دانلود فایل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

Published on Author adminwebLeave a comment

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور به همراه پرسشنامه های استفاده شده این فروشگاه دارای نماد اعتماد ملی و محصولات آن دارای گارانتی بازگشت وجه است
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 30
فرمت فایل docx
حجم فایل 607 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

فروشنده فایل

کد کاربری 26488

کاربر

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز

گارانتی بازگشت وجه

جهت رفاه حال خریداران پرسشنامه های به کار گرفته شده ضمیمه فایل شده است.

چکیده:

مقدمه : امروزه در بین متخصصان علوم رفتاری ما شاهد علاقه فزاینده ای نسبت به موضوعات معنوی و ارتباط آن با سایر مولفه های روان شناختی می باشیم. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان بوده است.

روش کار: جامعه آماری شامل 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور اهواز می باشد که به صورت خوشه ای تصادفی برگزیده شده اند و ابزار مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، پرسشنامه هوش معنوی و پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i) بود و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 19 استفاده شد.

نتایج : نتایج حاصل نشان داد که میان مهارت های درون فردی (از متغیرهای هوش هیجانی) با برون گردی (از متغیرهای شخصیت)، خلق عمومی (از متغیرهای هوش هیجانی) با پایداری هیجانی (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.05 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچنین بین تفکر انتقادی (از متغیرهای هوش معنوی) با برون گردی(از متغیرهای شخصیت) و آگاهی (از متغیرهای هوش معنوی) با گشودگی به تجربه (از متغیرهای شخصیت) در سطح P<0.05 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.

نتیجه گیری : میان برخی از مولفه های هوش هیجانی و هوش معنوی و برخی از ویژگی های شخصیت رابطه چندگانه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها :

هوش هیجانی

هوش معنوی

شخصیت دانشجویان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده …………………………………………………………………………………………………1

فصل اول: كلیات تحقیق …………………………………………………………………………….2

1-1 مقدمه : ………………………………………………………………………………………….3

2-1 بیان مسئله : ……………………………………………………………………………………4

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق : ……………………………………………………………………..7

4- 1 اهداف تحقیق : ………………………………………………………………………………..8

4-1-1 هدف کلی : …………………………………………………………………………………..8

4-2-1 اهداف فرعی : ……………………………………………………………………………….8

5-1 سؤالات تحقیق : ……………………………………………………………………………….8

6-1 فرضیه‌ها : ……………………………………………………………………………………….8

6-1-1 فرضیه اصلی : ……………………………………………………………………………….9

6-2-1 فرضیه فرعی : ……………………………………………………………………………….9

7-1 متغیرهای تحقیق : …………………………………………………………………………….9

8-1 تعاریف نظری : ………………………………………………………………………………….9

9-1 تعاریف عملیاتی : ……………………………………………………………………………..10

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق ………………………………………………………………11

1-2 تعریف هوش : …………………………………………………………………………………12

2-2 مفهوم معنویت : ………………………………………………………………………………13

1-2-2 هوش معنوی و مؤلفه های آن : ………………………………………………………….13

1-3-2 تاریخچة هوش هیجانی : …………………………………………………………………15

2-3-2 تعریف و پیشینه هوش هیجانی : ……………………………………………….15

3-3-2 تعریف هوش و انواع آن از نظر گاردنر: …………………………………………..17

4-3-2 هوش هیجان و مؤلفه های آن :………………………………………………….18

فصل سوم: روش تحقیق : ………………………………………………………………………24

1-3 روش تحقیق : ………………………………………………………………………………..25

2-3 گردآوری اطلاعات : …………………………………………………………………………..25

1-2-3 پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) : …………………………………………25

1-1-2-3 پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ : …………………………………25

2-1-2-3 روایی : ………………………………………………………………………………25

3-1-2-3 روش اجراء نمره گذاری (EQ-i) : …………………………………………………26

2-2-3 پرسشنامه پنچ عاملی شخصی (BFI): …………………………………………..30

3-2-3 ابزار دیگر پژوهش شامل پرسشنامه هوش معنوی است: …………………….31

1-3-2-3 روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها : …………………………………………31

3-3 جامعه و نمونه آماری پژوهش : ………………………………………………………32

فصل چهارم: نتایج …………………………………………………………………………..33

1-4 نتایج تحقیق : …………………………………………………………………………..34

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………..44

1-5 بحث و نتیجه گیری : ………………………………………………………………….45

2-5 پیشنهادات : …………………………………………………………………………….49

منابع : …………………………………………………………………………………………50

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-4 : معرفی شاخص های هوش هیجانی و تحلیل نمرات حاصل از پرسشنامه …………………….34

جدول 2-4 : معرفی شاخص های هوش معنوی …………………………………………………………………34

جدول 3-4 : معرفی شاخص های شخصیت ……………………………………………………………………..35

جدول 4-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (برون گردی) بر هوش هیجانی و هوش معنوی ………….35

جدول 5-4 : ضرایب رگرسیون هوش هیجانی و معنوی با ویژگی های شخصیت (برون گردی) …………….36

جدول 6-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (سازش یافتگی) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی …36

جدول 7-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با سازش یافتگی (از ویژگی های شخصیت) ……….37

جدول 8-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (وظیفه شناسی) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی ..38

جدول 9-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با وظیفه شناسی (از ویژگی های شخصیت) ……..38

جدول 10-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (پایداری هیجانی) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی ………………………………………………………………………………………………………………………………………39

جدول 11-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با پایداری هیجانی (از ویژگی های شخصیت) …..40

جدول 12-4 : نتایج تحلیل ویژگی های شخصیت (گشودگی به تجربه) بر ویژگی های هوش هیجانی و هوش معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..40

جدول 13-4 : ضرایب رگرسیون هوش معنوی و هوش هیجانی با سازش یافتگی (از ویژگی های شخصیت) …..41

جدول 14-4 : ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای هوش هیجانی با عوامل پنج گانه شخصیت ………………….42

جدول 15-4 : ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای هوش معنوی با عوامل پنج گانه شخصیت ………………43

توجه : این فایل حاوی پرسشنامه های استفاده شده در پژوهش می باشد.

پرسشنامه های ضمیمه شده :

پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
پرسشنامه پنچ عاملی شخصی (Neo-BFI)
پرسشنامه هوش معنوی هیلدبرانت

مقاله بررسی رابطه بین هوش هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان (مورد …
– ذخیره شده
هر کدام از اجزای هوش هیجانی به نحوی بر کیفیت سلامت روان و شخصیت افراد تأث… …
بررسی رابطه بین هوش هیجانی با بهداشت روانی دانشجویان (مورد: دانشگاه پیام نور …
رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با اضطراب مرگ زنان سالمند
– ذخیره شده
نتایج نشان داد که بین هوش معنوی و اضطراب مرگ سالمندان رابطه معنی داری وجود … هدف
از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی با اضطراب مرگ زنان سالمند
شهر اهواز بود . … اعتباریابی مقیاس هوش اجتماعی و رابطه آن با شادکامی و پرخاشگری
در دانشجویان … هوش هیجانی و معنویت . … پایان نامه کارشناسی ، دانشگاه پیام نور
بهشهر.
. – بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت …
– ذخیره شده – مشابه
11 فوریه 2013 … بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی … تحصیلی
دانشجویان تاثیر دارد با توجه به این که اموزش به هوش هیجانی مناسب … بررسی ارتباط
هوش هیجانی با بهداشت روان و پیشرفت تحصیلی … هوش هیجانی یک مهارت انعطاف پذیر
است در حالیکه شخصیت تغییر نمی ….. پورتال دانشگاه پیام نور
[PDF] ﻫﺎ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از روي ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ آن ﭘﻴﺶ
– ذخیره شده
ﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺗﻬﺮان، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺆول ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺸﺎوره اﺳﭙﺎداﻧﺎ، اﺻﻔﻬﺎن، اﻳﺮان . ( … ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ، داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، روان … ﺗﻮان ﺑﻴﻦ. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي در ﮔﺮوﻫﻲ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه
اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ. ﻳﻚ راﺑﻄﻪ آﻣﺎري دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ … ﻫﻮش. ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در روان …. ﻋﺎﺑﺪي و ﺳﺮﺧﻲ در. ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و. ﺻﻔﺎت. ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ. (. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶ … ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ
راﺑﻄ.
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان …
– ذخیره شده
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه
پیام نور مرکز اهواز در سال تحصیلی 96-1395. چكیده : در این فایل با تأكید بر نقش …
[PDF] هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم بررسی 9319 در …
– ذخیره شده – مشابه
با. هدف. بررسی. هوش معنوی دانشجویان پرستاری و مامایی. دانشكده رازی. دانشگاه علوم …
های دموگرافيك آنان نشان داد که. بين. ميانگين. نمر. ات هوش. معنوی و متغيرهای سن … هوش
. هيجانی. در. روان. شناسی،. ایمونز. 2. با مشاهده در رفتارها و. حاالت افراد معنوی، سا. زه …..
دانشجویان انجام شد و جامعه. آماری. شامل. کليه. دانشجویان. دختر. دانشگاه. پيام. نور.
رابطه‌ هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در سال …
– ذخیره شده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و عزت نفس دانش‌آموزان با پیشرفت
تحصیلی آنها صورت پذیرفته است. … خلاصه مقالات اولین همایش ملی روان‌شناسی
دانشگاه پیام نور تبریز. … بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی باخلاقیت و
خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجو معلمان مرد مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان
اهواز. پایان‌نامه …
رضایت زناشویی – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
– ذخیره شده – مشابه
بررسی میزان رضایت زناشویی و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان شرکت کننده در
… (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور
تهران … رابطه بین سبک دلبستگی، هیجان خواهی و هوش هیجانی در رضایت زناشویی
همسران …. رضایت زناشویی اینریچ ، هوش هیجانی برادبری و پرسشنامه شخصیتی
NEO .
[PDF] بررسی ارتباط هوش معنوی ومؤلفه های شخصیت در بین پرستاران …

می كنند. هدف از انجام اين پژوهش بررسی ارتباط هوش معنوی … ابعاد شخصيتی پيش
بين، همانند مقياس كلی هوش معنوی بود. … پيشنهاد می شود با معرفی اين متغير به افراد
و با تالش در بهبود … 2-گروه روانشناسی، دانشگاه پيام نور تهران، قم،ايران … هـوش
هيجانـی در روانشناسـی، سـازه جديـدی بـه ….. را در كنار كيفيت زندگی در بين
دانشجويان مورد.
[PDF] ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در را – زن و مطالعات خانواده
– ذخیره شده
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ … ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ داﻧﺶ آﻣﻮزان و ﻫﻢ ….. اﺧﻼق
و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮان آ … ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
آن دﯾﮕﺮي ﻣﯽ ﺷﻮد و … ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮔﻮش دادن ﺑﻪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﺷﻬﻮدي راﻫﻨﻤ …… راﺑﻄﻪ ﺑـﯿﻦ وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎي ﺷﺨﺼـﯿﺘﯽ
ﺑﺎﺧﻼﻗﯿـﺖ و ﺧﻼﻗﯿـﺖ ﺑـﺎ. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺮد ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮﻫ. ﻨﮕﯿـﺎن. اﻫﻮاز.
[PDF] راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣ
– ذخیره شده – مشابه
راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﻐﻠﻲ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺪارس ﺷﻬﺮ ﻣﺮودﺷﺖ. ﻋﺒﺎس ﻗﻠﺘﺎش. 1 …. ﻳﻘﻴﻨﺎ ً اﻳﻦ
اﻓﺮاد ﺷﺨﺼﻴﺖ. ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻮده و در زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ … در ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ در
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه. ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ. ،. ﺑﻪ اﻳﻦ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨ …… ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﻮاز ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. وري آﻧﺎن . ﻣﺠﻠﻪ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ …
نجمه حمید – دانشگاه شهید چمران اهواز
– ذخیره شده
ارتباط بین ویژگی شخصیتی سرسختی با سلول های سیستم ایمنی , مهری غفوریان
…. سلامت , درجه ISC , شماره مجله 4 , صفحه 5 – 19 , ناشر دانشگاه پیام نور , 1394/01/25
… بررسی رابطه ی سلامت روان و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه علوم …..
رابطه سبكهای دلبستگی و هوش هیجانی با سلامت روانی دانشجویان دانشگاه پیام نور …
[PDF] تبیین رضايت زناشويی زوجین بر اساس هوش معنوی و طرح واره ناسازگار …
– ذخیره شده
كلید واژه ها: رضایت زناشویی، زوجین، هوش معنوی، طرح واره هاي ناسازگار اولیه. 1.
نویسنده مسئول: ساوه، دانشگاه پیام نور. … این مطالعات یک رابطه مثبت بین باورهای
دینی و معنویت با سالمت روان افراد یافت … 2011؛ فروغی، حسینیان،10و همکاران،
2010( و هوش هیجانی )فرامرزی، همایی و …. این رابطه در رضایت زناشویی مورد بررسی
قرار گیرد.
[PDF] دریافت فایل فهرست نهایی مقالات پذیرفته شده PDF – دانشگاه تهران
– ذخیره شده – مشابه
ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ارﺗﺒﺎط اﺑﻌﺎد ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ اﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎي دﻳﻨﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر. ﭘﻮﺳﺘﺮ. ﭘﻮدﻳﻨﻪ
زﻫﺮا. ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ … ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ و ﻋﺰت ﻧﻔﺲ در اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﻲ از ﻣﻨﻜﺮ.
ﭘﻮﺳﺘﺮ … ﭘﻮﺳﺘﺮ. ﺗﻮﻛﻠﻲ ﺳﻮده. ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮي ﻣﺬﻫﺒﻲ و اﻋﺘﻤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن … راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻫﻮش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺸﻢ در داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن.
ﭘﻮﺳﺘﺮ …
چاپ – دانشگاه تهران
– ذخیره شده – مشابه
رابطه هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان دوره ی ابتدایی با سبک تدریس، شیما برهانی …. ”
بررسی رابطه بین سطح هوش اخلاقی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه با شیوه های
تدریس آنان در سال تحصیلی 92-1391. … “تنظیم هیجانی، سبک های دلبستگی و
رضامندی زناشویی معلمان. …. دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور،، خرداد 30-
30، 1392.
پورتال دانشگاه پیام نور-زیرپورتال ملایر-همدان
– ذخیره شده – مشابه
نگرشی بر مؤلفههای هوش هیجانی با رویکرد اسلامی (چاپ در فصلنامه علمی-ترویجی (
ISC) توسعه … بررسی رابطه عدالت سازمانی با مسئولیتپذیری کارکنان (مورد مطالعه:
کارکنان …. نقش هوش هیجانی و هوش معنوی در رهبری حضرت امام خمینی(ره): آیا رهبری
حضرت امام(ره) …. بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی (الگوی مایرز- بریگز) با
میزان …
ليست مقاله هاي پذيرفته شده :: اولین همایش ملی علوم شناختی در تعلیم و …
– ذخیره شده – مشابه
بررسي رابطه بين خود ابرازگري هيجاني با خلاقيت در دانش اموزان دختر شهر تهران …
رابطه سبك هاي تفكر با خلاقيت دانشجويان دختر و پسردانشگاه پيام نور …. رابطه
باورهاي انگيزشي و راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي با عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان
مقطع متوسطه در شهر اهواز …. رابطه هوش معنوي با شيوه هاي مقابله مذهبي در دانشجويان
تبريز.
[PDF] ﻣﻘﺎﻻت ﭼﮑﯿﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ دوﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي – aminrc.ir
– مشابه
21 جولای 2015 … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي و ﺳﻼﻣﺖ روان در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر. ﯾﻮﺳﻒ ﮔﺮﺟﯽ . … ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
، ادراك درد و ﻧﮕﺮش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻣﺎن ارﺗﻮدﻧﺴﯽ در اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ درﻣﺎن … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ي ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ
ﻃﻼق ﻋﺎﻃﻔﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ اﻫﻮاز …. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺑﻌﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﻌﻨﻮي
ﺑﯿﻦ ﮐﺎدر درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ … ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ.
بررسی وضعیت و رابطه بین هوش اجتماعی و عملکرد شغلی مدیران …
– ذخیره شده
مشخص شد بین هوش اجتماعی مدیران با عملکرد شغلی وظیفه‌ای آنان و نیز بین هوش … از
مهارتهای فنی، تواناییهای شناختی و ویژگیهای شخصیتی نیروی انسانی خود نیاز دارند
و …. (2013) با بررسی رابطه بین هوش هیجانی و … پیشبینیکنندههای عملکرد
وظیفهای هستند: آزاداندیشی، معنویت و هوش اجتماعی.
فراتحلیل متغیرهای همبسته با خلاقیت – ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی
– ذخیره شده – مشابه
رابطه معنویت سازمانی با توانمندسازی روان‌شناختی، خلاقیت، هوش معنوی، استرس
شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه. … دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی،
دانشگاه شهید چمران اهواز. … پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی – دانشگاه پیام نور استان
تهران. …. بررسی رابطه بین هوش هیجانی ، خلاقیت هیجانی با عوامل شخصیتی در
دانشجویان …
بررسی رابطه ی هوش هیجانی و هوش معنوی با تاب آوری در دانشجویان …
– ذخیره شده
23 آوريل 2016 … بررسی رابطه بین هوش معنوی و تاب آوری در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور. …
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با خودکارآمدی در بین دانشجویان دانشگاه
پیام نور … ۱۸, بررسی رابطه ویژگی¬های شخصیتی با سبک¬های دلبستگی و ….
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﻮﺵ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺩﻛﺎﻣﻰ ﻭ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﻫﻮﺍﺯ.
تحقیق بررسی مقایسه‌ای هوش هیجانی و معنوی با پیشرفت تحصیلی …
– ذخیره شده – مشابه
تحقیق بررسی مقایسه‌ای هوش هیجانی و معنوی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. دسته
: رشته روانشناسی … ناشر دانشگاه پیام نور (با همکاری انتشارات دلیل). ۶- اورنسون، …
فهرست پايان نامه ها
– ذخیره شده – مشابه
1, روانشناسي, عبدالرضا اكبري بياتياني, رابطه بین سخت رویی باسلامت عمومی …
11, روانشناسي, غلامرضا خيراله بياتياني, مقایسه ویژگیهای شخصیتی وسبک های …
29, روانشناسي, مهرناز گودرزيان, هوش معنوی وتاثیرآن دردانشجویان دانشگاه پیا م نور …
بررسی رابطه بین هوش هیجانی ورضایت شغلی دردانشجویان شاغل پیام نور دزفول …
فروشگاه اینترنتی فایل بوکر,filebooker.com
– ذخیره شده – مشابه
دانلود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز
مقالات پذیرفته شده – همایش ملی پژوهشهای نوین در علوم ورزشی – دانشگاه …
– ذخیره شده – مشابه
89, 1130-ICPC, بررسی رابطه برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی با هوش هیجانی دانش
… 91, 1166-ICPC, بررسی رابطه بین تاب آوری و ویژگی های شخصیتی با موفقیت
…. عملکردتحصیلی براساس متغیرهای هوش معنوی ، هوش اخلاقی و اضطراب امتحان دانش
… 12 هفته تمرین هوازی بر مقادیر لپتین پلاسمایی دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور

لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی | دانلود …
– ذخیره شده
… در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور
مرکز … بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی
دانشجویان …. نامه کارشناسی ارشد رابطه رنگ با تيپ شخصيتي در بين دانشجويان
دانشگاه آزاد …. پایان نامه ارشد روانشناسی : رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با
تعهد سازمانی …
رزومه – اسماعیل سعدی پور
– ذخیره شده
سعدی پور اسماعیل، روش های ایجاد ارتباط بین اولیاء و مربیان، تالیف، …. سعدی
پور اسماعیل، بررسی کارامدی روان نمایشگری بر مهارت های اجتماعی و عزت نفس
دانش … سعدی پور اسماعیل، رابطه ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با سلامت
روان افراد ….. و سبک‌ های مقابله با استرس با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام
نور، فرانک …
سه عکس زیبا و متفاوت – دنیای نرم افزار وفایل
– ذخیره شده
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور … مریم
زکریا زمانی که با خانواده وارد خاک سوئد شد برای خود آموزشگاه رقص تاسیس کرد و پس

دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی توسط دانشگاه آزاد
– ذخیره شده
31 جولای 2016 … بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با هوش معنوی دانشجویان در حال … بررسی رابطه
بین هوش هیجانی و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه پیام نور … اثربخشی گروه درمانی
شناختی رفتاری بر کاهش اضطراب مرگ بیماران سرطانی شهر اهواز
هوش-هیجانی – مروارید
– ذخیره شده
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز …
بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز
اهواز.
[PDF] ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺳﺎل ﻧﺎﺷﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻨﻮان ردﯾﻒ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ داﻧﺸﮕﺎه آ – سازمان تامین اجتماعی

اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ ﻋﯿﺎن. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ … داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر. اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز … ﻣﻄﻬﺮه اﮐﺮم. ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ …. ﺮ ﻫﻮش
ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺮ ﺑﻬﺮه وري …. ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﺪﯾﺪآوردن ﺧﻼﻗﯿﺖ و. ﻧﻮآوري ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ. اﻫﻮاز
. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. اﺟﺮاﯾﯽ …. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﻮزش ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ و ارﺗﻘﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ.
مقالات هوش معنوی – روانشناسی علم زندگی
– ذخیره شده – مشابه
رابطه هوش معنوي و ويژگي هاي شخصيتي با کيفيت زندگي در دانشجويان پزشکي …
رابطة هوش معنوي و هوش هيجاني با استرس شغلي كاركنان دانشگاه … بررسي رابطه هوش
معنوي با ميزان شادکامي دانشجويان دانشگاه بوعلي همدان … تاثير آموزش هوش معنوي بر
بهزيستي روان شناختي، اضطراب وجودي، و هوش معنوي، در دانشجويان دانشکده نفت اهواز.
پورتال دانشگاه رازی کرمانشاه
– ذخیره شده
تدريس در دانشگاه پيام نور و رازي كرمانشاه و مراكز تربيت معلم • ارايه خدمات مشاور در
مركز … رابطه ابعاد هوش معنوي و درگيري شغلي در اعضاي هيات علمي. فصلنامه علمي …
پایان نامه مقایسه کمال گرایی و هوش هیجانی بین دانشجویان دختر و پسر …
– ذخیره شده
8 ژانويه 2016 … OL33-بررسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی در بین دانشجویان دختر و پسر …. و
افزایش انگیزه و پیشرفت … بررسی رابطه بین هوش معنوی سلامت روانی – پسر 13
ساله … بررسی رابطه ی خلاقیت و ویژگی های شخصیت دانشجویان دانشگاه پیام نور …..
کمال گرایی …. مهناز مهرابی زاده هنرمند – دانشگاه شهید چمران اهواز.
دکتر سید مجتبی عقیلی | کارنامه علمی
– ذخیره شده – مشابه
1393 اعتیاد در جوانان- ویراستار علمی و ادبی- دانشگاه پیام نور; 1393 مروری بر ذهن
آگاهی … 1394- تعیین رابطه هوش معنوی و سلامت عمومی با ولع مصرف در افراد وابسته
به … 1393- بررسی رابطه بين بازخورد‌های مذهبي با خشنودی و خوش بيني در بین
دانشجويان … 1393 بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و طرحواره های ناسازگار
اولیه با …
همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
– مشابه
4, بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی خدمت گیرندگان گمرک تهران در پیشرفت رقابت
بازرگانی ….. 107, مطالعه ارتباط بین هوش فرهنگی با رضایت شغلی کتابداران
دانشگاه علوم …. 178, نقش هوش هيجاني بر موفقيت ارتياطات ميان فردي دانشجويان
تحصيلات …. مثلثی متمایل مسلحشده با ژئوسینتتیک, حمیدرضا معنوی پرست,
دانشکده فنی و …
پیش‌بینی بهزیستی روانی بر اساس عاطفه مثبت و منفی و خودکارآمدی …
– ذخیره شده
نمونه شامل 250 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور دهدشت بودند که به شیوه تصادفی
طبقه‌ای انتخاب شدند. … رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی روانشناختی،
انسجام خانواده و سلامت … رابطه هوش هیجانی، سبک‌های مقابله‌ای با سلامت روان در
دانشجویان دختر. … بررسی رابطه عواطف تحصیلی (‌عواطف مثبت و منفی، خوش‌بینی و
بدبینی …
ریاست – دانشگاه پیام نور قروه
– ذخیره شده
30 دسامبر 2015 … مدیر گروه رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور مرکز سقز …. The relationship between
accounting students’ emotional intelligence (EQ) … بررسی عوامی فردی، خانوادگی و
محیطی گرایش افراد به مواد مخدر و اعتیاد …. رابطه هوش هیجانی و اضطراب امتحان …
تاثیر معنویت درمانی با تاکید برآموزه های دین مبین اسلام برارتقاء …
مدیر گروه – دانشگاه لرستان – صفحه خانگی عضو هیأت علمی
– ذخیره شده – مشابه
بررسي رابطه بين هوش هيجاني، بخشودگي و تعارضات زناشويي در زوجين شهر اصفهان
… با يادگيري زبان انگليسي در بين دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر اهواز «« چاپ در
مجلۀ دو … 3-آموزه هاي معنوي قرآن و جايگاه آنها در بهداشت و سلامت روان «« چاپ در چکيده
مقالات … 1- تدريس درس های “فنون و روشهای مشاوره ، روانشناسی شخصیت ، مشاوره
گروهی و.
بایگانی‌ها علوم تربیتی – دانلود پایان نامه های دانشگاهی تحصیلات …
– ذخیره شده
اثربخشی گروه درمانی با رویکرد «شناختی-رفتاری» و «روان نمایشگری» بر …
بررسی رابطه بین ویژگی¬های شخصیتی، مهارت-های اجتماعی و تعامل رفتاری …
بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد بهشهر … رابطه
بین هوش معنوی با راهبردهای مدیریت تعارض در بین مدیران دبیرستان های دولتی
دخترانه شهر اهواز.
چاپ – دانشگاه آزاد دهاقان

۸ـ دلوي، محمدرضا و دیگران، (۱۳۹۱)، شخصیت‌های صبحی و بعدازظهری کارکنان و تأثیر
آن … ۹ـ دلوي، محمدرضا و دیگران، (۱۳۹۱)، بررسی رابطه بین به کارگیری متریک‌های ….
نماز بر هوش عاطفي ، همايش منطقه‌اي نماز ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد دهاقان با همكاري معاونت
…. نقش میانجی قابلیت حسگری بازار بر عملکرد واحد بازاریابی، دانشگاه پیام نور …
دانشکده پزشکی رفسنجان-کارنامه علمی دکتر محمد ناظر – دانشگاه علوم …
– ذخیره شده – مشابه
مقطع دکتری: روانشناسی عمومی از مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران …
7-رابطه هوش هیجانی با پیشرفت درسی در دانش آموزان دبیرستانی شهر رفسنجان (زهرا
… 12- بررسي رابطه ابعاد جهت گيري مذهبي و ويژگي هاي شخصيتي با رضايت … حمد
رضا صيادي؛ بررسي مشکلات دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان و نگرش آنها …
حمید رحیمی، سید احمد مدنی، آسیه محمدیان بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و …
– ذخیره شده
2 روز پیش … بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان.
… گیری مذهبی با صفات شخصیتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور …
سید منصور میرزایی توکلی، مهدی شریعتمداری بررسی تأثیر معنویت در محیط … امام
جمعه موقت اهواز: داعش تا 2 ماه دیگر از بین می رود/ توطئه های آمریکا و …
مقالات پوستر – چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید …
– ذخیره شده
6 – رابطه هوش هيجاني و عزت نفس کارکنان با بالندگي سازماني ادارات ورزش و جوانان …
7 – نقش ابعاد هوش معنوی در تسهیل عملکرد مدیران تربیت بدنی استان کهگیلویه و …
8 – بررسی ارتباط سرمایه ارتباطی و تعهد عاطفی در بین معلمان تربیت بدنی ….
دانشجويان رشته ي تربيت بدني و غير تربيت بدني دانشگاه پیام نور شهرستان
سنندج
روانشناسی و علوم تربیتی – فایلینا
– ذخیره شده
… بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز
اهواز,بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز …
اسماعیل ناصری – پژوهشگاه علوم انسانی
– ذخیره شده
کارشناسی: روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی(دانشجوی رتبه اول) دانشگاه علامه
طباطبایی … بررسی مفهوم و مولفه‌های هوش معنوی و ساخت ابزاری برای سنجش آن.
موضوع پایان نامه روانشناسی تربیتی | ترجمه مقالات ISI
– ذخیره شده – مشابه
بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت شامل : روان رنجورخويي، …
بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و اختلالات خوردن درميان ورزشكاران كشتي و … بررسي
رابطه بين انگيزش و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي دانشجوياندانشگاه پيام نور …
در دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز ورابطه آن با برخي متغيرهاي روانشناختي و

معرفی معاونت اجرایی دانشــگاه – دانشگاه پیام نور مرکز سنندج
– ذخیره شده – مشابه
راهنمای زبان تخصصی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور. 2 … The efficacy of training
life skills on mental health and self esteem of students. 8 … A Study of the
Relationship between Self-esteem and the Imposter …. رابطه هوش هیجانی و اضطراب
امتحان. 7 … تاثیر معنویت درمانی با تاکید برآموزه های دین مبین اسلام برارتقاء
سرمایه …
دکتر علیرضا محمدی آریا – گروه آموزشی پیش دبستانی – دانشگاه علوم …
– ذخیره شده – مشابه
2- فارغ‌التحصيل دوره كارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي با رتبه اول از …
تهران تحت عنوان بررسي رابطه بين سبك‌هاي هويت و ادراك لياقت شناختي با راهبردهاي
مقابله … تحت عنوان رابطه هوش هیجانی و شناختی معلمان با پیشرفت تحصیلی
دانش‌آموزان. …. برنامه درسي اصلاح الگوي مصرف در اسفند ماه 1388 در دانشگاه پيام نور
جوانرود.
Tabtiz university of medical sciences – سمینارها و همایشهای دانشگاه علوم …
– ذخیره شده – مشابه
رابطه جهت گیری مذهبی، هوش هیجانی و هوش معنوی با سلامت روانی در دانش آموزان …
بررسی رابطه بين هوش هيجاني و سبك زندگي و میزان عزت نفس در بين دانشجويان …
رابطه ی بین نگرش فرزند نسبت به پدر و مادر با ویژگی های اختلال شخصیت مرزی در
نوجوانان ….. بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز بندر امام
خمینی(ره).
دانشیار علی اکبر امین بیدختی – دانشگاه سمنان
– ذخیره شده
بررسی رابطه میزان سخت رویی با فرسودگی شغلی در میان استادان دانشگاه سمنان از
دیدگاه روانشناسی مدیریت, علی اکبر امین بیدختی, مجله ی دانشکده ی علوم …
[XLS] مدیریت-آموزشی.xlsx – واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی
– ذخیره شده
16, 15, ناهید دباغی, مهرنوش جعفری, پریوش جعفری, رابطه هوش سازمانی و مدیریت دانش
در … بررسی رابطه هوش معنوی و کمال گرایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر
دوره … فریده حق شناس, رابطه بین هوش هیجانی و خودکار آمدی با عملکرد شغلی معلمان
دوره …. بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی در کار تیمی دانشگاه پیام
نور …
[DOC] باسمه تعالی – مجله دانشکده پزشکی اصفهان
– ذخیره شده
کارشناس ارشد روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه پیام نور … یافته ها : 1- بین سلامت
عمومی با بدبینی و عزت نفس رابطة معنادار وجود دارد. …. در سلامت روانی دو گروه
دانشجویان شاهد و غیر شاهد نشان نداد اما در هوش هیجانی تفاوت معنادار در دو گروه ….
گودرزی (1381)، همچنین جهت بررسی روایی این مقیاس، همبستگی این مقیاس را با …..
شهرستان اهواز.
Third International Conference on Recent innovations in Psychology …
– ذخیره شده
بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و ابعاد شخصیت با شیوه های مقابله با استرس مادران …
بررسی رابطه هوش هیجانی با رضایت زناشویی پرستاران متاهل بیمارستان شهر دهدشت
…. بررسی ارتباط بین هوش معنوی، معنای زندگی و تاب آوری در دانشجویان دختر و ….
بررسی رابطه سبک های دلبستگی و مکانیسم دفاعی در دانشجویان پیام نور مرکز اوز.
لیست پایان نامه های دانلودی رشته روان شناسی و علوم تربیتی – دانلود …
– ذخیره شده
… در بین دانشجویان رشته روانشناسی و سایر رشته های تحصیلی دانشگاه پیام نور
مرکز ساری … بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی
دانشجویان …. پایان نامه ارشد:رابطه رنگ با تيپ شخصيتي در بين دانشجويان دانشگاه
آزاد … کارشناسی ارشد رشته روانشناسی : رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با
تعهد …
حسرتکده ی پنهان – غم نامه ی شهریار در از دست دادن مادرش
– ذخیره شده – مشابه
با پشت خم از این بغل کوچه می رود چادر نماز فلفلی انداخته به … بررسی رابطه بین
هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور · » ست جدید ترکی / عربی …
فایل چی | دانلود مقاله، تحقیق، پروژه و نمونه سوالات | برگه 30
– ذخیره شده
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ پروژه و پایان نامه دیدگاه‌ها برای بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش
معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز بسته هستند. بررسی رابطه بین هوش …
[PDF] مديريت آموزشي – معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
– ذخیره شده
و حرفه اي استان یزد در رابطه با وظایف. مدیریت در سال تحصيلي … پيام نور نسبت
به اثر بخشي برنامه هاي آموزش. ازراه دور. د. … بررسي رابطه بين سبكهاي مدیریتي
رابطه مدار. ووظيفه شهر …. در مدارس راهنمایي شهر اهواز. د. … ساده ميمندي. بررسي رابطه
بين ویژگيهاي شخصيتي مدیران …… شریفی. رابطه بين هوش هيجانی بامهارت تصميم
گييری.
کلبه روان شناسی – موضوع پایان نامه
– ذخیره شده – مشابه
نمونه سوالات پیام نور … 601 : بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در
دانشجويان … 607 : بررسي رابطه ويژگيهاي شخصيتي و سبكهاي رهبري مديران … 610
: بررسي رابطه‌ بين راهبردهاي يادگيري خود تنظيم و انگيزش پيشرفت تحصيلي …
و سبكهاي دلبستگي با رضايت زناشويي در دانشجويان مرد متاهل دانشگاه شهيد چمران
اهواز
zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub
– مشابه
با 1661773. که 1588481 … بين 107659 … بررسی 46725 …. رابطه 26083 ….
دانشجویان 14602 …. نور 10917. امكان 10910. خاک 10900. زيرا 10896. پارس 10888.
داريم 10885 …. اهواز 7861. تهدید 7860. ابزار 7858. هوایی 7853. كيلومتر 7847. یابد
7838 …… هوش 2019. مشهود 2019. معني 2018. ایفای 2017. متحول 2017. اعتراضات
2017.
تماس با ما – فروشگاه اینترنتی فروش فایل و محصولات دانلودی ویکی …
– ذخیره شده
تماس با ما – فروشگاه فایل ویکی ارائه دهنده انواع خدمات و محصولات مجازی و دانلودی از …
رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور اهواز · بررسی …
[DOC] فرسودگی تحصیلی
– ذخیره شده – مشابه
بررسي رابطه فرسودگي تحصيلي و يادگيري خود تنظيمي در دانشجويان … هيجاني،
زوال شخصيت وتماميت فردي کاهش يافته مورد توجه قرار ميگيرد که با ….. همچنين در
اين پژوهش از بين مولفههاي هوش هيجاني خودشكوفايي، روابط بين فردي، مساله … ترابي
(1393) بين حمايت اجتماعي و فرسودگي تحصيلي در دانشجويان دانشگاه پيام نور …
روانشناسي – معاونت پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
– مشابه
ارت‍ب‍اط ب‍ه‍زي‍س‍ت‍ي‌ م‍ع‍ن‍وي‌ ،رض‍اي‍ت‌ از زن‍دگ‍ي‌، ح‍م‍اي‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ و خ‍ودک‍ار آم‍دي‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ …
ارت‍ب‍اط ب‍ي‍ن‌ وي‍ژگ‍ي‌ ه‍اي‌ ش‍خ‍ص‍ي‍ت‍ي‌ و ام‍ي‍دواري‌ ب‍ا اض‍طراب‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ در دان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌
آزاد … پ‍ذي‍ري‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ي‌ وارت‍ب‍اط ب‍اام‍ن‍ي‍ت‌ روان‍ي‌ دردان‍ش‍ج‍وي‍ان‌ دخ‍ت‍روپ‍س‍ردان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ي‍ام‌
ن‍ور …. ب‍ررس‍ي‌ راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ ه‍وش‌ اخ‍لاق‍ي‌ و ه‍وش‌ ه‍ي‍ج‍ان‍ي‌ ب‍ا س‍ب‍ک‍ه‍اي‌ ره‍ب‍ري‌ م‍دي‍ران‌ م‍دارس‌
م‍ق‍طع‌ …
[PDF] ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺎﻧﯽ ز ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎ و ﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ ر ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ش ﻫﻮ ا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
– ذخیره شده – مشابه
ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. ﺑﺮ. ر. ﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ. و. ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎ. ز. ﻣﺎﻧﯽ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺷﺒﺴﺘﺮ. اﺣﺪآﻫﻨﮕﺮاﻧﺰاﺑﯽ …
ﭘﯿﺎم. ﻧﻮر. ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان . -3. ﻋﻀﻮء ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ اﺑﻬﺮ، اﺑﻬﺮ،
اﯾﺮان …. در ﭘﺰوﻫﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﯽ. راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﯿﺎن. ﻫﻮش. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ. ،. رﺿﺎﯾﺖ. ﺷﻐﻠﯽ. و. ﺗﻌﻬﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ … ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ،. ﺗﻌﻬﺪ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. و. اﺳﺘﺮس. ﺷﻐﻠﯽ. ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻦ. ﻫﺎي. ﻣﻌﻨﺎداري. ﺑﺮاي. رﺿﺎﯾﺖ. ﺷﻐﻠﯽ. ﭘﺮﺳﺘﺎ
. ران.
دانلود فیلم آموزشی کریکوتیروتومی سوزنی – فوریت های پزشکی
– ذخیره شده
عنوان: (1350 – بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تصادفات جادهای در ایران … بررسی
رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور … بررسی رابطه
بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در بین دانشجویان متاهل دانشگاه پیام نور مرکز
اهواز
وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – دکتر سید ولی ا… موسوی
– ذخیره شده – مشابه
الف) جریان تحصیلی و شروع همکاری با دانشگاه گیلان : … بررسی ارتباط بین
ویژگی های شخصیتی و شیوه های حل مسئله در دانشجویان دختر با … تاکید بر تفاوت
های جنسی،مجله ی علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز،مهر91(پذیرش چاپ) … هوش
هیجانی و سلامت روانی در معتادان به مواد مخدر و افراد عادی (دانشگاه پیام نور مرکز)، تهران
، 1386.
دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون (استاندارد و رایگان)
– ذخیره شده
هدف این گروه پژوهشی تدارک ابزار های پژوهشی با کم ترین هزینه (دانشجویی) و سهل
الوصول ترین حالت ممکن برای ….. دانلود پرسشنامه بهزیستی معنوی دهشیری- روایی و
پایایی- ۴۰ گویه. کیفیت …. دانلود پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی-
تفسیر و نمرهگذاری ….. دانلود پرسشنامه مقیاس فرا خلقی- هوش هیجانی و نمره گذاری آن-
۳۰ گویه ای.
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه …
– مشابه
2 ژانويه 2011 … 4034 – بررسی رابطه بین سبک هویت با نگرش و گرایش اوقات فراغت …. 4095 –
بررسی میزان اثربخشی گروه درمانی معنوی – مذهبی در افزایش عزت نفس ….. 4419 –
بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزش تربیت بدنی خراسان رضوی (چکیده
) …… یادگیری دانشجویان روان شناسی دانشگاه پیام نور فردوس (چکیده)
[PDF] پاورپوینت بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران شرکت ملی … – NCBA
– ذخیره شده
ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﺒﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ.
اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ … ﮐﺘﺎب: ﻣﺮﺟﻊ ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺘﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺷﺮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮاورده
ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻫﻮاز ﺷﺮح … ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ. ﺷﺨﺼﯿﺖ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. روش ﮐﺎر: ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺷﺎﻣﻞ 100 ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺷﯿﺮاز ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ.
[XLS] Sheet1 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
– مشابه
74, بررسی جامع سوالات زبان عمومی آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی آموزش
، مترجمی… ۱۳۸۳ -۱۳۷۵, فهیم، …… 524, روش تحقیق با رویکردی به پایاننامهنویسی,
دلاور، علی, دانشگاه پیام نور …. 665, آزمون هوش هیجانی, برادبری ، تراوس, ترجمه مهدی
گنجی, ساوالان …. 713, ارزشیابی شخصیت, پاشا، غلامرضا, دانشگاه آزاد اسلامی واحد
اهواز.
بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور …
– ذخیره شده
نتیجه گرفت که بین خلاقیت و هوش هیجانی در دانشجویان دختر دانشگاه پیامنور
نجفآباد هیچ رابطه- ای وجود ندارد. … بررسی رابطه هوش هیجانی و خلاقیت در دانشجویان
دختر دانشگاه پیام نور نجف- آباد. تعداد بازدید : 189 … با توجه به یافتههای به دست
آمده از تجزیه و … مقایسه هوش هیجانی، هوش معنوی و کیفیت زندگی دانشجویان دختر و
پسر …
پاورپوینت بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران شرکت ملی پخش …
– ذخیره شده
8 سپتامبر 2017 … تحقیق خط مشی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز فرمت فایل: (قابلیت
ویرایش و … بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت. … روش کار: جامعه
آماری شامل 100 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز می باشد.
بررسي رابطه سلامت رواني و هوش هيجاني در دانشجويان پسر ورزشکار و …
– ذخیره شده – مشابه
از اين رو، هدف از اين تحقيق بررسي رابطه سلامت رواني و هوش هيجاني و مقايسه اين … و
120 دانشجوي غير ورزشکار دانشگاه پيام نور مرکز اردبيل با روش نمونه گيري … نشان
داد بين سلامت رواني و هوش هيجاني در هر دو گروه رابطه معني دار مثبت وجود دارد.
پایان نامه رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان دانشگاه …
– ذخیره شده
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تاب آوری و هوش معنوی با سلامت روان دانشجویان
دانشگاه آزاد … هوش معنوی به‌ عنوان انتخاب بین روح و نفس و هم‌ چنین، به ‌عنوان داشتن
عملکرد … تاب آوری[6] یکی از سازه های اصلی شخصیت است و برای فهم انگیزش، هیجان
و ….. پایان نامه بررسی رابطه میان هوش معنوی و خودکنترلی دانشجویان پیام نور واحد
بهشهر.
بایگانی‌ها روانشناسی و علوم تربیتی – شمشک فایل
– ذخیره شده
1 ا کتبر 2017 … هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان
پیام نور اهواز است پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش ضمیمه …
[PDF] آموزان رابطه هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در دانش
– ذخیره شده
هدف این پژوهش تعیین رابطه هوش معنوی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان بود روش
تحقیق حاضر. همبستگی … نتایج تحقیق وجود رابطه معنی دار بین انگیزه پیشرفت
و.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *