دانلود فایل بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر

Published on Author adminwebLeave a comment

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر

موضوعی جدید در رشته بهداشت بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 9594
دسته بندی بهداشت محیط
بازدید ها 14
فرمت فایل docx
حجم فایل 1441 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر

فروشنده فایل

کد کاربری 26488

کاربر

پایان نامه رشته کارشناسی بهداشت

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94

منحصر به فرد

چكیده :

امروزه یكی از مسائل زیست محیطی كشور مواد زاید بیمارستانی است كه به علت دارا بودن عوامل خطرناك سمی و بیماری زا از جمله زائدات پاتولوژیك ، عفونی ، دارویی شیمیایی ، رادیواكتیو و ظروف و تجهیزات درمانی از حمایت خاصی برخوردار است. مدیریت پسماندهای بیمارستانی بدلیل دارا بود پتانسیل عفونت زایی و وجود پسماندهای خطرناك بسیار حائز اهمیت است. عدم كنترل و بی توجهی نسبت به مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی علاوه بر تهدید جدی برای سلامت جامعه و محیط زیست باعث اتلاف هزینه های زیاد نیز می شود این مطالعه به منظور توصیف و بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای بیمارستانی و شناسایی و طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی شهر پلدختر و در نهایت ارائه رهكارهای مدیریتی مناسب انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه از طریق اندازه گیری های كمی و پرسشنامه جامعی كه حاوی 7 بخش با سئوال های مربوط به هر بخش با تایید استاتید و كارشناسان مجرب بوده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان داده است كه در بیمارستان های شهر پلدختر مقدار كل پسماندهای تولیدی 4/997 كیلوگرم در روز می باشد مقدار پسماندهای عفونی 8/284 كیلوگرم در روز و مقدار پسماندهای معمولی 6/712 كیلوگرم در روز می باشد. میانگین پسماند تولیدی بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر 300 کیلوگرم در روز می باشد. میانگین سرانه كل پسماند تولیدی بیمارستان های شهر پلدختر به ازای هر تخت فعال 42/3 كیلوگرم بود. میانگین سرانه پسماند عفونی و معمولی به ازای هر تخت فعال به ترتیب 05/1 و 37/2 كیلوگرم بود. درصد پسماندهای عفونی در كل بیمارستان ها برابر 30 درصد بود كه از استانداردهای ایران و جهان بالاتر است. تفكیك پسماندها در 100 درصد بیمارستان ها انجام شده و 73 درصد دارای جایگاه نگهداری موقت بودند.

کلمات کلیدی : مدیریت پسماند بیمارستانی ، پسماند عفونی ، پسماند غیر عفونی ، سرانه ی تولید پسماند شهر پلدختر

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………1

فصل اول : كلیات تحقیق ………………………………………………………………..2

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………….3

2-1 تعاریف و كلیات…………………………………………………………………………5

1-2-1 تعریف زباله و پسماند………………………………………………………………..5

2-2-1 انواع زباله…………………………………………………………………………….5

1-2-2-1 زباله های شهری…………………………………………………………………5

2-2-2-1 زباله های صنعتی…………………………………………………………………6

3-2-2-1 زباله های خطرناك………………………………………………………………..6

4-2-2-1 زباله های بیمارستانی…………………………………………………………….6

3-2-1 انواع پسماند…………………………………………………………………………..7

1-3-2-1 پسماندهای عادی…………………………………………………………………..7

2-3-2-1 پسماندهای پزشكی (بیمارستانی)…………………………………………………7

3-3-2-1 پسماندهای ویژه…………………………………………………………………….7

4-3-2-1 پسماندهای كشاورزی……………………………………………………………….7

5-3-2-1 پسماندهای صنعتی…………………………………………………………………8

4-2-1 تعریف مواد زائد خطرناک و جامد بیمارستانی………………………………………….8

5-2-1 تعریف پسماند پزشكی…………………………………………………………………8

3-1 طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی……………………………………………………..8

1-3-1 طبقه بندی پسماندهای بیمارستانی بر اساس نظریه WHO…………………………….8

1-1-3-1 پسماندهای عفونی…………………………………………………………………..9

2-1-3-1 پسماندهای آسیب­شناختی……………………………………………………………9

3-1-3-1 اجسام تیز و برنده…………………………………………………………………….10

4-1-3-1 پسماندهایی دارویی………………………………………………………………….10

5-1-3-1 پسماندهای ژنوتوكسیك……………………………………………………………….10

6-1-3-1 پسماندهایی شیمیایی……………………………………………………………….11

7-1-3-1 پسماندهای محتوی فلزات سنگین……………………………………………………11

8-1-3-1 ظروف تحت فشار………………………………………………………………………12

9-1-3-1 پسماندهای پرتو سازی و رادیواکتیو……………………………………………………12

10-1-3-1 پسماندهای عادی……………………………………………………………………12

2-3-1 نمونه هایی از انواع پسماندهای تولیدی در بخش های مختلف بیمارستان و نحوه

جمع آوری آنها……………………………………………………………………………………13

3-3-1 طبقه بندی پسماندهای پزشكی ویژه…………………………………………………….20

4-1 انواع روش های تصفیه ، گند زدایی ، دفع بهداشتی مواد زائد جامد بیمارستانی………….21

1-4-1 تصفیه و دفع مواد زائد جامد بیمارستانی………………………………………………….21

2-4-1 روش های گندزدایی ………………………………………………………………………21

1-2-4-1 گند زدایی شیمیایی مواد زاید جامد بیمارستانی………………………………………21

2-2-4-1 گند زدایی مواد زائد جامد بیمارستانی از طریق اتو كلاو……………………………….22

3-2-4-1 گندزدایی از طریق پرتودهی……………………………………………………………..24

4-2-4-1 سوزاندن………………………………………………………………………………….24

3-4-1 روش های بهداشتی دفع زباله های بیمارستانی…………………………………………24

1-3-4-1 دفن در زمین……………………………………………………………………………..25

1-1-3-4-1 انواع روش های دفن مواد خطرناك…………………………………………………….26

2-3-4-1 روش Encapsulation …………………………………………………………………26

3-3-4-1 دفن ایمن مواد زاید در داخل بیمارستان…………………………………………………27

4-3-4-1 زباله سوزی ……………………………………………………………………………..28

5-1 مراحل مدیریت پسماند بیمارستانی از تولید تا دفع نهایی………………………………….28

1-5-1 كاهش در مبدأ……………………………………………………………………………..29

2-5-1 بخش تولید………………………………………………………………………………….29

3-5-1 جابجایی ، ذخیره ، پروسه زباله در محل تولید……………………………………………..29

4-5-1 جمع آوری……………………………………………………………………………………30

5-5-1 حمل و نقل…………………………………………………………………………………..30

6-5-1 پردازش و بازیافت…………………………………………………………………………….31

7-5-1 بخش دفع…………………………………………………………………………………….31

8-5-1 مراقبت های بعد از دفع………………………………………………………………………31

6-1 بیان مسئله …………………………………………………………………………………….32

7-1اهداف و فرضیات ………………………………………………………………………………..34

1-7-1 هدف اصلی طرح …………………………………………………………………………….34

2-7-1 اهداف ویژه طرح ……………………………………………………………………………..34

3-7-1 اهداف کاربردی ………………………………………………………………………………35

4-7-1فرضیات و سوالات پژوهش …………………………………………………………………..35

1-8 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………36

1-1-8 پیشینه در داخل کشور ……………………………………………………………………..36

2-1-8 پیشینه در خارج کشور……………………………………………………………………….37

فصل دوم : روش کار ……………………………………………………………………………..39

1-2 منطقه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………40

1-1-2 موقعیت جغرافیایی شهر پلدختر…………………………………………………………….40

2-1-2 تاریخچه بیمارستان امام خمینی پلدختر…………………………………………………….41

3-1-2 رسالت بیمارستان امام خمینی پلدختر ……………………………………………………41

2-2 روش کار ………………………………………………………………………………………42

1-2-2 پرسشنامه …………………………………………………………………………………42

فصل سوم یافته ها و نتایج ……………………………………………………………………..44

1-3 ترکیب پسماندهای جامد …………………………………………………………………….45

2-3 اتاقک نگهداری موقت پسماندهای بیمارستانی ……………………………………………..45

1-2-3 اتاقك نگهداری موقت باید با مشخصات زیر در داخل موسسه طراحی شود ……………..45

3-3 نتایج …………………………………………………………………………………………..49

4-3 میزان تولید روزانه پسماند در بیمارستان مورد مطالعه ……………………………………….49

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………….64

1-4 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….65

2-4 پیشنهادات …………………………………………………………………………………….66

فصل پنجم منابع …………………………………………………………………………………….69

منابع ………………………………………………………………………………………………..70

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول (1-1) : جدول طبقه بندی پسماند های پزشکی ویژه…………………………… 20

جدول (1-3) : ویژگیهای ظروف و کیسه های تفکیک پسماندهای پزشکی……………..47

جدول (2-3) : توصیه هایی برای دفع پسماندهای پزشکی ویژه بدون تغییر……………..47

جدول (3-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

فصل و نوع پسماند بر حسب کیلوگرم در شبانه روز……………………………………….50

جدول (4-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت اول در فصل گرم …………………………………………….51

جدول (5-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت دوم در فصل گرم ……………………………………………52

جدول (6-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت سوم در فصل گرم …………………………………………..53

جدول (7-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت چهارم در فصل گرم ………………………………………….54

جدول (8-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت پنجم در فصل گرم…………………………………………….55

جدول (9-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت اول در فصل سرد …………………………………………….56

جدول (10-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت دوم در فصل سرد ……………………………………………57

جدول (11-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت سوم در فصل سرد …………………………………………..58

جدول (12-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت چهارم در فصل سرد …………………………………………59

جدول (13-3) : میزان تولید پسماند در بیمارستان امام خمینی پلدختر به تفکیک

بخش و نوع پسماند در نوبت پنجم در فصل سرد …………………………………………..60

جدول (1-4) : مقایسه چند شهر از نظر ترکیب پسماندهای بیمارستانی ………………… 65

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل (1-1) فرآیند اتوکلاو زباله………………………………………………………………. 23

شکل (1-3) اتاقک نگهداری موقت پسماندهای بیمارستانی……………………………….. 45

شکل (2-3) : ظرف نگهداری پسماند نوک تیز بخش زنان و زایمان …………………………..61

شکل (3-3) : کانتینر زرد مربوط به پسماند اتاق عمل و آبی مربوط به پسماندهای معمولی..61

شکل (4-3) : کانتینرحمل زباله های معمولی(شبه خانگی) ………………………………..62

شکل (5-3) : کانتینرحمل لباسهای کثیف …………………………………………………..62

شکل (6-3) : کانتینرمخصوص زباله های عفونی بخش زنان …………………………………63

شکل (7-3) کانتینر سبز رنگ حامل لباس های تمیز…………………………………………63

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان …
– ذخیره شده
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در
سال 95-94. منحصر به فرد. چكیده : امروزه یكی از مسائل زیست محیطی كشور مواد زاید …
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان …
– ذخیره شده
17 ا کتبر 2017 … پایان نامه رشته کارشناسی بهداشت. بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی
بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94. منحصر به فرد.
تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی …
– ذخیره شده
18 ا کتبر 2017 … بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در
سال ۹۵-۹۴ تحقیقی منحصر به فرد در حوزه بهداشت تحقیقی کامل در …
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان …
– ذخیره شده
پایان نامه رشته کارشناسی بهداشت با موضوع: بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی
بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94 منحصر به فرد چکیده: امروزه …
دانلود فایل کامل بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام …
– ذخیره شده
8 ا کتبر 2017 … برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی
بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر || روی دکمه ادامه مطلب …
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان …
– ذخیره شده
10 جولای 2017 … فایل پر طرفدار و بسیار نایاب با نام تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی
بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال ۹۵ که از جمله …
تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی …
– ذخیره شده
10 جولای 2017 … فایل پر طرفدار و بسیار نایاب با نام تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی
بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال ۹۵ که از جمله …
تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی …
– ذخیره شده
16 ا کتبر 2017 … بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در
سال 95-94 تحقیقی منحصر به فرد در حوزه بهداشت تحقیقی کامل در …
بایگانی‌ها بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی …
– ذخیره شده
فرمت فایل: docx حجم فایل: 1438 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 89. بررسی
مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 9594.
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان …
– ذخیره شده
5 ا کتبر 2017 … عنوان این مقاله : بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی
شهرستان پلدختر. موضوعی جدید در رشته بهداشت بررسی مدیریت …
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان …

فرمت فایل: docx حجم فایل: 1438 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 89. بررسی
مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 9594.
دانلود پکیج اصلی بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان …
– ذخیره شده
محقق گرامی،شما با جستجوی “دانلود پکیج اصلی بررسی مدیریت پسماندهای
بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر “وارد این صفحه شده اید. با عرض
سلام …
[PDF] PDF: بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی …
– ذخیره شده
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ در ﺳﺎل 95-94. ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد.
ﭼﮑﯿﺪه: اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ …
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان …
– ذخیره شده
23 مارس 2017 … پایان نامه رشته کارشناسی بهداشت بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی
بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال فرمت فایل: docx حجم فایل: …
دریافت بسته تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی …
– ذخیره شده
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در
سال 95-94 تحقیقی منحصر به فرد در حوزه بهداشت تحقیقی کامل در زمینه پسماندهای …
دانلود برترین فایل بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان …
– ذخیره شده
9 ا کتبر 2017 … پایان نامه رشته کارشناسی بهداشت. بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی
بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94. منحصر به فرد.
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان …
– ذخیره شده
عنوان این مقاله : بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی
شهرستان پلدختر. موضوعی جدید در رشته بهداشت بررسی مدیریت پسماندهای
بیمارستانی …
اولويت هاي پژوهشي معاونت بهداشتي – دانشگاه علوم پزشكي لرستان
– ذخیره شده – مشابه
31 دسامبر 2014 … بررسي آگاهي عموم مردم شهرستان خرم آباد درباره ي بيماري ديابت بررسي آگاهي …
بررسي وضعيت مديريت پسماندهاي عادي و عفوني بيمارستان هاي تحت …
دانلود بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی …
– ذخیره شده
6 ا کتبر 2017 … دانلود بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان
پلدختر – خرید آنلاین و دریافت. کاربران گرامی درود بر شما.به سایت …
برترین پکیج بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام …
– ذخیره شده
20 ا کتبر 2017 … برترین پکیج بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی
شهرستان پلدختر – دانلود فایل. ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین …
بررسی مدیریت پسماندهای عفونی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره …

بررسی مدیریت پسماندهای عفونی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) شهر تهران و …
مجتمع بیمارستانی امام خمینی شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب مدیریتی صورت
پذیرفت. … Infectious Waste Management in Imam Khomeini Hospital Complex
in …
بایگانی‌ها بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام …
– ذخیره شده
17 ا کتبر 2017 … بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در
سال ۹۵-۹۴ تحقیقی منحصر به فرد در حوزه بهداشت تحقیقی کامل در …
فایل word بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام …
– ذخیره شده
فایل word بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان
پلدختر در سال 95-94 دارای 89 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می …
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان …
– ذخیره شده
1 ا کتبر 2017 … پایان نامه رشته کارشناسی بهداشت با موضوع: بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی
بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94 منحصر به …
[PDF] بررسی عوامل مؤثر بر تولید پسماند بیمارستان امام خمینی‌(ره) کرج و …
– ذخیره شده
بررسی عوامل مؤثر بر توليد پسماند بيمارستان امام خمينی )ره( کرج و … به دلیل وجود
عوامل خطرساز و بیماری زا در پسماندهای بیمارستانی، اين پسماندها نیاز به مديريت
دقیق و ويژه دارند. …… تولید پس ماندهای عادی و عفونی بیمارستان های شهر بابلسر،.
دانلود کامل بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام …
– ذخیره شده
11 ا کتبر 2017 … بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در
سال 95-94. منحصر به فرد. چکیده : امروزه یکی از مسائل زیست …
[PDF] بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان …
– ذخیره شده
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ در ﺳﺎل 95-94. ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد.
ﭼﮑﯿﺪه: اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ …
بایگانی‌ها بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام …
– ذخیره شده
محصول * تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی
شهرستان پلدختر در سال ۹۵ * را از فورکیا فایل دریافت نمایید . برای دانلود این فایل
روی …
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان …

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال
… مطالعه حاضر با هدف تعیین سبک رهبری از نظر کارکنان یکی از بیمارستان های.
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان …

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در
سال … پروپوزال بررسی تحولات امنیتی منطقه خلیج فارس متاثر از قدرتهای خارجی.
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان …
– ذخیره شده
5 فوریه 2017 … بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان … مدیریت
پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در …
تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی …
– ذخیره شده
محصول * تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی
شهرستان پلدختر در سال 95 * را از جی فایل دریافت نمایید.برای دانلود این فایل روی
دکم…
تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی …
– ذخیره شده
تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان
پلدختر در سال 95. بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی …
دانلود پژوهش بررسی بندر امام خمینی (ره) -کامل و جامع – کامپیوتر فلاور
– ذخیره شده
19 ا کتبر 2017 … خرید فایل( بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان
پلدختر) شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان …
دانلود فایل بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام …
– ذخیره شده
8 ا کتبر 2017 … پایان نامه رشته کارشناسی بهداشت. بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی
بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95-94. منحصر به فرد.
– تحقیق مقاله پروژه برنامه – تحقیق مقاله پروژه کد سورس برنامه
– ذخیره شده
بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96 … تحقیق بررسی
مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95.
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی

این وبگاه ممکن است به رایانهٔ شما آسیب وارد نماید.
4 روز پیش … بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني بيمارستان امام خميني شهرستان پلدختر
بررسي مديريت …
تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی …
– ذخیره شده
بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال 96 … تحقیق بررسی
مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال 95.
تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی …
– ذخیره شده
تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان
پلدختر در سال 95. توسط mohsenjoseph · اکتبر 17, 2017 … دریافت_فایل …
گزارش کارآموزی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستان امام …
– ذخیره شده
1 آوريل 2017 … کارآموزی بیمارستان رشته تاسیسات الکتریکی ( امام خمینی (ره) ) 2017-05-22 ….
مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال …
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان …
دانلود بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی …
– ذخیره شده
12 آوريل 2017 … بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان … حاصل از
این بررسی نشان داده است که در بیمارستان های شهر پلدختر مقدار کل …
پروپوزال (استقرار بهایابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان امام خمینی …
– ذخیره شده
28 مه 2017 … پروپوزال (استقرار بهایابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان امام خمینی (ره) … «
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان …
[PDF] PDF: بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی …
– ذخیره شده
17 فوریه 2017 … ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ در ﺳﺎل 95-94. ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد.
ﭼﮑﯿﺪه: اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ …
پسماند رادیواكتیو – دارکوب فایل
– ذخیره شده
17 ا کتبر 2017 … بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی …
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان …
– ذخیره شده
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در
سال … مدیریت پسماندهای بیمارستانی بدلیل دارا بود پتانسیل عفونت زایی و وجود …
[PDF] PDF: پاورپوینت بررسی پسماندهای الکتریکی و … – فایل کلکتور
– ذخیره شده
5 روز پیش … ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن… ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع: ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ در ﺳﺎل 95-94 ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﭼﮑﯿﺪه: اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از …
پاورپوینت بررسی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی |52541 …
– ذخیره شده
این صفحه از سایت «فایل کلکتور» درباره |پاورپوینت بررسی پسماندهای … موضوع:
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در …
بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95 – دانلود
– ذخیره شده
بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان گچساران در سال 95 بررسی وضعیت
… تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان …
هجوم مگس‌ها به روستاها به دلیل قرار گرفتن در فصل زاد و ولد است
– ذخیره شده
تسلط مدیران بیمارستانها به نقاط ضعف مراکز ضروری است …. بررسی آسیب‌های
رسانه‌های نوین در فصلنامه «اطلاع رسانی و ارتباطات» … بازگشایی جاده پلدختر- خرم
آباد …. حجاریان: موضع آیت الله یزدی در ماجرای شورای شهر یزد نشان می دهد سپنتا بهانه
است،اصل نظام نشانه است …. قاتل روحانی حادثه مترو امام خمینی (ره) در امین آباد
بستری شد.
تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی …
– ذخیره شده
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در
سال 95-94تحقیقی منحصر به فرد در حوزه بهداشتتحقیقی کامل در زمینه پسماندهای …
[PDF] بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان …
– ذخیره شده
15 فوریه 2017 … ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭘﻠﺪﺧﺘﺮ در ﺳﺎل 95-94 … ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی …
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان …
– ذخیره شده
خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان
امام خمینی شهرستان پلدختر , بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام …
بررسی مدیریت پسماندهای رادیواکتیو مراکز خصوصی و دولتی … – دانلود
– ذخیره شده
پیرو همین اصل مطالعه ای بر نحوه مدیریت پسماندها رادیواکتیو در بیمارستان …
تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان
پلدختر …
بایگانی‌ها بهداشت عمومی – شمشک فایل
– ذخیره شده
بررسی وضعیت موجود مدیریت پسماند شهرستان ایذه در سال ۹۶-۹۵. بررسی … بررسی
مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در سال ۹۵۹۴.
رایگان بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان های شهرستان …
– ذخیره شده
رایگان بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان های شهرستان پلدختر در
…… مرداد ساعت ۹کتابخانه عمومی امام صادق(ع) اندان خمینی شهرنشست قصه گویی برای

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان های شهرستان …
– ذخیره شده
رئیس محیط زیست شهر تهران از سازوکار نامناسب مراکز درمانی در مدیریت …. صادق
نیت با اشاره به چالش بیمارستان ها در حوزه پسماندهای بیمارستانی و برخی …… امام
صادق(ع) دینان خمینی شهرکلاس آموزش نقاشی (ویژه کودکان)۱ و ۳ مردادکتابخانه ……
درصد جنگل های لرستان در پلدختر یک دهم درصد در بروجرد درصد در الیگودرز درصد در
خرم آباد .
تحقیق بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی …
– ذخیره شده
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در
سال ۹۵-۹۴ تحقیقی منحصر به فرد در حوزه بهداشت تحقیقی کامل در زمینه پسماندهای …
فایل یاب – صفحه نخست
– ذخیره شده
… بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز …
بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر …
پاورپوینت محصولات بیمارستانی | مقالات 2017
– ذخیره شده
17 سپتامبر 2017 … پاورپوینت گندزدایی و دفع پسمانده های بیمارستانی فرمت فایل: … از واژه ی یونانی
Nosocomeion گرفته شده، و این هر دو واژه به معنای بیمارستان است) …. بررسی
مدیریت پسماندهای بیمارستانی یمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در … بررسی
مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *