دانلود برترین فایل ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

Published on Author adminwebLeave a comment

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 0
فرمت فایل docx
حجم فایل 3710 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 345

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ا

فهرست مطالب………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ب

جداول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..س

نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ض

شکل ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ظ

نقشه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ع

پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………غ

فصل اول : کلیات

1-1 :مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2:بیان مسله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3:ضرورت و اهمیت انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-4: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9.

1-5:سوالات اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-6:فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-7:پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-8:کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-9:استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-10:نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-11 –روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-12 روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-13 جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………15

1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………………….16

1-15-ارزیابی ابزارهای اندازه گیری در تحقیق : روائی و پایایی…………………………………………………………………………………………….17

1-15-1-روایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

1-15-2-پایایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

1-16-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………19

ا-17-نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………19

1-18-ساختار کلی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..22

2-2- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………..23

2-2-1-مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

2-2-2-مدیریت شهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

2-2-3-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری ………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-4-مدیریت شهری یکپارچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………30

2-2-5-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………….34

2-2-6-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ……………………………………………………………………………….36

2-2-7-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان ……………………………………………………………………………………………….38

2-2-8-مدل های مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-2-9-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ……………………………………………………………………………….44

2-3- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی…………………………………………………………………………. 47

2-3-1-تعریف حکمروایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-3-2-حکمروایی و حکومت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

2-3-3-شاخص های حکمروایی خوب شهری ……………………………………………………………………………………………………………………63

2-3-4-شاخص های حکمروایی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….71

2-3-5-ابعاد مختلف حکمروایی شهری …………………………………………………………………………………………………………………………..74

2-3-6-اهداف حکمروایی خوب ……………………………………………………………………………………………………………………………………..75

2-3-7-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ………………………………………………………………………………………………………………………….75

2-3-8-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری …………………………………………………………………………………….76

2-3-9-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری …………………………………………………………………………………………………………..78

2-3-10-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ………………………………………………………………..79

2-4-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی …………………….84

2-4-1-شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84

2-4-2-تعریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

2-4-3-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………….87

2-4-4-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………..88

2-4-5-ضرورت های وجود شفافیت………………………………………………………………………………………………………………………………….91

2-4-6-شفافیت و مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………………………………..93

2-4-7-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری ………………………………………………………………………………………………………………………94

2-4-8-مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

2-4-9-تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

2-4-10-ابعاد مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97

2-4-11-مشارکت در عرصه مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………98

2-4-12-ضرورت و اهمیت مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………………………100

2-4-13-اثرات مثبت مشارکت شهروندان…………………………………………………………………………………………………………………………100

2-4-14-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری…………………………………………………………………………………………………………………….101

2-4-15-رابطه مشارکت و شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………….. …………….102

2-4-16-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ……………………………………………………………………………………………………………………….102

2-4-17-نظریه های مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….104

2-4-18-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………108

2-4-19-برنامه ریزی مشارکتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….109

2-4-20-طیف برنامه ریزی مشارکتی ………………………………………………………………………………………………………………………………..110

2-4-21-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ………………………………………………………………………………………………………………………….111

2-4-22-انواع مشارکت عمومی در شهر …………………………………………………………………………………………………………………………113

2-4-23-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی………………………………………………………………………………………….116

2-4-24-وضعیت مشارکت در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………118

2-4-25- بینش راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121

2-4-26- تعریف برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………..121

2-4-27- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف……………………………………………………………………………………………….122

2-4-28- فرایند مدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………………………..128

2-4-29- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………..129

2-4-30- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………………130

2-5- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….131

2-5-1-کلان شهر و منطقه کلان شهری …………………………………………………………………………………………………………………………..131

2-5-2-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری …………………………………………………………………………….133

2-5-3-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی……………………………………………………………………………………………138

2-5-4-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین )………………………………………140

2-5-5- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران …………………………………………………………………….145

2-5-6-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری …………………………………………………………146

2-5-7-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها ………………………………………………………………………………………………………..148

2-5-8- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها……………………………………………………………………………………..151

2-5-9-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران …………………………………………………………………………………………………………………156

2-6-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور …………………………………………………………………………………………158

2-6-1-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………………………158

2-6-2-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران 1404…………………………………………………………………………………………………..159

2-6-3-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………………………………………………………161

2-6-4-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه……………………………………………………………………………………………………………….162

2-6-5-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور ………………………………………………………………………………………….164

2-6-6-نتیجه گیری از این تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………165

2-6-7- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….165

2-7-جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….167

فصل سوم :شناخت محدوده مورد مطالعه

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..169

3-2- ویژگی های جغرافیای شهر مشهد …………………………………………………………………………………………………………………………169

3-2-1- موقعیت ریاضی و نسبی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..169

3-2-2- توپوگرافی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171

3-2-3-زمین شناسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..171

3-2-4-ویژگی های اقلیمی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………172

3-2-5- ویژگی های جمعیتی و وسعت شهر مشهد ………………………………………………………………………………………………………….174

3-2-6- ویژگی های اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..177

3-2-7-ویژگی های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………….178

3-3- معرفی مناطق شهرداری مشهد …………………………………………………………………………………………………………………………….179

3-4- معرفی مناطق هشت و چهار شهرداری مشهد …………………………………………………………………………………………………………181

3-5- محدوده قانونی مناطق هشت و چهار …………………………………………………………………………………………………………………….183

3-6- بررسی مطالعات ،کالبدی ، اقتصادی ،- اجتماعی ،محیطی و فرهنگی مناطق ……………………………………………………………..185

3-7- تعیین سطوح سرانه کاربری های مختلف در منطقه 8 و 4 ……………………………………………………………………………………….186

3-8- بررسی مطالعات کالبدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….189

3-8-1- بررسی بعد خانوار و وضعیت مسکن در منطقه چهار و هشت…………………………………………………………………………………189

3-8-2- مطالعات حمل و نقل …………………………………………………………………………………………………………………………………………192

3-8-3-فعالیت فضای سبز …………………………………………………………………………………………………………………………………………….194

3-8-4- فعالیت در مانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..195

3-8-5- فعالیت های تجاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….195

3-9- مطالعات اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..197

3-10-مطالعات فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………198

3-11- مطالعات محیطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….200

3-12- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………201

فصل چهارم :بررسی یافته های تحقیق

4-1-مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..203

4-2-بخش اول :آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………204

4-2-1-فروانی افراد مورد مطالعه در گروه شهروندان و مدیران ………………………………………………………………………………………….204

4-2-2-بررسی پاسخگویان بر حسب سن ……………………………………………………………………………………………………………………….205

4-2-3- بررسی پاسخگویان بر حسب جنس …………………………………………………………………………………………………………………..208

4-2-4- بررسی پاسخگویان بر حسب تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………….210

4-2-5-توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت شغلی …………………………………………………………………………………………………………..212

4-2-6-وضعیت در آمد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….214

4-2-7-توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی …………………………………………………………………………………………………………215

3-4-تحلیل شاخص های حکمروایی ………………………………………………………………………………………………………………………………215

4-3-1-مشارکت در گروه شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………………………….215

4-3-1-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه 4 ……………………………………………………………………………………219

4-3-1-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در منطقه8……………………………………………………………………………………219

4-3-2-شفافیت در گروه شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………………………….221

4-3-2-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 …………………………………………………………………………………223

4-3-2-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه8…………………………………………………………………………………223

4-3-3-بینش راهبردی در گروه شهروندان ……………………………………………………………………………………………………………………225

4-3-3-1- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 4………………………………………………………………………..226

4-3-3-2- مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8……………………………………………………………………….227

4-3-4-مشارکت در گروه مدیران ………………………………………………………………………………………………………………………………….228

4-3-4-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران ……………………………………………………………………………229

4-3-5-شفافیت در گروه مدیران ……………………………………………………………………………………………………………………………………230

4-3-5-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران……………………………………………………………………………..231

4-3-6-بینش راهبردی در گروه مدیران………………………………………………………………………………………………………………………….232

4-3-6-1-مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران…………………………………………………………………..233

4-4- بخش دوم :آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………………….236

4-5-تحلیل پایای………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….236

4-5-1-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه شهروندان ………………………………………………………………………………………..236

4-5-2-پایای شاخص های حکمروایی در پرسشنامه مدیران…………………………………………………………………………………………….237

4-6-بررسی نوع توزیع داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………..237

4-7-بررسی وضعیت شاخص های حکمروایی در مناطق 4 و 8 شهر مشهد ………………………………………………………………………238

4-7-1-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان ……………………………………………………………………………….239

4-7-2- بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه شهروندان……………………………………………………………………………… 240

4-7-3-بررسی وضعیت حکمروایی خوب شهری از دیدگاه مدیران و مسولین شهری …………………………………………………………241

4-7-4-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8………………………………………………………………………..241

4-7-5-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8………………………………………………………………………..242

4-7-6-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8……………………………………………………………..243

4-7-7-بررسی وضعیت شاخص مشارکت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری …………………………………………………………………..244

4-7-8-بررسی وضعیت شاخص شفافیت از دیدگاه مسولین و مدیران شهری…………………………………………………………………….244

4-7-9-بررسی وضعیت شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسولین و مدیران شهری…………………………………………………………..245

4-8-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 4و8……………………………………………..245

4-9-بررسی وضعیت میزان برخورداری از شاخص مشارکت در مناطق 4و8……………………………………………………………………….247

4-10-تحلیل کیفی سوالات باز پرسش نامه …………………………………………………………………………………………………………………….248

4-10-1-سازمان های دخیل در مدیریت شهر مشهد ………………………………………………………………………………………………………..248

4-10-2-تحلیل نقش شهرداری در مدیریت شهر مشهد …………………………………………………………………………………………………..248

4-10-3-لزوم ایجاد قوانین جدید در جهت هماهنگ کردن اداره شهر ……………………………………………………………………………….249

4-10-4-استفاده از تجربه مدیران قبل و حال حاضر ………………………………………………………………………………………………………..250

4-10-5-نگرش سیستمی و یکپارچه سازی برنامه های مدیریت شهری در روند کار شهرداری

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………250

4-10-6-فرهنگ سازی و نهادسازی هدفمند و هماهنگ مدیریت واحد شهری …………………………………………………………………..251

4-11-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………251

فصل پنجم نتیجه گیری و آزمون فرضیات

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..255

5-2 خلاصه ای از یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………….255

5-3آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………256

5-3-1 فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………256

5-3-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….262

5-3-3فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………263

5-4-نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………264

5-5پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………266

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….268

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….287

فهرست جداول

جدول شماره (1-2) :طبقه بندی کشورهای اروپایی برحسب مدل حکومت محلی ………………………………………………..42

جدول (2-2) مقایسه ویژگی های اصلی حکومت و حکمروایی……………………………………………………………………………..60

جدول (3-2) شاخص های حکمروایی در دیدگاه های مختلف……………………………………………………………………………. 67

جدول (4-2)ابعاد مختلف حکمروایی شهری……………………………………………………………………………………………………. 74

جدول (5-2)مفهوم مشارکت از دیدگاه صاحب نظران………………………………………………………………………………………. 96

جدول شماره (6-2) مدل آرنشتاین از مشارکت شهروندان………………………………………………………………………………. 106

جدول(7-2): تفاوت های مشارکت عمومی و برنامه ریزی مشارکتی………………………………………………………………….. 116

جدول (8-2) مراحل تحول مدیریت کلان شهری……………………………………………………………………………………………. 143

جدول (9-2)وضعیت موجود نظام مدیریت فضایی در ایران……………………………………………………………………………….154

جدول (10-2) روند شکل گیری حکمرانی خوب در اسناد فرادست نظام جمهوری اسلامی ایران…………………………………………. 162

جدول شماره) 1-3( : موقعیت و حدود جغرافیایی شهر مشهد………………………………………………………………………….. 170

جدول (2-3).مشخصات کلی مناطق 13 گانه شهر مشهد………………………………………………………………………………….180

جدول (1-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه شهروندان………………………………………………………………………………..204

جدول (2-4):فراوانی افراد موردمطالعه در گروه مدیران………………………………………………………………………………….. 205

جدول(3-4) بررسی نسبت پاسخگویان برحسب سن …………………………………………………………………………………….206

جدول (4- 4)بررسی نسبت پاسخگویان برحسب جنس………………………………………………………………………………… 208

جدول (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات……………………………………………………………………… 211

جدول (6-4)توصیف وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8 ……………………………………………………………………………..213

جدول(7-4)، میانگین وضعیت در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد ………………………………………………………214

جدول (8-4 )توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر مشارکت……………………………………………….. 216

جدول (9-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیر شفافیت………………………………………………….221

جدول (10-4 ) توزیع درصدی پاسخگویان مناطق 4 و8 برحسب متغیربینش راهبردی………………………………………225

جدول (11-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرمشارکت……………………………………………………………….. 228

جدول (12-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیرشفافیت…………………………………………………………………231

جدول (13-4) توزیع درصدی پاسخ مدیران برحسب متغیربینش راهبردی………………………………………………………233

جدول (14-4)، پایایی پرسشنامه شهروندان…………………………………………………………………………………………………..236

جدول (15-4)، پایایی پرسشنامه مدیران……………………………………………………………………………………………………….237

جدول (16-4)، وضعیت توزیع طبیعی متغیرهای حکمروایی……………………………………………………………………………238

جدول (17-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط………………………………………………………240

جدول (18-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط…………………………………240

جدول (19-4) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط……………………………………………..241

جدول (20-4)تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط……………………………………..242

جدول (21-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط………………………………………242

جدول (22-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط…………………………..243

جدول (23-4) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط…………………………………….244

جدول (24-4) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………………244

جدول (25-4) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط…………………………….245

جدول (26-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان

در مناطق 8 و 4 شهر مشهد………………………………………………………………………………………………………………………….246

جدول (27-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه

شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد……………………………………………………………………………………………………….. 246

جدول (28-4)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان

در مناطق 8 و 4 شهر مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………247

جدول (29-4) ساز مان های دخیل در مدیریت شهر مشهد…………………………………………………………………………………248

جدول( 1-5) تفاوت بین وضعیت حکم روایی از دیدگاه شهروندان و مقدار متوسط(حداقل میانگین 3)………………..257

جدول (2-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق( 4و8 )و مقدار متوسط……………………………………258

جدول (3-5) تفاوت بین حکم روایی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………………………258

جدول (4-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط………………………………………259

جدول (5-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه شهروندان (4و8)و مقدار متوسط………………………………………..259

جدول (6-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه شهروندان(4 و8) و مقدار متوسط………………………………260

جدول (7-5) تفاوت بین شاخص مشارکت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………………..261

جدول (8-5) تفاوت بین شاخص شفافیت از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط…………………………………………261

جدول (9-5) تفاوت بین شاخص بینش راهبردی از دیدگاه مسئولین شهری و مقدار متوسط………………………………262

جدول (10-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص شفافیت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………….263

جدول(11-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص بینش راهبردی حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد………………………………………………………………………………………………………………………………263

جدول (12-5)، نتایج آزمون t مستقل در مورد مقایسه شاخص مشارکت حکمروایی از دیدگاه شهروندان در مناطق 8 و 4 شهر مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….264

فهرست نمودارها

نمودار(1-1)ساختار کلی پایان نامه……………………………………………………………………………………………………………………..20

نمودار(1-2):نظام پیشنهادی مدیریت مجموعه های شهری در نظام مدیریت شهری کشور……………………………………45

نمودار(2-2): ارتباط و وظایف دولت , بخش خصوصی و جامعه مدنی در مدل حکمروایی……………………………………….55

نمودار (3-2):روابط کنشگران شهری ……………………………………………………………………………………………………………….56

نمودار (4-2)عوامل موثر برمیزان مشارکت افراد ……………………………………………………………………………………………….98

نمودار(5-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی………………………………………………………………………………………………………..123

نمودار(6-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………125

نمودار (7-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………….126

نمودار (8-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………….127

نمودار (9-2)مراحل برنامه ریزی راهبردی………………………………………………………………………………………………………..127

نمودار (10-2)ارزیابی شاخص های موثر در پیاده ساری مفهوم حکمروایی خوب شهری……………………………………….166

نمودار(1-3) مقایسه رشد جمعیت و مساحت شهر مشهد بین سال­های 1385-1270………………………………………… 177

نمودار:(1-4)توزیع نسبت پاسخگویان(شهروندان مناطق 4و8 ) برحسب سن…………………………………………………207

نمودار :(2-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب سن………………………………………………………………………… 207

نمودار(3-4) توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان )برحسب جنس…………………………………………………………………. 209

نمودار (4-4) توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب جنس……………………………………………………………………… 209

نمودار (5-4)توزیع نسبت پاسخگویان (شهروندان ) برحسب تحصیلات…………………………………………………………….211

نمودار (6-4)توزیع نسبت پاسخگویان (مدیران )برحسب تحصیلات………………………………………………………………….212

نمودار(7-4)وضعیت شغلی شهروندان مناطق 4و8…………………………………………………………………………………………. 213

نمودار(8-4): در آمد شهروندان مناطق 4 و 8 شهر مشهد………………………………………………………………………………214

نمودار(9-4) :توزیع نسبت مدیران برحسب رده سازمانی………………………………………………………………………………..215

نمودار (10-4)مقایسه میانگین گویه ها ی مشارکت در منطقه4 ………………………………………………………………………. 219

نمودار (11-4)مقایسه میانگین گویه های مشارکت در منطقه 8 ………………………………………………………………………..220

نمودار (12-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 4 …………………………………………………………. 223

نمودار (13-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در منطقه 8 ……………………………………………………….. 224

نمودار (14-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه4……………………………………………………226

نمودار (15-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در منطقه 8…………………………………………………. 227

نمودار (16-4) مقایسه میانگین گویه های شاخص مشارکت در گروه مدیران……………………………………………………. 230

نمودار (17-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص شفافیت در گروه مدیران ……………………………………………………..232

نمودار (18-4)مقایسه میانگین گویه های شاخص بینش راهبردی در گروه مدیران……………………………………………234

نمودار(19-4): توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه شهروندان مناطق 4و8 شهر مشهد…………………………..235

نمودار (20-4)توصیف شاخص های حکم روایی از دیدگاه مدیران…………………………………………………………………….235

فهرست اشکال

شکل (1-2):ساخت الگوی حکمرانی خوب………………………………………………………………………………………………………… 71

شکل(2-2) اهداف حکمروایی خوب…………………………………………………………………………………………………………………75

شکل (3-2)رویکرد های ناظر برمشارکت شهروندان دراداره امور شهرها……………………………………………………………104

شکل(3-2). اشکال مختلف مشارکت در نظریه دیوید دریکسل…………………………………………………………………………107

فهرست نقشه ها

نقشه (1-3):موقعیت جغرافیایی مشهد…………………………………………………………………………………………………………….170

نقشه (2-3):مناطق 13 گانه شهر مشهد……………………………………………………………………………………………………….. 181

نقشه (3-3). محدوده قانونی منطقه چهار شهر مشهد …………………………………………………………………………………. 184

نقشه (4-3). محدوده قانونی منطقه هشت شهر مشهد………………………………………………………………………………….. 185

پیشگفتار

شهر ها و به خصوص کلان شهر های بزرگ معاصر با تمام پیچیدگی ها و مصنوع بودنشان مهمترین و شگفترین دستاوردهای انسان هستند و از این رو شهر ها را کارگاههای تمدن و ماورای طبیعی انسان متمدن باید به حساب آورد ( زیاری ،1392، 51). با رشد و توسعه روز افزون شهرنشینی در دهه های اخیر در کشور مان ،ضروت اتخاذ رویکردی جدید به مسائل و پیامدهای شهرنشینی لازم و ضروری می نماید .همپای تحولات بنیادین اجتماعی در کشور و ایجاد پارامترهای نوین در مدیریت دولتی در سطح جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل گشت ،تغییرات بسیار سریع عصر تکنولوژی سبب گردید تا لزوم هماهنگ سازی میان این تغییرات و بهر مندی از مزایای تکنولوژیک بیش از پیش مشخص شود .بدین ترتیب مفهوم حکمرانی خوب در اواخر دهه 90 توانست در ادبیات مربوطبه توسعه جایی برای خود پیدا کند . مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است .از نظر برنامه ی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)حکمرانی عبارتست از استفاده از اختیارات قانونی در حوزه های سیاسی ،اقتصادی و مدیریتی (اجرایی )برای اداره امور کشور در همه ی سطوح آن .حکمرانی در بر گیرنده سازو کار ها ،فرایند ها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می نمایند ،حقوق قانونی خود را می طلبند و اختلاف خود را حل و فصل می نمایند .پژوهش حاضر در راستای ارزیابی وضعیت حکمروایی شهری در مشهد در مناطق چهار و هشت در پنج فصل به شرح ذیل تهیه گردیده است ؛در فصل اول به کلیات تحقیق پرداخته شده است . و پس از بیان مساله و ذکر ضورت بررسی آن ،سوالات ،اهداف ،فرضیات ،پیشینه پژوهش و روش تحقیق آورده شده است .فصل دوم مبانی نظری پژو هش که در پنج بخش مجزا آورده شده است . در بخش اول مباحث مربوط به مدیریت شهری مورد بحث قرار داده و به ذکر تعاریف و مفاهیم مدیریت ،مدیریت شهری و ارتباط آن با برنامه ریزی شهری ،دیدگاه سیستمی در مدیریت شهری ،کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ،سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف ،مدل مدیریت شهری و به بیان اهداف مدیریت مجموعه شهری در ایران پرداخته شده است . در بخش دوم مباحث مربوط به مفاهیم حکمروایی ،حکمروایی و حکومت ،شاخص های مختلف حکمروایی خوب شهری وابعاد، ،اهداف ،رویکرد ها و استراتژی ها ،مراحل اجرایی حکمروایی خوب شهری و جایگاه حکمروایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری بیان شده است. در بخش سوم مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی مورد بررسی قرارگرفته است .در بخش چهارم مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری را بیان شده است وبه بررسی وضعیت حکمروایی در کلان شهر های ایران پرداخته شده است و در بخش پنجم تحلیل مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور بیان شده است . در فصل سوم ، به محدوده مورد مطالعه تحقیق می پردازد .

چكیده رساله/پایان نامه:

روند سریع گسترش کلان شهرهای ایران بدون پیش بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی لازم برای کنترل و هدایت توسعه و ارائه خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود. پرسشی که مطرح است , این است که چگونه می توان براین چالش ها غلبه کرد ؟ حل این چالش ها نیاز مند الگو های جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های جامعه در بخش های دولتی , خصوصی و مدنی استفاده کرد تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر کرد . الگوی حکمروایی می تواند نظریه ای جدید در پاسخگویی به انتظارات و مسولیت های جدید باشد ؛ الگویی که می تواند راه برون رفت از وضعیت فعلی و روشی برای ارائه خدمات عمومی بهتر باشد .در این پژوهش هدف ،ارزیابی شاخص های مشارکت , شفافیت ، بینش راهبردی سه شاخص حکمروایی خوب شهری در مناطق 4 و8 شهر مشهد با توجه به مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی (زیر ساخت ها وبستر های قانونی ) و منطقه ،محلی (سازمان ها و شهرداری ها در سطح منطقه و محلی ) می باشد .روش تحقیق این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده که از منابع کتابخانه ای – اسنادی ، پرسشنامه و پیمایش های میدانی جهت گرد آوری اطلاعات مورد نیاز استفاده گردیده است .از آنجایی که دیدگاه شهروندان و مدیران مناطق 4 و8 در مورد وضعیت شاخص های مشارکت ،شفافیت ، بینش راهبردی مقایسه شده است ،حجم نمونه در این پژوهش 322 نفر از شهروندان مناطق 4و8 (161 نفر از هر منطقه )و 50 نفر از مدیران شهری شهرداری می باشد .روش تحلیل داده ها به دو طریق آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت و از نرم افزار spss وExcel جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره برده شده .جهت تحلیل دیدگاه های شهروندان و مدیران از آزمون تی مستقل بهره برده شده . نتایج پژوهش نشان می دهد وضعیت شاخص های حکمروایی در هر دو منطقه به جز شاخص مشارکت آن هم از دیدگاه شهروندان در وضعیت بدی قرار دارد .با این حال منطقه 8 به دلیل این که منطقه نیمه برخوردار است در تمام این شاخص ها نسبت به منطقه 4 از وضعیت بهتری برخوردار است . میانگین توصیفی شاخص های مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی به ترتیب در منطقه 4 :3، 20.1، 2.28 و در منطقه 8 :3.15، 2.48، 2.66 و در گروه مدیران 2.72، 2.9، 2.48 می باشد .در راستای اهداف تحقیق برای علت یابی نبود حکمروایی خوب شهری در قالب سوالات بسته از مدیران پرسیده شد نتایج نشان می دهد حکمروایی در صورتی تحقق پیدا می کند که مدیریت یکپارچه با اصلاح قوانین و زیر ساخت ها ایجاد شود .

کلید واژه : حکمروای ،شفافیت ،مشارکت ،بینش راهبردی ،زیر ساخت های قانونی ،مدیریت یکپارچه

پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری …
– ذخیره شده
پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی
مناطق 4 و 8 شهر مشهد ) پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و

ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی شهری(مطالعه موردی …
– ذخیره شده
23 آگوست 2016 … عنوان کامل پایان نامه : ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(
مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ). قسمتی از متن پایان نامه : …
ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی …
– ذخیره شده
23 آگوست 2016 … ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8
شهر مشهد ). قسمتی از متن پایان نامه : مدیریت شهری را می توان سازمان فراگیر و در
برگیرنده اجزای رسمی و غیر رسمی موثر و کارامد دانست که در ابعاد …
ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی …
– ذخیره شده
پایان نامه سایت ارشدها – رشته جغرافی-جغرافیا. عنوان کامل پایان نامه : ارزیابی شاخص
های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ).
ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی شهری(مطالعه موردی …
– ذخیره شده
ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8
شهر مشهد ). قسمتی از متن پایان نامه : مفهوم حکمروایی که در مقیاس های گوناگون محلی …
پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری …

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری. عنوان پایان نامه : ارزیابی شاخص های موثر در پیاده
سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق ۴ و ۸ شهر مشهد ). استاد راهنما :.
بررسی میزان مشارکت شهروندان در امور شهری و عوامل موثر بر آن(نمونه …

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 … … ارزیابی شاخص های موثر در تحقق حکمروایی خوب شهری (
مطالعه موردی مناطق4و8 شهر مشهد ) … در این پژوهش هدف ،ارزیابی شاخص های مشارکت ,
شفافیت ، بینش راهبردی سه شاخص حکمروایی خوب شهری در مناطق 4 و8 شهر مشهد با …
بررسی موانع پیاده سازی حکمروایی خوب شهری در ایران( مطالعه موردی شهر تربت
حیدریه) …
Ferdowsi University of Mashhad – Mohammad Ajza Shokouhi – Dr …
– ذخیره شده
… بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری در
مشهد … بر حکمروایی خوب شهری , هفتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری …
ارزیابی عناصر کلیدی شهر خلاق، در پهنه های مرکز شهر مشهد با استفاده از مدلسازی …
مؤثر در پیاده سازی مفهوم شهر الکترونیک )مطالعه موردی: مناطق یک و شش شهر مشهد( …
[PDF] محور مقاله عنوان مقاله كد مقاله رديف CPTED مدیریت بحران و امنیت شهری …
– ذخیره شده – مشابه
خطرپذیری بالیا در بازسازی بافتهای فرسوده شهری: مطالعه موردی منطقه مجد. شهر مشهد
…. مطالعه تطبیقی شاخص های حکمروایی خوب شهری در کالن شهر های ایران. برنامه.
[PDF] سخنراني و چاپ چکیده اقتصاد شهري ارزيابي پايداري منابع مالي و درآمدي …
– ذخیره شده – مشابه
مطالعه موردي. : محله … نمونه موردي. : محدوده پنچتن شهرداري منطقه. 4. مشهد. (. بافت هاي
فرسوده و حاشیه نشیني … تأکید بر حکمروايي خوب شهري …. ارزيابي راهبرد توسعه
مسکن مهر به لحاظ شاخص هاي قیمتي … Page 8 … شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر
برون سپاري فعالیتهاي …. بررسي مطالعات تطبیقي جهت پیاده سازي الگوي موفق
شهر.
صفحه خانگی – حسین حاتمی نژاد – ورود به احراز هویت مرکزی – دانشگاه تهران
– ذخیره شده
تاثیر عوامل جغرافیایی در شکل گیری شهر یاسوج-جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه … تحلیل و ارزیابی نشانه های شهری در نقشه های ادراکی شهروندان مهاباد، هادی
سلیمان گچی … 4 و 8 شهر تهران، بهاره فرخی، کاربردی، دانشکده جغرافیا، 1393/04/01;
ارزیابی … تحلیل عوامل موثر بر تقاضای گردشگری مطالعه موردی شهر مشهد، رضا
منفردی راز، …
دانلود پایان نامه ارشد ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی …
– ذخیره شده
13 جولای 2016 … رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری. عنوان پایان نامه : ارزیابی شاخص های موثر در پیاده
سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ).
[DOC] گرایش سال دفاع استاد مشاور استاد راهنما دانشجو عنوان ردیف برنامه ریزی …
– ذخیره شده – مشابه
ارزیابی نحوه استقرار فضاهای اموزشی در مناطق شهری, 10 … روان سازی حرکت عابر
پیاده در سطح شهر (مطالعه موردی شهر مشهد اطراف امام رضا), 4 … معیارهای موثر در انتخاب
پایتخت جدید تهران, 7 … کیانوش بافقی نیا, برنامه ریزی طرح پیاده سازی در مرکز
محله چیذر, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 …. توسعه پایدار مناطق مرزی با تاکید بر شاخص های
اجتماعی
دكتر احمد پوراحمد – المپياد علمي دانشجويي کشور – سازمان سنجش
– ذخیره شده
“روند رشد و توسعه كلان شهرهاي كشور-مطالعه موردي شهر مشهد.” 1382 – . … advances in
environmental biology 8, no. … “مقدمه اي بر ويژگيها و ابعاد فضايي باز سازي مناطق
جنگ زده استان كرمانشاه. … “ارزيابي اثرات طرحهاي توسعه كالبدي بر بافت هاي كهن
شهري. … “معيارهاي موثر در مرزبندي نواحي مناطق شهري مورد مطالعه : منطقه يك شهرداري
تهران.
معرفی سرپرست واحد استانی – سیستان وبلوچستان – دانشگاه جامع علمی …
– ذخیره شده
8- دكتر حبيب الله سالارزهي، عبدالباسط مرادزاده، عباس عرب نقش مولفه هاي مديريت …
بندي عوامل موثر بر پياده سازي كسب و كار الكترونيك در شركت هاي كوچك و متوسط با
… ها در فضاي سايبر (مطالعه موردي: خانواده هاي ساكن در شهر مشهد مقدس)” دو فصلنامه
پليس … سلامت سازماني مطالعه موردي (مناطق سه گانه شهرداري زاهدان)” فصلنامه دانش
ارزيابي، …
حبيب الله سالارزهي – University of Sistan & Baluchestan
– ذخیره شده – مشابه
بررسي وضعيت توانمند سازي روانشناختي در ميان كاركنان شهرداري زاهدان … بندي عوامل
موثر بر ارتقاي سلامت سازماني مطالعه موردي ( شهرداري زاهدان و مناطق سه … مدل هاي سنجش
سرمايه فكري در ارزيابي عملكرد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي … بررسی عوامل موثر
بروفاداری مشتریان (مطالعه موردی :شعب بانک تجارت شهرستان خرم ….. حکمرانی خوب …
پایان نامه های دانلودی رشته جغرافیا | دانلود پایان نامه و سمینار ارشد : علم …
– ذخیره شده
… پایان نامه کارشناسی ارشد جغرافیا: شناخت فرایند ایمن سازی شهر رشت درجهت
مقابله با …. پایان نامه ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی دادهها
– DEA …. شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8
شهر …
علی موحد – صفحه شخصی – دانشکده علوم جغرافیایی
– ذخیره شده
4- عضو کمیته تخصصی گروه جغرافیا 1387 -89 … 8- عضو کمیته تخصصی
شهرسازی و معماری شورای برنامه ریزی شهرداری اهواز ،1387 … 6- مجله علمی و پژوهشی
مطالعات جغرافیای مناطق خشک … ارزیابی کاربری اراضی شهری با استفاده از GIS،
نمونه موردی ، شهر مریوان، …. بررسی توسعه محله های شهری با تاکید بر الگوی
حکمروایی خوب شهری.
مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
– ذخیره شده
آسیب شناسی اجتماعی و کالبدی بافتهای فرسوده شهری مطالعه موردی: کرمان (فول … ها
در شهر با رویکرد پیاده راه سازی نمونه موردی : مادی فرشادی اصفهان (فول تکست دارد)
….. شهری بر اساس الگوی حکمروایی خوب شهری ، مطالعه موردی: شهر سیدان (فول تکست
دارد) … ارزیابی شاخص های شهرسازی موثر بر پیاده روی در معابر با استفاده از تحلیل
های …
ارزیابی طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با رویکرد …
– ذخیره شده
سپس به مقایسه تطبیقی شاخصهای بهسازی و نوسازی مشارکتی با وضع موجود محله
پرداخته شد. … همچنین طرح مصوب محله، از دیدگاه ساکنان و مدیران و مسئولین شهری نیز
ارزیابی … 2-1-8-4- صنعت زدایی، مجال و ضرورتی برای بازآفرینی. …… شهرهای پیاده
مدار. … بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با رویکرد مشارکت مردمی (مطالعه
موردي: …
ارزیابی توسعه پایدار کلان‌شهر تبریز – نشریات علمی دانشگاه
– ذخیره شده – مشابه
به گونه ای که در کلان شهرهایی مثل تبریز، سطح اشغال شده شهری بر روند رشد جمعیت
… آیا میان مناطق شهری کلان شهر تبریز به لحاظ برخورداری از شاخصهای توسعه … بُعد
فضایی- مکانی موضوع (کلانشهر تبریز) از روش موردی- میدانی استفاده گردیده است.
….. خوب برای پایداری در توسعه بوده و لذا برای تقویت نقاط قوت و بهرهگیری موثر از

اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار – Symposia.ir
– ذخیره شده
حکمروایی شایسته و مشارکت مردمی در توسعه شهری پایدار …. نقش شاخص های محیطی در
طراحی مطلوب شهری مطالعه موردی: شهر مراغه …. ارزیابی فضاهای باز شهری با توجه به
نیازمندی های سالمندان مورد مطالعه: مناطق 31 گانه ی کلان شهرمشهد …. عوامل موثر بر
ارتقای ادراک کودکان از فضای شهری در هنگام پیاده روی نمونه موردی: مدرسه افشاری در
محله …
[PDF] کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده (در محله قیام در منطقه 12 تهران)
– ذخیره شده
نفر از ساکنین محلة قیام و. بادی. های برنجی. 21. شاخص کیفیت زندگی. انجام. شده.
است. … تهران. کیفیت زندگی در محیط سکونتی فرسوده. )محلۀ قيام. ،. منطقۀ. 11. شهر
تهران( ….. 8،. -. سالمت در. مناطق شهری. 5،. -. امنیت غذا و تغذیه و. -4. حکمرانی و سالمت
شهری …. رضایتمندی: ارزیابی موفقیت در درک طرح زندگی یا درک شخصی از زندگی
خوب.
سعید امانپور – دانشگاه شهید چمران اهواز
– ذخیره شده
تحلیل فضایی پراكنش جمعیت و توزیع خدمات در مناطق كلان‌شهر اهواز , سعید امانپور …
مجله مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری , درجه سایر مجلات , شماره مجله 4 , صفحه 1 –
23 , ناشر … ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در استان كرمانشاه با استفاده ازتحلیل
… مكانیابی دفن پسماند شهری،مطالعه موردی شهر كرمانشاه , سعید امانپور : نویسنده اول, …
همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
– ذخیره شده
4, 1088-NPRD, ارزیابی مدیریت پروژه های اجرای طرح هادی روستایی (مطالعه موردی …
10, 1166-NPRD, الزامات و پیامدهای استقرار و پیاده سازی رویکرد توسعه پایدار در
نظام … های موثر در شکل گیری حس مکان مطلوب در جهت بقا بافت های تاریخی؛ (نمونه
موردی … در چهارچوب حکمرانی خوب شهری (مطالعه موردی : شهر سعادتشهر), انایتا
اسفندیاری …
کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های …
– ذخیره شده
4 – بررسی رابطه ی بین رشته های کاردانی فنی معماری شهری با شهرسازی و ارائه ی
برنامه ی … 14 – ارزیابی اجرای طرح های توسعه شهری براساس رویکرد حکمروایی خوب
شهری … 32 – اولويت بندي توسعة پايدار مناطق شهري (مطالعة موردي : مناطق 22 گانه شهر
تهران) ….. شهری به پیاده راه در راستای توسعه پایدار شهر نمونه موردی :خیابان سجاد شهر
مشهد
[PDF] نمونه موردی شهر شیراز

Page 4 … Page 8 … شهری با توجه به نقش موثر مدیران شهری در احیای فرهنگ و معماری
ایرانی-اسالمی و ….. نقش مردم درشکل گیری هویت سکونتگاه های کهن ایران، مطالعه
موردی :روستای کندوان. …. بررسی پیاده روشهری وحقوق شهروندی نمونه موردی خیابان
معلم مشهد. ….. ارزیابی شاخص های کالبدی – اجتماعی فقر در مناطق شهری با استفاده از
183 .
[PDF] 11 از1 صفحه – مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران – شهرداری تهران
– ذخیره شده – مشابه
سند راهبردی ایمن سازی شهر تهران در چارچوب وظایف سازمان آتش نشانی … شهری. 8.
ارزیابی ارائه خدمات به سکونتگاه. های غیر رسمی محله اسالم آباد، زیر پل مدیریت
سعادت …
[PDF] دسـتـیـابـی بــه تـوسـعـه پـایـدار مـحـلـی از طــریــق ظرفیت اجتماع
– ذخیره شده
مطالعه موردی : محله شمیران نو*ساکنین و فعاالن اقتصادی محله غیررسمی … میان ظرفیت
اجتماعی گروه های تحقیق با توسعه پایدار محلی ارتباط مثبت و معنی داری برقرار …
[PDF] تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان …
– ذخیره شده
تبیین رابطه بین عملکرد مدیریت شهری و سرمایه اجتماعی شهروندان. )مطالعه موردی: محله
ولیعصر شمالی(. حسین. کماس. ی،. 1. *. سید علی. حس. نی. ی2. -4. دانشجوی دکتری …
[DOC] آموزش
– ذخیره شده
8- بررسي شاخص هاي توسعه پايدار در سطح شهر مشهد … 15- بررسي حكمراني خوب شهري
در مشهد … 23- ارزيابي آثار اقتصادي- زيست محيطي طرح تفكيك زباله از مبدا در شهر
مشهد … و تبعات جهاني شدن اقتصاد بر شاخص هاي اقتصاد شهري( مطالعه موردي شهر مشهد)
…. 4- بررسي كاربردهاي سيستم هاي Mobail GIS و Web GIS و روشهاي پياده سازي آن.
[PDF] استفاده از هوش تجاری مکانی در تصمیم گیری مدیریت شهری – CE Sharif
– مشابه
معرفی مدل ارزیابی پرتال های مدیریت شهری با تکیه بر بعد. تعامل . … 4 شناسایی
عوامل موثر در انتخاب سبد پروژه های فناوری اطالعات .70……………… ANP با استفاده از

[PDF] صورتجلسه شماره 118 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
– ذخیره شده
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ. -2. دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺑﺎﻗﺮزاده. –3. دﮐﺘﺮاﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﻼﺟﯿﺎن. -4. دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﺒﯿﺒﯽ. -5
… ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﺑﺎﻧﮑﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي:ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران) … ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﺧﻮب وﻓﺮﻫﻨﮓ دﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ادارات ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﯿﺮوزﮐﻮه (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ … ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي در …. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ.
مقالات – Home
– ذخیره شده – مشابه
ارزیابی میزان تاب‌آوری کالبدی شهری در برابر مخاطره زلزله موردمطالعه: شهر زنجان …
ارزیابی تحلیلی گستردگی فضایی-کالبدی مناطق شهری و تاثیر آن بر … تحلیلی
برآسیب‌پذیری شاخص های کالبدی در برابر زلزله به روش منطق فازی (مطالعۀ موردی:
منطقۀ 1 … فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری دوره 12 شماره 4 (1393) صفحات 25-50.
[PDF] Preference of City Development Strategies Using Analytic Hierarchy …
– ذخیره شده – مشابه
ﻫﺎ. ي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ (. CDS. ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از. ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ. AHP. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي: ﮐﻼن. ﺷﻬﺮ.
اﺻﻔﻬﺎن. ﯾﺗﺎر ….. ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ ﺧﻮب ﺷﻬﺮي ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي (. CDS. ) را ﺗﺸﮑﯿﻞ. ﻣﯽ
.
سیستم مدیریت همایش ها – SelectedArtticles
– ذخیره شده – مشابه
8, ارزیابی و سنجش چگونگی پایداری کالبدی- فضایی در روستای کنگ با … (مطالعه
موردی روستاهای دهستان دولت آباد شهرستان نمین), سعید خدایی, علی عیسی زاده،شهریار
اصغری … موثر بر رضایتمندی روستاییان از طرحهای هادی روستایی( مطالعه موردی:
مناطق … از قطب هاي شهري نمونه موردي: روستاهاي شهرستان طرقبه شانديز از مجموعه شهري
مشهد …
[PDF] طراحي و تبيين مدل ارزيابي امور فرهنگی – مطالعات مدیریت شهری

های متعدد در تولید محصوالت کشاورزی و فضای سبز و … خوشه صنعتی، ماتريس
ارزيابی همکاری، زنجیره ارزش، شهر مشهد ….. 8. ) 2002. ( با هدف بررسی. خوشه صنعتی
گل و گی. اه هلند انجام گرفت. بر اساس … ايجاد ارتباط بین مناطق شهری و نیمه شهری ….
خوب خوشه، و در نهايت عدد. 4. روابط عالی با اثر قابل. توجه بر کل خوشه می. باشد. -2.
برنامه.
ایجاد و راه اندازی پایگاه اطلاعات تخصصی هنر و معماری – کتابخانه …
– ذخیره شده – مشابه
کاربران عزیز می توانند از بخش جستجو در منابع کتابخانه و با درج کلید واژه های مورد
نظر خود در کلیه حوزه های … عنوان : معماري در تركيه معاصر : مطالعه موردي استامبول
[PDF] بازخوانی نقش بقعات متبرکه و رقبات وقفی بافت … – نشریه هفت شهر
– ذخیره شده
مطالعه موردی؛ گنبد خشتی … وقفیات•و•رقبات•شهری•یکی•از•فضاهای•باارزش•شهر•
اسالمی•و•تجلیگاه•ارزش•های• … در•کالن•شهر•مقدس•مشهد•و•به•واسطه•وجود•موقوفات•و•
رقبات•وقفی•گسترده•در•این•شهر …. بازیگران•و•دستگاه•های•درگیر•و•حرکت•به•سوی•
حکمرانی•خوب«•و•توجه•اساسی• ….. مطالعات زمینه ای و ارزیابی بستر پیشنهادی تامین
معوض.
دانلود رایگان مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
– ذخیره شده
۳٫ احیاء و بازنده سازی بافت قدیم شهر یزد (مطالعه موردی:برزن شش بادگیر) … بر اساس
حکمروایی خوب شهری ( (مطالعه ی تطبیقی برنامه ریزی های تهران و مشهد)) … ارزیابی
وضعیت فضای سبز شهری و مقایسه آن با سرانه های استاندارد نمونه موردی … شاخص های
اجتماعی مسکن در محلات جدید (کوی معلم) و قدیم (ساربان محله) شهر …. 4 فروردين 1394.
نسخه قابل چاپ
– ذخیره شده
متن پایان نامه ارشد جغرافیا :تراکم وساماندهی فضاهای شهری؛مورد مطالعه شهر تبریز.
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا : ارزیابی طرح جامع شهر شیروان با تاکید
بر ابعاد …. دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی شهری در
کرمانشاه …. شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و
8 شهر مشهد ).
مدرسان شریف | نام دروس امتحانی و منابع آزمون دکتری شهرسازی
– ذخیره شده – مشابه
4. سیر اندیشه ها در شهرسازی (2)/ جهانشاه پاکزاد/ انتشارات آرمانشهر/ 1395. 5. … 8.
تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر جلد اول (اواخر قرن 19 تا دهه هفتم قرن 20 میلادی
)/ … فرصت ها و چالش های حکمروایی کلانشهری خوب در عصر جهانی شدن؛ مطالعه موردی
تهران … انواع شهر اسلامی و اشاراتی به نحوه شاخص سازی در راستای شهری آرمانی-
اسلامی/ …
پایان نامه های دانلودی رشته جغرافی (جغرافیا) و شهرشناسی | مرجع دانلود …
– ذخیره شده
10 نوامبر 2015 … برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته جغرافی (جغرافیا) و شهرشناسی و دیدن …
پایان نامه بررسی جایگاه اجتماعی- اقتصادی گردشگران در شهر مشهد … پایان نامه
کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی : نقش و ارزیابی مرزهای شرقی بر ….. شاخص های
موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ) …
معرفی مقاله – مدیریت شهری
– ذخیره شده – مشابه
9 مارس 2013 … اين مقاله، مردم نگاري سکونت گاه غيررسمي شميران نو واقع در منطقه 4 شهرداري تهران مي
باشد. … نتایج سنجش ظرفیت نهادی در سطح مناطق مورد مطالعه نشان می‌دهد که ظرفیت
نهادی … از آنجا که ویژگی های مدیریت و برنامه ریزی کلان شهر تهران تفاوت ….. و با
استفاده از پرسشنامه کنشگران موثر بر پياده سازي اين سيستم با توجه …
ارزیابی طرح های بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با … – متلب
– ذخیره شده
30 ژوئن 2017 … ارزیابی طرح‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد برنامه … (نمونه
موردی: محله مهدی آباد قصردشت-شیراز ) … سپس به مقایسه تطبیقی شاخصهای بهسازی
و نوسازی مشارکتی با … 2-1-8-6- توسعه از درون، «بازآفرینی» و بازگشت به شهر. ….
4-2-1-3-2- کیفیت طراحی فضاهای عمومی محله (بدنه و کف سازی) 148.
[PDF] شناسی شهری شناسی جامعه کتاب )ویراست دوم – انجمن علمی جامعه‌شناسی …
– ذخیره شده – مشابه
.8. اتحادیه ی شهرها، راهنمای. استراتژی های توسعه ی شهری )بهبود عملکرد شهر(، ترجمه ی
اصغر ضرابی و. حمید صابری، اصفهان: دانشگاه اصفهان،. 1831 . .4. ادیبی، حسین، …
مدیریت شهری دانشگاه تهران – پایان نامه های مدیریت شهری
– ذخیره شده – مشابه
20 فوریه 2014 … برنامه ریزی استراتژیک (4) …. م‍دل‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ س‍ازی‌ ب‍رای‌ ش‍ه‍ر دان‍ای‍ی‌م‍ح‍ور
ت‍ه‍ران‌‌ … ( م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ر م‍ش‍ه‍د ) … ح‍ک‍م‍ران‍ی‌ خ‍وب‌ ش‍ه‍ری‌ و م‍ول‍ف‍ه‌ ه‍ای‍ش‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ م‍واردی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د
ک‍ه‌ ب‍ا ای‍ن‌ … ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر ت‍ح‍ق‍ق‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ش‍ه‍ری‌ در …. مناطق
و خانه هاي سلامت) و پرسشنامه دوم جهت بررسي نظرات شهروندان شهر …
[PDF] ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﯾﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و ا ، – آمایش محیط
– ذخیره شده
ﻫﺎي ﻓﺮﺳﻮده. ﺷﻬﺮي. (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ي. ﻣﻮردي: ﻣﺤﻠﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎرﺑﻨﺪ و ﻓﺎز. 1. زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮي ﻓﯿﺮوزآﺑﺎد) … ي ﺷﻬﺮي. ،.
داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ زاﻫﺪان. ) ﭼﮑﯿﺪه. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ. ،. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﯾﺎي ﺷﻬﺮﻫﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در … ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي.
ﺷﻮراي. ﻋﺎﻟﯽ. ﻣﻌﻤﺎري. و. ﺷﻬﺮﺳﺎزي. اﯾﺮان. ﺗﻮﺳﻂ. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻋﻤﺮان. و. ﺑﻬﺴﺎزي. ﺷﻬﺮي …. (ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ) ﺧﻮب
…. ﻗﺪﯾﻢ ﺷﻬﺮ ري. و. ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. و د. ر ﺻﻮرت اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ. (ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي) ﻣﯽ.
سوابق و پژوهش های دکتر عادل آذر – دانشکده معارف اسلامی و مدیریت …
– ذخیره شده
30 آوريل 2016 … ۲۲ عادل آذر- طيبه امير خاني (۱۳۹۲)، مدل پياده‌سازي بودجه ريزي برمبناي عملكرد، …. عادل
آذر ١٣٨٣، “ارزيابي عملكرد سازمان بر اساس شاخص هاي جوايز كيفيت … اي و كاربرد آن در
كشاورزي- مطالعه موردي استان فارس″، اقتصاد كشاورزي و ….. مطالعه: شركتهاي توليدي
شهرستان مشهد”، مجله پژوهش هاي مديريت ، شماره …. 4, PP 701-705.
دانلود تمام مقالات کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار …
– ذخیره شده
7 فوریه 2015 … 8. آسيب شناسي بناهاي تاريخي مطالعه موردي مسجدجامع ساوه 9. …. ارزيابي شاخصهاي
حكمروائي خوب شهري درمشهدمطالعه موردي: مناطق 2، 8و11شهرمشهد 184.
[PDF] ﺳﺎل داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻋﻨﻮا – پایگاه اطلاع رسانی …
– ذخیره شده
4. ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺳﭙﻨﺎﻧﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻧﺎﻧﻮ اﮐﺴﯿﺪ روي ﺑﺮ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و. ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﯽ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ
ﻧﺮ … 8. ﻓﺎﻃﻤﻪ رﺣﯿﻤﯽ. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﯾﮏ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﺳﻠﻮل. اﺳﺘﺮوﻣﺎﺋﯽ آﻟﻔﺎ (SDF1-α) ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺎﮐﺘﻮر
ﺗﻐﯿﯿﺮ …. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن …. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ دﻫﺎﻗﺎن. 1391. ﺟﮑﺴﻮن
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن. 57 …. ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ; ﻣﻮرد.
URDP.IR
– ذخیره شده
1 نوامبر 2016 … آیین نامه ضوابط و معیارهای طراحی و بهسازی پیاده رو های شهر مشهد … کیفیت فضاهای
عمومی و افزایش تعاملات اجتماعی( مطالعه موردی -مجتمع … پیاده راه و پیاده مداری (3); (4)
ارتقاء پایداری از طریق تعیین شاخص های موثر در خلق … سازی تجهیزات شهری برای
معلولین و جانبازان; مناسب سازی شبکه معابر محیط … 6 · 7, 8, 9 · 10 .
[DOC] ردیف کد مقاله عنوان توضیحات 1 22485 تعیین میزان پرداخت مستقیم …
– ذخیره شده
7, 20468, تاثیرات طرح تحول نظام سلامت برکارکردهای بیمه مطالعه موردی بیمه … 9,
20466, بررسی پرداخت¬های غیررسمی و عوامل موثر برآن در بیمارستان¬های شهر ارومیه
… 23, 20426, ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ گرگان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل ﭘﺎﺑوﻦ– ﻻﺳﻮ
….. با تاکید بر پیاده سازی برنامه ترویج زایمان طبیعی در دانشکده علوم پزشکی
مراغه.
[PDF] با هری ش خالق فضاهای گیری شکل بر موثر محیطی های … – aminrc.ir
– ذخیره شده – مشابه
های. محیطی. مورد. نیاز. محیط. شهری،. براساس. کیفیت. اه. و. شاخص. های. مشترک …
پژوهش،. نمونه. موردی. تحقیق. ) مجموعه. درب. امام. اصفهان. ،(. مورد. ارزیابی. کیفی. از …
سازی. از. نقاط. قوت. و. هم. چنین. اصالح. نقاط. ضعف. محدوده. زمینه. دستیابی. به …. شهر.
مشهد،. 1839. (. شهر. خالق،. نه. تنها. فضایی. است. هک. در. آن. خالقیت. رشد. می … Page 4

[PDF] Untitled – اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
– مشابه
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻙ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺧﻮﺏ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، … ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻭ ﺧﻠﻖ ﻣﺠﺮﺩ ﺷــﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺷــﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻨﺪ.ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﻲ …
پایان نامه های دانلودی رشته علوم اجتماعی-جامعه شناسی-علوم ارتباطات …
– ذخیره شده
پایان نامه های دانلودی رشته علوم اجتماعی-جامعه شناسی-علوم ارتباطات … زبان جم GEM
TV توسط زنان و واکاوی قرائت آنان از سریال ها مطالعه موردی زنان شهر کامیاران … نقش
عملکرد پلیس 110 در نگرش مردم به احساس امنیت در بین شهروندان منطقه 8 تهران …
جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق

آ.شیرازی زاده – مهندسی شهرسازی
– ذخیره شده – مشابه
مکان سازی، خلاقیت در فضاهای شهری، خلاقیت در شهر ، شهر خلاق، محیط زیست خلاق. …
شناخت موانع و محدوديتها و شاخصهاي توسعه شهري پايدار. – حكمروايي شايسته و مشاركت
مردمي در توسعه شهري پايدار … ارزيابي تاثير اجراي پروژه هاي شهري …. هویت شهری
است موثر در توسعه گردشگری است و به کمک مطالعه موردی در یکی از شهرهای ایران انجام

zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub
– مشابه
Sign in or Sign up · Watch 2 · Star 4 · Fork 1 …. مناطق 52601. کردن 52551 …. سازي
28583. مشکل 28561 … خوب 26799. همين 26789 …. موثر 16624 … مشهد 14689. اردن
14673 … مطالعات 13824 …. ارزیابی 10728 … شهرها 10645 ….. پیاده 5111 …… موردي
534. اصلاحيه 534. تحريف 534. كلانشهر 534. یی 533. کاسترو 533 ….. شاخصهاي
458.
مطالب جدیدتر – گروه کارشناسی ارشد شهرسازي همدان
– ذخیره شده – مشابه
26 نوامبر 2015 … مناسب سازی فضای شهری برای کم توانان حرکتی نمونه موردی : خ بوعلی … + نوشته
شده توسط کيانوش ذاکرحقيقي در جمعه ششم آذر ۱۳۹۴ و ساعت 8:39 | آرشیو نظرات …
ارزیابی نقش بازارچه های مرزی درتوسعه اقتصادی واجتماعی شهرها . …. نتیجه بررسی
پروپوزال‌های گروه شهرسازی در مقطع کارشناسی ارشد در جلسه مورخه 22/4/ …
ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی …
– ذخیره شده
… شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد
) … خدمات متناسب در کل منطقه موجب بروز مشکلات و چالش های محتوایی متعددمی شود.
شهروند الکترونیک – HTML Template

[آغاز پروژۀ مطالعات شهر مجازی تهران] هنوز در آغاز حرکت به سوی برپایی شهرهای ….
جزئیات پیاده سازی شهر الکترونیک در گرگان … در بازدید از دیتا‌سنتر اولین موردی
که به چشم می‌خورد تابلویی است که نشان‌دهنده ارتباطات مناطق و شهرداری‌هاست. …. دکتر
عاملی یکی از بازده های شهر مجازی را حکمرانی خوب توصیف کرد و اظهار داشت: 240
برنامه …
دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رشت – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه ها

47, سیل زایی وفرسایش دررودخانه پسیخان درسی سال اخیر (مطالعه موردی بخش …..
الگوی توزیع فضای خدمات شهری با استفاده از نرم افزار GIS (مطالعه موردی منطقه 3 شهر
رشت) … در استان گیلان, سیده زهرا میری, دانشکده مدیریت و حسابداری, مدیریت, 1396-
4-25 ….. 370, اولویت بندی شاخص های موثر در بهبود عملکرد کارکنان شرکت های بیمه
با …
آرشیو مقالات – مدیریت شهری
– ذخیره شده – مشابه
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر گروه های ذینفع بر فرآیند تصمیم گیری مدیران … و
برخي از معيارهاي مرتبط ديگر، سبب تقويت شاخص هاي حكمروايي شهري (مشاركت ….
حکمرانی خوب شهری از جمله مفاهیمی است که با مشارکت شهروندان و تغییر نقش و …
عنوان : بررسي تاثير عملكرد شوراهاي شهر بر اثربخشي شهرداري ها (مطالعه ي موردي:
شوراي …
1phd- نمایش مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و …
– ذخیره شده
24 مارس 2017 … ارزیابی و مقایسه تکنولوژی سامانه های مجازی سازی مبتنی بر Microsoft و VMware …
تجزیه و تحلیل پیاده سازی برای استنتاج در زمینه های تصادفی مارکوف … ارائه
شاخص های فازی شده به منظور تشخیص وضعیت جزیره ای واحدهای تولید پراکنده …..
نقش رفتار فضایی شهروندان در توسعه پایدار شهری مطالعه موردی شهر ساری
ادامه پایان نامه های مدیریت – سامانه نوین مسداک
– ذخیره شده
… پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت سیستم های اطلاعاتی: عوامل موثر بر کیفیت
برنامه … های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه زیرساختهای پیاده
سازی …. ترافیکی درون شهری مطالعه موردی شهر; دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:
ارزیابی ….. و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری (نمونه
موردی …
برنامه ریزی شهری و منطقه ای – «شهرهوشمند، تکوین انقلاب شهری نوین …
– ذخیره شده – مشابه
«شهرهوشمند، تکوین انقلاب شهری نوین» ، «شهر الکترونیک و اقعیت شهرهای فردا» …
در چنین فضایی توجه به مولفه های مناطق خلاق و هوشمند که یکی از مهمترین اولویت های …
4. یک شهر جاذب و گیرا 5. آگاهی و مشارکت همگانی 6. استفاده موثر و خلاقانه از منابع ….
ارزیابی اجتماعی، توسعه حمل و نقل محور، یکپارچگی منطقهای، مکان سازی، مقیاس و …
۷ نکته که باید درباره آریایی قهرمان و عرب سوسمار‌خور بدانید – میدان

27 آوريل 2015 … بعد رفتار این اعراب را ببینید : در بسیاری شهرها در درگیری های خونین و …… قبل از
هر چیز از مطالعه خوب ” میدان ” تشکر میکنم؛ مطالعه خوب اما نه کامل. …… کنند، چه بسا که
عرب های زیادی در این مناطق در کلمات عربی بسیاری از این حروف را …… بیشترین
اریایی های اصیل در فارس و شرق و شمال بوشهر هستن و تهران مشهد .
[PDF] isme conference 2002 authors guide, paper title – همایش ملی تعامل …
– ذخیره شده
به توانایی و ظرفیت افراد و بنگاه. های خصوصی. در. استفاده از فرصت. های. بازار. و هم
… هاد دانشگاهی مشهد … ترین مطالعات و بررسی … گذاری موثر )عمومی و خصوصی( به رشد
سریع دست نیافته است … 4. در تمامی کشورهای دارای رشد باالی پیوسته، اقتصادها. به
سرعت، دانش و فن … تواند موج مهاجرت به شهرها را کند ساخته و روند شهرنشینی را منظم.
نخستین نمایشگاه و جشنواره بین المللی فناوری های نوین شهری (ICS2017)
– ذخیره شده
Neil co-founded Index Ventures with Giuseppe Zocco and David Rimer in 1996.
Previously he spent 4 years with Montgomery Securities in San Francisco …
[PDF] ساماندهی بافت فرسوده با استفاده از رویکرد مشارکتی با تاکید بر …
– ذخیره شده
شاخصهای آن در مشارکت ساکنان بافتهای فرسوده منطقه ی ابکوه شهر مشهد پرداخته … های
شهری موفق در دنیا حاکی از بکار گیری بجا و موثر حداکثر مشارکت مردم در …. Page 4
… اجتماعی و بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسودهی شهری، مطالعات زیادی انجام نشده و …
مطالعه ، به لحاظ تقسیمات مناطق شهرداری ، در محدوده مرکزی منطقه یک شهرداری مشهد …
همایش های مدیریت : همایش ها ، کنفرانس ها و سمینار ها – باهمایش
– مشابه
کنفرانس های مدیریت سال 1395 – کنفرانس های مدیریت سال های گذشته – اطلاع رسانی
آخرین همایش های ملی و بین المللی – خبرنامه – آموزش – اخبار.
نوشته های خواندنی – کیانا وحدتی
– مشابه
4 ا کتبر 2008 … با ارسال دانسته ها،معلومات و مطالعات جدید خود در زمینه های مختلف ، دیگران را بهره مند
سازیم . ….. هلندی: وقتی زن خوب در خانه باشد، خوشی از در و دیوار می ریزد. …… ( 1 تا 14
اردیبهشت) ( 5 تا 13 مرداد) ( 4 تا 8 بهمن) درخت سپیدار (تردید و عدم ثبات) جذاب به …
دوران دبستان را در شهرهای خاش و زاهدان و مشهد گذراند و از همان دوران اقدام به …
دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون (استاندارد و رایگان)
– ذخیره شده
دانلود پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) -تفسیر و نمره گذاری. دانلود پرسشنامه ….
دانلود پرسشنامه استاندارد سازی شغلی-احمدی-روایی پایایی و نمره گذاری-۵ ماده.
نگارين ترنج
– ذخیره شده
جهت سفارش آموزش پيشرفته و ويديويي دف بعد از مطالعه كامل توضيحات اين كالا ،
لطفا فرم … -دانلود پژوهش پارامتر هاي موثر در طراحي تونل قطعه شماره 2 آزاد راه قزوين-
رشت – خريد … -دريافت فايل پايان نامه بهينه و ايمن سازي سيستم حمل و نقل همگاني
معابر شهري براي …. -كاملترين فايل پايان نامه بررسي و پياده سازي كتابخانه رقمي و
آموزش …
الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی ارائه می شود | کنفرانس های – قطره
– ذخیره شده
2 مه 2017 … کنفرانس های سالانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در فرایند … به آنها جهت
پیشرفت و تمدن سازی(رضا فقیه زاده- الهام شهامت)8-تبیین و … تدابیر الگوی پایه(
سیدمحمدرضا سیدی)4-نقش سرمایه اجتماعی در توسعه با … محمدی- افشار سیفی نژاد)12
-شاخص های هویت ساز معماری ایرانی اسلامی در ….. خوب و بد تجمیع کارت ها …
برنامه‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی – عصر ایران
– ذخیره شده – مشابه
7 آگوست 2013 … ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی کشور در حوزه فعالیت‌های وزارت متبوع … مجدد ساختار
اقتصادی وزارت متبوع با رویکرد استقرار حکمرانی خوب … در سطح شهرستان و استان
تاسیس شده و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ….. و حضور فعال و موثر وزارتخانه
و توابع آن در تداوم مرحله اول و پیاده سازی …… تور پوکت 4 آبان 96.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد جغرافیا و مطالعات محیطی 2008-7845 …
– ذخیره شده
در این پژوهش از میان مناطق سه گانه شهر رشت ،منطقه دو ،از نظر وضعیت کاربری
پارکینگ … همچنین در این پژوهش ابتدا معیارهای موثر در مکانیابی پارکینگ های
عمومی با … شکوهی، ع، (1385) نقش Fuzzy-GIS در مکانیابی بهینه کاربری های شهری،
همایش GIS …. شاخص های کیفیت زندگی در شهر از نظر شهروندان مطالعه موردی(گنبد
قابوس)، مجله …
حاج عادل محمدی
– ذخیره شده
حاج عادل محمدی – هواداران حاج عادل محمدی در انتخابات دوره چهارم شورای شهر ارومیه – حاج عادل
محمدی. … کرد درامدها و تخصیص آن به نسبت تراکم جمعیت جهت توسعه تمام مناطق شهری
…. جهش مديريت كارامد است كه بويژه در 8 سال گذشته ضربه هاي سهمگيني بر آن وارد شد .
… از بحرانها و ثانيا توانايي دكتر قاليباف را در بكار گيري مديريت موثر نشان داد.
طراحی پرسشنامه محقق ساخته پایان نامه
– ذخیره شده
… بررسی های استراتژیک انتخاب مدلی جهت پیاده سازی سیستم مدیریت دانش; بررسی
… کارکنان در مناطق عملیاتی; ارزیابی و تحلیل میزان شکاف بلوغ کسب و کار
الکترونیک …. مشهد و نقوش مثبت و منفی ان بر اجتماعات محلی با استراتژی مدیریت
شهری …. سازمانی؛ مطالعه موردی شرکت ایران خودرو; پروپوزال بررسي اثرات اجتماعي
توسعه …
الگوی پایه پیشرفت اسلامی ایرانی ارائه می‌شود
– ذخیره شده
12-شاخص‌های ذهنی توسعه انسانی در اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران(صالح اصغری-
… 8-ضرورت‌های تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به منظور مقابله با تهاجم
فرهنگی. … 39-عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی: مقایسه مناطق شهری و روستایی(رسول
رجب‌زاده ….. 13-ارزیابی الگوهای توسعه پایدار و بررسی پیاده‌سازی الگوی مناسب
توسعه در …
مرکز توسعهٔ فناوری و ارتباط با صنعت- ادارهٔ ارتباط با صنعت و جامعه

3984, طراحی و پیاده سازی سامانه مدیریت عملکرد مجریان پروژه های پژوهشی, شرکت …..
آور (مطالعه موردی: شهر تهران), شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه, 1395/8/22 …
3929, مدلسازی و ارزیابی ریسک دفع پساب های همراه با آب های برگشتی حاصل از …..
شهر و شناسايي شاخص‌هاي موثر بر شكل‌گيري حاشيه شهر, شهرداري مشهد, 1395/12/13 …
طراحی و تبیین مدلی برای کنترل استراتژیک در شرکتهای اجرایی(با …

واژگان کلیدی : 1- کنترل استراتژیک ، 2- مدل3- آزمون همبستگی 4- آزمون تحلیل
مسیر 5-شرکتهای اجرایی. فهرست مطالب ….. 2-8-7-2) مدل دوم : مدل ارزیابی متوازن
کاپلان و نورتون برای اجرای استراتژی…..96. 2-8-7-3) مدل سوم : مدل ….. ارزیابی
شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد ).
( 0 نقد و …
برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی نشاسته های …

Annual index: Scientific names ….. دوره 2، شماره 4، زمستان 2016، صفحه 8-11 ……
ارائه الگویی جهت ارزیابی حکمرانی خوب شهری(شهرداری منطقه 10 تهران) … ارائه
چارچوبی برای موفقیت در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مبتنی بر رایانش
ابری …… بازتاب نمادین مشروعیت بر سکه‌های ساسانی مطالعه موردی: دوران قباد اول و
جاماسب.
دانلود مقالات ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری – صفحه 13 …
– ذخیره شده
پژوهش شاضر با هدف ارزیابی عملکرد شهرداریویژه منطقه مهر شهر بجنورد به تنظیم …
مناط ویژه شهری در مطالعات و تجارب جهانی وویژگی های سکونتگاه های مواجه با اسکان ….
احداث مدارس جدید به کمک روش کارتوگرافی (نمونه موردی: نواحی 1 مناطق 6 و 13) …
ارزیابی سیستمی فرآیند پیاده سازی شهرالکترونیک بجنورد با تاکید …
ترجمه – فروشگاه دانلود پیشینه تحقیق سیدو – رز بلاگ

ترجمه مقاله الگوریتم بهینه سازی شیر (LOA)، یک الگوریتم فرا ابتکاری الهام … 4. ،
ﺷﻤﺎره. 10. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن. 1391. ﺻﺺ. 172-153. اراﺋﻪ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﻧﻈﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﺮﺻﻪ اﺧﺘﻴﺎرات …
بررسی تطبیقی الگوی مجتمع های مسکونی ویلائی و آپارتمانی (مطالعه موردی شهر ….. [
PDF]مطالعه تطبیقی شاخص های حکمروایی خوب شهری در کالن عنوان ….. ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﻣﺸﻬﺪ .
همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
– مشابه
1, بررسی دلايل و عوامل موثر بر اعتماد يا بي اعتمادي به اخبار کانال های غیر رسمی …
کارکنان زن شورای اسلامی شهر تهران, احمد اميري, دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات
رسانه … 25, ارزیابی روش های زدودن برف و یخ از سطح خیابان, بهمن آقاجانی, دانشکده
فنی و … 48, بررسی نقش ارتباطات انسانی در تقویت فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی
کانون …
مفاهیم اولیه شهر و شهرنشینی – شهر پایدار|اخبار و منابع شهرسازی و …
– ذخیره شده
بنابراین نظم های شهر یا سازمان ها ، موردی خاص از نظم های محیطی یا سازمان ها هستند . …
علاوه براین ، ظاهراً اشکال متفاوت شهر ، حیاط شهرها و حوزه های کم تراکم با قرار دادن …..
باز تکرار میکنم ، این ها همگی شیوه های متفاوت نگاه کردن ، مطالعه ، تفسیر و فهم نظم
شهر و …. مناطق شمالی ، غربی و جنوب غربی کشور علاوه بر برخورداری از آب و هوای خوب
و …
[PDF] فصلنامه سیاست کالن »ویژه محیط زیست – مجمع تشخیص مصلحت نظام

ارزیابی شاخص های اهداف زیست محیطی سند چشم انداز/ کمیسیون مشترک……………….
277 …. تدوین منشور اخالق محیط زیست و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ و اخالق …. جنگل
های. اطراف شهر هست، زمین های جنگلی و مناطق جنگلی هست که اینها با زحمت زیاد در طول
…… هکتار و سهم 8/4 درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده و مراتع کم تراکم نیز با
.
میهن تحقیق – پروژه ، پایان نامه ، روش تحقیق ، گزارش کار آموزی ، طح …
– ذخیره شده
22 – پروژه مديريتي – مربوط به آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای 106 ص … 84 – تعريف
معماري سازمان و پياده سازي سيستم جامع اطلاعاتي و اتوماسيون مورد … 169 – مقايسه
هزينه- اثربخشي روش دياليز با پيوند كليه با استفاده از شاخص … 172 – مطالعه
تطبيقي نظام تحقيق و توسعه در بيمارستان‌هاي كشورهاي منتخب 42 ….. 719 – حكمراني
خوب
کمیاب آنلاین – دانلود رایگان و کامل نقشه شهرهای ایران به صورت جداگانه …
– مشابه
8 مارس 2014 … تقدیم به بهترین های دنیا الخصوص هموطنان خوب کشورم … دانلود کامل نقشه شهرهای
ایران به صورت جداگانه برای موبایل با فرمت جاوا … از این رو ، کامل ترین مجموعه نقشه
شهر ها و شهرستان ها و مراکز استان های ایران را … مشهد (Mashhad), رشت (Rasht),
سبزوار (Sabzevar), سنندج (Sanandaj), …. فروشگاه آنلاین میهن استور – 8.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *