دانلود کاملترین مبانی نظری موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها

Published on Author adminwebLeave a comment

مبانی نظری موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مبانی نظری موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها

مبانی نظری موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 6
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت

توضیحات کامل

مبانی نظری موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docشامل مبانی نظری و منابع

 

فهرست مطالب

 

شکل گیری موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها

اصول مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکت ها و منافع آن

منابعتوضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکتها و پارادایم تحقیقاتی …

توسط حساس یگانه – ‏2014
در این مقاله سعی شده است ابتدا با تشریح فرآیند تکاملی نسل های مسئولیت اجتماعی شرکتها، مروری برمفاهیم ، تعاریف آن داشته و همچنین، ابعاد مسئولیت اجتماعی و پایندگی شرکتها در حوزه گزارشگری و افشاء باتوجه به واژه های غالب در این مقوله ارائه گردد. سپس، رویکردها و نظریه های مختلف موجود همراه با مدلهایمفهومی حاکم بر ادبیات آن …

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و نظریه‌های حسابداری – برهان …

۵ بهمن ۱۳۹۳ – در این مقاله، شناسایی نظریه حسابداری مالی در مطالعات گزارشگری و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها با رویکرد نظریه اقتصاد سیاسی و نگرش اثباتی مورد توجه است تا بتوان مفید بودن این نظریه‌ها را در این … این موضوع به‌گونه‌ای مورد توجه قرار گرفت که امروزه نگرش‌ها، نظریه‌ها و مفاهیم زیادی برای آن شکل‌گرفته است.

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها و هزینه …

توسط حاجیها – ‏2015
در این مقاله رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سنجیده شده است. … مبانی نظری پژوهش. منظور از مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، پیوستگی و اتحاد میان فعالیت‌ها و ارزش‌های سازمان به گونه‌ای است که منافع کلیه ذی نفعان شامل سهامداران، مشتریان، کارکنان، سرمایه‌گذاران …

[PDF]ﭘﺮدازش ﻧﻈﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﻈﺮﯾﻪ داده ﺑﻨﯿ 3 – بهبود مدیریت

۲۰ مرداد ۱۳۹۳ – اﺻﻮل و ارزش ﻫﺎ. و. ﻋﻤ. ﺎًﻣﻮ. داراي ﻃﺒﯿﻌﺖ. داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ و اﺧﺘﯿﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻧﺘﻈﺎرات در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ …. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت روز. در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ. درآﻣﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎري روي آن. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮور ادﺑﯿﺎت …

[PDF]سنجش اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها با رویکرد استاندارد …

پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان آمادگی شرکت گاز استان مازندران جهت استقرار اصول استاندارد مسئولیت اجتماعی. )ایزو 26000( انجام شده است. به منظور … بــا توجــه بــه موضــوع مســئولیت پذیری شــرکت ها،. مســئله ی اصلــی تحقیــق حاضــر ….. و مبانی نظری، نسبت به تشكیل جلسات مشترك با مدیران. و کارشناسان مطلع نیز اقدام و سعی …

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و گزارشگری آن – حسابداری سلامت

توسط خواجوی – ‏2015 – ‏مقالات مرتبط
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش: در این مطالعه سعی شده است با استفاده از نظریه‌های موجود در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها علل، انگیزه‌ها و منافع گرایش به سوی اجرا و گزارشگری آن بیان شود. هم‌چنین، برخی از معایب گزارشگری سنتی در زمینه حسابداری مالی مطرح، پیشرفت‌های حاصل‌شده در زمینه گزارشگری اجتماعی و محیطی ارائه و …

PMD46-مسئولیت پذیری اجتماعی- مبانی و چارچوب نظری …

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی. … با این وجود مسئولیت اجتماعی یک عمل فداکاری و ایثار صرف برای دیگران نیست، بلکه به خصوص در یک برنامه کاری بلند مدت، روشی برای سعادت مندی جامعه و شرکت ها است(فالت 2007). علاوه بر این، فردریک به صورت خلاصه معنی …

[PDF]مسئولیت اجتماعی شرکت ها نظریه های حسابداری – جامعه …

اثباتــی، نمونه ای از پارادایم نظریه های اســتقرایی اســت. از. نیمه ی دوم قرن 20، بحث های طوالنی در زمینه ی مســئولیت. اجتماعی شــرکت ها مطرح شده اســت. در سال 1953، بوئن. کتاب “مسئولیت پذیری اجتماعی تجّار” را نوشت و سپس این. مفهوم از مسئولیت اجتماعی کسب وکار به مسئولیت اجتماعی. شرکت ها تغییر یافت. این موضوع به گونه ای …

تأثیرمسئولیت‌پذیری اجتماعی و تنوع‌پذیری محصولات بر …

شرکت‌ها برای رفع نیاز چندگانه مشتریان خود به تنوّع روی آورده‌اند تا با حفظ مشتریان خود، عملکرد و سودآوری شرکت را افزایش دهند. از سوی دیگر برای آن‌که بتوانند حضوری موّفق در جامعه داشته باشند درصدد آن هستند تا مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی را به بهترین شکل ممکن اجرا کنند تا با …

[PDF]پذیری اجتماعی مسئولیت ، های اخالقی ایدئولوژی ها عدم تقارن …

توسط جبارزاده کنگر لویی – ‏2016
مسئولیت. پذيری اجتماعی شرکت، ايده. لوژی. های اخالقی و عدم تقارن اطالعاتی وجود دارد؟ جواب اين سوال. عالوه بر اغنای. ادبیات مربوط به تاثیر مسئولیت. های اجتماعی و اخالق در کیفیت گزارشگری مالی می تواند. خوانندگان را به سمت اين موضوع سوق دهد . در. ادامه. ساختار. اين. تحقیق. به. اين. صورت. است. : در. بخش. دوم. مبانی. نظری. و. پیشینه.

[PDF]های پذیرفته شده اجتماعی با عملکرد مالی شرکت رابطه …

توسط معین الدین – ‏2013
۱۰ آذر ۱۳۹۲ – مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی در شرکت. های پذيرفته شده در بورس اوراق بهدادار تهدران. بپردازد. مبانی نظری پژوهش. مسئولیت اجتماعی شرکت. طرح بحث مسئولیت اجتماعی به طور ملموس به زمان آدام اسمیت يعنی ا. واخر قرن هجدهم. بر می. گردد. وی به موضوع ارتقاء رفاه عمومی پرداخت و معتقد بود کوشش کارآفرينان رقیب.

[PDF]ﻋﺪم ﺗﻘﺎرن ﺑﺮ ﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗ – پرتال جامع علوم …

۲۴ مهر ۱۳۹۵ – ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﯽ. (. CSR. ) داﺷﺘﻪ .اﻧﺪ. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ. راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. و. ﻋﺪم. ﺗﻘﺎرن اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ. ،. در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. در. ﺳﺎل. 1391 ….. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. 24[. ]. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻫﺎي. ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن: ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف. آن. ﻫﺎ. دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ. رﺿﺎﯾﺖ.

[PDF]های‌مسئولیت‌اجتماعی‌تولیدکنندگان‌کاالهای‌ شناسايی‌الزام مص

و اهمیت روزافزون این موضوع در دنیای مدرن بازاریابی، پژوهش. حاضر بر آن است تا با. به. کارگیری. رویکردهای کیفی. ،. عناصر مرتبط با مسئولیت اجتماعی را از. مبانی نظری. موضوع. و فعالیت شرکت. های فعال در این حوزه شناسایی کرده و چارچوبی از این. فعالیت. ها. را. به. گونه. ای. ارائه کند تا شرکت. های مربوطه بتوانند با شناسایی ابعاد و.

[PDF]فصلنامه حسابداري مالي/ سال اول/ شماره1/ بهار88 … – فصلنامه …

واژه ها. ی کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، حاکمیت شرکتی، تئوری مشروعیت. -1. مقدمه. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی. 9. و افشا گرهای مرتبط با آن عامل ضروری یست … مبانی نظری پژوهش. مبانی نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمی. ت شرکتی مطرح شده است. که هر یک. از آن ها با استفاده از واژگان مختلف زمینه علمی خاص و به …

[PDF]بررسی ارتباط بین افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکت‌‌ها …

سوالی که مطرح می. شود این است که، آیا. افشای. شاخص. های مسئولیت اجتماعی منجر به ایجاد رقابت بین شرکت. های فعال در بازار می. شود؟ لذ. ،ا. در این پژوهش، به بررسی ارتباط بین سطح. افشای. مسئولیت اجتماعی شرکت. ها و رقابت د. ر. بازار محصول پرداخته می. شود. -2. مبانی نظری و پیشینه. ی پژوهش. امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت با.

[PDF]اصل مقاله – دانش حسابداری

توسط برزگر – ‏2016 – ‏مقالات مرتبط
754. / مطالعۀ رابطۀ سطح افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سود در… مبانی نظری. مسئولیت اجتماعی. شرکت. ها. اغلب. دانشگاهیان. مقول. ۀ. مسئول. تی. اجتماع. ی … پاسخگو. باشند . .4. تئور. ی. مشروع. تی. : این تئوری مبتنی بر این فرض است که. سازمان. بها. ه. طور. مستمر. به. دنبال. اطمینان. از. این. موضوع. هستند. که. فعالیت. یها. شان.

تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتماعی و …

مبانی نظری پژوهش، به روش مطالعه کتابخانهای و دادههای آن، به وسیله نمونهگیری تصادفی و با پرسشنامه محقق ساخته، تدوین شده است و پایایی کلی 978 درصد بدست آمده است. جامعه آماری هدف این پژوهش، در بردارنده مدیران و مشتریان اصلی شرکت های منتخب صنایع غذایی استان خوزستان است .نمونه پژوهش شامل540 نفراز مدیران و مشتریان است …

[PDF]ﻣﺒﺘﻨﯽ دﯾﺪﮔﺎه :ﻫﺎ ﺛﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﻮآوري در ﺑﻨ – فصلنامه علوم …

ﻮآوري اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. در ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺪﯾﺮان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ راﻫﺒﺮدي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﻄﻮف. داﺷﺘ. اﻧﺪﻪ . ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﮕﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﮐﻪ ﺑﻪ … ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﻮآوري در ﺑﻨﮕﺎه. :ﻫﺎ. دﯾﺪﮔﺎه. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ. 51. ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. (. ﻣﺎﻧﻨﺪ. : ﻓﻌﺎﻟ. ﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﮔﺮوه. ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ. United. Way. (). McWilliams, Siegel …

[PDF]ها و اجزای های مسئولیت اجتماعی شرکت بررسی رابطه بین …

مورد از جدیدترین تحقیقات صورت گرفته پیرامون مسئو. لیت اجتماعی. شرکت. ها، به تشریح رابطه بین. شاخص. های این مهم و اجزای عملکرد مالی. 2. در شرکت. های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. تهران پرداخته است. در ادامه، ساختار پژوهش به شکل زیر خواهد بود. بخش دوم به مبانی نظری و. جدیدترین تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش اختصاص.

پژوهش های مسئولیت اجتماعی در خارج از کشور – سازمان خدمات …

به گفته وی مسئولیت پذیری اجتماعی و موضوع اخلاقیات شرایطی را فراهم می آورند تا توجه قابل ملاحظه ای به سازمان ها بشود. لئونارد و مک آدام نیز … در رویکرد هنجاری، پاسخ گویی به ذینفعان سازمانی ذاتاً مطلوب و امری مبتنی بر اصول اخلاق است. در این حالت، … آنگاه اکرمن گفتگو درباره مسئولیت اجتماعی را رها کرد و به موضوع رفتار پرداخت.

[PDF]ارائه ی مؤلفه ها و شاخص های بُعد اجتماعی مسؤولیت شرکت ها و …

ها و استانداردهای موجود. مس. ؤ. ولیت اجتماعی شرکت. ها در تحقیقات مختلف و. پژوهش. های. نظری موضوع و در نظر. گرفتن شرایط محیطی شرکت. های ایران و نظر. های. خبرگان، م. ؤ. لفه. ها و شاخص. های افشا. ی. بعد اجتماعی مس. ؤ. ولیت شرکت. ها در گزارش. های. ساالنه را ارائه و وضعیت موجود آن را. مورد بررسی قراردهد. این تحقیق و نتایج حاصل از آن می.

مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات …

با توجه به موضوع بحث ابتدا لازم است شخص حقوقی را تعریف نموده و سپس با تعریف مسئولیت کیفری ، شرایط تحقق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و آثار این مسئولیت را مورد ….. آمریکا : در حقوق جزای آمریکا بخاطر پیچیدگی بیشتر حیات اجتماعی ، شرکت های بزرگ صنعتی و تجارتی نفوذ و اهمیت فوق العاده ای به دست آورده اند .

بررسی رابطه مسئولیت پذیری کارکنان شرکت با عملکرد …

موضوع : مسئولیت پذیری اجتماعی کارمندان (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی ) کارشناسی ارشد M.A گرایش : مالی قیمت : 10000 تومان. … فصل دوم: بررسی ادبیات و پیشینه موضوع. 11. مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی ……………13 … 2-1-10 چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی سازمان 38. 2-1-11مسئولیت اجتماعی فردی …

[PDF]اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣ – فصلنامه انتظام …

توسط پوراسدی – ‏2016
ﯽ. اﻧﺘﻈﺎﻣ. ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري ﻣﺮدم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت. اﺳﺖ (ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ زاده، ﻣﻮﺳﻮي،. 1390 :1 .(. ﻣﻮﺿﻮع. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ. ﻧﺴﺒﺖ. ﺑﻪ. ﺷﻬﺮوﻧﺪان. و. ﻋﺎﻣﻪ. ﻣﺮدم. از … آن در دﻧﯿﺎي ﻣﺘﺤﻮل و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ، ﺣﺎل اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮي ﺑﺮ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. اراﺋﻪ. ﺧﺪﻣﺎت. اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ دارﻧﺪ؟ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. 2500. ﺳﺎل. ﭘﯿﺶ،. اوﻟﯿﻦ.

[PDF]بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی با نقش …

مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی در شعب بانک ملت شهرستان ساری بپردازیم ، همچنین در این پژوهش نقش میانجی. رضایت مشتری ، شهرت و مزی. ت رقابتی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مبانی نظری و پیشینه پژوهش. مسئولیت …. روش انتخاب نمونه های آماری در این پژوهش، با توجه به موضوع وماهیت آن، روش نمونه گیری تصادفی.

مقاله اثرات خط مشی اجباری مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر …

۱۵ دی ۱۳۹۴ – یافته‌ها: شواهد تجربی نشان می‌دهد که خط‌مشی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به تبع سیاست‌های اجباری دولت می‌تواند برای القای گزارشگری مالی کفایت کند. … ترجمه” برای مشاهده مجموعه پایان نامه های حسابداری به “پایان نامه حسابداری” و همچنین جهت مشاهده فصول دوم پایان نامه های حسابداری که شامل مبانی نظری و پیشینه پایان نامه …

[PDF]ها و هزینه سرمایه ضمنی آنها تبیین رابطه بین مسئولیت …

مسئولیت اجتماعی ارائه و از دیدگاه نظریه ذینفعان، نظریه سیاسی و نظریه نمایندگی نیز مورد. بررسی قرار …. تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت. ها و هزینه سرمایه ضمنی آنها. 111. نظریه. اقتصاد س. یاسی. به. عنوان ﭼارﭼوب اقتصاد. ی،. س. یاسی. و اجتماع. ی. تعر. یف. گرد. یده. ک ….. آوری مبانی نظری موضوع تحقیق، از روش کتابخانه.

[PDF]بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ویژه برند …

۲ خرداد ۱۳۹۴ – ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﻤﺮاﻫﺎن. آن. ﻫﺎ. ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺮ ارزش وﯾـﮋه ﺑﺮﻧـﺪ. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺑ؛. ﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ. اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ. « ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ار. زش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ. ﺗـﺄﺛﯿﺮ. ﻣـﯽ. ﮔـﺬارد. »؟ در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮد . « ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. » ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺿﻮع. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ.

مسئولیت اجتماعی شرکت – رسا تسیس

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت. جهت دانلود پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت تعداد 700 نتیجه در سایت یافت گردید که می توانید از این پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی و گزارش های سمینار تحقیقات و مقالات خود بهره ببرید: 1 · 2 · 3 … 30 …

[PDF]بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی …

سال چهاردهم شماره 57 زمستان 93. بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 150. واقعی با توجه به پژوهش کیم، پارك و ویر)2012( انتخاب شده است]14[. 3- مبانی نظری پژوهش. در سال های اخیر و به ویژه در نتیجه رسوایی های مالی، توجه روزافزونی به موضوع کیفیت سود شده.

مقاله بیس بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر افزایش …

نظریات و نگرش‌های مربوط به مسئولیت اجتماعی موسسات وشرکت ها، سابقه چندانی ندارند ،اولین بار دراوایل دهه‌یبیست میلادی مطرح شد، ولی به ‌دلیل رکود اقتصادی و جنگ جهانی دوم، نتوانست به‌عنوان یک موضوع جدیتادهه‌ی پنجاه میان رهبران کسب وکار جایگاهی بیابد. اما فرانک آبرامز رئیس هیات مدیره شرکت استاندارد اویل نیوجرسی مقاله‌ای …

مسئولیت اجتماعی شرکت، بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و …

در اینجا قصد داریم شما را با یک مقاله بیس جدید و لاتین در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت، بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و قصد ترک شغل آشنا کنیم. … باشگاه دانشجویان مدیریت برای همراهی و همیاری شما کاربران گرامی در پژوهش، فایل های (مقاله بیس، پک مقالات، پایان نامه و کتاب) مرتبط با موضوع مسئولیت اجتماعی سازمانی، قصد ترک …

تبیین ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و تأثیرآن …

توسط موسوی – ‏2016
هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر و تبیین الگوی گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تأثیر ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام است. برای دستیابی به این هدف، با بکارگیری ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی مبتنی بر نظریه کارول، شاخص هایی برای ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی، محیطی و …

[PDF]CSR_4.pdf – شرکت ملی صنایع پتروشیمی

۲۸ تیر ۱۳۹۶ – نظریه ذینفعان از این استدلال استفاده می کند که علاوه بر سهامداران ، بسیاری از افراد و گروه های دیگر. نیز در شرکت … مسئولیت اجتماعی شرکتها، موضوع داغ در سالهای اخیر در سطح جهان بوده است تا آنجا که سازمانهای … در این راستا هر چه شرکتهای بزرگ نسبت به اصول اخلاقی و زیست محیطی خود حساس تر و آگاه تر. شوند.

[PDF]مبانی‌و‌چارچوب‌ گزارشگری‌اجتماعی ماهیت،‌محتوا … – دانشگاه …

توسط باقرپور ولاشانی – ‏2011
با توجه به نقش و اهمیت. باالی افشای مسئولیت های اجتماعی سازمان ها و شرکت ها، در این مقاله قصد داریم … اجتماعی. طی سال های اخیر موضوع مسئولیت. اجتماعی س ازمان ها و شرکت ها به یکی. از رایج ترین موضوع ات محافل علمی. )2009 ،Yeung و Ramasamy(. و دنی ای کس ب وکار )Zu و Sony، ….. نظریه های حسابداری )از جمله. نظری ه ی …

[PDF]ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼق ﮐﺎر در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ

توسط ابزری – ‏2007 – ‏مقالات مرتبط
۱۴ شهریور ۱۳۸۵ – ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿ. ﻔﯿـﺖ ﻗﺮاﺑـﺖ. زﯾﺎدی دارد . دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ. ﻫـﺎی. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. ای. ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ … ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺧﻼق ﮐﺎر در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮﯾﻦ. 7. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻫـﺮ د. و ﻣﻮﺿـﻮع،. دﻻﯾﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ دو وﺟﻮد دار. :ﻧﺪ.

پایان نامه بررسی مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی …

دانلود پایان نامه کارشناسی / ارشد : بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت – شامل : چکیده فارسی ، فهرست مطالب ، منابع و…

[PDF]ﻫﺎ: ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻧ – فصلنامه اخلاق در …

ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺮ ذﯾﻨﻔﻌـﺎن. 4. ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﯽ. ﮔـﺮدد ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﺎن. ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﺑﯿـﺎن. (ﻣﻘﺎﻟﮥ ﭘﮋوﻫﺸﯽ). ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻮع ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺮ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻧﮏ. ﻫﺎ: روﯾﮑﺮد اﺧﻼﻗﯽ …. ﺑﻮدﻧـﺪ و ﺻـﻨﺎﯾﻊ. ﺑﺰرگ روز ﺑﻪ روز ﻗﻮي. ﺗﺮ. ﻣـﯽ. ﺷـﺪﻧﺪ، ﺗﻮﺟـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺿـﺮورت. ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ . در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن، ﻓـﺮدي ﮐـﻪ. ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﭘﺬﯾﺮ. ي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧـﺖ، در. 2 …

[PDF]بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و قیمت بازار …

ها موثر باشد؟ لذا، هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین. سطح افشاء مسئولیت اجتماعی شرکت. و قیمت بازار سهام شرکت می باش .د .3. مبانی نظری و پیشینه. ی تحقیق …. های مختلف ذینفع در سازمان و. تغییر درک عموم جامعه با دور ساختن توجه آن. ها از موضوعی که با عث نگرانی افراد می. شود و جلب توجه آن. ها به. سایر موضوعات است. ) دیگان. 1.

سرمایه گذاری خارجی در ایران – مسئولیت اجتماعی شرکتها

سرمایه گذاری خارجی در ایران – مسئولیت اجتماعی شرکتها – اقتصاد سیاسی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها. … در حاليكه در چند سال اخير كانون توجه بحث شهروندي شركت ها بر روي موضوع كسب و كار بوده است ، در همين اواخز كانون توجه به رابطه بين سیاستگذاری عمومی و شهروندي شركت ها معطوف شده است. رشد جنبش شهروندي شركت ها منجر به …

اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي

۲۱ بهمن ۱۳۸۹ – اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان علي‌نقي اميري* / محمد همتي** / مهدي مبيني*** چکيده يکي از عمده‌ترين دغدغه‌هاي مديران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگي ايجاد بسترهاي مناسب براي عوامل انساني شاغل در تمام حرفه‌هاست تا آنها با حس مسئوليت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفة خود بپردازند و اصول اخلاقي حاکم بر شغل و حرفة …

[PDF]نقش هویت تیمی و هویت سازمانی بر عملکرد شغلی و مسئولیت …

توسط قاسم زاده – ‏2014
۲۱ مهر ۱۳۹۳ – نزدیک. بین. هویت. سازمانی. و. مسائل. و. موضوع. های. سازمانی. باعث. می. شود. که. افراد. احساس. وحدت. و. انسجام. و. پیوستگی. نسبت. به سازمان. داشته. باشند. و. خود …. میانجی هویت سازمانی. در روابط هویت تیمی با عملکرد. شغلی و مسئولیت اجتماعی. صورت. می. گیرد . مبانی نظری. هویت سازمانی. 1. از جمله. نگرش. ها. ی کارکنان …

مقالات/نقش مسئولیت اجتماعی سازمان ها در رعایت و ارتقاء حقوق …

(الوانی، مهدی و قاسمی، احمد، 1377 : 324 ).با توجه به موارد فوق مقاله حاضر با هدف ارتقاء حقوق شهروندی به موضوع ارتباط بین مسئولیت اجتماعی سازمانها و حقوق شهروندی می پردازد و در انتها پیشنهاد هایی را ارائه می کند. 2- مبانی نظری. به طور خلاصه دو مبناء را برای حقوق شهروندی در غرب بیان می کنند.یک دیدگاه مبتنی بر جمهوری گرایی و دیگری …

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – ترجمه فا

جدیدترین مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه : دانلود رایگان مقاله انگلیسی و نمونه ترجمه + خرید ترجمه آماده تایپ شده با فرمت ورد رشته های مدیریتی. … ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد رقابتی در SME های اسپانیایی: شواهد تجربی از دیدگاه سهامداران (نشریه الزویر) Relationship between corporate social responsibility and …

بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی باشگاه ها با رضایتمندی …

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی باشگاه های لیگ برتر فوتبال با رضایتمندی تماشاگران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش …. فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 2 – 1 : مقدمه … … 2 – 3 : دلایل اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت ها …

[PDF]بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی ادراک شده بر دلسوزی در کار …

نظریـه رویدادهـای احساسـی کـه رویدادهـای سـازمانی را بـه عنوان علـل تقریبی … 1- مسئولیت اجتماعی. 1-1 مفهوم مسئولیت اجتماعی. موضـوع و مفهـوم مسـئولیت اجتماعـی شـرکت ها در چنـد سـال اخیـر بـا توجـه. بـه رشـد سـازمان های غیردولتـی، جنبش هـای اعتراضـی علیـه … بـر اصـول و ارزش هـا، در هـر دو فرآیندهـا و عملیـات و در تعامـل بـا سـایر فعـاالن.

[PDF]اصل مقاله (6259 K) – پژوهشهای بیمه ای

اغلب شرکتها. دریافتهاند که بقا و حیات آنها به جای آنکه در گرو مشتریان راضی باشد، در. گرو داشتن مشتریان وفادار است. این امر، خود نکتهای کلیدی در دنباله داری. فعالیت …. اتحادیه اروپا (۲۰۰۱) در تعریفی دیگر مسئولیت اجتماعی سازمان. را مفهومی … امری حیاتی و از موضوعات نظری و تجربی بسیار مهم برای اکثر بازاریابان. 1.Topfer. 2.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺳﺎﻧﻪ – توسعه اجتماعی

توسط بیابانی – ‏2015
۱۴ تیر ۱۳۹۴ – ﻧﻈﺮﯾﻪ. ي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﮑﻞ. ﮔﯿﺮي ﺧﻮد را ﻣﺮﻫﻮن ﯾﮏ اﻗﺪام،. ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آزادي ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ. داﻧﺪ. اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن. اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ در ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺟﺎﻣﻌﻪ … ﻫﺎ. و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ و ﻧﻬﺎد. ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ. ي. ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ،. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﻧﻬﺎ را ﮔﻮش. زد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را در ﺑﻌﻀﯽ. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺮ. اﯾﻦ اﺳﺎس رﺳﺎﻧﻪ.

[PDF]طی چرخه عمر در اجتماعی های مسئولیت و سهام بازده بین رابطه …

در آن. فعالیت. می. کند،. انجام. دهد . مسؤولیت. پذیری. اجتماعی. سازمان. ها. به. بررسی. این موضوع. می پردازد. که. عملکرد. یک. سازمان. از. نظر. تأثیر. آن. بر. جامعه. و. همچنین …. بازده سهام و. مسئولیت های اجتماعی طی. چرخه عمر در. شرکت. ها. ی ….. /. 878. روش. جمع آوری. داده. های تحقیق. در. این. تحقیق. بخشی. که. برای. تدوین. مبانی. نظری. بوده. است.

[PPT]مدل مسئولیت اجتماعی کارول

کارکردها و مفاهیم حسابداری اجتماعی. تئوریهای تاثیر گذار برعلت وانگیزه افشای مسائل اجتماعی. نظریه های اساسی در مورد گزارشگری وافشاگری اجتماعی. انواع گزارشگری اجتماعی. مزايای و مشکلات سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي مدل هاي مسئولیت اجتماعی سازمان ها. 3. زمانی تصور بر این بود که سازمانها و تولید کنندگان صرفاً در …

شفافیت گزارشگری مالی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات …

دراین مقاله به معرفی یکی از جدیدترین سیستم ها و روش های گزارشگری در عصر حاضر تحت عنوان گزارشگری مالی اینترنتی پرداخته می شود. گزارشگری مالی اینترنتی به استفاده از وب سایت شرکت ها به منظور انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد مالی آن ها دلالت دارد. بر این اساس، ویژگی ها، تعاریف، مزایا و محدودیت های این سیستم جدید …

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها – روزنامه صمت

۴ اسفند ۱۳۹۳ – مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در سال‌های اخیر به موضوع داغی در سطح جهان تبدیل شده و حتی سازمان‌های جهانی جامعه اروپایی، به‌ویژه سازمان ملل در این زمینه فعالیت کرده‌اند. در آغاز تعریفی از ذی‌نفعان و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها داشته باشید. نظریه ذی‌نفعان از این استدلال استفاده می‌کند که علاوه بر کسانی که در شرکت مفروض …

طراحي الگوي جامع تدوين منشور اخلاقي و مسئوليت اجتماعي …

اهميت اين موضوع به‌گونه‌اي است كه مباحث مربوط به اخلاقيات و ارتباط آن با مديريت منابع انساني (HRM) موضوع مورد بحث مقالات و تحقيقاتي متعدد بوده و در اين ارتباط، سمينارها و كنفرانس‌هاي متعددي در كشورهاي مختلف برگزار شده است. مباحث مطروحه در اين حوزه را مي‌توان در چند دسته طبقه‌بندي كرد. اول اينكه تفاوت اخلاقيات1، اصول اخلاقي2 …

[PDF]گزارش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت همایش – سومین همایش …

کارشناسان صنعت نفت و صاحبنظران و عالقمندان موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت برگزار. گردید. همـایش مذکور،. توسط. حوزه مشاور. اجتماعی. وزیر. نفت. از. سال. 4931 …. مسئولیت اجتمـاعی شـرکت )مفاهیـم، نظریـه. ها، گرایـش. (ها. •. نگرش. ها و تجربه. های به مفهوم مسئـولیت اجتمـاعی در ایران. •. مسئـولیت اجتمـاعی شـرکت و توسعه پایدار.

ایدئولوژی‌های اخلاقی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عدم تقارن …

توسط جبارزاده کنگر لویی – ‏2016
ادبیات نظری نشان میدهد موضوع تحقیق در خصوص ارتباط بین اخلاق و مسئولیت اجتماعی شرکت طی سالهای گذشته بسیار مورد توجه بوده است. …. همچنین جهت گردآوری دادهها در خصوص تبیین مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانهای و مطالعات اسنادی، و بررسی صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتها که نزد کتابخانه سازمان بورس تهران …

[PDF]ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ

89. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ … /. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎي. ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺮ وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺰﯾـﺖ. ﻫـﺎي ﮐـﺎرﮐﺮدي ﺑﺮﻧـﺪ و. ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎر را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺴﻨﺠﺪ . اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و. ﭘﯿﺸﯿﻨ. ﮥ. ﭘﮋوﻫﺶ در. راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﭼﺮﯾﮑﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، وﻓﺎداري ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺰﯾﺖ ﮐﺎرﮐﺮدي. ﺑﺮﻧﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎر. ﺑﻪ. دﻧﺒﺎل. ﻓﺮﺿﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ دﻧﺒﺎل. ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﭘـﺲ از آن ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ.

پایان نامه پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی سازمان | آربیتا …

۵ اسفند ۱۳۹۵ – فایل مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع مسئولیت پذیری … مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی سازمان – پروپوزال مدیریت. موضوعات. …. مبانی نظری و پیشینه به روز (تا آخر سال 94) مسئولیت اجتماعی و مبانی نظری و پیشینه تامین مالی و محدودیت تامین مالی برگرفته از پایان نامه ها و نشریات …

همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها – باهمایش

کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی; 17 خرداد ماه 1397; محورهای همایش : ….. حوزه اقتصاد و مدیریت نفت و گاز: • مبانی و نظریه ها: • نفت و گاز و توسعه اقتصادی • نفت وگاز و جغرافیای اقتصادی سیاسی • برنامه ریزی برای آینده نفت و گاز • و . …… اخلاق و تجارت مسئولیت اجتماعی شرکت

اجتماعی پذیری مسئولیت بین رابطه بررسی شرکت ها و …

مبانی نظری پژوهش منظور از مسئولیت اجتماعی شرکتها ، پیوستگی و اتحاد میان فعالیتها و ارزشهای سازمان به گونهای است که منافع کلیه ذی نفعان شامل سهامداران‪‬ …. با موضوع تأثیر مسئولیت پذيری اجتماعی بر هزينه سرمايه شرکتها به بررسی روابط بین مسئولیت پذيری اجتماعی و عملکرد مالی شرکتها پرداخته آنها در نهايت به اين …

[PDF]اینجا – سازمان بنادر و دریانوردی

۱۰ تبیین امر مسئولیت اجتماعی در سازمانها و شرکت های دریامحور. 10. هدف اصلی ما ارایه شناختی جامع از موضوع مسوولیت پذیری اجتماعی سازمانی،. بیان نظری و رهنمودها و راهبردهای آن و جایگاه آن در سیاستگذاری اجتماعی و برنامه. استراتژیک سازمان، شرکت ها، نهادها و بنگاه های اقتصادی فعال در زیربخش حمل و. نقل دریایی، امور دریایی و بندری و …

[PDF]) سازماني ( هاي اعتماد نهادي مفاهيم و مدل ، ملي بر مباني نظري أت

ملي بر مباني نظري. ،. مفاهيم و مدل. هاي اعتماد نهادي. ) سازماني. (. سيد مهدي الواني. *. سيدصمد حسيني. **. چكيده. اعتماد شاخصی از سرمای. ة. اجتماعی است که تبادل اجتماعی را … از مسئولیت دیده می. شود . از این رو. موفقیت سازمان. های امروزی. در گرو اعتمادسازی است . در این راستا. ،. به فراخور موضوع. ،. جهت ارتقای احساس اعتماد مخاطبان به سازمان که.

تحقیق عوامل رافع مسئولیت در جنون – آپارات

▶ 0:13

۲ روز پیش
http://ampf.ir/ap/17783     تلگرام: @ampf_ir     عوامل رافع مسئولیت حقوقی، رافع مسئولیت در جنون، تحقیق پیرامون رفع مسئولیت جنونی، تحقیق مسئولیت جزایی در جنون، عوامل رفع …

[PDF]بررسی عوامل مؤثر بر اجرای حسابداري محیط زیست – پژوهشنامه …

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ – هدف پژوهش حاضر، بررسی مبانی نظری مورد نیاز برای اجرای حسابداری محیط زیست در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق. بهادار تهران و عوامل مؤثر بر آن …. بی حدِّ مواد آالینده در محیط زیست، امروزه موضوع حفاظت از. محیط زیست، توجه جدی …. جاری به ایفای مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی. روی آورده اند، مدیران بنگاه ها، …

[PDF]حسابداری مسئولیت اجتماعی

شمسی در فصلنامه بررسی های حسابداری دانشگاه تهران با مقاله هایی بنام تئوری حسابداری اجتماعی مطرح. شد. ) عسگری. ، محمدرضا،. 1831. (. مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی. در ابتدا مفهوم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی و تئوریهای مربوطه تشریح میگردد: هر وجهی از کسب وکار دارای یک بعد اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی شرکتها،.

منشور مسئولیت اجتماعی – وزارت راه و شهرسازی

منشور مسئولیت اجتماعی وزارت راه و شهرسازی، شركت‌ها و سازمان‌هاي تابعه. مقدمه: تحقق توسعه‌ی پایدار مستلزم پایبندی عمومی به اصول هدايت و مداخله‌ی مسئولانه در اجتماع و محیط زیست است. وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک شهروند سازمانی، به اهمیت آثار و پیامدهای اقدامات خود در اجتماعات انسانی و محیط زیست آگاه بوده و به موجب منشور حاضر …

[PDF]بررسي رابطه بین روش هاي تربیتي مادران با مسئولیت …

منطقی با خودمدیریتي، قانونمندي، امانت داري، وظیفه شناســي و سازمان یافتگي همبستگي. مثبت معنا داري مشاهده … یابند برخوردار بودند. روش های تربیتی، مادران، مسئولیت پذیري، دانش آموزان پسر، آموزه های تربیت واژگان کليدی: ….. فرزندپروری با متغیرهای متفاوت از مسئولیت پذیری )آن هم با مبانی نظری متفاوت از. مبانی نظری تعلیم و …

دومین کنفرانس بین المللی هلدینگ وگروه شرکت ها – اکسبیز

مبانی نظری رویکردها و مدلهای نوین در حوزه اجرای سازوکارهای حاکمیتی شرکتی در هلدینگ ها – بکارگیری رویکردهای نوین در استقرار ساختار مدیریتی بالاخص مدیریت ریسک ، طراحی و پیاده سازی نظام جامع روابط سرمایه گذاران در هلدینگ های فعال در بازار سرمایه – ساختارهای سازمانی اثر بخش در هلدینگ ها – مسئولیت اجتماعی در شرکتهای …

[DOC]بهره وری نیروی انسانی – مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

3- عوامل اجتماعي: 13. ب- عوامل درون سازماني: 13. 1-نيروي انساني: 13. 2- فضاي سازمان: 13. 3- حقوق و دستمزد: 13. 4- آموزش كاركنان: 13. 5- تكنولوژي: 14. 6- تشويق و پاداش: … در یک تعریف نسبتاً جامع، عملکرد عبارت است از کارآیی و اثر بخشی در وظایف محوله و بعضی داده های شخصی نظیر حادثه آفرینی، تأخیر در حضور بر سر کار، غیبت و …

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها – راسخون

۲۲ آبان ۱۳۹۳ – شرکت ها در سال های آغازین سده بیست و یکم درگیر جدی ناشی از تحولات نظری و رقابت های سخت بر سر استفاده از کمیاب شده اند ( یاریف، 2005، 230) . در این شرایط بر سر مسئولیت های اجتماعی آنها چه می آید؟ آیا در این شرایط رقابتی که ممکن است از دست دادن فرصت های سودآوری، به شکست منجر شود، به میان کشیدن موضوع …

[PDF]ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﯿ ﺑﺮﻧﺪ ﺑ ﮋهﯾ ﺑﺮ ارزش و ﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋ ﺖﯿ ﻣﺴﺌﻮﻟ ﺮ ﯿﺗﺄ

۲ خرداد ۱۳۹۴ – ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﻫﻤﺮاﻫﺎن. آن. ﻫﺎ. ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑـﺮ ارزش وﯾـﮋه ﺑﺮﻧـﺪ. ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎ. ﺗﺄﺛﯿﺮ. ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ. ﺑ؛. ﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺻﻠﯽ. اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ. « ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ار. زش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ. ﺗـﺄﺛﯿﺮ. ﻣـﯽ. ﮔـﺬارد. »؟ در اداﻣـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻪ. ﻣﯽ. ﺷﻮد . « ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. » ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﺿﻮع. ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ.

[PDF]اصل مقاله (824 K) – پژوهشنامه مدیریت اجرایی

توسط ضیاء – ‏2016
سازی دانش و اختراعات، ظهور کارآفرینان دانشگاهی و ایجاد شرکت های انشعابی …. با بررسی جامع مبانی نظری و ادبیات موضوع اینطور می توان نتیجه گرفت که اکثر … مسئولیت پذیری اجتماعی. ارزش های اجتماعی. حمایت دولت. شکل شماره ی ۱- چارچوب مفهومی تحقیق. بر اساس مطالب فوق وچارچوب مفهومی تحقیق حاضر، فرضیه های تحقیق در.

[PDF]ﺟﺰوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ. : ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد ارزش از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ. ﻓﺮدي از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ . ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ. : ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻓﺮدي اﺳﺖ داراي اﯾﺪه و ﻓﮑﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي و. ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻪ. ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﺎﻟﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﯿﺜﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻣﯽ. دﻫﺪ . ﺧﻼﻗﯿﺖ. :. ﺑﺮاي ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺴﯿﺎري ﺷﺪه از ﺟﻤﻠﻪ. : -. ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻠﻖ ﮐﺮدن.

مسئولیت اجتماعی شرکتی و مصادیق موفق آن (قسمت آخر) | …

۱۹ آبان ۱۳۹۵ – در نتیجه انگیزه و تعلق خاطر کارکنان به شرکت در اثر افزايش آگاهی آنان در مورد اهمیت دادن شرکت فیلیپس به موضوع سلامت و تندرستی جامعه، ارتقای قابل ملاحظه ای … در مقاله حاضر تلاش گرديد ضمن مرور مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها از ديدگاه صاحب نظران مختلف به نظريه کارول تاکید نموده و اصول ارائه شده ی وی را در …

دانلود ترجمه مقاله مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی – فرداپیپر

۱۳ شهریور ۱۳۹۴ – چکیده – هدف این مطالعه تجربی – نظری، بررسی رابطه دوطرفه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی در شرکت های ثبت شده اسپانیایی است. یک چارچوب نظری کامل بر مبنای آژانس، مدیریت، منابع وابسته و تئوری های سرمایه داری، مبانی این مدل تئوریک را ارائه داده است. سهم اصلی این مقاله مربوط به استفاده از یک …

[PDF]نقش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی سازمان ها، عامل اساسی بقای هر سازمانی است که توجه به ارتباطات کلیه سازمان ها با. جامعه، به موضوع اجتناب ناپذیری تبدیل شده است. ….. نقش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در مسئولیت اجتماعی. مبانی نظری. مفهوم مسئولیت اجتماعی. مسئولیت اجتماعی شرکتی را (UNCTAD) کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل …

[PDF]مبانی نظری، مفاهیم و ویژگی های مسیولیت اجتماعی شرکت ها و …

ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯼ، ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻭ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﯿﻮﻟﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮﺍﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘ-ﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ (ﺳﺎﻝ:1395) … ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﺗﻌﺎﺭﯾﻒ ﻭ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺴﯿﻮﻟﯿﺘﺎﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ. ﺳﭙﺲ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻟﻬﺎﯼ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺍﺩﺑﯿﺎﺕ ﺁﻥ ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺭ …

[PDF]پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 – پژوهشگاه مطالعات …

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر كشور؛ اولين گام مثبت به سوی. توسعه و پيشرفت می باشد. محدوديت منابع اعم از بودجه، منابع. انسانی و زمان از يك سو و مقتضيات تصميم گيری به سبب پيچيدگی. آن از سوی ديگر ايجاب می كند كه سازمان ها و مؤسسات نسبت. به شناسايی زمينه ها و موضوع های حايز اولويت اهتمام ورزند. پيچيدگی موقعيت های …

[PDF]26000 اﯾﺰو اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ : ،ﺗﺮﺟﻤ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﻧﺪ . ﻫﺪف ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﺰو. 26000. ، راﻫﮑﺎر. ي را در زﻣﯿﻨﻪ اﺻﻮل اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روش …. در زﻣﯿﻨﻪ ي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ. ﺳﺎزﻣﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎ و ا. رﺗﻘﺎي ﮐﺎراﯾﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻮآوري ﻫﺎ و اﺑﺘﮑﺎرات اﺧﺘﯿﺎري در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

حقوق بشر – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دیگر نظریه در این زمینه، بر این اساس است، که حقوق بشر، رفتار اخلاقی را تعیین می‌کند و اخلاق اجتماعی انسان با فرایند تکامل بیولوژیکی و اجتماعی توسعه پیدا می‌کند (نظریه …. حقوقی که توسط منشور سازمان ملل متحد از آن‌ها حمایت می‌شود حقوق مدون و تعریف شده در اعلامیه‌های بین‌المللی حقوق بشر است مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق …

پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و …

پایان نامه بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلستان) /رشته مدیریت دولتی مالی در 155 … نتایج پژوهش نشان می دهد مسئولیت اجتماعی شرکت نسبت به 6 سهامدار با عملکرد مالی و غیرمالی شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد. … مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی 13.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مسئولیت پذیری …

۴ شهریور ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی مسئولیت پذیری اجتماعی …. موضوع مسئولیت اجتماعی و اخلاقی سازمان از نیمه دوم قرن بیستم، بیش از پیش مورد توجه دانشمندان رشته مدیریت قرار گرفت؛ به طوری که امروزه مدیران سازمان ها تصمیماتی را اتخاذ می کنند که علاوه بر داشتن مبنای واقعی، مستلزم قضاوت ارزشی نیز باشند …

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، – Magiran

قرارداد سرمايه گذاري خارجي نگاهي بر ماهيت، احكام و ويژگي ها سيد نصر الله ابراهيمي *، شهاب جعفري ندوشن صص 1-19 چکيده مشاهده متن [PDF 240KB] …. مسئوليت سازمان تامين اجتماعي در فرض «عدم دسترسي به كارفرما براي وصول حق بيمه» و راهكارهاي تامين مالي نسرين طباطبائي حصاري * ، محمود صابر صص 97-114 چکيده مشاهده متن [PDF …

مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و وظایف دولت‌ | پایگاه خبری اتاق …

۲ بهمن ۱۳۹۶ – راهداری، مشاور کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها اتاق ایران معتقد است: طرح‌های مسئولیت اجتماعی با هدف اصلاح رفتار و یا تغییر قوانین طراحی می‌شوند. این طرح‌ها باید بتواند با فرهنگ‌سازی به تغییر مسیر جامعه در جهت مثبت کمک کند.

مسئولیت اجتماعی؛ فرشته‌ای گم شده در میان ستاره‌ها – مهمه

ضمنا لازم به ذکر است، برای جلوگیری از تکرار مداوم کلمات مشابه، در این محتوا به جای عباراتی همچون مسئولیت های اجتماعی، مسئولیت پذیری اجتماعی و … … در آن زمان مقالات اندکی که پیرامون این موضوع به فارسی منتشر شده بود را خواندم و به زودی دریافتم که علائق شخصی‌ام، به صورت ارادی و یا غیر ارادی، این‌چنین ایجاب کرده است تا در …

تلگرام بین 31 فروردین تا 10 اردیبهشت «فیلتر» می‌شود؟! – …

۴ روز پیش – از روزهای پایانی سال 96 شایعه فیلترینگ دائمی پیام رسان و شبکه اجتماعی «تلگرام»، یکی از موضوعات مهمی بود که در کشور مطرح می شد، تا جایی که …. و نمی خواهند حداقل مسئولیت فیلتر تلگرام روی بر گردن آنها باشد، برای همین در عین همراهی با بخش های مختلف حاکمیت برای ایجاد محدودیت در فعالیت پیام رسان ها و …

حسابداری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها | مقالات …

۸ آبان ۱۳۹۶ – در این صفحه، مجموعه ای از مقالات ترجمه شده از ژورنال ها و مجلات معتبر پایگاه ساینس دایرکت درباره موضوع حسابداری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی شرکت ها در مباحث حسابداری گردآوری شده است که شما می توانید با کلیک بر روی عنوان مورد نظر مقالات مورد نظر خود را دانلود فرمایید.کلیه مقالات این لیست دارای ترجمه آماده می …

تابناک تهران

بی اعتنایی شهردار به نامه های محرمانه آسیب‌های اجتماعی/دریغ از یک جلسه جدی · بی اعتنایی شهردار به نامه های محرمانه آسیب‌های اجتماعی/دریغ از یک جلسه جدی. رئیس سابق سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با بیان اینکه در ۷ ماه گذشته نجفی سری به محرومان شهر نزد، گفت: آقای شهردار حتی پاسخ نامه‌ها را هم نمی داد و بسیاری از نامه ها در سیاسی …

چرخه هنر در کشور ما دچار مشکل است – قدس آنلاین | خبر فارسی

۲ روز پیش – معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سفر خود به استان یزد همچنین از گذر فرهنگ و هنر مازاری های یزد بازدید کرد. … نشر و تقویت مبانی تعمق و تفکر رضوی در جامعه ایران اسلامی، تعامل هنرمندان، شعرا و فعالان فرهنگی ادبی به تولید آثار فاخر در حوزه فرهنگ رضوی، ایجاد نشاط اجتماعی و همگرایی ملی و مقابله با جریان …

نخستین جلسه راهبردی حمایت از کالای ایرانی کشور در البرز …

۳ روز پیش – بر اساس منویات مقام معظم رهبری، شعار سال و سیاست های دولت، تکایف و وظایف تک تک آحاد مردم و مسئولین برای حمایت اØ. … نجفی افزود: با توجه به زیرساخت هایی که در پارک های علم و فناوری و شرکت های دانش بنیان ایجاد شده ضرورت دارد از این ظرفیت عظیم بهره برداری شود. وی با اشاره به اینکه مردم به دنبال کالای با …

پایگاه اطلاع رسانی رجا

ایرادات قطعنامه پیشنهادی سازمان ملل. این قطعنامه‌ به شدت استقلال کشور را خدشه دار می‌کند. درگفتگو با دکتر فواد ایزدی استاد دانشگاه تهران، مطرح شد/. «بازگشت پذیری فوری تحریم ها» از اصول مهم پیش نویس قطعنامه جدید شورای امنیت. پیش نویس آمریکایی ها فردا در شورای امنیت رای گیری می شود. محدودیت های بلند مدت برای برنامه هسته …

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری مسئولیت اجتماعی …

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکتها: تحقیق زیر درباره مسوؤلیت اجتماعی می باشد. و شامل: تعریف مسوؤلیت اجتماعی شرکتها- مفهوم مسوؤلیت اجتماعی- مبانی فلسفی دیدگاه های مسوؤلیت اجتماعی- دیدگاه کلاسیک و … است .

آموزش درباره مسئولیت اجتماعی – جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها در گذر زمان روندی رو به تکامل و توسعه داشته است. بر اساس نظریه فردریک در سال ۱۹۶۰، مسئولیت پذیری اجتماعی، به اهمیت اقتصاد اجتماعی و منابع انسانی در جهت تحقق اهداف سازمانی اشاره دارد. در سال ۱۹۶۱ جورج گویدر در کتاب سازمان پاسخگو مقوله ذینفعان سازمانی و پاسخگویی به آن ها را مطرح و عنوان کرد …

[PDF]بررسی نقش دین‌داری بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانشجویان

علت اهمیت جهانی به موضوع مسئولیت پذیری، مسائلی است که تنها با اقدامات دولت. ها و سازمان. های اجتماعی،. سیاسی و اقتصادی حل نمی. شود، بلکه نیازمند تغییر وسیع در سبک زندگی … مسئولیت. پذیری دانشجویان،. راهکارهایی را با استفاده از پتانسیل. های موجود مذهبی برای افزایش مسئولیت. پذیری ارائه کند. -2. مبانی نظری. و پیشینه.

نسیم پگاه

نقاشی یا نگارگری به اثری که رنگ بر روی سطحی مانند کاغذ بوم یا دیوار به جا می‌گذارد، می‌گویند. نگارگری نسبت به زبان نوشتاری دارای پیشینه بسیار قدیمی تری است. نقاشیهای یافت شده در غارها نشان می‌دهد که انسان‌های اولیه با کشیدن نقش حیوانات وشکارشان به نوعی خود را آماده نبرد با آنها می‌کردند. نقاشی عمل بکار بردن رنگ دانه محلول …

پایگاه خبری عدالتخواهان- مطالبه گری- عدالت خواهی … – عدالت …

۹ ساعت پیش – تجربه چهار دهه گذشته ثابت کرده که به هر میزان التزام به مبانی اسلام ناب، آرمان های انقلاب، مدیریت جهادی و ولایت پذیری بیشتر بوده، در خدمت به مردم و نیز در … زیر سؤال بردن اقدامات ارزنده و خدمات ماندگار خادمان مردم، فرافکنی ضعف ها، پذیرش و عمل به نسخه های اقتصادی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی غرب همچون سند 2030 و.

پایگاه خبری عدالتخواهان- مطالبه گری- عدالت خواهی … – عدالت …

۸ ساعت پیش – مردم اثر اقتصاد مقاومتی را نمی‌بینند/ «احساس مسئولیتِ مسئولان»، فوری، ضروری و واجب است/ اشرافی‌گری از مشکلات امروز است: (خبر روز کشور-سیاسی-اجتماعی-فرهنگی) … «ایستادگی در برابر ظلم و فساد» و «اعتماد به نفس ملی و عزت ملی» از دیگر مبانی و اصولی بودند که حضرت آیت‌الله خامنه ای به آنها اشاره کردند و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *