دانلود پیشینه پژوهش متغیر اخلاق حرفه ای

Published on Author adminwebLeave a comment

پیشینه پژوهش متغیر اخلاق حرفه ای

پیشینه پژوهش متغیر اخلاق حرفه ای در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت
بازدید ها 47
فرمت فایل docx
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

پیشینه پژوهش متغیر اخلاق حرفه ای

فروشنده فایل

کد کاربری 14469

کاربر

پیشینه پژوهش متغیر اخلاق حرفه ای در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docفهرست مطالب :


مطالعات داخلی

مطالعات خارجی

منابع


بخشی از متن :


ﭘﮋﻭﻫشی ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺍﯼ ﺧﻄﯿﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻫﯿﺄﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﮕﺮﻑ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﮐﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻭ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺍﺭﺷﺪ، ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﮔﯿﻼﻥ بودند ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﮐﺮﺟﺴﯽ ﻭ ﻣﻮﺭﮔﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ 103 ﻧﻔﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺍﺭﺷﺪ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﻌﺪﺍﺩ 73 ﻧﻔﺮ، ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۸۳ ﻋﻀﻮ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺖ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ۳۹ ﻧﻔﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺣﺠﻢ ﮐﻢ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ، ﺗﻤﺎﻣﯽ 31 ﻧﻔﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ . ﺍﺑﺰﺍﺭ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﯼ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﯾﺪ 10 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺁﻟﻔﺎﯼ ﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻌﯿﯿن گرﺩﯾﺪﻩ است . ﺩﺭ ۸ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰﺍﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﻭ ۵ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺯ 15 زیر مولفه که ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺁﺭﺍﺀ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ۱ ﮔﺮﻭﻩ ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ : ﺣﻔﻆ ﺍﺩﺏ ﻭ ﻧﺰﺍﮐﺖ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺩﺭﺱ. ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﻧﺼﺎﻑ ﻭﻋﺪﺍﻟﺖ ﺩﺭ تدریس ، ارزشیابی ﻭ ﻧﻤﺮﻩ ﺩﻫﯽ ،ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺪﺭﯾﺴﯽ ﺍﺛﺮﺑﺨﺶ، ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﭘﺬﯾﺮﯼ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎﯼ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﯼ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﺩﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻭ … . ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ، ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﻣﺮ ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎﺳﺖ ( فرزانه ، 1393).


جین سئوک و همکاران (2013) در پژوهش خود به دنبال بررسی اثر اخلاق شرکتی بر عملکرد مالی شرکت ها بودند . یافته ها نشان می دهد که اخلاق شرکتی از طریق متغیرهای میانجی تعهدات جمعی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری بر عملکرد مالی شرکت داشته و افزایش میزان اخلاق شرکتی موجب افزایش عملکرد مالی شرکت می گردد( جین سئوک و همکاران ، 2013 ).

جهت مشاهده کلیه فایلها به این لینک مراجعه کنید ofmasweblog.ofmas.ir

پیشینه تحقیق اخلاق و ارزش‌های حرفه‌ای

payandaneshjo.ir/پیشینه-تحقیق-اخلاق-و-ارزش‌های-حرفه‌ا/

ذخیره شده

پیشینه تحقیق اخلاق و ارزش‌های حرفه‌ای دارای ۳۱ صفحه می باشد فایل پیشینه … دیگر پژوهش کریستوفر و جونز نشان می‌دهد اخلاق کار پروتستانی می‌تواند متغیر مهمی در …

[PDF]دریافت فایل

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/599750

ذخیره شده

۱۷ تیر ۱۳۹۲ – ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺳﻌﺪﻱ ﺩﺭ …. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. 85. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ. 85. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ. 91. ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ. 96 ….. ﻫﺮﺩﻭﻱ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻏﻔﻠﺖ ﺯﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﻧﺴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺠﺰﺍﻳﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭ.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق کاری و حرفه ای(فصل دوم) – …

neginfile.ir/product/…/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-اخلاق-کاری-و-حرفه-ای(فصل-دو…

ذخیره شده

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق کاری و حرفه ای(فصل دوم) … توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

SID.ir | برداشتهاي اخلاق حرفه اي مديران در کسب و کارهاي کوچک …

fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=137524

ذخیره شده

مشابه

توسط اميركبيري عليرضا
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی برداشتهاي اخلاق حرفه اي مديران در … روش کار: اين پژوهش با استفاده از دو روش کتابخانه اي جهت جمع آوري پيشينه … پرسشنامه مورد استفاده يک پرسشنامه معيارين با حدود بيست سوال در مورد متغيرهاي تحقيق است.

مطالعۀ رابطۀ بین اخلاق حرفه‌ای و رفتار ضد شهروندی: مورد مطالعه …

jas.ui.ac.ir/article_21257.html

توسط مقتدایی – ‏2017
پژوهش حاضر با هدف تبیین چگونگی رابطۀ بین اخلاق حرفه‌ای و مؤلفه‌های آن (صداقت، انتقادپذیری، تعهد سازمانی، وقت‌شناسی، … نتایج نشان داد این متغیرها با رفتار ضد شهروندی تیم به‌شدت همبسته است. … پیشینة اخلاق حرفه‌ای در جهان، قدمتی دیرینه دارد.

اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي

marefateakhlagi.nashriyat.ir › معرفت اخلاقي شماره 4

ذخیره شده

مشابه

۲۱ بهمن ۱۳۸۹ – اين مقاله بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌اي و اهميت و ابعاد گوناگون آن و نياز ….. يكي از ابعاد بسيار مهم اخلاق كار، بعد روان‌شناختي آن است؛ زيرا اخلاق متغيري است كه آگاهي و …. چنين رهيافتي پيشينة طولاني در سنت شرقي و غربي دارد. … در حوزة اخلاق حرفه‌اي پديدارشناسي نتوانست الگوهاي پژوهشي قابل اجرا به ميان آورد.

[PDF]ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ وﯾﮋﮔ – دانشگاه آزاد …

jma.srbiau.ac.ir/article_2732_fb7272e91bf899a0bc012850b88623b1.pdf

ذخیره شده

توسط نیکومرام – ‏2014
اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﺣﺴﺎﺑﺪاران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎي ﮐﯿﻔﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ …. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﻣﺮوري ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺮاي ….. ﺷﺮﮐﺘﯽ را ﺑﺮ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ.

تأثیرفرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای بر اثربخشی سازمان

ipom.journals.pnu.ac.ir/article_1295_112.html

ذخیره شده

مشابه

توسط شریف زاده – ‏2013
مقاله حاضر با هدف بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی با مداخله اخلاق حرفه ای بر اثربخشی … در رابطه با اخلاق حرفه ای به عنوان متغیر تعدیل کننده، می توان بیان نمود که … مقیمی،سیدمحمد، (1377)، سازمان و مدیریت رویکرد پژ‌وهشی، چاپ دوم، تهران: انتشارات میر.

[PDF]سلطان‌زاده- رونقی

ccj.iauctb.ac.ir/article_524185_c85758bfbd65d9050f9a44b197218ff0.pdf

ذخیره شده

ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺮاﺋﯽ، ﻫﻤﺪﻟﯽ، ﺗﺴﺎوي، ﺣﻤﺎﯾﺘﮕﺮي، ﺧﻮدﮔﺸﻮدﮔﯽ و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﭘﮑﻮ …. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ﻣﺼﺒﺎﺣﯽ و ﻋﺒﺎس زاده (11 :1392)، در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ «اﻟﮕﻮي ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي …. ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ. داري. ﻫﻤﺪﻟﯽ و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي. ﭘﯿﺮﺳﻮن. 0/398. 0/158. 0/155. ﻣﺜﺒﺖ. 0/000. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ. ﻧﻮع. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ.

فصلنامه اخلاق در علوم و فناوري، – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5617

ذخیره شده

مشابه

فصلنامه داراي رتبه علمي – پژوهشي (علوم انساني) سال دوازدهم، شماره 2، …. رابطه درگيري شغلي و تناسب شغلي با اخلاق حرفه اي و تمايل به ترك خدمت دكتر محمد علي زباني …

اخلاق حرفه‌ای در مدیریت – خبرگزاری فارس

www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920408000662

ذخیره شده

مشابه

۹ تیر ۱۳۹۲ – اخلاق حرفه‌ای مهم‌ترین متغیر در موفقیت سازمان است. … و پژوهشی «ترویج اخلاق در سازمان» است؛ بنابراین ترویج اثربخش اخلاق در سازمان‌های آموزشی و …

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش دوﻟ – همایش

hamayesh.irantvto.ir/dl/889.pdf

ذخیره شده

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻣﺮﺑﯿﺎن ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش دوﻟﺘﯽ اداره ﮐﻞ آﻣﻮزش ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ اي ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. … اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻓﺮدي و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ) ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ. ….. ﻣﻮﻟﻔﻪ. اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي(ﮐﻠﯽ). ﻣﺘﻐﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ t. درﺟﻪ آزادي. ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري. اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي(ﮐﻠﯽ). 2.296. 91 ….. اﯾﻤﺎﻧﯽ ﭘﻮر. ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ(. 1391. ). اﺻﻮل. اﺧﻼق. ﺣﺮﻓﻪ اي. در. آﻣﻮزش. ﻣﺠﻠﻪ. اﯾﺮاﻧﯽ. اﺧﻼق. و. ﺗﺎرﯾﺦ.

پرتال جامع علوم انسانی – برداشتهای اخلاق حرفه ای مدیران در …

www.ensani.ir/fa/content/261145/default.aspx

ذخیره شده

مشابه

در همین راستا، هدف این پژوهش بررسی ادراکات اخلاق حرفه ای مدیران در کسب و … روش کار: این پژوهش با استفاده از دو روش کتابخانه ای جهت جمع آوری پیشینه … پرسشنامه مورد استفاده یک پرسشنامه معیارین با حدود بیست سوال در مورد متغیرهای تحقیق است.

اخلاق پژوهش در فراگرد پژوهش – لیزنا

www.lisna.ir/Away/16163-اخلاق-پژوهش-در-فراگرد-پژوهش

ذخیره شده

مشابه

۱۱ مرداد ۱۳۹۳ – اخلاق پژوهش بخشی از اخلاق حرفه ای و در نهایت زیرمجموعه ای از اخلاق … متغیرها، مشخص کردن هدف، تدوین فرضیه ها، مرور پیشینه ها، روش پژوهش و طراحی …

اصلی/جایگاه اخلاق حرفه ای در پژوهش (با تاکید بر پژوهش های …

imj.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&CategoryID…

ذخیره شده

هدف و زمینه : اخلاق پژوهش، شاخه ای از اخلاق حرفه ای است و به اصول اخلاقی ای که پژوهش را …. بی تردید نمی توان نادیده گرفت که در تاریخ تحولات کیفری همواره به مجازات به ….. در صورتی که ارتباط غیر منتظره ای بین متغیرها آشکار شد، این ارتباط باید به …

بررسي تأثير اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های …

full-thesis.net/بررسي-تأثير-اخلاق-حرفه-ای-حسابداران-در/

ذخیره شده

۵ شهریور ۱۳۹۵ – فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه پژوهش. 2-1 مقدمه 15 … 2-2-2-5 عوامل پايه‌اي و اساسي در اخلاق حرفه اي از دیدگاه زیونتس. 21. 2-2-2-6 ضرورت ترويج … 5-2-1 نتایج حاصل از بررسی متغیرهای پژوهش (پرسشنامه اول) 95. 5-2-2 نتایج حاصل …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق(فصل دوم پایان نامه)

share.drtaftiyan.com/SC.php?type=component_sections&id=3&sid=456

ذخیره شده

به طور خلاصه فصل دوم با عنوان پیشینه یا ادبیات پژوهش شامل موارد زیر خواهد بود: …. هر مطالعه ضمن آن که مبتنی بر مطالعات قبلی است ، خود نیز مقدمه و پایه ای برای مطالعات بعدی …. تعاریف ارائه شده و مشخص نمودن تعاریف مورد استناد در پژوهش برای متغیر ها. … تاریخ، فلسفه الهیات، فلسفه علوم تجربی طبیعی، فلسفه اخلاق(به معنای دوم) …

[PDF]بررسی اخلاق حرفه ای- سازمانی از دیدگاه معلمان در مدارس متوسطه …

nama.ajaums.ac.ir/article-1-121-fa.pdf

ذخیره شده

ضروری می باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی اخاق حرفه ای- سازمانی از دیدگاه معلمان در مدارس متوسطه شهر …. با توجه به متغیر سابقه کاری تفاوت معنی دار وجود دارد؟ روش‌ها.

[PDF]اي اﻋﻀﺎي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺎي اﺻﻠﯽ ﻫ ﻫﺎ و ﻣﺆﻟﻔ – فصلنامه …

istd.saminatech.ir/WebUsers/istd/UploadFiles/OK/139411171555421047-F.pdf

ذخیره شده

۲۲ فروردین ۱۳۹۴ – ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش: 31/03/1394(. ﭼﮑﯿﺪه. در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺆﻟﻔﻪ. ﻫﺎي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي اﻋﻀﺎي. ﻫﯿﺌﺖ. ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه … اﻣﺮوزه اﺧﻼق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از. ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎز. ﻣﺎن. ﻫﺎ ﺷﻨﺎ. ﺧﺘﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ و. ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي …. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. اﺧﻼق«. » » ﺧﻠﻖ«ﺟﻤﻊ.

[PDF]ﻓﺼﻞ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮي ﯽ ﻧﺎﻣﺒ – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/مریم%20شمس/فصل%20دوم.pdf

مشابه

۱۳ دی ۱۳۹۱ – ١٣. ﻓﺼﻞ دوم. ﻧﺎﻣﺒ. ﯽ. ﻧﻈﺮي. و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. ي. ﭘﮋوﻫﺶ …. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﺳﺎﯾﺮ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﺣﺮﻓﻪ. اي. ﻣﻮﺟﺐ. ورود. واژه. ﻫﺎي. ﻫﻮش. ﻋﺎﻃﻔﯽ. (. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. ) ….. ﻣﺘﻐﯿﺮي را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

[PDF]ﭼﻜﻴﺪﻩ – Science Cultivation

www.sciencecultivation.ir/far/pdf/sc02/2-4.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻻﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺎﻯ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺍﺳــﺖ … ﻋﻠﻢ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ. ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ. ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ، … ﺻﺎﺣــﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﻳــﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ «ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴــﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ….. ﺑﺎﻭﺭﻫــﺎ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻳﺎ ﭘﻴﺸــﻴﻨﻪ ﻓﺮﺩ ﻳﺎ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻣﺨﺎﻟــﻒ ﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎ. ﻣﺎ ﺑﺎﺷــﺪ.

[PDF]690 K – دوفصلنامه اسلام و مدیریت

im.rihu.ac.ir/article_351_8cf0ab295ea10bff310646b35802006a.pdf

ذخیره شده

۱ دی ۱۳۹۲ – اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. ای ﮐﻪ در روﯾﮑﺮد راﻫﺒﺮدی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ. ﻫﺎی اﺧﻼﻗـﯽ ﺳـﺎزﻣﺎن و ﺑﻨﮕـﺎه در ﻗﺒـﺎل. ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮ … ﭘﮋوﻫﺶ در. ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و ﺗﺤـﻮل در ﻋﻠـﻮم، ﻣﺤﻘﻘـ. ﺎن را ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺣﻘﯿﻘـﺖ … اﻣﺮوزه ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن، اﺧـﻼق ﺣﺮﻓـﻪ. ای اﺳـﺖ. اﺻـﻮل اﺧـﻼق ﺣﺮﻓـﻪ. ای.

[PDF]آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران در ﻣﻮرد ﺟﻮ

journals.sbmu.ac.ir/en-me/article/download/12767/9618

ذخیره شده

توسط F Borhani – ‏2016 – ‏بیان شده در 1 یافته – ‏مقالات مرتبط
و در واﻗﻊ ﻣﺘﻐﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. اوﺿﺎع … ي. ﭘﺮﺳﺘﺎري و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي ﻧﺸﺎن داده. اﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻮ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ رﻓﺘﺎر و ﻋﻘﺎﻳﺪ اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ. دﻫﺪ .( ….. ﭘﮋوﻫﺶ. 275. ﻧﻔﺮ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ….. اﻳﺮاﻧﻲ اﺧﻼق و ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺰﺷﻜﻲ.

اخلاق حرفه‌ای و رابطه آن با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان اداره …

journals.iau.ir/article_525172_0.html

ذخیره شده

اخلاق حرفه‌ای و فرهنگ سازمانی یکی ازمسائل اساسی همه جوامع بشری و از مهمترین … جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانغربی (135 نفر) میباشد. … نتایج حاصل از آزمون فرضیهها نشان داد که رابطه مثبتی بین دو متغیر اخلاق حرفهای و فرهنگ سازمانی وجود دارد، به این … تاریخ پذیرش نهایی مقاله:23/5/1395.

اخلاق حرفه ای در تکامل فرآیندهای تولیدی، از تولید دستی

profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1030867.html

مشابه

توسط پویا – ‏2013 – ‏مقالات مرتبط
Title : ( اخلاق حرفه ای در تکامل فرآیندهای تولیدی، از تولید دستی تا انبوه ) … در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تکامل فرایندهای تولیدی بر … روش کار: متغیرهای مورد بررسی در تحقیق حاضر مشتمل بر تکامل فرایند … برای گردآوری اطلاعات از واحدهای تولیدی از پرسشنامه طراحی شده مبتنی بر پیشینه تحقیق استفاده گردید.

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ

jha.sums.ac.ir/article_16914_c3a0fbe963f067cbcf25cdec274e1e6f.pdf

توسط مهدوی – ‏2014 – ‏مقالات مرتبط
رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ. اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ. اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺰﺑﻮر … ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﺧﻼق در ﺣﺮﻓﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ،. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر.

اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی Professional physiotherapy ethics

ppt-ethics.persianblog.ir/

ذخیره شده

۱۸ تیر ۱۳۹۶ – اخلاق حرفه ای-اخلاق سازمانی-اخلاق فیزیوتراپی. … ویژه نامه مجله اخلاق و تاریخ پزشکی. ….. آنان در پژوهش خود ابتدا ، روابط متغیر های فردی را به‌طور مستقل با تعهد کارکنان بررسی و در مرحله دوم این روابط را با ورود متغیر مداخله گر …

اخلاق در باستان‌شناسی؛ تبیین، بررسی و نقد اخلاق در تئوری …

jarcs.ut.ac.ir/article_59488.html

توسط افخمی – ‏2016
با وجود این، دانش باستانشناسی ایران که عمری هفتادساله دارد، اخلاق حرفهای را در آموزش و … این پژوهش با رویکردی انتقادی، موضوعاتی همچون اهمیت اخلاق، پیشینه و چارچوب … ارزشهای اخلاقی از نظر فرهنگی متغیر هستند، ولی اغلب به ‌طور گسترده با جوامع …

بررسی تعاملات مولفه های اخلاق حرفه ای وتعهدسازمانی كاركنان …

payaname.com/…/3351-بررسی-تعاملات-مولفه-های-اخلاق-حرفه-ای-وتعهدسازمانی-كارك…

ذخیره شده

این پژوهش قصد بررسی تعاملات مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای با تعهد سازمانی در کارکنان استانداری یزد را دارد. … ذکر مطالبی پیرامون متغیرهای مهم و حساس اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی و اهمیت و ضرورت این دو متغیر مهم در سازمان …. ادبیات نظری و پیشینه تحقیق …

مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای | دانلود پژوهش ارشد

rezanasr.ir/?tag=مولفه‌های-اخلاق-حرفه‌ای

ذخیره شده

۱۹ تیر ۱۳۹۶ – تیر 19, 1396 تحقیق -پژوهش مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای٬ نظام اخلاقی نخبگان علمی92 ….. علاوه بر این، متغیرهای منطقه‌ای و بین‌المللی نیز بخش عمده‌ای از نقش خود را از طریق عوامل و زمینه‌های داخلی اعمال می‌کنند. ….. گفتار اول: پیشینه تحقیق.

ایران اخلاق – اخبار > اخلاق حرفه ای در اسلام – شرکت ملی صنایع …

www.nipc.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=74&pageid=1701&newsview…

ذخیره شده

این مقوله از فرهنگ ادبیات علمی غرب دارای فقر موضوعی بوده و پژوهش های صورت … جامعه می تواند از جامعه و فرهنگی به جامعه و فرهنگ ديگر متفاوت و متغير باشد. از اين رو تدوين اصول کلی اخلاق حرفه ای به سادگی تدوين قواعد کلی حقوق حرفه ها نيست و در هر …

پژوهشگران مرند – بررسی تعهد حرفه ای معلمان

1388marand.blogfa.com/post/3/بررسی-تعهد-حرفه-ای-معلمان-

ذخیره شده

مشابه

پژوهشگران مرند – بررسی تعهد حرفه ای معلمان – آموزشی و پژوهشی. … 3- پیشینه پژوهش : … تعهد، بعد عملي و اجتماعي اخلاق است پس مي توان تعهد كاري رااينگونه بيان كرد كه نوعي تمايل …. در مورد متغيرهاي فرضيه هاتعاريف نظري وعملياتي صورت گرفت .

پیشینه ومبانی نظری تحقیق اخلاق حرفه ای – پوشه

poshe.ir/product/9704/پیشینه-ومبانی-نظری-تحقیق-اخلاق-حرفه-ای/1412

ذخیره شده

دانلود فایل پیشینه ومبانی نظری تحقیق اخلاق حرفه ای دارای 104 صفحه بافرمت ورد وقابل ویرایش … پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

[PDF]ﭘﺮوﭘﻮزال ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻋﻨﻮان ﭘ – دانشگاه آزاد …

www.iautmu.ac.ir/research/form/Thesis_Prpvzal.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﭘﺮوﭘﻮزال ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اي. ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ: … ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﯽ( ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ):. ﻣﻬﺮ و … ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. : (ﭼﻪ ﮐﺴﯽ، در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ، ﮐﺠﺎ، ﭼﻪ ﮐﺎري را ﺑﺮ روي ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ. ﻫﺪﻓﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﺑﻄﻮر … ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺷﯿﺎء ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎ و رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ، اﺻﻮل و ﺳﺎﺧﺖ ﯾﺎ آ. زﻣﺎﯾﺶ … ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ واﺣﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ، ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ.

مديريت اخلاق حرفه اي به شيوه جوانمردان – اطلاعات حکمت و معرفت

www.ettelaathekmatvamarefat.com/new/index.php?option=com…id…

ذخیره شده

مشابه

۲۷ اسفند ۱۳۹۲ – هنگامي که با عنوان کتاب شما «مديريت اخلاق حرفه اي در سازمان به شيوه … كه در مورد اين هنجارها سخن مي‌گويد و هم به معناي فلسفه اي كه علم اخلاق را موضوع پژوهش خود قرار مي‌دهد. ….. سازمان همچون زندان روح، سازمان پديده‌اي دگرگون شونده و متغير، سازمان به … حدود هفتصد و پنجاه سال پيش تاي تونگ نويسنده كتاب تاريخ خط چيني …

نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه‌ی بین اخلاق حرفه‌ای با …

ijme.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-61-328&slc_lang=fa&sid=1

ذخیره شده

مشابه

توسط قاسم‌زاده – ‏2014
اخلاق و تاریخ پزشکی. ۱۳۹۳ … هدف پژوهش حاضر بررسی و کشف اثر میانجی هویت سازمانی در روابط اخلاق حرفه‌ای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کار است. … به‌منظور بررسی روابط متغیرها در الگوی مفهومی از مدل معادلات ساختاری استفاده شد.

[PDF]عوامل زمینه ساز پایبندی به اخلاق پژوهش در میان دانشجویان …

journal.irphe.ir/article-1-2876-fa.pdf

ذخیره شده

Farasatkhah, ٢٠٠٦,. ). ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي. ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد، اﻣﺎ. از. دﻫﻪ. 70. در ﻗﺮ ….. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي وﻓﺎداري، ﺑﺮاﺑﺮي و ﻋﺪاﻟﺖ، ارزﺷﻬﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، اﺣﺘﺮام ﻣﻘﺎﺑﻞ و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي راﺑﻄﻪ.

[PPT]اخلاق حرفه‌اي

www.aqr.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=6a6d0124-a79e-4b1e-95b6…

ذخیره شده

اخلاق به عنوان يك علم، مفهوم اخلاق حرفه اي و رابطه آن با بهره وري سازماني، معيار … يكي از نكات مهم در اخلاق حرفه اي به ويژه در حرفه مديريت اين است كه : ….. نظامهاي اخلاقي كه در كار تاثير مي گذارند داراي دو بعد كلي ثابت و متغير هستند. 94 …. هس مر ، اخلاق در مديريت ، ترجمه سيد محمد اعرابي و داود ايزدي ، انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگي.

[PDF]مدل‌یابی ارتباط بین اخلاق حرفه‌ای و معنویت در کار با …

ijnv.ir/article-1-220-fa.pdf

ذخیره شده

از جمله متغیرهای تأثیرگذار بر مسؤولیت اجتماعی می توان به اخالق حرفه ای و معنویت در. کار اشاره …. مرور مبانی نظری و پیشــینه تحقیقاتی حاکــی از ارتباط اخالق. حرفه ای و … پایایی پرسشــنامه معنویت در کار در پژوهش های قبلی بررسی و. تأیید شد و …

موضوع : بررسی نسلی اخلاق حرفه ای – مقالات رشته جامعه …

maghale92.blogfa.com/post/5

ذخیره شده

مشابه

هدف این پژوهش ، کشف ریشه ها و عوامل موثر بر کاهش یا افزایش اخلاق حرفه ای است . … پیشینه تحقیقاتی … انجام دادندیک مدلی از تعهد شغلی که ارتباطات چند متغیری میان تعهد سازمانی، برجستگی شغلی، پیوند گروهی در کار، درگیری شغلی و اخلاق کار را …

اخلاق پژوهشی – آموزش پژوهش

mjmsadegh.ir › اخلاق پژوهشی › کلیات تحقیق

ذخیره شده

۱۰ تیر ۱۳۹۶ – مثلاً اخلاق پزشکی یا اخلاق مهندسی هر کدام زیرمجموعه‌ای از اخلاق حرفه‌ای محسوب … «مرکز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تهران» …

اخلاق حرفه‌ای – انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری

iranethics.ir/page.php?slct_pg_id=153&sid=1&slc_lang=fa

ذخیره شده

اگرچه اظهاراتی در مورد اخلاق پژوهش در اوایل قرن بیستم باب میشود اما قادر نیست ….. ü منابع آموزشی مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی ( خانم دکتر اصغری، آقای دکتر … آن‌چه پزشکی را به حرفه‌ای مقدس و با ارزش مبدل می‌سازد، اعتمادی است که جامعه به ….. که رفتار پزشک بر اساس میزان توجه به تعهدات میتواند در یک طیف متغیر باشد:.

[PDF]اﺧﻼﻗﻲ در ﻗﻀﺎوت ﺣﺮﻓﻪ اي ﺣﺴﺎﺑﺮس ﻬﺎي ارزﺷ – انجمن ایرانی اخلاق در …

iranethics.ir/files/site1/pages/article_7_bahar_90.pdf

ذخیره شده

دﻛﺘﺮ ﻳﺤﻴﻲ ﺣﺴﺎس ﻳﮕﺎﻧﻪ و اﻣﻴﺪ ﻣﻘﺼﻮدي. : ارزﺷﻬﺎي اﺧﻼﻗﻲ در ﻗﻀﺎوت ﺣﺮﻓﻪ. اي ﺣﺴﺎﺑﺮس. 62. ﺳﺮآﻏﺎز … اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗـﺎﺛﻴﺮ آﻳـﻴﻦ رﻓﺘـﺎر ﺣﺮﻓـﻪ اي را ﺑـﺮ … ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ آﻳﻴﻦ رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺮ ﻗﻀﺎوت ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، اﻫﻤﻴﺖ ﻳﻚ واﺣﺪ درﺳـﻲ ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان آﻳـﻴﻦ ….. ﻧﻤﻮدار ﻫﻴﺴﺘﻮﮔﺮام و ﻫﻤﮕﻮﻧﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻮع ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای | NCBA

ncba.ir/html/4806

ذخیره شده

۱۶ شهریور ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای … توضیحات نظری کامل در مورد متغیر; پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه …

[PDF]مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای | NCBA

ncba.ir/saveAsPDF=4806

ذخیره شده

ﻧﻮع ﻓﺎﯾﻞ: WORD و ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ doc q. ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﻣﺘﻐﯿﺮ: ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺧﻼق …. اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت: ﻓﺼﻞ دوم ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮا (ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﭘﮋوﻫﺶ) ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ.

دانلود مقاله بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر بهره وری

mag-iran.com/دانلود-مقاله-بررسی-تاثیر-اخلاق-حرفه-ای.htm

ذخیره شده

این پژوهش به بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای بر بهره وری کارکنان شهرداری قره آغاج می … بین دو متغیر اخلاق حرفه ای و بهره وری کارکنان با میزان ضریب همبستگی معادل …

فراتحلیل تحول اخلاقی در تحقیقات انجام شده طی سالهای …

jut.samt.ac.ir/article_6355.html

ذخیره شده

در دیدگاه غایت گرایانه، اخلاق حرفه‌ای بر حل مشکلات اخلاقی مؤثر بوده، اخلاق اجتماعی … متغیرهای وابسته: تحول اخلاقی مبتنی بر دیدگاه پیاژه، کلبرگ، نئوکلبرگ، رست؛ ….. رابطه والدگری موفق به پیشینه مقدار عشق والدین به فرزند از یک سو و تعادل …

[PDF]رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای از دیدگاه پرستاران و بیماران

hnmj.gums.ac.ir/article-1-580-fa.pdf

ذخیره شده

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ. : 26. 8/. /. 1392 … ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻬﺮم اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ . اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ. 31 … ﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﺑﯿﻤﺎران از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﺗﻔﺎوت. وﺟﻮد دارد ….. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﯿﻤﺎران و ﻣﯿﺰان رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي.

تأثیر پذیری عملکرد وظیفه ای از اخلاق کاری(مورد مطالعه : …

jmr.usb.ac.ir/article_1260_221.html

ذخیره شده

مشابه

نتایج نشان داد که بین اخلاق کاری با هشت متغیر و عملکرد وظیفهای با هفت متغیر با … Based on the research results, suggestions have been made to increase task … 17-یقین لو، مهرانگیز و همکاران(1382)؛ اصول اخلاق حرفه‌ای از تدوین تا عمل، ماهنامه …

رشد اخلاق حرفه ای در سازمان ها – آسمونی

www.asemooni.com › سبک زندگی › خانواده، کار و اخلاق

ذخیره شده

مهم ترین متغیر در موفقیت سازمان ، اخلاق حرفه ای است. اگر چه انسان ها در مصداق موفقیت و تعریف آن ، دیدگاه واحدی ندارند، اما در موفقیت طلبی همسان هستند. موفقیت در …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سرسختی :: دهه شصت, …

dahe60.blog.ir/…/مبانی%20نظری%20و%20پیشینه%20تحقیق%20با%20موضوع%2…

ذخیره شده

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) … پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه … کوباسا این نظریه را ارائه کرد که سرسختی روانشناختی مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی است که در هنگام مواجه با وقایع استرس زای …. مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اخلاق حرفه ای.

[PDF]مبانی و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای | NCBA

ncba.ir/saveAsPDF=15100

ذخیره شده

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ … ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای. ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺧﻼق. در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ اﺧﻼق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻠﻖ وﺧﻮی ﻫﺎ، ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ، ﺳﺮﺷﺖ دروﻧﯽ و ﻧﯿﺰ …

[DOC]بررسي تاثير فرهنگ اخلاقي سازمان بر رفتار حسابرس – دانش …

danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=418&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

ذخیره شده

رفتار حرفهاي و اخلاقي از سوي حسابرسان، افراد تحصيل کرده، هيئتهاي نظارتي، مجالس ….. متغير وابسته پژوهش در چهار فرضيه رفتار غيرعادي حسابرس است. …. پيش از ورود به حرفه، گذراندن دورهای آموزشي در زمينه اخلاق و فرهنگ اخلاقي لازم بهنظر ميرسد.

باشگاه اندیشه › اخلاق حرفه ‌ای و مدیریت سازمانی

www.bashgah.net/fa/content/show/43524

ذخیره شده

مشابه

مهمترین متغیر در موفقیت سازمان، اخلاق حرفه‌ ای است. همه خواهان موفقیت هستند. اگر چه انسانها در مصداق موفقیت و تعریف آن، دیدگاه واحدی ندارند، اما در موفقیت‌ طلبی همسان …

میزان آگاهی پرستاران و ماماهای شاغل در بیمارستانهای شهر همدان …

psj.umsha.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-81-1&slc_lang=fa&sid=1

ذخیره شده

توسط رفیعی – ‏2014 – ‏مقالات مرتبط
۱- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم … این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی پرستاران و ماماها از اصول اخلاق حرفه ای انجام گردید. … از بین متغیرهای مورد بررسی بین حیطه اخلاقی با وضیعت استخدامی و بخش محل خدمت …

اخلاق حرفه‌ای؛ ضرورتی برای سازمان – هنرمعماری آنلاین

aoaonline.ir/اخلاق-حرفه‌اي؛-ضرورتي-براي-سازمان/

ذخیره شده

۲۳ خرداد ۱۳۹۶ – همچنین به ویژگی‌های افراد دارای اخلاق حرفه‌ای مانند احساس مسئولیت، ….. یکی از ابعاد بسیار مهم اخلاق کار، بعد روان‌شناختی آن است؛ زیرا اخلاق متغیری است که آگاهی و اراده …. چنین رهیافتی پیشینه طولانی در سنت شرقی و غربی دارد. … ویژه در حوزه اخلاق حرفه‌ای پدیدارشناسی نتوانست الگوهای پژوهشی قابل اجرا به میان آورد.

رسانه – زير دامنه پژوهش مركز پژوهشهاي اسلامي صداوسيما

pajuhesh.irc.ir/article/index/list#/article/index/show/type/article/id/1215

ذخیره شده

مشابه

رسانه در لغت به معني رساندن است و در اصطلاح وسيله اي براي نقل و انتقال اطلاعات، ايده … ما مي گذارد و نيز ويژگي هايي كه از چنين پايه و پيشينه اي كسب مي كند، قابل فهم است. … علاوه اينكه، قابليت ها و اقتضائات موجود رسانه به تبع اوضاع و شرايط متغير ….. اصل ششم «اصول بين‌المللي اخلاق حرفه اي در روزنامه نگاري»[26] كه پايه اي براي …

[PDF]در ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﮐﺎري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ا – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…/snjsh-bhrh-wry-nyrwy-ansany-w-artbat-an-ba-akhlaq-…

ذخیره شده

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط اﺧﻼق ﮐﺎري ﺑﺎ ﺑﻬﺮه وري ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ در. ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ …. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. اي از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ و ارزﺷﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را در رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل اداري ﯾﺎري دﻫﺪ و … ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ. رﻫﺎم. ) 2008(. ﭘﮋوﻫﺸﯽ را در اروﭘﺎ در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺮه وري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻧﺠﺎم داد و ﻧﺸﺎن داد … ﺟﻨﺴﯿﺖ و ﺗﺤﺼﯿﻼت و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ …. اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر، روح ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ و. ﺑﻬﺮه.

اخلاق كسب و كار

www.shareh.ir/persian/magazine/iqtisad_i/13/07.htm
علاقه مندي پژوهشي او فهم چالش هاي بين المللي اخلاق و كسب و كار است و حدود 16 كتاب و 100 … رفتارهاي حرفه اي، سازمان هاي تجاري و تاجران، خود قانونمندي صنايع، پيمان هاي تجاري و غيره صورت مي گيرد. …. همان گونه كه آلن جرث مي گويد: «متغيّر مستقّل همه اخلاقيات رفتار انسان است» ….. هر منطقه و كشوري تاريخ «اخلاق كسب و كار»خودش را دارد.

اخلاق حرفه اي؛ ضرورتي براي سازمان /دکتر علی نقی امیری – …

madibnia.blogfa.com/post-220.aspx

ذخیره شده

مشابه

۱ آبان ۱۳۹۴ – (2) در اخلاق حرفه اي، مسئوليت هاي اخلاقي سازمان در قبال محيط داخلي و خارجي ….. يکي از ابعاد بسيار مهم اخلاق کار، بعد روانشناختي آن است؛ زيرا اخلاق متغيري است که آگاهي و …. چنين رهيافتي پيشينه طولاني در سنت شرقي و غربي دارد. … در حوزه اخلاق حرفه اي پديدارشناسي نتوانست الگوهاي پژوهشي قابل اجرا به ميان آورد.

مقاله تاثیر مولفه های اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی در ارتقاء …

https://www.civilica.com/Paper-AMTM01-AMTM01_104=تاثیر-مولفه-های-اخلاق-حر…

ذخیره شده

پژوهش حاضر بدنبال دستیابی به نقش مولفه های اخلاق حرفه ای و تعهد سازمانی در … متغیر وابسته ( اثرپذیر) در تحقیق ارتقاء سلامت در نظام بانکداری اسلامی رابطه معنی …

[DOC]اخلاق حرفه‌اي

www.growthstage.ir/wp-content/uploads/2014/08/Akhlagh-Herfehee.docx

ذخیره شده

مشابه

در اخلاق حرفه‌اي مسئوليتهاي اخلاقي سازمان در قبال محيط داخلي و خارجي است و اين …. يكي از ابعاد بسيار مهم اخلاق كار، بُعد روانشناختي آن است، زيرا اخلاق، متغيري است …

رفتار شهروندی در تدریس: تأملی بر نقش پیش بین اخلاق …

www.icsajournal.ir/article_15681_3060.html

ذخیره شده

پژوهش حاضر نگاهی ویژه به نقش اخلاق حرفه ای استاد داشته است. … ابعاد نه گانه اخلاق حرفه‌ای استاد ضمن داشتن رابطه معنادار با رفتار شهروندی در تدریس، 61/0 از پراکندگی این متغیر را تبیین می کنند. … مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی، 6(5)، 25-38.

دانلود تحقیق – مقاله-پژوهش ارشد

persiandooriran.ir/

ذخیره شده

دانلود تحقیق – مقاله-پژوهش های ارشد –مجموعه کامل تحقیق – مقاله-پژوهش دسترسی متن …. از متغیرهای اصلی پژوهش که عبارتند از ابراز وجود، سازگاری اجتماعی، خودپنداره و … که در تاریخ 24/6/1393 از تحقیق – مقاله-پژوهش خود تحت عنوان « رابطه ویژگی‌های …. پس مدیران حرفه ای به نمایندگی از سهامداران جهت اداره شرکت به استخدام درمی آیند.

روزنامه دنیای اقتصاد | پرمخاطب ترین روزنامه اقتصادی کشور

donya-e-eqtesad.com/

ذخیره شده

نقش متغیر سعودی-آمریکایی در روابط ایران و عراق … تاریخ و اقتصاد … رونق؛ فرصت یا تهدید؟ حمید آذرمند , پژوهشگر اقتصادی …

برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای در پژوهش های دانشگاهی | …

https://www.srttu.edu/برگزاری-کارگاه-آموزشی-اخلاق-حرفه-ای-در/

ذخیره شده

کارگاه آموزشی “اخلاق حرفه‌اي در پژوهش‌هاي دانشگاهي؛ آشنايي با مباني نظري، مؤلفه‌ها، چالش‌ها، وضع موجود و راه‌كارهاي تقويت” در روز چهارشنبه هشتم بهمن ماه توسط معاونت …

بررسی نگرش به اخلاق حرفه ای در اعضا هیات علمی دانشکده …

jrds.ir/browse.php?a_id=295&sid=1&slc_lang=fa

ذخیره شده

توسط کرمپوریان – ‏2013
لذا این مطالعه با هدف بررسی نگرش به اخلاق حرفه‌ای در اعضای هیات علمی دانشکده … ابزار بررسی، پرسشنامه‌ای پژوهشگر ساخته بر اساس مطالعات مرتبط با این زمینه بود …

گلبن نسيم

golbonasim.titrblog.ir/

ذخیره شده

-دانلود فايل ( آمار معاملات و متغيرهاي مالي شركت تكنوتار در سال 88) … -برترين پكيج مباني نظري و پيشينه تحقيق تعارضات زناشويي(فصل دوم تحقيق) – دانلود فايل -دانلود فايل اتوكد پلان …. -دانلود (مباني نظري و پيشينه پژوهش با موضوع ارزيابي عملكرد) -دانلود فايل …. -دانلود فايل كامل پرسشنامه موانع رعايت اخلاق حرفه اي -برترين …

خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

www.mehrnews.com/

ذخیره شده

مشابه

همزمان با فرارسیدن تاریخ انقضای «ممنوعیت پذیرش پناهجویان»، دیوان عالی آمریکا … آمریکا درآمده است شاهد تحرکات مبهم واشنگتن و هم پیمانان غربی و منطقه ای آنهاست.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق حرفه ای

royal.docilandfro.ir/post/matlab608.html

ذخیره شده

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق حرفه ای. … توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه. رفرنس نویسی و …

ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای – چکیده و مشخصات | …

pscdl.ir/10001011/12.html/html_description

ذخیره شده

چکیده و مشخصات «ادبیات و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای» … حجم فایل: 96 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: …

[PDF]PDF: مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اخلاق حرفه ای – …

irarti.ir/2013/08/39607-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-با-موضوع-اخلا.pdf

ذخیره شده

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻧﻈﺮی ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﯿﺮ. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ … ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺘﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای. ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺧﻼق. در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﯿﻦ اﺧﻼق ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻠﻖ وﺧﻮی …

خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق حرفه ای – …

minuoive.ir/خرید-و-دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوه-31/

ذخیره شده

۳ تیر ۱۳۹۶ – خرید و دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش اخلاق حرفه ای … پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه. رفرنس نویسی و پاورقی …

جستجوی پایان نامه، پروپوزال و پروژه دانشجویی در مورد اخلاق …

www.rasathesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/اخلاق-حرفه-ای

ذخیره شده

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد اخلاق حرفه ای و گزارش سمینار و پروژه دانشجویی و تز در مورد اخلاق حرفه ای در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا و کارشناسی موارد …

پایان نامه بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء …

www.rasathesis.ir/…/پایان-نامه-بررسی-تأثیر-اخلاق-حرفه-ای-حسابداران-در-ارتقاء-س…

ذخیره شده

کلید واژه‌ها: اخلاق، اخلاق حرفه ای، سبک های نوین رهبری مالی …. این پژوهش دارای یک متغیر مستقل با عنوان “اخلاق حرفه ای حسابداران” و یک متغیر وابسته با عنوان “ارتقاء …

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد اخلاق حرفه ای

www.mehrthesis.ir/پایان-نامه/q/اخلاق-حرفه-ای

ذخیره شده

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد اخلاق حرفه ای و پروژه دانشجویی و گزارش سمینار و … پیراپزشکی · تاریخ · تربیت بدنی · جغرافیا و برنامه ریزی شهری · حسابداری … گزارش سمینار بررسی تاثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای کارکنان ….. روش تحقیق وضع مطلوب و موجود تربیت دینی و اخلاقی ، بررسی پژوهش‌ های آماری …

بایگانی‌ها نظری – ni7

https://www.ni7.ir/tag/نظری

ذخیره شده

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع … پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و ….. مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای و رهبری مالی · نظر بگذارید.

[PDF]اداري – اي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎدي ﺑﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ

pantajournals.ir/uploads/pdf/2016422194112202.pdf

ذخیره شده

راﺑﻄﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺘﺎدي. –. اداري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ. از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ، ….. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺼﻮد ﺣﺎﺻﻞ ….. ن رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﮏ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکار و بزهکاری نوجوانان …

3862njbr.eljo.ir/

ذخیره شده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های اخلاق و اخلاق حرفه ای (فصل 2) … توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون … پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تصویر از بدن و تن(فصل دوم …

24179jfwt.yjob.ir/

ذخیره شده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های اخلاق و اخلاق حرفه ای (فصل 2) … توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) … پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه … این امر به گونه ای است که این افراد ساعت ها در مورد تصویر بدنی خود فکر می کنند و با تغییر در آرایش و …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *