دانلود بررسی مقایسه ای سلامت روان و میزان مشارکت جویی اجتماعی کودکان و نوجوانان دختر و پسر خانواده های تک فرزند با خانواده های چند فرزند مدارس

Published on Author adminwebLeave a comment

بررسی مقایسه ای سلامت روان و میزان مشارکت جویی اجتماعی کودکان و نوجوانان دختر و پسر خانواده های تک فرزند با خانواده های چند فرزند مدارس

بررسی مقایسه ای سلامت روان و میزان مشارکت جویی اجتماعی کودکان و نوجوانان دختر و پسر خانواده های تک فرزند با خانواده های چند فرزند مدارس

فروشنده فایل

کد کاربری 4084

کاربر

پروپزال کارشناسی ارشد شامل:

مقدمه و بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف اصلی و فرعی پژوهش

سوالات پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

پیشینه پژوهش

طرح پژوهش

جامعه و نمونه پژوهش

روش نمونه گیری

ابزار های پژوهش

روش جمع آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

منابع فارسی و انگلیسی به شیوه APA

فایل به صورت ورد و با فرمت doc می باشد و قابل ویرایش می باشد.

قسمت هایی از پروپزال:

بیان مساله

خانواده در سطح جهانی تحت تأثیر تحولات اجتماعی دهه های گذشته با تغییرات، چالش ها، مسائل و نیازهای جدیدی مواجه شده، که این تحولات موجب تغییراتی در ساختار خانواده شده است. امروزه گرایش های متفاوتی از ساختار خانواده در جوامع دیده می شود و به نظر می رسد که تغییرات بزرگی از آنچه به عنوان خانواده سنتی می شناسیم به سوی خانواده های مدرن امروزی در حال وقوع است. یکی از این تغییرات، کوچک شدن بعد خانواده در دهه های گذشته بوده است. این تغییر در ساخت خانواده ممکن است به افزایش خانواده های تک فرزندی منجر شود. افزایش سن ازدواج، توجیهات اقتصادی و اشتغال زنان از جمله مهم ترین دلایل تردید خانواده ها برای داشتن چندین فرزند است (بریتون و پریوکس، 2009).

بسیاری از خانواده ها معتقدند که اگر یک فرزند داشته باشند و بتوانند امکانات مورد نیاز وی را به بهترین شکل تأمین کنند، زندگی بدون خطری را خواهند داشت و این امر تمام تردیدهای آنان برای تولد چندین فرزند که شاید به دلایل مختلف قادر به تضمین آینده ای روشن برای آن ها نباشند را برطرف می کند. در میان خانواده های تک فرزندی صمیمیتی عمیق بین والدین و فرزند برقرار است و کودک رقابتی را با خواهران و برادران نخواهد داشت و همچنین والدین تمام توجه خود را معطوف به خود می کنند، از طرفی همین توجه افراطی والدین می تواند باعث چشم پوشی از رفتارهای ناپسند کودک و وابستگی شدید عاطفی بین والدین و کودک شود. در این خانواده ها والدین انتظارات بیشتری را از کودک خود خواهند داشت. این کودکان تمام عمر خود را تحت فشار والدین برای موفقیت در زندگی هستند (ساطوریان، 1392). علاوه بر این، تک فرزندان به دلیل فقدان خواهران و برادران، فرصت

فرضیه اصلی:

بین سلامت روان و میزان مشارکت جویی اجتماعی کودکان و نوجوانان دختر و پسر خانواده های تک فرزند با خانواده های چند فرزند تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی:

1-­ بین سلامت روان کودکان و نوجوانان دختر و پسر خانواده های تک فرزند با خانواده های چند فرزند تفاوت معناداری وجود دارد.

2-­ بین میزان مشارکت جویی اجتماعی کودکان و نوجوانان خانواده های تک فرزند با خانواده های چند فرزند تفاوت معناداری وجود دارد.

مشکلات روان شناختی نوجوانان پسر در خانواده های تک والد – …

ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=خانواده+تک+والد

ذخیره شده

مشابه

مقایسه اختلالات رفتاری و خودپنداره دانش‌آموزان پسر دوره ابتدایی- خانواده‌های تک والد و … بررسی تاثیر خانواده های تک والدی بر کارایی تحصیلی دانش آموزان مقطع … مقابله با استرس در بین فرزندان دختر و پسر خانواده های تک والد و غیر تک والد … رابطه بین سلامت اجتماع و سلامت روانی خانواده مدتها مورد بحث بوده است و عمده … کودک · Rss |.

مسایل فرزندان طلاق در ایران و مداخلات مربوطه … – مطالعات زن و …

jwfs.alzahra.ac.ir/article_2209_408.html

ذخیره شده

توسط یحیی‌زاده – ‏2016
تاثیر طلاق بر فرزندان بسیار پیچیده است، فرزند تک والد، ناخواسته درگیر تضادهایی … نمی‌توان روابط بین طلاق و آسیب‌های روانی کودکان و نوجوانان را نادیده گرفت؛ بایست …. این پژوهش که به روش مصاحبه کیفی با فرزندان خانوادههای طلاق و مادر ایشان انجام … همچنین این پژوهش در مقایسه وضعیت سلامت روانی بین دوجنس دختر و پسر نشان …

Tabtiz university of medical sciences

congress.tbzmed.ac.ir/6child/Archive

ذخیره شده

مشابه

بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری با گرایش به اعتیاد در نوجوانان. 11. … بررسی رابطه سلامت روان با افسردگی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی ناحیه 1 شهر زاهدان … پیامدهای روانی – اجتماعی پس از حادثه سوختگی در کودک و خانواده … مقایسه میزان پرخاشگری در مادران دانش آموزان عادی ودانش آموزان استثنایی در مدارس عادی و استثنایی …

[PDF]Archive of SID

www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/6002013921606.pdf

ذخیره شده

ﺑﺎ. ﻛﻤﺎل ﮔﺮاﻳﻲ و ﺧﻮد. ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ. و. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن. در. داﻧﺶ آﻣﻮزان. ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي ﺗﻚ ﻓﺮزﻧﺪ و ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ … ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ … واﻟﺪﻳﻦ وﺣﻤﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ از ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺧﻮد ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ اﻓﺮاد دارد … ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﻮﺟﻮان و واﻟـﺪ ﻣـﻲ … ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻓﺮزﻧـﺪ و ﺗـﻚ.

مقایسه وضعیت سلامت روانی و منبع کنترل نوجوانان دختر …

jinev.iaut.ac.ir/article_521676_0.html

ذخیره شده

نوجوانان دختر دارای منبع کنترل درونی وابسته به خانواده های غیر معتاد از سلامت … بررسی و مقایسه نقش منبع کنترل در سلامت روانی نوجوانان دختر خانواده های معتاد و غیرمعتاد بود. … اعتیاد مهمترین آسیب اجتماعی است که ریشه در عوامل روانی – اجتماعی دارد و … فرزندان وابسته به خانواده‌های معتاد با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

[DOC]تاثیر بدرفتاری والدین بر رشد اجتماعی فرزندان

www.dl.payaname.com/uploads/1465503047.docx

ذخیره شده

مشابه

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر خانواده بر رشد اجتماعی دانش آموزان دوره ی … و با استفاده از ابزار پرسشنامه اجرا شده است که 625 نفر از دانش آموزان دختر و پسر … عدم رعایت هنجارهای اجتماعی، همکاری و مشارکت جوانان از جمله نگرانی های عمده ای است که در محافل … این مجموعه بررسی ها با مقایسه ی بین والدین کودکانی که در دوران پیش از مدرسه …

بررسی اپیدمیولوژیک آسیب های اجتماعی ارجاع شده به …

pajouhan.kaums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1000…

ذخیره شده

مشکلاتی که خانواده های تک سرپرست دارند: 1- فقر: در مطالعاتی که روی زنان … اختلاف در مشی و روش انضباطی والدین در رابطه با فرزند • اختلاف در مبانی … «بررسی مقایسه ای مشکلات رفتاری کودکان خانواده های مطلقه و غیر مطلقه مدارس شهر همدان انجام شده است. … سهم خانواده در آسیب زایی روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت …

[PDF]ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ وﯾﮑﯽ اي ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮرﺳﯽ – دانشکده علوم …

psychology.iiau.ac.ir/Files/22/Content/03.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اي ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده. ﻫﺎي ﻫﺮ دو ﺷﺎﻏﻞ وﯾﮑﯽ. ﺷﺎﻏﻞ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ … ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻨﺎداري ﺳﻼﻣﺖ روان دﺧﺘﺮان … زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ دﺧﺘﺮان اﻓﺴﺮده ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﮏ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺪون ﺗﻌﺎرﺿﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ … ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺎن آور ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻏﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي …. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ روي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ.

گونه های در حال ظهور خانواده در تهران | فرهنگ شناسی

www.farhangshenasi.ir/persian/node/902

مشابه

شهر و خانواده مناسبات گسترده و در هم تنیده ای با هم دارند، اگرچه معمولاً دو حوزه “مطالعات …. شده است که داشتن چند فرزند ذکور برای روشن نگه داشتن اجاق خانواده و چند دختر برای … تغییر خانواده و مناسبات آن موجب ظهور انسان تازه ای در جامعه ایرانی شده و روان … علاوه بر این، این روندهای تغییر زمینه برای دگرگونی های بزرگ اجتماعی مهیا می کنند.

[XLS]نتایج داوری مقالات – هفتمین همایش بین المللی روانپزشکی …

congress.iacap.ir/2014/images/congress-iacap-resault2015.xls

ذخیره شده

مشابه

20, مقايسة كارکرد اجتماعی و درد تجربه¬شده در مادران كودكان مبتلا به ADHD و عادي, پوستر …. 93, تاثیرگروه درمانی شناختی رفتاری برسطح سلامت روان والدین کودکان … 115, درک دغدغه های مادر درمورد سایر فرزندان خانواده پس از فقدان پری ناتال :یک مطالعه … 123, بررسی اضطراب مدرسه و مولفه های آن در دانش آموزان دختر عادی و با اختلال …

علی رضایی شریف – دانشگاه محقق اردبیلی

uma.ac.ir/cv.php?cv=616&mod=scv&slc_lang=fa&print=1

ذخیره شده

ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی آزمون ها و کاربرد آزمون های روانی …. آقای کیوان کمانگر، بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری با سازگاری تحصیلی و خلاقیت … حسین زاده، بررسی مقایسه ای کیفیت عملکرد، ارتباطات و انسجام خانواده بین خانواده های …. هیجانی و خود کارآمدی تحصیلی در دانش آموزان تیز هوش دختر و پسر مدارس اردبیل.

نقش شیوه های تربیتی والدین برای پیشگیری از جرائم و …

mohammadrezamojabi.blogsky.com/1392/05/30/post-69/

ذخیره شده

مشابه

نقش شیوه های تربیتی والدین برای پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی – همه چیز از همه … بزهکاری پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است هر چند که عوامل زیستی … در اینجا به بررسی نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان (با تکیه بر ….. تعیین میزان تأثیر مدرسه در بروز آسیب های اجتماعی (بزهکاری) کودکان و نوجوانان؛

لیست انتخاب موضوع پایان نامه روانشناسی – مادسیج

madsg.com/لیست-انتخاب-موضوع-پایان-نامه-روانشناس/

ذخیره شده

مشابه

۲۳ آبان ۱۳۹۴ – موضوع پایان نامه جز تخصصی ترین و اصلی ترین قسمت های یک پایان نامه می باشد. … به عنوان جامعه هدف نامحدود شناخته می‌شود، تمامی خردسالان دختر و پسر ساکن در مناطق ….. ودر والدین کودکان عادی همبستگی حمایت اجتماعی ادراک و رضامندی زناشویی ….. به منظور بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و موفقیت …

مقالات پذیرفته شده – نخستین همایش بین المللی روانشناسی و …

psyconference.miau.ac.ir/paper

ذخیره شده

1, 1043-ICPC, “مقایسه سخت کوشی و تاب آوری در دختران تکواندوکار حرفه ای، نیمه حرفه … اثر بخشی آموزش مهارتهای مقابله ای بر ارتقای سلامت روان مادران کودکان کم توان ذهنی … اثربخشی بازی های رایانه ای شناختی بر بهبود توجه دانش آموزان دختر و پسر دارای …. 80, 1334-ICPC, بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تاب آوری با میزان افسردگی …

[PDF]Psychology, Counseling and Behavioral Sciences

www.engineeringtechnology.ir/files_site/files/r_5_161205215148.pdf

ذخیره شده

اي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎ. ن، ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺘﺮس واﻟﺪﮔﺮي، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﯿﻮه. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ، ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ. ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ذﻫﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ . داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم …

کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

https://library.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article…

ذخیره شده

۱۶ تیر ۱۳۹۴ – در پژوهش های آتی می توان نقش متغیر فرهنگی و سبک فرزند پروری را در میزان اضطراب و … 2- همچنين بسياري از خانواده های بیماران مورد مطالعه مايل بودند كه با جملات … 3-با توجه به تاثیر احساس انسجام بر کیفیت سلامت روان در میزان آسیب … بررسي مقايسه اي اين رويكرد درمانی (گروه درماني شناختي-رفتاري) با ساير …

دکتر سیمین حسینیان – انجمن روانشناسی ایران

www.iranpa.org/News/dr-simin-hosseinian

ذخیره شده

۲۰ تیر ۱۳۹۵ – مجلات با مشارکت انجمن … نقد و بررسی بیش از 40 کتاب در موضوع های گوناگون روانشناسی و مشاوره … آزمون شغلی– شخصیتی، بررسی سلامت روان فرزندان و مادران با توجه به … بهشتی، پژوهش هاي انتظامي – اجتماعي زنان و خانواده، فصلنامه پليس زن، …. مقايسه و ارتباط عملكرد خانواده و سلامت رواني نوجوانان فراري از خانه با …

[PDF]پايان نامه هاي كارشناسي ارشد روان شناسي – دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/EDU/psyarshad.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ. ﻣﯿﺰان. ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻘﺐ. ﻣﺎﻧ. ﺪه ذﻫﻨﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﻲ،ﺟﻨﺴﯿﺖ. ،. ﺳﻦ ﮐﻮدك … ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي وﯾﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮان. ١۴. -. ١٨. ﺳﺎل ﺑﺰﻫﮑﺎر و ﻋﺎدي. در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن … ﺑﺮرﺳﻲ. ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﯾﻪ (ﭘﺮﺧﻮري ﻋﺼﺒﻲ و ﺑﻲ. اﺷﺘﻬﺎﯾﻲ رواﻧﻲ)در. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﭼﻤﺮان … ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﻲ. -. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺸﺮوط و ﻏﯿﺮ. ﻣﺸﺮوط داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن.

[DOC]بررسی تأثیر میزان استفاده از برنامه های تبلیغاتی …

https://profs.basu.ac.ir/reshadi/upload_file/art.6762.doc

ذخیره شده

کلید واژگان: مصرف رسانه ای، برنامه های تبلیغاتی تلویزیون، یادگیری الگوی مصرف، … روان شناسان، دوران كودكي و نوجواني را از مهمترين دوران رشد انسان مي دانند و …. با بررسي رفتار خريد كودك، اين امكان فراهم مي آيد كه حتي به ارزش ها و نگرش هاي او نيز پي ….. اجتماعی- اقتصادی خانواده، نوع و فراوانی تعاملات والد- فرزند و تأثیر گروه های …

چرادانش آموزان علاقه زیادی به درس ندارند – هم کلاسی

esmaiil.persianblog.ir/post/2/

ذخیره شده

مشابه

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ – از آنجایی که تدارک محیط های مناسب برای دانش آموزان باعث افزایش انگیزش … در این تحقیق سعی شده است در حد توان به بررسی چند روش ایجاد انگیزه و دلایل و ریشه های آن پرداخته شود. … عوامل ذهنی و روانی مانند میزان هوش و قدرت حافظه و سلامت روانی … اختلاف فرزندان با خانواده مانند لجبازی با والدین و اعتراض به جو خانواده.

علل پرخاشگری، بددهنی و عصبانیت در کودکان و راه های کنترل …

vista.ir/article/…/علل-پرخاشگری،-بددهنی-و-عصبانیت-در-کودکان-و-راه-های-کنترل-آن

ذخیره شده

مشابه

۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ – تعاریف پرخاشگری روان شناسانی که اعتقادات نظری متفاوتی دارند در مورد چگونگی … به این معنا که کودکان برای به دست آوردن هدف های وسیله ای کمتر مستقیماً از …. مخصوصاً این رفتارها در خانواده هایی شایع است که خشم، داد و فریاد و پرخاشگری … امروزه‌ بسیاری‌ از خانواده‌ها از خشونت‌ و پرخاشگری‌ فرزندان‌ خود شکایت‌ دارند.

پيشينه علمي | علیرضا آقایوسفی

mindscientists.com/پيشينه-علمي/

ذخیره شده

2- افسردگي دختران نوجوان قم و عوامل همبسته با آن- 1377- كارفرما: استانداري قم … 4- فشار رواني و پيامدهاي آن در خانواده‌هاي شاهد و ايثارگر استان قم- بنياد شهيد استان قم – …. مقايسه هوش هيجانی و سلامت روان در معتادان به مواد مخدر و افراد عادی … تاثير مقابله درمانگری برسلامت عمومی مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی ژنتيکی و غير ژنتيکی …

تبعیض بین فرزندان ممنوع! – برترین ها

www.bartarinha.ir/fa/news/475375/تبعیض-بین-فرزندان-ممنوع

ذخیره شده

۲۰ بهمن ۱۳۹۵ – رقابت امری است که همیشه بین بچه های یک خانواده وجود دارد. … رابطه ای که شخص با فرزندانش ایجاد می کند، در اکثر وارد تحت تاثیر … از موارد خانواده ها بین فرزند کوچک و بزرگ، فرزند پسر و دختر، فرزندی که … بین فرزندان و والدین ناشی از مقایسه کودکان و نوجوانان چه در جمع خانواده و …. وضعیت تعطیلی مدارس در روز شنبه.

[PPT]edu-children.pptx

https://www.iaun.ac.ir/download-center/category/32-2015-05-03-06-00-37?…

ذخیره شده

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ – هیچ ارثیه ای برای فرزند بهتر از ادب و تربیت نیست(علی ع) … علل عصبانیت و پرخاشگری در کودکان را بشناسند … مفهوم هویت در نوجوانی را تعریف نمایند … شامل توانایی حل مساله (جستجوی اطلاعات از شیوه های مناسب)،ثبات هیجانی … سلامت اجتماعی :داشتن مهارتهای مناسب بین فردی،روابط مناسب با خانواده و دوستان و …

[PDF]دریافت رزومه

khatam.ac.ir/sites/khatam/files/hoseinian.pdf

ذخیره شده

ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻓﺮزﻧﺪان و ﻣﺎدران ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻀﺎﻧﺖ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻓﺮاري از ﺧﺎﻧﻪ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي، روش … رﻓﺘﺎري ﻛﻮدﻛﺎن، زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎوره و راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، اﺧــﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در ﻣﺸﺎوره و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، ﺣﺮﻓﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻤﺎ ﭼﻴﺴﺖ، … ﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن، ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ….. ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ ﻋﺎدي و ﮔﺮﻳﺰان.

میگنا – ويژگي هاي کودکان تيزهوش

www.migna.ir/vdccoiqs.2bqm08laa2.html

ذخیره شده

مشابه

افراد با هوش کساني هستند که ضريب هوشي شان از حد عادي مقداري بالاتر است. … مطالعات انجام شده پیرامون ویژگی های عمومی كودكان تیزهوش حاكی از آن است كه خصیصه …. امروزه در جامعه ما والدين نقش ويژه اي در آموزش فرزندان خود به عهده گرفته اند، اين امر از يك … نيست بلكه در موارد زيادي كودكان باهوش نيز با كسب نمرات كم يا متوسط خانواده خود را …

میگنا – وظیفه و نقش پدر د‌ر تربیت فرزند‌ان

www.migna.ir/vdcb.8baurhbf5iupr.html

ذخیره شده

مشابه

۱۴ مرداد ۱۳۹۰ – یکی از عوامل ضعف خانواد‌ه‌های امروزی، کاهش نقش پد‌ر د‌ر خانواد‌ه است. … ۱۶) به تحصیل و د‌رس فرزند‌ان اهمیت د‌اد‌ه و با شرکت د‌ر جلساتی که مد‌ارس … ۲۷) اقتد‌ار پد‌ری، لازمه‌ تربیت کود‌ک و نوجوان است، این اقتد‌ار د‌ر سایه ….. پدرانی که پسران و دختران خود را به سمت آینده ای روشن سوق می دهند و آنان را برای زمان خود تربیت می کنند.

فرزندان|پایان نامه|پروپوزال|مقاله انگلیسی|ترجمه|پروژه – …

parsproje.com/component/search/?searchword=فرزندان&searchphrase=exact

ذخیره شده

PSR34- شیوه های فرزند پروری-مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی: (مبانی و چارچوب نظری پایان نامه های روان شناسی علوم تربیتی و علوم اجتماعی) . …. AD32- میزان استفاده دانش آموزان از کتابخانه‌های مدارس و ارتباط آن با موفقیت تحصیلی … عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر: (روانشناسی و علوم اجتماعی) .

شوکران طلاق

www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3992/4174/25840/شوکران-طلاق

ذخیره شده

مشابه

زن پس از لرزه های طلاق، متحمل پس لرزه های روحی و فشارهای روانی آن نیز می شود. … طلاق مسئله ای فردی و اجتماعی است که جامعه شناسان سعی دارند آن را از هر نظر مورد آسیب … دوران نوجوانی در خانواده هایی نابسامان زندگی کرده و شهامت مبارزه با مشکلات و رویارویی …. عدم امکان تربیت صحیح فرزندان به دلیل زندگی در خانواده های تک والد و یا در منزل …

نمایه سازی مقالات دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین …

https://www.callforpapers.ir › انتشارات علمی › مقالات علمی کنفرانس

ذخیره شده

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و فرسودگي شغلي با سلامت روان · توصيف و تحليل … بررسي ادراك معلمان از فرهنگ سازماني و اثربخشي مدارس ابتدايي شهر كرمان … رابطه بين مولفه هاي جو عاطفي خانواده با مهارت هاي اجتماعي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان …. مقايسه هوش معنوي در بين دانش آموزان تك فرزند و چند فرزند دبيرستان هاي شهر شاهرود

مددكاري اجتماعي

socialwork2007.blogfa.com/8912.aspx

ذخیره شده

مشابه

بررسی چالش ها و مشکلات اجتماعی و روان شناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش …. بررسی مشکلات تامین هزینه تحصیلی و نیازهای روزمره فرزندان این خانواده ها. 5. … بررسی میزان مشکل آفرینی و آزار و اذیت های اقوام و همسایه ها در این خانواده ها ….. بعلاوه داده ها نشان می دهد، که میزان رفاه کودکان این خانواده ها در مقایسه با خانواده هایی که هر دو والد …

دنیای تازه

donyayetaze.blogfa.com/?p=2

ذخیره شده

مشابه

اختلال های رفتاری بطور چشمگیری بر عملکرد تحصیلی-اجتماعی کودکان، … این اختلال حد اکثر تا اوایل نوجوانی با الگوی رفتاری مکرر منفی گرایانه … اختلال نا فرمانی مقابله ای معمولا بین 8 تا 12 سالگی نمایان می شود و شیوع آن در پسر ها بیشتر از دختر … یادگیری، اختلالات خلقی و اختلالات مصرف مواد) و میزان سلامت خانواده بستگی …

مددکاری اجتماعی – آسیب های اجتماعی

www.iransocialworker1389.blogfa.com/cat-5.aspx

ذخیره شده

مددکاری اجتماعی – آسیب های اجتماعی – درباره مددکاری اجتماعی و آسیب ها و مسائل روز اجتماعی. … بررسي خصوصيات زيستي، رواني ، اجتماعي زنان سرپرست خانوار مراجعه كنندگان به مؤسسات … ارتقاي سطح بهداشت روان زنان و فرزندان با همكاري روانشناسان ….. بسیاری از کودکان خیابانی خانواده ی مناسبی ندارند ، تک والدی هستند و معمولا مادر …

[DOC]گزارش نهايي طرح – دانشگاه علوم پزشکی تهران

research.tums.ac.ir/…/final-1-2008-11-12-Final%20Report-4-Child%20Epidemiology…

ذخیره شده

مشابه

بررسی شیوع اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان شهر تهران … نتایج پرسشنامه SDQ با مصاحبه K-SADS-PL در برخی از زیر مقیاسها همخوانی نداشت. … در گذشته بررسیهای اپیدمیولوژیک اختلالات روانی به کمک مراجعه به پرونده های موجود … مدرسه‌اي در شهر پکن (35) و هنگ‌كنگ (36) ميزان اختلال روان‌پزشكي در كودكان سنین مدرسهای در …

مهارت های زندگی

www.hamidallah.blogfa.com/

ذخیره شده

مشابه

برخی از مهارت های روابط بين فردي عبارتند از همكاري و مشاركت با ديگران، … مهارت های سلامت روان شامل شناخت هيجانهاي خود و ديگران، مقابله با ناكامي، غم و ترس، مقابله با … یعنی با نوروز به دنیا آمده است لذا فرزند پسر را نوروز نام می گذارند و فرزندان دختر را … خانواده ها، افراد، حتی کودکان در تنگناهایی قرار دارند، خوب است که درد دلهای همدیگر …

ازدواج زود هنگام عامل اصلی طلاق های زودرس – راه دانا

www.dana.ir/news/614972.html/ازدواج-زود-هنگام-عامل-اصلی-طلاق-های-زودرس

ذخیره شده

۲۶ دی ۱۳۹۴ – ازدواج زود هنگام عامل اصلی طلاق های زودرس : ازدواج به عنــوان یک پیوند مقدس، مهم … فرزندان خود را از ســنین نوجوانی برای تشــکیل خانواده یاری می رساندند ، اما با … است ، می گوید : عدم وجود سلامت روانــی زوجیــن ، چرخــه ای از آســیب های اجتماعی …. اما اسلام بر ازدواج زودهنگام دختران و پسران جوان تأکید می ورزد و مهر را تنها به …

کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری – سیمپوزیا

https://symposia.ir/ICHCONF01.html

ذخیره شده

بررسی رابطه بین ویژگی های سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی … مقایسه اضطراب ریاضی در بین دانش آموزان دختر و پسر پایه اول دبیرستان … پیش بینی سلامت روان از روی هوش معنویی و ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده در … بررسی مقایسه ای هوش هیجانی دانش آموزان تک فرزند با چند فرزند دبستانهای …

[PDF]ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﯿﺰ در ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺧﺸ – دانشگاه علوم …

www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/morbian.pdf

ذخیره شده

مشابه

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﻪ و ﺿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑﺘﺪا از درون ﺧﺎﻧﻮاده در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺸﺎرآور و ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ. واﻟﺪﯾﻦ ، ﻧﺒﻮدن ﻧﻈﻢ و … ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ، اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﻪ ﻋﻀﻮ ﺷﺪن در ﮔﺮوه ﻫﺎي آﺷﻮﺑﮕﺮ ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻧﺶ … واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺟﻮان ﺧﻮد را رد ﻣﯽ … ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻓﺮاد در ﻣﻨﺰل ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪان در ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺗﻮﻟﯿﺪ … روﺷﻦ ﮐﺮدن ﻋﻠﻞ ﻓﺮدي رﻓﺘﺎر ﺧﺸﻦ ﺑﻮد، از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف، ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻮرد.

پایان نامه طلاق و بررسی آن در ایران – ویکی پروژه

wikiproject.ir/1466-.html

ذخیره شده

مشابه

«مقایسه دانش آموزانی که والدین آنها طلاق گرفته اند با دانش آموزان عادی از نظر افت تحصیلی » … حاکم بر خانواده نقش بسزایی در رفتار تحصیلی و انگیزه پیشرفت نوجوانان دارد . … فرزندان تحت تاثیر مستقیم والدین در زمینه های مختلف عاطفی ، اجتماعی …. 3- خانواده های منسجم در هر کدام از این نوع خانواده ها 7 پسر و 11 دختر مورد بررسی قرار …

مقالات مشاوره و راهنمایی

pishromarivan.blogfa.com/

ذخیره شده

مشابه

موفقيت و سلامت روح و روان انسان و در طيفي گسترده تر، برخورداري از جامعه اي طبيعي و … رابطه دختر و پسر نيز از هر سه منظر يادشده قابل بررسي و مطالعه است. … شناخته نشدن در خانواده، شكست در كنكور، فقر اقتصادي، سخت گيري پدر و مادر، عقده هاي رواني …. فرزند خواندگی: فرزندخواندگی عبارت است از اعطای سرپرستی کودکان بدون …

دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از …

www.downloadpaper.ir/دانلود-متن-کامل-مقالات-در-رشته-های-مختلف-بصورت-رایگان-…

مشابه

۱۲ دی ۱۳۸۹ – 4008 – تاثیر برنامه تمرینی هوازی بر سلامت روان زنان نخست باردار (چکیده) 4009 – بررسی و مقایسه منبع کنترل و احساس تنهایی دختران. … و گرایش اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر فعالیت بدنی (چکیده) … 4044 – بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با بورس های منتخب جهان (چکیده)

القاب بد در کودکان ترور شخصیت و تنبیه بدنی ستیزه جویی …

lorestanefarda.com/2013-04-30-14-26-06/specials/dialogue/…/1109-9307082030

ذخیره شده

مشابه

۸ مهر ۱۳۹۳ – القاب بد در کودکان ترور شخصیت و تنبیه بدنی ستیزه جویی به دنبال …. پذیر، داشتن معلولیت جسمی و یا عقب ماندگی ذهنی، فرزند خواندگی، تک … 4ـ خانواده های با محرومیت های اجتماعی، طرد شده از اقوام و اجتماع … دارد و در دو بعد اختلالات و عوارض جسمی و عوارض روانی عاطفی بررسی می ….. جوانان موتور محرکه توسعه هستند.

فرازو نشیب های فرار دختران از منزل

kusarevelayat.parsiblog.com/Pages/dokhtaranefarari/

ذخیره شده

مشابه

مقدمه : فرار از خانه از جمله رفتارهای ناسازگارانه ای است که بیشتر از نوجوانان و جوانان سر می زند. با توجه به پی آمدهای سوء آن یکی از آسیب های خانوادگی و اجتماعی جامعه شناخته می … خشم، یا انتقام جویی در مقابل عوامل مخرب و آشفته خانوادگی و اجتماعی رخ می دهد. …. تبعیض در مواجه با خطاها و اشتباهات فرزندان دختر و پسر و عدم اتخاذ رویه منطقی …

[DOC]1-4- هدف تحقيق

www.prozhebist.ir/…/بررسي-رابطه-کمالگرایی-و-الدین-با-پیشرفت-تحصیلی-فر…

ذخیره شده

مشابه

بررسي رابطه کمالگرایی و الدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان … شد اما در دهه پايانی قرن بيستم کمال گرايي از حالت تک بعدی خارج و به عنوان سازه چند بعدی مطرح گرديد. … شد بر سلامت رواني كودكان تاثير دارد و سلامت رواني نيز در پيشرفت كودكان و نوجوانان در ….. از طرفی در برخی از خانواده های سطح بالا که از تحصيلات نسبتا” خوبی …

مشکلات طلاق و ازدواج مجدد وپیامدهای منفی آن درخانواده وجامعه – …

tarbiatmandegar.persianblog.ir/post/191/

ذخیره شده

مشابه

۱۰ شهریور ۱۳۹۱ – طلاق با این دید ، یکی از غامض‌ترین پدیده‌های اجتماعی، ارکان خانواده را در هم ریخته و … پدیده طلاق، در جامعه امروز به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی مطرح می شود که … ترس و یأس از اینکه نتوانند بدون یک مرد زندگی کنند و فرزندان خویش را به …. پس از جدایی، بلافاصله میزان اختلالات عاطفی و رفتاری در کودکان بالا می رود.

مقاله روان شناسی خانواده – آموزش مجازی پارس

elearnpars.org/مقاله-روان-شناسی-خانواده.html

ذخیره شده

مقاله ای که در زیر مطالعه میکنید با عنوان روان شناسی خانواده از مرکز آموزش مجازی پارس گردآوری و … خانواده ترکيبي از افرادي است که از راه خون، زناشويي، و يا فرزند پذيري، با …. میزان سلامت جسمانی و روانی کودک بسته به ارتباطی است که خانواده با وی دارد و تا چه …. بسیاری از جوانان ضد اجتماعی محصول روش های تربیتی مستبدانه هستند.

[DOC]ازدواج جوانان – شبکه بهداشت و درمان لنجان

lenjan.mui.ac.ir/sites/lenjan.mui.ac.ir/files/ezdevaj.docx

ذخیره شده

مشابه

ازدواج و خانواده بخش اولیه و کوچکی ازاین شبکه اجتماعی است که موجبات تولید … مهم از جمله: جنبه های اجتماعی، مادی، اعتقادی – فرهنگی و جنبه روانی دخیل هستند. … ۲ – انتخاب همسر یک مسئله چند بعدی است و معیارها و شرایط انتخاب همسر متعدد است. … مثلا ازدواج دختر ۱۶ ساله ای را با پسر ۳۰ ساله در نظر بگیرید. …. کودکان و نوجوانان – سوم .

کافی نت دانشجویان – موضوعات روش تحقیق

4223682.blogfa.com/cat-14.aspx

ذخیره شده

مشابه

اعتياد به سيگار خصوصاًمواد مخدر در ميان دانش آموزان مدارس و ساير نوجوانان هر چند پديده تازه اي نيست …. مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر 66ص … بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان 92ص …. وی ملاک های چندی نظیر صفات جمالی خانوادگی، سلامت روانی، حسن خلق، تقوا، فرزندآوری را در این …

مرکز مشاوره کودکان – مشاوره ازدواج

مرکزمشاوره.com/مرکز-مشاوره-کودکان/comment-page-9/

ذخیره شده

مشابه

مرکز مشاوره کودک با داشتن بهترین روانشناسان و مش. … In category مرکز مشاوره خانواده on مرداد ۱۳, ۱۳۹۲ ۱,۲۳۱ نظر ….. فرزند شما یک سری الویت های غذایی دارد و دنبال خوراکی هایی می‌گردد که بیشتر ترجیح می‌دهد …. کلید طلایی در مورد سلامت روانی همه کودکان این است که آنان بدون استثناء و در هر نوع شرایطی، به محبت و نظم احتیاج دارند.

زندگی زیر برچسب فرزند طلاق – خانواده – سلامت نیوز

www.salamatnews.com › خانواده

ذخیره شده

مشابه

۸ خرداد ۱۳۹۲ – وجود تنش های روانی و اختلالات عاطفی در خانواده، می تواند کودک را وادار به فرار از … جرم و بزهکاری های کودکان و نوجوانان ریشه در مسائل و مشکلات خانوادگی، طلاق و از هم … میزان جرایم و خودکشی در فرزندان طلاق به نحوی بارز افزایش می یابد. … بنی اسدی با اشاره به نتایج پژوهش ها درباره آثار طلاق بر دختران و پسران ادامه داد: …

[PDF]Risk and Protective Factors of Drug Abuse in High School …

ijpcp.iums.ac.ir/article-1-1455-en.pdf

ذخیره شده

توسط K Khushabi – ‏2012 – ‏بیان شده در 8 یافته – ‏مقالات مرتبط
ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ اﻋﻀـﺎي. ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف ﻣﯽ. ﮐﺮدﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ. ﺳﺎﯾﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ. ﻫﺎ،. در ﻣﻮرد. ﭘﺴﺮان. 11 …. ﻫﺎي. درﻣﺎن و ﺑﺎزﭘﺮوري اﻋﺘﯿﺎد. ﻧﺸﺎن ﻣﯽ. دﻫﺪ. اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد روان. ﮔﺮدان ﺟﺪﯾـﺪ در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن از ﺷـﯿﻮع. ﺎًﻧﺴـﺒﺘ … ﻫﺎي ﺳـﻮء. ﻣﺼـﺮف ﻣـﻮاد ﻣـﯽ. ﭘﺮدازﻧـﺪ. ﭘﯿﺎﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ. ﻫـﺎ، ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ. اي از ﻋﻮاﻣـﻞ ﺧﻄـﺮ و … اﺟﺘﻤـــﺎﻋﯽ. و. اﻗﺘﺼـــﺎدي. ﮐﺸـــﻮرﻫﺎي. اﺳﺘﻔﺎده. ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪه، ﺑﺮاي ﺑﺎﻻﺑﺮدن. ﻣﯿﺰان. اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎرآﻣـﺪي.

خشونت خانگی – مشاوره و روان درمانی- مشاوره تلفنی

pooyamoshavereh.persianblog.ir/tag/خشونت_خانگی

ذخیره شده

مشابه

تجاوز خشونت است و خشونت مسئله اجتماعی است ، نگاهی کوتاه داشته باشیم به تجاوزهای …. وقتی کودک با یکی از والدین خود زندگی می کند، از خانواده های تک والدی صحبت می شود. … در مقایسه با والدین جدا نشده، والدین جدا شده، از فرزندان خود انتظار پختگی …. بررسی صحیح آن به این نحو است که ضمن توجه به جدا شدن فرزندی از خانواده ای و …

نوجوانان،جوانان وخانواده – مشاوره مددکاری اجتماعی

poyaclinic.persianblog.ir/post/26/

ذخیره شده

مشابه

۲۱ مرداد ۱۳۸۹ – کلید تعامل و تفاهم والدین با نوجوانان و جوانان در این آگاهی نهفته است و در این … با توجه به ویژگی های شخصیتی مذکور و شرایط خاصی که نوجوانان و جوانان …. هویت شخص یک مجموعه ای از ساختار روانی ، اجتماعی است . … با توجه به فرهنگ ، محیط اجتماعی و چگونگی پرورش فرزندان در خانواده نیز ….. درصد پسران. درصد دختران.

اصول مدیریت در خانواده – قائمیه

download.ghbook.ir/download.php?id=5786&file=4128-f-13910308-modiryate…
خانواده محل تجلی بسیاری از خواسته های جامعه است و شکوفایی هر جامعه ای در … و همدلی خانواده می گردد و خانواده احساس هویت و ارزشمندی بیشتری می یابد و میزان مشارکت و همکاری … با توجه به اهمیت خانواده در زندگی اجتماعی جوامع پیشرفته و اهمیتی که در نظام … توزیع عادلانه وظایف بین افراد و آموزش فرزندان برای انجام بهتر کارها به جای انجام آن …

کارکردهای خانواده در اسلام و فمینیسم – بشارت

www.bsharat.com/id/14zan/farhangi-ejtemai/03.html

ذخیره شده

مشابه

این نوشتار با عنوان «کارکردهای خانواده در اسلام و غرب» به کارکرد خانواده در دو بعد مثبت و … همین پدیده باعث شیوع انواع بیماریهای روانی و بروز عقده های اخلاقی شده است، در بسیاری … بنابر این نظریه، خانواده شامل زوجین، فرزندان و خویشاوندان ایشان است. … از دیدگاه جامعه شناسان خانواده يک نهاد اجتماعي است و مفهوم آن در جوامع مختلف و در طول …

[XLS]Sheet1 – دانشگاه علوم پزشکی یزد

ssu.ac.ir/cms/fileadmin/user_upload/…/kapajo/…/List_Tarh_Payanameh_94.xlsx

ذخیره شده

46, 24, ارزيابي ترجيهات پزشکان در زمينه قراردادهاي پزشک خانواده با استفاده از … 47, 25, بررسی تأثیر آموزش بر اساس تئوری عمل منطقی بر رفتارهای مادران دارای کودک 5-2 … 49, 27, بررسی مقایسه ای میزان پاسخگویی به جنبه های غیرپزشکی خدمات از … بررسی میزان آگاهی نگرش و عملکرد رابطین بهداشت شهر یزد در زمینه صرفه جویی در …

[PDF]های روانشناختي و آموزشي زودهنگام خانواده محور – فصلنامه علوم …

psychoscience.ir/wp-content/uploads/2014/09/———-6–22.pdf

ذخیره شده

مشابه

های روانشناختي و آموزشي زودهنگام خانواده محور،. بر سالمت رواني والدين کودکان دارای نشانگان داون. دكتر ساالر فرامرزي. *. 1. چكيده. هدف از اين. پژوهش بررسی تأثير مداخله.

تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر افزایش خلاقیت …

babaks.blogfa.com/…/تاثیر-بازی-های-آموزشی-کامپیوتری-بر-افزایش-خلاقیت-کود…

ذخیره شده

نخستین گروهی که دانش آموز بعد از خانواده در پیش رو دارد گروههای بازی دوران دانش … ولی به دلايلي مانند: عدم آموزش صحیح به کودکان و نوجوانان، معرفی بازیهای رایانه ای و … ساکاموتو(1994)معتقد است بین میزان سازگاری و استفاده از بازی های رایانه ای … بررسی میزان تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر افزایش عامل انعطاف پذیری از …

[PDF]ﻛﻮدك) و ﺑﺮرﺳﻲ – اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (واﻟﺪ ي آﻣﻮزﺷﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻼﻗﻪ ي ﺗﺪو

jsli.shirazu.ac.ir/article_3976_3b8282813b3dfb4d7c18d97a29aade6e.pdf

ذخیره شده

توسط خباز – ‏2017
ي. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻳﺮ. ﻣﻘﻴﺎس. ﻫﺎي. ﻋﻼﻗﻪ. ي. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را در ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ. اي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ. دﻫ. ﺪ. در. ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ … ﻛـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ روان ﺧـﺎﻧﻮاده او و ﺳـﻼﻣﺖ روان ﺟﺎﻣﻌـﻪ. ي. او. ﺑﻪ. ﺷﺪت.

[PDF]ﺧﺎﻧﻮاده و ﭘﮋوﻫﺶ – پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

www.rie.ir/uploads/14-khanevade_13605.pdf

مشابه

۱۷ خرداد ۱۳۸۹ – ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻋﺎدي و ﺑﺰﻫﻜﺎر … ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ. –. ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﺑـﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ راﺑﻄـﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ ﺧـﺎﻧﻮاده و. آﻣﻮزش و ﭘﺮورش. 1-2- …. و راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻔﺎي ﻧﻘﺶ و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻣﻮر ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ. ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن … اي ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ …. ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ اﺳﺎس آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻓﺮزﻧﺪ را ﺑـﺮ ﻋﻬـﺪه دا …. ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ داده ﺷﻮد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *