دانلود کامل بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور تهران

Published on Author adminwebLeave a comment

بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور تهران

بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور تهران

بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور تهران

چکیده پژوهش حاضر در قالب رویکردهاینظری سلامت روانی و بدکاری جنسی به بررسي سلامت رواني و رضایت جنسی در دو گروه از زنان نابارور و بارور درتهران پرداخته است. طرح مبنای این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بوده است. نمونه مورد مطالعه شامل 100 زن (50 زن نابارور و 50 زن بارور) بوده که …

بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور تهران
– ذخیره شده
10 مارس 2016 … پژوهش حاضر در قالب رویکردهای نظری سلامت روانی و بدکاری جنسی به بررسي سلامت
رواني و رضایت جنسی در دو گروه از زنان نابارور و بارور درتهران …
بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور
– ذخیره شده
پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته ی روانشناسی بالینی،
چکیده: پژوهش حاضر در قالب رویکردهای نظری سلامت روانی و بدکاری جنسی به …
بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور تهران
– ذخیره شده
23 سپتامبر 2017 … بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور تهران. چکیده
پژوهش حاضر در قالب رویکردهاینظری سلامت روانی و بدکاری جنسی به …
بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور تهران
– ذخیره شده
24 سپتامبر 2017 … بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور تهران. با سلام
خدمت شما دانش پژوه محترم. لطفا برای دانلود فایل از لینک دانلود در …
بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور تهران
– ذخیره شده
22 سپتامبر 2017 … برچسب : word,بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور
تهران,روان شناسی,دانلود فایل,دانلود,مقاله,پروژه,کتاب,pdf,doc …
مقاله بررسی مقایسه سلامت روان، رضایت زناشویی در زنان بارور و …
– ذخیره شده
بررسی مقایسه سلامت روان، رضایت زناشویی در زنان بارور و نابارور شهر اهواز … و
فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران، تهران، موسسه برگزار … (
مقاله ژورنالی); تمنایی فر، محمدرضا، بررسی مقایسه‌ای سلامت روانی، سازگاری
زناشویی و .
مقايسه اضطراب، افسردگي و رضايت زناشويي در دو گروه منتخب زنان …
– ذخیره شده – مشابه
… افسردگي و رضايت زناشويي در دو گروه منتخب زنان بارور و نابارور شهر تهران. …
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي مقايسه اي بود که در آن ميزان اضطراب، …
شامل 30 زن نابارور و 30 زن بارور انتخاب شده به روش نمونه گيري در دسترس، مورد
بررسي و … هاي حمايتي در زمينه مسايل رواني کمک قابل توجهي جهت حل مشکل اين گروه
مي باشد.
بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور تهران
– ذخیره شده
25 سپتامبر 2017 … برچسب ها: word,بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور
تهران,روان شناسی,دانلود فایل,دانلود,مقاله,پروژه,کتاب,pdf,doc …
[PDF] ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ
– ذخیره شده
19 ژانويه 2016 … ي ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ، اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ … ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ روان ﺷﻨﺎس و روان.
ﭘﺰﺷﻚ را داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در. زﻧـﺎن. ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑـﺎ ﺣـﺪاﻗﻞ. 32.
[PDF] مقايسه رضايت جنسي در زنان بارور و نابارور مراجعه كننده به مراكز دولتي
– ذخیره شده – مشابه
رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ زوﺟﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد … ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ. ﻫـﺪف ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ
. رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن ﺑﺎرور و. ﻧﺎﺑﺎرور اﻧﺠﺎم. ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ . روش. ﺑﺮرﺳﻲ …. اي ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان ﻟـﺬت ﺟﻨـﺴﻲ و.
بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور …

► 0:15
22 مه 2017 – 15 ثانيه – بارگذاری توسطfull thesis
بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور درشهرستان شیراز. full thesis. Loading… Unsubscribe from full thesis? Cancel
[PDF] Archive of SID
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮرﺳﻲ. ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اي و رﺿﺎﻳﺖ. زﻧﺎ. ﺷﻮﻳﻲ در زﻧﺎن. ﻧﺎﺑﺎرور. ﺗﺤﺖ درﻣﺎن. IVF. ﺟﻼل
ﺷﺎﻛﺮي … ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان … روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺘﻌﺪد و ﺷﺪﻳﺪي ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎﺷﺪ . از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ. ﻣﻴﺰان. ﺑﺎﻻي. ﺑﺎروري در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺒﻪ ….. اي ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
[PDF] بررسی مقایسه‌ای سلامت روانی، سازگاری زناشویی و … – دانشگاه شاهد
– ذخیره شده
24 آوريل 2011 … ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ، ﺳـﺎزﮔﺎري. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﭘﺎﺳﺦ. ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اي در زﻧﺎن ﺑﺎرور. و ﻧﺎﺑﺎرور.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ … زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑـﺎرور از ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ ﮐﻤﺘـﺮ و ﺳـﺎزﮔﺎري.
[PDF] مقایسه میزان رضایت جنسی و افسردگی بین زوجین بارور و نابارور …
– ذخیره شده
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي ﺑﻮده، ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ در. 150. زوج. ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﺎ. 150. زوج ﺑﺎرور ﮐﻪ ﺑﻪ
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ،. ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ … اﺧﺘﻼف اﻣﺘﯿﺎز
اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدان ﻧﺎﺑﺎرور و ﺑﺎرور و ﻧﯿﺰ در زﻧﺎن …. دﯾﮕﺮ ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ روان، ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻬﺪاﺷﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ….. ﺷﺎﻏﻞ راﺿﯽ و ﻧﺎراﺿﯽ از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ،. ﭘﺎﯾﺎن. ﻧﺎﻣﮥ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان،.
ﺗﻬﺮان،.
[PDF] ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در زﻧﺎن ﻧ
– ذخیره شده
ﺑﯿﻦ. ﺷﯿﻮع. ﺑﺪﻋﻤﻠﮑﺮدي ﺟﻨﺴﯽ. و وﺿﻌﯿﺖ. ﺳﻼﻣﺖ روان. زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن. راﺑﻄ. ﮥ. ﻣﻌﻨ. دﯽ.
اري وﺟﻮد … ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاي او رﺿﺎﯾﺖ. ﺑﺨﺶ اﺳﺖ … دﻫﻨﺪ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺧﺘﻼل. در
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن ﺑ. ﻪ. ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده. اي ﺑﻪ. ﭼﺸﻢ. ﻣﯽ … ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺘﻼ از ﺳﻼﻣﺖ روان.
ﭘﺎﯾﯿﻦ ….. در ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﯿﺰان اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ زﻧﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎرور. ي ﻧﺸﺎن داد. ﮐﻪ ﺑﯿﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺎ ﻣﺪت ﺗ.
بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور تهران
– ذخیره شده
4 ژوئن 2017 … word دانلود رایگان بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و
بارور تهران در دسته ی روان شناسی.
[PDF] ﺎن ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧ ﮐﻨﻨﺪ – مجله زنان، مامایی و نازایی ایران
– ذخیره شده
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . روش … ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺳـﻼﻣﺖ ﻋﻤـﻮﻣﯽ … ﺎي دو، ﻣﻦ. وﯾﺘﻨﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ. و. در. آزﻣﻮن. ﻫﺎي
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺿـﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨـﺎن. 95. و%. ﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨـﯽ دار …. ﺟﻨﺴﯽ. و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﮐﺎﻫﺶ. رﺿﺎﯾﺖ. ﺟﻨﺴﯽ. و.
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ. ﺑﺮ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. زﻧﺪﮔﯽ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﻮده. و. در. ﻧﻬﺎﯾﺖ. ﺑﺎﻋﺚ …. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
رواﻧﯽ.
[PDF] Stressors, their Coping Strategies, and Relation to Mental Health in …
– ذخیره شده
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ روﻳﺪادي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ. اي و ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ اﻓـﺮاد
… اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد. ﻛﻪ ﮔﺮوه ﻧﺎﺑﺎرور در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺑﺎرور ﻫﻢ اﺳﺘﺮس ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده و ﻫﻢ
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي داﺷﺘﻪ … رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان . *** … رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺘﺎﻫﺎي ﺑﺎرور
ﺗﺠﺮﺑـﻪ. ﻣﻲ … ﺑﺎرور در ﻣﻘﻴﺎﺳﻬﺎي اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﻧﻤـﺮه. اي در ﺣـﺪ. ﺑﻴﻤﺎري آوردﻧﺪ و زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺿﻄﺮاب
ﺑﻴﺸﺘﺮي.
مقایسه بهزیستی روانشناختی و رضامندی زناشویی در گروهی از زنان …

نتایج: زنان بارور اغلب درویژگی های روانی بالاترند دارند بهزیستی روانشناختی و
مؤلفه‌های … حاضر از نوع علی- مقایسهای بود که مبتنی بر هدف پژوهشی، تعداد 40 زن
نابارور، بهطور … همچنین، برای بررسی تأثیر ناباروری بر عملکرد جنسی،
رضایتمندی از ازدواج و … در سالهای اخیر، گروهی از پژوهشگران حوزه سلامت روانی، با
الهام از روانشناسی …
[PDF] PDF[بررسی میزان سازگاری زناشویی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور]
– ذخیره شده
ﺑﺎروری از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺷﺪﯾﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ زوﺟﯿﻦ را از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. …
در ﺗﻬﺮان ﺑﺎروری اﺑﺮﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎران ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎرور ﮐﺮدن اﺑﺮﻫﺎ در اﯾﺮان ﺑﺎرور ﮐﺮدن اﺑﺮﻫﺎ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎران
… ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ دﯾﭙﻠﻢ و ﻏﯿﺮ ﺷﺎﻏﻞ دﯾﭙﻠﻢ … ازدواج
و رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻘﺎﺻﺪ ازدواج و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ازدواج ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺪﯾﺪه ای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺛﺎر و.
[PDF] مقایسه عزت نفس و پاسخ های مقابله ای در زوجین نابارور و زوجین بارور …
– ذخیره شده
16. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ و ﭘﺎﺳﺦ. ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اي. در زوﺟﻴﻦ ﻧﺎﺑﺎرور و زوﺟﻴﻦ ﺑﺎرور. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد. ،. 83-
82 … ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ، ﺯﻧـﺎﻥ ﺩﺭ ﺧـﻼﻝ ﻳـﻚ ﺳـﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﺟﻨـﺴﻲ، ﺑـﺪﻭﻥ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ … ﺩﻣﻮﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭ
ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻭﺟﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ … اي. ﺑﻮده و
. ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﻧﺎراﺣﺖ ﻛﻨﻨـﺪه. و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﻲ رﺿﺎﻳﺖ. ﺑﺨﺶ ﺑﺮا …. زﻧﺪﮔﻲ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ
.
مقایسه ای میزان استرس در بین زنان بارور و نابارور | OODL
– ذخیره شده
20 ژوئن 2017 … بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان بارور و نابارور شهرستان اردبیل …
جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور مساله: باروری از جمله
بحرانهای شدیدی است که سلامت زوجین را از نظر جسمی و روانی تحت تاثیر قرار می. …
میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن ابتدائی شهر تهران 2017-05-28
اثربخشی افزایش دانش جنسی بر رضایت زناشویی زنان متاهل
– ذخیره شده
پژوهش حاضر نشان داد که افزایش دانش جنسی موجب افزایش رضایت زناشویی زنان می
گردد … بررسی مقایسه ای نیازهای آموزشی داوطلبین ازدواج در حیطه روابط جنسی،
سمینار خانواده … بررسی رابطه رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روان، پایان نامه
کارشناسی … زناشویی، سمینار جایگاه بهداشت جنسی در باروری و ناباروری، تهران:
شهیدبهشتی.
[PDF] مقایسه سلامت عمومی زنان بارور و نابارور شهر اراک در سال 1389
– ذخیره شده
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ زﻧﺎن ﺑﺎرور اﻧﺠﺎم ﺷ … اﺧﯿﺮاً ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺖ روا. ﻧﯽ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه. اي. ﺷــﺪه اﺳــﺖ و از ﻧﺎﺑــﺎروري ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﯾــﮏ … ﻧﮕﺮش ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻨﺴﯽ، ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎروري در ذﻫﻦ ﺑﺸﺮ ﯾﮑـﯽ. از … )12( . ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﯾﮕـﺮي در ﺗﻬـﺮان ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ.
ﻧﻤــﺮه ﺳــﻼﻣﺖ رواﻧــﺸﻨﺎﺧﺘﯽ در. 45. زن ﻧﺎﺑــﺎرور … ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ وﺿـﻌﯿﺖ ﺳـﻼﻣﺖ
رواﻧـﯽ و.
چاپ – دانشگاه تهران
– ذخیره شده
… دانشگاه تهران، 1394/05/31; بررسی و مقایسه سرمایه های روان شناختی زنان
خودسرپرست با … بررسی تاثیر آموزش مشاوره جنسی مردان در رضایت جنسی و سلامت
باروری، سید حجت اله … دیدگاه زوجین نابارور نسبت به فرزندخواندگی، ارغوان عالمین،
کاربردی، گروه … ارتباط بین سبک های فرزندپروری ادراک شده و سلامت روان: نقش
واسطه ای جهت …
[PDF] بررسی عوامل استرس زا، راهبردهای مقابله و رابطه آن با سلامت روانی در …
– ذخیره شده
روش: دو گرره شامل ۶۰ آزمودنی نابارور (۲۰ سرد و ۲۰ زن) و ۶۰ آزمودنی بارور. (۲۰ مرد و ۲۰ …
که گروه نابارور در مقایسه با گروه بارور هم استرس بیشتری را تجربه کرده و هم سلامت
روانی پایین تری داشتهاند. … روانپزشکی تهران. … رضایت جنسی کمتری نسبت به
همتاهای بارور تجربه … مقابله ای و سلامست روانی افراد نابارور را بررسی نماید. قل.
بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي و عملکرد جنسي زنان مبتلا به سندرم …
– ذخیره شده – مشابه
بررسي مقايسه اي کيفيت زندگي و عملکرد جنسي زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي …
و آزمايشگاهي در زنان مراجعه کننده به مرکز تحقيقات بهداشت باروري و ناباروري بابل
وپژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم شهيد بهشتي تهران در سال 92-1391 …. اي و
حمايتي و روحي و رواني علاوه بر مداخلات دارويي جهت ارتقائ سلامت زنان مبتلا به …
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران ] -چاپ صفحه]
– ذخیره شده
بررسی میزان شیوع وعوارض زایمانی مادران چندزای مراجعه کننده به بیمارستان های شهر
تهران … بر رضایت جنسی زنان نحست زا ی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب
تهران … بررسی مقایسه ای تاثیر مفنامیک اسید وعصاره گیاه بابونه بر دیسمنوره
اولیه … ای کیفیت زندگی زوجین بارور و نابارور- پوستر- همایش سراسری ارتقاء
سلامت …
دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران ] -نمايشگر گزارش]
– ذخیره شده
عضو شورای آموزشی گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم …
بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای سلامت جنسی زنان نابارور. … بر
افسردگی و رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مرکز توانبخشی قلب تهران. …
بررسی اثر مشاوره روانی-جنسی بر کیفیت زندگی جنسی زنان مبتلا به سرطان
پستان.
[PDF] مقایسه ابعاد روان‌نژندی و آندروژنی در زنان نابارور و بارور شهر تهران
– ذخیره شده
28 سپتامبر 2008 … ﻣﺸﻜﻼت روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺑﻌﺎد روان. ﻧﮋﻧﺪي و آﻧﺪروژﻧﻲ در ﺳﻪ ﮔﺮوه از
زﻧﺎن. ﺑﺎرور، ﻧﺎﺑﺎرور و ﻳﺎﺋﺴﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . روش ﺑﺮرﺳﻲ. : ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. 180. زن.
[PDF] راﺑﻄﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ،رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ – aminrc.ir
– ذخیره شده – مشابه
ﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ،. رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و …. دارد و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺖ روان
ﺑﻪ … ﻋﻼوه ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ. زوﺟﯿﻦ ارﺗﺒﺎط آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎدار دﯾﺪه ﺷﺪ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي
….. ﻣﻘﺎﯾﺴـــﻪ. ﺗﻌﻬﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ،رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ و. ﺧﺎﻧﻪ دار،ﻣﺠﻠﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ و رﻓﺘﺎر،
…. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ. زﻧـﺎن ﻧﺎﺑﺎرور،ﻣﺠﻠﻬﺪاﻧﺸـﮑﺪه ﭘﺮﺳـﺘﺎري و ﻣﺎﻣـﺎﯾﯽ داﻧﺸـﮕﺎﻫﻌﻠﻮم. ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﻬﺮان.
مقالات پذیرفته شده بصورت پوستر – چهاردهمین کنگره بین المللی زنان …
– ذخیره شده
حقوق و اخلاق در ارائه خدمات سلامت باروری به زنان مبتلا به هپاتیت ب/right and ethic
in … بررسی مقایسه ای تاثیر ایزوسورباید مونونیترات در آماده کردن دهانه رحم در زنان
باردار … تاثیرات روانی دیابت در مادران مبتلا به دیابت بارداری/Psychiatric effects
of diabetes on …. تاثیر مشاوره با مدل PLISSIT بر عملکرد جنسی زنان نابارور/effect.
مقاله کنفرانس: مقایسه سلامت روانی و رضایت زناشویی زنان نابارور با …
– ذخیره شده
مقایسه سلامت روانی و رضایت زناشویی زنان نابارور با زنان عادی در شهر اهواز … تعداد
50 زن نابارور و بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 50 زن عادی انتخاب شدند. …
مقاله کنفرانس: بررسی مقایسه سلامت روان، رضایت زناشویی در زنان بارور و نابارور
شهر اهواز … افسردگی و رضایت زناشویی در دو گروه منتخب زنان بارور و نابارور شهر
تهران.
محمدعلی بشارت – شبکه تحقیقات سلامت روان
– ذخیره شده – مشابه
تهران. آييژ. 3- بشارت، محمدعلي (1385). راهنماي بيماران افسرده براي درمان به روش
CBASP . تهران. …. بررسي مقايسهاي ويژگيهاي شخصيتي، شرايط اجتماعي و
اقتصادي دختران فراري و دختران غير فراري. … تبيين رضايت زناشويي و سلامت
رواني بر اساس سبكهاي مقابله. … بررسي و مقايسه سلامت رواني و مشكلات جنسي زنان
بارور و نابارور.
[PDF] ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﺮ 1 – مجله پرستاری و مامایی …
– ذخیره شده – مشابه
ﻧﺎﺑﺎروري ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎي ﭘﯿﭽﯿﺪة زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺮ روي
زوﺟﯿﻦ ﻣﯽ … ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ. 150. زوج ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﺎ. 150. زوج ﺑﺎرور ﮐﻪ ﺑﻪ.
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ …. اي. ﻧﻤﻮﻧــﻪ. ﮔﯿــﺮي در
زﻧــﺎن از ﭘﺮﺳﺸــﮕﺮ زن و در ﻣــﺮدان از. ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻣﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ . اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ….. ﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﺮان،
ﺗﻬﺮان،.
بازگشت – سيستم جامع پژوهشي
– ذخیره شده – مشابه
بررسی ارتباط ناباروری با کیفیت زندگی و عملکرد جنسی زنان نابارور مراجعه
کننده … های مالی ،روان شناختی و فیزیکی ناشی از روش های کمک باروری احتمالا
تاثیر بیشتری … [16] 2- MANOJ MONGA و همکارانش مطالعه ای با هدف بررسی
تاثیر ناباروری بر … امتیازات زنان نابارور در پرسشنامه تفاهم زناشویی در مقایسه با
گروه کنترل …
[PDF] زوﺟﻴﻦ ﻧﺎﺑﺎرور و وري ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ روا – Zahedan Journal of …
– ذخیره شده
ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ روان در زوﺟﻴﻦ ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور. آدرس ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل … ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ .2. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﻲ. دﻫـﺪ ﻛـﻪ زﻧـﺎن ﻧﺎﺑـﺎرور. ،. ﻣﻀـﻄﺮب. ﺗـﺮ و. اﻓﺴﺮده. ﺗﺮ از زﻧﺎن ﺑﺎر. ور ﻣﻲ. ﺑﺎﺷـﻨﺪ …. ﻧﺎﺑـﺎرور و ﺑـﺎرور
ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ي ﺷﺨﺼـﻴﺖ … اي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻨﺴﻲ زﻧﺎن ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور
.
لیست پایان نامه های گروه آموزشی روانشناسی گرایش خانواده‌درمانی – اخبار …
– ذخیره شده
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ ب‍ا س‍ازگ‍اری‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ … ن‍ظری‍ه‌
م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍ک‍وی‍ن‌ خ‍ود ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌، ش‍ادک‍ام‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ زوج‍ی‍ن‌ ب‍ارور و ن‍اب‍ارور …
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍ع‍ارض‌ زن‍اش‍وی‍ی‌، رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و رض‍ای‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‌ زن‍ان‌ دارای‌ ازدواج‌ ه‍ای‌
ف‍ام‍ی‍ل‍ی‌ و …. ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ م‍ی‍زان‌ ح‍س‍ادت‌ ع‍اطف‍ی‌ و ج‍ن‍س‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ م‍ت‍أه‍ل‍ی‍ن‌ در آس‍ت‍ان‍ه‌
طلاق‌ و ع‍ادی‌ …
[PDF] Page 1 اثربخشی استماع آوای قرآن کریم در بهبود افسردگی زنان …
– ذخیره شده
هدف پژوهش حاضر، اثربخشی استماع قرآن کریم بر افسردگی زنان نابارور بوده است. …
گروه آزمایشی ۱۵ جلسه ی ۴۵ دقیقه ای مداخله ی استماع آوای قرآن کریم اجرا گردید اما در
مورد … نابارور را مورد بررسی قرار داده و نتایج حاصل را با زوجین بارور مورد مقایسه …
دارد و میزان رضایت زناشویی آنها به مراتب نسبت به گروه مورد مقایسه پایین تر است.
[PDF] ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﺑﺎروري زﻧﺎن در ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴﻲ و ﻫﻤﺴﺮآزاري ﻧﺴ
– ذخیره شده
ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ. اي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. : از. ﻣﻴﺎن. ﻣﺮاﺟﻌﻪ. ﻛﻨﻨﺪ. ﮔﺎن ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ زﻧﺎن در ﻣﺎه … ﺧﺸﻮﻧﺖ
رواﻧﻲ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي. ﺑـﺮ روي. زﻧـﺎن. ﻧﺎﺑﺎرور ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن ﺑﺎرور اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﻴﻦ ﻫﻴﭻ … زﻧﺎن ﺑﺎرور
. ،. از ﻛـﺎرﻛﺮد. ﺟﻨﺴﻲ و رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ. ﺗﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آﻧﺪروژن ﺧـﻮن ….. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗ. ﺛﻴﺮﺄ.
ﻧﺎﺑﺎروري و ﻧﻘﺶ آن در ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻻت ﺟﻨﺴـﻲ و. ﻫﻤﺴﺮآزاري. در ﻣﻮرد. زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﺘﺄﻫـﻞ …. زﻧﺎن ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان.
[PDF] تأثیر مداخلات روان‌پزشکی در میزان افسردگی زوج‌های نابارور مراجعه‌ک

ﺮوه روان. ﭘﺰﺷﮑﯽ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان. -2. ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروری وﻟﯿﻌﺼﺮ. (. ﻋﺞ. ) …
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷـﺪ. ﻧﺪ. و در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم از. ﻣﯿﺎن. 140. زوج داوﻃﻠﺐ. 70. زوج در ﮔﺮوه ﻣﺪاﺧﻠﻪ. ای و. 70 … ﯾﺎﻓﺘـﻪ
در ﻣﻘﺎﯾـﺴﻪ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﮐﻨﺘـﺮل … ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿـﺖ زﻧـﺪﮔﯽ … ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ . ﻓـﺮدﻣﻦ. و. ﻫﻤﮑﺎران. ) 1985 (. ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. % 50. از
زﻧـﺎن و.
[PDF] دانشكده علوم تربيتي و روا.DOCX22.PDF – دانشکده علوم تربیتی و …
– ذخیره شده
پزشکی تهران، ویژه نامه خلاصه مقالات سومین کنگره بینالمللی سرطان پستان، ۱۱۴. …
(۱۳۹۱). بررسی مقایسه ای رضایتمندی زناشویی بین زنان ایرانی ازدواج کرده با …
دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد. برناه، م. (۱۳۹۳). …. بر
ارتقای امید و سلامت روان در زنان مبتلا به سرطان پستان. … فصلنامه باروری و
ناباروری.
[PDF] ﻨﺎﻊ – دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
– ذخیره شده – مشابه
ﺗﻬﺮان. : . آﺳﯿﻢ. -. ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺎن، ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ . ﯾﺎوري ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺮﯾﻢ. 1388(. ). رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي ﺟﻨﺴﯽ و رﺿـﺎﯾﺘﻤﻨﺪي
….. ﺗﻬﺮان. : روان . -. ﻣﺪاح، راﺿﯿﻪ. 1388(. ). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور.
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
– ذخیره شده – مشابه
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده: ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ … ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن زن و ﻣﺮد ﺗﻔﺎوت
ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد و ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ … اي ﻣﺘﺸﮑﻞ از زن و ﺷﻮﻫﺮ و ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ رواﺑـﻂ ….
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ ﺑـﺎ ﺧﻮدﺷـﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﺳـﻼﻣﺖ روان و ….. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ در زﻧﺎن ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور
ﻣﺮاﺟﻌﻪ … ﻣﻘﺪﻣﻪ. اي ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺧـﺎﻧﻮاده. ،. ﺗﻬـﺮان. ،. اﻧﺘﺸـﺎرات. ﺳﺮوش (ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ). 11. -. ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﺎن.
تحلیل رابطه سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و دلزدگی …

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و … که
بین سلامت معنوی و رضایت زناشویی در پرستاران متاهل، رابطه معناداری وجود دارد. … که
میزان دینداری و تاب آوری در زنان نابارور میتواند دلزدگی زناشویی را کاهش دهد. …
کوئنینگ[10] (٢۰٠۷) در تحقیقی نشان داد که سلامت روانی و جسمانی انسان با ….. تهران:
رشد.
[PDF] The Relationship between Quality of Life and Marriage Satisfaction …
– ذخیره شده
16 سپتامبر 2014 … ﻟﺬا ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ،. ﺑﺮرﺳﻲ. ا. رﺗﺒﺎط ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ. رﺿﺎﻳﺖ. ﻣﻨﺪي زوﺟﻴﻦ ﻧﺎﺑﺎرور. ﻣﺮاﺟﻌﻪ … اي.
ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. -. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در. زوﺟـﻴﻦ ﻧﺎﺑـﺎرو. ر ﻣﺮاﺟﻌـﻪ … ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، رﺿﺎﻳﺖ
زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﻧﺎﺑﺎرور، ﻣﺮاﻛﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري. ﻣﻘﺪﻣﻪ … و ﻣﻨﻔﻲ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧـﻲ ﺧـﺎﻧﻮاده اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ. ﺷـﻮد . در
….. ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻮراﻧﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران،. ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ. ﻛﻴﻔﻴـﺖ. زﻧﺪﮔﻲ. زﻧﺎن. ﺑـﺎرور. و. ﻧﺎﺑـﺎرور.
خرید و دانلود بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان …
– ذخیره شده
فایل مورد نظر شما در جستجو :: بررسی مقایسه ای سلامت روانی و رضایت جنسی زنان
نابارور و بارور. کیفیت فایل ارائه شده :: مطلوب. امیدواریم که این فایلبررسی مقایسه

بررسی رابطه سلامت عمومی با راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های هویت*
– ذخیره شده
آسیب شناسی روانی، تهران: بعثت. … بررسی مقایسه‌ای رابطه هوش هیجانی با سلامت
روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان … بررسی سلامت عمومی، راهبردهای مقابله‌ای و
رضایت زناشویی در زنان نابارور تحت درمان IVF . باروری و ناباروری، 7، 3، 269- 275.
بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان بارور و نابارور | CH دانلود!
– ذخیره شده
28 ژانويه 2017 … بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان بارور و نابارور … و مقایسه میزان استرس
و تجربه استرس در بین معلمین زن ابتدائی شهر تهران در 105. … جنسی و شادکامی ذهنی
در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور مساله: باروری از جمله بحرانهای … استرس یکی از
مفاهیم مهم در مطالعه روانشناسی و بهداشت روانی به شمار می آید و به …
[PDF] ﺑﺎورﻫﺎي زوﺟﯿﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ راﺑﻄﻪ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ي ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎرو
– ذخیره شده
ﻫﺎي ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ راﺑﻄﻪ و ﺑﺎورﻫﺎي زوﺟﯿﻦ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ا … زن. ،. 100. ﻣﺮد. ) از ﻣﯿﺎن
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ. ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروري روﯾﺎن در ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاي … ﺑﺎروري در اﮐﺜﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ …
در ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﻧﺎﺑﺎروري ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان زﯾﺴﺘﯽ. -. رواﻧﯽ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐ. ﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ. زوج …..
ﺑﺮرﺳـﯽ. و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ. 1. ﻣﻘﯿﺎس ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري. در اﯾ. ﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺿﺮاﯾﺐ.
بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان بارور و نابارور | کاکتوس …
– ذخیره شده
16 آگوست 2017 … بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان بارور و نابارور … استرس یکی از مفاهیم
مهم در مطالعه روانشناسی و بهداشت روانی به شمار می آید و به …
تصویر بدنی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده
بررسی ترکیب بدنی قایقرانان نخبه زن و مرد رشته‌های روئینگ، دراگون‌بوت، کایاک و
… پژوهش حاضر مقایسه ترکیب بدنی و خرده مقیاس های تصور بدنی قایقرانان نخبه زن
و …. های مقابله ای و تصویر بدنی با سلامت روان دختران دبیرستانی منطقه هشت تهران
… تصویر بدنی و عزت نفس، متغیر مستقل و رضایت جنسی متغیر وابسته می باشد.
[PDF] بررسی تاثیر مشاوره جنسی بر رضایت زناشویی زنان باردار مراجعه …
– ذخیره شده
بررسـی تأثیـر مشـاوره جنسـی بـر رضایـت زناشـویی زنـان بـاردار یـک مطالعـه
کارازمایـی بالینـی روش کار: … تعـداد 40 درگـروه مداخلـه مشـاوره ای بـه مـدت 4 جلسـه 45-
90.
[DOC] لیست پایاننامههای کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی …
– ذخیره شده
3 فوریه 2016 … بررسی مقایسه ای بهبود زخم پرینه در اپی زیاتومی و پارگیهای پرینه زنان غیر …
دختران از جنبه‌های زنانه بلوغ در مدارس راهنمایی منتخب جنوب تهران در سال 1378 …
برخی مشخصات فردی زنان نابارور ،مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی ناباروری …..
کیفیت زندگی و سلامت روان زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی …
دانلود کتاب های الکترونیک روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی
– ذخیره شده
SA2- مقاله روانشناسی بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی … OL916-
بررسی مقایسه ای شیوع اختلالات بیش فعالی و سلوک در دختران و پسران …. OL108-
بررسی و مقایسه میزان رضایت مندی زناشویی زنان شاغل دیپلم و غیر شاغل دیپلم …..
زناشویی، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان بارور.
مقایسه ای میزان استرس در بین زنان بارور و نابارور | بای شاپ!
– ذخیره شده
پایان نامه روانشناسی بالینی بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان بارور و …
هدف اصلی جلب رضایت شماست. … شما به وبسایت اورجینال برای دریافت «پایان نامه
بررسی و مقایسه میزان استرس و تجربه استرس در بین معلمین زن ابتدائی شهر تهران»
وارد شده …. تحقیق استرس و فشارهای روانی و تعیین میزان استرس و اضطراب در مدیران
.
[DOC] شرکت در کنگره های بین المللی داخلی با ارایه مقاله – دانشکده پرستاری …
– ذخیره شده
فوق لیسانس, روان پرستاری, دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی, 1376-1372 … روده
اي در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه بيمارستان امام خميني در سال 1393 …
بررسی تأثیر برنامه آموزشی مشارکت همسران بر سلامت روان زنان باردار مراجعه کننده
به …. تخصصی ناباروری کوثر 1380، نهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری ایران
، …
عناوین خلاصه مقالات پذیرفته شده در بخش پوستر (چهارشنبه) – هجدهمین …
– ذخیره شده
2 سپتامبر 2017 … مقالات پوستر پنل علوم اعصاب و بهداشت روان ۱ …. from ۲۰۰۹ to ۲۰۱۳, Tehran: A
Cross-sectional Study, تهران-آزاد اسلامی … ۱۰, ۴C-۲-P-۱۰, بررسی مقایسه ای
پارامترهای هماتولوژیکی کارکنان ….. ۱۲, ۵C-۱-P-۱۲, ظرفیت سازی حرفه ای ماماها در
ارائه خدمات جنسی با هدف ارتقاء سلامت جنسی زنان: یک مطالعه ترکیبی, شاهرود.
[PDF] ØµÙ†ØŁÙ⁄ شخص٠– دانشگاه تربیت مدرس
– ذخیره شده
ﺗﺮﻭﯾﺞ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ. … ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ، ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ، ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪﻱ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎﻱ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻭ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺗﺄﻣﻴﻦ … ﻭﯾﺘﺎﻣﻴﻦ ﺩی ﺩﺭ ﺯﻧﺎﻥ ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪﺭﻡ ﺗﺨﻤﺪﺍﻥ ﭘﻠﻲ
ﻛﻴﺴﺘﻴﻚ. … ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺳﺮﺍﺳﺮﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻨﺴﻲ. 1386 .ﺍﯾﺮﺍﻥ،ﺗﻬﺮﺍﻥ. Amel barez M,
Tehranian N,Salek R,Faghihzadeh, S.Breast cancer … ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺍﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺭﻭﺍﻧﻲ ﺯﻧﺎﻥ.
دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد زنان نابارور
– ذخیره شده
برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد زنان نابارور و پروژه دانشجویی و گزارش …
پایان نامه بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان بارور و نابارور شهرستان
اردبیل … زناشویی ، بدکار کردی جنسی و شادکامی ذهنی در دو گروه زنان نابارور و زنان
بارور …. پایان نامه مقایسه سلامت روانی زنان با سرپرست و بدون سرپرست حدود سنی
35 ساله …
[PDF] متن کامل (PDF) – مجله طب پیشگیری – دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

12 مه 2017 … ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ روان زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس. ﺳﮑﯿﻨﻪ دادي ﭘﻮر. 1، …. ﺑﺮرﺳﯽ. دﯾﮕﺮي. در. ﺷﻬﺮ.
ﺗﻬﺮان. 44. درﺻﺪ. زﻧﺎن. ﻧﺎﺑﺎرور. 7و. /. 28. درﺻﺪ زﻧﺎن. ﺑﺎرور. اﺧﺘﻼﻻت. رواﻧﯽ.
[PDF] ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﻤﭙﻮزﻳﻮم ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ
– ذخیره شده – مشابه
ﺎﺳﻲ و ﻋﻠـﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘـﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﺗﻬـﺮان در راﺳـﺘﺎي. اﻫﺪاف واﻻي آﻣﻮزﺷﻲ … 11. ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻨﺶ. زا و
راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اي زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور … دﻛﺘﺮ ﻟﻌﻴﺎ ﻓﺮزدي. 13. ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻴﻮه. ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و … ﺑﺮرﺳﻲ و
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ در زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور و ﺑﺎرور. ﺳﻴﺎﻣﻚ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ … ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﺎﻃﻔﻲ و دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ
ﺑـﺮ رﺿـﺎﻳﺘﻤﻨﺪي زﻧـﺎن. ﻧﺎﺑﺎرور از زﻧﺪﮔﻲ …. ﺑﺎرور ﻧﺸﺪن ﻳﻚ زوج ﭘﺲ از ﻳﻜﺴﺎل ﺗﻤﺎس ﺟﻨـﺴﻲ ﻣـﻨﻈﻢ ﺑـﺪون
اﺳـﺘﻔﺎده از.
دکترمحمد علی مظاهری تهرانی – پروفایل
– ذخیره شده
مظاهري‌ تهراني, “بررسي ادراك زنان جوان ايراني از هنجارهاي زنانگي” , شناخت … خانجاني, ”
اثربخشي برنامه مداخله اي ايمن سازي رواني دانشجويان در برابر تجربه هاي هيجاني …
مربوط به زندگي مشترك، اسناد ارتباطي و رضايت زناشويي در افراد ساكن تهران در …..
بدون سابقه سقط” , فصلنامه پزشكي باروري و ناباروري, نسخه 8, صفحات:60-70,
1386.
The World Of Psychology – رضایت جنسی در زندگی زناشویی
– ذخیره شده – مشابه
در اين زمينه مي توان گفت كه اگر چه زندگي زناشويي سعادتمندانه فقط تا اندازه اي
مربوط به … از اين روهدف مطالب حاضر بررسي رضايت جنسي در دوران مختلف زندگي و به
….. عنوان«مقايسه سلامت رواني و مشكلات جنسي زنان بارور و نابارور تهران» كه بر روي
45 …
[DOC] فصل اول

آمارهای پرونده های متقاضی طلاق در شهر تهران نشان می دهد که روزانه به طور متوسط 500
پرونده طلاق … زناشویی، شادکامی ذهنی و بدکارکردی جنسی زنان بارور و نابارور چه
رابطه ای وجود دارد؟ … 14- تعیین تفاوت بین میزان رضایت از سلامت جسمی زنان بارور
و نابارور …. 2- حسین نژاد (1374) پژوهشی تحت عنوان بررسی و مقایسه میزان فشار
روانی و …
[PDF] ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور
– ذخیره شده
و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺮ ﺟﺴﻢ آدﻣﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ، ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ زﻧﺎن ﻋﻨﺼﺮي …
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﻨﺴﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﺿﻄﺮاب، ﺗﻨﺶ، ﺧﻮد … ﻫﻮرﻧﺎي، ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ و دوره اي …
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ در زﻧﺎن ﺑﺎرور و ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . روش ﺑﺮرﺳﯽ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺷﺎﻫﺪي … ﺑﺎ
ﺷـﺎﺧﺺ رﺿـﺎﯾﺖ از زﻧـﺪﮔﯽ آرﮔﺎﯾـﻞ. 57(. ) ….. Happiness Questionnaire on students at
Tehran.
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی – کارشناسی ارشد
– ذخیره شده
مصطفی مردانی, دکتر فردین علی پور, مددکار ی اجتماعی, بررسی مقایسه ای رابطه بین
… تعیین کارآیی آموزش روشهای مقابله با استرس بر سلامت روانی و کیفیت زندگی
مادران … با طرحواره های شناختی فعال شده در بافت جنسی و عملکرد جنسی زنان شهر
تهران …. صحیح زناشویی و رضایتمندی زناشویی در زوج های متقاضی و غیر متقاضی
طلاق …
ریاست دانشکده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
– ذخیره شده
1, جايگاه بهداشت جنسي در باروري و ناباروري, سخنراني, اسفند1383 … 6, اخلاق حرفه
ای, 10/11/1385 … طهماسبی س(1387)بهداشت جسمی ،روانی از بلوغ تا یائسگی … 2,
مقايسه ميزان رضايتمندي از زندگي زناشويي زنان شاغل و خانه دار شهركر, دانشكده
پرستاري … 3, بررسي عوامل موثر بر كيفيت زندگي كودكان مبتلا به تالاسمي ماژور,
دانشكده …
دکتر علی فتحی آشتیانی – مجله طب‌نظامی
– ذخیره شده
بررسی سطح سلامت روانی و وضعیت تحصیلی دانشجویان ممتاز شاغل به تحصیل در
یک رشته یا دو رشته به طور همزمان. … عوامل موثر بر رضایت شغلی افسران در یک واحد
نظامی. …. تهران. 1382. 28- خدابخش احمدی. علی فتحی آشتیانی. بررسی مقایسه ای
وضعیت ازدواج مجدد و اثرات آن در …. مقایسه سطح سلامت روانی زنان و مردان بارور و
نابارور.
لیست مقالات – DTOGI Congress
– ذخیره شده – مشابه
1, بررسی تاثیر تماس پوستی زودهنگام یک ساعت اول تولد بر سلامت روان مادران در
زایمان … 16, مقایسه خودکارآمدی ،کیفیت زندگی جنسی وعملکرد جنسی با توجه به
شاخص توده … 20, بررسی نقش ماماها در ارتقای دانش زنان سنین باروری راجع به سقط و
جنبه های ….. 123, بررسی ارتباط رضایت زناشویی و راهبردهای حل تعارض در زوجین
نابارور …
[PDF] ی سطح سالمت روان، شادکامی، احساس حقارت، رضایت زناشویی و …

حقارت، رضایت زناشویی و تعارضات زناشویی در زنان نابارور و بارور شهر کرمانشاه …
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین متغیرهای مورد بررسی در زنان نابارور و …
زنان نابارور به طور کلی در معرض مشکالت روان شناختی جدی تری در مقایسه … در
شخص نابارور گردد و ای … مطالعات انجام شده در دانشگاه تهران افسردگی در زنان نابارور
با.
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – دکتر عباس ابوالقاسمی
– ذخیره شده – مشابه
در سال 1363 بلافاصله در رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران پذیرفته و در
سال 1367 با معدل 58/16 فارغ …. بررسی رابطه آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری
زناشویی در زنان. … مقایسه ابعاد روانژندی و آندروژنی در زنان بارور و نابارور. …
بررسی ارتباط هوش هیجانی، سبک اسناد و خودکارآمدی با رضایت از زندگی در زنان شاغل
.
[PDF] بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و استحکام من با سازگاری با …

3 آوريل 2015 … :ﻧﺎ. ﺑﺎروري ﺗﺠﺮﺑﻪ. اي. اﺳﺘﺮس. زا. ﺑﺮاي زﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد … ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ
اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﻦ و. ﺳﺒﮏ. ﻫﺎ. ي دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ. ﺳﺎزﮔﺎري. ﺑﺎ. ﻧﺎﺑﺎروري. در. زﻧﺎن … ﺳﻼﻣﺖ،. ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ
، داﻧﺸﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ،. داﻧﺸﮕﺎه. ﺗﻬﺮان … 1394. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻧﺎﺑﺎروري. ﺷﮑﺴﺖ. در. ﺑﺎروري. ﭘﺲ. از
. 1. ﺳﺎل. راﺑﻄﻪ. ﺟﻨﺴﯽ. ﻣﻨﻈﻢ. و. ﺑﺪون …. زن ﺑﻮدن، ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎﺑﺎروري، رﺿﺎﯾﺖ.
نشريه روان پرستاري، – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
تاثير ذهن آگاهي بر رضايت زناشويي: با ميانجيگري هوش هيجاني … اثربخشي روش آرام
سازي بنسون بر كاهش استرس، افزايش تعداد و تحرك اسپرم در مردان نابارور …. تاثير
شناخت درماني هستي نگر بر تحريفات شناختي زنان مبتلا به ويروس نقص … بررسي
مقايسه اي سلامت روان در دانشجويان سال اول و آخر رشته هاي اتاق عمل و هوشبري
[PDF] نقش واسطه اي ناگويي هيجاني در رابطه بين سبک هاي … – ResearchGate
– ذخیره شده
گروه روان شناسی بالینی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران،
ایران 1 … ناگویي هیجاني در رابطه سبک دلبستگي و عملکرد جنسي زنان … 1391( و
رضایت جنسي )براسارد، شیور و لوسیر، 2007؛ بشارت، 1391 ،1380ب؛ دیویس، شیور
، ویدمن، ورنون، … هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي نقش واسطه اي ناگویي هیجاني.
كشاورز – آزيتا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
– ذخیره شده
عنوان پايان نامه: ” مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سبکهای مقابله ای معتادان مبتلا و
غیر … و کاهش گرایش به مواد در زنان باردار معتاد ، مرکز تحقیقیات ایدز شیراز …
رضایت زناشویی زوجین نابارور . … و نا موفق، همایش ملی – سومین کنکره انجمن روان
شنا سی ایران -تهران … بررسی سطح سلامت روان بین دانشجویان دانشگاه ازاد اسلامی
تربت جام ،.
[PDF] ارتباط بعد وجودی سلامت معنوی با کیفیت زندگی در زنان نابارور
– ذخیره شده
7 ژوئن 2014 … ﺗﻬﺮان،. اﯾﺮان . 2. ﮔﺮوه ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ،. داﻧﺸﮑﺪه. ﭘﺮﺳﺘﺎری. و. ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ،. داﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﮑﯽ … ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻌﺪ وﺟﻮدی
ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ … ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﮐﻠﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ
زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ﻧﺎﺑﺎرور … ای وﺟﻮد. دارد ﮐﻪ ﻧﻮﻋ. ﯽ ﻗﺪرت ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﻨﺪار. ﻣﯽ. ﺑﺨﺸﺪ و در ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ …
ﺑﺎروری. و. ﻋﻮاﻣﻞ. واﺑﺴﺘﻪ. ﺑﻪ. آن. ﺑﺎ. اﯾﺠﺎد. اﺳﺘﺮس. رواﻧﯽ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،. ﮐﺎﻫﺶ. رﺿﺎﯾﺖ. از.
ادامه مقالات پذیرفته شده – فصلنامه رویش روان شناسی (علمی ترویجی)
– ذخیره شده
پیش بینی سازگاری با ناباروری براساس سبک های دلبستگی – پذیرفته شده در ….
بررسی مقایسه ای خودکارآمدی در افراد مجرد و متاهل مبتلا به صرع (با تاکید بر نقش …
ای در بیماران مبتلا به بیماری ام اس مراجعه کننده به انجمن ام اس تهران – پذیرفته شده
….. رابطه رضایت زناشویی با سلامت جنسی در زنان یائسه – پذیرفته شده در ۱۳۹۴/۱۱/
۱۳.
[DOC] تازههاي علوم شناختي، 10 – دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی – دانشگاه …
– ذخیره شده
مقايسه حافظه کاذب و اطمينان به حافظه در زنان مبتلا به اختلال وسواس فکري/ عملي و
زنان بهنجار … نقش صفات شخصيت و سلامت روان شناختي در رضايت شغلي. …
بررسي هيجان خواهي در افراد مبتلا به اعتياد جنسي، اعتياد به محرك ها، اعتياد به …..
الگوي روابط ساختاري حمايت اجتماعي، راهبردهاي مقابله اي و استيگما بر افسردگي
زنان نابارور.
پنجمين کنگره ملي و دومين جشنواره خود مراقبتي آموزش بيمار :: مقالات …
– ذخیره شده
بررسي اثر آموزش رواني گروهي در پذيرش دارويي بيماران مبتلا به اختلال خلقي دو
قطبي: يک مطالعه … بررسي تاثير اجراي برنامه تحول سلامت بر رضايتمندي بيماران
مراجعه کننده در … اخلاق حرفه اي در ناباروري و توانمند سازي ارائه دهندگان خدمت دهندگان
… فرهنگي مرتبط با رفتار خودمراقبتي از سرطان پستان در زنان بالاي 40 سال شهر
تهران.
[PDF] مقایسه افسردگی و کیفیت زندگی زنان نابارور – مجله علمی دانشگاه علوم …
– ذخیره شده
1 مه 2013 … مقایسه افسردگی و کیفیت زندگی زنان نابارور، بارور و دارای سقط های مکرر …
فشارهاي. رواني يا. اختالالت رواني. گوناگون قرار. دهد . اين مطالعه به منظور م …. رضايت
آگاهانه براي مشارکت در پژوهش و عدم وجود … اي. در. دانشگاه. علوم. پزشكي. تهران، براي.
اين. آزمون. روايي. 83 …. به منظور بررسي تاثیر عاطفي، جنسي، فیزيك.
دکتر جعفر حسنی – مرکز مشاوره زندگی
– ذخیره شده
تهران: خيابان مفتح نرسيده به انقلاب، دانشگاه خوارزمي، ساختمان سميه، طبقه 8 گروه
روانشناسي باليني. …. بررسي سلامت روانشناختي بيماران مبتلا به سندرم رودهي
تحريکپذير، بيماران مبتلا …. نقش هوش هيجاني و طرحوارههاي هيجاني در رضايتمندي
زناشويي زنان. …. مقايسه بهداشت رواني گروهي از دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي
دانشگاه …
[PDF] دکتر شيخ الاسلام – دانشگاه شیراز
– ذخیره شده – مشابه
ﺑﺮرﺳـﻲ. راﺑﻄﻪ اﺑﻌﺎد ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺆﻟﻔـﻪ ﻫـﺎي. آن در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز، ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗـﺎزه
ﻫـﺎي … ﮋوﻫﺶ زﻧﺎن. ) ، ﺷﻤﺎره. ١ . ١٣. -. راﺿﯿﻪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼﻣﯽ، ﺳﺎره اﺣﻤﺪى. (. ١٣٩٠. ) راﺑﻄﻪ ﻫﻮش.
[PDF] ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ » دﮐﺘﺮ ﺑﻬﺰاد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ – مركز فوق تخصصي درمان ناباروري و …
– ذخیره شده
ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ زوﺟﯿﻦ ﻧﺎﺑﺎرور ﻣﺮاﺟﻌﻪ. ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﻮق … ﺑﺮرﺳﯽ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪي. زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زوﺟﯿﻦ
ﻧﺎﺑﺎرور. (. 1386. ) )3. ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﺪوﻣﺘﺮﯾﻮز ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺑﻦ.
ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از … ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺑﺎورﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ در ﺟﻮاﻧﺎن در ﺷﺮف ازدواج اﯾﺮاﻧﯽ و
ﻣﺎﻟﺰﯾﺎﯾﯽ؛ اراﺋ. ﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﺪاﺧﻠﻪ و … ﻮر ﺑﺪﻧﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎروري ﺑﺎ ﺗﺤﻮل رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺮدان ﺷﻬﺮ
ﺗﻬﺮان. 86(.
سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز
– ذخیره شده – مشابه
10, تاثیر درمان شناختی -رفتاری بر شدت درد و سلامت روانی بیماران زن مبتلا به
کمردرد مزمن مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی شهر تهران ….. 78, مقایسه رضایت
زناشویی و سلامت روانی و بررسی رابطه بین این دو متغیر در زنان شاغل شهرستان …
سازگاری زناشویی و نرخ باروری بر حسب علل ناباروری در زنان نابارور تحت درمان IVF
شهر …
[DOC] طرح‌های تحقیقاتی مرکز – TUMS Research Week
– ذخیره شده – مشابه
… پزشکي تهران. 2. بررسي مقايسه اي پانسمان هيدروكلوئيد و نانو ذرات نقره در روند
التيام زخم … بررسي ارتباط بين رفتارهاي مراقبتي دانشجويان دوره عرصه پرستاري
با رضايت بيماران. 5. … روان سنجي نسخه فارسي ابزار صلاحيت پرستاران باليني.
21.بررسي …. بررسي تأثير عصاره زعفران بر عملکرد جنسي زنان در سنين باروري.
9.
The first International Conference on Culture, psychopathology and …
– ذخیره شده
بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس زنان شهرستان گناوه
… مقایسه سبک های مقابله ای و امید به زندگی در زنان بارور و زنان نابارور شهرستان
بابل ….. جنسی، رضایت جنسی و سازگاری زناشویی در مردان و زنان متقاضی طلاق در
تهران.
مقالات – دانشگاه خاتم
– ذخیره شده – مشابه
مجموعه مقالات همايش نقش اطلاع رساني شغلي در بازار كار ، تهران ، 30-31 … بررسي
سلامت رواني كودكان خياباني ،چكيده مقالات همايشي امنيت اجتماعي ، اسفند ماه 1382;
بررسي … كودكان خياباني ،نماد آسيبهاي اجتماعي و محله اي ، چكيده مقالات همايش و
توسعة محله اي …. مقايسه رضايت زناشويي در زنان ختنه شده و نشده منطقه اورامانات
كرمانشاه، خلاصه …
فهرست پروپوزال های تصویب شده در جلسه مورخ ۹۵/۱۲/۲۱ و ۹۵/۱۲/۲۲ شورای
– ذخیره شده
12 مارس 2017 … پروپوزال آقای زاگرس حدادیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روان شناسی … با عنوان
«رابطه ارزش های بنیادی با سلامت روان و رضایت از زندگی در زنان شاغل» به …. عنوان «
بررسی عوامل مرتبط با نارضایتی اعضای تعاونی های مسکن تهران (مورد …. گروهی بر
میزان باروری وسازگاری زناشوئی در زنان نابارور» به راهنمایی آقای …
8 – … | مرکز ثبت کارآزمایی بالینی – جستجو
– ذخیره شده
بررسی تاثیر “مدل سکس به اندازه کافی خوب” بر روی صمیمیت و رضایت جنسی …
بررسی مقایسه ای تاثیر گروه همتا و برنامه آشناسازی بر میزان اضطراب بیماران …
تأثير آموزش گروهي والدين در زمينه اوتيسم بر سلامت روان والدين و كاهش مشكلات
مبتلا به اوتيسم …. در اين مطالعه 60 نفر از زنان ناباروري كه جهت درمان نازايي به
كلينيك نازايي …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *