دانلود برترین فایل ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن

Published on Author adminwebLeave a comment

ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن

بررسی ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن
دسته بندی حسابداری
بازدید ها 1
فرمت فایل docx
حجم فایل 6419 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 116

ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

بررسی ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن دارای 116صفحه وبافرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

چکیده

امروزه سازمان‌ها بیش از هر زمان دیگری با محیط متغیر و غیرقابل پیش‌بینی مواجه هستند، به‌گونه‌ای که نیاز دارند برای حفظ جایگاه خود و بقا، با این تحولات سریع همراه شوند. برای این منظور، راهکارهای مختلفی توسط محققین حوزه مدیریت پیشنهاد شده که یکی از آنها ایجاد سازمان چابک است.

هدف از این پژوهش، ارزیابی سطح چابکی یک سازمان دولتی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود سطح چابکی این سازمان است. با مرور ادبیات موضوع و مطالعات صورت گرفته در این زمینه، مدل‌ها و ابزارهای لازم برای هدف پژوهش فعلی انتخاب و معرفی شدند و همچنین چارچوب نظری تحقیق طراحی شد. بر مبنای این چارچوب پرسشنامه‌ای طراحی و پس از تأیید روایی و پایایی، در بین کارکنان سازمان توزیع گردید. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان آب و فاضلاب استان گیلان بوده و جامعه نمونه براساس موازین آماری از بین آنها انتخاب گردیده است.

متدولوژی این پژوهش بر مبنای روش‌های آماری و با استفاده از آزمون‌های میانگین جامعه و همبستگی می‌باشد. داده‌های حاصل از پرسشنامه‌های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که سازمان از نظر چابکی در وضعیت متوسطی قرار دارد. از آنجایی که چابکی سازمان در بعد فرایندهای داخلی متوسط، و در بعد رشد و یادگیری نسبتاً بالاست؛ و با توجه به وجود همبستگی مثبت بین چابکی فرایندهای داخلی و چابکی سازمان، می‌توان نتیجه گرفت با اصلاح و چابک‌سازی فرایندهای داخلی و معیار‌‌های مرتبط با آن، چابکی سازمان بهبود خواهد یافت.

کلمات کلیدی: ارزیابی چابکی، کارت امتیازی متوازن، سازمان دولتی، تحلیل آماری.


فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات موضوع. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 هدف از پایان‌نامه. 3

1-3 توضیح موضوع پایان‌نامه. 3

1-4 اهمیت، انگیزه و علت انتخاب موضوع. 4

1-5 مرور کلی بر ادبیات موضوع. 5

1-6 جنبه‌های جدید بودن موضوع. 9

1-7 کاربردها و کاربران موضوع پایان‌نامه. 9

1-8 جمع‌بندی.. 10

فصل دوم: مرور ادبیات موضوع. 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 بررسی تاریخچه و مفهوم چابکی.. 13

2-3 مدل‌های دستیابی به چابکی.. 15

2-3-1 مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ.. 16

2-4 ارزیابی سطح چابکی.. 18

2-4-1 کارت امتیازی متوازن. 19

2-4-2 چابکی در سازمان‌های دولتی.. 25

2-4-3 چابکی در صنعت آب .و فاضلاب.. 27

2-5 پژوهش‌های داخلی در حوزه چابکی.. 28

2-6 جمع بندی.. 38

فصل سوم: روش تحقیق.. 39

3-1- مقدمه. 40

3-2- چارچوب مفهومی تحقیق.. 41

3-3- روش تحقیق.. 43

3-4- قلمرو تحقیق (زمانی – مکانی) 44

3-5- روش جمع آوری اطلاعات.. 44

3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای.. 44

3-5-2- پرسشنامه. 45

3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری.. 46

3-6-1- روایی.. 46

3-6-2- پایایی.. 47

3-7- جامعه و نمونه آماری.. 48

3-7-1- جامعه آماری.. 48

3-7-2- نمونه آماری.. 49

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 50

3-8-1- آزمون میانگین یک جامعه. 50

3-8-2- تحلیل همبستگی.. 51

3-8-3- آزمون نرمال بودن داده‌ها 53

3-9- جمع بندی.. 53

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 54

4-1- مقدمه. 55

4-2- توصیف داده‌ها 56

4-2-1- جنسیت.. 56

4-2-2- سن.. 57

4-2-3- سابقه کاری.. 58

4-2-4- میزان تحصیلات.. 59

4-2-5- میزان آشنایی با مبحث چابکی سازمانی.. 60

4-3- آزمون فرضیه‌ها 61

4-3-1- آزمون فرضیه اول تحقیق.. 61

4-3-2- آزمون فرضیه دوم تحقیق.. 64

4-3-3- آزمون فرضیه سوم تحقیق.. 66

4-3-4- آزمون فرضیه چهارم تحقیق.. 68

4-3-5- آزمون فرضیه پنجم تحقیق.. 69

4-3-6- آزمون فرضیه ششم تحقیق.. 71

4-4- محاسبه میزان چابکی سازمان. 72

4-5- جمع بندی.. 74

فصل پنجم: نتیجه‌گیری.. 75

5-1- مقدمه. 76

5-2- یادآوری خطوط اصلی روش علمی.. 77

5-3- دستاوردها و نتایج تحقیق.. 78

5-4- پیشنهادات.. 79

5-4-1- پیشنهادات مربوط به تحقیق فعلی.. 79

5-4-2- پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی.. 81

فهرست مراجع. 82

پیوست الف.. 90

واژه‌نامه فارسی به انگلیسی.. 96

واژه‌نامه انگلیسی به فارسی.. 97

فهرست جدول‌ها:

جدول 2-1- تعاریف ارائه شده در زمینه چابکی.. 34

جدول 2-2- رویکردهای مفهومی ارزیابی و بهبود سطح چابکی سازمانی.. 35

جدول 2-3- خلاصه‌ای از تحقیقات داخلی بررسی شده در حوزه چابکی.. 37

جدول 3-1- تفکیک پرسشنامه پژوهش… 45

جدول 3-2- تفسیر میزان همبستگی متغیرها بر مبنای مقدار ضریب همبستگی.. 52

جدول 4-1- توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت کارکنان.. 56

جدول 4-2- توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن کارکنان.. 57

جدول 4-3- توزیع فراوانی نمونه بر حسب سابقه کاری کارکنان.. 58

جدول 4-4- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میزان تحصیلات کارکنان.. 59

جدول 4-5- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میزان آشنایی کارکنان با مبحث چابکی سازمانی.. 60

جدول 4-6- نتایج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف برای متغیر فرایندهای داخلی.. 62

جدول 4-7- آمار توصیفی متغیر فرایندهای داخلی.. 63

جدول 4-8- نتایج آزمون t تک نمونه مربوط به متغیر فرایندهای داخلی.. 63

جدول 4-9- نتایج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف برای متغیر رشد و یادگیری.. 65

جدول 4-10- آمار توصیفی متغیر رشد و یادگیری.. 65

جدول 4-11- نتایج آزمون t تک نمونه مربوط به متغیر رشد و یادگیری.. 65

جدول 4-12- نتایج آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف برای متغیر مالی – مشتری.. 67

جدول 4-13- آمار توصیفی متغیر مالی – مشتری.. 67

جدول 4-14- نتایج آزمون t تک نمونه مربوط به متغیر مالی – مشتری.. 67

جدول 4-15- نتایج آزمون همبستگی بین چابکی فرایندهای داخلی و چابکی سازمان.. 69

جدول 4-16- نتایج آزمون همبستگی بین چابکی در بعد رشد و یادگیری و چابکی سازمان.. 70

جدول 4-17- نتایج آزمون همبستگی بین چابکی فرایندهای داخلی و چابکی در بعد رشد و یادگیری.. 71

جدول 4-18- محاسبه وزن هر یک از سؤالات مربوط به بعد مالی – مشتری.. 73

جدول 5-1- خلاصه نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون‌های آماری.. 78

فهرست شکل‌ها:

شکل 2-1- مدل مفهومی دستیابی به چابکی.. 17

شکل 2-2- چهار وجه کارت امتیازی متوازن.. 21

شکل 2-3- مدل ساده خلق ارزش در سازمان‌های عمومی و دولتی.. 25

شکل 2-4- ابعاد چابکی در بخش دولتی.. 27

شکل 3-1- مدل تحلیلی تحقیق.. 42

شکل 3-2- نتایج محاسبات مربوط به پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS 49

شکل 4-1- توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت کارکنان.. 57

شکل 4-2- توزیع فراوانی نمونه بر حسب سن کارکنان.. 58

شکل 4-3- توزیع فراوانی نمونه بر حسب سابقه کاری کارکنان.. 59

شکل 4-4- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میزان تحصیلات کارکنان.. 60

شکل 4-5- توزیع فراوانی نمونه بر حسب میزان آشنایی کارکنان با مبحث چابکی سازمانی.. 61

علایم و نشانه‌ها

آماره آزمون

t

تعداد زیر مجموعه‌ پرسش‌های پرسشنامه یا آزمون

J

تعداد نمونه

n

خطای معیار


سطح خطا (معمولاً 5 درصد)

α

شماره سوال پرسشنامه

i

ضریب آلفای کرونباخ

Rα

ضریب همبستگی اسپیرمن

rs

ضریب همبستگی پیرسون

r

ضریب همبستگی جامعه

ρ

فرض صفر

H0

فرض مقابل

1H

مجموع توان دوم تفاوت رتبه‌های دو متغیر


مقدار معنی‌داری آزمون

sig

میانگین جامعه

μ

میانگین نمونه


نمره اختصاص یافته به سوال i ام

Qi

واریانس زیر مجوعه i ام آزمون


واریانس نمونه

S2

وزن سوال i ام

Wi

ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن … – طلا شاپ
– ذخیره شده
ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شرکت آب و
فاضلاب استان گیلان. چکیدهامروزه سازمان‌ها بیش از هر زمان دیگری با محیط متغیر و …
ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه …
– ذخیره شده
دانلود رایگان فایل ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن
مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با لینک مستقیم از دسته مدیریت با …
ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه …
– ذخیره شده
5 روز پیش … شما دوست عزیز می توانید فایل ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی
متوازن مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان را از طریق …
ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه …
– ذخیره شده
اکنون میتوانید فایل ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن
مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان با اطلاعات ذکر شده در قالب فشرده از …
دانلود فایل ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن
– ذخیره شده
4 روز پیش … هدف از این پژوهش، ارزیابی سطح چابکی یک سازمان دولتی با رویکرد کارت امتیازی
متوازن، و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود سطح چابکی این سازمان است.
ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه …
– ذخیره شده
25 سپتامبر 2017 … ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شرکت آب و
فاضلاب استان گیلان.
ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه …
– ذخیره شده
ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شرکت آب و
فاضلاب استان گیلان. چکیده امروزه سازمان‌ها بیش از هر زمان دیگری با محیط متغیر و …
ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه …
– ذخیره شده
24 سپتامبر 2017 … ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شرکت آب و
فاضلاب استان گیلان. چکیده امروزه سازمان‌ها بیش از هر زمان …
ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه …
– ذخیره شده
23 سپتامبر 2017 … ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شرکت آب و
فاضلاب استان گیلان. 118 دانلود، سایتی برای پیدا کردن فایل …
ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن | هزار و یک …
– ذخیره شده
ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن … هدف از مطالعه فعلی،
ارزیابی سطح چابکی سازمان آب و فاضلاب استان گیلان و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود

ارزیابی سطح چابکی سازمان – مرکز دانلود فایل
– ذخیره شده
23 سپتامبر 2017 … ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه موردی شرکت آب و
فاضلاب استان گیلان. مرکز دانلود فایل. مشخصات فایل دانلودی:.
ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن مطالعه …
– ذخیره شده
22 سپتامبر 2017 … آمازون اولین مرجع برای دانلود فایل های مورد نیاز دانشجویان، دانش آموزان و متخصصان
کشور. مشخصات فایل دانلودی: عنوان: ارزیابی سطح چابکی سازمان با …
تلفيق كارت امتيازي متوازن و شش سيگما با مطالعه موردي در شركت پلي …
– ذخیره شده – مشابه
افزایش رقابت در سطح اقتصادی و بین‌المللی، یکی از مهمترین دستاوردهای جهانی شدن
اقتصاد … رويكرد كارت امتيازي متوازن، با نگرش از چهار وجه مالي، مشتري، فرآيندهاي
داخلي و …. با رسالت و اهداف سازمان در خصوص دستورالعمل ها و رويه هاي سازماني مورد
ارزيابي …. جديد ، افزايش اعتبار و اطمينان كالاها و خدمات و چابكي سازمان وفرايندها مي
شود .
پایان نامه: ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن …
– ذخیره شده
ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی شرکت آب
… کارت امتیازی متوازن، و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود سطح چابکی این سازمان است.
[PDF] رویکردی متوازن در ارزیابی عملکرد سیستم برنامه ریزی منابع سازمان
– ذخیره شده
مدل سلسله مراتبی کارت امتیازی متوازن با توجه به معیارهای چندوجهی … که ابعاد کارت
امتیازی متوازن را یکپارچه می سازد، یک رویکرد عینی. برای اندازه گیری سطح عملکرد
سیستم. ERP … ارزیابی عملکرد، برنامه ریزی منابع سازمان، کارت امتیازی متوازن …
پرسشنامه ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن …
– ذخیره شده
24 آوريل 2017 … پرسشنامه ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مهربان ۱۳۹۳).
روایی و پایایی دارد. نحوه نمره دهی دارد. پرسشنامه مورد استفاده در …
[PDF] تبیین وتحلیل ارزیابی استراتژی های صنعت خودرو سازی ایران در ورود …
– ذخیره شده
را از ماموریت سطح باالی آن، به سمت کارهایي که توسط کارکنان خط. مقدم انجام مي. شود،
حرکت مي … با افزایش سـطح جهاني …. رویکرد کارت امتیازی متوازن در ارزیابي
عملکرد سازمان …… چابک. سازی زنجیره تامین و تولید خودرو ارزان قیمت یا بعبارتي
شاخص.
تحقیق ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی …
– ذخیره شده
8 نوامبر 2016 … تحقیق ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن، مطالعه
موردی شهرستان سبزوار … پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت
امتیازی متوازن 2016-11-09 …. سطح تحصیلات …. مقاله با موضوع بررسی نقش رهبری
خدمتگزار بر چابکی سازمانی، مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی …
[PDF] ارائه چهارچوبی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین صنایع غذایی با رو
– ذخیره شده
صنایع غذایی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و. فرآیند تحلیل …. او سه
نوع معيار. منابع، خروجي ها و انعطاف پذیری را برای ارزیابي عملکرد بيان كرده است) …
او برای اندازگيری عملکرد زنجيره تامين به جای توجه به سازمان … آنها شاخص قابليت
اطمينان و چابکي. را در دسته … سطح مدیریتي مورد مطالعه و بومي سازی كنند. یافته.
[PDF] ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺭﺕ – Sid
– ذخیره شده – مشابه
ﺟﻤﻌﻲ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻱ ﻣﺘـﻮﺍﺯﻥ ﺑـﻪ ﺍﺭﺯﻳـﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜـﺮﺩ ﺳﻴﺴـﺘﻢ. ﻫـﺎﻱ.
ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ …. ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﮕﻲ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻴﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐـﺮﺩﻩ ﻭ ﺟﺮﻳـﺎﻥ ﺭﻭﺍﻥ
ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺑـﻴﻦ ﺑﺨـﺶ. ﻫـﺎﻱ …. ﻛﺎﺭﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻛﺎﺭﺕ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻱ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺎﺹ ﻣﻨﻈـﻮﺭﻩ ﺳﻴﺴـﺘﻢ.
ﻫـﺎﻱ ….. ﺠﺎﺩ ﭼﺎﺑﮑ. ﻲ. ﮐﺴﺐ. ﻭ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ. *. * v. ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ
.
[PPT] اجرای برنامه استراتژیک از طریق مدل کارتهای متوازن امتیازی BSC
– ذخیره شده – مشابه
2- تبيين، تعريف و شناسايي استراتژي‌ها با نگرش آبشاري (Cascading) … 5-
ارزيابي نتايج حاصل از اجراي استراتژي‌ها بر اساس تحليل عوامل مثل … 10- چابك شدن
سازمان در زمينه انتخاب استراتژي‌هاي مؤثر براساس تغييرات پيوسته و مستمر محيطي
…. تهيه نقشه استراتژي; تهيه كارتهاي متوازن امتيازي; تعيين اهداف براي هر يك از
شاخص …
[PDF] زداﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺛﯿﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي – پژوهش های مدیریت عمومی

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎرت. اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ. (. 90. 0/. = α. ) اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ . داده. ﻫﺎ ﺑﺎ.
اﺳﺘﻔﺎده از. SPSS20 … ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. : ﯾﺎدﮔﯿﺮي زداﯾﯽ، ﭼﺎﺑﮑﯽ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن. ، ﻣﺰﯾﺖ. رﻗﺎﺑﺘﯽ ،
ﺣﺎﻓﻈﻪ. ي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. *. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل …. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ. ﭘﺮدازد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ …… ﺳﻄﺢ.
ﻣﻌﻨﺎ. داري. 05. 0/. ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از. 96. 1/. ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮ. اﯾﻦ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ. ﻫﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ. ﮔﺮدﻧﺪ . .
6.
تحلیل محتوای حوزه مدیریت راهبردی (مطالعه موردی: فصلنامه مطالعات …
– ذخیره شده
8 آگوست 2017 … … راهبرد سطح عملیات منابع انسانی با 9 درصد و راهبردهای بازار با رویکرد تجارت …
کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد فرایند تحلیل شبکه ای ویکور 2016 … نتایج
تحقیق نشان داد بین ابعاد سایش اجتماعی با چابکی سازمانی رابطه …
فصلنامه مديريت توسعه و تحول، شماره 24 – Magiran
– ذخیره شده
11 سپتامبر 2016 … بررسي عوامل موثر بر ايجاد سازمان هاي چابك بر اساس الگوي گلدمن و ناگل …. هاي
ارزيابي عملكرد سازماني بر اساس روش هاي كارت امتيازي متوازن پايدار …
چاپ – دانشگاه تهران
– ذخیره شده
“ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و رو شهای تصمیم گیری
چند معیارهی گروهی. … “به کار گیری روش شبکه های عصبی خود سامان ده اصلاح شده در
تعیین سطح سرآمدی … “ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد
فراترکیب. … بررسی تاثیر رهبری تحول‌آفرین در چابکی سازمانی) مطالعه بررسی
صنایع …
[XLS] ليست پايان نامه هاي ارشد مديريت – دانشگاه اصفهان
– ذخیره شده – مشابه
4, 4, بررسی روابط جو سازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان ذوب آهن اصفهان, حسین
رضا ….. 113, 113, بررسی عوامل موثر بر قابلیت سودآوری مشتری با رویکرد شرکت
به …. 188, 188, ارزیابی سطح فرهنگ یادکیری در شرکت گاز منطقه ای استان اصفهان
…. اصفهان به كمك تلفيق كارت امتيازي متوازن وروش فرآيند تحليل سلسله مراتبي …
[PDF] به روش علوم دریایی دانشگاه عملکرد آموزشی های تحلیل شاخص بررسی و …
– ذخیره شده
آموزش عالي با استفاده از كارت امتیازی متوازن. و اولويت. بندی. شاخص. های … با.
عملكرد. سنتي،. باعث. خلق. مدل. های. جديد. ارزيابي عملكرد. در. سطح. سازمان. ها. شده. است
. ت.
[PDF] اراﺋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن ﻋﻤﻠﮑﺮدﺑﺮﻣﺒﻨﺎي
– ذخیره شده – مشابه
10 مه 2012 … ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، زﯾﺮا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ. از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺪﺳﺖ آوردن … اﯾﺮان
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮزان در ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑـﺎ …. ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ اﻣﺪاد
ﺧﻮدرو اﯾﺮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي روﯾﮑﺮد ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ …. ﺳﻄﺢ. ﮐﯿﻔﯽ رﺿﺎﯾﺖ. ﯾﺎدﮔﯿﺮي و رﺷﺪ. ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪﻫﯿﻢ؟ …. ﭼﺎﺑﮑﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺷﺮﮐﺖ. O1.
[XLS] مدیریت صنعتی – دانشگاه شهید بهشتی
– ذخیره شده
25, 23, شیبت الحمدی،سیداحمد, 1383, شیرازی،محمود, برنامه ریزی تولید جامع با
استفاده از … استانداردهای مدیریت فروش در نمایندگیهای مجاز فروش سایپا در سطح
کشور, 524 … سازی و ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن(BSC) در
شرکت همکاران … برنامه ریزی منابع سازمان با محوریت تحقیق برنامه استراتژیک با
رویکرد AHP …
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن نوآوری های مدیریت آموزشی 2008-1138 10 3 …
– ذخیره شده
پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه سرمایه انسانی و چابکی سازمانی در دانشگاه شهید …
سرمایه انسانی کارکنان در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بالاتر از سطح
متوسط قرار دارد. …. برای نیل به این مقصود از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شد. ….
کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن تحلیل پوششی دادها آنتروپی
شانون …
پژوهه » بانک موضوعات پایان نامه رشته مدیریت صنعتی
– ذخیره شده
ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی و محاسبه بهره وری با استفاده از مدل تحلیل پوششی
… -طراحی نظام جامع عملکرد سازمان با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل
تعالی …. ۸-طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک با بررسی مولفه های
تاثیرگذار ….. -Coordinating pricing and inventory decisions in a multi-level
supply chain:
تلفیق کارت امتیازی متوازن و شش سیگما – مهندسی صنایع
– ذخیره شده
شش سیگما روشی هوشمندانه و عاقلانه جهت مدیریت فعالیتهای تجاری یک سازمان و یا
یک … لذا در کنار شش سیگما رویکردی مانند روش ارزیابی متوازن مورد نیاز است تا
بتوان … رویکرد کارت امتیازی متوازن، با نگرش از چهار وجه مالی، مشتری، فرآیندهای
داخلی و … هر فرآیندی که در این سطح کنترل شود، درصد کمی از اقلام معیوب خواهد داشت
که آن هم …
[PDF] EFQM , BSC
– ذخیره شده – مشابه
ﺳﻄﺢ. ﭼﻬﺎرم. : در. اﯾﻦ. ﺳﻄﺢ. ﮐﯿﻔﯿﺖ. ﻣﻌﺎدل. اﺳﺖ. ﺑﺎ. رﺿﺎﯾﺖ. ﻣﺘﻮازن. ﮐﻠﯿﻪ. ذﯾﻨﻔﻌﺎن. ،. ﮐﻪ. ﻣﻮرد. ﻧﻈﺮ ….
اﻣﺘﯿﺎز. دﻫﯽ. (. RADAR. 🙂 در ﺑﻄﻦ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. RADAR. ﺑﺮاي اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ … روﯾﮑﺮد. •. ﺟﺎري ﺳﺎزي. •. ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮي. 14 samgh10@hotmail.com. اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﺎرش ﺳﻨﺠﯿﺪه … ﺳﺎزﻣﺎن دﻟﺨﻮاه ﻣﺪﯾﺮان. : ﻣﻨﻌﻄﻒ. ﺑﺮاي. اراﺋﻪ. واﮐﻨﺶ. ﺳﺮﯾﻊ. ﺑﻪ. ﺷﺮاﯾﻂ. ﻣﺤﯿﻄﯽ. ﭼﺎﺑﮏ. و.
ﺟﻤﻊ. و. ﺟﻮر.
ارزیابی مولفه های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت …
– ذخیره شده
ارزیابی مولفه های مدیریت جهادی بر عملکرد سازمانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن.
… است، در نظام ارزشی غرب، هم سطح مخلوق و گاه در آثار بعضی از متفکران، حتی در
سطحی … بر همین اساس در این تحقیق با رویکرد مدل ارزیابی کارت امتیازی متوازن به
دنبال ….. چابکی و سرعت عمل: در مدیریت جهادی سرعت عمل و رفع نواقص و کمبودها یکی
از …
چاپ – سیماپ (سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات پژوهشی)
– ذخیره شده
الفت لعیا، براتی مسعود، درآمدی بر برون سپاری با تمرکز بر موسسات مالی و …. سید
محمود، تحلیل پوششی داده ها (DEA)؛ رویکردی نوین در ارزیابی چابکی سازمان ها، مدرس
… سفارش مبتنی بر رویکرد کارت امتیازی متوازن، مدیریت فردا، 9، 24، 1389/12/20
… با چندین کانال و چندین سطح با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی، مطالعات مدیریت …
مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری
– ذخیره شده
18 آگوست 2017 … 11015, پويان حيدري, رتبه بندي و ارزيابي عملكرد بانك با استفاده از تكنيك …
رابطه بين تفكر سيستمي و چابكي سازماني در شركت هاي توليد كننده قطعات خودرو …
با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی بر اساس کارت امتیازدهی متوازن …. بر اساس
تلفیق دو سیستم« کارت امتیازی متوازن» و « تحلیل پوششی داده های …
معرفی مدیر کل
– ذخیره شده
ارزیابی فاکتورهای مناسب در راستای توسعه فنون (تکنیک) کارﺁ فرینی در صنایع
کوچک و متوسط ایران … مدیر کل توسعه فناوری، ارتباط با صنعت و کار آفرینی ….
عنوان مقاله: مدیریت مهندسی فرهنگ سازمانی، برگزیده بهترین مقاله در سطح … سیستم
مدیریت منابع سازمان بر بهبود تصمیم گیری مدیران با رویکرد کارت امتیازی متوازن

اسپیدان منادی فن و دانش > درباره اسپیدان > رزومه بخش مهندسی مشاوره
– ذخیره شده
پروژه‌های حوزه استراتژی، مدل كسب و كار ، تعالی سازمانی(EFQM) و عارضه يابی
سازمانی: … Model); پیاده سازی استراتژی ها و ارزیابی عملکرد کارت امتيازی متوازن (
BSC); نظام … ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین با رویکرد کارت ارزیابی متوازن(BSC) و
مدل … صنایع الکترونیک, ارزیابی تامین کنندگان با شاخصهای چابکی, طرح اجرایی,
1393.
[PDF] قشه راه و ارائه ن ی و حسابدار ی مال ی افزار نرم ی ها عملکرد متوازن در شرک
– ذخیره شده
lot to offer in the context of the balanced scorecard approach. So … سازمان م. ی.
باشد . س. ازمانها. اهم. تی. یارز. یاب. با ثبات و بدون تناقض را تشخ. ی … خود را با ش.
یرا. ط. متالطم و متحول مح. طی. کسب. وکار منطبق نما. ندی. و چابک عم …. نظام ارزیابی
عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن ….. های فعال در سطح این کالن شهر ضمن اینکه
می.
مقالات – سایت شخصی دکتر احمد رضا قاسمی
– ذخیره شده – مشابه
( مدیریت فرهنگ‌سازمانی) ۱۳۹۳; ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی
متوازن و … پتروشیمی، در دست ارزیابی ۱۳۹۳; بازتعریف سطح سرآمدی با رویکرد
تلفیقی … در چابکی سازمانی) مطالعه بررسی صنایع منتخب قطعه‌سازی خودرو استان
اصفهان)، … روش کارت امتیاز متوازن و تحلیل سلسله مراتبی خاکستری(مورد برّسی:
سازمان …
کارت امتیازی متوازن – به وبلاگ محمد رضا جاویدی خوش آمدید
– ذخیره شده – مشابه
بکارگیری همزمان BSC و EFQM، دو مدل مکمل در ارزیابی عملکرد … سیستم های
اندازه‌گیری با عملکرد سنتی، باعث خلق مدل های جدید ارزیابی عملکرد در سطح سازمانها
شد. … در سال 1996 ، کارت امتیازی متوازن به ابزاری مدیریتی تبدیل شد و شاخصها با
استفاده از … چگونه باعث عمیق تر شدن رویکرد کارت امتیازی متوازن در کل سازمان
خواهد شد.
(ISM)جهت سطح بندی شاخص‌های انتخاب و رتبه بندی تامین کنندگان با
– ذخیره شده
16 فوریه 2016 … از آنجاكه تصميم گيري و انتخاب تامین کننده چابک توسط سازمان يك مسأله تصميم …
راوی و همکارانش در سال 2005 با استفاده از کارت‌های امتیازی متوازن و مدل ….. مارتین و
همکاران در سال 2007 یک رویکرد Topsis فازی را برای ارزیابی …
رساله ها و پایان نامه ها – دکتر آرش شاهين
– ذخیره شده – مشابه
تلفیق كارت امتیازی متوازن و شش سیگما با مطالعه موردی در شركت پلی اكریل ایران.
…. بر اساس شبکه تصمیم گیری، سطح سیگما و شاخص قابلیت فرآیند با مطالعه
موردی …. ارزیابی عملکرد سازمان های پروژه محور با رویکرد چابکی با استفاده از
تحلیل …
[XLS] مدیریت اجرایی – دانشکده مهندسی صنایع – دانشگاه علم و صنعت
– ذخیره شده
2, ارزیابی سطح توانایی و زیر ساخت نوآوری و تکنولوژی در شرکت قالبهای بزرگ
صنعتی …. ارزیابی و پایش اهداف در مدیریت استراتژیک با رویکرد کارت امتیازی
متوازن …. رقابتی پایدار مبتنی بر مدیریت دانش، نوآوری و چابکی سازمانی, منصور
ملکی …
[XLS] پایان نامه های دفاع شده دانشکده مدیریت تا سال ۹۳ – واحد الکترونیکی …
– ذخیره شده
… الگویی جهتد ارزیابی چابکی دانشگاه ها با استفاده از سیستم های استنتاج فازی …
راه کارهای ارتقا سطح آمادگی الکترونیکی شرکت مخابرات استان یزد با رویکرد فازی
… ارزیابی تاثیر دانش بر عملکرد سازمان با استفاده از کارت امتیاز دهی متوازن.
مقاله هاي دانشجويي – موسسه آموزش عالي فارابي
– ذخیره شده
مهدی بنایی قلعه, 94, نازنين تيموري, بررسی رابطه یادگیری سازمان های امدادی با نقش
مدیریت … ارزیابی عملکرد شرکت ویرگو با استفاده ی از رویکرد تصمیم گیری چند
معیاره … تاثیر قوانین استخدامی بر افزایش سطح مشترک منافع بین کارکنان و
سازمان ….. دانش بر توانمند سازی منابع انسانی در سازمان (با رویکرد کارت امتیازی
متوازن) …
U نویسندگان – فصلنامه رشد فناوری
– ذخیره شده
ارائه الگوي مفهومي چابکي سازماني. 15, رضا, آقايي … تحليل سيستم مديريت دانايي
با استفاده از رويكرد فناوري و رويكرد منابع انساني. 45, لعیا, الفت ….. شناسايي
ابزارها و راه‌كارهاي سنتي مديريت دانش در بنگاه‌ها با سطح تكنولوژي پايين. 163, حمید
….. استفاده از كارت امتيازي متوازن ، به منظور ارزيابي عملكرد مراكز رشد. 340, مریم …
مديريت امور فناوري و اطلاعات/Dr. Jalal Rezaeenour – دانشگاه قم
– ذخیره شده
مصطفي جعفري، جلال رضائي نور (1390)، توسعه فرآيند مديريت دانش با رويكرد
تحليل …. ارزيابي عملكرد واحدهاي مركز رشد با تركيب روش هاي كارت امتيازي متوازن،
تحليل شبكه اي … جلال رضائي نور، محمد موسوي صالح (1396)، بررسي و تعيين سطح
عوامل خطر در ….. موسي آذري ، جلال رضايي نور(1393)، ارزيابي چابكي سازماني در شركت
هاي …
سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال – مجموعه مقالات پنجمین …
– ذخیره شده
عملکرد سازمانی حرکت از ارزیابی عملکرد به سوی مدیریت عملکرد … ساختار حکومت
داری مناسب در ایران با رویکرد حکومت داری پایداری … رهبری و مدیریت سازمان ها
مبتنی بر پنج سطح تفاهیم(کاربرد تفکر سیستمی در رهبری و مدیریت سازمان ها) ….
استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) در شرکت برق منطقه ای اصفهان به عنوان یک
تجربه …
نمایش موارد بر اساس برچسب: سازمان – آینده آموزان آتا
– ذخیره شده
تحول بنیادی: تحول سازمانی می‌تواند با گسستن از گذشته سازمان صورت پذیرد که به
…. از معایب دیگر این نوع ارتباط علایق مشترک افراد سازمانی هم سطح و بی توجهی آنان
…. مدیریت با چابکی: سازمانهای متعالی در پاسخگویی موثر و کارآمد به فرصت ها و …..
که مدل کارت امتیازدهی متوازن، طراحی سیستم ارزیابی عملکـرد را بـا این سوال شروع …
برگزاری بیست جلسه دفاعیه پایان نامه های دانشجویان دانشکده مهندسی …
– ذخیره شده
بر پایه این گزارش پایان نامه امیر لطفعلی زاده با عنوان «تخصیص mrp به تامین
کنندگان شرکت مگا موتور سایپا با استفاده از مدیریت ریسک و رویکرد فازی در
زنجیره … پروژه با استفاده از کارت امتیازی متوازن و مدل ترکیبی برنامه ریزی آرمانی
چند معیاره» … ارزیابی و انتخاب برنامه استراتژیک سازمانی جهت افزایش سطح چابکی
» با …
مدل تعالی سازمانی EFQM | جایزه ملی تعالی و پیشرفت
– ذخیره شده
رویكرد این مدل، استفاده مؤثر از فرآیند خودارزیابی در راستای ارتقای سطح سازمان می
باشد. … مدل تعالي سازماني چهارچوبي هدفمند براي ارزيابي عملكرد سازمانها در دو حوزه …
و به سرعت در برابر تغيير نيازها و انتظارات ذينفعان، چابک، منعطف و پاسخگو
هستند. ….. لاموت و کارتر(۱۹۹۹) کارت امتیازی متوازن را با مدل EFQM مقایسه کردهاند و
هر …
پیاده سازی استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن BSC | وب سایت …
– ذخیره شده
پیاده سازی استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن BSC. … سه شنبه , 24 نوامبر ,
2015 دسته : اجراي استراتژي, ارزيابي و كنترل استراتژي, مديريت استراتژيك 2 …
[PDF] شرکت ملی نفت ایران – فناوری اطلاعات و ارتباطات
– ذخیره شده
و کنترل در سطح معاونت فعالیت های کالن، فاوا را با اهداف اصلی صنعت نفت همسو نموده
است. … شاخص های کالن نگر و تقویت ارزیابی عملکرد )کارت امتیازی متوازن( و در ادامه
بهبود فرایند های جاری )مدیریت … تعالی و چابکی با تلفیق همه جانبه و یکپارچه
کسب وکار نفت از طریق فاوا … برنامه ریزی جامع فاوا با رویکرد معماری سازمانی.
گروه مدیریت – دانشگاه البرز
– ذخیره شده
ارزیابی عملکرد شرکت پرتونمای طلوع با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن BSC
…. شهروندی سازمانی و چابکی سازمان (مورد مطالعه: سازمان های دانش بنیان با رویکرد ….
بررسی و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی در دو سطح خرد و کلان و …
انداره گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی – دانلود پایان نامه های …
– ذخیره شده
انداره گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT
… امروزه معماري سرویس گرا (SOA) به عنوان یک رویکرد مناسب براي بهبود چابکی و …
یک چارچوب استاندارد حاکمیت فناوری اطلاعات سازمانی است استفاده کرده و سطح بلوغ
… 5.2.2 بررسی امکان استفاده از روش کارت امتیازی متوازن(BSC) در ارزیابی بلوغ …
[PPT] استراتژي – شرکت گاز استان تهران
– ذخیره شده
بخش دوم: استراتژی در عمل با رویکرد ارزیابی متوازن عملکرد. بخش سوم: … چشم انداز
استراتژیک بیانگر آمال و آرزوهای مدیریت سازمان برای آینده است. چشم انداز یعنی …
ارزیابی عملکرد کارکنان، به اندازه ! – حسین نوریان
– ذخیره شده
12 مه 2016 … از آنجا که نظام مدیریت عملکرد کارکنان معمولا با میزان دریافتی و جبران خدمت آنها …
برای مدیریت عملکرد کارکنان هستند، نظام مدیریتی که رویکرد آن بیشتر به برنامه
ریزی و … نتیجه تحقیق این بود که اندازه گیری سطح توانایی و مهارت و … اندازه گیری
عملکرد استراتژیک سازمان، مانند مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) ، در …
[PDF] 7 ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮي اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺘﺮا
– مشابه
ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮي اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎن ورزش ﺷﻬﺮداري. 7. ….. ﺮاﺗﮋي ﺳﺎزﻣﺎن
ورزش ﺷﻬﺮداري ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺎرت اﻣﺘﻴﺎزي ﻣﺘﻮازن. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ … اﺗﺼﺎل ﺳﻨﺠﻪ ﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﻈﺎم
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮازن از … ﻏﻴﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده اي ﺑﻪ ….. 16. (. ،. 15. ،. ):14.
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي. وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻣﺎﻛﻦ ورزﺷﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ. روﻳﻜﺮد …. اي ﺑﺮﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وﺗﻮﻟﻴﺪ
ﭼﺎﺑﻚ. “.
[PDF] بسمه تعالي – دانشگاه ولی عصر رفسنجان
– ذخیره شده
طراحي مدل چابکي سازماني با رویکرد امکاني. سوابق پژوهشي. : .8. همکار اصل … با
رویکرد كارت امتيازي متوازن )مطالعه موردي: شركت برق منط ه اي یزد(. ، مجلره چشر انرداز

وب گاه اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان – دکتر مصطفی ابراهیم پور
– ذخیره شده – مشابه
مدل های کمی ارزیابی عملکرد سازمان و زنجیره تامین … همکاری در اجرای طرح پژوهشی با
عنوان؛ استقرار چرخه مدیریت بهره وری با رویکرد کایزنی … تاثیر قابلیت
یکپارچگی با تامین کننده بر عملکرد شرکت با نقش میانجی چابکی سازمانی، چشم
انداز … تعالی عملکرد EFQM، مالکوم بالدریج و کارت امتیازی متوازن، مجله عصر
مدیریت، 1388.
انجام پروژه مدیریت – UTC.ir

ارتباط مستمر با استاد راهنما و استاد مشاور در موفقیت شما برای انجام پروژه تاثیر
زیادی دارد. … مبتنی بر پارادایم های ناب، چابك، تاب آور و پایدار (LARS) در صنعت
پتروشیمی …. ها ( Waste ) در نظام بیمارستانی با رویكرد ناب (مورد مطالعه بیمارستان
اختر ) … كارت امتیازی متوازن(BSC ) بمنظور ارزیابی استراتژی های سازمان ( مطالعه
موردی …
D فهرست مقالات – مدیریت فردا
– ذخیره شده
1, 139510059804289, تاثیر چابکی عملیاتی بر عملکرد سازمانی در سازمانهای … 8,
13951115225524863, ارایه یک مدل ارزیابی کارآفرینی سازمانی با رویکرد مدل
تعالی …. عملکرد با استفاده از رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و کارت امتیازی
متوازن … و نبایدهای مدیریتی در سطح سازمان (حوزه مطالعه موردی: وظایف برنامه ریزی
راهبردی), 0.
پایان نامه انداره گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با …
– ذخیره شده
امروزه معماری سرویس گرا (SOA) به عنوان یک رویکرد مناسب برای بهبود چابکی و
افزایش … یک چارچوب استاندارد حاکمیت فناوری اطلاعات سازمانی است استفاده کرده و
سطح بلوغ … های اشتراکی، مدیریت تغییر سرویس های اشتراکی ، ارزیابی کارایی و
کیفیت ….. معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران با استفاده از کارت امتیازی
متوازن.
ماهنامه دولت الکترونیکی – شماره سی و هفت – صفحه نمایش انتشارات …
– ذخیره شده
این ماهنامه با هدف روشن نمودن هر چه بیشتر اذهان مدیران، کارشناسان و کارکنان درون
سازمانی و برون سازمانی وزارت بازرگانی، با محوریت بررسی مفاهیم … بر روی ادبیات
موضوع، مدل های مختلف زنجیره تامین و شاخص های چابکی زنجیره تامین مورد … مقاله دوم
در این فصل “ارزیابی عملکرد سیستم بانکداری متمرکز بر اساس کارت امتیازی
متوازن …
Bank Refah Kargaran – بانک رفاه کارگران-پژوهشهای انجام شده و در دست …
– ذخیره شده – مشابه
سنجش سطح رضایتمندی مشتریان و بررسی عوامل موثر رضایتمندی آنها در سالهای 1390
-1386. 21 …. طراحی و استقرار الگوی کارت امتیازی متوازن (BSC) در کلیه سطوح
بانک …. ارزیابی عملکرد و اولویت‌بندی ادارات امور شعب بانک رفاه کارگران با
رویکرد کارت ….. (رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی (مطالعه موردی: ادارات ستادی
بانک رفاه.
[PPT] تربیت ارزیاب و خودارزیابی بر اساس مدل سرآمدی EFQM
– ذخیره شده
درك مدل سرآمدي EFQM; با استفاده از مدل قادر به ارزيابي سازمان خود مي باشند. … سطح
سه. فيناليست جايزه كيفيت اروپا. سطح چهار. برنده جايزه EQA. سطح پنجم …. در
محصولات و خدمات; كسب دانش و به اشتراك گذاري آن با ديگران; چابكي سازماني …… بين
نتايج حاصل از تبادل نظرات بهبود استراتژي و اهداف در كارت امتياز متوازن SMT وجود
دارد.
دانشجويان ورودي جديد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
– ذخیره شده – مشابه
27 دسامبر 2015 … ۱۰۷۳, اولويت بندي سازمانها با رويكرد مديريت ايمني با TOPSIS فازي : مورد … ۱۰۷۴,
ارزيابي عملكرد مناطق پانزدهگانه شهرداري اصفهان از منظر همكاريهاي …. و استراتژي هاي
شركت پست با استفاده از رويكردكارت امتيازي متوازن و …. سيستم‌هاي اطلاعات منابع
انساني با چابكي سازمان در دستگاه‌هاي اجرايي شهرستان كرمان, [PDF].
دانلود مقالات پنجمین همایش (همایش سال 95) – همایش – سازمان آموزش فنی و …
– ذخیره شده
0081-راهكارهاي نيل به چابكي در سازمان آموزش فني و حرفه¬اي (مطالعه موردی: اداره کل
آموزش … 0194-ارزیابی کیفیت عوامل درونی مراکز آموزشی فنی و حرفه ای استان
خوزستان از … بر بهره وری منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوازن در سازمان
آموزش فنی و … 0518-بازدارنده های تأثیرگذار بر سطح مهارت های کارآفرینانه
دانشجویان کشاورزی …
منشور چهاروجهی توسعه بورس – روزنامه دنیای اقتصاد
– ذخیره شده
4 ژانويه 2016 … با هدف افزایش توان ثروت‌آفرینی و رشد سهم بازار سرمایه در تامین مالی رونمایی شد …
توسعه داد و ستد الکترونیک در بازار سرمایه، ارتقای سطح کمی و کیفی گزارش‌های …
است، به دنیای اقتصاد گفت: رویکرد کارت امتیازی متوازن که به‌عنوان قالب … سازمان
بورس و اوراق بهادار مبتنی بر مدل کارت امتیازی متوازن است و در ۴ …
فهرست مقالات پوستری IIEC2017 – انجمن مهندسی صنایع ایران
– ذخیره شده
88, ارزیابی و انتخاب تامین کننده ثالث لجستیک معکوس با رویکرد AHP فازی
شهودی … بر سناریو، با هدف کاهش هزینه های زنجیره تامین و افزایش سطح پاسخگویی
به … 146, شناسایی اجزای سرمایه فکری با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (
مطالعه … لجستیک و تاثیرات آنها بر چابکی و بهره وری سازمان, full-iiec2017-
05640643.pdf.
همه دانشکده ها – سامانه بانک اطلاعات پایان نامه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …
– مشابه
15, ارزیابی روش های زدودن برف و یخ از سطح خیابان, بهمن آقاجانی, دانشکده فنی و
مهندسی … 29, ارائه الگوی شناسایی و ارزیابی خطر در پروژه های عمرانی با رویکرد
تجزیه و … 38, بررسی نقش ارتباطات انسانی در تقویت فرهنگ سازمانی (مطالعه موردی
کانون ….. مالیاتی شهر تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن (
BSC ) و …
[PDF] مطالعه
– ذخیره شده – مشابه
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺎزي … ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از اﯾﻦ
. روﯾﮑﺮد. ،. ﺳﺎزﻣﺎن. ﺳﻄﺢ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺧﻮد را ارﺗﻘﺎء داده. ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺣﺴﺎس، درك و ﭘﯿﺶ … در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺲ از
اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن، ﻣﯿﺰان اﻫﻤﯿﺖ و ﺷﮑﺎف ﻣﻮﺟﻮد

ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه …
– ذخیره شده
هدف از این پژوهش، ارزیابی سطح چابکی یک سازمان دولتی با رویکرد کارت امتیازی
متوازن، و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود سطح چابکی این سازمان است. وزارت علوم، …
پایان نامه با موضوع استراتژی وارزیابی عملكرد سازمان بیمه با كارت …

موضوع پایان نامهاستراتژی و ارزیابی عملكرد سازمان بیمه با كارت امتیازی متوازن
شامل کلیه فصول پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد …
ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه …
– ذخیره شده
ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی شرکت آب
و فاضلاب استان گیلان). امروزه ساوقت‌ها بیش از هر وقت دیگری با محیط متغیر و …
دانشگاه تربیت مدرس پژوهش‌های مدیریت در ایران 2322-X200 19 4 2016 …
– ذخیره شده
This research based on SODA approach is monitoring data items quality from …
باتوجه به منابع مالی وامکانات محدود بدست‌آوردن آمارهایی با بهترین سطح کیفیت
درتمام … نقشه استراتژی سازمان یکی از موضوعاتی است که مبدعان کارت امتیازی
متوازن ….. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی تاثیر عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره
تامین بر …
مرجع مقالات انگلیسی ISI
– مشابه
اثر فیدبک خودکار با استفاده ازمتنکاوی در روش سرقت ادبیدر تخصیص های آنلاین
….. تحلیل عملکرد چند منظوره: یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاری جدید برای
زنجیره تامین …… استفاده از کارت امتیازی متوازن برای تولید طراحی مدار پایدار ….
پژوهشی درباره ی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمان در دانشگاه علوم پزشکی
تهران.
شرکت کارگزاری بازار سهام > صفحه اصلیمزایای پیاده سازی برنامه‌های …

4 ژانويه 2016 … مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه نقشه استراتژی سازمان بورس و … وی ضمن
ابراز خرسندی از در نظر گرفتن سه شاخص اصلی پویایی، چابکی و اثربخش بودن
سازمان در … دهد با اتخاذ موضع در سطح کلان و برنامه ریزی برای اجرا در سطح خرد بدون در
… نخواهند بود و رویکرد کارت امتیازی متوازن از این حیث نیز اهمیت دارد.
اولین کنفرانس هوش تجاری ایران همزمان با تندیس بلوغ هوش تجاری …
– ذخیره شده
10 ژانويه 2017 … در حقیقت چابکی سازمان های امروز یک باید است که آنان را در بهره گیری بهینه از
فرصت ها و … از دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان در سطح استراتژیک گرفته تا
افزایش … سازمان به شاخص های کلیدی عملکرد و ارتباط آن با هوش تجاری; کارت امتیاز
متوازن و … مهلت ارسال فرم ارزیابی تندیس بلوغ هوش تجاری (تمدید شد):.
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین فصلنامه مدیریت توسعه و تحول 1395 24 …

یکی از جدیدترین شکلهای سازمانی برای مقابله با این تغییرات، سازمان چابک می
باشد. … یافته ها نشان داد که فقط بین ادراک رهبری اخلاقی مدیران و عملکرد کارکنان و
سطح …. شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمانی بر اساس روش‌های کارت امتیازی متوازن
پایدار … در این پژوهش رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار با فرآیند تحلیل شبکه
ای فازی …
دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون (استاندارد و رایگان)
– ذخیره شده
اول؛ پرسشنامه هایی که رایگان هستند و به راحتی با کلیک بر روی آنها و وارد کردن رمز
عبور قابل دانلود هستند. رمز دانلود پرسشنامه ها ….. دانلود پرسشنامه چابکی سازمان –
تفسیر و نمره گذاری- ۴مولفه – ۳۰ گویه ای … دانلود پرسشنامه رویکرد بهسازی
کارکنان براون و سومرلاد۱۹۹۲ … دانلود پرسشنامه کارت امتیازی متوازن-تفسیر و
نمرهگذاری.
شرکت کارگزاری صبا جهاد > صفحه اصلی قدیم مزایای پیاده سازی …
– ذخیره شده
4 ژانويه 2016 … … اوراق بهادار که اخیرا تدوین شده است گفت: رویکرد کارت امتیازی متوازن که …
مبانی نظری و با در نظر گرفتن سطح بلوغ سازمان ها از آن استفاده شود. … این جهت در
مقابل رویکردهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد مورد استفاده در … وی ضمن ابراز خرسندی
از در نظر گرفتن سه شاخص اصلی پویایی، چابکی و اثربخش بودن سازمان …
Third National Conference on Industrial Engineering and Systems
– ذخیره شده
ارایه مدل موجودی با رویکرد مدیریت موجودی توسط فروشنده و حل آن با الگوریتم …
بررسی تاثیر ابعاد دارایی های نامشهود سازمانی (سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری) بر
مدیریت … توسعه روش QFD برای ارزیابی سطح چابکی شازمان بر اساس تصمیم گیری
گروهی فازی … ارائه روشی برای ارزیابی مدیریت دانش با استفاده از کارت امتیاز
متوازن.
ترجمه مقاله بهبود سطح مدیریت زنجیره تأمین (SCM) | دانشجویان خشنود
– ذخیره شده
10 سپتامبر 2017 … سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) ترجمه تحقیق 2013 اثر سیستم های …
پاورپوینت مدیریت زنجیره تامین (SCM) دانلود پاورپوینت با موضوع … پایان نامه
بررسی مدیریت زنجیره تامین (SCM) چکیده: رویکرد جدیدی که در …. دانلود مقاله ترجمه
شده با عنوان استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه …
منشور چهاروجهی توسعه بورس – شرکت ذخیره شاهد
– مشابه
4 ژانويه 2016 … به گزارش «دنیای اقتصاد» وجه اول نقشه استراتژی سازمان بورس و اوراق بهادار به …
ساختار و فرآیندهای هماهنگ با استراتژی‌ها، فرهنگ سازمانی سرآمد، بهره‌ور و چابک و …
طریق توسعه داد و ستد الکترونیک در بازار سرمایه، ارتقای سطح کمی و کیفی … است
، به دنیای اقتصاد گفت: رویکرد کارت امتیازی متوازن که به‌عنوان قالب …
zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub
– مشابه
با 1661773. که 1588481 … هر 203200. سازمان 201448 … نه 63779. سطح 63735 ……
ارزيابي 8982 …. امتیاز 7733 …. کارت 5631 …. رويكرد 4859 …… متوازن 1007 ……
چابك 148. صلي 148. آبدهي 148. فك 148. افريقايي 148. جنسيت 148. الانبياء 148.
دانلود برترین فایل ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت …
– ذخیره شده
دانلود برترین فایل ارزیابی سطح چابکی سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن.
Published on اکتبر 11, 2017 Author adminwebLeave a comment. Categories …
دكتر شریف روحانی مشاور رئیس سازمان: هدف برنامه استراتژیك در سازمان …
– ذخیره شده
22 ا کتبر 2016 … همچنین در جلساتی که به مبانی نظری برنامه استراتژیک منتهی شد ، با تصمیم …
مشاور رئیس سازمان در تشریح وظائف کمیته کام (کارت امتیازی متوازن) بیان … مرتبا
ارزیابی می شود و شخص دکتر زند رئیس سازمان به عنوان مدیرارشد مجموعه، … وی پروژه
چابک سازی سازمانی را از اهمیت زیادی برخوردار دانست و در شرح آن اظهار …
دانلود Word پروژه اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی …
– ذخیره شده
1 ا کتبر 2017 … اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از … امروزه معماری
سرویس گرا (SOA) به عنوان یک رویکرد مناسب برای بهبود چابکی و افزایش کارایی
… معماری سرویس گرا نیازمند تعیین سطح بلوغ حاکمیت این معماری است. … از روش
کارت امتیازی متوازن(BSC) در ارزیابی بلوغ حاکمیت SOA وارائه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *