دانلود مبانی نظری موضوع وفاداری به برند

Published on Author adminwebLeave a comment

مبانی نظری موضوع وفاداری به برند

مبانی نظری موضوع وفاداری به برند در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6

مبانی نظری موضوع وفاداری  به برند

فروشنده فایل

کد کاربری 14469

کاربر

مبانی نظری موضوع وفاداری به برند در 6 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docشامل مبانی نظری و منابع

فهرست مطالب

تعریف وفاداری

مراحل توسعه ی وفاداری

وفاداری به برند

تعریف وفاداری به برند

سطوح وفاداری به برند

مزایای وفاداری به برند

منابع

[PDF]ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ

www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/شاهو%20معاذنژاد/PDF/فصل%20دوم.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ … ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻗﺒﺎﻱ ﻣﻮﺟﺪ ﺟﺪﺍ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﻛﺸﻴﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﺮ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮﺩ. … ﺗﻨﺎﻭﺏ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ.

مبانی نظری برند + مقالات مرتبط – تربیت بدنی و علوم ورزشی …

www.iranphe.ir/sport…/69…مبانی-نظری…/393-مبانی-نظری-برند-مقالات-مرتبط

ذخیره شده

حجم فایل ها: 4.9 مگابایت فایل مبانی نظری +بسته مقالات فارسی جدید برند … (نمونه صفحه) در مورد مبانی مدیریت برند، شهرت برند و وفاداری به برند است که می تواند … بر فایل مبانی نظری حاوی 12 عدد مقاله فارسی جدید در موضوع مدیریت برند می باشد.

[PDF]دریافت فایل

ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/510703

ذخیره شده

مشابه

اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ در ادﺑﯿﺎت ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳ. ﺖ، اﻣﺎ اﺧﯿﺮاً اﯾﻦ. ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ … ارزش ادراﮐﯽ و وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺷﻬﺮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ذﻫﻨﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و. از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ادراﮐﯽ ﺑﺮ …… اﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي. ﻣﻮﺟﻮد. و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ.

[PDF]362 K – دانشگاه تهران

https://jibm.ut.ac.ir/article_54760_59d2fb259318e9d567d7befb175b34fb.pdf

ذخیره شده

توسط جلیلیان – ‏2013
ﺑﻪ. دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ. ﺧﺮ. ﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ. ﺑﺮ ﻣﺸـﺘﺮي. ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي و ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي …. ﺪ، وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧـﺪ و ﺗـﺪاﻋﻲ. ﺪﺑﺮﻧ. و ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ …. ﺑﻪ. ﭼﻨﺪ. ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻔﻮذ ﺷﺨﺼﻲ.

[DOC]دانلود رایگان بخشی از فایل نمونه

www.isihome.ir/freearticle/ISIHome.ir-52002-sample.docx

ذخیره شده

مشابه

واژگان کليدی : نام تجاری، وفاداری مشتريان، شخصيت برند، برندسازی ، ارزشهای اسلامی. 2-1 مقدمه … دراین فصل از پایان نامه مبانی نظری تحقیق تشریح شده است. … در وفاداری مشتریان به نام تجاری نیزتئوری های مختلف طرح ومبانی نظری موضوع موردبحث …

[PDF]549 K

tms.atu.ac.ir/article_72_9ca1b6a3248d59051ff7e9ecbab1f111.pdf

ذخیره شده

توسط تاج زاده نمین – ‏2014
ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﻣﺴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ، ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ. ﮔﺬﺍﺭ. ﻱ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ …. ﻣﺒﺎﻧﻲ. ﻧﻈﺮﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮﻧﺪ، ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﺩﺍﺩﻩ. ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ. … ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎﺯﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ.

[DOC]31 . 20 . 20130901153123-9747-57.doc

www.ensani.ir/storage/Files/20130901153123-9747-57.doc

ذخیره شده

مشابه

توسط SY Hosseini
2- مبانی نظری پژوهش ….. این پژوهشگران ارزش ویژه برند درون سازمانی را شامل وفاداری کارمندان به برند و … تعهد، وفاداری و درگیری برند → برند سازی درون سازمانی.

[PDF]ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ وﻓﺎداری ﻣﺸﺘﺮی و ﺑﺮﻧﺪ

www.ensani.ir/storage/Files/20140603142402-9662-217.pdf

ذخیره شده

مشابه

۱۳ خرداد ۱۳۹۳ – ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ. 2-1. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی … ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻠﯿﺪی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺖ … ﺴﺐ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﮐﺎﻫﺶ. ﻫﺰﯾﻨﻪ.

تاثیر ارتباطات برند و کیفیت خدمات در ایجاد وفاداری برند …

www.papyrus.ir/…/تاثیر-ارتباطات-برند-و-کیفیت-خدمات-در-ایجاد-وفاداری-برند-به…

ذخیره شده

مشابه

مو‌ضو‌عا‌ت‌ مطر‌ح‌ شد‌ه‌ و‌ بو‌جو‌د‌ آ‌مد‌ن‌ یک‌ با‌ز‌ا‌ر‌ شد‌ید‌ًا‌ ر‌قا‌بتی‌، و‌فا‌د‌ا‌ر‌ی‌ به‌ بر‌ند‌ می‌تو‌ا‌ند‌ … ۲- مبا‌نی‌ نظر‌ی‌ تحقیق‌ ۱-۲- بر‌ند‌: بر‌ند‌ ا‌ز‌ و‌ا‌ژه‌ قد‌یمی‌”نو‌ر‌س‌”به‌ معنا‌ی‌ سو‌ز‌ا‌ند‌ن‌ مشتق‌ شد‌ه‌ …

[PDF]وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزي ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري د

jomm.srbiau.ac.ir/article_2464_6c57b4f6069fe9895fcd02e08985ca8d.pdf

ذخیره شده

توسط دهقانی سلطانی – ‏2014
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ، اﻋﺘﻤﺎد و وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻻﺳﺘﻴﻚ ﺑﺎرز در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن ﺗ. ﺎ. ﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﺎداري دارد . اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ … در ﺳﺎل. ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ. ﺧﺼﻮص ارزش وﻳﮋه. ﺑﺮﻧﺪ. 1. ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣﻮزه ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻣ. ﻮ. ﺳﺴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ارزش. وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ را … ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﻧﺪ. 2.

[PDF]ﺑﺮﻧﺪ دادن ﺮﻴ ﻴﺗﻐ و ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ي وﻓﺎدار ،ي اﻨﻪ ﻴزﻣ ﻋﻮاﻣﻞ ﺮﻴ ﺗ – مدیریت بازاریابی

jomm.srbiau.ac.ir/article_1685_91323aff25db95685657b5673547c024.pdf

ذخیره شده

توسط صفرزاده – ‏2011
ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺮﯾﺪ، وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ دادن ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ …. ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼ. ﻪ ﻃﻮر ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﯿﻨﻪ. اي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﻓﺎداري ﺑﻪ. ﺑﺮﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ د … ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﻫﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه. اﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه رﻓﺘﺎر. ﺗﺎ. ﮐﯿﺪ دارﻧﺪ. ﻪﺑ.

تأثیر ابعاد بصری تبلیغات محیطی مجتمع های تجاری بر …

nmrj.ui.ac.ir/article_21265.html

ذخیره شده

نویسندگان ضمن مرور کامل مبانی نظری و انتخاب اعضای نمونة آماری با روش … آگاهی از برند و ترجیح برند نیز تأثیر معنیداری بر وفاداری به برند مجتمع تجاری دارند. … از این قرارند: موقعیت‌های مکانی غیرمرسوم، روشهای اجرایی متفاوت و جدیدبودن موضوعات.

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع وفاداری مشتریان

https://www.iranpajohesh.com/…/8570-دانلود-مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-با-مو…

ذخیره شده

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع وفاداری مشتریان: به عقیده برخی از محققان چون اولیور وفاداری را باید به صورت یک فرایند در نظر گرفت نه یک خروجی، او …

[PDF]یافته با تأکید بر سطح فردمحور مدل نقش ارزش ویژه برند بر …

bar.yazd.ac.ir/article_511_3145883c6b100dfb5e8e8b19b8dab491.pdf

ذخیره شده

توسط طباطبایی‌نسب – ‏2013
مبانی نظری و پیشینه تحقیق، سه عامل موثر بر ارزش ویژه برند و پنج بعد در سطح فرد … دهنده رابطه مثبت و معنادار بین کیفیت درک شده، آگاهي و وفاداری به برند با پاسخ مصرف. کنند …. موضوع حیاتي برای یک شرکت است، از آن جهت که رفتار آتي مصرف.

مباني نظري و پيشينه پژوهش با موضوع تبليغات دهان به دهان – …

www.turkumusic.ir/…/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-با-موضوع-تبلیغات-دهان-به-دها…

ذخیره شده

۱ آذر ۱۳۹۵ – مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تبلیغات دهان به دهان مبانی نظری … هدف بررسي تأثیر هویت برند بر توسعه وفاداري به برند و ارزش ویژه آن در …

[PDF]A Model for Measuring the Effects of Banks’ Brand …

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/79813892004.pdf

ذخیره شده

مشابه

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺿﻮع وﻓ … ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وﻓﺎداری ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ….. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ دو اﻧﮕﯿﺰه. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﻨﺪ.

[PDF]کیفیت خدمت و تجربه برند با واسط اعتماد به برند – دانشگاه …

profdoc.um.ac.ir/articles/a/1056628.pdf

ذخیره شده

بر متغیر وابسته وفاداری به برند را از طریق متغیر میانجی اعتماد به برند نشان می … می دهد و می تواند مبنایی برای انجام تحقیقات تجربی آتی باشد . مبانی نظری. برند …. برای درک بهتر این موضوع که چطور برندهای جهانی برای شرکت ارزش خلق می کنند …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رفتار مصرف کننده – …

file.11gig.ir/product/686070

ذخیره شده

مرجع مقالات فارسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع رفتار مصرف کننده توضیحات: … مبانی نظری و پیشینه رابطه بین درگیری و وفاداری به برند – اسپیناد.

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر تصویر فروشگاه بر روی قصد …

projehmodiriat.ir/دانلود-پایان-نامه-بررسی-تاثیر-تصویر-فر/

ذخیره شده

مشابه

۳۱ شهریور ۱۳۹۴ – با بررسي مباني نظري¬و يافته هاي پژوهش هاي قبلي، مدل مفهومي پژوهش و فرضيه هاي آن ارائه شد. … از دسته عواملي كه مي تواند روي وفاداري مشتري به يك فروشگاه … و تصوير برند (فخارمنش و قنبرزاده، ۱۳۹۰ و غراب ي،۱۳۸۷ ) بر وفاداري بوده … اهميت اين موضوع تأكيد كرده و توجه مديران بازاريابي را بيشتر به سمت آن جلب كند.

فایلهای دانشجویی – یک سایت سایت های جوجوبلاگ دیگر

prozhesellu.joojooblog.ir/

ذخیره شده

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) …. نسبتاً ثابت در فكر احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه ها و موضوع های اجتماعی ….. معمولا وفاداری، دفعات تكرار خرید یا حجم نسبی خرید از یك برند تعریف شده است.

عوامل مؤثر بر وفاداري به علامت تجاري در مصرف‌کنندگان …

banikbranding.com/consumers-brand-loyalty/

ذخیره شده

۵ شهریور ۱۳۹۱ – موضوع وفاداری به علامت تجاری چه در بازاریابی صنعتی و چه بازاریابی محصولات …. براساس مبانی نظری و تحقیقات پیشین تقسیم‌بندی وفاداری بر اساس این دو …. برندینگ | مشاوره برند | مشاوره بازاریابی و ارتباطات یکپارچه برند.

رضایت مشتری|پایان نامه|پروپوزال|مقاله انگلیسی|ترجمه|پروژه

parsproje.com/component/search/?searchword=رضایت%20مشتری&searchphrase…

ذخیره شده

مشابه

PWM52- پاورپوینت رشته مدیریت با موضوع هزینه یابی کایزن (بهبود مستمر) … PMD86-وفاداری مشتریان- مبانی و چارچوب نظری پیشینه تحقیق داخلی و خارجی: (مبانی …. M583- مقاله ترجمه شده 2014 : اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند: (مدیریت) .

تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام …

download-thesis.com/product/تأثیر-شخصیت-نام-تجاری-بر-اعتماد،-دلبست/

ذخیره شده

2-8- رابطه شخصیت نام تجاری و وفاداری نسبت به نام تجاری 33 2-9- گونه شناسی روابط … 2-22- جمع بندی مبانی نظری و پیشینه و مدل مفهومی تحقیق 63 فصل سوم: روش …

ارزش ویژه برند – مدیراما

modirama.ir/ارزش-ویژه-برند-2/

ذخیره شده

۱۳ مرداد ۱۳۹۵ – براساس اولین تعریف از ارزش ویژه برند، فارکوهار آن را «ارزش افزوده ای که نام … ارزش ویژه ی برند دارای پنج بعد است: آگاهی از برند، وفاداری به برند، …

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻣﻨﺪي و وﻓﺎداري ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﻲ

journals.umz.ac.ir/article_855_0821b3cc8d8f0753cfd762b309a5fefa.pdf

ذخیره شده

توسط همتی – ‏2014
از ﺑﻴﻦ دوازده ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋ. وﻫﺶ. ﻫﺎ، ﺷﺶ …. ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ رﺿﺎﻣﻨﺪي و وﻓﺎداري ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ. آزﻣﻮن ﺷﻮد . ﻣﺮوري ﺑﺮ …. ﻧﮕﺎرش ﻳﺎﻓﺖ و اوﻟﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ درﺑﺎره اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ. ﻣﻮﺳﺴﻪ. « … ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﺻﻮل ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺤﺼﻮل را ﻧﻤﻲ.

همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …

thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis

مشابه

63, تأثیر تحولات اجتماعی بر نقاشی‌های قاجار با تکیه‌بر نظریه آنتونی گیدنز …… 314, بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشترکین اینترنت پرسرعت شرکت خدمات ….. 465, رتبه بندی انواع بازاریابی جهت احیای برند خاموش, الهام عسلی, دانشکده فنی و …… دولت آمريكا به عنوان ميزبان در ارتباط با معاهده مقر سازمان ملل با تاكيد بر موضوع …

پایان نامه تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و …

thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-تأثیر-شخصیت-نام-تجاری-بر-اعتماد-دلبستگی-و-تعهد-به-…

ذخیره شده

کلید واژه ها: شخصیت نام تجاری، اعتماد، دلبستگی، تعهد به نام تجاری، صنعت مواد شوینده … که این موضوع سبب تعریف سرفصل جدیدی به عنوان شخصیت نام تجاری شده است. … به برخی نام های تجاری ویژگی هایی مثبت از قبیل باهوش، خوش قول، وفادار، بامزه و …. فصل دوم: در این فصل مبانی نظری و پیشینه تحقیق در سه بخش به شرح زیر …

[PDF]پژوهشنامه آموزشي ، شماره 120 دي ماه 1389 – پژوهشگاه مطالعات …

rie.ir/uploads/pajoheshnameh120.pdf

مشابه

از مقوله طرح های تحقيقاتی دور می شويم و پا به وادی مطالعات نظری و تحليلی می نهيم، شاهد تحركی نه چندان دلگرم كننده و صعودی. كند هستيم. … استفاده می كنيم ، اما مبانی فكری تعليم و تربيت ما در قرآن است. ….. اقبال معلمان كشور به موضوع و رشد متوسط صعودی تعداد شركت … كه عمل بدون تفكر و تفكر بدون عمل راه به جايي نمي برند .با عمل.

ملاقات با دکتر میراحمد امیرشاهی استاد برندسازی ایران | …

https://www.linkedin.com/…/ملاقات-با-دکتر-میراحمد-امیرشاهی-استاد-برندسازی-ایران

ذخیره شده

مشابه

۳ اسفند ۱۳۹۳ – … پژوهشی، الگوهای متنوع، و مبانی نظری بین رشته ای (اقتصاد، روانشناسی، سنجش و اندازه … نویسندگان مقاله بدست آوردن وفاداری مشتری را از سه طریق “عملکرد”، … بخش چهارم کتاب به مفهوم حفاظت از برند و اهمیتی که این موضوع برای …

[DOC]دانشگاه آزاد اسلامي

aliasgarianahita.persiangig.com/document/b.doc

ذخیره شده

مشابه

عنوان تحقيق به فارسي: تاثير اعتبار “ برند” بر وفاداري مشتري …… و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين …. از مطالعات کتابخانه اي و اکتشافي براي تدوين مباني نظري ونيز از اسناد و مدارک سازماني …

سایت تحقیقات ناب

tolimo.sellfile.ir/

ذخیره شده

دانلود تحقیق وفاداری و اعتماد مشتریان به برند با فرمت ورد … فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 36 مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه …

[DOC]شناسایی و اولویت بندی عوامل اثربخش بازاریابی رابطه مند در …

industrythesis.ir/…/شناسایی-و-اولویت¬بندی-عوامل-اثربخش-بازاریابی-رابطه¬مند-در-ا…

ذخیره شده

پس از بررسی مبانی نظری و شناسایی عوامل، پنج عامل فردی، سازمانی، مدیریتی، انگیزشی … پرسشنامه تحقیق با توجه به مطالعات قبلی و ادبیات موضوع تهیه و توسط 373 … در رابطه میان ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه‌مند و وفاداری به برند داشته است [61].

بانك اقتصاد نوين – اخبار

www.enbank.ir/Site.aspx?ParTree=1113&p=8654

مشابه

نشست تخصصي – مشاوره‌اي بانکداري شرکتي بانک اقتصادنوين با موضوع “آشنايي با …… باشگاه وفاداري نوين به منظور تکريم پذيرندگان پايانه‌هاي فروش متصل به …. معتمدي با تاکيد بر اين مسئله که امکان اجراي کامل اصول حاکميت شرکتي در ….. آمل، نور، شهيد نظري بندرعباس، شريعتي همدان، مطهري يزد و مرکز تجاري کيش نيز به …

تأثیر‌شهروندی‌شرکتی‌بر‌وفاداری‌مشتريان‌و‌تبلیغات‌ ای‌ توصی

jbmp.sbu.ac.ir/index.php/BusinessManagement/article/download/13933/5527

توسط مرتضی سلطانی – ‏مقالات مرتبط
شرکت، وفاداری مشتریان و ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معناداری دارد …. به. صورت ویژه به این. موضوع. می. پردازند. ؛. همچنین. تعداد. اتاق. های. فکر شهروند. ی …. سازمان، شهروندی شرکتی دیدگاهی مبتنی بر نظریه نهادی است و بر این باور است که بنگاه.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در باره ی مدیریت برند – صفحه …

lono.farsfile.ir/product/…/مبانی-نظری-و-پیشینه-تحقیق-در-باره-ی-مدیریت-برند

ذخیره شده

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در باره ی مدیریت برند. … کنندگان و وفاداری به برند قرار دارند و انبوهی از مقالات و نوشته های جدید به کند و کاو پیرامون آن می پردازد. … در رویکرد هویتی ،تحقیقات به این موضوع معطوف است که چگونه هویت یک شرکت به …

بررسی تاثیر برند داخلی بر رضایت مشتری | پارک …

qmpmarketing.com/بررسی-تاثیر-برند-داخلی-بر-رضایت-مشتری/

ذخیره شده

مشابه

۱ آبان ۱۳۹۴ – به عبارت دیگر برند داخلی بر رضایت مشتری تاثیر دارد و این تاثیر از … متحده آمریکا با موضوع ایجاد تصویر مطلوب سازمان توسط کارکنان یا به عبارت دیگر … کارمند، به طور مستقیم بر تجربیات، رضایت و وفاداری مشتری تاثیر خواهد گذارد. … مفهوم جوهری نظریه های ارائه شده، این است که توقعات یا انتظارات مشتری از …

تأثیر نگرش نسبت به تبلیغات تلویزیونی بر وفاداری …

cr.iribresearch.ir/article_24529.html

ذخیره شده

با توجّه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی باورهای کلیدی مؤثر بر نگرش … پژوهشگران ضمن مرور مبانی نظری و با انتخاب اعضای نمونه آماری از میان مشتریان … مطالعه ارزش ویژه برند از دیدگاه باورهای شکل‌دهنده نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به …

ارتباط با مشتری » صفحه 2 » بانک مقالات بازاریابی ایران | …

marketingarticles.ir/relation/page/2/

ذخیره شده

مشابه

۲۷ مرداد ۱۳۹۴ – ایجاد و حفظ وفاداری به نام تجاری یک موضوع اصلی در تئوری ها و تکنیک های … این مقاله با تکیه بر تنوری های مطرح در زمینه ی وفاداری به برند، به ارائه مدلی … براي تدوين ادبيات تحقيق از جمله مباني نظري تجارت الکترونيکي، رفتار …

برند چیست؟ تعریف برند و برندسازی و واژه های مرتبط با …

https://motamem.org/برند-و-برندسازی-درس-۱-معرفی-واژه‌های-ک/

ذخیره شده

در این نگاه، برای تعریف برند به این مسئله توجه می‌شود که مصرف کننده، با دیدن و … ما برای بررسی این موضوع، از دیدگاه‌های کاپفرر در فصل سیزدهم کتاب مدیریت …

بازاریابی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/بازاریابی

ذخیره شده

مشابه

تبلیغات · برند · Underwriting spot · بازاریابی مستقیم · Personal selling · Product … بازاریابی یا مارکتینگ (به انگلیسی: Marketing ): بازاریابی به عنوان فرایندی … اینگونه تلقی می‌شود که به عنوان اصول بازرگانی از سه مرحله ذیل عبور کرده باشد: …. بازتولید مکانیکی دانش، فقدان نوآوری در روش و چارچوب نظری، عدم انباشت مؤثر …

موضوع پایان نامه شماره20 – گروه علمی پژوهشی به پویش

behpuyesh.ir/index.aspx?Page=موضوع-پایان-نامه-شماره20

ذخیره شده

عنوان موضوع. پیش برد فروش و وفاداری به برند با نقش میانجی درگیری محصول. پیش برد فروش یکی از روش های مطلوب و مورد پسند ارتباطات بازاریابی است. هدف از ارائه …

نشریه علمی توسعه مدیریت پولی و بانکی – راهنمای نویسندگان

journal.ansarbank.com/journal/authors.note

ذخیره شده

مشابه

مقدمه: مقدمۀ مقاله محل طرح و بیان مبانی علمی و نظری موضوع مقاله، اهمیت و ابعاد … نمونه: وفاداری به برند واکنشی که مشتری در مقابل برند ازخود نشان می دهد (kapferer,2008).

[PDF]دستیابی به وفاداری مشتریان ازطریق مشارکت مشتری …

https://www.civilica.com/PdfExport-MANAGTOOLS01_120=دستیابی-به-وفاداری-م…

ذخیره شده

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺩﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺍﺯﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪﺳﺎﺯﻣﺎﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: … ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺍﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﮐﻤﺎﮐﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻭ …

[PDF]بررسی عشق برند خریداران گوشی تلفن همراه در تهران /94 4/2 …

journal.iams.ir/article_212_62353f6e5812f605048bc07a73c16a9b.pdf

ذخیره شده

توسط پریشان – ‏2015
امروزه سرمایه گذاری در روابط مصرف کننده با برند به موضوع بسیار مهمی برای بسیاری از …. از نظریه عشق بین فردی به نام عشق مثلثی برای ورود مفهوم عشق در حیطه … همچون عشق به یک فرد خاص در ذهن فرد باقی مانده و اصطالحا آن ها را به برند یاد شده وفادار.

[PDF]496 K – پژوهشنامه بازرگانی

pajooheshnameh.itsr.ir/article_6311_438d8076de8289269aba87d0e566825f.pdf

ذخیره شده

شناسه )برند( / برندسازی / تئوري مفهوم سازي بنيادی داده / کدگذاری )باز، محوری و. انتخابی( … ضمن مرور کلی فرایند روش )سعی شده مفاهیم و مبانی نظري اصلی این روش تحقیق …. به آن ها وفادار باشید؛ ولی این امر نیازمند درک ماهیت برندسازی در اذهان تمام افرادی … از زاویه دید خود و با توجه به مقتضیات جوامع شان به این موضوع پرداخته اند.

مقالات و اخبار

partlavazem.ir/main/مقالات-و-اخبار-/

ذخیره شده

… يك بسته بندي متوسط فروش خوبي نخواهد داشت، مگر اينكه خريدار به آن وفادار باشد. … بر اين اساس در ادامه ابتدا به بررسي مباني نظري و تجربي موجود پيرامون رفتار … دولت ها براى افزایش توان رقابتى خود در بازارهاى داخلى و خارجى از آن سود مى برند. … گرافیک بسته بندى به سه موضوع اصلى فرم، رنگ و انتخاب خط مناسب مربوط مى شود.

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند | هزار و یک دانشجو

1001daneshjo.ir/شناسایی-عوامل-موثر-بر-شیفتگی-به-برند/

ذخیره شده

با توجه به اهمیت موضوع و نیز نو بودن آن امید است که تحقیق حاضر بتواند راه‌ها و چشم‌اندازهای جدیدی را پیش روی مدیران و …. فصل دوم: پيشينه و مباني نظري تحقيق.

جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه …

1001daneshjo.ir/جایگاه-برند-انسانی-و-ویژگی-های-آن-در-ورز/

ذخیره شده

برند در سالهای اخیر به یکی از داغ ترین موضوعات بازاریابی تبدیل شده است. …. در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری بازاریابی، تاریخچه آن، بازاریابی ورزشی، برند، برند انسانی و مؤلفههای آن به صورت جداگانه و در نهایت …. وفاداری به برند…

میهن ترجمه: بانک مقالات انگلیسی با ترجمه فارسی

www.mihantarjomeh.com/

ذخیره شده

مشابه

تاثیر انواع و میزان مختلف هدایت بر اجرای اصول حسابداری · تاثیر انواع و ….. ریسک رایانش (محاسبات) ابری و موضوعات حسابرسی · ریسک رایانش ….. ملاحظات نظری وعملی در مورد عوامل خطر در ارتباطات سازمانی ….. اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند.

خبرگزاری تسنیم – اقتصاد مقاومتی راهکاری برای خروج از …

https://www.tasnimnews.com/…/اقتصاد-مقاومتی-راهکاری-برای-خروج-از-وابستگی-به…

ذخیره شده

۲۰ اسفند ۱۳۹۵ – کلمه اقتصاد در لغت به معنای میانه روی است ولی در اینجا معنای اصطلاحی آن مورد نظر … رهبر انقلاب عبارت اقتصاد مقاومتی را همراه با واژه «واقعی» به کار می برند چرا که در بُعد حقیقی آن … مبانی نظری موضوع در خصوص اقتصاد مقاومتی: ….. سیاسی و در چارچوب وفاداری به اصول قانون اساسی و اجتناب از تنگ نظری ها و اجرای خط …

بررسی راهکارهای ساخت برند مقصد در صنعت گردشگری – …

mbamanagement.blogfa.com/post-460.aspx

ذخیره شده

مشابه

۸ آذر ۱۳۹۱ – بالا رفتن ارزش برند منجر به جذب سرمایه های بیشتر در صنعت … های موثر در جذب مشتری و فروش موفق می باشد که باعث وفاداری مشتری نیز می گردد. … در چند دهه گذشته، موضوع برند سازی برای مقصد های گردشگری توجه بسیاری را به خود جلب نموده است. …. در این بخش تعدادی از دیدگاههای مهم و مبانی نظری برند و برندینگ در …

طبقه بندی موضوعی مقالات ISI – ISI Articles

isiarticles.com/topics

مشابه

برای جستجو در میان موضوعات، به محض این که عبارت خود را در فیلد زیر بنویسید، موضوع های مرتبط در درخت سمت چپ با رنگ متمایزی مشخص می … مبانی نظری معماری.

[PDF]ﺗﻮزﯾﻊ ي ﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﺎن ﺧﺮده ﺛﺮ ﺑﺮ وﻓﺎداري ﺆ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ

journals.ihu.ac.ir/index.php/scmj/article/download/1013/276

ذخیره شده

مشابه

توسط موتمني – ‏2009
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ وﻓﺎداري. ﺧﺮده. ﻓﺮوﺷﺎن. ﺑﻪ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ي. ﺗﻮزﯾﻊ. (. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﮐﻨﺎم. ) ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﻮﺗﻤﻨﯽ. 1 …. درﺻﺪ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮد ﻧﺎراﺿﯽ را ﺑﺮاي ﺑﯿﺶ از. 20 … ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ. ﺷﺪت. ﺗﺄﺛ. ﯿﺮ …… ﺷﺪه در ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﯾﮑﯽ … Capitalizing on the Value of Brand Name”, the.

[PDF]ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ – Journal of …

mgmt.iaufb.ac.ir/article_11193_23052a6871d4188b0e0e8eed473b43de.pdf

ذخیره شده

توسط K Raissifar – ‏2014 – ‏مقالات مرتبط
ﺗﺠﺮﺑﻪ. ي ﺑﺮﻧﺪ، اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮﻧﺪ،. ﻧﮕﺮش ﺑﺮﻧﺪ،. ارزش وﯾﮋه. ي ﺑﺮﻧﺪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮي، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ … ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع از ﺟﻨﺒﻪ … ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺿﺎﯾﺖ، وﻓﺎداري و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ … ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ.

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub

https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/public/data/…/fa/fa_50K.txt

مشابه

به 3759482. از 2937785. را 1765026 … موضوع 62541. وزير 62360. بی 62165 …… نظریه 8988. رضوي 8984 ….. برند 5303. مسلم 5302 …… وفادار 1543. آمريكاي 1543.

عوامل موثر بر نگرش و تاثیر آن بر رفتار سازمانی – ویستا

vista.ir/article/363896/عوامل-موثر-بر-نگرش-و-تاثیر-آن-بر-رفتار-سازمانی

ذخیره شده

مشابه

۱۳ اسفند ۱۳۸۷ – مقاومت تلویحی یا غیرمستقیم جنبه ظریف‌تری به خود می‌گیرد و وفاداری افراد نسبت به سازمان کم می‌شود. ….. مردم چگونه پی به شخصیت سازمان ها می برند و چگونه قضاوت می کنند؟ …. COMMITMENT”است که در مقاله حاضر به این موضوع خواهیم پرداخت … تعهد به معنی پایبندی به اصول وفلسفه یا قراردادهایی است که انسان به …

[PDF]ﻫﺎي ﻫﻮاداران ﻫﺎي اﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﭘ

journals.pnu.ac.ir/pdf_3672_60e93a7a9975057c4fdc514e2c641e29.html

ذخیره شده

توسط فریدونی – ‏2017
ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﺪ. ﻣﺪ. ل اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﻳﻦ. ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻼش. ﻫﺎي اﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ را ﺑﺮ. ﭘﺎﺳﺦ ….. وﻓﺎدار. ي. ﺑﻪ. ﺑﺮﻧﺪ. در. ﻫﻮاداران. ﻴﻟ. ﮓ. ﺑﺮﺗﺮ. ﻓﻮﺗﺒﺎل. ﻳا. ﺮان. ﻴﺗﺄﺛ. ﺮﻣﻌﻨ. ﻲ. دار. ي. ﻧﺪارد. و. ﻋﺎﻣﻞ … ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺟﺮا ﺷﺪ. ﺑﺮاي. ﺟﻤﻊ. آوري. اﻃﻼﻋﺎت. درﺑﺎره. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮي. و. ادﺑﻴﺎت. ﻣﻮﺿﻮع. از.

برون سپاری و مبانی نظری آن – آینده پژوهی و مدیریت آین …

nematibabak.persianblog.ir/post/166/

ذخیره شده

۲۷ دی ۱۳۹۴ – برون سپاری و کوچک سازی سازمانی به ویژه خدمات پشتیبانی سازمانها در … با موضوع اصلی کار سازمان همخوانی ندارد این اولین دلیل برای روی آوردن به …

[PDF]پرداخت مابه التفاوت پاداش هفته بانکداری – موسسه اعتباری …

www.cid.ir/DeskTopModules/Magazines/showattachment.aspx?id=39&mId=1801

ذخیره شده

مشابه

پرداخت پاداش به مناسبت اعياد سعيد قربان و غدير ….. مفاهیم جدیدی را لمس می کنند، مفاهیمی که موضوع ســخن ما و کلیه … مبانی نظری و پيشينه تحقيق … )Loyalty. وفاداری به برند عبارت است از واکنش رفتاری. نســبتا متعصبانه )در خرید یــا توصیه به …

[PDF]ﺑﻨﺎم ﺧﺪا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ وﻓﺎداري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﺸ

www.hejratco.com/HejratUser/DownloadArticleFile?FileName=4b38f0e4-0ae2…

ذخیره شده

مشابه

اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ در ﺗﺌﻮري ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد. ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار … اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺌﻮري ﻫﺎي ﻣﻄﺮح در زﻣﯿﻨﻪ وﻓﺎداري ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ، ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از وﻓﺎداري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﭘﺮدازد . ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي … اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺌﻮري وﻓﺎداري. ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ در … ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻓﻮق در ادﺑﯿﺎت ﻧﻈﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻓﺎداري و وﻓﺎداري اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ. وﻓﺎداري.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *