دانلود فایل پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت

Published on Author adminwebLeave a comment

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت در 229 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 0
فرمت فایل pptx
حجم فایل 907 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 229

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت

فروشنده فایل

کد کاربری 10255

کاربر

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت در 229 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فهرست مطالب

فصل اول: ماهیت مدیریت منابع انسانی

فصل دوم: تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

فصل سوم: تجزیه و تحلیل شغل

فصل چهارم: فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی

فصل پنجم: فرایند کارمندیابی

فصل ششم: فرایند انتخاب

فصل هفتم: فرایند اجتماعی کردن

فصل هشتم: فرایند آموزش کارکنان

فصل نهم: ارزیابی عملکرد

فصل دهم: سیستم پاداش

فصل یازدهم: مدیریت حقوق و دستمزد

فصل دوازدهم: انضباط؛ اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان

بخشهای عمده این فایل به تفکیک هر فصل شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول: ماهیت مدیریت منابع انسانی

مقدمه

عوامل مهم در گسترش نقش مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی

راههای اثربخشی بیشتر مدیریت منابع انسانی

نقش مدیریت منابع انسانی در سودبخش سازمان

نتیجه گیری

فصل دوم: تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

مقدمه

انقلاب صنعتی

نهضت کارگری

نهضت مدیریت علمی

اصول مدیریت علمی

روان شناسی صنعتی

متخصصان امور نیروی انسانی

مکتب روابط انسانی

عوامل موثر در شکل گیری مدیریت منابع انسانی

فصل سوم: تجزیه و تحلیل شغل

مقدمه

تعریف تجزیه و تحلیل شغل

مراحل تجزیه و تحلیل شغل

روشهای تجزیه و تحلیل شغل

رابطه میان تجزیه و تحلیل شغل، شرح شغل و شرایط احراز شغل

تنظیم شرح شغل

تنظیم شرایط احراز شغل

کاربرد تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل بر عهده کیست؟

مشکلات تجزیه و تحلیل شغل

طراحی شغل

روش مدیریت علمی

روش انگیزشی

نظریه دوعاملی هرزبرگ

نظریه فعال سازی

نظریه ویژگی های شغل

روش سیستمی

روش مبتنی بر ویژگی های عامل انسانی

فصل چهارم: فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی

مقدمه

تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی

مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی

تعیین موجودی نیروی انسانی در سازمان؛

مطالعه و بررسی اهداف آتی سازمان؛

برآورد نیاز سازمان به نیروی انسانی(تقاضا برای نیرو با توجه به اهداف آتی)؛

برآورد عرضه نیروی انسانی ( از منابع داخلی و خارجی)؛

مقایسه عرضه و تقاضای نیروی انسانی و تعیین سیساتهای پرسنلی سازمان بر آن اساس

روشهای برآورد نیروی انسانی موردنیاز

روشهای کاهش نیروی مازاد

فصل پنجم: فرایند کارمندیابی

مقدمه

میزان کارمندیابی

عوامل موثر در کارمندیابی

فرایند کارمندیابی

منابع کارمندیابی

مزایای منابع داخلی کارمندیابی

کارمندیابی از طریق اعلان شغل

کارمندیابی از طریق اعلان شغل

نکات مهم در استفاده از روش اعلان شغل

کارمندیابی از طریق آگهی

نکات مهم در استفاده از آگهی

موسسات کاریابی

کارمندیابی از طریق مراکز آموزشی

کارمندیابی از طریق معرفی و توصیه اعضا

کارمندیابی از طریق مراجعه مستقیم

کارمندیابی وظیفه کیست؟

نتیجه گیری

فصل ششم: فرایند انتخاب

مقدمه

مشکلات ناشی از انتخاب غلط

بی ارتباطی برخی عوامل با شغل

مراحل مختلف فرایند انتخاب

مصاحبه مقدماتی (غربال اولیه)

تکمیل فرم درخواست کار

برگزاری آزمونهای استخدامی

مصاحبه جامع (تخصصی)

بررسی سوابق متقاضی

معاینه پزشکی

تصمیم گیری نهایی

عوامل موثر در پیش بینی صحیح عملکرد فردر در شغل

پایایی

روشهای تعیین و سنجش پایایی

روایی

انواع روایی

حفظ کارکنان

فصل هفتم: فرایند اجتماعی کردن

مقدمه

تعریف اجتماعی کردن

معارفه مقدماتی

فرهنگ سازمان

چرا اجتماعی کردن مهم است؟

فرایند اجتماعی کردن فرد

مرحله اول: قبل از ورود به سازمان

مرحله دوم: رویارویی فرد با سازمان

مرحله سوم: تحول و دگرگونی فرد

روشهای تطبیق فرد با شرایط و واقعیات موجود سازمان

نکاتی که باید در هنگام طراحی برنامه اجتماعی کردن فرد در نظر داشت

فصل هشتم: فرایند آموزش کارکنان

مقدمه

مزایای آموزش

مسئولیت طراحی و اجرای برنامه های آموزشی به عهده کیست؟

وظایف واحد آموزش اداره امور کارکنان

روشهای تعیین نیازهای آموزشی

نظریه های یادگیری

نظریه رفتاری

نکات مهم در طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نظریه رفتاری

نظریه یادگیری اجتماعی

نکات مهم در طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی

نظریه شناختی

نکات مهم در طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نظریه یادگیری شناختی

مراحل مختلف فرایند آموزش

تشخیص نیازهای آموزشی

. تعیین اهداف آموزشی

انتخاب روش آموزش

برنامه ریزی برای برگزاری دوره آموزشی

ارزیابی دوره آموزشی

روشهایی که منظور از آنها دادن اطلاعات است

روشهای شبیه سازی

روشهای ضمن خدمت

مراحل دوره های آموزش ضمن خدمت

فصل نهم: ارزیابی عملکرد

مقدمه

کاربردهای ارزیابی عملکرد

شاخص های ارزیابی

مراحل ارزیابی عملکرد

نکات مهم در طراحی سیستم ارزیابی عملکرد

عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی

انواع ارزیابی

روشهای ارزیابی

روش مقیاسی

روش عامل سنجی

روش ثبت وقایع حساس

روش توصیفی

روش قیاسی

انتخاب اجباری

ارزیابی بر اساس مدیریت بر مبنای هدف.

مشکلات ارزیابی عملکرد

ویژگی سیستم های ارزیابی کارآمد

فصل دهم: سیستم پاداش

مقدمه

پاداشهای درونی و بیرونی

انواع پاداش

مبنای اعطای پاداش

ویژگیهای سیستم پاداش موثر

نظریه برابری

طرحهای جدید اعطای پاداش

فصل یازدهم: مدیریت حقوق و دستمزد

مقدمه

تفاوت میان حقوق و دستمزد

ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد

طراحی سیستم حقوق و دستمزد به عهده کیست؟

مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد

تجزیه و تحلیل شغل

شرح شغل

ارزشیابی شغل

بررسی نرخ حقوق و دستمزدهای متداول در صنعت

تعیین نرخ پرداخت

تعدیل و ترمیم سیستم پرداخت

ارزیابی تفاضلی حقوق و دستمزد

بررسی قوانین و مقررات درون سازمانی

بررسی قوانین و مقررات دولتی حاکم بر پرداخت

تعیین حقوق پایه

نتیجه گیری

فصل دوازدهم: انضباط؛ اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان

مقدمه

تعریف انضباط

تغییر رفتار

تقویت مثبت

تقویت منفی

خاموشی

تنبیه

فرایند انضباط

انواع تخلفات

مهمترین دلایل غیبت کارکنان

بررسی و ارزیابی تخلفات

نکاتی که باید در رسیدگی به تخلفات اداری رعایت نمود:

اثربخشی مجازات

کوتاهی در مجازات

ویژگیهای سیستم انضباطی مؤثر

انضباط مثبت(انضباط بی مجازات)

مراحل انضباط مثبت

انواع اقدامات انضباطی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر …

farafile.ir/…/پاورپوینت-کتاب-مدیریت-منابع-انسانی-تألیف-دکتر-اسفندیار-سعادت

ذخیره شده

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت در حجم 229 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل. مدیریت منابع انسانی را شناسایی، …

پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف …

nikanlink.com/…/پاورپوینت-و-خلاصه-کتاب-مدیریت-منابع-انسانی-تألیف-دکتر-اس…

ذخیره شده

مشابه

دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب با موضوع مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت، در قالب pptx و در 120 اسلاید، در قالب docx و در 35 صفحه، قابل …

مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت ppt | آربیتا فایل – خانه

www.arbita.ir › دسته‌بندی نشده

ذخیره شده

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ – دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب با موضوع مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت،. در قالب ppt و در 120 اسلاید، در قالب doc و در 35 …

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت | آربیتا …

www.arbita.ir › دسته‌بندی نشده

ذخیره شده

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ – دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب با موضوع مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت، در قالب pptx و در 120 اسلاید، در قالب docx و در 35 …

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت – …

e-ad.blogsky.com/1392/12/11/post-17

ذخیره شده

مشابه

فایلی که برای دانلود گذاشتم مجموعه خلاصه فصول کتاب “مدیریت منابع انسانی” تالیف دکتر اسفندیار سعادت است این خلاصه ها بر اساس متن کتاب فوق الذکر چاپ …

مدیریت منابع انسانی سعادت – پارس مدیر

https://www.parsmodir.com/db/booksaadat.php

ذخیره شده

دانلود رایگان خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت.

پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف …

www.requestarticle.ir/…/پاورپوینت-خلاصه-کتاب-مدیریت-منابع-انسانی-ت%2525D8…

ذخیره شده

۱۳ آبان ۱۳۹۵ – دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب با موضوع مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت، در قالب pptx و در 120 اسلاید، در قالب docx و در 35 …

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر …

www.bestofday.ir/reader/text/201705260303579381

ذخیره شده

۱ روز پیش – پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار بهروزی دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار بهروزی …

دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر …

www.bestofday.ir/reader/text/201705260214061003

ذخیره شده

۱ روز پیش – پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار بهروزی دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت، …

[PDF]خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی – دانشگاه علوم پزشکی یزد

www.ssu.ac.ir/fileadmin/templates/fa/daneshkadaha/…/e-book/…/12.HRM.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺧﻼﺻﻪ آﺘﺎب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ. : دآﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﺳﻌﺎدت. ﮔﺮدﺁوري. : اﺣﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ. (. آﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. IT /. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ. ) ﺻﻔﺤﻪ. ١. Http://www.easymba.net. ﺳﻼم؛. Aﮕﺎم ﻄﺎ ﻪ …

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت | وب سایت مدیریتی …

managerial.ir/?p=429

ذخیره شده

مشابه

۲۰ بهمن ۱۳۹۳ – خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی. تألیف : اسفندیار سعادت. استاد : دکتر سید مجتبي محمودزاده. ketab. برای خرید فایل روی لینک زیر کلیک نمایید.

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تالیف دکتر اسفندیار …

saharsedighi.rozblog.com/post/20

ذخیره شده

مشابه

برای دانلود مطالب از لینک های زیر استفاده تمایید:http://freeupload.ir/12u3xjjluk3i/hrm-saadat.pdf.htmlhttp://freeupload.ir/ko9rjbqqi0ky/HRM-saadat.pptx.html,خلاصه …

پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف … – …

4satekar.ir › مدیریت منابع انسانی

ذخیره شده

۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ – پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر … و خلاصه کتاب با موضوع مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت،.

خلاصه کتاب مديريت – فایل برتر – جزوات ناب رشته مدیریت

filebartar.ir/خلاصه-کتاب/

ذخیره شده

خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر علی رضائیان که در دو فایل جداگانه توسط ….. خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت.

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت « …

edarejat.ir/hrm-saadat/

ذخیره شده

۱۹ فروردین ۱۳۹۵ – دانلود خلاصه کتاب «مدیریت منابع انسانی» تالیف دکتر اسفندیار سعادت در ادامه مطلب … لینک دانلود کتاب · در کانال تلگرامی سایت ادارجات عضو …

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت

inshorthumanresourcebook.pishroblog.ir/

ذخیره شده

مشابه

۲۱ آبان ۱۳۹۴ – خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت. baido.ir/…/خلاصه+کتاب+مدیریت+منابع+انسانی+تأل… Translate this page.

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت به …

https://hdaneshjoo.com/…/خلاصه-کتاب-مدیریت-منابع-انسانی-دکتر-اسفندیار-سعاد…

ذخیره شده

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی نوشته دکتر اسفندیار سعادت به همراه پاورپوینت مطالب خلاصه شده که شامل 120 اسلاید می شود.

فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت – فروشگاه جامع …

uniresearch.sellfile.ir/prod-187737-دانلود+پاورپوینت+فرایند+آموزش+کارکنان++ف…

ذخیره شده

مشابه

کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت، دانلود پاورپوینت فرایند آموزش … کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی …. دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای …

مدیریت منابع انسانی – فروشگاه کارا مدیر (کاردانی- …

karamodir.sellfile.ir/cat-27818-مدیریت+منابع+انسانی.html

ذخیره شده

دانلود خلاصه جامع کتاب مدیریت اسلامی تألیف دکتر سید علی اکبر افجه ای (ویژه داوطلبین … پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت.

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر آرین قلی پور

rdaneshjoo.ir/2406/دانلود-خلاصه-کتاب-مدیریت-منابع-انسانی/

ذخیره شده

فایل خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی(مفاهیم، تئوریها و کاربردها) تألیف دکتر … و پاورپوینت خود کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت هم برای شما …

تستهای تالیفی مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت – ارشد سرا

تستهای تالیفی مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت

ذخیره شده

تستهای تالیفی مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت تستهای تآلیفی استاندارد دوازده فصل همرا با پاسخنامه به تفکیک فصول .

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار …

farafile.docm.ir/2016/10/خلاصه-کتاب-مدیریت-منابع-انسانی-تألیف-د/

ذخیره شده

۷ آبان ۱۳۹۵ – توضیحات: این فایل، خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت می باشد که به صورت Pdf قابل دانلود است. این فایل برای …

[PDF]خالصه کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت دکتر – …

bayanbox.ir/view/…/خلاصه-کتاب-منابع-انسانی-دکتر-اسفندیار-سعادت.pdf

ذخیره شده

مشابه

١. خالصه کتاب مدیریت منابع انسانی. دکتر. اسفندیار سعادت. به. صورت. پرسش. و. پاسخ. فصل دوم: … آثار ناشی از انقالب صنعتی در مدیریت منابع انسانی را شرح دهید؟

[DOC]ليست منابع پيشنهادي دکتری

www.iausdj.ac.ir/human/…/ليست%20منابع%20%20پيشنهادي%20دکتری.doc

ذخیره شده

مشابه

پاورپوینت این کتاب در اینترنت موجود است. … 1-4- نظریه های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسا نوین گرایی تالیف: دکتر حسین رحمان سرشت ناشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی فن … 6-2- مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، دکتر اسفندیار سعادت.

دانلود پاورپوینت سیستم پاداش (فصل دهم کتاب مدیریت …

downloud.payfile.org/product-14390-sisteme-padash.aspx

ذخیره شده

کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی میباشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دهم این کتاب …

فصل پنجم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت – دانلود

e11.ir/دانلود-پاورپوینت-فرایند-کارمندیابی-ف/

ذخیره شده

کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی می باشد این فایل شامل پاورپوینت فصل پنجم این …

خلاصه کتاب آموزه های وارن بافت – فراگیر فایل

faragifile.ir/خلاصه-کتاب-آموزه-های-وارن-بافت/

ذخیره شده

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ – دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت – خرید آنلاین و دریافت هموطنان گرامی سلام.وقت بخیرمحقق …

یافا دیزاین | طراحی بنر | طراحی گیف – اولين سايت تخصصي …

yafadesign.ir/

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف اسفندیار سعادت. 5 ساعت ago … پاورپوینت کتاب سیستماتیک گیاهی1 دکتر غلامرضا بخشی خانیکی. 5 ساعت ago …

[PPT](منابع) انسانی

vcr.um.ac.ir/parameters/vpb2/filemanager/behsazi/HUMAN%20R.C.M1.ppt

ذخیره شده

مشابه

تهیه و تالیف از دکتر محسن قدمی. 2. بسم الله الرحمان … 4. فهرست مطالب : – سیری بر مکاتب مدیریت و نوع نگاه آنها بر منابع انسانی در طول تکوین … ترازنامه منابع انسانی در مدیریت سرمایه های فکری. – فرآیند برنامه ….. 9- کتاب راهبردهای مدیریت منابع انسانی. نوشته : مایکل … نوشته: دکتر اسفندیار سعادت نشر سمت 1382. 11- کتاب …

دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد ( فصل یازدهم کتاب …

sciencefile.fileyar.ir/product-456-modiryate-hoghogh-va-dastmozd.aspx

ذخیره شده

کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل یازدهم این …

. – خلاصه درس و تستهاس منابع انسانی دکتر سعات – صفحه اول

nextmodir.blogfa.com/post/30

ذخیره شده

مشابه

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت. عنوان کتاب: مدیریت منابع انسانی. نویسنده: دکتر اسفندیار سعادت. دانلود تست های تالیفی استاندارد سایت مدیر ( جدید …

دانلود خلاصه کتاب مديريت منابع انساني اسفنديار سعادت …

www.iran-eng.ir/…/513070-دانلود-خلاصه-کتاب-مديريت-منابع-انساني-اسفنديار-سعا…

ذخیره شده

۲۰ آبان ۱۳۹۲ – 1 پست
کتاب مديريت منابع انساني اسفنديار سعادت مرجع اصلي درس منابع انساني کنکور کارشناسي ارشد است. براي آزمون دکتري آزاد نيز مطالعه خلاصه …

دانلود رایگان کتاب مدیریت منابع انسانی – خلاصه کتاب …

مدیریت-منابع-انسانی.mizbanblog.com/…/دانلود+رایگان+کتاب+مدیریت+منابع+انسا…

ذخیره شده

فایل خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی(مفاهیم، تئوریها و کاربردها) تألیف دکتر … و پاورپوینت خود کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت هم برای شما …

خلاصه فصل اول كتاب مديريت منابع انساني- تاليف اسفنديار …

amirkhamseh.blogfa.com/post/21

ذخیره شده

مشابه

خلاصه فصل اول كتاب مديريت منابع انساني- تاليف اسفنديار سعادت. مدیریت منابع انسانی. مدیریت منابع انسانی را شناسایی، انتخاب،استخدام، تربیت و پرورش نیروی …

فصل | دانلود مقالات ISI

www.askpaper.ir/?tag=فصل

ذخیره شده

۳۰ شهریور ۱۳۹۴ – دانلود پاورپوینت بازارهای اوراق بهادار (فصل سوم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف … پاورپوینت تعداد سالاید ۳۲ اسلاید کتاب اصول بازاریابی تالیف فیلیپ … کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس …

خلاصه مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت – تخفیفستان فایل

file.takhfifestan.com/خلاصه-مدیریت-منابع-انسانی-دکتر-سعادت/

ذخیره شده

۲۹ دی ۱۳۹۵ – خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت – مدیریت … … تالیف دکتر اسفندیار سعادت است این خلاصه ها بر اساس متن کتاب …

پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی…

sample-queries.ir/…/39035—پاورپوینت-خلاصه-کتاب-مدیریت-منابع-انسانی-2.html

ذخیره شده

۱۹ شهریور ۱۳۹۵ – چکیده کوتاه: قسمتی از متن: مدیریت منابع انسانی به معنی شناسایی، … کتاب با موضوع مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت، در قالب …

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیام نور – دانلود مقاله …

download2.11gig.ir/product/611039

ذخیره شده

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تالیف دکتر رضا رسولی دانلود كتاب … دانلود خلاصه کتاب …. برای منابع انسانی کتاب اسفندیار سعادت و رفتارسازمان ها کتاب .

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت : خرید کتاب …

resource-management-2.download-questions-free.ir/…/دانلود+خلاصه+کتاب+مدیریت+…

ذخیره شده

۷ اسفند ۱۳۹۵ – در این بخش خلاصه کتاب مديريت منابع انساني نوشته اسفنديار سعادت ارایه … کتاب مدیریت منابع انسانی | تألیف دكتر اسفندیار سعادت | انتشارات

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت … – …

e-saadat-pdf-blog.akhbar96.ir/

ذخیره شده

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت این فایل در قالب pdf و در حجم 34 صفحه می باشد. جهت دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی …

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی قلی پور +pdf :: …

download-book-manage.blog.ir/…/دانلود-خلاصه-کتاب-مدیریت-منابع-انسانی-قلی-پ…

ذخیره شده

مشابه

۱۷ مهر ۱۳۹۴ – دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر آرین قلی پور جهت دانلود اینجا کلیک نمائید.

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی قلی پور – مدیریت منابع …

gholipor.najiblog.com/post/4

ذخیره شده

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خلاصه کتاب مدیریت رفتار سازمانی- دکتر آرین قلی پور» ثبت … دریافت (دانلود) خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی- دکتر اسفندیار سعادت.

مدیریت منابع انسانی – مازیار

mazeyar.ir/blog/category/مدیریت-منابع-انسانی/

ذخیره شده

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف اسفندیار سعادت دانلود پاورپوینت با موضوع کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت، در قالب ppt و …

منابع مطالعاتی برای آزمون های استخدامی

www.e-estekhdam.com/تجربیات-پذیرفته-شدگان-آزمون-استخدامی/

ذخیره شده

مشابه

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ – برای منابع انسانی کتاب اسفندیار سعادت و رفتارسازمان ها کتاب رفتاراستیفن … دروس اصول و تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی و منابع انسانی منابعش هست کسی … تاریخ:الوجیز تالیف دکتر رضایی استاد دانشگاه شهید بهشتی … که شامل خلاصه مبانی سازمان رضاییان و رفتارسازمانی رضاییان ومبانع انسانی سعادت …

دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی ( فصل اول کتاب …

birdownload.epage.ir/…/incl.news_connector.NewsPrintVersion.Html_TypeId.1_New…

ذخیره شده

دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی تالیف دکتر اسفندیار سعادت، با عنوان ماهیت مدیریت منابع انسانی، در حجم 14 اسلاید، با توضیحات کامل.

خلاصه کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر …

dl19.ir/articleurl/خلاصه-کتاب-مبانی-مدیریت-منابع-انسانی-ت.html

ذخیره شده

۱ خرداد ۱۳۹۴ – خلاصه کتاب مبانی سازمان و مدیریت تألیف دکتر علی رضاییان -3525: دسته: … خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت می …

همکاری در فروش فایل بوکر,filebooker.com

filebooker.com/

ذخیره شده

مشابه

… مدیریت,ترجمه مقاله نقشه تدارکات برای پروژه,ترجمه مقاله با عنوان بازگشت سرمایه,پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت,پاورپوینت …

دانلود پاورپوینت فرایند اجتماعی کردن( فصل هفتم کتاب …

fifun.ir/product-14387-farayande-ejtemaekardan.aspx

ذخیره شده

کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی میباشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل هفتم این …

[PPT]نام درس :مديريت منابع انسانی

www.dres.ir/edari/DocLib6/مديرزيت%20منابع%20انساني.ppt

ذخیره شده

مشابه

نام درس : مديريت منابع انسانی تهيه کننده : دکتر محمد علی سرلک. نام درس: …. شرح شغل: عبارت است از خلاصه ای از اطلاعات مربوط به يک شغل خاص که معرف آن شغل باشد.

پروژه 24 – دانلود تحقیق و پروژه

proje24.ir/?page=5

ذخیره شده

دانلود پاورپوینت اختلال وابستگی به مواد 28 اسلاید. دانلود پاورپوینت …. پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت. پاورپوینت کتاب …

مدرسان شریف | نام دروس و ضرایب کارشناسی ارشد مجموعه …

www.modaresanesharif.ac.ir/نام-دروس-و-ضرایب-کارشناسی-ارشد-مدیریت

ذخیره شده

مشابه

منابع و مراجع مهم این درس کتاب‌های رابینز، مدیریت عمومی تألیف دکتر الوانی، اصول و … دکتر رضائیان، مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت می‌باشند. … درس کتاب بسیار جامع و کامل انتشارات مدرسان شریف که با در نظر گرفتن خلاصه …

دانشجویان مدیریت ارومیه – دانلود کتب درسی رشته های مدیریت، …

muu90.blogfa.com/category/7

ذخیره شده

مشابه

۱ اسفند ۱۳۹۲ – دانشجویان عزیز می تواند خلاصه کتاب مدیریت طرح های توسعه دکتر عاصمی پور … کتاب مديريت منابع انساني اسفنديار سعادت مرجع اصلي درس منابع انساني ….. دانلود تستهای تالیفی کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضاییان.

ایران پست

www.irpost.tk/

ذخیره شده

پاورپوینت بررسی جلوه‌های معماری و تزئینی بقعه امامزاده محروق نیشابور … دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت …

دانلود فایل کامل پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع …

manbaemg.ir/best/دانلود-فایل-کامل-پاورپوینت-و-خلاصه-کتا/

ذخیره شده

۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ – شما به صفحه اختصاصی پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی …

آدینه بوک: مدیریت منابع انسانی ~اسفندیار سعادت – شابک: …

https://www.adinehbook.com/gp/product/9644591836

ذخیره شده

مدیریت منابع انسانی ~اسفندیار سعادت – 978-964-459-183-9 – بزرگترین فروشگاه اینترنتی کتاب در ایران – خرید و ارسال کتاب.

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار… | مقالات …

channelarticle.ir/2017/02/8866-خلاصه-کتاب-مدیریت-منابع-انسانی-دکتر-اس.html

ذخیره شده

۲۸ بهمن ۱۳۹۵ – دسته بندی: مدیریت» مدیریت منابع انسانی دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب با موضوع مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت، در قالب …

دانلود فایل ( پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، …

minulpaper.ir/دانلود-فایل-پاورپوینت-و-خلاصه-کتاب-مدی/

ذخیره شده

۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ – به صفحه دانلود فایل(پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت

www.e-modiran.com › خلاصه کتاب های مدیریتی

ذخیره شده

مشابه

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های …

[PDF]PDF: کتاب اسفندیار سعادت | جهان پاورپوینت!

pptworld.ir/pdfkey-5440.pdf

ذخیره شده

ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ« ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ داﻧﻠﻮدی: rar. ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻠﯽ: doc, ppt. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت: 155. داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و …

کاملترین فایل پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع …

pishrofilers.ir/tahgig/کاملترین-فایل-پاورپوینت-و-خلاصه-کتاب-م/

ذخیره شده

۲۷ اسفند ۱۳۹۵ – کاملترین فایل پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *