دانلود فایل اهمیت و اصول اخلاق حرفه ای در علوم سلامت

Published on Author adminwebLeave a comment

اهمیت و اصول اخلاق حرفه ای در علوم سلامت

اخلاق عبارت است از خوی و ویژگی های درونی انسان

اخلاق ساختار وجودی انسان است که گاهی به معنای عام و با منظور تمام ویژگی ها ی درونی انسان، اعم از خوب یا بد به کار می رود

معمولاً مترادف با رفتار و خصوصیات روحی و معنوی مثبت
Ethics بازتاب اصول وجودی و معنوی رفتار ما در زندگی روزانه است
بخش غیر کلامی آن چیزی است که با دیگران انجام انجام می دهیم

دسته بندی اخلاق پزشکی
بازدید ها 0
فرمت فایل ppt
حجم فایل 637 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

اهمیت و اصول اخلاق حرفه ای در علوم سلامت

فروشنده فایل

کد کاربری 19667

کاربر

اخلاق عبارت است از خوی و ویژگی های درونی انسان

اخلاق ساختار وجودی انسان است که گاهی به معنای عام و با منظور تمام ویژگی ها ی درونی انسان، اعم از خوب یا بد به کار می رود

معمولاً مترادف با رفتار و خصوصیات روحی و معنوی مثبت
Ethics بازتاب اصول وجودی و معنوی رفتار ما در زندگی روزانه است
بخش غیر کلامی آن چیزی است که با دیگران انجام انجام می دهیم.

[PPT] اصول و اخلاق حرفه ای
– ذخیره شده
اهمیت و اصول اخلاق حرفه اي در علوم سلامت. سودابه جولایی. دکترای آموزش پرستاری.
فلوشیپ اخلاق زیستی. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1390. 1.
[PPT] اهمیت و اصول اخلاق در پرستاری – معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
– ذخیره شده – مشابه
با هر پس زمینه فرهنگی، امروزه اهمیت کاربرداصول اخلاقی در مراقبت های بهداشتی بطور
… اخلاق حرفه ای، اصول کلی تر اخلاقی را در فضای خاص حرفه ای مطرح می کند. …
تاثير بیشتری بر سلامتي و رفاه بیماران ‌دارند، آنگاه دستاورد بزرگي حاصل خواهد
شد.
[PDF] : ﻣﺸﻜﻼت اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري روﻳﻜ
– ذخیره شده
در داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت. ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ … ﻣﺸﻜﻼت اﺧﻼﻗﻲ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري. : روﻳﻜﺮد ﻛﻴﻔﻲ. اﺧﻼق در اﻣﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﺳﻼﻣﺖ. ﻋﺎﻣﻞ. ﻣﻬﻤ. ﻲ … اﻳﻦ. ﻛﻪ. ﻣﻬﺎرت. ﻫﺎي ﺧﻮد
را ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻮل. اﺧﻼﻗﻲ ﺣﺮﻓﻪ. اي اراﺋﻪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ازاﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع. در ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ. ﻫﺎي …..
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺎ ﺷﻨﻴﺪن اﻳﻦ ﺣﺮف ﺷﺮوع ﺑﻪ. داد و ﺑﻴﺪاد ﻛﺮد. و اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻔ. ﺘﻪ. ي. ﻣﺮﻳﺾ ﻧﺪاد و ﺷﺮوع ﺑﻪ رگ. ﮔﻴﺮي
ﻛﺮد.
[PDF] ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروري از ﻣﻨﻈﺮ اﺧﻼق و ﺣﻘﻮق
– ذخیره شده
ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروري از ﻣﻨﻈﺮ ا. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻋﻠﻢ اﺧﻼق. 1. در دﻧﻴﺎ ﺗﺎرﻳﺨﭽ. ﻪ. اي. ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﺶ از. 2500 …. و
ﻫﻤﻜﺎران. 20. ، . 2008. م .) اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي. اﺧﻼق ﺣﺮﻓ. ﻪ. اي. را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻮل زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ. ﻛ. ﺮده
… ﭼﺎﻟﺶ. ﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ. ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻘﻮق. ﺑﺸﺮ. اﻫﻤﻴﺖ. روز. اﻓﺰون. ﻣﻔﻬﻮم اﺧﻼق در. ﺣﺮﻓﻪ. ﻫﺎي. ﻣﺨﺘﻠﻒ.
فلسفه روابط انسانی و اصول اخلاق در علوم پزشکی | اسمعیلی | مجله …
– ذخیره شده – مشابه
فلسفه روابط انسانی و اصول اخلاق در علوم پزشکی. … صحیح، فعالیت و رفتار
مناسب تیم درمانی مراقبتی در برابر مددجویان به عنوان یک انسان حائز اهمیت است.
[PPT] اخلاق حرفه ای
– ذخیره شده
در جامعه نیاز به اصول اخلاقی بقدری اهمیت دارد که اکثر ارزشهای اخلاقی معتبر به
کتب … اخلاق حرفه ای،مجموعه ای از اصول و استانداردهای سلوک بشری است که رفتار
افراد و گروهها … بر اين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه و مبتنی بر احترام به
حقوق و رعايت … حق دارد خدماتی را دریافت کند که مبتنی بر علم روز و مطابق با
استانداردها باشد.
[PDF] Professional ethics and its role in the medicin – مجله علمی پژوهشی

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻮﻣﯿﮑﺲ، داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ. )4 … اﮔﺮ ﻣﺰاﯾﺎي ﺣﺎﺻﻞ
از رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺻﻮل آن از درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ …. در. اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي و اﻫﻤﯿﺖ و. اﺑﻌﺎد. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن و. اﺧﻼق. ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑ. ﻪ. ﺻﻮرت ﺧﺎص. ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه
….. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣ. . ﺮﻓﻪ، ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﮔﺬاري ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ
.
اخلاق حرفه‌اي؛ ضرورتي براي سازمان | معرفت اخلاقي
– ذخیره شده – مشابه
10 فوریه 2011 … … در سلامت سازمان از منظر كلام معصومان(ع) · درآمدي بر فلسفة اخلاق تجارت با رويكردي
… اين مقاله بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌اي و اهميت و ابعاد گوناگون آن و نياز … ج)
اخلاق حرفه‌اي به مسائل و پرسش‌هاي اخلاقي و اصول و ارزش‌هاي اخلاقي يک نظام …
ويژگي‌هاي اخلاق حرفه‌اي در مفهوم امروزي آن عبارت‌اند از: داراي هويت علم و دانش …
اخلاق حرفه‌اي فراتر از مسئوليت است – شورای عالی انقلاب فرهنگی
– ذخیره شده – مشابه
19 آگوست 2014 … اخلاق حرفه‌اي مجموعه‌اي از اصول و استانداردهاست که رفتار افراد و گروه‌ها را تعيين …
برخي دانشمندان علوم مديريت، مسير‌هاي طي شده‌ي اخلاق حرفه‌اي براي … حفظ و ارتقاء
سلامت است، مسئوليت پاسخگويي در عرصه‌ اجتماعي نيز اهميت دارد.
[PDF] میزان رعایت معیار‌های اخلاق حرفه‌ای در عملکرد پرستاری از دیدگاه کارک

ﻫﺎي. اﺧﻼق. ﺣﺮﻓﻪ. اي. در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮﺳﺘﺎري از دﻳﺪﮔﺎه. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان. ﻋﻠﻲ
دﻫﻘﺎﻧﻲ …. اي. در. ﮔﺮوه. ﺳﻼﻣﺖ. ﻣﻲ. ﺳﺎزد. )1(. ؛. ﻫﺮ. ﭼ. ﻨﺪ. رﻋﺎﻳﺖ. اﺧﻼق در ﻫﻤﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ. ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ. اﺳﺖ
اﻣﺎ در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري اﻳﻦ. ﻣﻮﺿﻮع … ﺗﻌﻬﺪ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ در اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻪ. ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮ. اﻧﺠﺎم. ﻣﺮاﻗﺒﺖ
. ﺗﻘﺪم.
رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای از دیدگاه پرستاران و بیماران – مجله …

1) گروه پرستاری، مربی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم،
ایران، … مقدمه: رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری منجر به بهبود خدمات
… درمانی و توانبخشی در بالاترین سطح استاندارد جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت
جامعه … بوده و اصول و رعایت مراقبت اخلاقی جزء ضروری حرفه پرستاری می باشد(8).
[PDF] بررسی میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ی پرستاری در بین دانشجویان …
– ذخیره شده
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻥ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ. ﮐﺎﺭﺁﻣﻮﺯﻱ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ … ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑ. ﺮ. ﺍﻫﻤﻴﺖ. ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺭﺱ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ. ﺍﻱ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺪﻫﺎﻱ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ. ﺍﻱ ﻭ. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺁﻥ … ﺗﺄﻣﻴﻦ. ،
ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﺀ ﺳﻼﻣﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ۴(. ). ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺻﻮﻝ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺣﺮﻓﻪ. ﺍﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ. ﺗﺄﻛﻴﺪ. ﺑﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺒﺎﻧﻲ …
[PDF] اصول اخلاق حرفه‌ای در آموزش

ﺪ ﺍﺯ ﺍﺻـﻮﻝ. ﺍﺧﻼﻕ. ﺣﺮﻓﻪ. ﺍﻱ. ﻲﻣﻌﻠﻤ. ﻲﺁﮔﺎﻫ. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺎ. ﻳ. ﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻳﺭﻋﺎ. ﺖ ﺍﺧﻼﻕ ﺁﻣﻮﺯﺷ. ﻲ. ﺗﻀﻤﻴﻦ.
ﮐﻨﻨﺪﻩ. ﻱ. ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮﺍ … ﺍﺻﻮﻝ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ. ﺍﯼ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻓﻼﺳﻔﻪ. ﻋﻠﻢ ﺍﺧﻼﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴ. ﻴ. ﻣﻲﻢ.
ﮐﻨﻨﺪ. : ﺍﺧﻼﻕ. ﻱﻧﻈﺮ. ﻴﮐﻪ ﻭﻇ …… ﺍﺻﻞ ﺻﺪﺍﻗﺖ. ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺪﻫﺎﻱ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ.
SID.ir | موانع رعايت استانداردهاي اخلاق حرفه اي در مراقبت هاي باليني از …
– ذخیره شده – مشابه
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی موانع رعايت استانداردهاي اخلاق حرفه اي در …
گروه پرستاري، دانشكده پرستاري و پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي جهرم، جهرم،
ايران … بر اصول و استانداردهاي مراقبتي از جمله عوامل محيطي، اهميت رعايت اخلاق حرفه
اي … 12 آبان 1396) · همايش ملي پرستاري در بهداشت روان و سلامت جامعه (24 آبان 1396)

SID.ir | تبيين نقش ارزش ها در اخلاق حرفه اي پرستاري: يک مطالعه تماتيک

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تبيين نقش ارزش ها در اخلاق حرفه اي …
تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم پزشکي، گروه پرستاري … سلامتي و حيات
انسان ها دارند اهميت زيادي دارد زيرا کيفيت رفتار و عملکرد حرفه اي آنان را شکل مي
دهند.
[DOC] نمونه فرايند(دانلود)
– ذخیره شده
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني لرستان … 7- مقدمه و بيان مسأله: (بيان
اهميت، ضرورت و كاربرد انجام فرآيند براساس نياز سنجي هاي انجام شده) … در دنیای
امروز بار دیگر موضوع اخلاق در کانون توجه حرفه های مرتبط با سلامت قرار … امروزه
بسياري از كتابهاي اخلاق حرفه اي و برنامه هاي آموزشي مربوط، تنها براساس اصول نظري
اخلاقي …
[DOC] دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دانشکده علوم پزشکی فرم طرح درس …
– ذخیره شده
نام درس : اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای کد درس: 17 تعداد واحد : 5/1 واحد(1 واحد
تئوری … آشنایی و افزایش آگاهی دانشجویان با جنبه های تاریخی اخلاق و مبانی نظری
اخلاق و اهمیت اخلاق در پرستاری … شناختی, – اصول اخلاق و تئوری های اخلاق را شرح دهد.
… آشنایی دانشجویان با مفهوم معنویت و سلامت –کرامت انسانی اخلاق زیستی و کار برد
آن در …
[PDF] راهکارهای اعتلای اخلاق حرفه ای در سیستم آموزش پرستاری

داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن … آﻣﻮزش اﺧﻼق، داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎري، اﺧﻼق در.
ﭘﺮﺳﺘﺎري، ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺧ. ﻼﻗﯽ و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: …. ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺣﺮﻓﻪ. اي ﺧﻮد و
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺻﻮل. ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺮﻓﻪ. اي، در راه ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﮐﻨﻨﺪ. (. 17،18. ). … ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ،
ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﺣﺮﻓﻪ. اي و. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎري از ﺑﯿﻤﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ. ا.
ﺳﺖ.
[DOC] که فرد یا واکسن BCG را دریافت کرده ویا بامایکوباکتریوم …
– ذخیره شده – مشابه
آشنائی با مبانی نظری ومهارتهای لازم برای اقدامات حرفه ای در مراقبتهای پرستاری
وبرقراری ارتباط … 2-اصول اخلاق در پرستاری و اهمیت انرا توصیف نماید. … 5-سلامت
را تعریف و نقش معنویت را درسلامت توضیح دهند … دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران
.
گزارش کارگروه اعتلای اخلاق حرفه ای
– ذخیره شده
در ادامه نحوه تدوین برنامه عملیاتی کارگروه اخلاق حرفه ای مورد بررسی قرار گرفت . …
اهمیت پایش و ارزشیابی میزان رعایت آن و چالشهای ارزیابی آن، ….. ارزش ها و اخلاق حرفه
ای درمؤسسات آموزش عالی سلامت(تدوین شده توسط دانشگاه علوم پزشکی … و مهمترین
نقاط قوت و ضعف موجود در رابطه با ارزشها و اصول اخلاق حرفه ای در دانشکده ارائه گردید.
[PDF] ﭼﻜﻴﺪﻩ – Science Cultivation
– ذخیره شده – مشابه
ﺍﺻﻮﻝ. ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻻﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﻲ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺎﻯ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﻳﻦ … ﺿﻤﻦ ﻣﺮﻭﺭﻯ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ، ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺍﺧﻼﻕ ﺩﺭ
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ، ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ،. ﭘﮋﻭﻫﺸﻰ ﻭ … 1-ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻌﻠﻢ، ﺗﻠﻔﻦ:9821) 22467480+)، …. ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺧﻼﻕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻰ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻳﺎﺩﺩﻫﻰ. ﻭ
ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ …
[PDF] کد بین المللی اخلاق در بهداشت حرفه ای – شورای اخلاق حرفه ای
– ذخیره شده
ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ. ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ … ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑﺸﻮﺩ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻫﻤﺪﺍﻥ … ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺍﻣﻦ. ﻭ
ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻴﻂ … ﺁﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﺧﻼﻕ. ﻙ. ﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﻙ … ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ.
موانع رعايت استانداردهاي اخلاق حرفه اي در مراقبت هاي باليني از ديدگاه …
– ذخیره شده – مشابه
ﻣﻮاﻧﻊ رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي در ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻋﻠﻲ دﻫﻘﺎﻧﻲ* ،
ﻣﻬﺪي … و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺻﻮل و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، اﻫﻤﻴﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪاي
در ﺑﻬﺒﻮد … ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري رﺷﺘﻪ اي ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺷﺎﺧﻪ اي از ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
اﺳﺖ) .
بهمن 1390 – اخلاق حرفه اي
– ذخیره شده
خراش های عشق خداوند – در حيطه علوم پزشکي – اخلاق حرفه اي. … آموزش اصول اخلاق
پرستاري بر حساسيت اخلاقي در تصميم‌گيري پرستاران … بر اولويت و اهميت رعايت
و ترويج اخلاق حرفه اي توسط کليه دست اندرکاران آموزش علوم پزشکي و دانشجويان و
دانش ….. 6-1)در مورد توزيع منابع سلامت مبتني بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماران‌
باشد ؛.
بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با نشاط و سلامت سازمان(مطالعه موردی …
– ذخیره شده
بررسی رابطه اخلاق حرفه ای مدیران با نشاط و سلامت سازمان(مطالعه موردی شرکت … غیر
دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی – دانشکده علوم انسانی . …
حایز اهمیت است که امروزه اکثر موسسات صنعتی و بازرگانی در زمینه های اخلاق حرفه ای

تجارب موفق اجرای بسته های تحول و نوآوری آموزش – تجارب ثبت شده …
– ذخیره شده
عنوان تجربه, اعتلای اخلاق حرفه ای در دانشگاه علوم پزشکی قزوین … همچنین به دلیل
اهمیت دانش پزشکی در حفظ جان انسان ها و سطح بالای آگاهی های شاغلین به حرف …
ترویج و توسعه زیرساخت های اخلاق حرفه ای در مراکز آموزش عالی نظام سلامت … برای
ارزیابی رعایت اصول اخلاقی ز کدهای اخلاقی تدوین شده توسط اساتید دانشگاه های علوم
پزشکی
[DOC] طرح درس نام درس
– ذخیره شده
نام درس: اخلاق و مقررات حرفه ای در فوریت های پزشکی … محل کار: دانشگاه علوم
پزشکی تبریز – مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی – گروه اخلاق حرفه ای … درس
اخلاق و مقررات حرفه ای، تلاش دارد تا جایگاه شاغل فوریت های پزشکی را در نظام
سلامت و … اصول رایج در اخلاق پزشکی و یا اخلاقیات پزشکی مبتنی بر اصول
چهارگانه را شرح دهد.
مقایسه وضع موجود و مطلوب اخلاق حرفه‌ای تدریس در اعضای هیات علمی …
– ذخیره شده
۱- گروه آموزش و پرورش، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و …
هدف از به‌کارگیری اخلاق حرفه‌ای در تدریس، ترسیم اصول اخلاقی است که … خود یکی از
مهم‌ترین ابعاد تضمین‌کننده سلامت در فرآیند یاددهی- یادگیری خواهد بود [9]. …
شخصیتی و دانشگاهی مدرسان و شیوه ارزش‌یابی دانشجویان نیز دارای اهمیت متوسط بوده
است [8].
اخلاق پرستاری و اهمیت پرستاری از نظر اسلام – دانشگاه علوم پزشکي و …
– ذخیره شده
سلامتی و بهداشت دو وظیفه دیگر پرستار است که از نظر اسلام از اهمیت بسیار والائی
… اخلاق حرفه ای مجموعه تظاهرات رفتاری است که یک پرستار از آن حیث که پرستار …..
(ع): ان الدعا یرد القضاء و قد نزل من السماء و قد ابرم ابراما (اصول کافی، ج۴، ص ۲۱۵).
اخبار > برگزاری دومین سمینار آموزشی یک روزه اخلاق حرفه ای
– ذخیره شده
9 نوامبر 2013 … در ابتداي اين سمينار، دکتر کامران آقاخانی به بیان اهمیت اخلاق و حسن خلق … دکتر
فربد عبادی آذر، به عدالت در نظام سلامت و حقوق بشر پرداخت و با اشاره به … حرفه ای
بودن را تعهد به انجام مسئولیت حرفه ای، پایبندی به اصول اخلاق حرفه ای و … و
تکنولوژی را وسایل و ابزاری در علوم پزشکی دانست که در جهت کمک به هدف های …
[PDF] بررسي آيين نامه هاي اخلاقي در حرفه مهندسي
– ذخیره شده
ﺑﺮاي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورﻧﺪ، ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾ … و ﺿﺮورت
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي در ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ را آﺷﮑﺎر. ﻣﯽ. ﺳﺎزد … در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺟﻮاﻣﻊ ، ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آﯾﯿﻦ ﻧ … ﺧﻮي ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي آدﻣﯽ، ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
…. داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺑﺘﮑﺎر و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﻼﻣﺖ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ، درﻣـﺎن، آﻣـﻮزش، ﮐـﺸﺎورزي،.
[PPT] اصول کلی تر اخلاقی را در فضای خاص حرفه ای مطرح می کند. اخلاق حرفه …
– ذخیره شده
با هر پس زمینه فرهنگی، امروزه اهمیت کاربرداصول اخلاقی در مراقبت های بهداشتی بطور
… اخلاق حرفه ای شاخه ای از علم اخلاق است که با توجه به شرایط و فضای هر حرفه خاص …
بیشتری بر سلامتي و رفاه بیماران ‌دارند، آنگاه دستاورد بزرگي حاصل خواهد شد.
ایرنا – اخلاق حرفه ای و مسوولیت پذیری اجتماعی؛ تکلیف ها و چالش ها
– ذخیره شده
اخلاق حرفه ای مجموعه ای از اصول و استانداردهاست که رفتار افراد و گروه ها را تعیین می
کند. …. سلامت است، در همه این موارد، مسئولیت کلی و علاوه بر لزوم رعایت مبانی علوم …
که به رغم درصدی تشابه معنایی، مرزبندی مشخصی با هم دارند، حائز اهمیت است.
[PPT] اخلاق حرفه‌اي
– ذخیره شده
اخلاق به عنوان يك علم، مفهوم اخلاق حرفه اي و رابطه آن با بهره وري سازماني، معيار … يكي
از اهداف اصلي در تدوين اصول اخلاقي حرفه اي در بطن حرف گوناگون در جامعه، ايجاد …..
رازداري به عنوان مهمترين مساله در اخلاق رسانه اي مطرح است چرا كه ازنظر سلامت بشري،
… در حرفه حسابداري نگاه استراتژيك داشتن از اهميتي چشمگير برخوردار است و از اين

فصلنامه آموزش و اخلاق در پرستاري ، – Magiran
– ذخیره شده – مشابه
اهميت اخلاق در آموزش و ميزان رعايت آن از ديدگاه دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم … در
بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي جهرم نسبت به سلامت معنوي در سال 1391
راهنمای اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای
– ذخیره شده – مشابه
22 آوريل 2014 … اصول و معیارها: منظور اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ای و راهنمای آن است. … افراد
شاغل در این حرفه با رعایت و عمل به آن ها، باعث حفظ سلامت و تعالی حرفه شوند. ….
هرچند که عدم گزارش خطای دیگران اهمیت کمتری نسبت به عدم قطع همکاری از …. قوانین و
مقررات با علم به آن، تخطی از معیار علم به قوانین بوده و اصول و معیارها …
[PDF] اخلاق حرفه اي
– ذخیره شده
ﻖ و دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ وﺳﯿﻊ. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﻼ. ق ﺑﻪ ﻃﻮر. ﻋﺎم و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ در. اﻣﻮر. ﺣﺮﻓﻪ اي. (. ﻧﻈﯿﺮ …
ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ. ، ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺟﺴ. ﻢ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه. دارد. و ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﻃ. ﺒﺎﺑﺖ روح. آدﻣﯽ . از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﻮرزان.
ﺧﻂ ﻣﻘﺪم … ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ وروان اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﯿﺶ …. ﺑﺎ وﺟﺪاﻧﯽ ﺑﯿﺪار ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و.
[DOC] بنام خداوند بخشنده مهربان دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشکده …
– ذخیره شده
اصول تصمیم گیري بر اساس مباني اخلاقي در تقابل با مشكلات حرفهاي …. اخلاق
پرستاري،تعريف اخلاق پرستاري و اهميت آن، معنويت وفلسفه اخلاق، سلامت و معنويت.
اسامي برگزيدگان – سازمان نظام پرستاری
– ذخیره شده – مشابه
فضل الله احمدي, گزارش پرستاري: مراعات اخلاق حرفه اي مبتي بر قانون و علم روز …
اکرم گازرانی, بررسی سطح متابعت از رژیم های توصیه شده درمانی با سلامت معنوی
بیماران …. منیره سادات خرم آبادی, اهمیت رعایت اصول اخلاق پزشکی درآرامش روانی
بیمار.
اخلاق حرفه‌ای – انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری
– ذخیره شده
شایعترین روش تحقیق در حوزه سلامت فرایند کارآزمایی بالینی است، که دارای خدمات
طبقه‌بندی شده‌ی مشخصی از مواد و تکنیکهاست. … امروزه اصول اساسی اخلاق پژوهشی به
خوبی آشکار شده است. …. تقدم و تأخر بندهای این راهنما، بر اساس اهمیت نیست.
لزوم گوشزدکردن اصول اخلاق حرفه‌ای به رزیدنت‌ها و دانشجویان پزشکی …
– ذخیره شده
25 ژانويه 2014 … رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع بندی جلسه ویژه اعضای هیئت علمی تمام وقت
… و بر اهمیت گوشزد کردن اصول اخلاق حرفه ای به رزیدنت ها و دانشجویان تاکید کرد. …
لزوم گوشزدکردن اصول اخلاق حرفه‌ای به رزیدنت‌ها و دانشجویان پزشکی … وی توجه ویژه
نظام سلامت به اعضاء هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی را ضروری …
[PDF] 1393 ﺧﻄﺎﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﯾﺎ – آموزش و اخلاق در …
– ذخیره شده
15 مه 2017 … ﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﯾﺎﺳﻮج، ﯾﺎﺳﻮج، اﯾﺮان … اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. اي ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي
ﺑﻮده و ﻃﺮح. ﺑﺤﺚ. اﺧﻼق ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺣﺮف ﭘﺰﺷﮑﯽ … ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ اﺻﻮل اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ.
اصول اخلاقی در مدیریت استراتژیک – نمایشگر دسته ای مطالب
– ذخیره شده
سلامت شرکت همواره به وسیله نیروهای داخلی و خارجی مورد حمله قرار می گیرد. … تنها
برای تامین هدف های خودشان است و افتخارآمیز بودن هدف ها برایشان هیچ اهمیتی ندارد. …
اخلاق تاکنون به صورت منشور اخلاقی سازمان ها و قوانین رفتار حرفه ای مشاغل بر پایه
درون … مشاهده می کنید که به کارگیری اخلاق – علم استدلال – برای بهبود عملکرد فردی
و …
منشور اخلاق حرفه‌ای روان‌پزشکی در ایران (ویراست اول‌، ۱۳۹۴) | روانپزشکان
– ذخیره شده
روان‌پزشکی، به عنوان شاخه‌ای از رشته‌ی پزشکی، با بهره‌گیری از علوم مرتبط با عوامل
… از مرزهای حرفه‌ای، آنان را با میثاق‌های شغلی خود آشناتر، و جایگاه و اهمیت حرفه را به
آنان … اصول[۲]و قواعد[۳] زیر به مثابه منشورِ اخلاق حرفه‌ای در روان‌پزشکی ایران و برای
… ۱ـ روان‌پزشکان، برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت روان، اساس «اخلاقی» قایل بوده و

نسبت اخلاق با کسب و کار – نگار | نرم افزار مديريت وب سايت
– ذخیره شده – مشابه
مصاحبه با دکتر علیرضا رحیمی بروجردی درباب اصول نظام اخلاق حرفه‌ای … رابطه علم،
اخلاق و علم اقتصاد، ارتباط اخلاقیات با فعالیتهای اقتصادی، توسعه اقتصادی و … در
بررسی نظام اقتصادی هر دو بعد تولیدی و توزیعی حائز اهمیت می‌باشد. … احترام به
حرفه باعث می‌شود که امنیت، سلامت و شادابی لازم همراه آن حرفه باشد و فرد را در انجام …
اخلاق پزشکی بایگانی – حقوق سلامت
– ذخیره شده
ما به موضوع اخلاق حرفه‌ای دانشجویان علوم پزشکی نگاه انضباطی نداریم و منظور ما …
اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با توجه به اهمیت و ضرورت رعایت اصول اخلاقی در …
پنجمين كنگره اخلاق پرستاري به مناسبت بزرگداشت مقام حضرت زينب …
– ذخیره شده
پنجمين كنگره اخلاق پرستاري به مناسبت بزرگداشت مقام حضرت زينب (س) برگزار
مي شود … اي و صلاحيت اخلاقي، اخلاق در سياستگذاري و مديريت پرستاري، اقتصاد
سلامت … اصول اخلاق پرستاري، اخلاق پرستاري و ارتباطات حرفه اي، تصميم گيري
اخلاقي … دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي (دانشكده پرستاري و مامايي ) برگزار مي
شود.
[PDF] دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز – دانشکده …
– ذخیره شده
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ. داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و … ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺣﺮﻓﻪ
اي را ﺑﺮاﺳﺎس ارزش ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . در اﯾﻦ درس … اﺻﻮل اﺧﻼق زﯾﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي آن در
ﭘﺮﺳﺘﺎري را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻨﺪ … ﻣﻔﻬﻮم اﺧﻼق ﭘﺮﺳﺘﺎري و اﻫﻤﯿﺖ آن در ﭘﺮﺳﺘﺎري … اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ.
[PDF] 690 K – دوفصلنامه اسلام و مدیریت
– ذخیره شده
22 دسامبر 2013 … ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﻬﺎ. ،. ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، از … ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ و ﺗﺤـﻮل در …
اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﻼق در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت دروﻧﯽ ﻧﺸﺪن ارزش. ﻫﺎی اﺧﻼﻗـﯽ … اﺻـﻮل اﺧـﻼق ﺣﺮﻓـﻪ
. ای. دارای ﺑﺎر و ارزش. ﻫﺎی واﻻﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی …
[PDF] « اﺧﻼق ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت » ﻃﺮاﺣﻲ درس ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻋﻠﻮم ﺗﺮ
– ذخیره شده
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ. ﻫﺎي اﺧﻼق ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در درس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪ و ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه. ﮔﻴﺮي از ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ
ﻣﺘﺨﺼﺼـﻴﻦ و ﻧﻴـﺎز ﺳـﻨﺠﻲ. داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن، … دﻳﮕﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺻـﻮل اﺧﻼﻗـﻲ. ﺑﻴـﺎن. ﺷـﺪه. اﺳﺖ …. ﺣﺮﻓﻪ. اي.
ﻣﻌﺘﺒـﺮ. ﺟﻬﺎن،. اﺧﻼق. و. ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. آن،. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. ﺳﺮﻗﺖ. و. آداب. ﺳﺮﻛﺸﻲ . در. واﺣﺪ. داﻧﺸـﻲ. ” ﺣـﺮﻳﻢ ……
ﺳﻼﻣﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ. ،”.
[DOC] اخلاق پزشكي – دانشگاه علوم پزشکی همدان
– ذخیره شده
اخلاق پزشکی، اخلاقی حرفه ای است که اصول اخلاقی را در فضای خاص حرفه … علوم
پزشکی به عنوان حرفه، پژوهشهای پزشکی و سیاستگذاری نظام سلامت مطرح هستند . ….
می آورند که گویی درد و رنج او و نیز سلامتی و حتی مرگ او برای آنان هیچ اهمیتی ندارد.
[PDF] Lecture1 [Compatibility Mode] – دانشگاه علم و صنعت
– ذخیره شده – مشابه
28 ا کتبر 2012 … ﻋﻠﻢ. و. ﺻﻨﻌﺖ،. 1388 . PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
… وي از ﯾـﮏ ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮ از داﻧﺸـﻤﻨﺪان اﻫﻤﯿـﺖ … اﺻﻮل. 8. ﮔﺎﻧﻪ اﺧﻼق ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. 1. ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن اﯾﻤﻨﯽ، ﺳﻼﻣﺖ و
رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ … ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺳﻮء رﻓﺘﺎر ﺣﺮﻓﻪ اي.
عطف » اخـــلاق حرفه‌ای: ضرورت و تـــرویج آن
– ذخیره شده – مشابه
21 مه 2010 … هدف از اين مقاله بيان ضرورت وجود اصول اخلاق حرفه اي، پايبندي به اين اصول، … را مي
آوريم و نيز اهميت وجود منشور اخلاقي مطابق با اصول اخلاق حرفه اي و مسائل … علم اخلاق
به منزله يك دانش داراي ارزش فراواني است، و درآثار عالمان غربي و …. بهداشت ، سلامتي و
فراتر از آنها تعالي اخلاقي جامعه از سازمانها ي آن سخت متاثّر است .
به مناسبت روز ملی فیزیوتراپی | سازمان نظام پزشکی شیراز
– ذخیره شده – مشابه
26 جولای 2014 … امروزه اهمیت و نقش جایگاه فیزیوتراپی در ارائه خدمات سلامت و توانبخشی … جناب آقای
فیزیوتراپیست دکتر محسن رازقی، ریاست دانشکده علوم توانبخشی … همچنین با
توجه به اهمیت بحث اخلاق حرفه ای، یکی از نکات مهمی که مطرح خواهد شد … هم بیماران
منفعت کافی از توانبخشی ببرند و هم اصول اخلاق حرفه ای رعایت بشود.
[DOC] دانلود فایل سرفصل‌های دور‌های آموزشی سلامت نظام اداری
– ذخیره شده
1- تعاریف و مفاهیم (اخلاق، علم اخلاق، اخلاق حرفه ای، رفتار و . … عنوان دوره آموزشی:
اصول و مبانی نظری ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد. سرفصل های آموزشی: 1-
تعاریف و مفاهیم ( فساد، رشوه، فساد اداری، تخلفات اداری). 2- اهمیت و ضرورت مبارزه
با فساد.
MCCIP Portal – پورتال سازمان قضایی نیروهای مسلح
– ذخیره شده – مشابه
هدف و زمینه : اخلاق پژوهش، شاخه ای از اخلاق حرفه ای است و به اصول اخلاقی ای که … می
رسد اخلاق پژوهش در حوزه علوم اجتماعی وانسانی، کم اهمیت تر از علوم پزشکی نیست و
هر ….. درآمد، تعصبات نژادی، سلامت و بیماری و اعمال جنسی می پردازد نیز، به کار می
رود.
پرتال جامع علوم انسانی – مبانی ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه
– ذخیره شده – مشابه
چکیده: ترویج اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه بر مبانی مختلف استوار است. … ترویج اخلاق
در دانشگاه و هر مؤسسه آموزشی و پژوهشی عالی، بر مبنای نظری و اصول معینی استوار
است که …. این اصل اهمیت و تقدم سلامت سازمانی دانشگاه بر سایر سازمانها را نشان می‌دهد
.
[PPT] بسم الله الرحمن الرحيم
– ذخیره شده
علم اخلاق : صفات نفساني خوب وبد و اعمال و رفتار اختياري متناسب با آنها را معرفي
مي كند و …. اخلاق كاربردي :كاربرد وتطبيق استدلالها، اصول، ارزشها و ايده آلهاي اخلاقي
در مورد … اخلاق حرفه اي درباره ابعاد اخلاقي مسائل وموضوعاتي كه به مشاغل خاصي مربوط
… با توجه به اهمیت ویژه ای که سلامتی برای انسان و جامعه انسانی دارد این حرفه و شغل …
اهمیت اخلاق حرفه ای – اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی – پرشین بلاگ
– ذخیره شده
7 جولای 2017 … ج) اخلاق حرفه‌ای به مسائل و پرسش‌های اخلاقی و اصول و ارزش‌های اخلاقی یک … ویژگی‌های
اخلاق حرفه‌ای در مفهوم امروزی آن عبارت‌اند از: دارای هویت علم و دانش …
چهار چالش مهم اخلاق بالینی ایران از زبان دکتر ملک – حوزه علوم پزشکی …
– ذخیره شده
رضایت آگاهانه، رازداری، تعارض منافع و دخالت های میان رشته ای چهار چالش مهم اخلاق …
علوم پزشکی انجام شد از بین 35 چالش اخلاق بالینی که از نظر شیوع و اهمیت مورد نظر
… که از جانب صنعت سلامت و یا بیماران قبل از شروع به درمان به حرفه مندان پزشکی
داده می … امیدوارم که پزشکان ایران با رعایت اصول اخلاقی هرچه بیشتر به حقوق
بیماران …
[PDF] اﺧﻼق راﯾﺎﻧﻪ اي ، اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ آن از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﻼم و ﻣﻘﺮرات ﺑﯿﻦ – فقه و مبانی حقوق …
– ذخیره شده
اﺧﻼق راﯾﺎﻧﻪ اي. اﺧﻼﻗﯿﺎت اﺻﻮل ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎي رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ . ﺿﺮورت رﻋﺎﯾﺖ اﺧﻼق در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎو ﻓﺮاﯾﺘﺪ.
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد . ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺤﺪودﺗﺮي. دارﻧﺪ.
برگزاری جلسه شورای اخلاق پزشکی در دانشگاه | بدنه خبر | دانشگاه علوم …
– ذخیره شده
18 جولای 2017 … دکتر سیامک واحدی افزود: به دلیل تأثیر رعایت اصول اخلاق حرفه ای در جهت … و
مدیریت فراگیر اخلاق پزشکی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و ارایه خدمات سلامت و …
هیئت علمی ، مدیران، کارمندان، دانشجویان و ارباب رجوع حایز اهمیت دانست.
[PDF] ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﻼق در ﺣﺮﻓﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺎﺑﯽ ﺳﺎﺧﺖ و ارزﯾ – مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی …
– ذخیره شده – مشابه
30 نوامبر 2014 … ﺳـﻼﻣﺖ،. دا. ﻧﺸﮕﺎه. ﻋﻠﻮم. ﭘﺰﺷﮑﯽ. ﯾﺎﺳﻮج،. ﯾﺎﺳﻮج،. اﯾﺮان. ،3. ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ، ﻗﻢ، اﯾﺮان، …
ﺗﺮوﯾﺞ اﺻﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﺮﻓﻪ. اي از ﻃﺮﯾﻖ … ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد . ﭘﺮﺳﺸ. ﻨﺎﻣﻪ … ﮐﻨﻨـﺪ، آﻧﭽــﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ اﻫﻤﯿـﺖ دارد ﻧﯿــﺎز ﺑـﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ.
اخلاق حرفه ای در عرصه ی پزشکی
– ذخیره شده – مشابه
10 آگوست 2012 … اخلاق حرفه ای در عرصه ی پزشکی – تلاش در راستای سلامت حضور از غیبت تا ظهور با
… بكشیم اما از بزرگترین نظریه پردازان و صاحب علوم كه به سادگی در دسترس ما
هستند غافلیم. …. 12- اهمیت ندادن به انجام وظیفه بیمار در زمینه احکام شرعی …. بر
حقوق مردم در تنظیم مناسبات حرفه ای، تمایل به رعایت اصول اخلاق حرفه ای و.
[PDF] ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻧﺸﻴﺎر داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان : دﮐﺘﺮ – معاونت درمان
– ذخیره شده
ﺑﺨﺶ اول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ اﯼ ﭘﺮﺳﺘﺎرﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راهﺒﺮﯼ، ﺣﻔﻆ. و ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ و …. اﯼ
از اهﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﯽ … ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺿﻤﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎﻩ ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪﻩ دار ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ.
ﺁﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ….. ﺘﺎر ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﻮﺛﺮ، اﻳﻤﻦ و ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ، اﺻﻮل اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اﯼ را رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮدﻩ.
[DOC] اخلاق حرفه ایی کارشناسی پیوسته اتاق عمل
– ذخیره شده
هدف کلی : آشنایی با اصول اخلاقی ، قوانین ، مقررات و استاندارها در ارائه خدمات مربوط …
*اهمیت اخلاق حرفه ای در علوم پزشکی را بیان کند …. *حق برخورداری از اموزش سلامت.
ابزار وبمستر
– ذخیره شده – مشابه
1- خود ارزيابي اساتيد دانشگاه علوم پزشكي از رعايت اخلاق حرفه اي. 2- بررسي ميزان
… 14- ارزيابي ميزان رعايت اصول اخلاق حرفه اي توسط اساتيد از ديدگاه دانشجويان
پزشكي دانشگاه علوم پزشكي … 12- اهميت تدوين طرح درس از ديدگاه اعضاي هيات علمي
…. 26- بررسي وضعيت سلامت روان در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي و دانشگاه آزاد.
دانشگاه علوم پزشکی گلستان – بیمارستان برزویه گنبد کاوس
– ذخیره شده
با توجه به اهمیت این سند، نهادی نیز باید مسئولیت به روز رسانی، اطلاع رسانی، … از
منطق، ساختار، فرآیندها و برنامه های اصلی و حقوق خود در نظام ارائه خدمات سلامت به خوبی
….. حرفه ای پرستاران، ضمن رعایت استانداردهای حرفه ای و اصول اخلاق پرستاری، در …
اخلاق حرفه‌ای در مدیریت – خبرگزاری فارس
– ذخیره شده – مشابه
30 ژوئن 2013 … اخلاق حرفه‌ای یکی از زمینه‌های دانش مدیریت به‌شمار می‌رود اما همه نظریه‌‌های مدیریت …
مهارت عملی تخلق سازمان به اصول اخلاقی (فرامرز قراملکی، 1385: 10) …. به‌دلیل اهمیت
اخلاق‌ورزی مدیران در زندگی شخصی یکی از شاخص‌های انتخاب مدیر در …. جدا می‌نماید و
برای باقی ماندن در جایگاه‌های مدیریتی، به دروغ، اظهار تقوا و علم و دانایی و …
گفتگو با دکترخلیل علی‌محمدزاده ؛ اخلاق حرفه‌ای فراتر از مسئولیت است
– ذخیره شده
21 مه 2016 … اخلاق حرفه‌ای مجموعه‌ای از اصول و استانداردهاست که رفتار افراد و گروه‌ها را تعیین …
برخی دانشمندان علوم مدیریت، مسیر‌های طی شده‌ی اخلاق حرفه‌ای برای … حفظ و ارتقاء
سلامت است، مسئولیت پاسخگویی در عرصه‌ اجتماعی نیز اهمیت دارد.
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ ای ﻧﻈﺎرت و ﺑﺎزرﺳﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣ – شرکت ملی صنایع …
– ذخیره شده – مشابه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻢ اﺧﻼق و اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. ای را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده، ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ آﻣﻮزش در اﯾﺠﺎد اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. ای ﻣـﯽ.
ﭘﺮدازﯾﻢ، ﻣﺨﺎﻃﺐ را ﺑﺎ … اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ. ای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ. ای از اﺻﻮل و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳـﻠﻮک ﺑﺸـﺮ. ی اﺳـﺖ ﮐـﻪ. ر.
ﻓﺘﺎر اﻓﺮاد و ﮔﺮوﻫﻬﺎ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ . در ﺣﻘﯿﻘﺖ، اﺧﻼق …. ن اﻫﻤﯿﺖ. آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ. ﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎت
ﻻزم ﺑﺮاى ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف. ﻫﺎ و ﻣﺄﻣﻮرﭘﺖ. ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن. ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ….. ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ دﺳـﺘﮕﺎه. ﻫـﺎی اداری.
ﮐﺸﻮر؛.
[PDF] بررسی و تحلیل اخلاق حرفه ای در حرفه معلمی – سیویلیکا
– ذخیره شده
ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ، ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻭ ﺳﺒﮏ ﺯﻧﺪﮔﯽ (ﺳﺎﻝ:1394). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: …
ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ
ﺍﻣﺮ … ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﯾﺎﺩﺩﻫﯽ ﯾﺎﺩﮔﯿﺮﯾﺎﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﺂﻣﻮﺯﺍﻥ. ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
، ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ … ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ، ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﺧﻼﻕ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﻭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺁﻥ ﺑﯿﺎﻥ ﺷﻮﺩ، ﺳﭙﺲ ﺩﺭﻗﺴﻤﺖ ﺍﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﺪﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ
.
[PDF] اخلاق پزشکی و موازین قانونی مدارک پزشکی
– ذخیره شده
اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ، اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺮﻓﻪ اي اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ را در ﻓﻀـﺎي ﺧـﺎص ﺣﺮﻓـﻪ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣﻄـﺮح ﻣﯿﮑﻨـﺪ .
اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻨﺘﯽ، …. ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ، ﻋﻠﻢ، ﺛﺮوت و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﮋه اي داده اﺳﺖ،
ﻗﺪرﺷـﻨﺎس و ﺳـﭙﺎس. ﮔﺰار ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ … ﻧﯿﺰ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ او ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻫﯿﭻ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ
اﯾـﻦ …
[DOC] doc
– ذخیره شده
مقاله تاملی برجایگاه و اهمیت اخلاق حرفه ای در مددکاری اجتماعی (بعنوان دوره آموزشی
ازراه … آنچه از مقایسة دو دیدگاه علمی و دینی نتیجه می شود، تسلیم دانشمندان و اهل علم در
برابر … اصول در اینجا به قواعد کلی ای اطلاق می شود که اگر در مددکاری اجتماعی
رعایت نشود …… این اصل به تلاش مددکاران اجتماعی برای رساندن منافع سلامت
روانشناختی به …
اولین همایش ملی دستاورد های علوم ورزشی و سلامت دانشگاه علوم پزشکی …
– ذخیره شده
سین برنامه اولین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت ….. و اجرایی معتبر و
جایگاه بسیار مهم جامعه متعهد علمی دانشگاهی کشور، رعایت اخلاق حرفه ای و اصول … بي
تحركي به عنوان يكي از عوامل اصلي در شيوع بيماري ها و بروز مرگ، حائز اهميت مي
باشد.
[DOC] به نام خدا – معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت
– ذخیره شده
آموزش اخلاق در پژوهش در برنامه هاي درسي دوره هاي تحصيلات تكميلي علوم پزشکي …
نظارتي، جهت فرهنگ سازي، به کارگيري و رعايت استانداردهاي اخلاقي اهميت بسزايي
دارد. … كاربردي و مناسبي صرفنظر از محدوديت هاي موجود در اصول اخلاق در پژوهش،
راهنماي افرادي ….. مهندسي پزشكي(1387)، نانوفناوري دارويي(1387)، بهداشت حرفه اي(
1389)،.
[PPT] Slide 1 – CE Sharif
– ذخیره شده
روز به روز اعتقاد سازمانها در این مورد راسخ تر میشود که ترویج اصول اخلاقی و تقویت
فرهنگ معنوی موجب … رسالت اخلاق حرفه ای حل مسائل اخلاقی بنگاه ها و تبیین تعهدات
و مسئولیت های اخلاقی آنهاست. توقعات مدیران از علم اخلاق حرفه ای … اولویت بندی
مسئولیتهای اخلاقی بر حسب اهمیت حقوق کسانی است که در بند یک شناسائی شده اند(
R).
اخلاق پزشکی؛ ضرورت اجتناب ناپذیر امروزی در نظام سلامت
– ذخیره شده
3 آگوست 2017 … حرفه‌ای گری در پزشکی نیاز امروز نظام سلامت … میان رشته‌ای است که موضوع آن مسائل
و مباحث اخلاقی در حوزه‌ی علوم پزشکی است. … شغل پزشکی نیز به تناسب اهمیت و
جایگاه ویژه اش، اخلاق و ویژگی‌هایی را می‌طلبد که … این مرز و بوم با رعایت اصول
حرفه‌ای اخلاق پزشکی جهت ارتقای سلامت جسم و روان آحاد جامعه کوشا باشند.
اخلاق حرفه ای
– ذخیره شده
برگزاری سومین كارگاه آموزشی ارتقای سلامت اداری و مبازره با فساد اداری در … همچنین
مبانی و اصول اخلاق حرفه ای و روشهای نهادینه سازی اخلاق حرفه ای در سازمان تشریح
گردید. …. فرهنگ علوم اجتماعی می گوید: «واژه حرفه به شغلی اطلاق می شود که داشتن
دانش و …. نکته : وقتی خریدار حس کند شما به خودتان اهمیت می دهید در ناخودآگاه حس می
کند …
[PDF] ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا
– ذخیره شده – مشابه
9 مارس 2013 … ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﻠﻢ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ …. ﺧﻮد و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﺑﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﯾﺪﻫﺎي ﺷﺮﻋﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﻼق در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ … اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ. اﻣﺎ
در ﻧﻈﺎم اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻼك ﻧﻬﺎﯾﯽ. « ﺧﺪا. » اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ او ارزش و دوري از او … زﻧﺪﮔﯽ و ﺳﻼﻣﺖ
رواﻧﯽ اﻓﺮاد در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺧﻼق ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺻﻨﺎﯾﻊ،.
[PPT] اخلاق در پژوهش – دانشگاه شاهد
– ذخیره شده – مشابه
كاربرد اصول چهارگانه اخلاق پزشكی را در حيطه آموزش و پژوهش … ارايه خدمات سلامت;
پژوهش هاي پزشكی; آموزش پزشكی … اهمیت و جایگاه … (1370); کدهای حفاظت آزمودنی
انسانی; در پژوهش های پزشکی (1378); آيين نامه بازنگري شده كميته هاي منطقه اي اخلاق
در پژوهش هاي علوم پزشكي(1383) ….. كه عدم رعايت آن از سوي شاغلين حرفه پزشكي و
وابسته.
فیزیوتراپی (Physiotherapy) – اخلاق حرفه ای در سازمان ها
– ذخیره شده
کاری از کارگروه اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی در کانال تلگرامی بنام اخلاق حرفه ای
فیزیوتراپی … سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران (قسمت پانزدهم-بخش پایانی)
… فیزیولوژی درد، کنترل حرکتی، مدیریت درد و علوم سلامت مرتبط با رشته
فیزیوتراپی ایجاد کرده ام. … اصول تغذیه و کنترل وزن …. اهمیت فیزیوتراپی در
سکته مغزی
[PDF] اﺧﻼق در ﺗﺠﺎرت – سامانه اختصاصی اساتید

ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ. ،. ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺧـﻼق ﺣﺮﻓـﻪ. اي را. رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽ. ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ … ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي آﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺠﺎري اﯾﺮان از اﻫﻤﯿﺖ اﺧﻼق ﺗﺠﺎري. ،. ﺑﺮاي … اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ
ﺗﺠﺎرت ….. ﺳﻼﻣﺖ. اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از وارد. ﺷﺪن ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﮐـﺸﻮر وﺿـﻊ ﯾـﺎ
…. ﻋﻠﻢ اﻻﺧﻼق. دارد. ﮐﻪ. ﻣﻨﺪرﺟﺎت آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺴﯿﺎري از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﮐﺘﺎﺑ. ﻬﺎ. ي اﺧﻼﻗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
در.
انجمن جامعه شناسی ایران – علم و اخلاق
– ذخیره شده
2 ژانويه 2017 … میزگرد علم واخلاق به کوشش انجمن روانشناسی، علوم تربیتی و مشاوره، حسابداری، …
خیر مقدم به حضار به اهمیت اخلاق در جامعه ایرانی پرداخت و گفت: اخلاق در گذشته سوژه
مطالعه … بین اخلاق اجتماعی، اخلاق علمی و اخلاق حرفه ای تفاوت وجود دارد. … وی گفت:
من معتقدم اخلاقی که تحت قانون در بیاید صحت و سلامت جامعه را بهتر …
پزشکی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
– ذخیره شده – مشابه
اهمیت سلامتی در بهره‌وری اجتماع و کیفیت زندگی منجر به تأسیس موسسات و ….. هفت
ساله دکتری حرفه‌ای را بگذرانند، شامل سه دوره علوم پایه، کارآموزی و کارورزی که …
اخلاق پزشکی، که درگیر اصول اخلاقی و سیرتی مؤثر در قضاوت و عملکرد پزشکی
است.
[PDF] Medical Ethics in Clinical Diagnostic Laboratory – مجله علمی سازمان …
– ذخیره شده
جايگاه اين علم در بالين بيمار و همراه با پزشــکان، بيشتر روشن می گردد. روزآمدی،.
دقــت، ســرعت و … تشــخيصی متعهد به رعايــت اصول رفتاری و اخالقی حرفه ای خود
هســتند. به دليل. اهميت … کالبد شکافی و آزمايش ايدز از عناوين حائز اهميت و رايج در
موضوع اخالق پزشکی …… 1- Patient rights in Iran, MHME health policy council
website.
[PDF] اخالق حرفه ای و انسانی] در پرستاران بررسی تاثیر مسئولیت پذیری [ و …
– ذخیره شده – مشابه
در پرستاران ]اخالق حرفه ای و انسانی [ بررسی تاثیر مسئولیت پذیری … رخ می دهد
پاسخگویی حرفه ای، از اهمیت باالیی برخوردار گردیده. … 1ـ دانشجوی کارشناسی
پرستاری، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده …. استداللی برای تعیین
بهترین عمل در انتخاب اصول اخالقی یا …. hospital patients by health personal yazd.
بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های …
– ذخیره شده
بررسی رابطه بین اخلاق حرفه ای و هوش معنوی در مدیران دبیرستان های شهرستان مشهد …
2-56- هوش معنوی و سلامت روان … نیز مورد توجه است و علاوه بر حوزه های روانشناختی وارد
سایر حوزه های علوم انسانی از جمله مدیریت شده است. … مادر عصری زندگی می کنیم که
تنظیم روابط اجتماعی براساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق العاده پیدا کرده زندگی و …
رابطه بین اخلاق حرفه ای، رهبری اخلاقی با مسئولیت پذیری اجتماعی در …
– ذخیره شده
همچنین رابطه اخلاق حرفه ای با رهبری اخلاقی مثبت و معنی دار بود. … 2عضو هیات علمی
دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ایران … دنبال خواهد داشت
و سلامت اجتماعی در بین افراد جامعه خصوصاً افراد تحصیل‌کرده، میزان سرمایۀ اجتماعی
و … با به‌کارگیری اصول اخلاقی از جانب مدیران و کارکنان سازمان‌ها میسر و عملی است.
معرفی رشته – مجتمع آموزش عالی سلامت چابهار – دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
– ذخیره شده
با انجام مسؤولیت های حرفه ای به امر ترویج و تثبیت بهداشت دهان در سطح جامعه
پرداخته اند. … مبانی و اصول بهداشت دهان، معرف و ارزش های تربیت اسلامی و رعایت
اخلاق حرفه ای … ارزش و اهمیت پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان و ضرورت مراجعه
مرتب به دندان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *