌ها و ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش، عدم احساس كنترل و كفایت شخصی جهت رویارویی با موقعیت‌های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشكلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب، ریشه دارد. بنابراین با توجه به تغییرات و پیچیدگی‌های روزافزون جامعه و گسترش روابط اجتماعی، آماده سازی افراد بخصوص نسل جوان جهت رویارویی با موقعیت‌های دشوار،‌ امری ضروری به نظر می رسد، در همین راستا،‌ روان‌شناسان با حمایت سازمان‌های ملی و بین‌المللی، جهت پیشگیری از بیماری‌های روانی و نابهنجاری اجتماعی، آموزش مهارت‌های زندگی را در سراسر جهان و در سطح مدارس آغاز نموده‌اند.[2]


بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل …
– ذخیره شده – مشابه
چکیده: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و
منبع کنترل دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان می باشد. فرضیات پژوهش عبارتند از :
1 – آموزش مهارتهای زندگی سلامت روان دانش آموزان را بهبود می بخشد. 2 – آموزش مهارتهای
زندگی منجر به درونی تر شدن منبع کنترل دانش آموزان می شود. نتایج پژوهش حاضر به

تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل کارکنان …

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و
منبع کنترل کارکنان یگان ویژه استان همدان پرداخته است. در این پژوهش به‌منظور
بررسی تأثیرآموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل از طرح پیش‌آزمون
و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام گردید. به همین منظوراز بین 140 نفر ازکارکنان 30
نفرکه …
دانلود (تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل)
– ذخیره شده
دانلود (تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل). با آرزوی بهترینها
برای شما عزیزان محقق گرامی،شما با جستجوی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت
روان و منبع كنترل وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(تأثیر آموزش مهارتهای زندگی
بر سلامت روان و منبع كنترل)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند تأثیر آموزش

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل …
– ذخیره شده – مشابه
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع
کنترل دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان می باشد. فرضیات پژوهش عبارتند از : 1 –
آموزش مهارتهای زندگی سلامت روان دانش آموزان را بهبود می بخشد. 2 – آموزش مهارتهای
زندگی منجر به درونی تر شدن منبع کنترل دانش آموزان می شود. نمایه ها: نوجوانی |. دانش
آموز |.
دانلود مقاله بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع …
– ذخیره شده – مشابه
بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان. خلاصه
انسان با توجه به پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي زندگي جهت رسيدن به رشد و پيشرفت در
جنبه‌هاي گوناگون مي‌‌بايست از توانايي لازم و كافي جهت مقابله با موقعيتهاي دشوار
زندگي و همچنين فراهم نمودن شرايط مناسب به منظور پيشرفت همه جانبه برخوردار باشد.
بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان
– ذخیره شده – مشابه
1 دسامبر 2016 … بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان. پایگاه
خبری امروله : انسان با توجه به پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي زندگي جهت رسيدن به رشد و
پيشرفت در جنبه‌هاي گوناگون مي‌‌بايست از توانايي لازم و كافي جهت مقابله با
موقعيتهاي دشوار زندگي و همچنين فراهم نمودن شرايط مناسب به منظور پيشرفت …
بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش …
– ذخیره شده – مشابه
چکیده: هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و
عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان
دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار در سال تحصیلی 89-88 بود. که
تعداد 60 دانش آموز دختر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و
کنترل (هر …
بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان و عزت نفس دانش …
– ذخیره شده – مشابه
هدف اصلي اين پژوهش بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سلامت روان و عزت نفس
دانش آموزان دختر پايه پنجم مقطع ابتدايي بود. جامعه آماري کليه دانش آموزان دختر پايه
پنجم مقطع ابتدايي شهرستان رشتخوار در سال تحصيلي 89-88 بود. که تعداد 60 دانش
آموز دختر به شيوه تصادفي ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمايش و کنترل (هر گروه 30

[PDF] ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧ – فصلنامه علمی پژوهشی …
– ذخیره شده – مشابه
3 سپتامبر 2011 … ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ. ﻋﺒﺪاﻻﻣﯿﺮ ﮔﺎﻃﻊ زاده. *. ﭼﮑﯿﺪه. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش
ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي. زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ. روان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ رﺷﺘﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ …. زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ
ﺳﻼﻣﺖ رو. ان و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺑﺴﺰاﺋﯽ دارد. آﻟﺒﺮﺗﯿﻦ و ﻫﻤﮑﺎران
. 5(. 2001. ) در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﯽ. ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان در آﻓﺮﯾﻘﺎي …
بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و – کافی نت …
– ذخیره شده – مشابه
منابع فارسي: – اسماعیلی، محمد. (1380). بررسی اثر آموزش درس مهارت های زندگی در
تعامل با شیوه های فرزند پروری بر عزت نفس دانش آموزان استان اردبیل. فصلنامه پیام
مشاوره، سال سوم، شماره 6. – آقاجانی، مریم. (1381). بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی
بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، …
اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی در دوران بارداری بر سلامت روان مادران …
– ذخیره شده – مشابه
اثر بخشی آموزش مهارت‌های زندگی در دوران بارداری بر سلامت روان مادران باردار. فریده
گلشانی[1]. دکتر غلامرضا گل‌محمدنژاد. دکتر علی‌نقی اقدسی[3]. چکیده: هدف این مطالعه
تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی در دوران بارداری برسلامت روان مادران باردار بود. پژوهش
حاضر مطالعه نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون–پس‌آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه
آماری …
تحقیق تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل
– ذخیره شده – مشابه
با توجه به مطالب فوق و اهمیت و نقش ارزنده آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان افراد
بخصوص نوجوانان و با توجه به تأثیر مثبت برنامه‌های پیشگیرانه در مدارس، پژوهش
حاضر به بررسی تأُثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان نوجوانان می‌پردازد. از
طرفی به دلیل ارتباط مستقیم و مثبت بین سلامت روان، منبع کنترل درونی و شیوه …
تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود بهداشت روانی،علایم جسمانی و …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی تأثیر آموزش مهارتهـای زنـــدگی بر سلامت روان و منــبع کنتـرل نوجوانان،
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، دانشکدةعلوم تربیتی و روانشناسی. –
استورا، چ.، (1377). ترجمة دادستان، پ.، تنیدگی یا استرس، بیماری جدید تمدن، تهران:
انتشارات رشد. – ترابی، م.، (1381). تاثیر آموزش مهارت های زندگی در ایجاد نگرش منفی
نسبت به …
[PDF] بررسی تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر وضعیت سلامت روانی …
– ذخیره شده – مشابه
28 ا کتبر 2007 … ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ. رواﻧﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. دﻛﺘﺮ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺻﺎدﻗﻲ ﻣﻮ ﺣﺪ. 1.
، دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺮﻳﻤﺎﻧﻲ. 2. ، ﺳﻮران رﺟﺒﻲ. 3. 1. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. : اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه روان ﭘﺰﺷﻜﻲ …. آﻣﻮزش.
ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ و. ﻣﻜـﺎن. ﻛﻨﺘــﺮل. 2. ﻧﻮﺟﻮاﻧــﺎن ﻧــﺸﺎن داد آﻣــﻮزش ﻣﻬــﺎرت. ﻫــﺎي.
زﻧﺪﮔﻲ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎ را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨـﺸﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﻨﺘﺮل آﻧﺎن اﺛﺮ. ﻣﻌﻨﻲ.
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش آموزان دختر – دانلود …
– ذخیره شده
برنامه آموزشی مهارت زندگی باعث بهبود سلامت روان دانش‌آموزان تیز هوش شد و علايم
جسمانی، اضطراب، نقص در کنش اجتماعی و افسردگی آنان را کاهش داد. بنابراين …. (
زولينگر2 و همكاران ،2006 ( در مطالعه اي به بررسي تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر
دانش، نگر شها و توانايي دانش آموزان مدارس راهنمايي در انتخاب سبك زندگي سالم
پرداختند.
بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سازگاری اجتماعی کودکان …
– ذخیره شده – مشابه
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان. پایان نامه
کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه الزهرا. احدی، بتول؛ میرزایی،پری؛ نریمانی،
محمد؛ ابوالقاسمی، عباس(١٣٨٨). تأثیر آموزش حل مسئله اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و
عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان کمرو. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی، 9(3)، 35-21.
[PDF] تأثیر آموزش مهارت‌های هیجانی-اجتماعی در بهبود سلامت روان معلمان مقطع
– ذخیره شده
نقــش مركــزی در زندگــی اجتماعــی، شــخصی و تحصيلــی افــراد دارنــد. بــار- …
تأثير آموزش مهارتهای هيجانی-اجتماعی در بهبود سامت روان معلمان مقطع ابتدايی. 133
….. References. منابع و مآخذ. -. بررســی تأثیــر آمــوزش مهارت هــای زندگــی بــر
آقاجانــی، م. )1381(. ، پايان نامــه كارشناســی ارشــدســالمت روان و منبــع کنتــرل
نوجوانــان.
[PDF] تاثیر آموزش مهار تهای زندگی بر سلامت روان و سازگاری فردی – اجتماعی
– ذخیره شده – مشابه
بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سالمت روان و سازگاری فردی- اجتماعی دانش
آموزان پسر سال اول مقطع. متوسطه شهرستان شوش پرداخته است. در این پژوهش از روش
تجربی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است.
روش ها: جامعه آماری … دیگر، منبع ایمنی، اعتماد، راحتی و آسایش هر انسانی است. که به
تبع آن …
بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر بالابردن خودکارآمدی زنان …
– ذخیره شده – مشابه
«بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان»، ‌پایان
نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا، ‌دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی. امیرفریار،
‌معصومه (1388). «تعیین وضعیت سلامت روان زنان سرپرست خانوار»، ‌پایان نامۀ
کارشناسی ارشد واحد رودهن. بهرام غفاری، ‌سارا (1388). «بررسی رابطه بین خودکارآمدی
عمومی …
مقاله بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان وعزت نفس …
– ذخیره شده
هدف ا صلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و عزت نفس
دانش آمووزان پسر پایه دوم مقطع راهنمایی بود. … که تعداد 06 دانش آموز به شیوه تصادفی
ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل ( هر گروه 30 نفر ) قرار گرفتند پژوهش
حاضر ، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه … مراجع و منابع این مقاله:.
مقالات :: تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر میزان سلامت روان و سازگاری …
– ذخیره شده – مشابه
تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر میزان سلامت روان و سازگاری همسران زندانیان دکتر
سعید آقا صادقی اعظم مسن آبادی : سرپرست اداره مراقبت بعداز خروج مصطفی عسگری
….. يافته هاي پژوهش حاضر با يافته هاي پژوهشي كه توسط آقاجاني(1381)، به منظور
بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان انجام شده
است …
بررسي تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل …
– ذخیره شده – مشابه
17 مارس 2016 … پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی در سال‌های اخیر، انسان‌ها را با انبوهی فزاینده از مسائل
گوناگون مواجه ساخته است. کار، تحصیل و فشارهای روانی- اجتماعی از جمله مسائلی
هستند که اغلب نوجوانان و جوانان با آنها روبرو هستند. توانایی حل مؤثر مسائل مذکور و
مشکلات مشابه از جمله مهارت‌‌های مهم و مفیدی هستند که نقش تعیین کننده‌ای …
آموزش مهارت‌های اجتماعی بر افزایش سازگاری عاطفی، سلامت روان و حرمت …
– ذخیره شده – مشابه
هدف این پژوهش بررسی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر افزایش سازگاری عاطفی،
سلامت‌عمومی و حرمت‌خود دانش‌آموزان کم‌توان جسمی- حرکتی بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه
آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل جامعه‌ی این پژوهش شامل کلیه
دانش آموزان کم‌توانی جسمی-حرکتی 14 تا 18 ساله استان تهران در مراکز توانبخشی
حرفه‌ای، خدمات …
[DOC] دانلود چکيده پایان نامه تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روانی افراد
– ذخیره شده – مشابه
عنوان پایان نامه و روش تحقیق: تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت. مقدمـه. روان
شناسان در دهه هاي اخير در بررسي اختلالات رفتاري و انحرافات به اين نتيجه رسيده اند
كه بسياري از اختلالات و آسيب ها در ناتواني افراد در تحليل صحيح و مناسب از خود و
موقعيت خويش ، عدم احساس كنترل ، و كفايت شخصي جهت رويارويي با موقعيت هاي
دشوار و …
[PDF] تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر میزان اضطراب و پرخاشگری دانشجویان
– ذخیره شده – مشابه
اي ﺗﺼﺎدﻓﯽ. اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺗﺼﺎدف در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و. ﮐﻨﺘﺮل. ﺟﺎﯾﺪﻫﯽ ﺷﺪه. اﻧﺪ. ، اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ . ﺑــﺮاي ﺟﻤــﻊ.
آوري داده. ﻫــﺎ. از ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷــﮕﺮي ﺑــ. ﺎس و ﭘــﺮي. (. Boss & Perry. ) و ﻣﻘﯿــﺎس اﺿــﻄﺮاب
رﮔــﻪ ﺣﺎﻟــﺖ. اﺳﭙﯿﻠﺒﺮﮔﺮ. (. Speilberger. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻃﯽ. 10. ﺟﻠﺴﻪ.
60. دﻗﯿﻘﻪ. اي ﺑﻪ ﮔﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ اراﺋـﻪ. ﮔﺮدﯾﺪ . ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده. ﻫﺎ. ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت
.
[PDF] ﭼﻜﻴﺪه – نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز
– ذخیره شده – مشابه
زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﺮﺑﺎر. ي. داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .9. اﻛﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎﻳﻲ. ﻛـﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸـﻲ. آﻣﻮزش ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﻲ را
ﺑﺮ روي ﺳـﻼﻣﺖ روان. و رﻓﺘـﺎر. داﻧﺶ آﻣﻮزان در دوره. ﻫﺎي. ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده. اﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ. ﻣﻌﻨﻲ
داري دﺳﺖ … آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺮ ﻛﻨﺘـﺮل. ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت زﻧﺪﮔﻲ. و ﺗﺎﻳﻴﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه. ،. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي. زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ. ﻫﻮش. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
[DOC] مقدمـه
– ذخیره شده
همان منبع ص 45 ). هدف اصلي سازمان بهداشت جهاني از ايجاد طرح مهارت هاي زندگي در زمينه
بهداشت رواني اين است كه جوامع مختلف در سطوح جهان نسبت به گسترش ، به كارگيري
و ارزيابي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي را متمركز بر رشد توانائي هاي رواني مانند حل
مسئله ، مقابله با هيجانات ، خود آگاهي ، سازگاري اجتماعي و كنترل استرس بين كودكان
و …
سلامت روان| منابع علمی|ایبوک|مقاله انگلیسی|ترجمه|مبانی نظری
– ذخیره شده
ی عزت نفس و سلامت 2-2-1-3 رابطه ی نگرش های صمیمانه با سلامت 2-2-1-4نقش مذهب
بر سلامت روان 2-2- 2دو دیدگاه کلی درباره ی تأثیر اشتغال بر سلامت زنان 2-2-
3نظریات جامعه شناسی پیرامون اشتغال زنان 2-2-3-1جامعه … ایجاد در 22 آذر 1393; 25.
OL920- تأثير آموزش مهارتهاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل: (روانشناسی و علوم

بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سبک های مقابله ای – اداره کل …
– ذخیره شده – مشابه
9 فوریه 2016 … با توجه به اينكه تحقيقاتي در زمينه تأثير آموزش مهار تهاي زندگي بر سلامت رواني،
رضايت زناشويي، كنترل استرس و…. انجام شده؛ اما تا كنون در زمينه تأثير آموزش مهارت
مقابله بر منبع كنترل تحقيقي صورت نپذيرفته، بدين جهت هدف پژوهش حاضر
بررسي تأثير آموزش مهارت هاي زندگي بر سبكهاي مقابلهاي بوده و بر اين …
[PDF] ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ و راﻫﺒﺮدﻫﺎي آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺛﻴﺮ ﺄﺗ The effect of lifeskills and copi
– ذخیره شده
روان. در. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. ﻣﻲ. ﮔﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴ. ﺄﺗﺔ. ﺛﻴﺮ. آﻣﻮزش راﻫﺒﺮ. دﻫﺎي. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸـﺎر رواﻧـﻲ. ﺑـﺎ
آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﺸـﺨﺺ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ. آﻣﻮزش راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ. ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮي …
ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ،. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس،. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ،. داﻧﺸﺠ. ﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ . The effect of
lifeskills and coping strategies with stress training on mental health of girl
students.
[PDF] تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر خودکارآمدی و عملکرد خانواده در زنان سر
– ذخیره شده – مشابه
این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر خودکارآمدی مقدمه: و عملکرد
خانواده زنان … نتایج نشان داد که بین گروه آموزش و گروه کنترل در متغیرهای
خودکارآمدی نتایج: و عملکرد خانواده تفاوت ….. شناســایی منابع بالقوه استرس زا،
آموزش شیوه های مقابله با اســترس، آموزش کنترل خشم، تاثیر خشم بر بدن، راه های.
مهارت ابراز وجود …
[PDF] آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ ، ﺳﻼﻣﺖ روان ، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر : ﮋه
– ذخیره شده
ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ روان ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺰﻫﻜﺎر ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻛﺎﻧﻮن اﺻﻼح وﺗﺮﺑﻴﺖ اﺳﺘﺎن
ﺑﻮﺷﻬﺮ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ … ﻧﺪ. ﭘﺲ از اﺟﺮاي آزﻣﻮن. GHQ. و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه ﻫﺎي. ازﻣﺎﻳﺶ و
ﻛﻨﺘﺮل. ، ﻣﺪاﺧﻼت. (. آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﻲ. ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ. ) ﺑﺮاي ﮔﺮوه. آزﻣﺎﻳﺶ. و ﭘﻼﺳﺒﻮ. (. اﺟﺮاي دوره
آﻣﻮزش. ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﻴﺤﻴﺢ. ) …. اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ، ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ و ﻫﺠﻮم ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ ،. اﺳﺘﺮس.
[PDF] ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن،. ﭘﺎﯾﺎن ﻧ. ﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ،
داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا. (. س. ) ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ . دﻻور. ،. ﻋﻠﯽ. (. 1380 .) اﺣﺘﻤﺎﻻت و آﻣﺎر
ﮐﺎرﺑﺮدي. ،. ﺗﻬﺮان. ، رﺷﺪ . . راس، آﻟﻦ اَ. (. 1994 .) رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ. (. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ. ) ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﺳﯿﺎوش ﺑﻤﺎﻟﻔﺮد. 1378. ). ﺗﻬﺮان. : اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻌﺜﺖ . . رﺣﯿﻤﯽ، ﺟﻌﻔﺮ. (. 1384 .) ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش
ﺟﺮات …
[PDF] اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر تغییر نگرش دانش آموزان پسر مقطع …
– ذخیره شده
اﺛﺮ. ﺑﺨﺸﯽ. آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﭘﺴﺮﻣﻘﻄﻊ. دﺑﯿﺮﺳﺘﺎ. ن. ﺷﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد. ﻣﺨﺪر و اﻋﺘﯿﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. ﮔ. ﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . روش. : ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺗﻌﺪاد. 40
….. 1997. “). ﻫﺪف از آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﯽ، اﻓﺰاﯾ. ﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي رواﻧﯽ. -. اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ.
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از اﯾﺠﺎد رﻓﺘﺎرﻫﺎي آﺳﯿﺐ زﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧـﯽ و ارﺗﻘـﺎي ﺳـﻄﺢ. ﺳﻼﻣﺖ روان اﻓﺮاد اﺳﺖ.
دانلود پایان نامه ارشد: اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان …
– ذخیره شده
21 آوريل 2016 … پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی (MA). عنوان: اثربخشی
آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش آموزان دختر تیزهوش. استاد راهنما: دکتر
کیوان کاکابرایی. استاد مشاور: دکتر محسن گل محمد یان. برای رعایت حریم خصوصی
نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود. (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است).
اثربخشی تعاملی هوش معنوی و آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی …
– ذخیره شده – مشابه
دو گروه آزمایشی، یکی با هوش معنوی بالا و دیگری با هوش معنوی پایین و دو گروه
کنترل، یکی با هوش معنوی بالا و دیگری با هوش معنوی پایین. … نتایج آزمون آماری «t
» نشان داد که هوش معنوی و آموزش مهارت‌های زندگی، هر یک به طور جداگانه تاثیر معنی‌داری
بر سلامت روانی دانشجویان داشته، اما در تعامل با هم تاثیر معنی‌داری بر سلامت روانی …
[PDF] ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ اﺑﺮاز وﺟﻮد و ﺳﻼﻣﺖ روان
– ذخیره شده – مشابه
ﭼﻜﻴﺪه. ﮋﭘ. وﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ي. اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎ. ﻋﻲ. (. ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻲ، دوري از
آزار و اذﻳﺖ. ) ﺑﺮ اﺑ. زاﺮ. وﺟﻮد. و ﺳﻼﻣﺖ روان. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻛﻢ ﺗﻮان ذﻫﻨﻲ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . روش اﻧﺠﺎم اﻳﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﺷﺒﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻲ. ﺑﺎ ﻃﺮح ﭘﻴﺶ آزﻣﻮ. ن. -. ﭘﺲ. آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺟﺎﻣﻌﻪ. ي.
آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ي. دو ﺷﻬﺮ. آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ و ﻻﻫﻴﺠﺎن، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد.
140.
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺮم آﺑﺎد
– ذخیره شده – مشابه
ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ در ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ا. ﺳﺖ . ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﺮاﻳﻂ
ﻛﺎري ﺧـﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻘﻮﻳﺖ در اﻳﻦ ﺣﻴﻄﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﻲ ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ. ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻣﻮزش اﻳﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . روش ﻛﺎر. : در
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ، ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪ. ﮔﻲ در ﺳﻪ ﺣﻴﻄﻪ ﺧﻮد آﮔﺎﻫﻲ، ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط و ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮس ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺘﺎران.
پايان نامه تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد | داک کده …
– ذخیره شده – مشابه
16 آوريل 2015 … روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه
رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب
از خود و موقعیت خویش ، عدم احساس کنترل ، و کفایت شخصی جهت رویارویی با
موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب …
[PDF] رابطه مهارتهای ارتباطی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
– ذخیره شده
2 نوامبر 2016 … تسلط و استﻘرار در اين مهارت. ها. ف. رد عﻼوه بر رسيدن به. آرامش و تعادل در زندگي فردي
و اجتماعي به ايﻔاي نﻘش در. زندگي خود مي. پردازد .(Lee and Gu 2013). پژوهش. هاي.
متعدد و گسترده. اي تأثير مثبت آموزش مهارت. هاي. زندگي را. در كاهش سوء مصرف مواد. ،
پيشگيري از رفتارهاي خشونت. آميز، تﻘويت اتكا به نﻔﺲ. ، افزايش مهارت.
پرسشنامه رایگان –
– مشابه
پرسشنامه رایگان تاثیر روان درمانی گروهی · پرسشنامه رایگان خود پنداره بدنی ·
پرسشنامه رایگان اختلال …. پرسشنامه رایگان مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت ·
پرسشنامه رایگان سازگاری دونفره (DAS) · پرسشنامه ….. پرسشنامه رایگان اثر بخشی
آموزش گروهی مهارت‌های زندگی · پرسشنامه رایگان بررسی وجود منبع استرس از بهداشت …
لیست پایان نامه ها – مرکز خدمات روانشناسی سینا
– ذخیره شده – مشابه
پایان نامه بررسی رابطه تاب آوری و سلامت روان با آسیب پذیری در برابر سوء مصرف
مواد در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر پایان نامه بررسی … پایان نامه شناسایی رابطه عزت
نفس با منبع کنترل (راتر) در بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور هوش و سلامت
روانی … پایان نامه تاثیر آموزش مهارت های زندگی در سلامت و روان افراد پایان نامه
بررسی …
[PDF] مهارتهاي زندگي، مهارت حل مسئله
– ذخیره شده – مشابه
ﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎء ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي
رواﻧﯽ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ اي. اﺷﺨﺎص و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن را
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﻠﻘﯽ اﻓﺮاد از ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺧﻮد. ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻋﺰت ﻧﻔـﺲ آﻧﻬـﺎ اﺛـﺮ
دارد و ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻼﻣﺖ روان دارد . ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان، اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮد در ﻣﺮاﻗﺒﺖ
از …
دانلود پایان نامه اثر آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان – کالج پروژه
– ذخیره شده – مشابه
روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه
رسیده اند که بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب
از خود و موقعیت خویش ، عدم احساس کنترل ، و کفایت شخصی جهت رویارویی با
موقعیت های دشوار و عدم آمادگی برای حل مشکلات و مسائل زندگی به شیوه مناسب ، ریشه
دارد .
[PDF] تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه يادگیري )درونی و بیرونی …
– ذخیره شده – مشابه
نمرات پس آزمون پیشرفت تحصیلی، انگیزه یادگیري درونی و عزت نفس دانشجویان در
دو گروه تجربی و کنترل معنی دار )P>0/01( است. بطوری که مداخله به ترتیب 11 ،%5
… نسبت به برگزاری برنامه هایی برای آموزش مهارت های زندگی و ارتقای سالمت روان به
همراه مشاوره های تحصیلی اهتمام بیشتری بورزند. انگیزه، پیشرفت تحصیلی، عزت …
تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان – شفیق فکه
– ذخیره شده – مشابه
20 ا کتبر 2012 … تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان (بخش دوم). بهداشت روان بهداشت (سلامت)
روان چيست؟ سلامت روان به نحوة تفکر، احساس و عمل شما مربوط مي شود . بطور کلي
مردمي که از سلامت روان خوبي برخوردار هستند: • داراي نگرش مثبت هستند … آنها آماده …
احساس مي کنيد زندگي خارج از کنترل شماست . • استرسها برايتان طاقت …
[DOC] بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و – صندوق بیان
– ذخیره شده – مشابه
چکیده:هدف ا صلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و
عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان
دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار در سال تحصیلی 89-88 بود. که
تعداد 60 دانش آموز دختر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و
کنترل ( هر …
آموزش مهارت‌های زندگی راهکار موثر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است …
– ذخیره شده
15 آگوست 2017 … یزد- فرمانده انتظامی شهرستان یزد با اشاره به تاثیر بهره‌مندی از آموزش برای
پیشگیری از آسیب های اجتماعی گفت: آموزش مهارت های زندگی موثرترین راهکار
پیشگیری … نصیری، سلامت روانی افراد را در تاثیرپذیری از سلامت اجتماعی دانست
و اظهار داشت: سلامت جامعه نیز به بهداشت روان و سلامت تفرد فرد جامعه کمک می ‌کند.
[XLS] لیست پایان نامه های رشته علوم تربیتی – دانشگاه پیام نور مرکز قیدار
– ذخیره شده
6, 4, بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد خدابنده از مهارتهای زندگی. 7,
5, بررسی میزان … 16, 14, بررسی رابطه بین منبع کنترل و عزت نفس در دانشجویان
دانشگاه پیام نور شهرستان خدابنده در سال تحصیلی 90-91 … 67, 65, بررسی تاثیر
آموزش مهارتهای مقابله ای بر افزایش سلامت روان دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر قیدار.
کنترل خشم – مرکز مشاوره
– ذخیره شده – مشابه
11 نوامبر 2015 … انسان موجودی اجتماعی است و بقای رضایتمندانه او در گرو ایجاد و تداوم ارتباط مناسب
با دیگران است. از این روی، فراگیری و تمرین مهارت های زندگی و بهره گیری از آنها
موجب می شود که فرد در ارتباط با خود و دیگران ناکامی و رنج کمتری را تحمل کند. یکی
از خدمات مرکز مشاوره روان آوا آموزش مهارت های زندگی به افرادی که نیازمند …
مشاوره عمومی شادکامی – بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای زندگی …
– ذخیره شده – مشابه
آقاجانی (1381 ) در بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل
نوجوانان به این نتیجه دست یافت که آموزش مهارت های زندگلی ، سلامت روان را بهبود می
بخشد و بین سلامت روان و شیوه های مقابله ای و هم چنین بین منبع کنترل و شیوه های
مقابله ای ، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد ، بین سطح تحصیلات مادر ، اشتغال مادر و

Z با زندگی – تحقیقات انجام شده در مورد مهارتهای زندگی
– ذخیره شده – مشابه
۱۰) در تحقیقی كه توسط آقاجانی (۱۳۸۱) با عنوان «بررسی تأثیر آموزش مهارت های
زندگی بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان» انجام گردید، نمونه تحقیق ۳۰ دانش آموز
بودند كه از بین ۱۹۱ دانش آموز دختر دبیرستانی بالاترین نمره را در آزمون سلامت عمومی
گلدبرگ۱ و منبع كنترل به دست آوردند و به طور تصادف به دو گروه تقسیم شدند.
منطقه 6 : نقش سلامت روان در کنترل وزن
– ذخیره شده
18 دسامبر 2017 … به گزارش روابط عمومی اداره سلامت منطقه 6 : سرای محله جهاد با هدف ارتقا سلامت شهروندان
به خصوص اعضای کانون پیشگیری ازچاقی روز سه شنبه 15 آبان ماه قدام به برگزاری
کارگاه آموزشی نقش سلامت روان درکنترل وزن نمود . برگزاری کارگاه آموزشی. آخرین
عناوین. منطقه 16 : جلسه فصل پاییز کانون پیشگیری از چاقی …
تأثیرآموزش مهارت مثبت‌نگری بر شادکامی و باورهای غیر منطقی …
– ذخیره شده
با توجه به توضیحات گفته شده و از آنجایی که نابینایی می‌تواند سلامت روان افراد
نابینا را تحت تاثیر قرار دهد و شادکامی آن‌ها را دگرگون سازد و باعث شود که افراد
نابینا در اثر بازخوردهای منفی که از سایرین کسب می‌کنند باورهای منفی را تجربه
کنند، هدف پژوهش تأثیر آموزش مهارت مثبت‌نگری بر شادکامی و باورهای غیر‌منطقی
نوجوانان …
16 – تحقیق و مقاله بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان …
– ذخیره شده – مشابه
هدف ا صلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و عزت نفس
دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه
پنجم مقطع ابتدایی شهرستان رشتخوار در سال تحصیلی 89-88 بود. که تعداد 60 دانش
آموز دختر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل ( هر گروه …
تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل به شیوه …
– ذخیره شده
25 دسامبر 2017 … تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل به شیوه آزمایشی و طرح
پیش آزمون- پس آزمون. فرمت ورد. 85 صفحه. تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت
روان و منبع کنترل. (به شیوه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون). خلاصه. انسان با
توجه به پیچیدگی ها و دشواری های زندگی جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در …
[PDF] تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر شادکامی و امید بیماران مبتلا به دیابت
– ذخیره شده – مشابه
ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و اﻣﯿﺪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع دو. ﻋﺎﺷﻮري. و ﻫﻤﮑﺎران.
ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ. (. 11. ). ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ. ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎري، رﻓﺘﺎر ﻣﺜﺒﺖ و
ﮐﺎرآﻣﺪ …. اﺳﺘﺮي، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه. اﺳﺘﺮس زا، آﻣﻮزش ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس، آﻣﻮزش ﮐﻨﺘﺮل. ﺧﺸﻢ،
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﺸﻢ ﺑﺮ ﺑﺪن، راه ﻫﺎي ﻣﺠﺎز اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ و رو. ش ﻫﺎي. ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﺑﻮد . در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﻬﺎرت اﺑﺮاز وﺟﻮد
آﻣﻮزش.
مقدمه‌ی بر اصول و مبانی مهارت‌های زندگی – روان آنلاین Rawan Online
– ذخیره شده – مشابه
شاید در دهه‌های گذشته به دلیل ساده‌تر بودن و پیش‌بینی‌پذیر بودن زندگی اجتماعی و
كارآمدی الگوپذیری از والدین و حتّی نسل‌های قبل‌تر از آن، این مهارت‌ها به سادگی در طی
رشد آموخته شده و نیازی به آموزش مستقیم آن‌ها احساس نمی‌شد. اما امروزه آموزش مستقیم
مهارت‌های زندگی به‌عنوان بخشی مهم و كلیدی در جامعه‌پذیری افراد جامعه در سراسر دنیا
مطرح است.
تحقیق بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع …
– ذخیره شده
14 ا کتبر 2017 … تحقیق بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان (
20354):کنترل نوجوانان بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی آموزش مهارت های زندگی
در مدارس آموزش مهارت های زندگیآموزش مهارت های زندگی به کودکان آموزش مهارت های زندگی
به نوجوانان سلامت روان نوجوانان.
[PDF] ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ
– ذخیره شده – مشابه
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﻼﻣﺖ. •. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺘﻲ. •. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ. 0B.
ﭘﺰﺷﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ. : ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺭﻙ ﺩﻛﺘﺮﻱ ﺣﺮﻓﻪ. ﺍﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻣﺠﻮﺯ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍ ……
ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ. ،. ﻛﻨﺘﺮﻝ. ﺍﺳﺘﺮﺱ. ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻧﻲ. ﺍﻟﻬﻪ ﺣﺴﻦ ﭘﻮﺭ. -. ﺭﺋﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻲ
ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ. ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻋﻠﻲ ﺍﺳﺪﻱ : ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻭﺍﻥ …
[PDF] اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی بر اضطراب کارکنان بانک
– ذخیره شده
اثر. بخشی. آموزش مهارت ها. ی. ارتباط. بی. نی. فرد. ی. ابر. ضطراب. کارکنان بانک.
یعل. رضا. بابالوئ. ی1. *،. مجتب. ی. انصار. ی. شه. دی. ی2 .1. کارشناس. ی … اثربخشی
آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی بر میزان اضطراب کارکنان بانک. انجام شد . طرح.
پژوهش حاضر از نوع نیمه. آزمايشی و با طرح پیش آزمون. –. پس. آزمون. با گروه کنترل
بود.
[DOC] تیزهوش – سروشه – پرسشنامه روانشناسی – psychology questionnaires
– ذخیره شده – مشابه
همسو با نتایج به دست آمده ی این پژوهش علی مدد، زهرا(1392) ،در پژوهشی به بررسی
تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان نوجونان پرداخت ویافته ها نشان دادند که
آموزش …. در اين مطالعه در هر دو گروه آزمايش و كنترل 30 نفر بطور تصادفي جايگزين
شده بودند و مهارت هاي زندگي طي 5 جلسه به آنها آموزش داده شده بود ، بعد از 6 هفته كه از
آنها پس …
ضرورت آموزش مهارتهای زندگی در مدارس – forum mui – فهرست
– ذخیره شده – مشابه
در نتیجه می توان گفت مجموعه مهارت های زندگی هم اهداف پیشگیرانه دارد و هم کنترل و
مدیریت مشکلات و همانند سبک رویکرد آموزشی هم برای مداخلات گروهی و هم فردی مناسب
است. … مطالعات بسیاری در مورد تاثیر برنامه آموزش مهارت های زندگی در ابعاد مختلف
سلامت روان انجام گرفته و نتایج نشان داده است که آموزش این مهارت ها سبب افزایش عزت

تحقیق ابعاد و اهمیت مهارت های زندگی و اهداف آموزش مهارت های زندگی و …
– ذخیره شده
پیشینه تحقیق ابعاد و اهمیت مهارت های زندگی و اهداف آموزش مهارت های زندگی و دیدگاههای
مختلف در مورد سلامت روانی دارای ۶۵ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت
ورد …. از جمله تاثیرات مثبت دیگر گروهی افزایش توانایی خود رهبری ، خود کنترلی ،
توانایی تصمیم گیری ، خوداثر بخشی ، منبع کنترل درونی و شایستگی های رفتاری

ایرنا – سلامت روان در محیط کار
– ذخیره شده
10 ا کتبر 2017 … درک فرصت‌ها ونیازهای کارکنان، آگاهی از منابع پشتیبانی، پشتیبانی از کارمندان،
انتقال احساس کنترل و مشارکت، برنامه‌های آموزشی و توسعه مهارت‌های کارمندان از جمله
مهمترین عوامل افزایش سلامت در محیط کار است. امروز ۱۰ اکتبر (18 مهر ) روز جهانی
سلامت روان است. این روز در سال ۱۹۹۲ توسط سازمان بهداشت جهانی به جهت …
[PDF] اثربخشی آموزش مهارت های زندگی در راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان نوجو
– ذخیره شده – مشابه
آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل. ) ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻧﺪ . ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت. 10. ﺟﻠﺴﻪ ﺗﺤﺖ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ . ﻫﺮ دو ﮔﺮوه. ﻓﺮم ﮐﻮﺗﺎه. ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﺎﻣﻪ. ﻧﻈﻢ. ﺟﻮﯾﯽ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ﻫﯿﺠﺎن. ﺎﮔ(. رﻧﻔﺴﮑﯽ. ، ﮐﺮاﯾﭻ و اﺳﭙﯿﻨﻬﺎون …..
identity crisis, Storm, conflicts. راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻧﻈﻢ. ﺟﻮﯾﯽ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ. روان. راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ
وﺟﻮد دارد ﻟﺬا. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﭘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ. در راﻫﺒﺮدﻫﺎي. ﻧﻈﻢ. -.
ﺟﻮﯾﯽ.
آموزش مهارت زندگی درسلامت افراد – پايگاه دانلود رایگان کتاب – تک بوک
– ذخیره شده – مشابه
با توجه به نقش مهم مدارس در تأمین بهداشت روانی دانش آموزان ، برنامه آموزش مهارتهای
زندگی روش مؤثری در جهت رشد شخصیت سالم دانش آموزان و تأمین و حفظ بهداشت روانی
دانش …… ۲٫ در تحقیق دیگری با عنوان بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر
سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان که توسط دانشجویان دانشگاه الزهراء انجام شده است
این نتایج …
[PDF] ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﺧﺎﻧﻮا – دانشگاه علوم پزشکی …
– ذخیره شده
21 فوریه 2006 … ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ و ﺑﯿﺴﺖ و ﺷﺶ،. ﺻﻔﺤﻪ. 55-47. The Quarterly Journal of. Fundamentals of
Mental Health. Vol. 7, Spring & summer- 2005. No. 25& 26, P.47-55. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺮس ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ. و ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. *. ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺛﻤﺮی. 1. ، اﺣﻤﺪ ﻟﻌﻠﯽ ﻓﺎز. 2.
1. ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﮐﺎﺷﻤﺮ.
[PDF] ي زﻧـﺪﮔﻲ در ﻫﺎ ﻣﻬﺎرت ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ان دوره اﺑﺘﺪاﻳﻲ آﻣﻮ – دانشگاه شاهد
– ذخیره شده – مشابه
آﻣﻮزش. ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎ. ي زﻧـﺪﮔﻲ در داﺧـﻞ و. ﺧﺎرج. اﻧﺠﺎم. ﺷﺪ. ه. ، اﺷﺎره. ﻣﻲ. ﺷﻮ. د . ﻣـﺮﻳﻢ آﻗﺎﺟـﺎﻧﻲ. ،. ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ
. ﺑـﺎ. ﻋﻨـﻮان ﺗـﺄﺛﻴﺮآﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت. ﻫـﺎ. ي زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ روان و ﻣﻨﺒـﻊ ﻛﻨﺘـﺮل. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم. داده. اﺳﺖ؛.
ﻫـﺪف. اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳـﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. آﻣـﻮزش. ﻣﻬـﺎرت. ﻫـﺎ. ي زﻧـﺪﮔﻲ ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ روان. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺑﻮد. ه و
ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻧﺸﺎن. ﻣﻲ. ﻨدﻫ. ﺪ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش. ﻣﻬــﺎرت. ﻫــﺎ. ي زﻧــﺪﮔﻲ. ،. ﺳــﻼﻣﺖ روان آزﻣــﻮدﻧﻲ. ﻫــﺎ را. ﺑﻬﺒﻮد.
گزارش کارورزی مشاور تقویت سلامت روحی و روانی دانش آموزان با آموزش …
– ذخیره شده
7 دسامبر 2017 … پژوهش حاضر مربوط به این است که چگونه می توان با آموزش مهارت ها و روشهای زندگی
سلامت روحی و روانی دانش آموزان را تقویت نمود. جامعه آماری تعداد ۱۵ نفر از دانش آموزان
دختر هنرستان حرفه ای حاج قاسم عاشوری است که در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ مشغول به
تحصیل بودند. پرسشنامه مورد استفاده برای تعیین منبع کنترل درونی و …
[PDF] اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر رضایت زناشویی و امیدواری زوجین
– ذخیره شده
3 فوریه 2016 … آموزش مهارت. های زندگی بر رضایت زناشویی و امیدواری بود. طرح پژوهش حاضر از نوع
آزمایشی با پیش. آزمون و پس. آزمون با گروه کنترل. بود. تعداد. 07. زوج در این …… جدول
. 3. تحلیل کوواریانس مربوط به تاثیر آموزش مهارت زندگی. 9. بر. میزان رضایت
زناشویی زوجین. 1. homogeneity of variance. منبع. مجموع مجذورات df.
[PDF] 15. راهنمای آموزش سلامت روان – معاونت بهداشتی
– ذخیره شده – مشابه
راهنمای آموزش سالمت روان. از مجموعه راهنمای آموزشی شیوه زندگی سالم. تألیف: دکتر حامد
فرساد، ملک آفاق شکراللهی، اکرم پیگرد. زیر نظر: دکتر فاطمه رخش انی، عضو
هیئت علمي دانشگاه علوم پزشکي، معاون بهداش ت وزارت بهداشت، درمان و آموزش.
پزشکی؛ دکتر محمدحسین تقدیسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی، مدیر کل
دفتر …
[PDF] ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎ: ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﻬﺎﺭﺗ
– ذخیره شده – مشابه
ﺗﺎ. ﻛﻨﺘﺮﻝ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ. ﺑﺮ. ﺳﻼﻣﺘﺸﺎﻥ. ﺩﺍﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻭﻭ. ﻛﻴﻔﻴﺖ. ﺯﻧﺪﮔﻲ. ﺧﻮﺩ. ﺭﺍ. ﺑﺎﻻ. ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﻭ. ﻓﺮﺻﺖ. ﻫﺎﻳﻲ. ﺭﺍ.
ﺑﺮﺍﻱ. ﺳﺎﻟﻢ. ﺗﺮ. ﺯﻳﺴﺘﻦ. ﺑﻪ. ﺩﺳﺖ. ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ . ﻋﻮﺍﻣﻞ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻧﻈﻴﺮ. ﺗﻐﺬﻳﻪ. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ،. ﻭﺭﺯﺵ. ،. ﻋﺪﻡ. ﻣﺼﺮﻑ.
ﺳﻴﮕﺎﺭ. ﻭ. ﻣﻮﺍﺩ. ﻣﺨﺪﺭ. ،. ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ. ﺍﺯ. ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ. ﺟﻨﺴﻲ. ﭘﺮﺧﻄﺮ. ،. ﺭﻭﺍﺑﻂ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﻛﺎﻓﻲ. ﻭ. ﺳﺎﻟﻢ. ﻭ،. ﺷﻐﻞ.
ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ. ﺩﺭ. ﺣﻔﻆ. ﺳﻼﻣﺖ. ﺭﻭﺍﻥ. ﺍﻓﺮﺍﺩ. ﻧﻘﺶ. ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ. ﺩﺍﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ. ﺭﻭﺍﻧﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻗﺎﺑﻞ.
ﺗﻮﺟﻬﻲ. ﺑﺮ.
[PDF] تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی در کاهش خشونت خانگی و ارتقا سلامت عمومی ز
– ذخیره شده
24 ژانويه 2016 … ي. را ﻧﺸﺎن. داد (. 05. 0/. P. ). ﺑﺤﺚ ﻭ. ﻴﻧﺘ. ﺠﻪ. ﻴﮔ. ﺮ. ﻱ: آﻣﻮزش. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ. ي. زﻧﺪﮔ. ﯽ. ﯽﻣ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﻧﻘﺶ.
ﻣﺆﺛﺮ. ي. در ﮐﺎﻫﺶ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠ. ﯿ. ﻪ زﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﺮه ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ. ﯽ. زﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﺪاﺧﻠﻪ. را
ارﺗﻘﺎ دﻫﺪ. ﻟﺬا. ﺑﺮﮔﺰار. ي. ﮐﻼس. ﻫﺎ. ي. آﻣﻮزﺷ. ﯽ. ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ. ﻣﺴﺌﻠﻪ. و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ در آﻗﺎ.
دانلود مقاله تأثير آموزش مهارت هاي زندگي در سلامت روان افراد – مارکت …
– ذخیره شده – مشابه
( همان منبع ص 45 ). هدف اصلي سازمان بهداشت جهاني از ايجاد طرح مهارت هاي زندگي در
زمينه بهداشت رواني اين است كه جوامع مختلف در سطوح جهان نسبت به گسترش ، به
كارگيري و ارزيابي برنامه آموزش مهارتهاي زندگي را متمركز بر رشد توانائي هاي رواني
مانند حل مسئله ، مقابله با هيجانات ، خود آگاهي ، سازگاري اجتماعي و كنترل استرس بين
كودكان و …
چگونه خشم خود را کنترل کنیم؟ – اخبار تسنیم – Tasnim
– ذخیره شده
16 جولای 2017 … با وجود اینکه، نقش مهم رسانه ها در آموزش مهارت های خودشناسی و زندگی به افراد غیرقابل
انکار است، اکنون به شدت جای خالی آموزش هایی در حوزه سلامت روان و مهارت های رفتاری در
رسانه ای مانند صدا وسیما احساس می شود. قنبری نیز با تاکید این موضوع، به نقش
پررنگ شبکه های اجتماعی اشاره و عنوان کرد: صدا وسیما تنها به آموزش …
سازگاری اجتماعی پایان نامه تأثير آموزش مهارتهای زندگی مبتنی بر …
– ذخیره شده
سازگاری اجتماعی پایان نامه تأثير آموزش مهارتهای زندگی مبتنی بر سازگاری اجتماعی
– عاطفی كودكان | پروژه پایان نامه تحقیق پاورپوینت رایگان | ارس فایل. … ۱-آموزش
مهارتهای زندگی عام که با هدف ارتقای سلامت روان و ایجاد رفتارها و تعاملات سالم صورت
می‌گیرد. ۲- آموزش مهارتهای اختصاصی و ویژه که با هدف پیشگیری از یک آسیب مشخص

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر مدیریت زمان و خود کارآمدی دانش‌آموزان
– ذخیره شده
بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان در مقطع
دبیرستان شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء(س). آقا‌یوسفی،
علیرضا و شریف، نسیم (1390). بررسی رابطة حس انسجام و هوش هیجانی دانشجویان
دانشگاه آزاد تهران. مطالعات روان‌شناختی، 7(3): 74- 51. احدی، بتول.، نریمانی، محمد.،
ابوالقاسمی، …
افزایش سلامت روان در زنان مبتلا به دیابت
– ذخیره شده – مشابه
مقایسه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی و امید درمانی بر افزایش سلامت روان در زنان
مبتلا به دیابت. … تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر مهارت های مقابله ای و عزت نفس
افراد باعث بهبود مهارت های حل مسأله، ارزیابی شنلختی، مهار هیجانی و جلب حمایت
اجتماعی در افراد میگردد (وسیی و یعقوبی، ۱۳۸۶). مهارتهای زندگی هم به صورت یک
راهکار ارتقای …
[PDF] آوري ﺗﺎب ﺳﻼﻣﺖ روان و ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺧﺎﻧﻮاده اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ( ﺳﺒﺰو
– ذخیره شده – مشابه
ﺗﺄﺛﻴﺮ. آﻣـﻮزش. ﺧـﺎﻧﻮاده. ﻣﺤـﻮر. ﺑـﺮ ﺳـﻼﻣﺖ روان و. ﺗﺎب. آوري زﻧﺎن داراي ﻫﻤﺴﺮ ﻣﻌﺘﺎد ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰوار اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓـﺖ . ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ. ﻴﻧ. ﻤـﻪ. ﺗﺠﺮﺑـﻲ و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش. ﭘﻴﺶ. آزﻣﻮن. . ﭘﺲ. آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮد
…. ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ و ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﻴﺶ. ﮔﻴﺮي و ﺑﻬﺒﻮد اﻋﺘﻴﺎد،. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده و رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ.
ﻓﺮدي ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد. ]. 17[. اﻣﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﻣﺴﺌﻠﻪ. اي ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﺳﺖ و ﻓﻘـﻂ. آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻲ.
رﺳﺪ.
( MOSHAVEREH ( H.Halimi – تبیین نقش آموزش مهارت های زندگی در …
– ذخیره شده – مشابه
تبیین نقش آموزش مهارت های زندگی در تامین سلامت روان دانش آموزان در بستر یک مدرسه
سالم. امروزه در سراسر جهان بر اهميت بهداشت رواني تأكيد مي شود و روز به روز با انجام
تحقيقات وسيع و گوناگون اهميت و نقش آن در زندگي فردي اجتماعي آشكارتر مي گردد
به طوري كه سال 2001 ميلادي از طرف سازمان بهداشت جهاني ، تحت عنوان سال جهاني …
آموزش مهارت‌های زندگی راهکار پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است – آنا
– ذخیره شده
15 نوامبر 2017 … مسئول مرکز مشاوره مدارس سما با توجه به تأثیر بهره‌مندی از آموزش برای پیشگیری از
آسیب‌های اجتماعی گفت: آموزش مهارت‌های زندگی موثرترین راهکار پیشگیری از …
پوراسمعیل، سلامت روانی افراد را در تأثیرپذیری از سلامت اجتماعی دانست و اظهار کرد:
«سلامت جامعه نیز به بهداشت روان و سلامت فرد فرد جامعه کمک می‌کند.».
پایان نامه بررسي تاثير آموزش مهارت هاي زندگي بر عزت نفس، سازگاري …
– ذخیره شده – مشابه
بنابراين به نظر مي رسد با استفاده از آموزش مهارتهاي لازم ميتوان حس كنترل دروني را
فعال نموده و حالت خود كار آمدي و عزت نفس را تقويت نمود. با آموزش همين مهارت و در نتيجه
افزايش سطح عزت نفس و كاهش تاثيرات منفي استرسهاي روزمره، مي توان به سلامت روان
فرد كمك كرد. كودكان در فرآيند رشد و بالندگي خود، مهارتهاي ارتباطي و نحوه مقابله با …
انجمن جامعه شناسی ایران – دعوت به هشتمین همایش علمی سالانه سلامت روان …
– ذخیره شده
5 روز پیش … برگزار کنندگان: کرسی یونسکو در آموزش سلامت و انجمن علمی روانپزشکان ایران با
همکاری؛ سازمان جوانان هلال احمر، انجمن جامعه شناسی ایران، انجمن ایرانی مطالعات … نقش
قوانین و نهادهای قانونی در کنترل خشونت; نقش آموزش های رسمی و غیررسمی، آموزش
سبک های والدگری، مهارت های زندگی; نقش سازمان های مردم نهاد در کنترل و …
فهرست پایان نامه های دفاع شده در رشته روانشناسی گرایش خانواده درمانی …
– ذخیره شده – مشابه
راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ خ‍ان‍واده‌ ب‍ا م‍ن‍ب‍ع‌ ک‍ن‍ت‍رل‌، ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ، ک‍م‍روی‍ی‌ و م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌
ارت‍ب‍اطی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌. ف‍راه‍ت‍ی‌، م‍ه‍رزاد. ۱۳۸۹ … راب‍طه‌ اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌، س‍لام‍ت‌ روان‌ و ک‍م‍ال‌
گ‍رای‍ی‌ ب‍ا رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ در خ‍ان‍واده‌ ه‍ای‌ ش‍اه‍د و غ‍ی‍ر ش‍اه‍د. غ‍لام‍ی‌ ، اک‍رم‌ … ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌
م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ای‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ و ب‍ه‍ب‍ود ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ زن‍ان‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ خ‍ان‍واده‌.
ک‍م‍ردی‍ن‌ زاده‌، …
تأثير دين و باورهاي ديني در سلامت رواني فرد و جامعه
– ذخیره شده – مشابه
31 آگوست 2013 … امرزه بسياري از انديشمندان و صاحبنظران بر اين باورند که مذهب تاثير انکارناپذيري
بر سلامت روح و جسم و ديگر ابعاد زندگي بشر دارد. … هاى شناختى و رفتارى هستند كه
توسط فرد در معرض استرس به منظور كنترل نيازهاى خاص درونى و بيرونى كه فشارآور
بوده و فراتر از منابع فردى مى باشند، به كار گرفته مى شوند.
[PDF] ﭘﺬﯾﺮي ﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﮥ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﺎرت زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾ – فرهنگ در دانشگاه اسلامی
– ذخیره شده – مشابه
ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﻣﺜﺒﺖ. و ﺑﺴﺰاﯾﯽ. داﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ. ﻌﻨﺎدار در اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿ ﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻟﻌﻠﯽ. (. 1384. ) درﯾﺎﻓﺖ
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ. (. اﺳﺘﺮس. ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و. ﭘﺬﯾﺮش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
. ) در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺷﺮﮐﺖ. ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮐﺮدﻟﻮ. (. 1387. ) در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﮥ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
. ﭘﺬﯾﺮي، ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ،. اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و ﻋﺰّت ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﻮد.
[PDF] The effectiveness of life skills training on anxiety, happiness and …
– ذخیره شده
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧ. اﻓﺮاد ﻲ. ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧ. ﻲ. را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣ. ﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮوز آن اﻏﻠﺐ. ﺑﻪ. ﺻﻮرت اﺿﻄﺮاب،
اﻓﺴﺮدﮔ. ﻲ. و ﻓﻘﺪان اﺣﺴﺎس ﻋﻤﻮﻣ. ﻲ. ﻟﺬت و. ﺑﻪ. اﺳﺖ ﻲﺷﺎدﻣﺎﻧ. ﻃﻮر ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ از ﻫﺮ ﻧﻮع و ﺷﻜﻞ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ …
ﻫﺎي. ﻻزم ﻫﺴﺘﻨﺪ، در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻ. ً. ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺴﻤﻲ. -. ﺣﺮﻛﺘﻲ. ﺧﻮد ﺳﺎزﮔﺎرﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﻮد را ﻛﻨﺘﺮل. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔ.
مهوش رقيبي – University of Sistan & Baluchestan
– ذخیره شده – مشابه
نقش سلامت روان در ظهور رفتارهاي پر خطر دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي دانشگاه
سيستان و بلوچستان. نویسنده ها:جمشيد … بررسي رابطه بين منبع كنترل دروني و
بيروني و افكار زندگي در دانشجويان دانشگاه س.ب. نویسنده …. اثر بخشی آموزش مهارت
های کنترل خشم بر کاهش پرخاشگری در مددجویان کانون اصلاح و تربیت زاهدان. نویسنده

آموزش مهارت زندگی – راسخون
– ذخیره شده – مشابه
16 سپتامبر 2013 … این آموزش ها می توانند به دو صورت اجرا شوند: اول آموزش مهارت های عمومی زندگی که با هدف
ارتقای سلامت و بهداشت روان و ایجاد رفتارها و تعاملات سالم صورت می گیرد و … نتایج
آزمایش های آنان تأثیر مثبت برنامه های آموزش مهارت های زندگی بر افزایش عزت نفس،
تصمیم گیری، کنترل شخصی و ارتباط بین فردی را تأیید کرد.
[PDF] ﺷﻨﻮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮ آﻣﻮزان ﻛﻢ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶ ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ – ResearchGate
– ذخیره شده – مشابه
ﺗﻮان. ﺑﺨﺸﻲ،. ﺗﻬﺮان،. اﻳﺮان. – 2. ﻣﺮﺑﻲ،. ﻋﻀﻮ. ﻫﻴﺄت. ﻋﻠﻤﻲ،. ﮔﺮوه. روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ. و. آﻣﻮزش. ﻛﻮدﻛﺎن.
اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻮان. ﺑﺨﺸﻲ اﻋﺼﺎب اﻃﻔﺎل، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮان. ﺑﺨﺸﻲ. ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان.
ﭘﮋوﻫﺶ در ﻋﻠﻮم ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸ. ﻲ. /. ﺳﺎل. /8. ﺷﻤﺎره. /3. ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر. 91. 477 www.mui.ac.ir. ﺗﺄﺛﻴﺮ.
آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻛﻢ. ﺷﻨﻮاي ﻓﺮاﮔﻴﺮ. ﻋﺒﺎس ﻣﻬﻮش.
ورﻧﻮﺳﻔﺎدراﻧﻲ.
مقایسه مهارت های اجتماعی، سلامت روانی و عملکرد تحصیلی در فرزندان با …
– ذخیره شده – مشابه
تأثیر جلسات مشاوره حضوری آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روان فرزندان خانواده‌های
طلاق. … مقایسه تاب‌آوری، سلامت عمومی، پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان
دختر دبیرستانی خانواده‌های طلاق و عادی شهر اهواز با کنترل وضعیت اجتماعی
اقتصادی. … بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های سازگاری به والدین بر کاهش مشکلات
رفتاری کودکان.
فصلنامه پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي، شماره 9 – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
بررسي مقايسه اي تاثير جنسيت و نوع مدرسه (دولتي و غيردولتي ) در احساس عدالت
دانش آموزان دبيرستان هاي عمومي شهر تهران كامياب تجاسب*، … ارتباط باور به جهان عادل،
سلامت عمومي و منبع كنترل دانشجو يان علوم انساني دانشگاه پيام نور مركز تهران مجيد
صفاري نيا، … تاثير آموزش مهارت هاي زندگي عزت نفس، ابراز وجود و روابط بين فردي
[PDF] تاثير مدل توانمندسازی بلوم درارتقاء مهارتهای زندگی دانش آموزان دختر پ
– ذخیره شده – مشابه
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮزش دﻫﻨﺪﮔﺎن. ﺳﻼﻣﺖ. ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄ. ﺛﯿﺮ ﺑﻪ. ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﺪل
ﺑﻠﻮم در ارﺗﻘﺎي. ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي زﻧﺪﮔﯽ دﺧﺘﺮان ﭘﺎﯾﻪ. ﺳﻮم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﺑﺘﺪا در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ، از ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
….. ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻘﺶ ﻣﺪارس. در. ارﺗﻘﺎ. ي. ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان،. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻪ ﮐـﺎرﮔﯿﺮي ﻣـﺪﻟﻬﺎي.
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز. ي. ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﻣﻄﻠـﻮب ﺗـﺮ. ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي زﻧـﺪﮔﯽ. ﺑـﻪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ. ،. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ. ﺗـﺄﺛﯿﺮ. ﯾـز.
ﺎد. ي.
نيري – مهدي – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
– ذخیره شده
زهرا تاتاری،مهدی نیری (1391) بررسی شیوه های مقابله ،منبع کنترل،باورهای غیر
منطقی در. دختران فراری و عادی،اولین … همایش منطقه ای سلامت روان ،دانشگاه ازاد اسلامی
تربت جام ، 1388 ،هیات داوری علمی. اولین همایش ملی پژوهش و … تاثیر آموزش مهارت های
زندگی بر سیستم های بازداری مغزی- رفتاری جوانان ،ارشد،دانشگاه. ازاد تربت جام،
1391.
[PDF] بررسی نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و حمایت اجتماعی در سلامت …
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﺸﮑﻞ. ، ﻫﺪف از اﺟﺮاي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘـﺶ ﭘـﯿﺶ. ﺑﯿﻨـﯽ. ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ. ﺗﺎب آوري و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. در.
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ واﻟﺪﯾﻦ. ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ و ﻧﺎﺷﻨﻮا. اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﻟﺪﯾﻦ ﮐ. ﻮدﮐـﺎن ﻧﺎﺷـﻨﻮا و
…… ﯽ، ﺗﺎب. آوري و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻫﺪ و اﯾﺜﺎرﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﺷﻬﺮ اﯾﻼم . ﻃﺐ ﺟﺎﻧﺒﺎز. آﻗﺎﺟﺎﻧﯽ،
ﻣﺮﯾﻢ (. 1381. ). ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ روان. و ﻣﻨﺒﻊ. ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن . ﭘﺎﯾﺎن.
فقدان آموزش مهارت های زندگی به نوجوانان تهدیدی از نوع آسیب اجتماعی
– ذخیره شده
رتبه: ۵ – ۱ رأی
15 نوامبر 2017 … افسردگی و خلاء مهارت های زندگی، عامل آسیبی اجتماعی از نوع خودکشی. از دیدگاه
روانشناسان این فیلم شواهدی از افسردگی، عدم آموزش مهارت های زندگی و برقراری ارتباط
در بین نوجوانان را نشان می دهد. یک روانشناس ارشد تربیتی در این زمینه گفت: همیشه
شادی و لبخند در نگاه افراد، نشانه سلامت روحی و روانی آنها نیست و چه …
[PDF] متن کامل (PDF) – نشریه روان پرستاری
– ذخیره شده – مشابه
تاثیر آموزش مهارت ابراز وجود بر … سیما کیاء و همکاران. روان پرستاری. دوره 4، شماره 1
، فروردین و اردیبهشت 1395. 39. مقدمه. یکي از محورهاي ارزیابي سالمتي جوامع مختلف،
بهداشت. رواني آن جامعه است که نقش مهمي را در تضمین پویایي و کارآمدي. آن ایفا مي کند
. امروزه علیرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگي و تغییر. در شیوه زندگي، بسیاري از …
[PDF] تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سلامت روان بیماران بستری در بخش قلب …
– ذخیره شده
5 مه 2015 … The Effect of Emotional Intelligence Training on Mental Health of the Patients
Hospitalized in. Cardiology … تأثیر آموزش هوش هیجانی بر سالمت روان بیماران
بستری در بخش قلب بیمارستان شهید مدرس،. تهران، ايران … از اتمام فرايند آموزش، هر
دو گروه آزمايش و کنترل توسط پرسشنامۀ سالمت عمومی دوباره مورد. يافته ها …
[DOC] بهداشت روانی و عوامل موثر بر آن
– ذخیره شده – مشابه
عوامل مؤثر بر سلامت روان: عوامل متعددی بر روی سلامت و بهداشت روان انسانها تاثیر
گذار می باشند با وجود جدا نبودن اثرات متقابل عوامل فردی و محیطی ما برآن شدیم یک
تقسیم بندی کلی از عوامل فردی(شامل:ِ ژنتیک و فیزیولوژی،جنسیت،باورها و
اعتقادات فردی،داشتن مهارت های زندگی و… است)و محیطی(عوامل فرهنگی،اجتماعی،
اقتصادی، محیط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *