دانلود فایل پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر

Published on Author adminwebLeave a comment

پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر

پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی روانشناسی
بازدید ها 53
فرمت فایل doc
حجم فایل 33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر

فروشنده فایل

کد کاربری 4084

کاربر

پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر در 15 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

پروپزال کارشناسی ارشد شامل:

مقدمه و بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف اصلی و فرعی پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

پیشینه پژوهش

طرح پژوهش

جامعه و نمونه پژوهش

روش نمونه گیری

ابزار های پژوهش

روش جمع آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

منابع فارسی و انگلیسی به شیوه APA

فایل به صورت ورد و با فرمت doc می باشد و قابل ویرایش می باشد.

قسمت هایی از پروپزال:

مقدمه و بیان مساله

نوجوانی سنی حساس در ایجاد و گسترش رفتارهای مقابله و پاسخ به نیازهای محیطی است. این دوره به واسطه تغییرات سریع فیزیكی، روان شناختی، اجتماعی، فرهنگی و شناختی با انبوهی از مشكلات مغایر سلامت همراه است .بسیاری از عوامل تهدید كننده سلامت و رفتارهای پرخطر توسط نوجوانان در همین سن به صورت پیش رونده ای شروع می­شوند ( آرمسترانگ و کاستلو، 2002؛ کروسبی و همکاران، 2009). رفتار پرخطر و پیامدهای منفی آن بر سلامت نوجوانان می تواند تهدید جدی بر سلامت در طول زندگی فرد ایجاد كند. مصرف الكل، سیگار و مواد یكی از پیامدهای اعتیاد آور و خطرساز است كه با بسیاری از رفتارها و تحولات دوره نوجوانی در ارتباط است و خطر جدی برای زندگی فردی و رشد جامعه محسوب می شود (چالیر و همکاران، 2000). مصرف مواد مخدر و عوارض پردامنه و ناخوشایند آن از مهم­ترین دغدغه های فكری و یكی از ناگوارترین آسیب های اجتماعی عصر حاضر است. اعتیاد به عنوان یك بحران اجتماعی و پدیده شوم و خانمان سوز، باعث بروز مخاطرات و مرگ و میرهای فراوان انسانی در سطح جهان می شود (حسینی و فقیهی، 1384). ارتباط مصرف مواد و رفتارهای اعتیادآمیز با سایر……

فرضیه های تحقیق

  1. برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر موثر می­باشد.

1-1 برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر نگرش نسبت به اثرات استفاده از مواد مخدر موثر می­باشد.

2-1 برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر نگرش نسبت به خطرات استفاده از مواد مخدر موثر می­باشد.

3-1 برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر موثر می­باشد.

پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و …

ofmas.ir/product-62328-The-effectiveness-of-healthy-behavior-training-pr.aspx

ذخیره شده

پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر در ۱۵ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. پروپزال کارشناسی ارشد …

[PDF]بررســی عوامل موثر در گرایش دانش آموزان دوره متوسطه به سوء …

journals.police.ir/backend/…/cd1bcd104de3e42ec1d4c558b1d193a5b398ab8f.pdf

ذخیره شده

مشابه

عوامل فردی موثر در سوء مصرف مواد مخدر دانش آموزان عبارتند از: ضعف اعتماد به … ناآگاهی از ضرر و زیان مواد مخدر، شــیوه مهارت مقابله ای نامناســب، نگرش مثبت به مواد، مصرف مواد به عنوان. یــک تفریح و مهمترین عوامل خانوادگی ضعف در کنترل رفتارها و روابط با … تحصیلی ضعیف، عدم توجه به نیازهای آموزشی، عاطفی و روانی دانش آموزان، کمبود.

[PDF]اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان …

etiadpajohi.ir/article-1-387-fa.pdf

ذخیره شده

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ در ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻧـﺴﺒﺖ. ﺑﻪ ﺳﻮء. ﻣﺼﺮف ﻣـﻮاد ﻣﺨـﺪر ….. ﻣﻮاد. ﺑﺮ. روي. داﻧﺶ. آﻣـﻮزان. دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن. در اﺳﺘﺎن. ﻛﺮﻣﺎن. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻛﺮد . ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻧﺸﺎن. دادﻧﺪ. ﻛﻪ. آﻣﻮزش. ﻫﺎ.

[PDF]تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر گرایش نسبت به مواد مخدر در

etiadpajohi.ir/article-1-408-fa.pdf

ذخیره شده

اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﻬﺪﻳﺪي ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و … ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﻛﻔﺎﻳﺖ، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ، ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن، ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮدن و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ … ﻫﺎ را ﺑﻪ. ﻛﺎر ﺑﺮﻧﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ داﻧﺶ. آﻣﻮزان داﻣﻨﺔ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎ آﻣـﻮزش داده ﻣـﻲ. ﺷـﻮد …… اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ اﻋﺘﻴﺎدﭘﺬﻳﺮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن. 54 …. ﻧﮕﺮش داﻧﺶ. آﻣﻮزان در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋـﺎﻃﻔﻲ و رﻓﺘـﺎري ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد. ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮد.

روانشناسی-علوم تربیتی-علوم اجتماعی|پایان نامه|پروژه|تحقیق

parsproje.com/pn/88-ol-sa.html

ذخیره شده

مشابه

نمونه پروپوزال آماده … SA38- بررسی تأثیر خانواده بر علاقه مندی دانش آموزان متوسطه نسبت به ادامه … SA47- پایان نامه روانشناسی عمومی خانواده و دشواری های رفتاری کودکان در شهر … OL936- اثربخشي آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي بر صميميت و تعهد … OL928- شیوه فرزند پروری و رابطه آن با گرایش به مصرف مواد مخدر در فرزندان.

[DOC]موضوعات پیشنهادی پایان نامه، سمینار، مقاله و پروژه … – Nasir …

www.nasir-institute.com/word/176.docx

ذخیره شده

آنومي فرهنگي و اجتماعی و اعتياد به مواد مخدر; آموزش مهارت های اجتماعی در پیشگیری … بررسی مشکلات رفتاری برونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در دانش آموزان دختر و … سازي رشد خلاقيت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسي آموزش دوره راهنمائی در ايران …. اثربخشی آموزش رفتارهای سالم بر کاهش رفتارهای پرخطر در نوجوانان دانش آموز …

رزومه – هادی بهرامی احسان – دانشگاه تهران

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/hbahrami

ذخیره شده

مشابه

اثربخشی آموزش گروهی غنی سازی زندگی زناشویی بر الگوهای ارتباطی و رضایت جنسی زوجین، …. “The Efficacy of chronic disease self managment program and tele_health on adherence by …. “نقش مهارتهای زندگی بر دانش و نگرش نسبت به مواد مخدر و عزت نفس دانش آموزان. …. “رابطه سبکهای تربیتی ادراک شده پدر و رفتارهای پرخطر.

پروپوزال بررسی آگاهی و نگرش معلمان نسبت به

file-download.11gig.ir/product/50051

ذخیره شده

PRL24-پروپوزال بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه هاي ارزشیابی در مدارس …. کاملترین فایل پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر … 24 سپتامبر 2016 … پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 ما اولین نیستیم .

دانلود رایگان پروژه و پایان نامه و مقالات – پایان نامه های …

www.pdfiran.com/tabid/451/View/1312/id/4831/Default.aspx

ذخیره شده

مشابه

۲۰ آبان ۱۳۹۲ – بررسی میزان تاثیر اردوهای تربیتی – آموزشی بر رشد شخصیت دانش آموزان … بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مدیران و اثر بخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان در … روش تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی ….. بررسي علل گرايش جوانان به مواد مخدر شامل كرك ، شيشه ، ال اس دي …

دانلود مستقیم پروپوزال مقایسه ابعاد شخصیتی و مکانیزم های …

mark.banooart.ir/d61804download

ذخیره شده

۲۹ اسفند ۱۳۹۵ – سلام، به صفحه دانلود دانلود مستقیم پروپوزال مقایسه ابعاد شخصیتی و مکانیزم های دفاعی در بیماران قلبی و افراد عادی خوش آمدید. … صورت اولیه پژوهش پیرامون بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس بر … پیرامون اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر …

Tabtiz university of medical sciences

congress.tbzmed.ac.ir/6child/Archive

ذخیره شده

مشابه

برنامه آموزش خانواده “زندگی سازگار با اُتیسم” و اثر بخشی آن بر کاهش علائم اُتیسم در … اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی– رفتاری در کاهش علائم اختلال نافرمانی مقابله¬ای و …. نگرش فرزند به شیوه فرزند پروری با سازگاری اجتماعی و سلامت روان دانش آموزان دوره سوم … بررسي رابطه خود كنترلي با تمايل نوجوانان به مصرف مواد مخدر.

دانلود پروتکل کامل خانواده درمانی به شیوه شناختی رفتاری | …

mark.banooart.ir/f423488dlp

ذخیره شده

۲۸ اسفند ۱۳۹۵ – دانلود پروتکل کامل آموزشی درمانی خود دلگر‌م سازی (آموزش دلگرمی)& raquo; … پروپوزال در مورد بررسی نقش شیوه های فرزند پروری در شکل گیری طرحواره های … پیش تحقیق پیرامون اثربخشی آموزش رفتار درمانی عقلانی هیجانی آلبرت … اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر …

,دانلود,رایگان,پایان نامه,پروژه,مقاله,مقالات, تحقیق آماده, …

www.dociran.com/

ذخیره شده

مشابه

بررسی تاثیر یادگیری همیاری بر بهبود بیان نوشتاری دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری ویژه …. مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور 80برگ.

اولویت های پژوهشی – دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

nkums.ac.ir/Category/3332

ذخیره شده

بررسي علل عدم تمايل وانگيزه پرستاران وماماهاي باليني به مشارکت در کارهاي پژوهشي . … بررسي نيازهاي آموزشي دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي بجنورد; بررسي مواد …. بر کاهش سوء رفتار نوجوانان; بررسی اثر بخشی برنامه آموزش خانواده در درمان بیماران … بررسي نگرش دانشجويان پرستاري نسبت به بيماران رواني و تاثير آموزش بر …

پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش …

thesisdoc.ir/…/پایان-نامه-اثربخشی-آموزش-مهارتهای-زندگی-بر-سلامت-روان-دانش-آموزان-…

ذخیره شده

پایان نامه اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش آموزان دختر … برنامه آموزشی مهارت زندگی باعث بهبود سلامت روان دانش‌آموزان تیز هوش شد و علایم جسمانی، … لازم در دوست یابی، شناخت زندگی سالم وچگونگی برخورداری از آن از مهمترین نیازها به … زندگی را چنین تعریف نموده است : توانایی انجام رفتار سازگارانه ومثبت به گونه ای …

کلبه روان شناسی – موضوع پایان نامه

hamidyaghoobi.blogfa.com/post/29

ذخیره شده

مشابه

614 : بررسي رفتار ميان فردي معلمان با دانش آموزان مدارس راهنمايي دخترانه تهران … 622 : بررسي روابط ساده و چندگانه نگرش مذهبي، خوشبيني و سبكهاي دلبستگي با … 657 : بررسي سوگيري توجه نسبت به محرك هاي مربوط به مواد در افراد وابسته به مواد … 680 : بررسي علل ناموفق بودن برنامه نظارت و راهنمايي آموزشي در مدارس ابتدايي استان …

بهداشت مدارس – دانش بهداشت عمومی

phealth.blogfa.com/cat-21.aspx

ذخیره شده

مشابه

Ø دانش آموز سالم و نيازهاي اساسي بهداشتي او را بشناسد …. آموزش بهداشت به دانش آموزان، كاركنان مدارس و والدين دانش آموزان از طريق برنامه هاي درون مدرسه … بهبود نگرش نسبت به اتخاذ رفتارهاي موثر بر سلامت آن ها. …. زندگي استفاده مي‌شوند مانند توانايي نه گفتن در مقابل فشار جمع استفاده از مواد مخدر. ….. آموزش پروپوزال نویسی و روش تحقیق

دریافت فایل پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر …

tmaghalec.ir/?p=7078

ذخیره شده

۷ آبان ۱۳۹۵ – خرید و دانلود پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر با آرزوی بهترینها برای شما عزیزاننام …

[PDF]دانلود : پويش ٨٨

uswr.ac.ir/uploads/1_18_poyesh88.pdf
ﻫ ﻞْ. ﻳﺴ ﺘَﻮِ. ي. ﻳﺬ اﻟﱠ. ﻦَ. ﻳﻌ ﻠَﻤ ﻮنَ. و. ﻳاﻟﱠﺬ. ﻦَ. ﻻ. ﻳﻌ ﻠَﻤ ﻮنَ. ﺎﻳآ«. ﺻﺎﺣﺒﺎن. ﻋﻠﻢ. و. داﻧﺶ. ﺑﺎ. آﻧﺎن. ﻛﻪ. ﻧﻤﻲ ….. اﺛـﺮ ﺑﺨـﺸﻲ آﻣﻮزﺷـﻲ ﮔﺮوﻫـﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎ. ي …. ﻓﻠﺞ ﻣﻐﺰي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻲ ﺻﺒﺎ …. ﻋﻮد در ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از … ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ … ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺴﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ رﻓﺘﺎري و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎران ﺳﻜﺘﻪ … در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻬﺮاﻧﻲ.

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | پایان نامه , پروژه و پروپوزال …

webpal.ir/آرشیو-کامل-پایان-نامه-های-سایت-2

ذخیره شده

مشابه

فروش پروپوزال دانشگاهی و کارشناسی ارشد و دکترا , ارائه خدمات پایان نامه دانشجویی. … بررسی نگرش دبیران و دانش اموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به اجرای طرح لباس … سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور ۳۳ ….. اثر بخشی آموزشی مهارتهای اعتباری بر سلامت روان شناسی دانش فتحی اقدم ۲۱۰ …

[PDF]ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ( 9537 ) 1395 / 11 / 13 ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸ

www.iausdj.ac.ir/edu/Documents/…/شورای%20پژوهشی95-11-13.pdf

ذخیره شده

۶ بهمن ۱۳۹۵ – ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرا درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﭘﻮزال و درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ …. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. رﻓﺘﺎري ﺑﺮﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﺰﻣﻦ … و ﻧﮕﺮش ﻣﺎدران ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﯾﺎدﮔﯿﺮي … ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه … ﺗﻨﯿﺪﮔﯽ و ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮي اﻓﺮاد داراي ﺳﻮ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺗﺤﺖ …. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﺘﺮوﭘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي.

آموزش در هزاره سوم – موضوعات پروپوزال و پایان نامه های رشته …

ebrahimibonab.blogfa.com/post/23

ذخیره شده

مشابه

7) پایان نامه بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر … 12) پایان نامه بررسی تأثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان. 13) پایان نامه بررسی تأثیر تنیدگی بر افراد سالم و افراد مبتلا به بیماری …. 149) پایان نامه مقایسه و ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و …

جستجوی پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد رفتارهای پرخطر

www.karenthesis.ir/جستجوی-پایان-نامه/q/رفتارهای-پرخطر

ذخیره شده

پایان نامه بررسی رابطه هیجان خواهی و هوش هیجانی و رفتارهای پرخطر در دانش آموزان · روانشناسی; ۲۱. مقدمه انسانها از نظر پایه ارثی انگیختگی و واکنش پذیری نسبت به محرکهای … و سبک مقابله ای در بیماران اچ آی وی مثبت با بیماران سرطانی و افراد سالم … میزان اثربخشی درمان شناختی (CBT) و درمان با متادون (MMT) در نگرش به مواد مخدر در …

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه روانشناسی بالینی – ایران پژوهش

https://www.iranpajohesh.com/…/3227-دانلود-نمونه-فصل-دوم-پایان-نامه-روانشناسی-…

ذخیره شده

۲ آذر ۱۳۹۴ – محققان به دو بعد عمده که در شکل دادن به رفتار کودکان و نوجوانان نقش مهمی دارند، …. 2-3-3 رابطه سبک های فرزندپروری و مصرف مواد مخدر: خانواده یکی از مهم ترین …. با هدف اثر بخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم در نگرش دانشجویان نسبت به سوء … دانش و همکاران (1386) به بررسی نقش شیوه های فرزند پروری والدین در میزان …

دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران ] -بتول …

fnm.tums.ac.ir/go/104125.aspx

ذخیره شده

بررسی تاثير برنامه آموزشی كنترل تشنج ناشي از تب بر دانش، نگرش، نگراني و … ارتباط میان سبک های هویت و گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان دانشگاه علوم … به دانشگاه علوم پزشکي کرمان در زمينه فعاليت جنسي و نگرش آنان نسبت به آموزش …. بتول پورابولی و زهرا آخوند زاده; بررسی اثر بخشی آموزش گروهی تحلیل رفتار …

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 – سِرم …

article.cermet.ir/پرسشنامه-نگرش-نسبت-به-اعتیاد-و-مواد-مخد/

ذخیره شده

۲۷ دی ۱۳۹۵ – پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 در 2 صفحه ورد قابل … پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و نگرش دانش …

اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر عزت نفس و سلامت عمومی …

payaname.com/…/2555-اثر-بخشی-آموزش-مهارت-حل-مساله–بر-عزت-نفس-و-سلامت-عمو…

ذخیره شده

۷ شهریور ۱۳۹۴ – اثر بخشی آموزش مهارت حل مساله بر عزت نفس و سلامت عمومی دانش آموزان دختر دانلود … نام این برنامه ها از رشد اجتماعی تا “مهارت ها ی زندگی و دانش اجتماعی و عاطفی” متفاوت است. … (مانند استفاده از مواد مخدر، سیگار، ترك تحصیل و . …. در فرآيند حل مساله اولين قدم آن است كه نگرش درستي نسبت به مساله در نظر گرفته شود.

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی – بانک مقالات انگلیسی …

parsproje3.ir/pn/88-ol-sa.html

ذخیره شده

مشابه

نمونه پروپوزال آماده … SA38- بررسی تأثیر خانواده بر علاقه مندی دانش آموزان متوسطه نسبت به ادامه … SA47- پایان نامه روانشناسی عمومی خانواده و دشواری های رفتاری کودکان در شهر … OL936- اثربخشي آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي بر صميميت و تعهد … OL928- شیوه فرزند پروری و رابطه آن با گرایش به مصرف مواد مخدر در فرزندان.

افسردگی دانش آموزان و رفتاری بر کاهش آن – وقت غذای خوبه 🙂

goodfoodtime.com/افسردگی-دانش-آموزان-و-رفتاری-بر-کاهش-آن/

ذخیره شده

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ – ي اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ. زﻳﺴﺘﻲ ذﻫﻨﻲ و روش ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. -. رﻓﺘﺎري ﻓﻮرداﻳﺲ. در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰ. ان اﻓﺴﺮدﮔﻲ داﻧﺶ. آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن. ﻫﺎي ﺷﻬﺮاﺻﻔﻬﺎن. ﭘﺮﻳﻮش ﻣﻴﺮزاﺋﻲ ﺗﺸﻨﻴﺰي. 1*. ،. دﻛﺘﺮ ﻣﻪ ﺳﻴﻤﺎ …

مشاوره انجام پایان نامه و پروپوزال و انتخاب موضوع پرستاری – …

payanname1.blogsky.com/…/مشاوره-انجام-پایان-نامه-و-پروپوزال-و-انتخاب-موضوع-پر…

ذخیره شده

مشابه

بررسی اثربخشی اجرای برنامه مدیریت ریسک بر میزان خطاهای دارویی پرستاران در …. بررسی ارتباط میان سبکهای هویت و گرایش به سوء مصرف مواد در دانش آموزان پسر 18-15 … بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر آگاهی، نگرانی و خودکارآمدی مادران نخست زا در ….. بررسی نگرش دانشجویان پرستاری نسبت به بیماران روانی و تاثیر آموزش بر …

عناوین پایان نامه های رشته آموزش بهداشت | – تهران تحقیق

payannameha.ir/?p=637

مشابه

این وبگاه ممکن است به رایانهٔ شما آسیب وارد نماید.
۳۰ شهریور ۱۳۹۳ – 01/00003/00017/00014 بررسي ميزان آگاهي ،اعتقاد و رفتار مادران در مراقبتهاي … 01/00003/00017/00039 طراحي و ارزشيابي برنامه آموزشي تئوري محور … 01/00003/00017/00046 بررسي ميزان تاثير الگوي باور بهداشتي بر وضعيت بدني دانش آموزان … نظريه عمل منطقي جهت پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان.

موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی بالینی | کالج پروژه …

collegeprozheh.ir/موضوعات-پایان-نامه-روانشناسی-بالینی/

ذخیره شده

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍ور ذه‍ن‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ درد ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ … م‍ق‍ای‍س‍ه‌ پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ ب‍ی‍س‍واد ب‍ا اف‍راد س‍ال‍م‌ ب‍ی‍س‍واد ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ آزم‍ون‌ رورش‍اخ‌ … ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ض‍داج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍رزی‌ ب‍ااع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍وادم‍خ‍در(ش‍ی‍ره‌- … ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ در ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۱۶ ت‍ه‍ران‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد

[DOC]طرح های پژوهشی

dcm.mums.ac.ir/images/dcm/…/دکتر%20مجید%20رضا%20عرفانیان%20تقوائی.doc…

ذخیره شده

مشابه

بررسي دقت ثبت اطلاعات مرگ و مير بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد … بررسي دانش و نگرش وعملکرد مسئولين اجرايي استان نسبت به درمان سوء مصرف … بررسي شيوع سوء مصرف مواد و عوامل اپيدميولوژيک مرتبط با آن در دانش آموزان ….. در بيماران مبتلا به سيستيک فيبروزيس داراي نارسايي پانکراس و افراد سالم, همكار.

طرح های تحقیقاتی مرکز

kodrc.kmu.ac.ir/Default1.aspx?Id=6939

مشابه

فرم پروپوزال …. بررسی میزان ریز نشست اپیکالی مواد پرکننده ریشه در دندانهای شیری: مطالعه برون …. مقایسه نگرش و رفتار دانشجویان سال اخر دندان پزشکی،پزشکی،بهداشت و … بررسی نظر دانشجویان دندانپزشکی کرمان نسبت به آموزش دوره پر کلینیک … ارزیابی شاخص پوسیدگی های قابل توجهsignificant caries indexدر دانش آموزان …

بررسی علل موثردرافت تحصیلی ریاضی ابتدایی

hoseynnet.blogfa.com/

ذخیره شده

مشابه

اگر به دانش آموزان ياد مي دهيم كه فكر كنند آيا بايد به آنها نمره بدهيم ، اگر بتوانيم … دانش آموزان تأمين شود ، اين نيز همان اندازه مهم است كه برنامه هاي درسي چنان باشند كه …. مي شود نسبت به دروسي كه فاقد اين مواد آموزشي هستند از احتمال بيشتري براي …. تغيير دربرنامه تحصيلي در نگرش ما از چگونگي يادگيري كودكان نيزتأثير مي گذارد .

پایگاه اطلاع رسانی پرستاری – نقش آموزش مهارتهاي زندگي بر …

ino.blogfa.com/post-5108.aspx

ذخیره شده

مشابه

۶ آذر ۱۳۸۸ – طبق برآورد برنامه كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد مصرف سالانه مواد مخدر در جهان … همچنين وي در مطالعه اي ديگر مهارتهاي زندگي را به 239 دانش آموز مدارس حومه … دوره هاي آموزشي در كاهش گرايش به اعتياد و تغيير نگرش معتادان نقش مؤثري داشته است (11). … در رفتارهاي اجتماعي جوانان (فرزندانشان) تأثير گذار است تحت آموزش …

همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد …

thesis.iauctb.ac.ir/fa/thesis

مشابه

76, شناسايي نگرش دانشجويان دانشگاه پليس نسبت به نقش اخبار حوادث در احساس …… 449, بررسی رابطه ی وابستگی به اینترنت با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ….. 571, بررسی اثربخشی انیمیشن های فرهنگی و آموزشی در میان مسافران مترو شهر …… بر اضطراب حالت/صفت و رضايت زناشویي همسران مردان تحت درمان اعتیاد به مواد مخدر …

[PDF]A 09 بهداشت عمومی رشته کارشناسی پیوسته گزارش … – …

www.hthf.hums.ac.ir/uploads/a.pdf

مشابه

تغییر. نگرش. و. عملکرد. و. دانش. پرسنل. و. در. نهایت. تغییر. رفتار. آنها. به. منظ. ورتام …. خانواده و مدرسه، که بیش از دو سوم هدفهای آموزشی بهداشت عمومی را در خود دارد، … برنامه مراقبت کودک سالم به دنبال یافتن راهی برای جداکردن کودکان سالم ازکودکان به ظاهر … بررسی بهداشت بوفه مدرسه از نظیر محیط بوفه، مواد غذایی، کارکنان بوفه …

[PDF]گرايش اپيدميولوژي بيماري‌هاي غيرواگير

https://ph.sbmu.ac.ir/uploads/236_486_1359364402932_ghodad.pdf

ذخیره شده

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دوره. MPH ….. ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺶ و ﻫﻨﺮ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ و ﺗﺎﻣﻴﻦ، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي … ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻣﻮزش ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﻴﺮواﮔﻴﺮ … اﺻﻼح ﺳﻄﺢ و ﺷﻴﻮه زﻧﺪﮔﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻓﺮ …. اﺻﻮل ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ، ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﺎي واﺿﺤﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ . -2 ….. ﻣﺨﺪر را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژي ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر.

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت … – پسورد …

downloadpaper.paak-mech.com/دانلود-متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت…

مشابه

4004 – تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مططلب دانش آموزان (چکیده) … 4006 – تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات . ….. 4219 – بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش های مجازی (چکیده) …. 4318 – بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی …

[PDF]ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪرﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ و ﺟﺪي در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠ

www.ensani.ir/storage/Files/20120325122915-1027-2.pdf

ذخیره شده

مشابه

اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﭘﺴﺮ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن … دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﮕﺮش. داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮءﻣﺼﺮف ﻣﻮاد. (. از ﻧﻈﺮ. ﺷﻨﺎﺧﺖ، ﻋﺎﻃﻔﻪ و رﻓﺘﺎر. ) و اﻋﺘﯿﺎد ﻗﺒﻞ و … ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻢ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ …. زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮕﺮش داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻋﺘﯿﺎد ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﯿﺪﻫـﺪ؟ آﯾﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در … داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮوه ﭘﯿﺸـﮕﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣـﻮزش ﻣﻬﺎرﺗﻬـﺎي زﻧـﺪﮔﯽ را در. ﮐﻼس ﻫﻔﺘﻢ و …

[PDF]دریافت فایل

www.iranculture.org/UserFiles/Rahbord/Issue_Rahbord_Farhang_No12-13.pdf

مشابه

۳ بهمن ۱۳۵۲ – معارف فلســفي«، »نســبت و مناسبات فلسفه فرهنگ با دانش هاي هموند و همگن«، »موضوع …. »فرايند آگاهانه بازطراحي شــؤون و مناســبات آموزشي، علمي، قضايي، اقتصادي، تجاري، ….. جامعه و احياناً مبنائي براي برنامه ريزي دلســوزان نســبت به اعتقادات مردم خواهد بود، مالك …. نگرش هاي ايرانيان در سال هاي1380؛ 1382؛ 1383 و.

پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و …

shekufesibc.lineblog.ir/post/261
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ – محقق گرامی،شما با جستجوی پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر وارد این صفحه شده اید …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت … – پسورد …

www.downloadmaghale.ir/دانلود-متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رای…

مشابه

۱۲ دی ۱۳۸۹ – 34 – نگرشی به روند مصرف انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر در ایران (چکیده) ….. 282 – الگوريتم بهينه آموزش تقويتي- تطبيقي براي تركيب اطلاعات ….. 449 – شبیه سازی عددی رفتار مواد فله و تاثیر شکل دانه ها (چکیده) …… 1037 – تحليل مقدماتي برنامه درسي زيست شناسي بر اساس نظر سنجي از دانش آموزان و …

وب سایت پیام آنلاین – مقالات شما – مخابرات استان تهران

www.tct.ir/?siteid=2&pageid=650

مشابه

این یکی از بارزترین رفتارهایی است که نشانه عدم‌وفاداری شما به همسرتان است. …. این کار برای تعیین آنچه شما برای تبدیل برنامه فریمیوم به برنامه پرداختی … هدف قرار می‌دهند زیرا آنها می‌توانند روی مراکز آموزشی و دانش‌آموزان تاثیر بگذارند. …… و عدالت فرآیندی بر نوع نگرش کارکنان متعهد نسبت به سازمان‌های مربوطه بررسی شده است.

iran cpa – انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران

www.irancpa.com/NewsByCategory.aspx?cat=2&type=archived

مشابه

انجمن روانشناسی بالینی ایران با همکاری دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان ….. تهران – مديركل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر از تصويب و ابلاغ اعتبار …… توصيه مي‌شود كه حضور ذهن بايد اين نگرش را در افراد بوجود آورد كه نسبت به امور، …… به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ محققان در این تحقیقات 700 دانش آموز 10 تا …

langdata/fas.wordlist at master · tesseract-ocr/langdata · …

https://github.com/tesseract-ocr/langdata/blob/master/fas/fas.wordlist
۳ تیر ۱۳۹۴ – به. از. که. را. با. این. است. -. است. آن. های. برای. می. شده. : سال. یک. ها. بر. خود. تا …. فوتبال. اشاره. جمهوری. مواد. نسبت. باعث. آگهي. زنان. ارتباط. علمی. آبان … ترین. بهترین. زیادی. فعال. کاربر. مرکزی. کامپیوتر. آموزشی. گوشی. تر … دل. زمانی. بررسی. داشت. صنعت. فهرست. کاهش. معروف. ازدواج. تازه. دانش …… اثربخشی.

دانلود فیلم فن بیان در ارتباط با مشتری – آموزش سخنرانی و …

bahrampoor.com/دانلود-ویدئو-فن-بیان-در-ارتباط-با-مشتری/

ذخیره شده

مشابه

برای اولین گام شما را به مشاهده ویدئو فن بیان در ارتباط با مشتری و نحوه مدیریت …. از کلام و رفتار خیلی از اونها رخت بر بسته و مزید بر علت شده تا نسبت به اغلب …… همیشه از دیدن ویدیوها و شنیدن سخنانتان لذت می برم و امیدوارم سالم و موفق باشید. ….. آموزش وپرورش ایران معلمان دانش اموزان ۰۰۰۰تانسلی را تربیت نمایید که مسیر تغییر …

دانلود آنلاین فایل پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای …

fileyare.rozblog.com/1395/12/21/4303

ذخیره شده

پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و نگرش دانش آموزان نسبت به مواد مخدر. به سایت ما برای دانلود پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم …

آرشیو اخبار – دانشگاه آزاد اسلامی

www.iautmu.ac.ir/news_archive.asp

ذخیره شده

مشابه

دانشجویان علوم پزشکی کانون های هلال احمر به مصاف بیماری دانش آموزان رفتند …. کارگاه آموزشی «ارائه مقاله به زبان فارسی» در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تهران ….. در همایش سوء مصرف و وابستگی به مواد (اعتیاد ) به محرک ها و مخدر ها صورت گرفت: ….. واحد پزشکی تهران افزایش کیفیت، دسترسی و اثربخشی برنامه های سلامت است.

91/12/01 – 91/12/30 – آميزش جنسي را با بيشترين لذت …

davoodazari4.blogfa.com/1391/12

مشابه

این در حالیست که اکثر خانمها نسبت به فردی که با آن رابطه جنسی برقرار میکنند ….. دلایل شایه آن عبارتند از مصرف زیاد الکل و یا کو کا ئین اعتیاد به مواد مخدر و یا …… پیام این اخبار کاملاً واضح است: رفتارهای جنسی هوشمندانه موجب یک برنامه عاقلانه و …… که وقت دانش آموزان را صرف مباحثی که فاقد بار آموزشی هستند بکنیم که متناسب …

تصورات نادرست بازاریابی شبکه‌ای – ibazaryabi

تصورات نادرست در مورد بازاریابی شبکه‌ای


۲۶ مهر ۱۳۹۳ – حقیقت: در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای خوب، درآمد وابسته به تلاش است و … بسیاری از بازاریابان شبکه‌ای نسبت به کارشان متعصب هستند اما اغلب …… گروه اموزشی قد رتمند . …… نتورک جائیه که آموزش میده برنامه ریزی رو / تشکیل و مدیریت یک …… و یه مسئله که جای تاسف داره اینجاست که بازاریاب شدن اطلاعات و دانش …

[PDF]ﺟﻠﺪ دوم

olgou.ir/downloads/ketab/2-1.pdf

مشابه

۱۴ اسفند ۱۳۹۱ – ﺍﺯ ﻧﻘﺸﺔ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﺭﻫﺴﭙﺎﺭ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﻭﻻﻳﺖ ﻓﻘﻪ / 229. ﺍﺣﻤﺪ ﺁﻛﻮﭼﻜﻴﺎﻥ، …. ﻧﻮﺁﻭﺭﻯ ﺍﺻﻠﻰ ﺍﻟﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ، ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ….. ۱- ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي. ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ …… ٢٥/٧ ،٣٢/٨ ﻭ ١٨/٣؛ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮﻑ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ.

ليست مقالات دانشگاه مرودشت

www.last.miau.ac.ir/fa/pajouhesh/articles/Articles.aspx

مشابه

196, مسعود, محمدی, نگرش نسبت به برنامه های کاهش آسیب, کنفرانس بین المللی …. 266, پروین, غیاثی, روشهای تعیین نیازهای آموزشی مشاغل, اطلاعات بيشتر …… 1353, ژاله, رفاهی, بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی رفتاری برتغییر سبک های …… نقش باورهای فرهنگی در علل تمایل به مواد مخدر در دانش آموزان پیش دانشگاهی …

پروژه و مقالات روانشناسی

psychologyprojrct.samenblog.com/

ذخیره شده

مشابه

مقاله مهندسی مواد ….. دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش و ترتیب تولد بین دانش آموزان دبیرستانی … از آنجایی که بررسی و شناخت ملاکهای همسرگزینی موجبات تشکیل خانواده سالم را …. دانلود تحقیق بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاری دانش آموزان … اشاره دارد که افراد نسبت به اینکه چه حالتی از آموزش و مطالعه برای آن ها اثربخش …

[PDF]دانلود فايل : 111.pdf

www.rie.ir/uploads/111_13298.pdf

مشابه

يادگیری دستیابی به تغییری که در رفتار يک ارگانیزم به و …. در يک برنامة مبتنی بر نظام آموزش باز، داشتن مفهومی جامع از دانش آموز از محیط آموزشگاهی، از ….. نتوان هیچ نظام تعلیم و تربیتی را يافت که نسبت به اين زمینه از مهارت …… نیز به اين نتیجه رسیده است که آموزش مهارتهای زندگی، سبب تغییر يافتن نگرش افراد به مواد. مخدر و …

لیست عناوین روانشناسی،جامعه شناسی،علوم تربیتی،مشاوره – …

article.university › لیست

ذخیره شده

۲۰۰ – بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر … ۲۴۳ – بررسی و مقایسه نگرش مردان و زنانمجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم ۹۵ … ۲۹۱ – مقایسه ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر و اعتیاد ۱۲۵ ….. ۷۲۹ – ارزیابی برنامه آموزشی زبان انگلیسی در سطح دانشگاه هوایی ۷۶

[DOC]مجموعه اي از خلاصه گزارشهاي طرح هاي تحقيقاتي معاونت امور …

www.mefa.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=d9bdad5d-4051-471a-bc75…

مشابه

بررسي و تحليل اهداف و عملكرد سياستهاي اشتغال زايي در برنامه سوم با تأكيد به طرح ضربتي …. شركت شهرك هاي صنعتي در استانها سعي دارد با مديريت صحيح نسبت به ….. و پايدار بر اساس تمام شاخص هاي بهداشتي، آموزشي، جمعيتي، ارتباطات، اقتصادي … به هنگام شده، سپس با لحاظ نمودن مواد قانوني مندرج در لايحه ماليات بر ارزش افزوده، …

جستجوی مقالات علمی – گوگل اسکولار – – دانلود مقاله

www.downloadpaper.ir/جستجوی-مقالات-علمی-گوگل-اسکولار-.aspx

مشابه

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ – عبارت scholarly article به مقاله یا مقاله ی مروری (review) گفته می شود که بر … تا دید بهتری نسبت به موضوع پیدا کنید و جستجوی بهتری بر اساس …

دانلود پاورپوینت بررسی مفهوم اعتیاد، انواع مواد مخدر و …

domino.venuosfile.ir/newarticle/fara1432.html

ذخیره شده

۱۱ فروردین ۱۳۹۶ – خرید و دانلود پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد و مواد مخدر نظری 2000 … فایل پروپوزال اثربخشی برنامه آموزشی رفتارهای سالم بر دانش و نگرش دانش …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *