دانلود برترین فایل پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت

Published on Author adminwebLeave a comment

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت در 229 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 46
فرمت فایل pptx
حجم فایل 907 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 229

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت

فروشنده فایل

کد کاربری 10255

کاربر

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت در 229 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

فهرست مطالب

فصل اول: ماهیت مدیریت منابع انسانی

فصل دوم: تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

فصل سوم: تجزیه و تحلیل شغل

فصل چهارم: فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی

فصل پنجم: فرایند کارمندیابی

فصل ششم: فرایند انتخاب

فصل هفتم: فرایند اجتماعی کردن

فصل هشتم: فرایند آموزش کارکنان

فصل نهم: ارزیابی عملکرد

فصل دهم: سیستم پاداش

فصل یازدهم: مدیریت حقوق و دستمزد

فصل دوازدهم: انضباط؛ اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان

بخشهای عمده این فایل به تفکیک هر فصل شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول: ماهیت مدیریت منابع انسانی

مقدمه

عوامل مهم در گسترش نقش مدیریت منابع انسانی

وظایف مدیریت منابع انسانی

راههای اثربخشی بیشتر مدیریت منابع انسانی

نقش مدیریت منابع انسانی در سودبخش سازمان

نتیجه گیری

فصل دوم: تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی

مقدمه

انقلاب صنعتی

نهضت کارگری

نهضت مدیریت علمی

اصول مدیریت علمی

روان شناسی صنعتی

متخصصان امور نیروی انسانی

مکتب روابط انسانی

عوامل موثر در شکل گیری مدیریت منابع انسانی

فصل سوم: تجزیه و تحلیل شغل

مقدمه

تعریف تجزیه و تحلیل شغل

مراحل تجزیه و تحلیل شغل

روشهای تجزیه و تحلیل شغل

رابطه میان تجزیه و تحلیل شغل، شرح شغل و شرایط احراز شغل

تنظیم شرح شغل

تنظیم شرایط احراز شغل

کاربرد تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل شغل بر عهده کیست؟

مشکلات تجزیه و تحلیل شغل

طراحی شغل

روش مدیریت علمی

روش انگیزشی

نظریه دوعاملی هرزبرگ

نظریه فعال سازی

نظریه ویژگی های شغل

روش سیستمی

روش مبتنی بر ویژگی های عامل انسانی

فصل چهارم: فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی

مقدمه

تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی

مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی

تعیین موجودی نیروی انسانی در سازمان؛

مطالعه و بررسی اهداف آتی سازمان؛

برآورد نیاز سازمان به نیروی انسانی(تقاضا برای نیرو با توجه به اهداف آتی)؛

برآورد عرضه نیروی انسانی ( از منابع داخلی و خارجی)؛

مقایسه عرضه و تقاضای نیروی انسانی و تعیین سیساتهای پرسنلی سازمان بر آن اساس

روشهای برآورد نیروی انسانی موردنیاز

روشهای کاهش نیروی مازاد

فصل پنجم: فرایند کارمندیابی

مقدمه

میزان کارمندیابی

عوامل موثر در کارمندیابی

فرایند کارمندیابی

منابع کارمندیابی

مزایای منابع داخلی کارمندیابی

کارمندیابی از طریق اعلان شغل

کارمندیابی از طریق اعلان شغل

نکات مهم در استفاده از روش اعلان شغل

کارمندیابی از طریق آگهی

نکات مهم در استفاده از آگهی

موسسات کاریابی

کارمندیابی از طریق مراکز آموزشی

کارمندیابی از طریق معرفی و توصیه اعضا

کارمندیابی از طریق مراجعه مستقیم

کارمندیابی وظیفه کیست؟

نتیجه گیری

فصل ششم: فرایند انتخاب

مقدمه

مشکلات ناشی از انتخاب غلط

بی ارتباطی برخی عوامل با شغل

مراحل مختلف فرایند انتخاب

مصاحبه مقدماتی (غربال اولیه)

تکمیل فرم درخواست کار

برگزاری آزمونهای استخدامی

مصاحبه جامع (تخصصی)

بررسی سوابق متقاضی

معاینه پزشکی

تصمیم گیری نهایی

عوامل موثر در پیش بینی صحیح عملکرد فردر در شغل

پایایی

روشهای تعیین و سنجش پایایی

روایی

انواع روایی

حفظ کارکنان

فصل هفتم: فرایند اجتماعی کردن

مقدمه

تعریف اجتماعی کردن

معارفه مقدماتی

فرهنگ سازمان

چرا اجتماعی کردن مهم است؟

فرایند اجتماعی کردن فرد

مرحله اول: قبل از ورود به سازمان

مرحله دوم: رویارویی فرد با سازمان

مرحله سوم: تحول و دگرگونی فرد

روشهای تطبیق فرد با شرایط و واقعیات موجود سازمان

نکاتی که باید در هنگام طراحی برنامه اجتماعی کردن فرد در نظر داشت

فصل هشتم: فرایند آموزش کارکنان

مقدمه

مزایای آموزش

مسئولیت طراحی و اجرای برنامه های آموزشی به عهده کیست؟

وظایف واحد آموزش اداره امور کارکنان

روشهای تعیین نیازهای آموزشی

نظریه های یادگیری

نظریه رفتاری

نکات مهم در طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نظریه رفتاری

نظریه یادگیری اجتماعی

نکات مهم در طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی

نظریه شناختی

نکات مهم در طراحی برنامه های آموزشی بر اساس نظریه یادگیری شناختی

مراحل مختلف فرایند آموزش

تشخیص نیازهای آموزشی

. تعیین اهداف آموزشی

انتخاب روش آموزش

برنامه ریزی برای برگزاری دوره آموزشی

ارزیابی دوره آموزشی

روشهایی که منظور از آنها دادن اطلاعات است

روشهای شبیه سازی

روشهای ضمن خدمت

مراحل دوره های آموزش ضمن خدمت

فصل نهم: ارزیابی عملکرد

مقدمه

کاربردهای ارزیابی عملکرد

شاخص های ارزیابی

مراحل ارزیابی عملکرد

نکات مهم در طراحی سیستم ارزیابی عملکرد

عوامل موثر در تعیین نوع سیستم ارزیابی

انواع ارزیابی

روشهای ارزیابی

روش مقیاسی

روش عامل سنجی

روش ثبت وقایع حساس

روش توصیفی

روش قیاسی

انتخاب اجباری

ارزیابی بر اساس مدیریت بر مبنای هدف.

مشکلات ارزیابی عملکرد

ویژگی سیستم های ارزیابی کارآمد

فصل دهم: سیستم پاداش

مقدمه

پاداشهای درونی و بیرونی

انواع پاداش

مبنای اعطای پاداش

ویژگیهای سیستم پاداش موثر

نظریه برابری

طرحهای جدید اعطای پاداش

فصل یازدهم: مدیریت حقوق و دستمزد

مقدمه

تفاوت میان حقوق و دستمزد

ویژگی های سیستم حقوق و دستمزد

طراحی سیستم حقوق و دستمزد به عهده کیست؟

مراحل مختلف طراحی سیستم حقوق و دستمزد

تجزیه و تحلیل شغل

شرح شغل

ارزشیابی شغل

بررسی نرخ حقوق و دستمزدهای متداول در صنعت

تعیین نرخ پرداخت

تعدیل و ترمیم سیستم پرداخت

ارزیابی تفاضلی حقوق و دستمزد

بررسی قوانین و مقررات درون سازمانی

بررسی قوانین و مقررات دولتی حاکم بر پرداخت

تعیین حقوق پایه

نتیجه گیری

فصل دوازدهم: انضباط؛ اصلاح رفتار نامطلوب کارکنان

مقدمه

تعریف انضباط

تغییر رفتار

تقویت مثبت

تقویت منفی

خاموشی

تنبیه

فرایند انضباط

انواع تخلفات

مهمترین دلایل غیبت کارکنان

بررسی و ارزیابی تخلفات

نکاتی که باید در رسیدگی به تخلفات اداری رعایت نمود:

اثربخشی مجازات

کوتاهی در مجازات

ویژگیهای سیستم انضباطی مؤثر

انضباط مثبت(انضباط بی مجازات)

مراحل انضباط مثبت

انواع اقدامات انضباطی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

[PPT]مدیریت منابع انسانی – سعادت

https://sbu.ac.ir/…/خلاصه%20کتابهای%20مدیریتی/مدیریت%20منابع%20انسانی-سعا…

ذخیره شده

خلاصه کتاب. مديريت منابع انساني. تالیف دكتر اسفنديار سعادت. 0. 0. 0. 0 … در تقسيم بندي سازمان، مديريت منابع انساني در رديف مديريت توليد، مديريت مالي و.

پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف …

oodl.ir/html-46080-پاورپوینت-و-خلاصه-کتاب-مدیریت-منابع-ان-2017-04-13.html

ذخیره شده

۲۴ فروردین ۱۳۹۶ – دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب با موضوع مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت، در قالب ppt و در 120 اسلاید، در قالب doc و در 35 …

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت | آربیتا …

www.arbita.ir › دسته‌بندی نشده

ذخیره شده

۱۱ اسفند ۱۳۹۵ – دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب با موضوع مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت، در قالب pptx و در 120 اسلاید، در قالب docx و در 35 …

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت – …

e-ad.blogsky.com/1392/…/خلاصه-کتاب-مدیریت-منابع-انسانی-دکتر-اسفندیار-سعاد…

ذخیره شده

۱۱ اسفند ۱۳۹۲ – فایلی که برای دانلود گذاشتم مجموعه خلاصه فصول کتاب “مدیریت منابع انسانی” تالیف دکتر اسفندیار سعادت است این خلاصه ها بر اساس متن کتاب …

[PDF]PDF[دانلود پاورپوینت سیستم پاداش (فصل دهم کتاب مدیریت …

stshop.ir/saveAsPDF=12538

ذخیره شده

ﻓﺮﻣﺖ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ) ﺗﻌﺪاد اﺳﻼﯾﺪ 14 اﺳﻼﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت از … اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ( ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ …. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺎرﺳﺎﺋﯿﺎن و اﻋﺮاﺑﯽ) ﮐﺘﺎب ﺗﮏ ﺟﻠﺪی ﻣﺒﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﺳﺘﯿﻔﻦ راﺑﯿﻨﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﺎرﺳﺎﺋﯿﺎن و …

[PDF]PDF[دانلود پاورپوینت فرایند برنامه ریزی نیروی انسانی( …

stshop.ir/saveAsPDF=12029

ذخیره شده

ﻓﺮﻣﺖ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ) ﺗﻌﺪاد اﺳﻼﯾﺪ 14 اﺳﻼﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت از … اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎرﻣﻨﺪﯾﺎﺑﯽ ( ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻌﺎدت ) ﻣﯿﺰان …. ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت، در ﻗﺎﻟﺐ ppt و در 120 اﺳﻼﯾﺪ، در ﻗﺎﻟﺐ doc و.

[PDF]PDF[دانلود پاورپوینت ماهیت مدیریت منابع انسانی(فصل اول …

stshop.ir/saveAsPDF=11997

ذخیره شده

ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ درس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ … اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ( ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ …. ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت، در ﻗﺎﻟﺐ ppt و در 120 اﺳﻼﯾﺪ، در ﻗﺎﻟﺐ doc و.

[PDF]PDF[دانلود پاورپوینت حقوق و دستمزد ( فصل پنجم کتاب …

stshop.ir/saveAsPDF=2164

ذخیره شده

ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺎﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻄﺤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ در … اﻧﺴﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت، داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد ( ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ.

[PDF]روایی و پایایی – دانشگاه علوم پزشکی یزد

www.ssu.ac.ir/fileadmin/templates/fa/daneshkadaha/…/e-book/…/12.HRM.pdf

ذخیره شده

مشابه

ﺧﻼﺻﻪ آﺘﺎب ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ. : دآﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر ﺳﻌﺎدت. ﮔﺮدﺁوري. : اﺣﻤﺪﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ. (. آﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. IT /. داﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ. ) ﺻﻔﺤﻪ. ١. Http://www.easymba.net. ﺳﻼم؛. Aﮕﺎم ﻄﺎ ﻪ …

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت | وب سایت مدیریتی …

managerial.ir/?p=429

ذخیره شده

مشابه

۲۰ بهمن ۱۳۹۳ – خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی. تألیف : اسفندیار سعادت. استاد : دکتر سید مجتبي محمودزاده. ketab. برای خرید فایل روی لینک زیر کلیک نمایید.

[PDF]PDF[کاملترین خلاصه کتاب اصول مدیریت دکتر علی …

stshop.ir/saveAsPDF=2375

ذخیره شده

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب. ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت، در ﻗﺎﻟﺐ ppt و در 120 اﺳﻼﯾﺪ، در ﻗﺎﻟﺐ …

[PDF]ﮐﺎﻣﻠﺘﺮﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ (( دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻄﺤﯽ ))

stshop.ir/saveAsPDF=3940

ذخیره شده

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻨﻮان: داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ( ﻓﺼﻞ… ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ « ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ …

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تالیف دکتر اسفندیار …

saharsedighi.rozblog.com/post/20

ذخیره شده

مشابه

برای دانلود مطالب از لینک های زیر استفاده تمایید:http://freeupload.ir/12u3xjjluk3i/hrm-saadat.pdf.htmlhttp://freeupload.ir/ko9rjbqqi0ky/HRM-saadat.pptx.html,خلاصه …

فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت – فروشگاه جامع …

uniresearch.sellfile.ir/prod-187738-دانلود+پاورپوینت+ارزیابی+عملکرد+فصل+نهم+…

ذخیره شده

مشابه

دانلود پاورپوینت ارزیابی عملکرد (فصل نهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)، … کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع …. پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر علی رضائیان.

[PDF]خالصه کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت دکتر – …

bayanbox.ir/view/…/خلاصه-کتاب-منابع-انسانی-دکتر-اسفندیار-سعادت.pdf

ذخیره شده

مشابه

١. خالصه کتاب مدیریت منابع انسانی. دکتر. اسفندیار سعادت. به. صورت. پرسش. و. پاسخ. فصل دوم: … آثار ناشی از انقالب صنعتی در مدیریت منابع انسانی را شرح دهید؟

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت

inshorthumanresourcebook.pishroblog.ir/

ذخیره شده

مشابه

۲۱ آبان ۱۳۹۴ – خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت. baido.ir/…/خلاصه+کتاب+مدیریت+منابع+انسانی+تأل… Translate this page.

خلاصه فصل دوم كتاب مديريت منابع انساني- تاليف اسفنديار …

amirkhamseh.blogfa.com/post/20

ذخیره شده

مشابه

ظهور و ورود متخصصان و كارشناسان نيروي انساني به صحنه و انجام مجموعه اي از وظايف تخصصي در زمينه هاي استخدام، رفاه كاركنان، قيمت گذاري كار، ايمني و آموزش، و خدمات …

خلاصه فصل اول كتاب مديريت منابع انساني- تاليف اسفنديار …

amirkhamseh.blogfa.com/post/21

ذخیره شده

مشابه

خلاصه فصل اول كتاب مديريت منابع انساني- تاليف اسفنديار سعادت. مدیریت منابع انسانی. مدیریت منابع انسانی را شناسایی، انتخاب،استخدام، تربیت و پرورش نیروی …

دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف …

https://nab.rumarticle.ir/post-754.html

ذخیره شده

۱۴ بهمن ۱۳۹۵ – دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب با موضوع مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت، در قالب pptx و در 120 اسلاید، در قالب docx و در 35 …

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر آرین قلی پور

rdaneshjoo.ir/2406/دانلود-خلاصه-کتاب-مدیریت-منابع-انسانی/

ذخیره شده

فایل خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی(مفاهیم، تئوریها و کاربردها) تألیف دکتر … و پاورپوینت خود کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت هم برای شما …

دانلود فایل ( پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، …

nikatmgale.ir/papers/post5508.html

ذخیره شده

۲۷ اسفند ۱۳۹۵ – دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب با موضوع مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت، در قالب pptx و در 120 اسلاید، در قالب docx و در 35 …

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت « …

edarejat.ir/hrm-saadat/

ذخیره شده

۱۹ فروردین ۱۳۹۵ – دانلود خلاصه کتاب «مدیریت منابع انسانی» تالیف دکتر اسفندیار سعادت در ادامه مطلب … لینک دانلود کتاب.

. – خلاصه درس و تستهاس منابع انسانی دکتر سعات – دیکشنری …

nextmodir.blogfa.com/post/30

ذخیره شده

مشابه

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت. عنوان کتاب: مدیریت منابع انسانی. نویسنده: دکتر اسفندیار سعادت. دانلود تست های تالیفی استاندارد سایت مدیر ( جدید …

دانلود رایگان کتاب مدیریت منابع انسانی :: دانلود کامل کتاب …

e-saadat-pdf.blog.ir/tag/دانلود%20رایگان%20کتاب%20مدیریت%20منابع%20انسانی

ذخیره شده

دانلود رایگان خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت. دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر. F – دانلود پاورپوینت و خلاصه …

خلاصه کتاب مديريت – فایل برتر – جزوات ناب رشته مدیریت

filebartar.ir/خلاصه-کتاب/

ذخیره شده

نکات مهم کنکوری کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر آرین قلی پور … خلاصه کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی تألیف دکتر علی رضائیان که در دو فایل جداگانه ….. خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت، در حجم 34 صفحه.

دانلود خلاصه کتاب مديريت منابع انساني اسفنديار سعادت …

www.iran-eng.ir/…/513070-دانلود-خلاصه-کتاب-مديريت-منابع-انساني-اسفنديار-سعا…

ذخیره شده

۲۰ آبان ۱۳۹۲ – 1 پست
مديريت منابع انساني اسفنديار سعادت کتاب مديريت منابع انساني اسفنديار سعادت مرجع اصلي درس منابع انساني کنکور کارشناسي ارشد است.

[PDF]PDF: کتاب اسفندیار سعادت | اسلایدآپ

pptworld.ir/pdfkey-5440.pdf

ذخیره شده

داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت، در ﻗﺎﻟﺐ pptx و. در 120 اﺳﻼﯾﺪ، در ﻗﺎﻟﺐ docx و در 35 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺼﻞ اول: ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ …

دانلود رایگان کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته عباس …

downloadgo.ir/search/?q=دانلود+رایگان+کتاب+مدیریت+منابع+انسانی…عباس…

ذخیره شده

دانلود پاور پوینت فصل هجدهم کتاب مديريت منابع انساني پيشرفته تالیف دکتر عباس عباس … و تعدیل منابع انساني (فصل سوم کتاب مديريت استراتژیک منابع انساني و روابط کار تألیف دکتر … خرید کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت.

دانلود رایگان کتاب مدیریت منابع انسانی ارین قلی پور

downloadgo.ir/search/?q=دانلود+رایگان+کتاب+مدیریت+منابع+انسانی+ارین…

ذخیره شده

در این بخش خلاصه کتاب مديريت منابع انساني نوشته اسفنديار سعادت ارایه می گردد. … (فصل سوم کتاب مديريت استراتژیک منابع انساني و روابط کار تألیف دکتر …. خلاصه کتاب مديريت منابع انساني دکتر اسفندیار سعادت به صورت پاورپوینت …

خلاصه کتاب – بیرمدیر – مرجع فایل رشته مدیریت

www.birmodir.ir/خلاصه-کتاب/

ذخیره شده

نکات مهم کنکوری کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر آرین قلی پور ….. خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت، در حجم 34 صفحه. این فایل …

دانلود پاورپوینت سیستم پاداش (فصل دهم کتاب مدیریت …

sciencefile.fileyar.ir/product-455-sisteme-padash.aspx

ذخیره شده

کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی میباشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دهم این کتاب …

دانلود رایگان کتاب مدیریت منابع انسانی – خلاصه کتاب …

مدیریت-منابع-انسانی.mizbanblog.com/…/دانلود+رایگان+کتاب+مدیریت+منابع+انسا…

ذخیره شده

و پاورپوینت خود کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت هم برای شما عزیزان … منابع انسانی – کتابناکجزوه مدیریت منابع انسانی گردآوری ، ترجمه و تالیف …

دانلود (پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، …

aseman.indoarticlez.ir/post/matlab484.html

ذخیره شده

۱۷ شهریور ۱۳۹۶ – دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب با موضوع مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت، در قالب pptx و در 120 اسلاید، در قالب docx و در 35 …

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت

www.e-modiran.com › خلاصه کتاب های مدیریتی

ذخیره شده

مشابه

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های …

پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف …

goldarticle.ir/html/8294

ذخیره شده

۶ مرداد ۱۳۹۶ – مشخصات «پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت» را در زیر خواهید یافت. لیکن پیشنهاد می‌کنیم که سری به …

خلاصه سه فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی – دکتر …

tmac94.blogfa.com/post/18

ذخیره شده

فصل اول : ماهیت مدیریت منابع انسانی. مدیریت منابع انسانی شناسایی ،انتخاب،استخدام،تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف سازمانی تعریف کرده اند.

[PDF]PDF: دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر… {یک …

1stup.ir/pdf/article/21835

ذخیره شده

ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ (ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﺗﺌﻮرﯾﻬﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ) ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ آرﯾﻦ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت. Pdf ﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد اﺳﺖ. … ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت q.

[PDF]دانلود PDF: دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد (فصل …

etadl.ir/pdf/10024

ذخیره شده

داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد (ﻓﺼﻞ ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻌﺎدت) ﺗﻌﺪاد اﺳﻼﯾﺪ18. اﺳﻼﯾﺪ ﻓﺮﻣﺖ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ) ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ …. درﯾﺎﻓﺖ PDF ﻓﺎﯾﻞ داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺣﻘﻮق و ﺗﺎﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻄﺤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درس.

[PDF]دانلود PDF: کامل ترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی …

etadl.ir/pdf/19262

ذخیره شده

ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ (ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، ﺗﺌﻮری ﻫﺎ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ) دﮐﺘﺮ آرﯾﻦ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر. ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ … اﻧﺴﺎﻧﯽ،. ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت، در ﻗﺎﻟﺐ pptx و در 120 اﺳﻼﯾﺪ، در ﻗﺎﻟﺐ docx و در 35 ﺻﻔﺤﻪ، ﻗﺎﺑﻞ.

[PDF]PDF: پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف …

qidl.ir/pdf/article/52285.pdf

ذخیره شده

ﺑﺎ ﺳﻼم. ﻣﻦ ﺳﯿﺎﻣﮏ، در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای »ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت« ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ را از ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

[PDF]PDF: پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف …

www2.manudl.ir/object-15144/description.pdf

ذخیره شده

۱۵ فروردین ۱۳۹۶ – ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺎ ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارم. ﻣﺎﻧﻮداﻧﻠﻮد 2 ﻣﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﺳﺎﯾﺖ. ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت ﺷﻤﺎ ﺑﺎ …

کامل ترین خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوری …

baeshop.ir/39975.html

ذخیره شده

سلام و درود بر شما. مدیر سایت هستم. شما جای درستی را برای دانلود «پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت» انتخاب کرده اید.

دانلود فایل پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف …

www.bannerfile.ir/دانلود-فایل-پاورپوینت-کتاب-مدیریت-منا-2/

ذخیره شده

۳ خرداد ۱۳۹۶ – فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش). تعداد اسلاید: 229 اسلاید. کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت …

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت به …

amparticle.ir/2015/10/51734-خلاصه-کتاب-مدیریت-منابع-انسانی-دکتر-اس.html

ذخیره شده

۲۷ مهر ۱۳۹۴ – فرمت فایل دانلودی: .zip فرمت فایل اصلی: PPTX-docx تعداد صفحات: 35 حجم فایل: 1807 کیلوبایت دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی نوشته …

[PDF]PDF: پاورپوینت خلاصه ای بر کتاب تئوری های سازمان و …

qyae.ir/pdf/6763

ذخیره شده

داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اﻓﺠﻪ ای، در ﻗﺎﻟﺐ ppt و در 108 … داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت، در ﻗﺎﻟﺐ pptx.

[PDF]PDF: برنامه ریزی جامع منابع انسانی شهرداری (مطالعه موردی: …

usedl.ir/2016/11/37997-برنامه-ریزی-جامع-منابع-انسانی-شهرداری.pdf

ذخیره شده

داﻧﻠﻮد ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ( ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﻌﺎدت )ﺗﻌﺪاد. اﺳﻼﯾﺪ19 اﺳﻼﯾﺪﻓﺮﻣﺖ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ (ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ)ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت از ﺟﻤﻠﻪ. ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ درس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ … ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ. ﺗﺎﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺑﻄﺤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ درس.

دانلود کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر سعادت – دانش فایل

dnfile.linkword.ir/page-11692.html

ذخیره شده

دانلود رایگان و مستقیم مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت … دانلود فایل کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت pdf دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع … پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت … فایلی که برای دانلود گذاشتم مجموعه خلاصه فصول کتاب “مدیریت منابع انسانی” تالیف دکتر .

[PDF]PDF: خلاصه کتاب اصول و فنون مذاکره – orgppe

orgppe.ir/paper/16319.pdf

ذخیره شده

(ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻣﺬاﮐﺮه) ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻋﺰﯾﺰ و ﮔﺮاﻣﯽ اﻣﯿﺪوارم از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب. ﻟﺬت و ﺑﻬﺮه … ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺄﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت. دﺳﺘﻪ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ …

دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر آرین …

dlftd.ir/15611003/28054.html/html_description

ذخیره شده

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی (مفاهیم، تئوریها و کاربردها) تألیف دکتر آرین … منابع انسانی، تألیف دکتر اسفندیار سعادت دانلود پاورپوینت و خلاصه کتاب با …

[PDF]پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی، تألیف …

ncba.ir/saveAsPDF=3648

ذخیره شده

داﻧﻠﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ – ﺗﺎﻟﯿﻒ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت – ﺷﺎﻣﻞ 288 اﺳﻼﯾﺪ و ﺧﻼﺻﻪ 12. ﻓﺼﻞ ﺑﺼﻮرت ﻓﺎﯾﻞ ورد ﺳﺮﻓﺼﻠﻬﺎی درس ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ – ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ •ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ.

دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد (فصل یازدهم کتاب …

ncba.ir/html/23582

ذخیره شده

۱۱ تیر ۱۳۹۶ – کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت …

پاورپوینت و خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی دکتر …

ncba.ir/html/22157

ذخیره شده

۱۶ تیر ۱۳۹۶ – خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تالیف دکتر… دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی – تالیف دکتر اسفندیار سعادت – شامل 288 اسلاید و خلاصه …

پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر …

uniarticle.ir › دانلود مقاله و پروژه

ذخیره شده

۶ مهر ۱۳۹۶ – فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش) تعداد اسلاید: ۲۲۹ اسلاید کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت …

خلاصه کتاب سازمان و مدیریت (تالیف دکتر رضا نجف بیگی) | …

leodownload.ir/html/22490

ذخیره شده

۱۴ تیر ۱۳۹۶ – خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی تالیف دکتر… دانلود خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی – تالیف دکتر اسفندیار سعادت – شامل 288 اسلاید و خلاصه …

فایل خوب

goodfilesellu.rzb.h5h.ir/
کتاب مدیریت منابع انسانی تألیف دکتر اسفندیار سعادت از جمله منابع مهم درس مدیریت منابع انسانی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کل این …

[PDF]خلاصه کتاب مدیریت پروژه | MSc File

mscfile.ir/saveAsPDF=33998

ذخیره شده

12 خﻼصه اسﻼید و 288 شامل – تالیف دکتر اسفندیار سعادت – دانلود خﻼصه کتاب مدیریت منابع انسانی. ماهیت مدیریت منابع• فایل پاورپوینت – فصل بصورت فایل ورد …

کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادت – جواب سوال

www.javabe-soal.com/j.aspx?q=کتاب_مدیریت_منابع_انسانی_اسفندیار_سعادت&id…

ذخیره شده

داﻧﻠﻮد ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ دﮐﺘﺮ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﺳﻌﺎدت ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ. ﺷﺎﻣﻞ 120 اﺳﻼﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد. دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی: داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ « ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد. ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ q. داﻧﻠﻮد ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺎﺑﻊ .

دانلود مقاله مدیریت منابع انسانی به همراه ترجمه فارسی | …

citrusdl.ir/post/17553

ذخیره شده

۲۵ شهریور ۱۳۹۵ – پاورپوینت فصل اول کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت. … ویرایش) تعداد اسلاید: 17 اسلاید کتاب مدیریت منابع انسانی تالیف دکتر سید حسین …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *