دانلود پیشینه پژوهش موضوع تبلیغات در صنعت بیمه

Published on Author adminwebLeave a comment

پیشینه پژوهش موضوع تبلیغات در صنعت بیمه

پیشینه پژوهش موضوع تبلیغات در صنعت بیمه در 10 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 10

پیشینه پژوهش موضوع تبلیغات در صنعت بیمه

فروشنده فایل

کد کاربری 14469

کاربر

پیشینه پژوهش موضوع تبلیغات در صنعت بیمه در 10 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docشامل پیشینه و منابع + منابع مفید


بخشی از متن :


ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم مطالعه‌ای ﺑﺮرﺳﻲ تأثیر رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ منتخب بر ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ بر ﻣﺸﺘﺮی و ابعاد آن در دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اولین ﺑﺎر و ﺗﻜﺮاری می‌باشد. ﻧﻮع تحقیق حاضر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و همبستگی ﺑﻮده و اﺑﺰار ﮔﺮدآوری داده‌ها ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ می‌باشد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﺳﻴﻨﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان می‌باشد که حجم نمونه برابر است با 420 نفر. ﻧﺘﺎﻳﺞ حاصل از تحقیق بیان‌گر آن اﺳﺖ که فراوانی ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت تأثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند هر دو گروه مشتریان بانک سینا داشته است. همچنین تلویزیون به‌عنوان تأثیرگذارترین رسانه بر ارزش ویژه برند شناسایی گردیده است (فرهنگی و عابدینی، 1394).

مطالعه‌ای به بررسی شکل‌گیری آگاهی از برند در شبکه‌های اجتماعی پرداختند این شبکه‌ها به دلیل ظرفیت تعاملی و ارتباطی بالایی که دارند به کمپانی‌ها اجازه می‌دهند تا میزان آگاهی از برند خود را در میان مشتریان بهبود ببخشند. هدف این مطالعه، بررسی تجربی یک مدل تئوریک در رابطه با آگاهی از برند در شبکه‌های اجتماعی بوده است. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحلیل نشان داد که ایجاد آگاهی برند در شبکه‌های اجتماعی باعث افزایش تبلیغات دهان‌به‌دهان در بین کاربران می‌شود. این محققان بیان کردند که برای افزایش آگاهی از برند در شبکه‌های اجتماعی باید یک محیط تعاملی و گفتگو محور ایجاد شود تا کاربران بتوانند اطلاعات موثق و به‌روز را به شکلی به‌موقع در اختیار سایر کاربران قرار دهند. همچنین مشخص شد که تعاملات مجازی کیفیت سیستم، کیفیت محتوی اطلاعاتی و فعالیت‌های تشویقی تأثیر به سزایی در ارتقاء آگاهی از برند دارند (بردا و همکاران ، 2015).


فهرست مطالب:


پیشینه ی داخلی

پیشینه ی خارجی

منابع

[PDF]فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش – دانشگاه آزاد اسلامی …

www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/سیروس%20اکبری/pdf/فصل%202.pdf

ذخیره شده

مشابه

و. پیشینه. پژوهش. ١٠. صنعت بیمه. بیمه. : بیمه عملیاتی است که بموحب آن یک طرف. ) بیمه گر …. خطر موضوع بیمه از خطرهای غیر تجارتی مثل انواع خطرهای طبیعی باشد بیمه. گر ضمن …. فعالیت بازاریابی منحصر به فروش به همراه تبلیغات نمی شود.

بررسی میزان تاثیر تبلیغات تجاری بر ارزش ویژه ی برند …

www.modiriatzanjireharzesh.ir/article_22027.html

ذخیره شده

یافته ها حاکی از تائید کلیه فرضیه های پژوهش و تاثیر معنادار تبلیغات بر ارزش … فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع پیشینه تحقیق مشخص …. ظهوری و همکاران (2013) در پژوهشی با عنوان “تبلیغات و ارزش ویژهی برند در صنعت فست ….. تاثیر آمیختههای بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری شرکت بیمه کارآفرین.

[DOC]31 . 20 . 20130901153123-9747-57.doc

www.ensani.ir/storage/Files/20130901153123-9747-57.doc

ذخیره شده

مشابه

توسط SY Hosseini
هدف از این پژوهش ارائه مدلی جهت بررسی ارزش ویژه برند از دیدگاه کارمندان و همچنین … کلیدواژه ها: ارزش ویژه برند، برند سازی درون سازمانی، کارمندان، بیمه های بازرگانی، … مطالعه ادبیات نظری و پیشینه موضوع نشان می دهد اغلب مدل هایی که در زمینه ….. وفاداری کارمندان به برند، رفتارهای شهروندی برند و تبلیغات شفاهی کارمندان از برند، ارزش …

SID.ir | اثر بازاريابي داخلي بر مشتري مداري در صنعت بيمه …

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=149975

ذخیره شده

مشابه

توسط عباسي محمدرضا
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی اثر بازاريابي داخلي بر مشتري مداري در صنعت بيمه (مورد مطالعه: شرکت هاي بيمه در سطح شهر تهران)

[PDF]362 K – دانشگاه تهران

https://jibm.ut.ac.ir/article_54760_59d2fb259318e9d567d7befb175b34fb.pdf

ذخیره شده

توسط جلیلیان – ‏2013
ﭘـﮋوﻫﺶ. ، ﺑﺮرﺳـﻲ. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن. ﺑﻪ. دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ. ﺧﺮ. ﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ. ﺑﺮ ﻣﺸـﺘﺮي. ﺑﻮد. …. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺮﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت. دﻫﺎن. ﺑﻪ. دﻫﺎن …. ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔﻮذ ﺷﺨﺼﻲ ….. 75/8%. ﺑﻴﻤﻪ اﻛﻮ. 8. 2%. ﺣﻘﻮق و ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ. 46. 5/11%. روان. ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻮم. ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ. 81. 25/20% ….. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ و در.

تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به …

download-thesis.com/product/تاثیر-تبلیغات-تلویزیون-بر-واکنش-های-هی/

ذخیره شده

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیونی بر واکنش های هنجاری و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان در صنعت بیمه بوده است. … فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق …. نیاز جامعه تحقیقاتی کشور به موضوع تاثیر تبلیغات تلویزیون بر واکنش های هیجانی و تمایل به برنامه ریزی رفتاری مشتریان بیمه، به دلیل …

بررسی عوامل موثربر ارزش برند و تصویر برند در صنعت …

download-thesis.com/product/بررسی-عوامل-موثربر-ارزش-برند-و-تصویر-بر/

ذخیره شده

به نظر شما موفقيتی عظيم‌تر و برتر از اين موضوع، می‌توان برای يک شرکت قائل شد؟ … و از آنجایی که در ایران تبلیغات چندانی در صنعت بیمارستان صورت نمی گیرد لذا بهترین … صنایع خدماتی مهم و پررونق دیگر در کشور صنعت بیمه می باشد که تقریبا همه ی … پيشينه پژوهش¬هاي داخلي در حوزه برند گسترده است اما كمتر به بررسی این …

[PDF]دریافت فایل

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/509959

ذخیره شده

مشابه

ﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ. را در. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺑﺮآﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﻬﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي … ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ. ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻي. 10. درﺻﺪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ رﺷﺪ. ﮐﺮده ﮐﻪ. از رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ …. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐ ….. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي.

[PDF]های بیمه ایرانی تاثیر تجارت الكترونیك بر شركت هدف اصلی …

hrgo.tehran.ir/Portals/0/pdf/…/تاثیر%20تجارت%20الكترونیك%20بر%20شركت.pd…

ذخیره شده

مشابه

بررسی ادبیات موضوع و كاوش در مقاالت پیشین تعیین چارچوب مرجع تحقیق با استفاده … صنعت بیمه، فناوری اطالعات و ارتباطات، تجارت الكترونیك …. ارتقای توان تبلیغات و ترویج محصوالت، با هزینه …. نتایج به دست آمده از این پژوهش، ارائه خواهد شد.

مقالات منتشر شده در مطبوعات با موضوع تبلیغات – دفتر …

www.ad.gov.ir/research/8

ذخیره شده

مشابه

مقالات منتشر شده در مطبوعات با موضوع تبلیغات | مبانی کاربردی … 21- بازاریابی تبلیغات بازرگانی و روابط عمومی موثر صنعت لاستیک ایران؛ … 29- آگهی های تجاری جذابیت های فراموش شده، نظر سنجی درباره تبلیغات تجاری در ایران؛ فرهنگ و پژوهش – 92 …. 108- تاثیر تبلیغات تجاری بر بیمه های زندگی در ایران؛ صنعت بیمه – 50

دانلود پایان نامه مدیریت|دولتی|بازرگانی|اجرایی|آموزشی|ارشد و …

parsproje.com/pn/92-mo.html

ذخیره شده

مشابه

لیست منابع پژوهشی ، نمونه پایان نامه،تحقیقات و پروژه های رشته مدیریت (تمامی گرایش ها) … SA24- پایان نامه بررسي آثار و پيامدهاي خصوصي سازي صنعت بيمه بر ساختار دارايي ها و سرمايه گذاري هاي شركت هاي … SA76- بررسی رابطه بین نقش تبلیغات و افزایش فروش فروشگاه …. َُSAN3- پیشینه و ادبیات تحقیق در زمینه مدیریت پروژه.

اولویت‌بندی استفاده از رسانه‌ها در آگاهی از برندهای صنعت بیمه …

www.iaujournals.ir/article_525179_0.html

ذخیره شده

واژگان کلیدی: آگاهی از برند، صنعت بیمه، میزان مصرف و در دسترس بودن رسانه، متمایز …. سؤال اساسی پژوهش، این موضوع است که رسانههای تبلیغاتی به چه ترتیبی موجبات …. درخصوص جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روشهای …

[XLS]ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/Sub3/Azadegan/arshademodiryat.xls

ذخیره شده

مشابه

3, 3, تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر ساختار سازمان در موسسات صنعتی و خدماتی استان ….. بررسی نقش تبلیغات تجاری بر آگاهی و عمل خرید بیمه گذاران در زمینه بیمه های …

[PDF]مطالعه تطبيقي بازار بيمه ايران و مالزي و ارائه راهبردي براي …

seminar23.irc.ac.ir/upload/files/poosteri/17.pdf

ذخیره شده

ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﺷﺮف ﻟﻐﻮ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺠﺎرب آﻧﻬﺎ و. ﺑﺮﺧﻮرداري از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ … در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ،. ﻧﺤﻮه ورود ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮان … ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در اﯾﺮان. ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺑﯿﻤﻪ ….. ﺗﺠﺎري، ﻧﺎم و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت. و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و …

پژوهشکده بيمه> اولویت های پژوهشی گروه پژوهشي عمومي بيمه

www.irc.ac.ir/content.php?content=generalolaviat

ذخیره شده

مشابه

3) بررسی راهکارهای ارتقاء سیستم نظارتی صنعت بیمه با رویکرد کاهش تخلفات بیمه ای 4) شناسائی روش های تبلیغاتی موثر بر توسعه بیمه در کشور … 2 ) نقطه ضعف: عدم وجود یک پیشینه قابل قبول در صنعت بیمه کشور/ عدم آشنائی با صنعت بیمه … در همه ابعاد زندگی مردم و نیز تاثیری که بر صنعت بیمه دارد این موضوع مطرح شده‌است.

[PDF]راﺑﻄﻪ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ، اﻋﺘﻤﺎد و وﻓﺎداري ﻫ

jir.irc.ac.ir/article_5884_a0eb9d5fba423416f07091b8a351e975.pdf

ذخیره شده

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ رﻓﺘﺎر ﻓﺮوش اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺎ رﺿﺎ. ﯾﺖ، اﻋﺘﻤﺎد و وﻓﺎداري. ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن. (. ﺑﯿﻤﻪ. ﮔﺬاران. ) … ﻫﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺧﻼق اﺳﺖ … ﻓﺮوش، ﺧﺮﯾﺪ، رﻗﺎﺑﺖ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﮐﯿﻔﯿﺖ و … ﻢ، ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ،. رﺷﺪ. ﺑﺴﯿﺎري ﯾﺎﻓﺖ. ،. ﻪﺑ. ﻃﻮري ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻖ. ﺑﯿﻤﻪ. ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮ از ….. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺣﻀﺮﺗﯽ و ﻫﻤﮑﺎران. 1. ﺑﯿﺎن ﮐﺮده. اﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ رﻓﺘﺎر اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ.

بیمه – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/بیمه

ذخیره شده

مشابه

… را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند. … به طور حتم، اولین دستاوردهای انسان در صنعت بیمه، توسط دریانوردان و بازرگانان دریایی به دست آمده است.

بازاریابی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/بازاریابی

ذخیره شده

مشابه

گاهی بازاریاب صنعتی سعی می‌کند با تبلیغات، تقاضای مشتری نهایی را تحریک کند … دراین پژوهش تمامی مقاله‌های با محوریت بازاریابی (۲۴۷ مقاله) که در طول دهه ۸۰ در …

تحلیل مقایسه‌ای بیمه اتکایی و تکافل اتکایی و ارائۀ راه …

ifr.journals.isu.ac.ir/article_1656_373.html

ذخیره شده

مشابه

توسط عسکری – ‏2014
هدف اصلی تحقیق، مقایسه میان بیمه اتکایی تکافل اتکایی می‌باشد که بعد از معرفی … دوفصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی … «تکافل و اهمیت توسعه آن در صنعت بیمه کشور»، صنعت بیمه، شماره 4، شماره 88. 5, جمالیزاده، احمد (1380)، بررسی فقهی عقد بیمه، قم: بوستان کتاب، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده مدیریتی – 2016 – ترجمه فا

tarjomefa.com/جدیدترین-مقالات-انگلیسی-مدیریت

ذخیره شده

… (گرایشهای مدیریت اجرایی، بازرگانی، بحران، تکنولوژی، مالی، دولتی، صنعتی، کسب و کار، منابع … شبکه: مطالعه‌ پژوهش عملی طراحی استراتژی در شبکه ‌های تجاری (نشریه الزویر) … مشتری در شبکه های عصبی: شواهدی از شرکت های بیمه نوظهور (نشریه الزویر) ….. انجام تحقیقات با روش هرمنوتیکی درباره آدرس موضوع (نشریه Academia) …

مقالات منتشر شده در مطبوعات با موضوع تبلیغات | مبانی …

ad.farhang.gov.ir/fa/matbooat

ذخیره شده

مشابه

مقالات منتشر شده در مطبوعات با موضوع تبلیغات | مبانی کاربردی. … ٢١- بازاریابی تبلیغات بازرگانی و روابط عمومی موثر صنعت لاستیک ایران؛ … ٢٩- آگهی های تجاری جذابیت های فراموش شده، نظر سنجی درباره تبلیغات تجاری در ایران؛ فرهنگ و پژوهش – ٩٢ …. ١٠٨- تاثیر تبلیغات تجاری بر بیمه های زندگی در ایران؛ صنعت بیمه – ٥٠

ارزیابی میزان آگاهی و دانش شهروندان از بیمه حوادث غیرمترقبه – …

iraninsurance.ir/-/ارزیابی-میزان-اگاهی-و-دانش-شهروندان-از-بیمه-حوادث-غیرمترقبه

ذخیره شده

از این رو، صنعت بیمه می تواند در راستای کمک به دولت و مردم در جهت جبران خسارات … در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان آگاهی و دانش شهروندان شهر تبریز … خطر پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد و حاصلش جز ویرانی و ضرر و زیان نیست. … موضوع شناخت ریسک بلایای طبیعی و روش مدیریت و کنترل آن ها، موضوعی است که هم …

بازاریابی بیمه – دانشجویان رشته بیمه دانشکده تفتان زاهدان

bimetaftan.blogfa.com/post/5

ذخیره شده

مشابه

دانشجویان رشته بیمه دانشکده تفتان زاهدان – بازاریابی بیمه – مدیریت بیمه – دانشجویان … او بايد درك كند كه فعاليتهايش به گردش چرخهاي صنعت بيمه منجر مي شود و گردش … فروشندخدمات بيمه بايد اين موضوع را درك كند كه فروش خدمات بيمه در ابتدا كار ساده ….. بازاریابی تلفنی ابزار مناسبی است نه فقط برای فروش بلکه برای تبلیغات …

[PDF]بررسی اثر تبلیغات بازاریابی و ترفیع قیمت بر ارزش …

bmj.iauctb.ac.ir/article_525937_a99fc5975b1941201deafbde2d922bc4.pdf

ذخیره شده

حداقل دو سال سابقه بیمه بوده. اند … تبلیغات بازاریابی و ترفیع قیمت، متغیر وابلته تیایت ادراک شده ، وفاداری به برند و … بر صنعت بیمه از سوی دیگر، در سال … پیشینه. تحقیق. الف( ارتباطات بازاریابی یکپارچه. 1. : هر شرتتی نیازمند استراتژی ….. موضوع تحقیق بررسی اثر تبلیغات بازاریابی و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه.

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی | …

https://www.mcls.gov.ir/fa/law/260
۸ بهمن ۱۳۸۶ – 7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، … نام سازمانهای توسعه‌‌ای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید … تبصره5 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای …… 3ـسازماندهی فعالیتهای فرهنگی تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل‌ چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسی،.

انجام پایان نامه مدیریت صنعتی – سایت تخصصی انجام پایان …

www.mtez.ir/انجام%20پایان%20نامه%20مدیریت/11

ذخیره شده

پایان نامه مدیریت- انجام پایان نامه مدیریت – موضوع پایان نامه مدیریت صنعتی. … انجام پایان نامه رشته مدیریت صنعتی در دو گرایش تولید و پژوهش در عملیات نموده است تا بتواند … اطلاق صنعت به بخش‌های مختلف مثل صنعت بانکداری، صنعت بیمه و . … فصل دوم پایان نامه مدیریت بر اساس مطالب و مقاله های بروز; نوشتن پیشینه تحقیق غنی …

علامت تجاری – مرکز مالکیت معنوی

iripo.ssaa.ir/Default.aspx?tabid=3588

ذخیره شده

مشابه

در برخی کشورها‌، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می‌شوند و در ادارات ملی ثبت …. مفاد بند (الف‌) ماده (30) و ماده (32) اين قانون به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد. … خود را از طريق مرجع ثبت تسليم كميسيون موضوع ماده 170 اين آيين‌نامه نمايد. …… و تحقيق و پژوهش و طراحي در اين زمينه؛ خدمات تجزيه و تحليل و تحقيقات صنعتي؛ …

دانلود مقاله بررسی صنعت بیمه – پروژه دات کام

www.prozhe.com › علوم انسانی › رشته اقتصاد

ذخیره شده

مشابه

۱۳ خرداد ۱۳۹۳ – عنوان مقاله : بررسی صنعت بیمه قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح … بر آن شدم که موضوع این مجموعه را به تحقیق در خصوص بیمه اختصاص دهم .

مقدمه ای بر بیمه و پیشینه آن در ایران ::: شرکت خدمات بیمه ای …

www.bih.ir/?/…/مقدمه%20ای%20بر%20بیمه%20و%20پیشینه%20آن%20در%20ایران

ذخیره شده

… نوع معامله،حق بیمه پس از انتفای خطر و به شرط سالم بودن موضوع معامله دریافت می شد. …. از اینرو، بیمه با وجود برخورداری از پیشینه تاریخی بسیار،در سده حاضر به شدت …. اسلامی/چاپ اول/دفتر تبلیغات اسلامی/حوزه علمیه قم/بهار 1371/صفحات 27 و 28. … پژوهش های مجلس شورای اسلامی/سرمایه گذاران نهادی و موقعیت صنعت بیمه/مجلس و …

دانلود مقاله رایگان عکاسی تبلیغاتی

download-paper-free.epage.ir/…/incl.news_connector.NewsPrintVersion.Html_TypeI…

ذخیره شده

دانلود مقاله عکاسی تبلیغاتی ,دانلود پایان نامه عکاسی تبلیغاتی ,دانلود جزوه عکاسی تبلیغاتی … برای دانلود رایگان متن کامل مقالات بازاریابی صنعتی در زمینه های مختلف روی عنوان مورد نظر خود کلیک فرمایید :. … آیا پایان نامه ای مرتبط با موضوع عکاسی نیافتید ؟ … دانلود مقاله رایگان در مورد بیمه های حوادث – تبلیغات اینترنتی.

[PDF]92 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻗــﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳــﯿﺲ ﺑﯿﻤــﻪ 68 و در اﺟــﺮاي 1

melat.ir/aiinname/092.pdf

ذخیره شده

ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط از ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺰاري (دﻻﻟﯽ) رﺳﻤﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ … ﺻـﻨﻌﺘﯽ. ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻤﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. -2. ﮐﺎرﮔﺰار ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ … ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﮐﯿﻔﺮي و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ارﺗﮑﺎب ﯾـﺎ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ در ﯾﮑـﯽ از ﺟـﺮاﯾﻢ ارﺗﺸـﺎء، ﺗﺼـﺮف … ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ. 9. ﻣﺎده. 3. اﯾﻦ آﯾﯿﻦ. ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﻌﯿﯿﻦ و در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع. رﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. -8. ﺑﯿﻤﻪ …

تحقیق بررسی تأثیر تبلیغات بر فروش شرکتهای صنایع …

bankmaghale.ir/تحقیق-بررسي-تأثير-تبليغات-بر-فروش-شركت/

ذخیره شده

مشابه

۶- مجله تازه های جهان بیمه مرداد ۸۲ ش ۶۲ … با توجه به اهمیت موضوع تبلیغات و اثر آن بر میزان فروش آوری شرکت ها در گذشته و حال تصمیم گرفتیم به بررسی اثرات هزینه ی تبلیغات بر … پیشینه ی تبلیغات در ایران را در عهد ناصر الدین شاه قاجار میدانیم .

مدیریت – کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

https://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content…id…research…

ذخیره شده

۲۱ تیر ۱۳۹۴ – بنابراین پیشنهاد می شود تحقیقات آتی به موضوع روش ها و راهکارهای شناسایی … مورد مطالعه: (شرکت های تولیدی متوسّط و بزرگ شهرک های صنعتی مشهد( … فست فودها ، موسسات درمانی و مشاوره‌ای، بيمه، بانک ها و سایر موسسات خدماتی در کسب و … به عنوان مثال، تبلیغات یکی از جنبه‌های استراتژی ترویجی است که در آن اهمیّت …

روش تحقیق – فاطمه پايرون (اصلاح بيان مساله -پيشينه وبيان …

researchmethod90.blogfa.com/post-1207.aspx

ذخیره شده

مشابه

۱-موضوع:عوامل کاهش بیمه عمروزندگی درشرکت بیمه ایران. بیان مسئله :راه حلی پیداشودکه بیمه گذاران بیشتری نسبت به خریدبیمه عمر دربیمه اقدام. کنند. دغدغه فكري من …

یک مقاله / خلاصه ای از تبلیغات آکادمیک – رسانه تخصصی …

www.donyaetablighat.ir/learn/5808/

ذخیره شده

مشابه

۲۲ شهریور ۱۳۹۴ – با بررسی سیستماتیک پیشینه پژوهش دریافتیم که عوامل مختلفی همچون ویژگیهای …. امروزه تبلیغات به یک صنعت و تکنیک تبدیل شده است و هر شرکت و یا …. اگر شخص حقیقی یا حقوقی به موضوع تبلیغ اعتقاد نداشته باشد، در عرضه … مانند شرکتهای بیمه، یادآوری محل خرید محصول به مشتریان، تغییر دادن شعبه، …

آشنایی با صنعت بیمه – آسمونی

www.asemooni.com › کسب و کار › بانک، بیمه و بورس

ذخیره شده

Understanding the Insurance Industry1 آشنایی با صنعت بیمه … برجسته ترین نمونه این موضوع پیشرفت موتور اتوموبیل است که متعاقب آن بیمه اتوموبیل به یکی …

magiran.com: فهرست نشريات داراي متن

www.magiran.com/fulltextlist.asp

ذخیره شده

مشابه

نشريات تخصصي در همه موضوعات. World Applied … اقتصاد و بيمه(ماهنامه ). اقتصاد و … پژوهش هاي نوين علوم مهندسي(ماهنامه صنعت و علوم فناوري هاي نوين). پژوهش در هنر و … تبليغات بازرگاني(ماهنامه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و هنري). تحقيقات …

مشروح مصاحبه آقای پورکیانی – صفحه نخست

atiyesabz.com/fa/inner/10-gallery/35-مشروح-مصاحبه-آقای-پورکیانی

ذخیره شده

۳۰ آبان ۱۳۹۴ – ساختار شرکت های بیمه در ایران باید تغییر کند/برنامه ای جدی برای … هر نوع فعالیت براساس پشتیبانی و حمایت صنعت بیمه ای نیرومند است و هیچ … این موضوع بعنوان مهمترین مساله در بحث بیمه های اتومبیل مطرح است. …. تبلیغات …

ایرنا – اعلام جزییات همکاری های بین المللی سایپا/عرضه …

www.irna.ir/fa/News/82198441/

ذخیره شده

۱ شهریور ۱۳۹۵ – مدیر عامل سایپا گفت: در صنعت خودروسازی بین المللی، تامین کننده قطعات، قطعات خود را بیمه می کند که ما این موضوع را به عنوان یک طرح در این همایش …

تاریخچه 2 – خانه صنعت،معدن و تجارت ایران

www.iranhim.ir/main/fa/tarikhche2

ذخیره شده

پیگیری اجرای ماده قانونی برنامه پنجم مربوط به امکان استفاده از بیمه نامه به جای وثیقه … خانه در کمیته های تخصصی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی حسب موضوع. 22. … هاي تبليغاتي جهت ارائه خدمات و مشاوره تبليغاتي واحدهاي توليدي به صورت خاص.

دانلود تحقیق و مقاله و پروژه دانشجویی در مورد بازاریابی در …

paperdoc.ir/جستجوی-مقالات/q/بازاریابی-در-صنعت-بیمه

ذخیره شده

شما عبارت بازاریابی در صنعت بیمه را در سایت جستجو کرده اید. براساس درخواست …. دانلود مقاله بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران.

بازاریابی و تبلیغات » بانک مقالات بازاریابی ایران | دانلود …

www.marketingarticles.ir/marketing/

ذخیره شده

مشابه

۱۶ اسفند ۱۳۹۵ – شواهد تجربی این موضوع را تأیید ننموده اند و محققین جهت توضیح دادن به این … در این پژوهش، اضافه بار اطلاعاتی و ابهام اطلاعاتی به عنوان دو صفت …

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, …

www.dociran.com/

ذخیره شده

مشابه

روش تحقیق بررسی روشن ساختن جایگاه و ارزش تبلیغات روزنامه ها در عصر حاضر 57برگ. 71. … ضعف ها و عدم توفیق ایران در صنعت جهانگردی 320برگ. 80. فراهم کردن شرایط …. 208. بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد 120برگ · 209. … بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی 80 برگ. 217.

كار و شغل – سايپا

www.saipacorp.com/fa/careerandjobs

ذخیره شده

مشابه

پوشش بيمه اي و پوشش هزينه هاي درماني همكاران و خانواده; ثبت سوابق و اطلاعات پزشكي …. ايجاد و توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه; حفظ و ارتقاء سطح سلامت كاركنان، ايمني محيط … و ارباب رجوع در جهت ارتقاء برند سايپا; انجام امور تبليغات و انتشاراتي شركت … به عنوان يك مسئوليت اجتماعي سالانه اقدام به تعريف موضوعات پژوهشي مورد نياز …

[PDF]قانون نظام پزشكي – سازمان نظام پزشکی

irimc.org/FileManager/ghanoon.pdf?Lang=FA

ذخیره شده

مشابه

قوانین نظام پزشکی. 7 … ب- تنظيم دستورالعمل هاي تبليغاتي و آگهي هاي دارويي و مواد خوراكي و. آشاميدني و آرايشي و … د- اجراي برنامه هاي آموزش مداوم اعضاي موضوع اين قانون در راستاي قانون … بر اساس ضوابط بند )8( ماده )1( قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور …… فعال سازي ظرفيت هاي پژوهشي با پايه گزاري سيستم تحقيقات با رويكرد.

[PDF]ﺗﺤﻮﻻت ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ – شرکت سهامی نمایشگاه های …

https://www.iranfair.com/uploads/24.changes.pdf

ذخیره شده

ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻃﯽ دو دﻫﻪ اﺧﯿﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدي ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ. اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎري … ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑـﺪاري، ﺑﯿﻤـﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـﯽ در ﮔـﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎي. ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ … ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ. : ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ …

فارس منتشر کرد متن گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد …

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930429000245

ذخیره شده

مشابه

۲۹ تیر ۱۳۹۳ – 3 بررسی میزان سرمایه گذاری‌های انجام شده در صنعت خودرو در جهت کاهش هزینه، قیمت ….. با پیگیری هیات تحقیق و تفحص موضوع در دستور کار مدیریت شرکت قرار گرفته است. …. صنعت خودرو در ایران به عنوان صنعتی با پیشینه حدود 50 سال و حمایتهای دولت … ارتباط با ما · سخن ما · تبلیغات در سایت · اعلام مشکل سایت.

موضوع پایان نامه مدیریت بیمه برای مقطع کارشناسی ارشد و …

payannamehsara.com/insurance-management/

ذخیره شده

در این بخش فهرستی از چند موضوع پایان نامه مدیریت بیمه که در سال های اخیر در دانشگاه های معتبر کار شده اند، گردآوری شده است. … تاثیر آزادسازی صنعت بیمه بر ساختار سازمانی شرکتهای بیمه … خود را جهت مشاوره، نوشتن پروپوزال و انجام پایان نامه ها و طرح های پژوهشی رشته مدریت بیمه اعلام می نماید. … تبلیغات در گوگل · رزومه ساز آنلاین …

موضوع تحقیق بیمه – برگزیده ها

www.bargozideha.com/tag/موضوع-تحقیق-بیمه

ذخیره شده

مشابه

فاطمه پايرون (اصلاح بيان مساله -پيشينه وبيان نوع روش تحقيق )ونقد یک پایان نامه … درراستای اهداف صنعت بیمه کشور در تامین رفاه عمومی، رفع دغدغه های فکری و افزایش … بررسی اثر تبليغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی موضوع تحقیق: …

موانع و راهکار های توسعه بیمه های عمر در کشور – دنیای اقتصاد

donya-e-eqtesad.com/news/539740/

ذخیره شده

۱۹ آذر ۱۳۸۶ – خانه / بانک و بیمه / موانع و راهکار‌های توسعه بیمه‌های عمر در کشور … صنعت بیمه در ایران به رغم اینکه بیش از 7 دهه قدمت دارد و تلاش‌های زیادی جهت توسعه آن … 3 3- – عرضه از طریق نمایندگان حقیقی و حقوقی شرکت‌های بیمه (موضوع آیین‌نامه شماره 28 شورای عالی بیمه). …. 17 -عدم وجود سیاست ترویجی و تبلیغاتی فراگیر

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﻤﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪﯾﺮ

www.sciencejournals.ir/uploads/pdf/2016427132336287.pdf

ذخیره شده

ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻮﯾﮋه در ﺟﻮاﻣﻊ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﯾﻨﺪي ﭼﻨﺪ … ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ در ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ (. 1390. ) …

بازنگری الگوی بازاریابی رابطه مند در بخش خدمات (مورد …

www.papyrus.ir/…/بازنگری-الگوی-بازاریابی-رابطه-مند-در-بخش-خدمات-مورد-مطالعات…

ذخیره شده

مشابه

بازنگری الگوی بازاریابی رابطه مند در بخش خدمات (مورد مطالعاتی: صنعت بیمه) … نمو‌د‌ن‌ ا‌بعا‌د‌ ا‌ین‌ نو‌ع‌ با‌ز‌ا‌ر‌یا‌بی‌ و‌ چگو‌نگی‌ شکل‌ گیر‌ی‌ آ‌ن‌ د‌ر‌ صنا‌یع‌ خد‌ما‌تی‌، پس‌ ا‌ز‌ مر‌و‌ر‌ ا‌د‌بیا‌ت‌ مو‌ضو‌ع‌ و‌ تحلیل‌ محتو‌ا‌ی‌ آ‌نها‌، …. تبلیغا‌ت‌ د‌ها‌ن‌ به‌ د‌ها‌ن‌ مثبت‌، تا‌ثیر‌گذ‌ا‌ر‌ بو‌د‌ه‌ ا‌ست‌ (سو‌ر‌ا‌ی‌ و‌ همکا‌ر‌ا‌ن‌، ۲۰۰۲). ….. نتا‌یج‌ تو‌سط‌ پیشینه‌ پژو‌هش‌ نیز‌ پشتیبا‌نی‌ می‌ شو‌ند‌.

22 . mfa.ir – وزارت امور خارجه

www.mfa.gov.ir/index.aspx?siteid=1&pageid=24222

ذخیره شده

مشابه

‌ماده 6 – برگ مسافرت موضوع ماده 9 و همچنين برگ بازگشت موضوع ماده 20 و پروانه‌هاي … 8 – روساي بنياد مستضعفان و جانبازان، سازمان تبليغات اسلامي، بنياد شهيد انقلاب ….. ‌تبصره – شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه …. ‌تبصره 3 – دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كماكان تابع قانون نحوه انجام امور …

[PDF]اهداف شرکت بیمه ما

codal.ir/Reports/DownloadFile.aspx?id=OSnG13GJO0hlCeHtNSIajA%3D%3D

ذخیره شده

مـوضوع فعـالیت شرکت مطابق مـاده »2« اساسنـامه عبارت است : … گرفتن در بین سه شرکت تراز اول در بخش غیردولتي صنعت بیمه کشور به لحاظ حجم حق بیمه هاي …

[PDF]Untitled – شرکت بیمه البرز

www.alborzinsurance.ir/dorsapax/data/sub_0/file/940707.pdf

ذخیره شده

۷ مهر ۱۳۹۴ – ﻃﺮﺡ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻮﺗﻪ ﻧﻘﺪ ( ﺁﯾﯿﻦ). 6 …. ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ …. ﺩﺭ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ. … ﻭﻱ ﺍﻓﺰﻭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﻤﻪ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ …

۴۸ سند معتبر مبنی بر قدمت بیمه های بازرگانی در ایران / رد …

risknews.ir/…/۴۸-سند-معتبر-مبنی-بر-قدمت-بیمه-های-بازرگانی-در-ایران-رد-فرضیه…

ذخیره شده

۲۵ مهر ۱۳۹۴ – نویسنده کتاب ” تاریخ بیمه های بازرگانی در ایران ” ۴۸ سند معتبر مبنی بر … می شده / موضوع بی اطلاعی بازرگانان ایرانی دوره قاجار از وجود بیمه های بازرگانی … به ایران از طریق مبادلات تجاری اوایل دوره قاجاریه به عنوان پژوهشی مطرح شد. … آورده است ، پیشینه تاریخی و قدمت حضور در هر صنعتی ، می تواند موجب تقویت و …

سایت جامع پایان نامه

irantez.sellfile.ir/

ذخیره شده

تحقیق تأثير تبليغات بازرگاني در عصر ارتباطات براي كالاهاي گوناگون … دانلود تحقیق مروري بر تحولات صنعت بيمه در ايران 20 ص فرمت word بيمه به شكل سنتي … تحقيق واژگان تخصصي تحقيق قلمرو تحقيق محدوديتهاي تحقيق پيشينه پژوهش . … مطالب: تشريح و بيان مساله اهميت و ضرورت موضوع اهداف تحقيق پیشینه تحقیق …

عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌هاي اشخاص حقوقي در بورس اوراق بهادار

www.ehyaa.com/…/عوامل-مؤثر-بر-جذب-سرمايه‌هاي-اشخاص-حقوقي-در-بورس-اوراق-بهادا…

ذخیره شده

هدف اصلي از نگارش پژوهش حاضر، بررسي عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌هاي اشخاص حقوقي در … هدف مذکور به وسيله متغيرهايي همچون سابقه سودآوري، تبليغات (اطلاع‌رساني) … اهميت دو موضوع ياد شده به اين علت است كه در سرمايه‌گذاري صرف پول در زمان حال ….. بررسي نقش صنعت بيمه در بازار سرمايه و تأمين وجوه مورد نياز بخش‌هاي توليدي، چاپ اول، …

دانلود تحقیق در مورد عكاسي تبليغاتي : دانلود تحقیق و مقاله

fileman.blogr.ir/2016/08/04/دانلود-تحقیق-در-مورد-عكاسي-تبليغاتي/

ذخیره شده

۱۴ مرداد ۱۳۹۵ – عکاسی تبلیغاتی , عکاسی صنعتی ,Lightroom ,در استودیو عکاسی لایت روم ، خدمات … … دانلود پایان نامه کاردانی رشته هنر با موضوع عکاسی تبلیغاتی . ….. شرکت بیمه تجارت نو، که در زمستان 94 آغاز به فعالیت کرده است، در …

تاریخچه صنعت بیمه در ایران – پایگاه تخصصی بیمه

bime-asi.ir › بیمه

ذخیره شده

۱ مهر ۱۳۹۲ – تاریخچه صنعت بیمه در ایران بیمه مرکزی تاریخچه بیمه رسانه و بیمه روز … نیاز او تاکید کرد: شرکت‌های بیمه بیش از آنچه نیاز به تبلیغات داشته باشند به … آسیا در خصوص گسترش فرهنگ بیمه گفته است: در گام اول باید موضوع را از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *