دانلود جدید ترین فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اسکیزوفرنیا (فصل دو)

Published on Author adminwebLeave a comment

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اسکیزوفرنیا (فصل دو)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو) اختلال اسکیزوفرنیا در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
دسته بندی پیشینه متغیر های روانشناسی
بازدید ها 34
فرمت فایل doc
حجم فایل 72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اسکیزوفرنیا  (فصل دو)

فروشنده فایل

کد کاربری 4084

کاربر

مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو) اختلال اسکیزوفرنیا در 23 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

  • همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
  • توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
  • پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
  • رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
  • منبع : دارد (به شیوه APA)
  • نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

اختلال اسکیزوفرنیا

اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﺧﺘﻼل روانﭘﺮﻳﺸﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻧﻮع اﺧﺘﻼﻻت در وﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻗﻄﻊ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ و ﻧﺒﻮد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﻨﺶ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼل، ﻣﺸﺘﺮكاﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع هستند. DSM IV ﭘﻨﺞ زﻳﺮﮔﺮوه را ﺑﺎﻋﻨﻮان اﺧﺘﻼﻻت روانﭘﺮﻳﺸﻲ ﺟﺎی ﻣﻲدﻫﺪ؛

1. ﻛﺎﺗﺎﺗﻮﻧﻴﺎﻳﻲ

2. ﭘﺎراﻧﻮﻳﺎﻳﻲ

3. ﺳﺎزﻣﺎنﻧﺎﻳﺎﻓﺘﻪ

4. ﻧﺎﻣﺘﻤﺎﻳﺰ

5. ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه.

در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻠﻲ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻳﻢ. ﺑﻪﻃﻮرﻛﻠﻲ، دو ﻧﻮع ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎری در اﺧﺘﻼﻻت روانﭘﺮﻳﺸﻲ وﺟﻮد دارد؛ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻓﺮاﻃﻲ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ. رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رواﻧﻲحرکتی ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة اﺧﺘﻼﻻت ﻓﻜﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺬﻳﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺬﻳﺎنﻫﺎ اﻓﻜﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪدرﻣﻮرد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮءﺗﻌﺒﻴﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل،ﻫﺬﻳﺎن ﺗﻌﻘﻴﺐ و آزار، ﻫﺬﻳﺎن ﺧﻮد ﺑﺰرگﭘﻨﺪاری ﻳﺎ اﻳﻦ ﺑﺎور ﻛﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎن اﻓﻜﺎری را در ذﻫﻦ ﻓﺮد ﺟﺎﺳﺎزی ﻛﺮدهاﻧﺪ. اﻓﻜﺎر و ﺑﻴﺎن ﻛﻼﻣﻲ آﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ آﺷﻔﺘﻪ و درﻫﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪاﻋﻲﻫﺎی ﺑﺪون اﻧﺴﺠﺎمﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﺷﻮد (ازاﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪﺑﻪآن ﺷﺎﺧﻪﭘﺮﻳﺪن) ﻳﺎ ﻳﻚ ﺣﺮف را ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻜﺮارﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻮﻫﻤﺎت(ادراكﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻏﻴﺎب ﻣﺤﺮكﻫﺎی ﺧﺎرﺟﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد)، ﺑﻪوﻳﮋه ﺷﻨﻴﺪن ﺻﺪاﻫﺎ، ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻔﻜﺮ در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺖ. ﺷﻜﻞ و ﻛﻤﻴﺖ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺪﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎر روانﭘﺮﻳﺶ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاﻃﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻴﺠﺎنﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻴﻤﺎرﺑﻪﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﻴﺪن ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﻣﻲﺧﻨﺪد. ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺷﺨﺺﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ازﻋﺪماﺣﺴﺎس ﻟﺬت ﺧﺒﺮ دﻫﺪ ﻳﺎﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺎراﻧﺪﻛﻲ را ﺑﺮوز داده ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. ﮔﻮﺷﻪﮔﻴﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻲارادﮔﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻲاﺣﺴﺎﺳﻲ ﻣﻲﺷﻮد ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﺑﻴﻤﺎران ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد. ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻜﺮاری ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﺻﻼً ﺣﺮﻛﺘﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﺗﺎﺗﻮﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ (انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013).

2-3-2-1- ملاک تشخیص اختلال اسکیزوفرنیا

الف علایم مشخصه: دو علامت (یا بیشتر) از علایم زیر که هر یک برای بخش قابل توجهی از زمان در یک دوره یک ماهه وجود داشته باشند.(در صورت درمان موفقیت‌آمیز، کم‌تر از یک ماه)

– وجود هذیان

– توهم(مثل توهمات بینائی، بویائی، لامسه و بیش از همه، شنوائی).

– گفتار درهم‌ریخته(مثل از خط خارج شدن و گسیختگی)

– رفتار واضحاً در هم ریخته یا کاتاتونیک

– علایم منفی مثل عاطفه سطحی، ناگوئی، بی‌ارادگی عوارض “منفی” شامل اینهاست:

– احساس بی تفاوتی یا بی احساسی

– ناتوانی در تمرکز کردن و فکر کردن

– اجتناب از تماس با افراد دیگر

– نیاز داشتن به حفاظت

………

……………….

پیشینه

زاراوسکی و اسمیت (2010)، در تحقیقی که روی 46 نفر بیمار روانی انجام دادند، به این یافته درست یافتند که اسکیزوفرن ها به شدت در کنترل هیجانات و دلواپسی اضطرابی با افراد عادی دارای تفاوت هستند.Zurawski & Smith


مبانی نظری و پیشینه نظری ابعاد اختلالات هویت جنسی(فصل …

neginfile.ir/…/مبانی-نظری-و-پیشینه-نظری-ابعاد-اختلالات-هویت-جنسی(فصل-دوم-پا…

ذخیره شده

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد اختلالات هویت جنسی(فصل دوم) در 28 … توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) … به مرد نمره بیشتری را در اختلالات افسردگی، هیستری، سایکوپاتی و اسکیزوفرنی دارند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات شخصیت ( فصل دوم …

nasrin.banooart.ir/a83021

ذخیره شده

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات شخصیت ( فصل دوم پایان نامه ) … را معرفی می کند: اسکیزوفرنی پارانوئید، اختلال هذیانی و اختلال شخصیت پارانوئید.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات شخصیت ( فصل دوم …

harireghalam.7blog.ir/post/130

ذخیره شده

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات شخصیت ( فصل دوم پایان نامه ) – … را معرفی می کند: اسکیزوفرنی پارانوئید، اختلال هذیانی و اختلال شخصیت پارانوئید.

اسکیزوفرنی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/اسکیزوفرنی

ذخیره شده

مشابه

پژوهش حاضر بر روی نقش نوروبیولوژی متمرکز شده است، اگر چه هیچ علت ارگانیک … برای به حداقل رساندن گستردگی اختلال مرتبط با اسکیزوفرنی، به تازگی کار …. به احتمال زیاد افراد مبتلا به اسکیزوفرنی ممکن است در فصل زمستان یا فصل بهار (حداقل ….. نظریه قابل قبولی در مورد دلیل شیوع مصرف سیگار در این بیماران وجود ندارد.

پیشینه نظری اسکیزوفرنی مبتنی بر DSM-5 – سایت علمی …

www.master-phd.ir/index.php/history-thesis/item/387-pishine-sc

ذخیره شده

پیشینه نظری اسکیزوفرنی شامل ۲۴ صفحه است که از منابع مختلف و جدید استخراج شده است و مبتنی بر DSM-5 میباشد. … اسکیزوفرنی یک اختلال واحد نیست، بلکه مجموعه هایی از روانپریشی هاست که با مجموعه ای از … قابل استفاده برای فصل دوم پایان نامه … محتوای بیشتر در این بخش: مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی » …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مشکلات رفتاری-هیجانی نوجوانان …

ofmas.ir/product-94581-And-theoretical-research-(season-two-theses)-beha.aspx

ذخیره شده

مبانی نظری و پیشینه پژوهش (فصل دو) مشکلات رفتاری هیجانی نوجوانان در ۱۹ صفحه ورد … تعریف اختلالات هیجانی رفتاری به شرایطی اطلاق می شود که در آن پاسخهای …

[PDF]ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﻱ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ

www.iausdj.ac.ir/research/DocLib14/شاهو%20معاذنژاد/PDF/فصل%20دوم.pdf

ذخیره شده

مشابه

١٢. ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ. ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ. ﻱ. ﭘﮋﻭﻫﺶ. Page 2. ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ: ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ. 2-1. ﻣ. ﻘ. ﺪﻣﻪ. ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺍﺛﺮ ﻣﺤﺮﻙ ﺯﻳﺮ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻧﺎﻡ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﻮﻟﻪ/ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺎﺹ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اسکیزوفرنیا (فصل دو .. …

neginknowlg.ramzblog.ir/post/689

ذخیره شده

۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ – برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اسکیزوفرنیا (فصل دو پایان نامه ارشد) || روی دکمه ادامه مطلب کلیک …

[DOC]فصل اول – دانشگاه علوم پزشکی تهران

research.tums.ac.ir/reports/90-03-30-15042/final–1-2013-05-28-finalreport.doc
عنوان: بررسی شیوع علائم اختلال مرزی در نوجوانان 16 تا 18 ساله شهر تهران. مجری:دکتر محمدرضا محمدي … 5. اهداف پژوهش 10. فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 11. 1.

دانلود مقاله – مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال …

moradl.cloudsite.ir/مبانی-نظری-و-پیشینه-پژوهش-اختلال-اسکیز/
با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان نام محصول دانلودی: مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اسکیزوفرنیا (فصل دو پایان نامه ارشد) درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اسکیزوفرنیا (فصل دو .. …

baharitrnm.blogroom.ir/post/3084

ذخیره شده

۲۲ اسفند ۱۳۹۴ – امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید نام محصول دانلودی: مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اسکیزوفرنیا (فصل دو …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اسکیزوفرنیا (فصل دو …

taravtbharan.nedablog.ir/post/2980

ذخیره شده

۱۲ اسفند ۱۳۹۴ – با سلام،محصول دانلودی +{{مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اسکیزوفرنیا (فصل دو پایان نامه ارشد)}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق(فصل دوم پایان نامه) – دکتر …

share.drtaftiyan.com/SC.php?type=component_sections&id=3&sid=456

ذخیره شده

برای فصل دوم ، با عنوان ” سابقه تاریخی، مبانی نظری، ادبیات پژوهش” نیاز به صرف وقت زیاد و کار بیشتری دارید. آن چه که قبلا برای پیشنهاد پژوهش خود تهیه نموده اید …

تحقیق اختلال کم توجهی– بیش فعالی (ADHD) | ناین پروجکت!

9project.ir/posts/18713.html

ذخیره شده

۱۶ آذر ۱۳۹۵ – دانلود تحقیق در مورد اختلال کم توجهی- بیش فعالی (ADHD)، در قالب doc … بر نظر اجماعی صاحب نظران است که معتقدند سه زیر نوع قابل مشاهده اختلال … این اختلال در حضور اختلال نافذ رشد، اسکیزوفرنی و سایر اختلالات روان پریشی نباید مطرح شود… … مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال ADHD یا بیش فعالی و نقص …

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه اختلال یادگیری – …

paperdok.ir/harticle/r-3006.htm

ذخیره شده

۲۹ اسفند ۱۳۹۵ – دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال اضطراب اجتماعی ( فصل دوم پایان نامه ) – پرداخت و دانلود آنی با آرزوی بهترینها برای شما عزیزانبه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *